مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. نفیسه اندرون , دکتر معصومه کردی , سیدعلی کیمیایی , دکتر حبیب الله اسماعیلی , تاثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر اضطراب دوران بارداریزنان نخست زا, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (20), شماره (12), سال (2018-3), صفحات (86-95)
 2. جواد وکیلی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , تدوین و تعیین اثربخشی بسته مشاوره‌ای الگوی تبادل جنسی بر میزان رضایت و صمیمیت جنسی زوج‌های ایرانی, علوم پزشکی صدرا, دوره (11), شماره (4), سال (2023-10), صفحات (374-387)
 3. سمیرا اصغری , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , اثربخشی بخشش‌درمانی بر بهزیستی روانی مادران بدرفتاری شده در دوران کودکی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (13), شماره (1), سال (2023-6), صفحات (47-63)
 4. مهسا رزم گر , سیدعلی کیمیایی , ایمان الله بیگدلی , مقایسه اثربخشی مشاوره راه حل محور و مشاوره حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر کنترل رفتار، سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان خیابانی پسر, دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی, دوره (24), شماره (1), سال (2023-6), صفحات (23-37)
 5. سیده عاطفه حسینی یزدی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , سیدامیر امین یزدی , مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی, خانواده درمانی کاربردی, دوره (4), شماره (3), سال (2023-10), صفحات (425-428)
 6. ایمان سیدمحرمی , حسین کارشکی , سیدعلی کیمیایی , مریم بردبار , تجارب زیسته دانش آموزان کم برخوردار از نظر اقتصادی-اجتماعی از موفقیت تحصیلی, دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, دوره (10), شماره (4), سال (2023-7), صفحات (31-42)
 7. الهه شجاع , سیدامیر امین یزدی , سیدعلی کیمیایی , اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کرونا، رابطه والد- فرزندی و کارکرد تحولی خانواده, رویش روان شناسی, دوره (11), شماره (12), سال (2023-2), صفحات (1-12)
 8. ملیحه خبازی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , علی مشهدی , اثربخشی بسته مشاوره‌ای صمیمیت‌افزا بر صمیمیت و همدلی زناشویی زوج‌ها در دوران عقد در شهرکرد, دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری, دوره (10), شماره (40), سال (2023-1), صفحات (45-68)
 9. ملیحه خبازی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , علی مشهدی , ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج های دوران عقد, پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری, دوره (12), شماره (22), سال (2022-9), صفحات (83-102)
 10. فاطمه باقری فر , سیدعلی کیمیایی , سیدامیر امین یزدی , بلن صالحی , تاثیر زوج درمانی سیستمی-تلفیقی به شیوه ی گروهی بر سطوح صمیمیت و سبک های مقابله با استرس زناشویی, مشاوره و روان درمانی خانواده, دوره (12), شماره (1), سال (2023-3), صفحات (1-24)
 11. مهدی ارخودی قلعه نویی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سیدعلی کیمیایی , ساخت و رواسازی پرسشنامه پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, سال (2022-9)
 12. نیلوفر محمدپوردوغ آبادی , سیدعلی کیمیایی , خدابخش اجمدی نوده , حسین کارشکی , مقایسه اثربخشی مداخلات هوش هیجانی، فانتزی های جنسی و پروتکل ترکیبی در درمان اختلال ارگاسم، عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان: یک مطالعه نیمه تجربی, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (14), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (86-94)
 13. مریم السادات فخرا , جواد صالحی فدردی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , مقایسه انگیزش انطباقی و کنش وری شناختی در افراد با و بدون وسوسه رابطه با جایگزین جذاب, فرهنگ مشاوره و روان درمانی, دوره (13), شماره (52), سال (2023-1), صفحات (131-160)
 14. مهدی ارخودی قلعه نویی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سیدعلی کیمیایی , شناسایی پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری: یک مطالعه پدیدارشناختی, ناتوانی های یادگیری, دوره (12), شماره (1), سال (2022-10), صفحات (6-21)
 15. مریم السادات فخرا , جواد صالحی فدردی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , نقش ساختار انگیزشی و کارکرد های اجرایی در وسوسه های جایگزین جذاب, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (4), شماره (29), سال (2022-9), صفحات (1-15)
 16. سیده عاطفه حسینی یزدی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , سیدامیر امین یزدی , مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر کاهش مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده و درونی‌سازی شده کودکان, تحقیقات علوم رفتاری, دوره (20), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (83-97)
 17. ساجده سخنور , سیدعلی کیمیایی , زهره سپهری شاملو , اثربخشی آموزش برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نخست زا, دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی, دوره (22), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (55-65)
 18. نیلوفر محمدپوردوغ آبادی , سیدعلی کیمیایی , خدابخش احمدی , حسین کارشکی , ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه خیالپردازی های جنسی ویلسون در زوجین ایرانی, روان پرستاری, دوره (9), شماره (5), سال (2022-2), صفحات (1-13)
 19. پریسا غفوریان نوروزی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمدسعید عبدخدائی , سیدعلی کیمیایی , Identifying Common Elements of Evidence – Based Psychological Treatments for Females with Extramarital Experience, International Journal of Applied Behavioral Sciences, دوره (8), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (13-21)
 20. حمید دررودی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی, پژوهش توانبخشی در پرستاری, دوره (8), شماره (1), سال (2021-11), صفحات (58-72)
 21. حمید دررودی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , کنش های اجرایی و فرا ظرفیت های شغلی در دانشجویان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (13), شماره (3), سال (2021-12), صفحات (85-94)
