مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فرشید صراف , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , اثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیرخوار نژاد هلشتاین, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2021-5), صفحات (161-173)
 2. محسن مجتهدی , محسن دانش مسگران , مجید حیاتی آشتیانی , سیدعلیرضا وکیلی , مرتضی وقار سیدین , ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذبهای سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجههای تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (277-289)
 3. منصوره منصوربهمنی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , محمدرضا رضایی راینی , الهام رضوان نژاد , تعیین مقدار رادون و سایر فراسنجه های موثر بر کیفیت شیرهای پاستوریزه ی موجود در بازار کرمان, فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (30), شماره (117), سال (2018-1), صفحات (141-146)
 4. احسان اسلامیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , بررسی اثرات ناشی از حذف دانه جو و جایگزینی سبوس گندم با آن در جیره بزهای شیری سانن, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (9), شماره (21), سال (2018-10), صفحات (46-54)
 5. افروز شریفی , مرتصی چاجی , سیدعلیرضا وکیلی , بررسی تأثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو در شرایط برون‌تنی, تولیدات دامی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (321-336)
 6. الیاس ابراهیمی خرم آبادی , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2017-1), صفحات (146-157)
 7. احسان اسلامیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , ارزش غذایی سبوس گندم کارخانجات آرد استان خراسان رضوی در تابستان و زمستان و تاثیر جایگزینی سبوسهای تابستانه بجای جو، بر عملکرد بزهای شیری سانن, پژوهش های علوم دامی, دوره (27), سال (2017-10)
 8. الناز میلانی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (188-195)
 9. نرجس قهاری , تقی قورچی , سیدعلیرضا وکیلی , اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیتهای شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاین, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (57-71)
 10. علی مرتضائی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , ارزیابی تغییزات فصلی بز تزکیب و تولید شیز گاوهای هلشتاین تغذیه شده با دانه کتان, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (3), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (85-102)
 11. احسان پرند , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , Rumen Degradability and Model Prediction of Nutrient Supply to Ruminants from Different Processed Soybean Meals, Iranian Journal of Applied Animal Science, دوره (6), شماره (2), سال (2016-6), صفحات (41-46)
 12. الهه یزدانخواه , علی حسین خانی , حسین دقیق کیا , سیدعلیرضا وکیلی , حسن صدری , تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیمهای کبدی دخیل در متابولیسم در بره های پرواری, پژوهش های علوم دامی, دوره (24), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (165-175)
 13. سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محسن دانش مسگران , تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (11), سال (2015-4), صفحات (71-82)
 14. سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محسن دانش مسگران , اثر برخی اسانس های گیاهی بر تجزیه پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین, پژوهش های علوم دامی, دوره (24), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (137-150)
 15. الیاس ابراهیمی خرم آبادی , عبدالمنصور طهماسبی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , اثر نسبتهای مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های بلوچی در حال رشد, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (2), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (1-22)
 16. علی فرامرزی گرمرودی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تخمین فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و دیواره سلولی و تولید گاز پوسته الیاف دار دانه پنبه (شولوخه) عمل آوری شده با هیدروکسید سدیم, پژوهش های علوم دامی, دوره (2), شماره (21), سال (2012-3), صفحات (23-34)
 17. علی حسین خانی , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین, پژوهش های علوم دامی, دوره (4), شماره (2), سال (2010-10), صفحات (78-87)
 18. سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم , خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه غنی شده بااسید کلریدریک و اوره و تاثیر آنها بر ویژگیهای تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین, پژوهش های علوم دامی, دوره (1), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (1-13)
 19. رضا ولی زاده , علی حسین خانی , عباسعلی ناصریان , مجتبی طهمورث پور , سیدعلیرضا وکیلی , مهدی بهگر , تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-8), صفحات (317-328)
 20. محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تخمین نسبت ناپدید شدن شکمبه ای و بعد شکمبه ای پروتئین برخی از اقلام خوراکی با روش کیسه های نایلونی متحرک و روش آنزیمی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-8), صفحات (168-178)

انگلیسی

 1. Mohsen Danesh Mesgaran , Saeed Fadaee , Seyed Alireza Vakili , In Vitro Effect of the Inorganic Buffers in the Diets of Holstein Dairy Cow Varying in Forage: Concentrate Ratios on the Rumen Acid Load and Methane Emission, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (11), No (3), Year (2021-9), Pages (485-496)
 2. Mohammad Aami Azghadi , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , رسول کدخدایی , Seyed Alireza Vakili , Effect of Encapsulated Choline Chloride on Performance, Carcass Characteristics and Some Blood Parameters in Broiler Chicks, Poultry Science Journal, Volume (8), No (1), Year (2020-5), Pages (51-58)
 3. mohammad reza forouzanmehr , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Performance of Holstein Calves, Heifers and First‐Lactating Cows Fed Starter Diets with Different Protein Levels and Types of Soybean Meal, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (10), No (1), Year (2020-4), Pages (59-67)
 4. sayed masoud davoudi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , عبداله قاسمی پیربلوطی , In vitro Effect of Essential Oils on Rumen Fermentation and Microbial Nitrogen Yield of High Concentrate Dairy Cow Diet, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (16), No (2), Year (2019-6), Pages (333-341)
 5. JAVAD FALAHATIZOW , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Mohammad Kafi , M.D.Stern , Invitro Utilizable Crude Protein at the Duodenum of Dairy Cows of Various Ecotypes of Kochia scoparia Fertilized with Nitrogen, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (9), No (3), Year (2019-9), Pages (409-418)
 6. fereshteh alipour , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Hadi Ebrahimi , The effect of adding ethanolic saffron petal extract and vitamin E on growth performance, blood metabolites and antioxidant status in Baluchi male lambs, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Volume (32), No (11), Year (2019-2), Pages (1695-1704)
 7. mansoureh mansourbahmany , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , M.R Rezaie Rayeni , E Rezvan Nejhad , Radon transfer from water to milk, Caspian Journal of Environmental Sciences, Volume (16), No (3), Year (2019-7), Pages (241-248)
 8. mahdi mehrabadi , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Evaluation of Potential New Opportunities for Herbal Plants as Natural Products on Rumen Fermentation Patterns in vitro, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (9), No (2), Year (2019-6), Pages (205-216)
