بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmood Sabouhi Sabouni


موارد یافت شده: 192

1 - کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها در بررسی عملکرد تولیدکنندگان گندم‌آبی با رویکرد محیط‌زیستی (چکیده)
2 - سیاست‌گذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشک‌سالی پسته در شهرستان سبزوار (چکیده)
3 - Exploring the instability in the food security due to nitrogen fertilizer regulatory policy (چکیده)
4 - بررسی رابطه بین آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی و تولیدات کشاورزی در ایران (چکیده)
5 - سیاستگذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشکسالی پسته در شهرستان سبزوار (چکیده)
6 - Ecosystem services and economic values provided by urban park trees in the air polluted city of Mashhad (چکیده)
7 - Aiming at low nitrogen leaching diets based on nitrogen fertilizer regulatory policy: A regional bio-economic assessment of the Zayandeh-Rud river basin-Iran (چکیده)
8 - برنامهریزی زراعی در شهرستان جم با تأکید بر منافع اجتماعی و خصوصی (چکیده)
9 - An Investigation Into the Effect of Dust on Wheat Yield (چکیده)
10 - Climate change, food security, and sustainable production: a comparison between arid and semi-arid environments of Iran (چکیده)
11 - اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستایی (چکیده)
12 - Evaluation of Household Resilience Capacity Index to Food insecurity Case study: Hosein Abad Rekhneh Gol village - Iran. (چکیده)
13 - Economic and Environmental Crises Caused by the COVID-19 Pandemic in the Makran Coasts, Iran (چکیده)
14 - اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر عملکرد تولید محصول غلات عمده در ایران (چکیده)
15 - عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی) (چکیده)
16 - ارزیابی اثرات محیط زیستی ناشی از کووید 19 و عوامل موثر بر بهبود تاب آوری مناطق ساحلی مکران در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
17 - عارضه یابی شرکتهای دانشبنیان کشاورزی استان خراسان رضوی و ارائهی نقشه ارتقای کارایی آن (چکیده)
18 - Fire vulnerability of Hyrcanian forests (FVHF): A conceptual framework for an enhanced forest fire risk management in northern Iran (چکیده)
19 - The Impacts of Climate Change on Water Resources and Crop Production in an Arid Region (چکیده)
20 - تغییر اقلیم و آثار آن بر امنیت غذایی در منطقه خراسان (چکیده)
21 - Consideration the Effect of Exchange Rate Volatility on Agricultural Products Export Price, the Case Study of Iran’s Saffro (چکیده)
22 - Rice production energy efficiency evaluation in north of Iran; application of Robust Data Envelopment Analysis (چکیده)
23 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول (چکیده)
24 - مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
25 - اثر تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و عملکرد بخش کشاورزی استان مازندران (چکیده)
26 - بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضایی (چکیده)
27 - برآورد حداقل جریان آب زیستمحیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد بهشتآباد (چکیده)
28 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالی (چکیده)
29 - ACTORS AFFECTING THE PROBABILITY OF DEFAULT OF THE MELLI BANK’S LOANS IN AGRICULTURAL SECTOR IN NORTH, SOUTH AND RAZAVI KHORASAN PROVINCES IN IRAN (چکیده)
30 - Factors affecting the probability of defaulting facilities of Melli Bank\\\'s agricultural legal clients (case study: Provinces of Khorasan( (چکیده)
31 - بررسی ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب ( مطالعه موردی بانک کشاورزی) (چکیده)
32 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران (چکیده)
33 - Effect of Water Conservation Policies on Groundwater Depletion in Iran (چکیده)
34 - Portfolio optimization of bank credits with interval returns: Empirical evidence from Iran (چکیده)
35 - تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر مولفه‌های توسعه پایدار روستایی: به کارگیری رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ (چکیده)
36 - Climate Change and Sustainability of Crop Yield in Dry Regions Food Insecurity (چکیده)
37 - ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین (چکیده)
38 - بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه‌خشک بر بازار محصولات کشاورزی (چکیده)
39 - بررسی جایگاه فناوری اطلاعات بر مراحل مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در ایران (چکیده)
40 - Drought, Climate Change, and Dryland Wheat Yield Response: An Econometric Approach (چکیده)
41 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران (چکیده)
42 - پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزی (چکیده)
43 - نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام (چکیده)
44 - تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی (چکیده)
45 - ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شده (چکیده)
46 - بررسی اثر مدیریت تقاضای آبیاری بر تعادل منابع آب و رفاه اقتصادی کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
47 - اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد) (چکیده)