 22. سیدعلی کیمیایی , حمزه امینی , ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی ۷ عاملی شخصیت مبتنی بر زوج‌درمانی اشتراک محور, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (10), شماره (1), سال (2020-8), صفحات (105-129)
 23. فاطمه عباسی , سیدعلی کیمیایی , محمدرضا صفاریان طوسی , محمدرضا عابدی , موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن, رویش روان شناسی, دوره (7), شماره (22), سال (2018-6), صفحات (223-236)
 24. جواد وکیلی , سیدعلی کیمیایی , حمید ذوالفقاری , بررسی رابطه بین معنای زندگی باسلامت جسمانی زوج های متقاضی طلاق توافقی: نقش میانجی خردمندی, خانواده و بهداشت, دوره (9), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (105-117)
 25. فرهاد تنهای رشوانلو , سیدعلی کیمیایی , روایی سازه و شاخص‌های سوال-پاسخ مقیاس رضایت از وضعیت رابطه (ReSta), پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (15), شماره (58), سال (2020-8), صفحات (140-158)
 26. Samaneh Eshaghzadeh , علی مشهدی , Maryam Seyyedi Nasoohabad , سیدعلی کیمیایی , Mohammadreza Fayyazi Bordbar , Maliheh Eshaghzadeh , The effect of cognitive therapy combined with drug therapy in reducing the symptoms of trichotillomania, Journal of Advanced Pharmacy Education and Research, دوره (10), شماره (1), سال (2020-10), صفحات (97-103)
 27. فرهاد تنهای رشوانلو , روهینا جامی , سیدعلی کیمیایی , ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از مجرد بودن, رویش روان شناسی, دوره (6), شماره (51), سال (2020-9), صفحات (1-10)
 28. فاطمه باقری فر , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , صمیمت زناشویی: نقش تعیین کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متاهل غیر بالینی, فرهنگ مشاوره و روان درمانی, دوره (11), شماره (42), سال (2020-7), صفحات (261-280)
 29. حامد حیدری , سیدعلی کیمیایی , غلامرضا خویی نژاد , علی مشهدی , بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگام, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (63), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (2249-2258)
 30. راضیه کرامتی , فرهاد تنهای رشوانلو , سیدعلی کیمیایی , رضا دل پسند , تحلیل کانونی رابطه سلامت سازمانی مدرسه با کیفیت زندگی معلمان ابتدایی, رویش روان شناسی, دوره (8), شماره (11), سال (2020-2), صفحات (133-140)
 31. ریحانه نیلاب , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سیدعلی کیمیایی , اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (9), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (41-57)
 32. حامد حیدری , سیدعلی کیمیایی , غلامرضا خوئی نژاد , علی مشهدی , کشف عوامل مؤثر بر طلاق در ازدواج های زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظام من, تحقیقات علوم رفتاری, دوره (17), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (314-323)
 33. منیره پورفراهانی , نجمه مرادیان , فاطمه زمانی نیا , سیدعلی کیمیایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان, زن و فرهنگ, دوره (10), شماره (40), سال (2019-9), صفحات (95-108)
 34. محمد فدائی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سیدعلی کیمیایی , اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابی, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (61), شماره (1), سال (2019-1), صفحات (1-11)
 35. پریسا غفوریان نوروزی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمدسعید عبدخدائی , سیدعلی کیمیایی , نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی, مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان, دوره (16), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (7-42)
 36. بی بی سمیّه احمدی بجستانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیدعلی کیمیایی , فائزه صلایانی , اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو, اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, دوره (13), شماره (50), سال (2019-1), صفحات (47-56)
 37. مریم دلاوری , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , مژگان خادمی , اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکان, روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (15), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (367-378)
 38. حمزه امینی , سیدعلی کیمیایی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , ساخت نسخه ایرانی سنجه مهارگری زناشویی و آشسکار ساختن ویژگی های روان سنجی آن, مشاوره و روان درمانی خانواده, دوره (8), شماره (2), سال (2019-2), صفحات (47-68)
 39. پریسا غفوریان نوروزی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمدسعید عبدخدائی , سیدعلی کیمیایی , عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی, پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (9), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (55-75)
 40. ملیحه شیردل , سیمین حسینیان , سیدعلی کیمیایی , محمدرضا صفاریان , تدوین مدل علّی پیش بینی پایداری روابط زناشویی در زوجین مواجه شده با بی وفایی, سلامت اجتماعی, دوره (5), شماره (4), سال (2018-10), صفحات (375-386)
 41. F. Abasi , سیدعلی کیمیایی , M.R. Safariyan Tosi , M. R. Abedi , رضایت و کیفیت زندگی زنان جوان مطابق با ‌نظریه زمان‌بندی اجتماعی, سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت, دوره (2), شماره (2), سال (2018-4), صفحات (91-96)
 42. زهرا رعنائی , علی غنائی چمن آباد , سیدعلی کیمیایی , احمد منصوری , اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالی, روانشناسی بالینی و شخصیت, دوره (15), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (133-142)
 43. مریم سادات فخری , راحله مهدویان فرد , سیدعلی کیمیایی , پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده, فرهنگ مشاوره و روان درمانی, دوره (9), شماره (33), سال (2018-5), صفحات (207-222)
 44. نفیسه اندرون , معصومه کردی , سیدعلی کیمیایی , حبیب الله اسماعیلی , تأثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر اضطراب دوران بارداری زنان نخست‌زا, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (20), شماره (12), سال (2018-3), صفحات (86-95)