 9. Mohammad Aami Azghadi , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , rasoul Kadkhodaee , Seyed Alireza Vakili , Method of Production and Assessment of an Encapsulated Choline Chloride and Its Effects on Growth Performance and Serum Lipid Indices in Broilers, Poultry Science Journal, Volume (7), No (1), Year (2019-6), Pages (77-86)
 10. AMIRMOHAMMAD PIRZADEHNAEINI , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Seyed Hadi Ebrahimi , Milk Production and Composition, and Intake of Holstein Lactating Cows Fed Diets with Partial Substitution of Soybean Meal with Flaked Field Pea, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (9), No (1), Year (2019-3), Pages (45-50)
 11. Mahdi Edalati nacab , Abbas Ali Naserian , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , Effects of Using Mentha pulegium and Ziziphora clinopodioides Essential Oils as Additive on in vitro study, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (15), No (1), Year (2018-3), Pages (217-227)
 12. sayyed mohsen hosseini , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Abbas Ali Naserian , Ehsan Khafipour , Altering undigested neutral detergent fiber through additives applied in corn, whole barley crop, and alfalfa silages, and its effect on performance of lactating Holstein dairy cows, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Volume (32), No (3), Year (2019-3), Pages (375-386)
 13. ehsan parand , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Comparing Logistic and Michaelis-Menten Multiphasic Models for Analysis of in vitro Gas Production Profiles of some Starchy Feedstuffs, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (8), No (3), Year (2018-9), Pages (407-414)
 14. Shahab Ehtesham , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , V. Bankova , The Effects of Phenolic Compounds in Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Fermentation, Methane Production and Microbial Population, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (8), No (1), Year (2018-3), Pages (33-41)
 15. sayed masoud davoudi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , A. G. Pirbalouti , Effect of Supplementing Mixed Plant Essential Oils on Milk Yield and Composition, Ruminal Fermentation, and Candidate Blood Parameters of Holstein Lactating Dairy Cows, Transylvanian Review, Volume (26), No (32), Year (2018-9), Pages (8269-8275)
 16. BEHNAZ EYNI , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , Effect of Varying Sources of Energy and Protein in Glucogenic a nd Lipogenic Dairy Diets on in Vitro Rumen Microbial Nitrogen Yield and Duodenal Utilizable Crude Protein, Transylvanian Review, Volume (26), No (28), Year (2018-5), Pages (7589-7604)
 17. Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Seyed Hadi Ebrahimi , Effect of Physical Processing of Pea (Pisum sativum) on Nitrogen Fractionation and Intestinal Protein Digestion, Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (9), No (2), Year (2018-2), Pages (1-5)
 18. reza naseroleslami , Mohsen Danesh Mesgaran , Abdol Mansour Tahmasbi , Seyed Alireza Vakili , Seyed Hadi Ebrahimi , Influence of barley grain treated with alkaline compounds or organic extracts on ex vivo site and extent of digestion of starch, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Volume (31), No (2), Year (2018-2), Pages (230-236)
 19. Mohsen Danesh Mesgaran , sayyed mohsen hosseini , Seyed Alireza Vakili , Abbas Ali Naserian , Effect of Additives on In Vitro Intestinal Utilizable Crude Protein in Dairy Cows and Mobile Bag Nutrient Digestibility of Corn, Alfalfa and Whole Barley Silages, Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (8), No (1000454), Year (2017-6), Pages (1-9)
 20. Mohsen Danesh Mesgaran , BEHNAZ EYNI , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , In Vitro Yield of Microbial-N from Fermentation of Glucogenic and Lipogenic Diets Provided by Different Sources of Rumen Degradable Amino Acids, Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (8), No (1000453), Year (2017-6), Pages (1-6)
 21. mahsa sajadian , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , The Effects of Various Essential Oils of Medical Plant Seeds and Spices on Digestion Characteristics and Population Changes of Ruminal Anaerobic Fungi in in vitro Condition, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (7), No (2), Year (2017-6), Pages (211-220)
 22. Hamed AminiPour , Abbas Ali Naserian , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of Essential Plant Oil Used as an Additive to Alter Silage Fermentation in Ruminant by In Vitro, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (14), No (1), Year (2017-3), Pages (145-152)
 23. Mohsen Danesh Mesgaran , Farnaz Malekjahani , Seyed Alireza Vakili , Morteza Sadeghi , Peiqiang Yu , A novel approach to determine synchronization index oflactating dairy cow diets with minimal sensitivity to random variations, Animal Feed Science and Technology, Volume (225), No (1), Year (2017-3), Pages (143-156)
 24. MINA JAFARPOUR BOROJENI , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Abbas Ali Naserian , In vitro Ruminal Acid Load and Methane Emission Responses to Supplemented Lactating Dairy Cow Diets with Inorganic Compounds Varying in Buffering Capacities, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (6), No (4), Year (2016-12), Pages (769-775)
 25. mostafa kamalinasab , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , S.R. Nabavi , Modelling Anaerobic Digestion of Cow Manure to predict Methane Flow Rate, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (6), No (3), Year (2016-9), Pages (525-533)
 26. Mohsen Danesh Mesgaran , mohamad reza nazari , Seyed Alireza Vakili , JAVAD FALAHATIZOW , Saeed Fadaee , Dose‐Response Effects of Various Rumen Microbial Modifier Essential Oils on Protein Degradation Using in vitro Gas Production Technique, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (6), No (3), Year (2016-9), Pages (535-542)
 27. jamil bahrampour , Mohsen Danesh Mesgaran , A. R. Arabpour , Seyed Alireza Vakili , A. Khezri , Risk factors affecting the culling of Iranian Holstein dairy cows, Journal of Livestock Science and Technologies, Volume (4), No (2), Year (2016-9), Pages (15-23)
 28. aliasghar yaghoubi , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Alireza Vakili , A comparison of nutritional value of raisin wastes obtained from two Iranian grape varieties by in vitro rumen fermentation, Direct Research Journal of Agriculture and Food Science, Volume (4), No (9), Year (2016-9), Pages (233-238)
 29. Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of Essential Oils of Various Plants as Microbial Modifier to Alter Corn Silage Fermentation and in vitro Methane Production, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (6), No (2), Year (2016-6), Pages (269-276)
 30. Ali Faramarzi Garmroodi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , In vitro Estimation of Microbial Nitrogen Production and Ruminal Fermentation Responses to Levels and Applying Duration of a Commercial Enzyme Mixture, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (6), No (1), Year (2016-3), Pages (87-93)
 31. Shahab Ehtesham , Seyed Alireza Vakili , The Effect of Spent Mushroom Substrate on Blood Metabolites and Weight Gain in Kurdish Male Lambs, Entomology and Applied Science Letters, Volume (2), No (1), Year (2015-1), Pages (29-33)
