بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Jabbari Nooghabi


موارد یافت شده: 245

1 - الگوهای جدید سازماندهی فضا درارتقاء کیفیت معماری شهری؛ گامی نوین درراستای سیاستگذاری شهری (نمونه موردی: مشهد) (چکیده)
2 - نقش روش آموزش بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال: بررسی نقطة چالش بهینه (چکیده)
3 - ارتباط تکنولوژی و معانی فرهنگی معماری ۱ (چکیده)
4 - Prevalence, Clinical Features, and Consequences of the COVID-19 Pandemic in 100 Cancer Patients Operated at Omid Cancer Center-A Report from Northeast Iran (چکیده)
5 - From Accounting to Economics: The Role of Earning Reporting Features in The Relationship between Aggregated Earnings and GDP (چکیده)
6 - Using Meta-Learning to Recommend an Appropriate Time-Series Forecasting Model (چکیده)
7 - بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان شناختی و امواج مغزی دانش آموزان طیف اوتیسم (چکیده)
8 - کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی (چکیده)
9 - Prevalence, Clinical Features and consequences of Covid-19 pandemic in 100 cancer patients operated at Omid Cancer Center - Report from Northeast Iran (چکیده)
10 - برآورد پارامترهای توزیع وایبول و حق بیمه خالص در مواجهه داده های دور افتاده (چکیده)
11 - Application of Machine Learning to Develop a Mucormycosis Mortality Prediction Model (چکیده)
12 - Using data science methods to call online data, modeling and forecasting (Application in Covid 19 and Crypto Currency data) (چکیده)
13 - Bayesian Premium Estimators for Pareto Distribution in the Presence of outliers (چکیده)
14 - Prediction of serum anti-HSP27 antibody titers changes using a light gradient boosting machine (LightGBM) technique (چکیده)
15 - Clustering asymmetrical data with outliers: Parsimonious mixtures of contaminated mean-mixture of normal distributions (چکیده)
16 - Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits (چکیده)
17 - Epidemiological features, antimicrobial resistance profile and clinical outcomes of healthcare-associated infections in Islamic Republic of Iran (چکیده)
18 - Are the Common Statistics Used in the Bariatric Surgery Always Valid to Be Relied on? (چکیده)
19 - Robust yield test for a normal production process (چکیده)
20 - Shrinkage Estimators of shape parameter of Contaminated Pareto Model with Insurance Application (چکیده)
21 - On the three-component mixture of exponential distributions: A Bayesian framework to model data with multiple lower and upper outliers (چکیده)
22 - شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران (چکیده)
23 - Estimation of risk premium in the Pareto distribution with the presence of outliers (چکیده)
24 - نقش نرم افزارهای آماری در آموزش و پژوهش (چکیده)
25 - استفاده از روش های علم داده جهت فراخوانی داده های ثبتی و رسمی، مدل سازی و پیش بینی (چکیده)
26 - Objective Bayesian Analysis For a Two-parameters Exponential Distribution (چکیده)
27 - Transhiatal versus Transthoracic Esophagectomy for Esophageal SCC: Outcomes and Complications (چکیده)
28 - Testing capability index Cpk with its application in automobile engine manufacturing industry (چکیده)
29 - بررسی دسته بندی های مجله های پایگاه های WOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک ها (Q) (چکیده)
30 - کاربردی از شبیه سازی مونت کارلو در آزمون کیفیت شیشه خودرو (چکیده)
31 - Safety of Laparoscopic Splenectomy for Patients with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura and Very Low Platelet Count (چکیده)
32 - شناسایی الگوهای نیازمندیهای اجتماعی- فرهنگی حس‌مکان با رویکرد نقش فناوری‌دییتالی در ارتقاء کیفیت‌ معماری‌شهری؛ (نمونه موردی مشهد) (چکیده)
33 - تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری (چکیده)
34 - Laparoscopic Proctectomy in Locally Advance Rectal Cancer: Prolapse Delayed Anastomosis Compared to Immediate Anastomosis (چکیده)
35 - Revealing Behavior Patterns of SARS-CoV-2 using Clustering Analysis and XGBoost Error Forecasting Models (چکیده)
36 - کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی (چکیده)
37 - تعیین بهترین مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تخمین عملکرد زعفران متاثر از رفتار رخدادهای حدی بارش و دما در شهرستان گناباد (چکیده)
38 - Stress–strength reliability inference for the Pareto distribution with outliers (چکیده)
39 - اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها (چکیده)
40 - Development of an Iranian CPB Based Risk Stratification Score Model, an Iranian Risk Stratification Model (چکیده)
41 - Comparison of the effect of Tea tree oil shampoo with regular-lid shampoo in meibomian gland dysfunction treatment (چکیده)
42 - The Impact of Intellectual Capital on Corporate Economic Performance in Iran in the Face of Sanctions (چکیده)
43 - مقایسه شاخص کارایی C_pmk دو فرآیند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته (چکیده)
44 - Clinical Predictive Values in Botulism: A 10-year Survey (چکیده)