 45. فاطمه عباسی , سیدعلی کیمیایی , محمدرضا صفاریان طوسی , محمدرضا عابدی , بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت جسمی, پژوهش در پزشکی, دوره (41), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (275-281)
 46. معصومه دامنجانی , سیدعلی کیمیایی , حسین حسن آبادی , اثربخشی گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی و حل مساله زنان متاهل, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (38-51)
 47. نفیسه اندرون , معصومه کردی , سیدعلی کیمیایی , حبیب الله اسماعیلی , ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (20), شماره (5), سال (2017-8), صفحات (68-75)
 48. مونا کارگر , فاطمه قاصد , سیدعلی کیمیایی , اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوجهای متعارض, فرهنگی تربیتی زنان و خانواده, دوره (11), شماره (36), سال (2017-7), صفحات (123-141)
 49. نسیبه منصوری , سیدعلی کیمیایی , علی مشهدی , احمد منصوری , اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده, روانشناسی بالینی و شخصیت, دوره (14), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (51-60)
 50. جواد اسدالهی , سیدعلی کیمیایی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (6), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (5-15)
 51. سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی , اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج های دارای ناسازگاری زناشویی, مشاوره و روان درمانی خانواده, دوره (5), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (79-94)
 52. ریحانه یوسفی پور , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج, علوم اسلامی انسانی, دوره (4), شماره (10), سال (2016-4), صفحات (58-68)
 53. جواد وکیلی , سیدعلی کیمیایی , جواد صالحی فدردی , بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان, روان شناسی بالینی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-10), صفحات (97-105)
 54. فاطمه زهرا کریمی , علی تقی پور , رباب لطیف نژاد رودسری , سیدعلی کیمیایی , سیدرضا مظلوم , ملیحه امیریان , آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (19), شماره (10), سال (2016-6), صفحات (20-32)
 55. سیدعلی کیمیایی , زینب آزادی , سکینه عباسی بورندرق , رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری, پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (10), شماره (40), سال (2016-2), صفحات (1-12)
 56. سیدعلی کیمیایی , جواد صالحی فدردی , جواد غفوری نسب , اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (5), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (41-51)
 57. محبوبه فیروز , سید رضا مظلوم , سید جواد حسینی , فرزانه حسن زاده , سیدعلی کیمیایی , مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بعد عاطفی خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (22), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (293-303)
 58. محبوبه فیروز , سید جواد حسینی , سید رضا مظلوم , فرزانه حسن زاده , سیدعلی کیمیایی , خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (22), شماره (6), سال (2016-2), صفحات (1018-1024)
 59. فرزانه مهدیان فر , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392, پزشکی قانونی, دوره (21), شماره (3), سال (2016-1), صفحات (167-177)
 60. سیده عاطفه حسینی یزدی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , زهرا عاصمی , اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاق, روانشناسی خانواده, دوره (2), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (3-14)
 61. zaynab azady , سیدعلی کیمیایی , sekine abasi borndrgh , رابطه توانایی حل‌ مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌ زناشویی, پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (9), شماره (36), سال (2015-2), صفحات (1-17)
 62. سیده عاطفه حسینی یزدی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , زهرا عاصمی , اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان, روان شناسی کاربردی, دوره (9), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (7-21)
 63. میثم گل محمدی , سیدعلی کیمیایی , بررسی اثربخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر انگیزش تحصیلی دانش اموزان دارای افت تحصیلی, پژوهش در آموزش, دوره (1), شماره (2), سال (2015-5), صفحات (55-62)
 64. مرتضی روحانی , علی رجایی , سیدعلی کیمیایی , جواد ملک زاده , حمیدرضا بهنام وشانی , تأثیر آموزش شناختی-رفتاری دینی بر احساس نا امیدی، بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران, مدیریت ارتقای سلامت, دوره (2), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (45-55)
 65. حسین خادمیان , سیدعلی کیمیایی , محمدسعید عبدخدائی , کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانان, خانواده و پژوهش, دوره (8), شماره (3), سال (2011-4), صفحات (121-140)
 66. مونا کارگر , سیدعلی کیمیایی , علی مشهدی , اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی, مشاوره و روان درمانی خانواده, دوره (4), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (269-296)
 67. مرضیه امیری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی , اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای, اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, دوره (6), شماره (24), سال (2012-9), صفحات (59-68)
 68. علی طلایی , سیدعلی کیمیایی , مهدیه برهانی مقانی , فاطمه محرری , اندیشه طلایی , راشین خانقایی , بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (17), شماره (94), سال (2014-4), صفحات (1-9)
 69. سکینه عباسی بورندرق , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق, پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (8), شماره (31), سال (2013-10), صفحات (58-76)
 70. سیدعلی کیمیایی , حسین خادمیان , حسن فرهادی , عبدالرحیم قیمتی , ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS), پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (7), شماره (27), سال (2012-10), صفحات (145-183)