48 - The optimization of resilience and sustainability using mathematical programming models and metaheuristic algorithms (چکیده)
49 - Quantification of Energy and Environmental Aspects of Iranian Dairy Farms based on Optimal Nutrition (چکیده)
50 - مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج) (چکیده)
51 - بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران (چکیده)
52 - تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه (چکیده)
53 - بررسی تاثیر سیاست های قیمتی و سرمایه گذاری در فنآوری های آب اندوز بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه های اجتماعی در استان خراسان رضوی (چکیده)
54 - اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج (چکیده)
55 - ارزیابی اثرات زیست‌‌ محیطی ارقام مختلف شلتوک برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان کردکوی (چکیده)
56 - QUANTIFICATION OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF IRANIAN DAIRY FARMS BASED ON OPTIMAL NUTRITION (چکیده)
57 - اثر سیاست قیمت گذاری آب آبیاری بر سطح تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور (چکیده)
58 - تعیین مناسب ترین بازار هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (چکیده)
59 - بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKK (چکیده)
60 - شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با بحران آنفولانزای پرندگان: مورد استان خراسان رضوی (چکیده)
61 - شبیه سازی توسعه سیستم های مدرن آبیاری بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خراسان رضوی (چکیده)
62 - Linear robust data envelopment analysis: CCR model with uncertain data (چکیده)
63 - مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاست های قیمتی و مقداری آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
64 - Optimal Utilization of the Chahnimeh Water Reservoirs in Sistan Region of Iran using Goal Programming Method (چکیده)
65 - تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی (چکیده)
66 - راهبردهای تخصیص بهینه آب سد وشمگیر با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای (چکیده)
67 - اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تاثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر (چکیده)
68 - ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور (چکیده)
69 - Optimal Cropping Pattern for Water Resources Management in Sistan Regi on of Iran using Goal Programming Method (چکیده)
70 - مدل سازی هیدرو اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابور (چکیده)
71 - An integrated hydro-economic modeling to evaluate marketing reform policies of agricultural products (چکیده)
72 - اندازهگیری کارایی واحدهای مرغداری استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA (چکیده)
73 - اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد FAHP (چکیده)
74 - کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندران (چکیده)
75 - ارائه برنامه بهینه کشت و تحلیل سربهسر برای کشاورزان به کمک رهیافت حداکثر بینظمی (مطالعه موردی: منطقه نظرآباد استان البرز) (چکیده)
76 - Optimization Model of Hirmand River Basin Water Resources in the Agricultural Sector Using Stochastic Dynamic Programming under Uncertainty Conditions (چکیده)
77 - Application of Mathematical Programming Model for Optimal Allocation of Voshmgir Dam Water for Various Consumptions (Case Study: Golestan Province) (چکیده)
78 - بررسی مزیت نسبی و ارزیابی کشت خالص و مخلوط لگو مینه و غلات (مطالعه موردی شهرستان شیروان) (چکیده)
79 - On dealing with the pollution costs in agriculture: A case study of paddy fields (چکیده)
80 - Comparison of ANN and ARIMA techniques for forecasting Kardeh river flow (چکیده)
81 - Application of corrected positive mathematical programming for determining culture optimum pattern - Case study: Mashhad plain subsurface water consumers, Iran (چکیده)
82 - Sustainable Management of Saravan Sylvan Park Using Stochastic Dynamic Programming (چکیده)
83 - بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیار معامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس) (چکیده)
84 - Assessment of energy use pattern for tomato production in Iran: A case study from the Marand region (چکیده)
85 - کاربرد مدل برنامه‎ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله‎ای جهت تدوین الگوی بهینه کشت (مطالعه‌ی موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد) (چکیده)
86 - بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار اختیار معامله(مطالعه موردی محصول پنبه شهرستان گنبد) (چکیده)
87 - کاربرد CVM در ارزش گذاری اکوتوریست شهر سوخته ایران (چکیده)
88 - بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (چکیده)
89 - تخصیص بهینه آب سد چند منظوره مهاباد با استفاده از تلفیق روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی (چکیده)
90 - مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان آق قلا (چکیده)
91 - بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر (چکیده)
92 - تعیین سهم عوامل موثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت) (چکیده)