45 - Effects of Acetazolamide, Paracetamol, and Placebo on Postoperative Pain in Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized, Double-blind, Parallel-controlled Clinical Trial (چکیده)
46 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (چکیده)
47 - A Clinical Report on the Impact of Gastric Bypass Surgery on Obesity-Related Complaints and Comorbidities Six Months after the Surgery (چکیده)
48 - Modeling and forecasting number of confirmed and death caused COVID-19 in IRAN: A comparison of time series forecasting methods (چکیده)
49 - Comparing estimation of the parameters of distribution of the root density of plants in the presence of outliers (چکیده)
50 - ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (چکیده)
51 - Discussion about inaccuracy measure in information theory using co-copula and copula dual functions (چکیده)
52 - Statistical and Mathematical models for predicting Covid-19 outbreaks (چکیده)
53 - Expression and Prognostic Significance of Cancer/Testis Antigens, MAGE-E1, GAGE, and SOX-6, in Glioblastoma: An Immunohistochemistry Evaluation (چکیده)
54 - On the contaminated exponential distribution: A theoretical Bayesian approach for modeling positive-valued insurance claim data with outliers (چکیده)
55 - Using Lyapunov’s method for analysing of chaotic behaviour on financial time series data: a case study on Tehran stock exchange (چکیده)
56 - تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (چکیده)
57 - بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهد (چکیده)
58 - متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
59 - Performing Soccer-Specific Training With Blood Flow Restriction Enhances Physical Capacities in Youth Soccer Players (چکیده)
60 - واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایران (چکیده)
61 - Process capability indices in normal distribution with the presence of outliers (چکیده)
62 - استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایران (چکیده)
63 - ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک) (چکیده)
64 - تأثیر آموزش مسائل مدل‌سازی ریاضی بر تجربه‌های شوقِ دانش‌آموزان (چکیده)
65 - Sentinel lymph node mapping in colorectal cancers with radioactive tracer; is it an efficient method? (چکیده)
66 - ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (چکیده)
67 - Chaotic Test and Non-Linearity of Abnormal Stock Returns: Selecting an Optimal Chaos Model in Explaining Abnormal Stock Returns around the Release Date of Annual Financial Statements (چکیده)
68 - مقایسه توان مدل‌های آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورت‌های مالی سالانه (چکیده)
69 - A Randomized Clinical Trial of Laser Hemorrhoidoplasty vs Milligan and Morgan Hemorrhoidectomy (چکیده)
70 - Totally Laparoscopic vs Open Transhiatal Esophagectomy: Our Experience in 93 Patients (چکیده)
71 - Hepatic Function and Fibrosis Assessment Via 2D-Shear Wave Elastography and Related Biochemical Markers Pre- and Post-Gastric Bypass Surgery (چکیده)
72 - آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN) (چکیده)
73 - توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (چکیده)
74 - Investigation the Effectiveness of Vision Behavior Therapy, motor training and visual training on Social Interaction of Children with Autism Spectrum Disorder (چکیده)
75 - طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (چکیده)
76 - شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه (چکیده)
77 - ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد (چکیده)
78 - آموزش آمار و اهمیت آن در تحقیقات پزشکی (چکیده)
79 - <p>Is visuomotor training an effective intervention for children with autism spectrum disorders?</p> (چکیده)
80 - ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی (چکیده)
81 - Investigation of fractal market hypothesis and forecasting time series stock returns for Tehran Stock Exchange and London Stock Exchange (چکیده)
82 - مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها (چکیده)
83 - مقدمه ای بر ارزش یابی پرسش های آمارگیری (چکیده)
84 - ارزیابی ارزش در معرض خطر شرطی بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل (چکیده)
85 - پایش خشکسالی با استفاده از توابع مفصل و تخمین پارامترها توسط الگوریتم ژنتیک: مطالعه موردی دشت نیشابور (چکیده)
86 - فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری (چکیده)
87 - بررسی تاثیر بحران مالی بر نوع رابطه برخی متغیر های مختص بانک با سود آوری بانکی (چکیده)
88 - رابطه بین انتظارات مدیریت و عدم تقارن هزینه با تاکید بر هزینه های تعدیل و منابع بلا استفاده (چکیده)
89 - Microbiological Spectrum of Infection-Related Febrile Episodes in Adult Patients With Hematologic Malignancies (چکیده)
90 - اشتباهات رایج آماری (چکیده)
91 - بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