 71. سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی , بر رسی رابطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن و همبودی آن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (181-196)
 72. ام البنین کریمی , سیدعلی کیمیایی , حسین مهدیان , بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90- 1389, مشاوره شغلی و سازمانی, دوره (4), شماره (10), سال (2012-6), صفحات (31-46)
 73. حسن گرجیان مهلبانی , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی, پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (75-89)
 74. سیدعلی کیمیایی , محمد رضا رفتار , عاطفه سلطانی فر , اثربخشی برنامه تقویت هوش‏ هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان, علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (5), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (297-305)
 75. سیدعلی کیمیایی , حسین خادمیان , حسن فرهادیان , حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان, زن و جامعه - جامعه شناسی زنان, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (1-21)
 76. سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی , اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (51), سال (2011-10), صفحات (230-242)
 77. سیدعلی کیمیایی , محمدرضارفتار , عاطفه سلطانی فر , آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (153-166)
 78. سیدعلی کیمیایی , بررسی نتایج برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار, رفاه اجتماعی, دوره (11), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (63-93)
 79. سیدعلی کیمیایی , حسین محرابی , زهرا میرزایی , مقایسه وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهد, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-11), صفحات (261-278)
 80. سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی , زوج درمانی متمرکز بر هیجان, تازه های روان درمانی, دوره (16), شماره (57), سال (2010-9), صفحات (39-63)
 81. سیدعلی کیمیایی , فاطمه بیگی , مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه, علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (4), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (141-148)
 82. سیدعلی کیمیایی , مشاوره و رواندرمانی پست مدرن, تازه های روان درمانی, دوره (15), شماره (53), سال (2009-9), صفحات (50-70)
 83. سیدعلی کیمیایی , سمیه قریب , بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه, علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (3), شماره (2), سال (2009-8), صفحات (99-104)
 84. سیدعلی کیمیایی , آقای علی دلاور , آقای دکتر شفیع آبادی , علی صاحبی , بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (70), شماره (2), سال (2007-2), صفحات (87-114)

انگلیسی

 1. tahmine tavaloli , Seyed Ali Kimiaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , The Effectiveness of Marriage Enrichment Training of TIME Plan on Improving Marital Intimacy and Women’s Psychological Security, Journal of Practice in Clinical Psychology, Volume (10), No (3), Year (2022-7), Pages (259-274)
 2. Fatemeh Ghassem Boroujerdi , Seyed Ali Kimiaei , Seyed Amir Amin Yazdi , mitra safa , Samira Chaibakhsh , Evaluating the Psychological Profile of Suicide Attemptersin Terms of Personality, Emotion, Relationship, and Self-Compassion in Massih Daneshvari Hospital in 2018, Journal of Suicide Prevention, Volume (3), Year (2021-7), Pages (27-44)
 3. parie rezaie , Maryam Moradie , Talat Khadivzadeh , Seyed Ali Kimiaei , Jamshid Jamali , The effect of group counseling based on motivational interview on the motivation of childbearing in the female students of Mashhad University of Medical Sciences, Journal of Midwifery and Reproductive Health, Volume (10), No (2), Year (2022-3), Pages (1-12)
 4. Fatemeh Bagheri , Seyed Ali Kimiaei , Hossein Kareshki , بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, Volume (23), No (5), Year (2021-9), Pages (367-374)
 5. Iman Seyyedmoharrami , Seyed Ali Kimiaei , Fatemeh Bagheri , abas ghodratie , zeinab parsa , The role of personality factors in predicting life satisfaction of non-native students with the mediating role of self-differentiation, Polish Annals of Medicine, Year (2021-1)
 6. Melika Ghahramanzadeh , Ali Mashhadi , Zohreh Sepehri Shamloo , Seyed Ali Kimiaei , Comparing emotional disturbances and quality of life in couples with attention-deficit and hyperactivity disorder and ordinary couples, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, Volume (23), No (1), Year (2021-2), Pages (53-60)
 7. ehsan khorasani , Hossein Farrokhi , elahe shoja , Mahyar Moghaddam , Seyed Ali Kimiaei , Mindfulness in the context of a romantic relationship to predict relationship satisfaction, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Volume (25), No (1), Year (2021-3), Pages (401-413)
 8. seyedeh mahsa bameshgi , Seyed Ali Kimiaei , Ali Mashhadi , Effectiveness of a Unified Protocol on Emotion Regulation and Experiential Avoidance in Women with Comorbid Major Depressive and Generalized Anxiety Symptoms, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, Volume (22), No (6), Year (2020-11), Pages (412-420)
 9. somaye mohamadi , Seyed Ali Kimiaei , frahnaz Alavie , Seyed Abolghasem Seyedan , The Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment to Improving Negative Emotions, Marital Cohesion and Quality of Relationship, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Volume (24), No (10), Year (2020-10), Pages (4634-4646)
 10. نفیسه اندرون , معصومه کردی , Seyed Ali Kimiaei , حبیب الله اسماعیلی , The effect of individual counseling on attitudes and decisional conflict in the choice of delivery among nulliparous women, Journal of Education and Health Promotion, Volume (9), No (1), Year (2020-2), Pages (35-44)