 32. Seyed Alireza Vakili , ehsan parand , Mohsen Danesh Mesgaran , Gert van Duinkerken , Peiqiang Yu , Truly Absorbed Microbial Protein Synthesis, Rumen Bypass Protein, Endogenous Protein, and Total Metabolizable Protein from Starchy and Protein-Rich Raw Materials: Model Comparison and Predictions, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Volume (63), No (29), Year (2015-7), Pages (6518-6524)
 33. Elias Ibrahimi Khorram Abadi , Abdol Mansour Tahmasbi , Mohsen Danesh Mesgaran , Abbas Ali Naserian , Seyed Alireza Vakili , Effect of Dietary Crude Protein Level on UT‐B Expression and Nitrogen Efficiency in Growing Baluchi Male Lambs Fed Low or High Concentrate Diets, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (5), No (2), Year (2015-5), Pages (323-332)
 34. JAVAD FALAHATIZOW , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , mohamad reza nazari , The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (16), No (1), Year (2015-5), Pages (47-52)
 35. hossein rastpoor , Seyed Alireza Vakili , Abbas Ali Naserian , Effect of Addition Molasses on the Degradability Kinetics, Net Energy for Lactation, In Vitro Dry Matter Digestibility and Metabolizable Energy of Potato Plant Silage in Ruminant Animals, Annual Review & Research in Biology, Volume (4), No (24), Year (2014-8), Pages (4389-4399)
 36. Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Ghorbani , forouzan tabatabaie yazdy , In vitro Effect of Garlic Oil and Turmeric Extract on Methane Production from Gas Test Medium, Annual Review & Research in Biology, Volume (4), No (9), Year (2014-1), Pages (1439-1447)
 37. mansoureh mansourbahmani , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , Mohammad Reza Rezaie , Hassan Reza Dehghan , Elham Rezvan Nejad , The daily radon dose in body organs caused by drinking milk and water, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Volume (301), No (3), Year (2014-6), Pages (653-657)
 38. behzad khorrami , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , F.Klevenhusen , Thyme and cinnamon essential oils: Potential alternatives formonensin as a rumen modifier in beef production systems, Animal Feed Science and Technology, Volume (200), No (2), Year (2015-2), Pages (8-16)
 39. Elnaz Milani , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Alireza Vakili , H.B. Ghoddusi , Microbiological, Biochemical and Rheological Changes Throughout Ripening of Kurdish Cheese, Journal of Food Safety, Volume (34), No (2), Year (2014-5), Pages (168-175)
 40. Hossein Jahani Azizabadi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , K. Rezayazdi , Effect of Some Plant Essential Oils on In vitro Ruminal Methane Production and on Fermentation Characteristics of a Mid-forage Diet, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (16), No (6), Year (2014-12), Pages (1543-1554)
 41. Saeed Fadaee , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , Influence of sodium hydroxide treatment of barley grain on in vitro rumen gas production and microbial-N yield, QScience Connect, Volume (42), No (42), Year (2013-12), Pages (1-6)
 42. Saeed Fadaee , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , In vitro effect of the adding of sodium hydroxide on rumen gas production of whole barley grain, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (20), No (2), Year (2014-1), Pages (57-60)
 43. hossein rastpoor , Seyed Alireza Vakili , Abbas Ali Naserian , Effect of Addition Molasses on theDegradability Kinetics, Net Energy for Lactation, In Vitro Dry Matter Digestibility andMetabolizable Energy of Potato Plant Silage in Ruminant Animals, Annual Research & Review in Biology, Volume (24), No (4), Year (2014-8), Pages (4389-4399)
 44. ehsan parand , Mohsen Danesh Mesgaran , Ali Faramarzi Garmroodi , Seyed Alireza Vakili , Effect of Level and Duration of Application of a Commercial Enzyme Mixture on In Vitro Ruminal Fermentation Responses of a Mid-Forage Total Mixed Ration, Animal Nutrition and Feed Technology, Volume (14), No (1), Year (2014-1), Pages (109-119)
 45. Ali Faramarzi Garmroodi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , M. M. Manshadi , In Vitro Rumen Fermentation Characteristics of Intact or Oil Free of Various Protein Sources, Annual Research & Review in Biology, Volume (4), No (3), Year (2014-1), Pages (500-508)
 46. Ali Faramarzi Garmroodi , Mohsen Danesh Mesgaran , ehsan parand , Seyed Alireza Vakili , In vitro Effect of Increasing Levels of Natuzyme® on Fermentation Responses of Corn Silage Based Diet, Annual Research & Review in Biology, Volume (3), No (4), Year (2013-10), Pages (1066-1073)
 47. Mohsen Danesh Mesgaran , mohsen mojtahedi , Seyed Alireza Vakili , M. Hayati-Ashtiani , Effect of Aflatoxin B1 on in vitro Rumen Microbial Fermentation Responses Using Batch Culture, Annual Review & Research in Biology, Volume (3), No (4), Year (2013-7), Pages (686-693)
 48. Mohsen Danesh Mesgaran , mohsen mojtahedi , Seyed Alireza Vakili , Einollah Abdi , Effect of Esterified Glucomannan on Carryover of Aflatoxin from Feed to Milk in Lactating Holstein Dairy Cows, Annual Review & Research in Biology, Volume (4), No (2), Year (2013-3), Pages (76-82)
 49. Morteza Hosseini Ghaffari , Abdol Mansour Tahmasbi , Mohammad Khorvash , Abbas Ali Naserian , Seyed Alireza Vakili , Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay on ruminal fermentation, blood metabolites, and milk fatty acid composition in Saanen dairy goats fed a diet containing fish oil, Journal of Applied Animal Research, Volume (42), No (2), Year (2014-2), Pages (186-193)
 50. mansoureh mansourbahmani , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , Mohammad Reza Rezaie , Hassan Reza Dehghan , Elham Rezvan Najad , Study of Existing Radon In Milk and Its Effect on Body Organs, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, Volume (1), No (8), Year (2013-9), Pages (802-812)
 51. Seyed Alireza Vakili , ali mortezaee , Mohsen Danesh Mesgaran , Effect of Dietary Energy Source on Ruminal Fermentation, Venous Blood Gases and Various Blood Metabolites of Baluchi Sheep, Annual Review & Research in Biology, Volume (4), No (2), Year (2013-10), Pages (451-459)
 52. Adham Fani Maleki , Alireza Heravi Moussavi , Mohammadreza Nassiri , Mojtaba Tahmoorespur , Seyed Alireza Vakili , Introducing and validation of SYBR Green Real-Time PCR method to determinate sex ratio in bovine semen, Animal Reproduction Science, Volume (140), No (1), Year (2013-6), Pages (1-6)
 53. Seyed Alireza Vakili , behzad khorrami , Mohsen Danesh Mesgaran , ehsan parand , The Effects of Thyme and Cinnamon Essential Oils on Performance, Rumen Fermentation and Blood Metabolites in Holstein Calves Consuming High Concentrate Diet,, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Volume (26), No (7), Year (2013-4), Pages (935-944)
 54. Samaneh Ghasemi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Seyed Alireza Vakili , Mehadi Behgar , Effects of pistachio by-product in replacement of lucerne hay on microbial protein synthesis and fermentative parameters in the rumen of sheep, Animal Production Science, Volume (52), No (11), Year (2012-11), Pages (1052-1057)
 55. Samaneh Ghasemi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Alireza Vakili , M. Behgar , Abdol Mansour Tahmasbi , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep, Livestock Science, Volume (150), No (1), Year (2012-12), Pages (342-348)
 56. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Seyed Alireza Vakili , Azadeh Sonei , Poisonous Effects of Phosalone as an Insecticide on Rumen Degradability of Dry Matter according to in situTechnique, International Journal of Agriculture Innovations and Research, Volume (1), No (2), Year (2012-12), Pages (71-74)
