بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Behnam Rassouli


موارد یافت شده: 228

1 - Protective effects of Urolithins A and B on learning and memory and anxiety-like behaviors in streptozotocin-induced Alzheimer\\\\\\\\\\\\\\\'s rat model (چکیده)
2 - Iron role paradox in nerve degeneration and regeneration (چکیده)
3 - بررسی اثرات تجویز سیتی‌کولین و آتورواستاتین بر ظرفیت ترمیمی بخش دیستال عصب سیاتیک قطع‌شده در شرایط ترمیم عصب با تأخیر (چکیده)
4 - Isolation and Culture of Neural Stem/Progenitor Cells from the Hippocampal Dentate Gyrus of Young Adult and Aged Rats (چکیده)
5 - Gerbillinae (Mammalia: Rodentia) in pellet contents, with special reference to the species Meriones zarudnyi (چکیده)
6 - مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی و ضد دردی گالیک اسید و متفورمین در موشهای صحرایی هیپرگلیسمیک القا شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
7 - Thiamine as a peripheral neuro-protective agent in comparison with N-acetyl cysteine in axotomized rats (چکیده)
8 - Investigation of the effect of valproic acid on the viability and adhesion of mouse fibroblast cells on the rat decellularized sciatic nerve scaffold in-vitro (چکیده)
9 - Investigation of the effect of Fibronectin on the viability and adhesion of mouse fibroblast cells on the rat decellularized sciatic nerve scaffold invitro (چکیده)
10 - کرونوبیولوژی؛ سازوکار ملکولی رفتار سلول (چکیده)
11 - Investigating the Effects of Brief Electrical Stimulation Duration on Sciatic Nerve Regeneration and Functional Recovery in a Rat Transection Model (چکیده)
12 - بررسی اثرات تجویز متیل پردنیزولون بر ظرفیت ترمیمی بخش دیستال عصب سیاتیک قطع شده، در شرایط ترمیم عصب با تاخیر (چکیده)
13 - Benfotiamine reduced collagen IV contents of sciatic nerve in hyperglycemic rats (چکیده)
14 - بررسی اثر تجویز بنفوتیامین در حفظ استحکام کششی عصب سیاتیک و داربست سلولزدایی شده آن در موشهای صحرایی مدل دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
15 - Protective effects of acetyl-l-carnitine against serum and glucose deprivation-induced apoptosis in rat adipose-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
16 - Recent Findings on the Effects of Pharmacological Agents on the Nerve Regeneration after Peripheral Nerve Injury (چکیده)
17 - Cell Matrix Interaction in Decellularized Pancreatic Natural 3D Scaffold with Heparin Sulfate (چکیده)
18 - The Role of Postcranial Skeleton Morphology in Species Identification and Phylogeny Inferences: Gerbillinae (Rodentia: Muridae) as a Case Study (چکیده)
19 - مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (چکیده)
20 - Investigating Effects of Electrical Stimulation on Sciatic Nerve Regeneration after Transection Injury in Wistar Rats (چکیده)
21 - Histomorphogenesis on hindbrain in Huso huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
22 - مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک (چکیده)
23 - تهیه داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک و ارزیابی ویژگیهای بافت شناسی و خواص مکانیکی آن جهت کاربرد در ترمیم اعصاب محیطی (چکیده)
24 - Effects of Brief Electrical Stimulation on Regeneration of Transected Sciatic Nerve (چکیده)
25 - مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (چکیده)
26 - HISTOLOGICAL AND STEREOLOGICAL STUDY ON THE KIDNEYS IN SPARROWS LIVING IN WET AND ARID ZONES (چکیده)
27 - Biocompatibility of Blastema Cells Derived from Rabbit’s Pinna on Chitosan/Gelatin Micro-Nanofiber Scaffolds (چکیده)
28 - Evaluation of testis hormonal and histopathological alterations in type I and type II diabetic rats (چکیده)
29 - طراحی و ساخت مدار تحریک الکتریکی کاشتنی به منظور بهبود ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی در مدل قطع عصب (چکیده)
30 - اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیــون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک (چکیده)
31 - اثرات دگزامتازون بر روند ترمیم به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در مدل حیوانی موش صحرایی (چکیده)
32 - Synergistic effects of ALCAR and adipose-derived stromal cells to improving regenerative capacity of acellular nerve allograft in sciatic nerve defect (چکیده)
33 - ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول‌زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش‌های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین (چکیده)
34 - Ultrastructure of ovarian germ cells in the ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
35 - بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده (چکیده)
36 - کیس پپتین: تنظیم کننده کلیدی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غدد جنسی (چکیده)
37 - Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Neuronal Degeneration Due to Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
38 - Dose-Dependent Delay of Wallerian Degeneration Induced by Dexamethasone after Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