 11. seyedeh mahsa bameshgi , Seyed Ali Kimiaei , Ali Mashhadi , Effectiveness of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment in Reducing Depression Associated with Marital Problems, International Journal of Health and Life Sciences, Volume (5), No (2), Year (2019-7)
 12. Fatemeh Ghassem Boroujerdi , Seyed Ali Kimiaei , Seyed Amir Amin Yazdi , Mitra Safa , Attachment style and history of childhood abuse in suicide attempters, Psychiatry Research, Volume (271), No (1), Year (2019-1), Pages (1-7)
 13. malihe Shircel , S. Hosseinian , Seyed Ali Kimiaei , M. R. Safarian , Estimating the Validity and Reliability of Gottman Questionnaires of “Couple Trust Measurement”, Contemporary Family Therapy, Year (2018-7), Pages (1-10)
 14. F. jalali , A. R. Hasani , S. F. Hashemi , Seyed Ali Kimiaei , A. Babaei , Cognitive Group Therapy Based on Schema-Focused Approach for Reducing Depression in Prisoners Living With HIV, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Volume (63), No (2), Year (2018-7), Pages (276-288)
 15. Mojtaba Ranjbari , Seyed Ali Kimiaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , EFFECTIVENESS OF THE EMOTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY AND SOLUTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY ON HAPPINESS AND INEFFICIENT MARITAL COMMUNICATIONAL ATTITUDEs, Pharmacophore, Volume (8), No (6), Year (2017-12), Pages (10-20)
 16. seyyedeh fatemeh hashemi , Seyed Ali Kimiaei , The Effectiveness of Emotion-focused Cognitive Therapy in Decreasing Depression due to Marital Relationship Problems, Universal Journal of Psychology, Volume (5), No (4), Year (2017-8), Pages (196-203)
 17. N.Andaroon , M. Kordi , Seyed Ali Kimiaei , H. Esmaeily , The effect of individual counseling program by a midwife on fear of childbirth in primiparous women, Journal of Education and Health Promotion, Volume (6), No (1), Year (2017-7), Pages (97-105)
 18. F. Jalali , S.F. Hashemi , Seyed Ali Kimiaei , A.Hasani , M. Jalali , The Effectiveness of Solution-Focused Brief Couple Therapy on Marital Satisfaction Among Married Prisoners and Their Wives, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Volume (62), No (10), Year (2017-6), Pages (3023-3037)
 19. Seyed Ali Kimiaei , fatemeh karimi , International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology(IJASEAT), International Journal of Management and Applied Science, Volume (1), No (9), Year (2015-4), Pages (272-275)
 20. Ali Taghipour , Fatemeh Zahra Karimi , Robab Latifnejad Roudsari , Seyed Ali Kimiaei , Seyed Reza Mazlom , Maliheh Amirian , Women's perceptions and experiences of the challenges in the process of male infertility treatment: A qualitative study, Electronic Physician, Volume (9), No (5), Year (2017-5), Pages (4349-4356)
 21. mahdi arkhodi ghale noei , Seyed Ali Kimiaei , Hossein Kareshki , The Effectiveness of Problem - Solving Skills Training In The Light of Meichenbaum’s Cognitive - Behavioral Method:The Case of Male Students’ Adjustment to Boarding and Ordinary Schools, Transylvanian Review, Volume (25), No (17), Year (2017-4), Pages (4217-4228)
 22. Khadijeh Panahi Dorche , Seyed Ali Kimiaei , Melika Ghahramanzadeh , Evaluating the Effect of Solution-Focused Group Counseling on Improving Quality of Marital Relationships in Childless Couples, International Journal of Psychological Studies, Volume (9), No (1), Year (2017-1), Pages (81-87)
 23. Mohsen Vakili , Seyed Ali Kimiaei , Maryam Sadat Fathizade , Ali Mashhadi , Comparing the Effectiveness of Emotion-Oriented Couple Therapy and Cognitive-Behavioral Couple Therapy on Marital Conflict among Couples, International Journal of Review in Life Sciences, Volume (5), No (11), Year (2015-11), Pages (155-163)
 24. F. Z. Karimi , A. Taghipour , R. L. Roudsari , Seyed Ali Kimiaei , S. R. Mazlom , M. Amirian , Cognitive emotional consequence of male infertility on their female partners: a qualitative content analysis, Electronic Physician, Volume (7), No (7), Year (2015-11), Pages (1449-1457)
 25. الهام ابراهیمی , Seyed Ali Kimiaei , The Study of the Relationship Among Marital Satisfaction, Attachment Styles, and Communication Patterns in Divorcing Couples, Journal of Divorce and Remarriage, Volume (55), No (8), Year (2014-10), Pages (451-463)
 26. Farzaneh Saeidi , Seyed Ali Kimiaei , Kazem Barzegar Bafrooee , Yaser Rezapoor , The Relationship between Early maladaptive schemas and marital adjustment:, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Volume (40), No (1), Year (2014-8), Pages (434-440)
 27. masume nafian dehkordi , Hossein Hassanabadi , Seyed Ali Kimiaei , Effectiveness of training components of structural approach in, International Journal of Psychology and Behavioral Research, Volume (1), No (2), Year (2014-1), Pages (77-83)
 28. leila javanmiri , Seyed Ali Kimiaei , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , the study of slotion-fcused group counseling in decreasing depression among teenage Girls, International Journal of Psychological Studies, Volume (5), No (1), Year (2013-2), Pages (105-111)
 29. Seyed Ali Kimiaei , Hassan Gorjian mehlabani , , Attachment styles and its relationship with cognitive triad (views of the self, others/world and future), Asian Journal of Development Matters, Volume (6), No (1), Year (2012-6), Pages (152-161)
 30. Mustafa Bolghan Abadi , Seyed Ali Kimiaei , Fatemeh Amir , The Relationship between Parents’ Child Rearing Styles and Their Children’s Quality of Life and Mental Health, Psychology, Volume (2), No (3), Year (2011-4), Pages (229-233)