93 - بررسی وضعیت پایداری و تعادل سفره آب زیرزمینی در جهت دستیابی به مدیریت پایدار(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
94 - مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آن (چکیده)
95 - بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی مطالعه موردی زعفران ایران Fulltext (چکیده)
96 - بررسی اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی:کاربرد مدل معادلات همزمان فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان (چکیده)
97 - برآورد کارایی فنی تولید کنندگان خرما در منطقه رودخانه براستان هرمزگان در سال 1390 Fulltext (چکیده)
98 - برآورد کارایی استان‌های تولیدکننده کلزا (آبی) به روش اندازه‌گیری ویژگی پهنی پوششی داده‌ها (چکیده)
99 - نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایران (چکیده)
100 - برآورد ارزش حفاظتی مجموعه پردیسان قائم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (چکیده)
101 - برآورد ارزش آب از دیدگاه کشاورزان جهت کاهش محدودیتها در زمان خشکسالی (چکیده)
102 - اندازه گیری کارایی و بهره وری محصول سیب زمینی استان زنجان (چکیده)
103 - اجرای سیاست پرداخت سوبسید (تغییر جبرانی از سوی دولت) در بازار خرده‌فروشی برنج در حمایت از تولیدکننده (چکیده)
104 - اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: دهستان دلفارد، شهرستان جیرفت) Fulltext (چکیده)
105 - ثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی کشت بهینه ( مطالعه موردی روستای جابان شهرستان دماوند ) (چکیده)
106 - اثر قیمت آب بر تخصیص آب آبیاری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور) (چکیده)
107 - Determination of Optimal Environmental Flow Acquisition in Kor Basin, Doroudzan Dam (چکیده)
108 - الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی (چکیده)
109 - بررسی کارایی مصرف آب در گل خانه های سیستان (چکیده)
110 - ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی (چکیده)
111 - تحلیل اقتصادی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین (چکیده)
112 - تعیین کارآیی مزارع موز دراستان سیستان و بلوچستان (چکیده)
113 - مدیریت بقایای گندم با استفاده از معیار کارایی تصادفی در استان فارس (چکیده)
114 - تعیین رابطه بین هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین با استفاده از برنامه ریزی چن منظوره (چکیده)
115 - ارزیابی راه کارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی: مطالعه موردی دشت نریمانی در استان خراسان (چکیده)
116 - تعیین استراتژی های غالب (Non - Inferior Set) با لحاظ کردن ریسک در روش برنامه ریزی چندهدفه: مطالعه موردی زارعین شهرستان فسا (چکیده)
117 - تغیین راهبردهای مناسب کم آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی (چکیده)
118 - بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی) (چکیده)
119 - کاربرد برنامه ریزی چند منظوره و توافقی در برنامه ریزی زراعی: مطالعه موردی خراسان رضوی (چکیده)
120 - تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان (چکیده)
121 - کاربرد تصمیم گیری چند معیاره تعاملی در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: استان فارس (چکیده)
122 - مدل حمایت تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه ی آب سد امیرکبیر برای مصارف گوناگون (چکیده)
123 - برنامه ریزی زراعی با استفاده از رهیافت محدودیت e تعمیم یافته (مطالعه ی موردی زارعین پیشرو دشتستان) (چکیده)
124 - برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس (چکیده)
125 - بررسی کارایی پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهیافت پارامتریک (چکیده)
126 - تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچان (چکیده)
127 - اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی تولید و توزیع گوشت گاو و گوساله در ایران (چکیده)
128 - بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی با روی کرد حد تغییرات مجاز: مطالعه ی موردی شهرستان نیشابور (چکیده)
129 - تخصیص بهینه ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیت (چکیده)
130 - کاربرد برنامه ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه ی ساوجبلاغ (چکیده)
131 - بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل (چکیده)
132 - قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی بازه ای: مطالعه ی موردی منطقه ی دشتستان (چکیده)
133 - معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه ی موردی واحد های مرغداری در منطقه ی سیستان (چکیده)
134 - برنامه ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه ریزی چند هدفه فازی (چکیده)
135 - کاربرد الگوی ANFIS در مقایسه با الگوی اقتصادسنجیِ ARIMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی (چکیده)
136 - تعیین عمق بهینه ی اقتصادی چاه های آب کشاورزی : مطالعه ی موردی دشت بجنورد (چکیده)
137 - برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط (چکیده)
138 - مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای (چکیده)
139 - برآورد میزان تمایل به پرداخت (WTP)1 بازدیدکنندگان روستای تفریحی کردشت واقع در استان آذربایجان‎شرقی (چکیده)
140 - تعیین برداشت بهینه آب از رواناب محیطی حوضه آبریز رودخانه کر، سد درودزن (چکیده)
141 - تعیین کارایی مصرف آب آبیاری حوضه آبریز قره قوم با تاکید بر محدودیت های وزنی (چکیده)
142 - برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (چکیده)
143 - کاربرد برنامه ریزی چند هدفه و پارامتر های کنترل کننده میزان محافظه کاری در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: شهرستان مشهد (چکیده)