39 - Inducing the effects of acellular dermal matrix on blastema tissue originated from the pinna of New Zealand white rabbit, in vitro (چکیده)
40 - Neuroprotective effect of Lovastatin on motor deficit induced by sciatic nerve crush in the rat (چکیده)
41 - اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی (چکیده)
42 - بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری (چکیده)
43 - مروری بر اثرات ترکیبات مداخله گر آندوکرینی بر مسیر هیپوتالاموس- هیپوفیز- غدد جنسی و سلامتی تولیدمثلی (چکیده)
44 - How much time is needed for evaluating the sciatic nerve recovery after transect and graft conduit? (چکیده)
45 - ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده (چکیده)
46 - Effects of Neonatal Exposure to Zearalenone on Puberty Timing, Hypothalamic Nuclei of AVPV and ARC, and Reproductive Functions in Female Mice (چکیده)
47 - Midbrain morphogenesis in beluga sturgeon (Huso huso) larvae (چکیده)
48 - The Effec of Memantine on Functional Recovery of the Sciatic Nerve Crush Injury in Rats (چکیده)
49 - Evaluation of neuroprotective, anticonvulsant, sedative and anxiolytic activity of citicoline in rats (چکیده)
50 - Histomorphogenesis of cranial nerves in Huso huso larvae (چکیده)
51 - The effect of Riluzole on functional recovery of locomotion in the rat sciatic nerve crush model (چکیده)
52 - Oestrogenic action of neonatal tamoxifen on the hypothalamus and reproductive system in female mice (چکیده)
53 - اثرات تجویز نخاعی هموگلوبین بر رفتارهای دردی و التهاب در موش صحرایی (چکیده)
54 - Brain ventricle development in H. huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
55 - کاربرد تکنیک جداسازی سلولی Cell Dissociation در مطالعات تولیدمثلی (چکیده)
56 - Study on the Effect of Neonatal Exposure to Zearalenone on Mammary Gland of Female Mice (چکیده)
57 - Study of the Effects of Neonatal Administration of Tamoxifen on Endometrium in Female Mice (چکیده)
58 - مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده (چکیده)
59 - بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری (چکیده)
60 - Effects of hydro-alcoholic extract of Launaea acanthodes on serum gonadotropin and testosterone levels and the structure of seminiferous tubules in hyperglycemic rats (چکیده)
61 - In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer (چکیده)
62 - Effects of neonatal exposure to zearalenone and tamoxifen on the onset of puberty, estrous cycle and lordosis behavior in female mice (چکیده)
63 - بررسی اثر عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس به روش برون تنی (چکیده)
64 - تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی (چکیده)
65 - Evaluation of Antimicrobial and Healing Activities of Frog Skin on Guinea Pigs Wounds (چکیده)
66 - مطالعه هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون بر پلاک رشد موش صحرایی نر (چکیده)
67 - Invitro evaluation of effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 cell lines of human breast cancer (چکیده)
68 - Study on the effect of maternal administration of aromataze inhibitor on the brain dimorphic neucleus in male ratv offspring (چکیده)
69 - Study on the effect of maternal administration of aromatase inhibitor (lertozole) on spatial memory in male rat offspring (چکیده)
70 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
71 - Morphological development of ovaries in ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
72 - Responses of Brain monoaminergic system to naphtalene expusure stress during viellogenesis and previtellogenesis in Liza klunzingeri (چکیده)
73 - Asymmetrically developed ovaries in embryo of ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
74 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع یک و دو تجربی بر سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هسیتولوژیک غده تیروئید در رتهای نر نژاد ویستار (چکیده)
75 - بررسی تغییر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمینرژیک مغز و کورتیزول پلاسما در شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در مواجهه حاد و مزمن بنزوآلفاپایرن (چکیده)
76 - Can Naphthalene Exposure Stress Alter Brain Biogenic Amine Levels Before and during Vitellogenesis in Liza klunzingeri Fish? (چکیده)
77 - اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر تغییرات میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی (چکیده)
78 - نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی (چکیده)
79 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین (چکیده)
80 - Morphological Evaluation of Testis Tissue of Rats in Various Time Points after Diabetes Type 1 Induction (چکیده)
81 - Morphological development of testes in ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
82 - A comparative study on the effects of type I and type II diabetes on learning and memory deficit and hippocampal neuronal loss in rat (چکیده)