 31. Kh. Ahmadi , S. M. Nabipoor Ashrafi , Seyed Ali Kimiaei , M. H. Afzali , Effect of Problem -Solving on Marital Satisfaction, Journal of Applied Sciences, Volume (10), No (8), Year (2010-3), Pages (682-687)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مهری اعتمادی , ایمان الله بیگدلی , سیدعلی کیمیایی , اثربخشی سایکودرام (روان نمایشگری) بر ابرازگری هیجانی، روابط بین فردی و کیفیت زندگی زنان متاهل , همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم , 2019-02-25
 2. سیدعلی کیمیایی , Effectiveness of the structural approach components on the marital quality, and problem solving of couples , 25th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 41S (2017) S645–S709 , 2017-04-01
 3. سیدعلی کیمیایی , سمیه محمدی , علی مشهدی , تاثیر آموزش مبتنی بر تغییر سبک زندگی بر کیفیت رابطه زناشویی , ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران , 2017-11-14
 4. سیدعلی کیمیایی , 12بررسی اثربخشی مشاورهی حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر کنترل رفتار و سازگاری اجتماعی کودکان خیابانی شهر مشهد , سومین همایش نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02
 5. سیدعلی کیمیایی , اشتن فرزند به مثابه سرمایه زناشویی در زوج درمانی اشتراک محور؛یک نظریه داده بنیاد , سومین همایش نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02
 6. مریم رحمانی , سیدعلی کیمیایی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی نقش روابط کلامی – غیر کلامی در پیش بینی ترس از صمیمیت زوجین , دومین کنگره بین المللی روانشناسی،مشاوره و تعلیم و تربیت , 2018-12-13
 7. مهسا رزم گر , سیدعلی کیمیایی , ایمان الله بیگدلی , اثربخشی مشاوره¬ی¬ حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر مشکلات رفتار‌های درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده‌ی کودکان خیابانی شهر مشهد , دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت , 2018-12-13
 8. راضیه کرامتی , مهدی امیر احمدی اهنگ , فرهاد تنهای رشوانلو , سیدعلی کیمیایی , نقش تعیین کننده خودناتوان سازی در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی , اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو , 2018-05-10
 9. اکرم شاهد , ریحانه کدیور , سیدعلی کیمیایی , بررسی مقایسه ای هیجان خواهی، خودکنترلی و احساس تنهایی در دانشجویان دختر سال اول و آخر دانشگاه فردوسی مشهد , سومین کنگره ملی روانشناسی ایران , 2018-02-28
 10. مهدی ارخودی قلعه نویی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , مقایسه ادراک حل مساله و سازگاری دانش اموزان دبیرستان های شبانه روزی و عادی , کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم , 2016-12-12
 11. عاطفه رضائیان , سیدعلی کیمیایی , علی مشهدی , اثربخشی زوج درمانی شناختی داتیلیو بر مولفه های ارتباط با خویشاوندان در زوج های متعارض شهرستان مشهد , کنفرانس بین المللی روانشناسی ،مشاوره ،تعلیم و تربیت , 2017-12-11
 12. فاطمه قاسم بروجردی , سیدعلی کیمیایی , سیدامیر امین یزدی , M. Safa , F. Hajizadeh , M. Mahindost , attachment style and experience of abuse in childhood in suicide attempters , کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت , 2017-12-21
 13. آرزو نمازی بکاولی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیدعلی کیمیایی , عنوان : نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست , اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی , 2016-11-16
 14. فرزانه مهدیان فر , سیدعلی کیمیایی , هاشم دهقان , بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب بر حل تعارض و بهبود سواد عاطفی زنان دارای همسران زندانی , چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی ،اسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران , 2016-09-27
 15. سیدعلی کیمیایی , احمد منصوری , نسیبه منصوری , مطالعه ویژگی های روان سنجی و اعتبار یابی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی(روابط کلامی-غیر کلامی) , دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی , 2016-02-18
 16. سیدعلی کیمیایی , تبیین پیامد های روانی-عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی , هفتمین کنگره تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری , 2015-01-22
 17. محسن وکیلی , سیدعلی کیمیایی , مریم السادات فاتحی زاده , علی مشهدی , اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی و تعارض زناشویی , دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی , 2015-06-12
 18. سیده فاطمه هاشمی , سیدعلی کیمیایی , بررسی اثربخشی شناخت درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوج‌های متعارض شهرستان مشهد , چهرمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03
 19. سیدعلی کیمیایی , ادراک و تجارب زنان از چاتشهای موجود در درمان ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی , ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , 2015-01-22
 20. سیدعلی کیمیایی , آفرین رجائی , علی مشهدی , بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی زوج های متعارض شهرستان مشهد , اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی پ‍وهش های نوین در علوم انسانی , 2015-06-12
 21. معصومه قلی پورچشمه گلک , مسعود فریدونی , سیدعلی کیمیایی , چه رابطه ای بین کیفیت احساس درد وقابلیت یادگیری در انسان وجود دارد؟ , اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران , 2015-05-13
 22. معصومه قلی پورچشمه گلک , مسعود فریدونی , سیدعلی کیمیایی , احساس دردبه ظاهر یکی از بدترین حواس آدمی است اما مامیتوانیم از طریق آن ،به برداشتهایی ارزشمند در مورد فرآیندهای فیزیولوژیکی دست یابیم , اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران , 2015-05-13
 23. سیدعلی کیمیایی , مریم کاهانی زارعی , آفرین رجائی , هدی مقدم , بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و تحریف شناختی بین فردی در زوجین شهرستان مشهد , اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده , 2014-11-20