 57. Mohsen Danesh Mesgaran , SAEID GOHARY , Seyed Alireza Vakili , mohsen mojtahedi , Effect of Diet Containing Different Amount of Wheat Dried Distillers’ Grain as a Substitute for Alfalfa Hay on Holstein Lactating Cow Responses, American Journal of Experimental Agriculture, Volume (2), No (3), Year (2012-7), Pages (449-457)
 58. Einollah Abdi , Mohsen Danesh Mesgaran , Hassan Nassiri Moghaddam , Seyed Alireza Vakili , Effect of climate on the in vitro first-order ruminal disappearance kinetics of dry matter in grain of semi-arid native barley cultivars, African Journal of Agricultural Research, Volume (7), No (10), Year (2012-4), Pages (1468-1474)
 59. Samaneh Ghasemi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Seyed Alireza Vakili , مهدی بهگر , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population, Small Ruminant Research, Volume (104), No (1), Year (2012-5), Pages (94-98)
 60. moosa vatandoost , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Fermentation Characteristics, In Situ Rumen Degradation and Nutritional Value of Whole Crop Barley Ensiled with Microbial Inoculant or Ammonium Propionate for Lactating Dairy Holstein Cows, Journal of Agricultural Science and Technology A, Volume (1), No (4), Year (2011-11), Pages (1095-1102)
 61. moosa vatandoost , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Fermentation Characteristics, In Situ Rumen Degradation and Aerobic Stability of Whole Crop Barley Ensiled with Urea or Aqueous Ammonia, American Journal of Experimental Agriculture, Volume (2), No (1), Year (2012-1), Pages (21-30)
 62. Seyed Alireza Vakili , ahmad khalesizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , The effects of some essential oils on ruminal fermentation in Baloochi lambs, World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume (59), No (59), Year (2011-11), Pages (3190-3192)
 63. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal, World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume (59), No (59), Year (2011-11), Pages (2752-2753)
 64. Seyed Alireza Vakili , ali mortezaee , Mohsen Danesh Mesgaran , The Effect of glucogenic and lipogenic diets on blood metabolites of Baloochi sheep, World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume (59), No (59), Year (2011-11), Pages (946-948)
 65. ahmad khalesizadeh , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , The effects of garlic oil (Allium sativa), turmeric powder (Curcuma longa Linn) and Monensin on Total apparent digestibility of nutrients in Baloochi lambs, World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume (59), No (59), Year (2011-11), Pages (915-917)
 66. Hossein Jahani Azizabadi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , K. Rezayazdi , M. Hashemi , Effect of various medicinal plant essential oils obtained from semi-arid climate on rumen fermentation characteristics of a high forage diet using in vitro batch culture, African Journal of Microbiology Research, Volume (5), No (27), Year (2011-11), Pages (4812-4819)
 67. Einollah Abdi , Mohsen Danesh Mesgaran , Hassan Nassiri Moghaddam , Seyed Alireza Vakili , Bulk density, chemical composition and in vitro gas production parameters of Iranian barley grain cultivars grown at different selected climates, African Journal of Agricultural Research, Volume (6), No (5), Year (2011-8), Pages (1226-1232)
 68. Sadjad Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Ghasem Koolabadi , The Effect of Rumen Acid Load on Postpartum Performance and Blood Metabolic Responses in Transition Holstein Cows, American Journal of Animal and Veterinary Sciences, Volume (6), No (1), Year (2011-5), Pages (59-64)
 69. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , moosa vatandoost , Einollah Abdi , mohsen mojtahedi , The Effect of Heat or Heat-Xylose Processing on Nitrogen Fractions and in Situ/In Vitro Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Guar Meal, American Journal of Animal and Veterinary Sciences, Volume (5), No (4), Year (2010-12), Pages (266-273)
 70. Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Effects of Diets Containing Monensin, Garlic Oil or Turmeric Powder on Ruminal and Blood Metabolite Responses of Sheep, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (24), Year (2010-12), Pages (3104-3108)
 71. Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , - - , Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Chemically Treated Alfalfa Silage and the Effect of the Silage Containing Diets on Performance of Holstien Lactating Dairy Cows, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (21), Year (2010-9), Pages (2691-2694)
 72. Reza Valizadeh , Mehdi Behgar , Mirzaee , Abbas Ali Naserian , Seyed Alireza Vakili , Shahrokh Ghovvati Roudsari , The Effect of Physically Effective Fiber and Soy Hull on the Ruminal Cellulolytic Bacteria Population and Milk Production of Dairy Cows, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Volume (23), No (10), Year (2010-10), Pages (1325-1332)
 73. Mohsen Danesh Mesgaran , mohammad malekkhahi , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , In situ Ruminal Degradation and in vitro Gas Production of Chemically Treated Sesame Stover, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (17), Year (2010-10), Pages (2256-2260)
 74. Mohsen Danesh Mesgaran , moosa vatandoost , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , Effect of Biological and Chemical Additives on Fermentation Responses and Degradation Characteristics of Whole Crop Barely Silage, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (10), Year (2010-7), Pages (1452-1457)
 75. Ali Faramarzi Garmroodi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Abdol Mansour Tahmasbi , Hossein Jahani Azizabadi , In vitro first order Kinetic Disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of chemically and physically treated cottonseed hulls, Research Journal of Biological Sciences, Volume (4), No (11), Year (2009-11), Pages (1180-1184)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مهرداد موحد نسب , عبدالمنصور طهماسبی , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , تاثیر ویتامین های A,D,E و روغن دانه کتان بر عکس العمل فیزیولوژیکی و عملکردی گوساله های شیرخوار هلشتاین , نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران , 2021-09-10
 2. مهرداد موحد نسب , عبدالمنصور طهماسبی , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , بررسی تاثیر روغن کتان و ویتامین‌های محلول در چربی بر شاخص‌های عملکردی و سلامتی گوساله‌های شیری هلشتاین , اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی , 2021-06-09
 3. حانیه سجادی بلقور , سیدهادی ابراهیمی , سیدعلیرضا وکیلی , عباس روحانی , تاثیر پرتوی مادون قرمز و عملکرد های مختلف میکرونایزر فلیکر بر قابلیت هضم برون تنی روده ای نشاسته دانه جو , نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران , 2021-09-15
 4. مصطفی آسیائی پور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام با نسبت بهینه پروتئین تجزیه پذیر به غیر تجزیه پذیر شکمبه ای بر روی تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 5. فرشته علی پور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , سیدهادی ابراهیمی , تعیین ارزش غذایی گلبرگ زعفران با استفاده ازتکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 6. لیلا نکویی , رضا مجیدزاده هروی , سیدعلیرضا وکیلی , بررسی فعالیت فیتازی باکتری های بی هوازی شکمبه در شرایط برون تنی , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 7. لیلا نکویی , رضا مجیدزاده هروی , سیدعلیرضا وکیلی , جداسازی باکتریهای شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برونتنی , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-05-12