83 - Role of C-fibers in pain and morphine induced analgesia/hyperalgesia in rats (چکیده)
84 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش صحرایی (چکیده)
85 - Morphological development of testes in ostrich embryo and newly hatched ostrich chick (چکیده)
86 - The Effects of Intrathecal Administration of hemoglobin on chemical Pain Sensation in Formalin Tests in Rat (چکیده)
87 - آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
88 - بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی (چکیده)
89 - Pharmaceutical application of frog skin on full-thickness skin wound healing in mice (چکیده)
90 - Histology and histometry of different parts of urinary bladder in Camelus dromedarius (چکیده)
91 - Development of Testicular Capsule and Rete Ducts in The Ostrich (Struthio camelus) Embryo (چکیده)
92 - Effet of Resveratrol in the improvement of mice testes abnormalities induced by Cisplatin (چکیده)
93 - اثر عصاره‌ی آبی الکلی گیاه چرخه (acanthodes Launaea) بر میزان آلبومین و بیلی‌روبین خون و ادرار در موش‌های صحرایی با افزایش قند خون (چکیده)
94 - اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد و بی دردی ناشی از مرفین در موش صحرایی (چکیده)
95 - Microanatomical study of testis in juvenile ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
96 - بررسی اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella sativa) بر دژنراسیون آلفاموتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت (چکیده)
97 - The effects of maternal hyperglycemia and Launaea acanthodes extract administration on the volume of the fetal rat kidney (چکیده)
98 - The Protective Effects of Vitamin C on Histological Changes Induced by Cisplatin on Testes Tissue in Balb/C mice (چکیده)
99 - Testis histological changes induced by cisplatin administration in Balb/c mice (چکیده)
100 - تهیه ماتریکس درمی فاقد سلول از پوست خرگوش (چکیده)
101 - مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت (چکیده)
102 - بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro (چکیده)
103 - بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو (چکیده)
104 - Comparative study on the effects of type 1 and type 2 diabetes on structural changes and hormonal output of the adrenal cortex in male Wistar rats (چکیده)
105 - Topical effects of frog ‘‘Rana ridibunda’’ skin secretions on wound healing and reduction of wound microbial load (چکیده)
106 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القاء شده با پنتیلن تترازول در موش صحرایی (چکیده)
107 - Histometrical study of the different parts of ureter in one-humped camel (چکیده)
108 - مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی (چکیده)
109 - اثر گشادکنندگی عصاره آبی- الکلی بومادران بر آئورت ایزوله موش صحرایی   (چکیده)
110 - مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان (چکیده)
111 - تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی (چکیده)
112 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick (چکیده)
113 - Effects of Infantile Repeated Hyperglycemia on Behavioral Alterations in Adult male and female Rats (چکیده)
114 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
115 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
116 - The effect of Genipin on pain after morphine-induced analgesia and hyperalgesia in male rat in formalin test (چکیده)
117 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد حرارتی پس از تجویز صفاقی مرفین در موش صحرایی (چکیده)
118 - بررسی اثرات ضد تشنجی و آرام بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحرایی (چکیده)
119 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی و تجویز عصاره گیاه چرخه Launaea acanthodes بر اختلالات عملکردی کبد در موش صحرایی (چکیده)
120 - Study of the effects of lunaea acanthodes extract on Leydig cells number and testosterone level in rat (چکیده)
121 - Study of the effects of experimental hyperglycemia on myometrial histology in wistar rat (چکیده)
122 - Study of the effects of insulin therapy during pregnancy and lactation in hyperglycemia mothers on testis parameters of off spring (چکیده)
123 - Study of the effects of hyperglycemia on sttous cycle and histology of ovary in adult wstar rat (چکیده)
124 - تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio (چکیده)
125 - اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر (چکیده)
126 - Effects of infantile repeated hyperglycemia on neuronal density of hippocampus and Pentylentetrazol induced convulsions in male Wistar rats (چکیده)
127 - گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی (چکیده)
128 - اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
129 - ظهور فراوان رنگدانه های لیپوفوشین در سلولهای جدار لوله های کلیه موشهای صحرایی مبتلا به دیابت بوسیله آلوکسان (چکیده)
130 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری بر سازمانبندی نورنی در سیستم عصبی در حال تکامل در جنین رت (چکیده)