 24. مجید اخوند زاده , سیدعلی کیمیایی , زهره سپهری شاملو , محسن افسری , پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل , اولین همایش سراسری روانشناسی سلامت ایران , 2014-05-13
 25. ریحانه اکبرزاده , سیدعلی کیمیایی , جواد غفوری نسب , بررسی گروه درمانی راه حل مدار بر ارتباط موثر دختران گریزان از منزل , دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2014-11-12
 26. جواد غفوری نسب , سیدعلی کیمیایی , بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده درمانی ساختی بر کاهش تعارض و بهبود روابط والد نوجوان , ششمین کنگره اسیب شناسی خانواده , 2014-05-06
 27. سیدعلی کیمیایی , معصومه نافیان دهکردی , محمد ارقبایی , فرزانه یزدان فر , مقایسه وی‍ژگی های سرشتی و منشی مبتلایان به اختلال سوء مصرف مواد و افراد عادی , هفتمین کنگره دانش اعتیاد , 2013-09-11
 28. معصومه نافیان دهکردی , سیدعلی کیمیایی , محمد ارقبایی , بررسی اثر اعتیاد بر فاکتورهای سلامت خانواده و مقایسه آن در دو گروه افراد عادی و بهنجار , هفتمین کنگره دانش اعتیاد , 2013-09-11
 29. محمدرضا رفتار , مرتضی مدرس غروی , سیدعلی کیمیایی , عاطفه سلطانی فر , قلدری مدرسه،اسرار درون , نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان , 2014-02-18
 30. سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی , سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و والدین کودکان عادی , دومین همایش ملی روانشناسی , 2013-06-20
 31. فرزانه سعیدی , سیدعلی کیمیایی , یاسر رضاپور , کاظم برزگر , بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی با سازگاری زناشویی زوجین نابارور , ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری تازه های علمی باروری و ناباروری , 2014-01-08
 32. محمد ارقبایی , آسیه حیدری دربندی , یحیی میان بندی , سیدعلی کیمیایی , تاثیر عروسک درمانی گروهی بر افزایش سازگاری اجتماعی و آمادگی رفتن به مدرسه در کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست , دومین سمینار سراسری آموزش و سلامت روانی کودکان پیش از دبستان , 2013-05-14
 33. جواد غفوری نسب , مجتبی رنجبری , سیدعلی کیمیایی , بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر کاهش تعارض با والدین و افزایش حمایت پذیری اجتماعی در نوجوانان پسر دبیرستانی , ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان , 2013-09-17
 34. جواد غفوری نسب , مجتبی رنجبری , سیدعلی کیمیایی , بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی بر نوع جهت گیری هویتی و میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان دبیرستانی , ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان , 2013-09-17
 35. محمد ارقبائی , مهدی فتحی , سیدعلی کیمیایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی , دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی علوم وابسته , 2013-05-23
 36. سیدعلی کیمیایی , محمد ارقبائی , معصومه نافیان دهکردی , پریسا نامقی , اثربخشی شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دانش آموزان , سومین همایش ملی روان شناسی , 2013-05-08
 37. سیدعلی کیمیایی , مجید آخوندزاده , تن انگاره، رضایت جنسی و رابطه آن با رضایت زناشویی زوج های دانشجو , پنجمین کنگره سایکوسوماتیک , 2013-05-29
 38. سیدعلی کیمیایی , زینب آزادی , بررسی رابطه برافراشتگی مقیاس بالینی مدانگی - زنانگی آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضداجتماعی وخودبیمارانگاری , پنجمین کنگره سایکوسوماتیک , 2013-05-29
 39. محمد ارقبائی , یحیی میان بندی , پیام جوزی , معصومه نافیان دهکردی , سیدعلی کیمیایی , اثر بخشی درمان مثبت گرا بر مولفه های روانی مثبت و بیماری روان تنی , پنجمین کنکره سایکوسومات , 2013-05-29
 40. یحیی میان بندی , محمد ارقبائی , سیدعلی کیمیایی , علی رضا زارع , شیرین حسنی , اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کنترل حملات وحشت زدگی , پنجمین کنگره سایکوسوماتیک , 2013-05-29
 41. محمد ارقبائی , سیدعلی کیمیایی , یحیی میان بندی , حسین سلیمی بجستانی , اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به فرسودگی شغلی , پنجمین کنگره سایکوسوماتیک , 2013-05-29
 42. سیدعلی کیمیایی , محمد ارقبائی , یحیی میان بندی , پریسا نامقی , اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش اضطراب و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد , پنجمین کنگره سایکوسوماتیک , 2013-05-29
 43. سیدعلی کیمیایی , محمد ارقبائی , یحیی میان بندی , مهدی فتحی , اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش استرس و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد , پنجمین کنگره سیکوسوماتیک , 2013-05-29
 44. سیدعلی کیمیایی , محمد ارقبائی , پریسا نامقی , معصومه نافیان دهکردی , اثربخشی هیپنوتراپی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی , دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , 2013-05-22
 45. مژده نادرزاده گوارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی , عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 46. سکینه عباسی بور ندرق , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , جلیل باباپور , بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر الگو های ارتباطی زوجین , اولین همایش اسیب شناسی خانواده , 2011-12-06
 47. ریحانه اکبرزاده , سیدعلی کیمیایی , آزیتا کشاورز , بررسی کارامدی مداخله شناختی رفتاری گروهی بر باورهی غیر منطقی دختران گریزان از منزل , چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11
 48. حسین محرابی , محمود پناهی شهری , سیدعلی کیمیایی , بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد , اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور , 2010-05-12
 49. سیدعلی کیمیایی , نقش شادی در بهداشت روان , بهداشت روان , 2000-10-21
 50. سیدعلی کیمیایی , چالش‌های مشاوره و مشاوران ایران در قرن 21 , وضعیت مشاوره در ایران , 2007-11-13
 51. سیدعلی کیمیایی , بررسی نقش آموزش های غیررسمی در توانمند سازی روانی- آموزشی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) , آموزش و یادگیری غیررسمی , 2008-04-30

انگلیسی