 8. نفیسه جمالی کاظمینی , سیدهادی ابراهیمی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر افزودن اوره و ترکیبات محرک تخمیر به سیلاژ تفاله چغندر قند بر فراسنجه های تولید گاز برون تنی شکمبه ای , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11
 9. شبنم روشندل قله زو , سیدهادی ابراهیمی , داوود علی ساقی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , تأثیر میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت های خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره بر فراسنجه های تولید گاز تخمیر برون تنی شکمبه ای , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11
 10. حسین راست پور , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 11. سیدمحسن حسینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 12. سیدمحسن حسینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 13. پریسا خیراندیش , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر فراوری سیلاژ یونجه با اسید فرمیک بر پروتئین حقیقی جذب شده در روده باریک , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 14. جواد امینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , علیرضا هروی موسوی , بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی دانهی کتان و تأثیر آن بر متابولیسم و سیستم ایمنی گوسفند با استفاده از مدل برونتنی و درونتنی , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 15. حسین راست پور , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 16. فرشته علی پور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , سیدهادی ابراهیمی , تعییه تزکیب شیمیبیی ی ارسش غذایی گلبزگ سعفزان بب استفبد اس ریش کیس بَی وبیل وًی , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 17. فاطمه ولی زاده دالنجان , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , مقایس ریش اَی بزین تىی س مزحل ای آوزیمی ی بخص بىذی ویتزیژن بزای تخمیه ویتزیژن غیز قابل استفاد مىابع خ رًاکی وطخ اًرکىىذگان , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 18. جواد فلاحتی زو , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , محمد کافی , Bassia ( تأثیر مرحله رشد بلوغ گیاه بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری شکمبه ای علوفه کوشیا اسکوپاریا با استفاده از روش های برون تنی )scoparia (L.) A.J.Scott , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 19. رضوان صمصامی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده , بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 20. سیدمسعود داودی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر اسانسهای گیاهی آویشن، پونه و مرزه بختیاری بر فراسنجههای تولید گاز و تولیدنیتروژن میکروبی در شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 21. رضا ناصرالاسلامی , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , سیدعلیرضا وکیلی , سیدهادی ابراهیمی , تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 22. سیدمحسن حسینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 23. سیدمحسن حسینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 24. بهناز عینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده , بررسی کنش تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا و فرآوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های تخمیرپذیری و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 25. بهناز عینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده , تاثیر فراوری دانه جو پرک شده در مقابل آردی بر تولید پروتئین میکروبی حاصل از جیره های گلوکوژنیک و مقایسه , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 26. مهدی مهرآبادی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی , دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست , 2016-03-14
 27. پریسا خیراندیش , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , اثر مرحله گلدهی بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک یونجه خشک , همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 28. زهره کوهی خور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , بررسی تولید گاز علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی , همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 29. یاسمن احمدی بنکدار , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه برنج در شرایط برون تنی , همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 30. مینا جعفرپوربروجنی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , تأثیر ظرفیت بافری مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه ای جیره های با نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی , همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 31. حسین راست پور , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیهپذیری، انرژی خالص برای شیردهی، تجزیهپذیری مادهخشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده از تکنیک تولید گاز , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 32. زهره کوهی خور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , تعیین ترکیب شیمیایی علوفه هیدروپونیک جو , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 33. سارا ساکی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , تاثیر اسانس گیاهان رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز جیره با نسبت های مختلف کنسانتره به علوفه در شرایط برون تنی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23
 34. سارا ساکی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , اثر اسانس های گیاهی رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز خوراک های دان های در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 35. حسین راست پور , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیه پذیری، انرژی خالص برای شیردهی،تجزیه پذیری ماده خشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده ازتکنیک تولید گاز , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 36. یاسمن احمدی بنکدار , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه جو در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 37. پریسا خیراندیش , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , مقایسه بخشهای نیتروژندار برخی مواد خوراکی غنی از پروتئین عبوری با استفاده از روش CNCPS , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 38. پریسا خیراندیش , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , ارزیابی ارزش پروتئین برخی از مواد خوراکی غنی از نیتروژن با استفاده از روش نوینDVE/OEB , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 39. عین اله عبدی قزلجه , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم , سیدعلیرضا وکیلی , تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری ارقام مختلف جو ایران با روش in situ , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 40. بهزاد خرمی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , تاثیر مکمل نمودن اسانسهای گیاهی در جیره بر تغییرات روزانه pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه گاوهای نر هلشتاین , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 41. هادی قربانی , سیدعلیرضا وکیلی , اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ذرت درشرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 42. عین اله عبدی قزلجه , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم , سیدعلیرضا وکیلی , تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری نشاسته ارقام مختلف جو ایران با روش برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 43. محسن مجتهدی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی بر تولید و ترکیبات شیر و غلظت آفلاتوکسین M1 شیر گاوهای شیرده هلشتاین , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 44. محسن مجتهدی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 45. مهدی مرادی , حسین دقیق کیا , سیدعلیرضا وکیلی , علی حسین خانی , استفاده از روش Real time-PCR برای شمارش جمعیت پروتوزای شکمبه در جیره بره های پرواری , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 46. سیده نگین یحیی زاده مشهدی , سیدعلیرضا وکیلی , جنبه های حقوقی و اخلاقی اختراعات بیوتکنولوژی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 47. الناز میلانی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , حمید بهادر قدوسی , سیدعلیرضا وکیلی , لیلا روزبه نصیرایی , شناسایی مولکولی تنوع زیستی فلورلاکتیکی ایزوله شده از پنیرمحلی کردی در طول دوره رسیدگی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 48. مهدی مرادی , علی حسین خانی , سیدعلیرضا وکیلی , حسین دقیق کیا , صادق علیجانی , بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time - PCR , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 49. روشنک جعفری جعفرپور , محسن دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی , سیدعلیرضا وکیلی , بررسی اثر مقادیر مختلف کربوهیدرات غیر فیبری در جیره قبل از زایش بر پروفیل متابولیکی گاوهای شیرده هلشتاین در بعد از زایش , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 50. جواد فلاحتی زو , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , محمدرضا نظری , فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین یونجه ی خشک و پودر ماهی به روش نوین برون تنی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 51. عباس افقهی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر فاکتورهای خونی بره های نر بلوچی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 52. جواد فلاحتی زو , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , محمدرضا نظری , فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین کنجاله ی سویا و کنجاله ی کلزا در شرایط برون تنی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 53. سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محسن دانش مسگران , احسان پرند , اثر اسانس های گیاهی آویشن ودارچین بر عملکرد، فراسنجه های تخمیری شکمبه و متابولیت های خونگوساله های پرواری تغذیه شده با جیره های حاوی مواد متراکم بالا , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 54. محمدامین مهرجردی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , علی مرتضائی , اثر استفاده از ضایعات کشمش بر فراسنجه های خونی میش های بلوچی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 55. مرتضی حسینی غفاری , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد خوروش , سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محمدهادی اعظمی , اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 56. مرتضی حسینی غفاری , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد خوروش , سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محمدهادی اعظمی , اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 57. محبوبه منصوری مطلق , جواد آرشامی , مجید عزیزی ارانی , سیدعلیرضا وکیلی , اثرات عصاره آبی-الکلی گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در موش های صحرایی نر , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2012 , 2012-08-26
 58. سودابه عربی , جواد آرشامی , علیرضا حق پرست , سیدعلیرضا وکیلی , علیرضا ایوبی , بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی مریم گلی(Salvia officinalis L.) بر برخی فاکتورهای خون موش صحرایی نرویستار , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی , 2012-10-03
 59. سودابه عربی , جواد آرشامی , علیرضا حق پرست , سیدعلیرضا وکیلی , بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موشهای صحرایی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 60. سودابه عربی , جواد آرشامی , علیرضا حق پرست , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر عصاره مریم گلی(Salvia officinalis L.) بر اندیکس طحال و تغییرات بافت شناسی آن در موش های نر نژاد ویستار , همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26
 61. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر , شاهرخ قوتی رودسری , تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 62. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر , اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 63. علی حسین خانی , مهدی مرادی , سیدعلیرضا وکیلی , حسین دقیق کیا , شمارش جمعیت کل باکتریهای شکمبه با استفاده از روش Real time-PCR , استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , 2012-12-13
 64. عباس افقهی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , بررسی تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بره های نر بلوچی , استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , 2012-12-13
 65. محمدامین مهرجردی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , پروفیل اسیدهای چرب شیر میش های بلوچی تغذیه شده با مقادیر مختلف ضایعات کشمش , استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , 2012-12-13
 66. عین اله عبدی قزلجه , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم , سیدعلیرضا وکیلی , استفاده از اسید تانیک برای محافظت دانه جو از تخمیر شکمبه ای , پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2011-02-16
 67. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری , تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده , چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20
 68. محسن دانش مسگران , مهسا سجادیان , سیدعلیرضا وکیلی , حسین جهانی عزیزآبادی , تاثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی , چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-18
 69. الهام جانی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برن تنی (in vitro) , چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-18
 70. غزاله بهرامی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , اکبر سلیمانی , حسین جهانی عزیزآبادی , تاثیر اسانس های گیاهی بر بار اسیدی مایع شکمبه گوسفند در شرایط برون تنی , چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-18
 71. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری , تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 72. عین اله عبدی قزلجه , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم , سیدعلیرضا وکیلی , ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه های تولید گاز ارقام مختلف دانه های جو ایران در شرایط برون تنی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 73. علی اکبر حجت پناه منتظری , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر خوراک های حاوی روغن سیر، پودر زردچوبه یا موننزین برpH ، غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و برخی از متابولیت های پلاسمای خون بره های نر بلوچی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 74. مهسا سجادیان , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , حسین جهانی عزیزآبادی , تأثیراسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 75. الهام جانی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , تأثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برون تنی (in vitro ) , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 76. سجاد دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی , سیدعلیرضا وکیلی , تشخیص اندومتریت در گاوهای شیری هلشتاین به وسیله درجه بندی ترشحات رحمی و تاثیر آن برفاکتورهای تولیدمثلی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 77. مرضیه باقری نسب , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

انگلیسی

 1. farzaneh mohammadi , Mohsen Danesh Mesgaran , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , محمد رضا دهقانی , In vitro effect of heat processed flaxseed on ruminal fermentation and methane emission response , 10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores , 2018-09-02