131 - Effect of Propylthiouracil Treatment during Prenatal and Early Postnatal Development on the Neocortex of Rat Pups (چکیده)
132 - بررسی فیزیولوژیک آثار آنتی دیابتی تجویز عصاره آبی میوه گیاه دارواش (Viscum album) در رت (چکیده)
133 - بررسی میکروسکوپی تاثیر عصاره مغز جنین بر روند ترمیم ضایعه عصب فاسیال در رت (چکیده)
134 - بررسی تغییرات حجم و بافت مزانژیال کلافه های گلومرولی در رتهای دیابتی شده توسط آلوکسان به روش کمی (چکیده)
135 - بررسی اثر تجویز زیر پوستی عصاره گل ساعتی در دوران بارداری بر تغییرات حجم بطن طرفی در مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی (چکیده)
136 - تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد (چکیده)
137 - بررسی اثر تجویز عصاره آبی الکلی گیاه چرخه بر ساختار لوله های سمینفروس و سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی هیپرگلیسمیک (چکیده)
138 - بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار (چکیده)
139 - بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار (چکیده)
140 - Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells (چکیده)
141 - Comparison between the effects of type 1 and type 2 diabetes on hippocampal neuronal density in Wistar rats (چکیده)
142 - اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار (چکیده)
143 - تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio (چکیده)
144 - کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار (چکیده)
145 - اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی (چکیده)
146 - کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم (چکیده)
147 - MESENCHYMAL STEM CELL TRANSPLANTS IMPROVE MOTOR DISORDERS OF RATS AFTER CHEMICAL LESION OF STRIATUM AS A MODEL OF HD (چکیده)
148 - Alteration of testicular microanatomical parameters in experimental type 1 and type 2 diabetic rat (چکیده)
149 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع 2 بر حافظه و یادگیری در رت های نر نژاد ویستار (چکیده)
150 - بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت (چکیده)
151 - DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells (چکیده)
152 - The Laxative and Prokinetic Effects of Rosa damascena Mill in Rats (چکیده)
153 - بررسی اثرات ضددیابتب عصاره آبی الکلی گیاه چرخه در رتهای نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 (چکیده)
154 - بررسی رابطه بین تستوسترون بزاق و BMI در دانش آموزان پسر شهر قوچان (چکیده)
155 - بررسی اثرات تجویز مادری تستوسترون انانتات بر فراوانی جنینهای موسکوانیزه در رت (چکیده)
156 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در رت (چکیده)
157 - اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار (چکیده)
158 - Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat (چکیده)
159 - The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women (چکیده)
160 - Study of Cognitive Deficit and Hippocampal Neuronal Loss in Type 1 and Type 2 Diabetic Models (چکیده)
161 - تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت (چکیده)
162 - Investigating the effect of aqueous extract of Chicorium intybus L. leaves on offspring sex ratio in rat (چکیده)
163 - آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro (چکیده)
164 - Susceptibility of adult rats to PTZ induced epileptiform convulsions after fetal and infantile exposore to noise stress and hypertermic-induced seizures (چکیده)
165 - Protective effects of Melissa officinalis in rats exposed to lead acetate (چکیده)
166 - EFFECTS OF EXPERIMENTAL NOISE POLLUTION ON HYPERTHERMIC-INDUCED SEIZURES IN WISTAR RAT INFANTS (چکیده)
167 - بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان (چکیده)
168 - مقایسه ی اثرات آنتی اکسیدانتی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با ویتامین ث بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در رت (چکیده)
169 - Microvascular complication of diabetes (چکیده)
170 - Comparative study of the effects of type 1 and 2 diabetes on hippocampal neuronal population in male Wistar rats (چکیده)
171 - Comparative study of the effects of type 1 and 2 diabetes on learning and memory in male Wistar rats (چکیده)
172 - PREPARATION OF AN ACELLULAR CANCELLOUS BOVIN MATRIX FOR TISSUE ENGINEERING (چکیده)
173 - بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت (چکیده)
174 - اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
175 - اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن (چکیده)
176 - بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان (چکیده)
177 - اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
178 - بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت (چکیده)
179 - بررسی مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانتی بالقوه عصاره آبی بادرنجبویه با ویتامین C بر اختلالات یادگیری در رت های تیمارشده با استات سرب (چکیده)
180 - بررسی اثرات تجویز تستوسترون انانتات به رت های حامله بر سطح تستوسترون مادری و مرده زایی جنین ها (چکیده)
181 - بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده (چکیده)