 1. fatemeh hajizadeh , Seyed Ali Kimiaei , Reza Pishghadam , Marjan Entezari , The Effectiveness of Spouses\\\' Communication Skills Training on Reducing Emotional Harassment and Adjusting Marital Expectations: Married Iranian Women , 1.ICWS ( International conference on Women Studies) , 2021-09-20
 2. افرین رجایی , Seyed Ali Kimiaei , Ali Mashhadi , The effectiveness of couple therapy based on Gottman’s method of decreasing emotional divorce among conflicted couples in Mashhad city , First International Conference & Second National Conference on Modern Research in the Humanities, At Turkey , 2015-05-10
 3. Seyed Ali Kimiaei , social aspects of male infertility:the percepective and expertences of iranian woman , The 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016) , 2016-05-18
 4. javad asadolahi , Seyed Ali Kimiaei , Ali Mashhadi , Comparison and Effectiveness of Stress Reduction Methods based on Mindfulness and Solution-focused Therapy on Reducing Aggression and Marital Conflicts in couples with addict spouses , The 9th International Congress of Addiction Sciences , 2015-09-09
 5. javad asadolahi , Seyed Ali Kimiaei , Ali Mashhadi , malbanini rahimi boreng , Effectiveness of Stress Reduction Methods on Mindfulness in Reducing Marital Conflicts in Couples with Addict Spouses , The 9th International Congress of Addiction Sciences , 2015-09-09
 6. Seyed Ali Kimiaei , fatemeh karimi , problem solving training and its Effect on reducing conflicts and improving emotional literacy of teenage girls with addicted parents , the IRES-International Conference of Education and social sciences(ICESS) , 2015-08-15
 7. masoume gholipour , Masoud Fereidoni , Seyed Ali Kimiaei , Measurement of difference in acute pain threshold between dominant and recessive hands of children , 3rd Neuroscience Congress 2014 , 2014-10-29
 8. Seyed Ali Kimiaei , اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر رضایت از زندگی و بهبود افسردگی ناشی از بیماری قلبی , 54the International Neuropsychiatric in Pula,Croatia , 2014-06-18
 9. Seyed Ali Kimiaei , The examination of Effectiveness of Emotionally focused couples therapy on life satisfaction and Improvement of depression due to heart diseas , 54the International Neuropsychiatric Pula Congress in Pula,Croatia , 2014-06-18
 10. masume nafian dehkordi , Seyed Ali Kimiaei , evaluation of family\'s psychological functions of addict and normal people , the 1st international student congress on addict , 2012-10-09
 11. masoume gholipour , Masoud Fereidoni , Seyed Ali Kimiaei , Measurement of children’s acute pain based on simplest laboratory methods , 6th International Congress of Laboratory and Clinic , 2014-02-12
 12. masoume gholipour , Masoud Fereidoni , Seyed Ali Kimiaei , study of the effects of environmental color on pain in mental retarded (down syndrom) children in the age of 6-9 , دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی , 2013-12-18
 13. mohammad arghabaei , Seyed Ali Kimiaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , مهدی فتحی , The Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal Sense of coherence and social phobia in collage students , 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry , 2013-09-17
 14. mohammad arghabaei , Seyed Ali Kimiaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , مهدی فتحی , Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal coherence and mental health of student , The second congress of clinical hypnosis and related science , 2013-05-23
 15. masoume gholipour , Masoud Fereidoni , Seyed Ali Kimiaei , Study of the effects of environmental color on pain in mental retarded (Down syndrome) children in the age of 6-9 , 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013 , 2013-12-18
 16. mohammad arghabaei , Seyed Ali Kimiaei , P. Nameghi , M. Fathi , Effectiveness of cognitive hypnotherapy internal coherence and the mental health of students , دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , 2013-05-22
 17. Seyed Ali Kimiaei , meysam golmohamadi , the effectiveness of Group counseling Solution-Focused Brife therapy(SFBT) on Academic Motivation of Under achievement High School students , پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2012-10-08
 18. masume nafian dehkordi , Seyed Ali Kimiaei , evalioation of familys psychological funection of addict and normal people , اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد , 2012-10-09
 19. Reza Soltani Shal , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Seyed Ali Kimiaei , Survey The Relationship Between Attachment Style and General Self Efficacy With Homesickness Among Iranian Students , 12EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHPLPGY ISTANBUL , 2011-07-04
 20. Seyed Ali Kimiaei , Hassan Gorjian mehlabani , Reza Soltani Shal , Survey the Relationship between Happiness and Quality of Life with Job Satisfaction among Iranian Teachers , 12European Congress of Psychology ISTANBUL , 2011-07-04
 21. Seyed Ali Kimiaei , Effect of emotional intelligence reinforcement program on controlling of teenagers bullying behavior , Internnational Conference on Students, Mental Helth:Issues And Challengs , 2011-07-25
 22. Seyed Ali Kimiaei , Hassan Gorjian mehlabani , - - , Attachment styles and its relationship with cognitive triad (views of the self, others/world and future) , Internation conference on studens,Mental helth: Issues and Challengs , 2011-07-25
 23. Seyed Ali Kimiaei , Happiness Level of Accounting Students at University of Mashhad , The First Multidisciplinary Conference On Current Trends-IMCRT2009 , 2009-11-20