 2. sayyed mohsen hosseini , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Abbas Ali Naserian , The impact of silage additives on undigested NDF and potential digestible NDF of corn, whole barley and alfalfa silages , 10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores , 2018-09-02
 3. sayyed mohsen hosseini , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Abbas Ali Naserian , Effect of various silage additives applied in corn, alfalfa and whole barley on in vitro duodenum utilizable crude protein in dairy cows , 10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores , 2018-09-02
 4. BEHNAZ EYNI , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , Effect of varying sources of protein in glucogenic dairy diets on in vitro rumen microbial nitrogen yield , 10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores , 2018-09-02
 5. fereshteh alipour , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Effects of saffron petals ethanolic extract and vitamin E on plasma antioxidant status in Baluchi male lambs , 10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores , 2018-09-02
 6. fereshteh alipour , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Hadi Ebrahimi , EVALUATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AND TOTAL PHENOLIC OF HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF SAFFRON PETAL , 6thNational Congress on Medicinal Plants , 2017-05-09
 7. Seyed Alireza Vakili , Shahab Ehtesham , Mohsen Danesh Mesgaran , The Effect of Spent Mushroom Substrate on Blood Metabolites in Kurdish Male Lambs , World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering , 2015-07-20
 8. Shahab Ehtesham , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Effect of Brown Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Gas Production , سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست , 2016-07-21
 9. mahdi mehrabadi , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , The Effect of Herbal Plant Mixture (HPM) on Gas Production Kinetics in In Vitro , سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست , 2016-07-21
 10. Mohsen Danesh Mesgaran , Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , (Effect of Peppermint Essential Oil versus a Mixture of Formic and Propionic Acids on Corn Silage Volatile Fatty Acid Score , 19th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering , 2017-03-26
 11. parisa kheirandish , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Truly absorbed protein in the small intestine content of alfalfa hay harvestedat various blooming , The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries , 2015-10-27
 12. parisa kheirandish , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Truly absorbed protein in the small intestine content of alfalfa hay harvestedat various blooming , The 5th International Conference on Sustainable Animal Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015) , 2015-10-27
 13. Mohsen Danesh Mesgaran , JAVAD FALAHATIZOW , Seyed Alireza Vakili , The effect of chemical processing of soybean meal on in vitro ruminant intestinal available protein , )The 5th International Conference on Sustainable Animal Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015 , 2015-10-27
 14. Seyed Alireza Vakili , behzad khorrami , Mohsen Danesh Mesgaran , Mehrnaz Rad , MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE , 4th National Congress on Medicinal Plants , 2015-05-12
 15. Mohsen Danesh Mesgaran , parisa kheirandish , ehsan parand , Seyed Alireza Vakili , Using DVE/OEB System to Predict Protein Value of Soybean Meal, Yasmino Max® and Fishmeal for Ruminants , The 16 th AAAP Congeress , 2014-11-10
 16. Javad Amini , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Evaluation of Antioxidative Efficacy of Treated Linseed using In Vitro Rumen Culture , the 16 th AAAP Congeress , 2014-11-10
 17. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , Fermentation Characteristics and Aerobic Stability of Triticale Silage Treated with Formic Acid or a Mixture of Formic and Propionic Acids , The 16 th AAAP Congeress , 2014-11-10
 18. Mohsen Danesh Mesgaran , parisa kheirandish , ehsan parand , Seyed Alireza Vakili , Comparison of Truly absorbed protein in the small intestine (DVE) and balance between the rumen available N and fermentable energy (OEB) content of various feed protein sources , the 16th AAAP Congress , 2014-11-10
 19. hadi ghorbani , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , EFFECT OF CUMIN AND OREGANO ESSENTIAL OILS Effect of Cumin and Oregano Essential Oils AT THREE DIFFERENT CONCENTRATIONS ON IN VITRO GAS PRODUCTION PARAMETERS OF CORN SILAGE , The 1st International Conferenceon New Ideas in Agriculture , 2014-01-26
 20. Saeed Fadaee , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , INFLUENCE OF SODIUM HYDROXIDE TREATMENT OF BARLEY GRAIN ON IN VITRO APPARENT AND TRUE SUBSTRATE DEGRADABILITY AND MICROBIAL-N PRODUCTION , The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture , 2014-01-26
 21. javad ameri , Hassan Kermanshahi , Seyed Alireza Vakili , Assessment of feeding extruded flaxseed on egg characteristics, hatchability, and growth performance of English white quails , 4th International Veterinary Poultry Congress , 2014-02-16
 22. Hossein Jahani Azizabadi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Dose response effects of some Iranian native essential oils on in vitro ruminal methane production , 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science , 2013-08-26
 23. Mohsen Danesh Mesgaran , ehsan parand , Ali Faramarzi Garmroodi , Seyed Alireza Vakili , Effect of level of Natuzyme@ on methane production in diets with varoius forage sources , 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science , 2013-08-26
 24. Mohsen Danesh Mesgaran , Javad Amini , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Ghaemi , Nutritional evaluation of several extruded linseed product by in vitro gas production technique , 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science , 2013-08-26
 25. Javad Amini , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Ghaemi , Effect of microwave irradiation on in vitro gas production parameters of linseed , 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science , 2013-08-26
 26. Mohsen Danesh Mesgaran , ehsan parand , Ali Faramarzi Garmroodi , Seyed Alireza Vakili , Influence of prolonged vs. Instant use of Natuzyme® on in vitro fermentation of two ruminant s diets , 64th annual meeeting of EAAP , 2013-08-26
 27. Mohsen Danesh Mesgaran , JAVAD FALAHATIZOW , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , mohamad reza nazari , To Determine Protein Degradation of Alfalfa Hay Using in Vitro Gas Production Technique , International Conference on Animal Science and Veterinary Medicine , 2012-07-25
 28. Mohsen Danesh Mesgaran , الهام جانی , Seyed Alireza Vakili , اکبر سلیمانی , Effect of semi-arid native fennel (Foeniculuim vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of various ruminant fiber source feeds , 62nd Annual Meeting of the EAAP , 2011-08-28
 29. Adham Fani Maleki , Alireza Heravi Moussavi , Mohammadreza Nassiri , Seyed Alireza Vakili , Mojtaba Tahmoorespur , , Determination of sex ratio in bovine semen by quantitative Syber greeb real time PCR , 15th Annual Conference of European Society for Domestic Animal Reproduction , 2011-09-15
 30. Ali Faramarzi Garmroodi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , In vitro effect of oil content of various protein sources on ruminal protein fermentation , International Oskar Kellner Symposium , 2011-09-09