92 - Measurement of Liver Stiffness with 2D-Shear Wave Elastography -2D-SWE- in Bariatric Surgery Candidates Reveals Acceptable Diagnostic Yield Compared to Liver Biopsy (چکیده)
93 - تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری (چکیده)
94 - ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی (چکیده)
95 - ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه (چکیده)
96 - Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities (چکیده)
97 - On detecting outliers in the Pareto distribution (چکیده)
98 - Using quantile regression for fitting lactation curve in dairy cows (چکیده)
99 - مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERP (چکیده)
100 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
101 - Frequency of Different Types of Diagnostic Errors in Patients with Central Nervous System Infections: A Cross-Sectional Observational Study (چکیده)
102 - مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل (چکیده)
103 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
104 - مقایسه نتایج مدل رگرسیون لجستیک معمولی و لجستیک نیرومند در مدل‌بندی عوامل مرتبط با بیماری پره‌دیابت (چکیده)
105 - Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits (چکیده)
106 - Diagnostic Errors in Tuberculous Patients: A Multicenter Study from a Developing Country (چکیده)
107 - A MODEL OF SOURCES PREDICTING TYPES OF SPORT CONFIDENCE IN FOOTBALL PLAYERS (چکیده)
108 - Study of diagnostic values of serum thyroid hormone and creatinine in acute renal transplant rejection (چکیده)
109 - تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور (چکیده)
110 - مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع (چکیده)
111 - The Relationship Between Brand Perception Dimension with Branding's Top Clubs of Basketball and Handball Iran to Considering the Role of Mediator Fans Commitment (چکیده)
112 - Validation of the influencing factors associated with traffic violations and crashes on freeways of developing countries: A case study of Iran (چکیده)
113 - کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (چکیده)
114 - Prediction of Shear Wave Velocity Profile Using GMDH Type Neural Networks and Genetic Algorithm (چکیده)
115 - معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال (چکیده)
116 - تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵) (چکیده)
117 - شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990 (چکیده)
118 - Psychometric properties of Persian language version of the Female Sexual Function Index (P-FSFI) among postmenopausal women (چکیده)
119 - Seroimmunity to Tetanus and Diphtheria among Immunocompetent Adult Patients Admitted to a Tertiary Hospital for Any Reason (چکیده)
120 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) (چکیده)
121 - آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین) (چکیده)
122 - The Etiological Spectrum of Febrile Encephalopathy in Adult Patients: A Cross-Sectional Study from a Developing Country (چکیده)
123 - استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
124 - On Bayesian Shrinkage Estimator of Parameter of Exponential Distribution with Outliers (چکیده)
125 - Three Anastomotic Techniques Following Laparoscopic Rectal Cancer Resection: Our Experience in 155 Patients (چکیده)
126 - Using nonlinear quantile regression to describe the milk somatic cell count of Iranian Holstein cows (چکیده)
127 - Quantile regression mixed model at different milk production levels of Iranian Holsteins (چکیده)
128 - مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم (چکیده)
129 - ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضی (چکیده)
130 - کنکاشی بر شاخص های اقتصادی (چکیده)
131 - Estimation of risk premium in the Pareto distribution with the presence of outliers (چکیده)
132 - مقایسه شاخص کارایی Cpmk دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته (چکیده)
133 - Investigating the relationships among metacognitive strategy training, willingness to read English medical texts, and reading comprehension ability using structural equation modeling (چکیده)
134 - A Relative Study to Illustrate the Infection Control Practices Based on Knowledge, Attitude and Practices at a Tertiary University Hospital (چکیده)
135 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
136 - بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی (چکیده)
137 - بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
138 - بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (چکیده)
139 - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها (چکیده)
140 - بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی (چکیده)
141 - On Estimation in the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers (چکیده)
142 - Detecting Outliers in Exponentiated Pareto Distribution (چکیده)
143 - ESTIMATION OF STRESS-STRENGTH RELIABILITY FOR THE PARETO DISTRIBUTION IN THE PRESENCE OF OUTLIERS (چکیده)