144 - تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر) (چکیده)
145 - مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی - فازی ANFIS با مدل شبکه عصبی ANN و خودرگرسیونی ARIMA (چکیده)
146 - استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی نوع تصمیم گیری (مطالعه ی موردی: توسعه ی پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان) (چکیده)
147 - مدیریت تخصیص آب سد مهاباد با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اولویتی (چکیده)
148 - تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (چکیده)
149 - Optimum Allocation of Required Fertilizer Combination in Rice Cultivation Using Approach of Goal Programming, Case Study: Mazandaran city (چکیده)
150 - برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (چکیده)
151 - بررسی اثر بارندگی بر الگوی کشت و درآمد ناخالص کل در محدوده ی شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد (چکیده)
152 - تعیین راه بردهای بهینه ی آبیاری ذرت دانه یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی مطالعه ی موردی منطقه ی زرقان فارس (چکیده)
153 - اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران (چکیده)
154 - نقش تعاونی های روستایی در تقاضای بیمه محصولات کشاورزی منطقه سیستان با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره توبیت (چکیده)
155 - بررسی نقش تعاونی های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعه موردی چغندرکاران استان فارس) (چکیده)
156 - Relationship between Meta-Technology Ratios and Varietal Differences in Date Production (Case Study of Sistan and Baluchestan, Iran) (چکیده)
157 - Measuring technological gap ratio of wheat production using StoNED approach to metafrontier (چکیده)
158 - مدیریت پایدار جنگل زرین آباد شهرستان ساری، با استفاده از کاربرد برنامه ریزی فازی و مدل سازی ایجاد گزینه (چکیده)
159 - کاربرد توام روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی پویا در تدوین مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان (چکیده)
160 - تعیین برنامه ی زراعی استان فارس با استفاده از ره یافت برنامه ریزی مطلوبیت کارا (چکیده)
161 - بررسی کارایی گلخانه های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه ای (چکیده)
162 - بررسی تاثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات (چکیده)
163 - تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها (چکیده)
164 - کاربرد برنامه ریزی فرا آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان نیشابور (چکیده)
165 - طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد (چکیده)
166 - تعیین کارایی شالیکاران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شهرستان رشت) (چکیده)
167 - برآورد تابع های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی (کاربرد روش بیشترین بی نظمی) (چکیده)
168 - بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز) (چکیده)
169 - تعیین الگوی کشت دشت کاشمر بر اساس حفظ و نگهداری کیفیت منابع آب زیرزمینی (چکیده)
170 - Optimal Irrigation Water Allocation Using a Genetic Algorithm under Various Weather Conditions (چکیده)
171 - Application of Robust Optimization Approach for Agricultural Water Resource Management under Uncertainty (چکیده)
172 - تعیین برنامه زراعی شهرستان سبزوار با استفاده از برنامه ریزی فازی دو نوا (چکیده)
173 - تعیین برنامه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان بروجرد) (چکیده)
174 - تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
175 - طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رود (چکیده)
176 - پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه (MLP) (چکیده)
177 - شبیه سازی بازار آب و تحلیل اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی (چکیده)
178 - بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده ها (RDEA) (چکیده)
179 - شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترس (چکیده)
180 - مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی (چکیده)
181 - راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین های پایاب شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط عدم حتمیت (چکیده)
182 - تحلیل اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوین (چکیده)
183 - بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان (چکیده)
184 - کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن) (چکیده)
185 - رتبه بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان (چکیده)
186 - بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
187 - کاربرد گزینش دوگانه یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف کننده گردشگران پارک جنگلی سی سنگان (چکیده)
188 - شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان زابل) (چکیده)
189 - مدل سازی جریان رودخانه هیرمند با استفاده از روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی (چکیده)
190 - شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی (چکیده)
191 - شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیر بخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G (چکیده)
192 - بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور (چکیده)