182 - بررسی تاثیر عصاره الکلی بذر گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه طولانی مدت در رت های نر بالغ نژاد ویستار (چکیده)
183 - تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ (چکیده)
184 - بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب (چکیده)
185 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی (چکیده)
186 - The role of endogenous opioids in the protective effects of local sublethal hyperthermia against the progression of burn injury (چکیده)
187 - The relationship of palmar distribution of sweat glands and hypertension in women of Khorasan province (چکیده)
188 - Neuroprotective effects of Equisetum telmateia in rat (چکیده)
189 - بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت (چکیده)
190 - بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 (چکیده)
191 - مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro (چکیده)
192 - اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین (چکیده)
193 - The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin (چکیده)
194 - In vitro study of the effects of insulin and temperature on immunoglobulin M mobility in rat spleenic B-lymphocyte (چکیده)
195 - Microanatomical evidences for potential of mesenchymal stem cells in amelioration of striatal degeneration (چکیده)
196 - مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
197 - اثر دوزهای فوق العاده ناچیز مرفین بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول (PTZ) (چکیده)
198 - بررسی تاثیر اسانس گل محمدی بر افسردگی در رت نژاد ویستار با استفاده از تست شنای اجباری (چکیده)
199 - study of the effects of maternal hypothyroidism and thyroxin therapy on the neuronal density of subiculum in rat newborns (چکیده)
200 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
201 - اثر زجاجیه چشم گاو بر رویش مجدد سلولهای اپی تلیالی در بافتهای آسیب دیده لاله گوش خرگوش (چکیده)
202 - ارزیابی غلظت الکترولیتها در مایع مغزی نخاعی نوزادان حاصل از مادران دیابتی در طی دوره تکامل بعد از تولد در رت (چکیده)
203 - بررسی اثرات ضدسرطانی و ضد تکثیری Feselol و Mogoltacin بر سلولهای توموری پروستات انسانی در شرایط in-vitro (چکیده)
204 - مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون (چکیده)
205 - Maternal diabetes proliferate the choroid plexusand and enlarge the lateral ventricle in brain of newborn rats (چکیده)
206 - بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت (چکیده)
207 - Maternal hyperglycemia proliferate choroid plexus and enlarge the lateral ventricle in brain of newborn rats (چکیده)
208 - Evaluation of the Anticonvulsant Activities of Rosa damascena on the PTZ Induced Seizures in Wistar Rats (چکیده)
209 - بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید بر عضلات پاپیلر بطن چپ رت (چکیده)
210 - بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر دانسیته نورونی سوبیکولوم تشکیلات هیپوکامپ در نوزادان موش صحرائی (چکیده)
211 - Hypocholesterolemic Effects of Dietary Soybean vs. Casein Proteins in a Crossed Over Diets in Rat (چکیده)
212 - بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار (چکیده)
213 - بررسی اثر تجویز یک نوبت عصاره مغز جنین بر حفظ نورنهای حرکتی نخاع پس از قطع عصب سیاتیک در رت (چکیده)
214 - مطالعه الکترومیو گرافی آثار ترمیمی وابسته به سن در ضایعه عصب سیاتیک رت (چکیده)
215 - بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر حفظ نورنهای گانگلیون های ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت (چکیده)
216 - مطالعه اثرات دیابت مادری در ایجاد ناهنجاری های جنینی در رت (چکیده)
217 - بررسي اثرات رژيم هاي غذايي كم نمك و بي نمك طولاني مدت بر تغييرات الكتروليتي و خون رتPH (چکیده)
218 - the effects of olibanum aqueous extraction during pregnancy and lactation on the learning behaviour (چکیده)
219 - the effects of soxhelt aqueous extract of chicory leaves on the blood ph and cations level and the s (چکیده)
220 - Estrogen-induced congenital hypospadias in developing rat embryos (چکیده)
221 - Post-operative time effects after sciatic nerve crush on the number of alpha motoneuroneurons, usin a stereological counting method-disector (چکیده)
222 - The effects of local fetal brain extract administration in the electromyogram of crushed sciatic ner (چکیده)
223 - بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر میزان یادگیری زاده ها در رت (چکیده)
224 - بررسی اختلالات تکاملی ناشی از تجویز استرادیول در اندام های حرکتی جنین موش صحرایی (چکیده)
225 - بررسی فیزیولوژیک اثرات تجویز عصاره آبی برگ کاسنی بر میزان کاتیونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در ر (چکیده)
226 - Hypoglycemic effect of Aqueous Shallot and garlic in rats with fructose – induced insulin resistance (چکیده)
227 - Determination of the Cerebrospinal Fluid Electrolytes Alteration in the Developing Rats Born from Diabetic Mothers (چکیده)
228 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)