144 - اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران (چکیده)
145 - The mask of acute bacterial pneumonia may disguise the face of tuberculosis (چکیده)
146 - بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی (چکیده)
147 - اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col (چکیده)
148 - بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان (چکیده)
149 - Can Skin Allograft Occasionally Act as a Permanent Coverage in Deep Burns? A Pilot Study (چکیده)
150 - Effect of Employee Expenses on Usefulness of Accounting Information (چکیده)
151 - Predicting Shear Wave Velocity of Soil Using Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Networks (چکیده)
152 - فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیّره ی اکتشافی (چکیده)
153 - A comparison of parametric and semi-parametric survival models with artificial neural networks (چکیده)
154 - Estimation of the Lomax distribution in the Presence of Outliers (چکیده)
155 - آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی در پیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
156 - پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R (چکیده)
157 - نگاهی بر شاخص جینی در مسایل بیمه (چکیده)
158 - فاصله اطمینان تعمیم یافته برای شاخص های کارایی فرایند (چکیده)
159 - On the Estimation of pdf, CDF and rth moment for the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers (چکیده)
160 - پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا (چکیده)
161 - بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
162 - Iatrogenic injuries of the extrahepatic biliary system (چکیده)
163 - نقش تبخیر و تعرق در پایش خشکسالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور (چکیده)
164 - بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در شهر زاهدان (چکیده)
165 - Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves’ disease (چکیده)
166 - Etiological Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia in Adult Patients: A Prospective Hospital-Based Study in Mashhad, Iran (چکیده)
167 - Can Procalcitonin Add to the Prognostic Power of the Severity Scoring System in Adults with Pneumonia? (چکیده)
168 - واکاوی شاخص های کتاب های پرمراجعه در سال 1393 از دیدگاه خوانندگان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (چکیده)
169 - تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف (چکیده)
170 - Comments on the estimate for Pareto Distribution (چکیده)
171 - Comparison of Oncologic Short Term Results of Laparoscopic Versus Open Surgery of Rectal Cancer (چکیده)
172 - بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها (چکیده)
173 - برآورد پارامترهای توزیع پارتو در حضور داده های پرت (چکیده)
174 - Evaluation and comparison of the early outcomes of open and laparoscopic surgery of liver hydatid cyst (چکیده)
175 - The relationship between metacognitive strategy training and willingness to read in English among medical students (چکیده)
176 - بهینه سازی نمودار کنترل کیفیت توام دومرحله ای x-بار و S با فاصله نمونه برداری متغیر (چکیده)
177 - تشخیص الگوهای نمودار کنترل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و نرم افزار R (چکیده)
178 - بررسی وضعیت خشک‌سالی براساس شاخص‌های متفاوت پایش خشک‌سالی در چند منطقه متفاوت (چکیده)
179 - فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (چکیده)
180 - ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی (چکیده)
181 - Difficulties in the diagnosis and management of alveolar hydatid disease: A case series (چکیده)
182 - تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ای (چکیده)
183 - تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس (چکیده)
184 - بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
185 - بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی (چکیده)
186 - Impact of relationships on our metrics Felthmanand Ohlson and Basu measure of conservatism (چکیده)
187 - تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه (چکیده)
188 - Characterizations of the Pareto distribution in the presence of outliers (چکیده)
189 - Determining the factors affecting on performance evaluation of the national teams coaches of Wushu Federation of Republic Islamic of Iran (چکیده)
190 - The role of prophylactic cefazolin in the prevention of infection after various types of abdominal wall hernia repair with mesh (چکیده)
191 - تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
192 - Bayesian inference for the Pareto lifetime model in the presence of outliers under progressive censoring with binomial removals (چکیده)
193 - Chaos Process Testing (Using Local Polynomial Approximation Model) in Predicting Stock Returns in Tehran Stock Exchange- (چکیده)
194 - مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز به کمک رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار R (چکیده)
195 - Preoperative Anxiety in Candidates for Heart Surgery (چکیده)
196 - بررسی اثر ارزش ویژه برند در تدوین استراتژی های بازاریابی بیمارستانی (مورد مطالعاتی: بیمارستان های خصوصی سطح مشهد) (چکیده)
197 - On entropy of a Pareto distribution in the presence of outliers (چکیده)
198 - Chaos Process Testing (Time-Series in The Frequency Domain) in Predicting Stock Returns in Tehran Stock Eechange (چکیده)
199 - The Effect of Company's Life Cycle on Dividend Policy of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
200 - An Investigation of the Effect of Firm’s Life Cycle Stages on Earning Quality: Evidence from Iran (چکیده)
201 - ارزیابی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی با شاخص‌های ده-گانه فاکنر براون از دیدگاه مدیران کتابخانه ها (چکیده)
202 - انجام یک تحلیل داده کاوی بر روی داده های حاصل از جراحی قلب باز (چکیده)
203 - Evaluation of the Incidence of Complications of Lost Gallstones During Laparoscopic Cholecystectomy (چکیده)
204 - Ability of earnings quality in prediction of future earnings in the companies accepted in Tehran Stock Exchange (چکیده)
205 - Necessity of routine thoracostomy tube insertion after transhiatal esophagectomy (چکیده)
206 - تعیین عوامل موثر بروقوع خشک‌سالی استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز پانل دیتا (چکیده)
207 - داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle (چکیده)
208 - بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد (چکیده)
209 - مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی (چکیده)
210 - بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن های TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم (چکیده)
211 - بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
212 - The relationship between accounting information quality with discretionary accruals and stability of earnings (چکیده)
213 - Shrinkage Estimation of P(Y X) in the Exponential Distribution Mixing with Exponential Distribution (چکیده)
214 - بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی (چکیده)
215 - Shrinkage Estimation of in the Exponential Distribution in the Presence of Outliers Generated from Exponential Distribution (چکیده)
216 - Efficient estimation in the Pareto distribution (چکیده)
217 - An Investigation of Intellectual Capital Changes during Company s Life Cycle: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
218 - Effect of Depressor Septi Nasi Muscle Activity on Nasal Lengthening With Time (چکیده)
219 - Multivariate Shewhart Quality Control for Standard Deviation (چکیده)
220 - Estimation of the parameters of the generalized exponential distribution in the presence of outliers generated from uniform distribution (چکیده)
221 - اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها (چکیده)
222 - طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار (چکیده)
223 - براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی (چکیده)
224 - بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ (چکیده)
225 - شبیه سازی مدل مارکف در سیستم صف بندی M/M/S (چکیده)
226 - Estimation of P(X less Y) for generalized exponential distribution in presence of outlier (چکیده)
227 - داده های پرت، مفهوم و کاربرد آن (چکیده)
228 - تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار (چکیده)
229 - On Bayesian estimator from exponential distribution based on records with presence of outliers (چکیده)
230 - تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر (چکیده)
231 - The Effect of 6 Weeks of Endurance Training on the Expression of Hepatic ABCA1 in Male Wistar Rats (چکیده)
232 - Bayes Estimate of the Parameters of Gumbel s Bivariate Exponential Distribution (چکیده)
233 - Estimation of Parameters of Gamma Distribution in the Presence of Outliers in Right Censored Samples (چکیده)
234 - The Role of Nasogastric Intubation on Postoperative Gastrointestinal Function in Patients with Obstructive Jaundice (چکیده)
235 - بررسی همبستگی عفونت هلیکوباکترپیلوری با ویژگی های جمیت شناختی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1387 (چکیده)
236 - Efficient estimation in the Pareto distribution (چکیده)
237 - Efficient estimation in the Pareto distribution with the presence of outliers (چکیده)
238 - Efficient Estimation of the Parameters of the Pareto Distribution in the Presence of Outliers (چکیده)
239 - Parameters Estimation of the Gamma Distribution in the Presence of Outliers Generated From Gamma Distribution (چکیده)
240 - نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه (چکیده)
241 - A New Statistic for Detecting Outliers in Gamma Distribution (چکیده)
242 - An exponential inequality for negatively associated random variables (چکیده)
243 - Estimation of Parameters of the Gamma Distribution in the Presence of Outliers Generated From Uniform Distribution (چکیده)
244 - Detecting Outliers in Gamma Distribution (چکیده)
245 - بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور (چکیده)