 31. Ensieh Ghorbanifar , JAVAD ARSHAMI , Seyed Alireza Vakili , Sadjad Danesh Mesgaran , The effect of subcutaneous administration of thyme and black pepper essential oils on sheep hematological responses , International Oskar Kellner Symposium , 2011-09-09
 32. Mohsen Danesh Mesgaran , batool Tabatabei khalilabadi , JAVAD ARSHAMI , Seyed Alireza Vakili , Effects of Trogonella foenum-graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats , International Oskar Kellner Symposium , 2011-09-09
 33. batool Tabatabei khalilabadi , Mohsen Danesh Mesgaran , JAVAD ARSHAMI , Seyed Alireza Vakili , Hematological and plasma biochemical parameter responses of white Wistar rats received intraperitoneal injection of Achilla Eriophora essential oil , International Oskar Kellner Symposium , 2011-09-09
 34. Mohsen Danesh Mesgaran , moosa vatandoost , Seyed Alireza Vakili , Whole crop barley silage characteristics treated with sugar beet molasses or dried sugar beet pulp , 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries-SAADC2011 , 2011-07-26
 35. Mohsen Danesh Mesgaran , moosa vatandoost , Seyed Alireza Vakili , Chemical composition and In situ dry matter degradation of whole crop barley silage treated with urea or anhydrous ammonia , 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries-SAADC2011 , 2011-07-26
 36. Ali Mortezaei , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , The effects of glucogenic and lipogenic diets on plasma glucose and urea nitrogen concentration of Baloochi sheep , 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries-SAADC2011 , 2011-07-26
 37. Mohsen Danesh Mesgaran , E. Jani , Seyed Alireza Vakili , A. Soleimani , Gh. Bahrami , In vitro effect of non-fiber carbohydrates on gas production parameters of various fibrous feeds , 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries-SAADC2011 , 2011-07-26
 38. Mohsen Danesh Mesgaran , Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , Seyed Alireza Vakili , Ali Mortezaei , The effect of supplementation with monensin, garlic oil or turmeric powder on rumen pH and ammonia-N concentration responses of sheep , 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries-SAADC2011 , 2011-07-26
 39. Gh. Bahrami , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , A. Soleimani , E. Jani , The effect of various semi-arid native plant essential oils on in vitro acid load of a low forage diet , 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries-SAADC2011 , 2011-07-26
 40. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , K. Rezayazdi , Effect of various semi-arid medicinal plant essential oils on in vitro ruminal methane emission and feed fermentation efficiency. , ADSA-ASAS 2011 Joint Annual Meeting , 2011-07-10
 41. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , K. Rezayazdi , Effects of semi-arid medicinal herb essential oils on growth of pure culture of Butyrivibrio fibrisolvens SH13. , ADSA-ASAS 2011 Joint Annual Meeting , 2011-07-10
 42. Mohsen Danesh Mesgaran , batool Tabatabei khalilabadi , JAVAD ARSHAMI , Seyed Alireza Vakili , Effects of Trogonella foenum graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats , Oskar Kellner Symposium 2011 Metabolic Flexibility in Animal and Human Nutrition , 2011-09-09
 43. Mohammad Pilevar , Seyed Alireza Vakili , JAVAD ARSHAMI , The determine of chemical characteristies of Iranilln flaxseed , 10Th International Hydrocolloids Conference , 2010-06-20
 44. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Ali Faramarzi Garmroodi , Abdol Mansour Tahmasbi , Hossein Jahani Azizabadi , The determine of chemical characteristics and in vitro gas production parameters of chemically treated cottonseed hull , 10Th International Hydrocolloids Conference , 2010-06-20
 45. Mohsen Danesh Mesgaran , Ali Faramarzi Garmroodi , Seyed Alireza Vakili , Hossein Jahani Azizabadi , Quantification of Cellulolytic Bacteria Using In Vitro Culture Containing Treated or Untreated Cottonseed hulls Determined by Real-time Polymerase Chain Reaction , World Academy of Science, Engineering and Technology 68 2010 , 2010-08-14
 46. mohammad malekkhahi , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Abdol Mansour Tahmasbi , Seyed Alireza Vakili , Hossein Jahani Azizabadi , In Situ Ruminal Degradation of Sesame (Sesamum indicu) Stover Treated with Sodium Hydroxide, Urea or Sulfuric Acid , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-09-06
 47. Mohsen Danesh Mesgaran , mahsa sajadian , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Hossein Jahani Azizabadi , Ali Faramarzi Garmroodi , Effect of Black Pepper (Pepper Nigrum) Essential Oil on In Vitro Gas Production Parameters of Alfalfa Hay, Barley Grain or Sugar Beet Pulp , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-09-06
 48. Mohsen Danesh Mesgaran , E. Jani , Seyed Alireza Vakili , A. Solaimany , In Vitro Effect of Peppermint (Mentha Piperita) Essential Oil on Gas Production Parameters of Wheat Straw Supplemented by Various Water Soluble Sugars or Starch , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-09-06
 49. Einollah Abdi , Mohsen Danesh Mesgaran , Hassan Nassiri Moghaddam , ه. فاظلی , Seyed Alireza Vakili , Impact of climate on chemical composition and in vitro organic matter digestibility of semi-arid barley grain varieties determined by gas production technique. , ADSA 2010 , 2010-07-25
 50. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Effect of supplemented diet by sucrose or starch on fungi populations in rumen fluid as determined by real time polymerase chain reaction in Holstein steers. , ADSA 2010 , 2010-07-25
 51. Mohsen Danesh Mesgaran , , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , Effect of supplemented diets with sucrose and/or starch on ruminal peptide-N concentration of Holstein steers. , ADSA 2010 , 2010-07-25
 52. Ali Faramarzi Garmroodi , Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , Alireza Heravi Moussavi , The effect of microwave irradiation on gas production parameters of cottonseed hulls using medium containing ruminal bacterial isolation , ADSA 2010 , 2010-07-25
 53. Ali Faramarzi Garmroodi , Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , Alireza Heravi Moussavi , An in vitro gas production technique to evaluate the effect of microwave irradiation on fermentation potential of cottonseed hulls using medium of ruminal fungal isolation , ADSA 2010 , 2010-07-25
 54. mahsa sajadian , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Hossein Jahani Azizabadi , Javad Amini , Effect of cumin essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay, barley grain and sugar beet pulp. , ADSA 2010 , 2010-07-25
 55. Mohsen Danesh Mesgaran , E. Jani , Seyed Alireza Vakili , Hossein Jahani Azizabadi , A. Solaimany , Effect of fennel (Foeniculume vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay supplemented with sucrose or starch , ADSA 2010 , 2010-07-25
 56. Mohsen Danesh Mesgaran , E. Jani , Seyed Alireza Vakili , A. Solaimany , Hossein Jahani Azizabadi , In vitro effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil and non-fiber carbohydrates on gas production parameters of alfalfa , ADSA 2010 , 2010-07-25
 57. Ali Faramarzi Garmroodi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Abdol Mansour Tahmasbi , Hossein Jahani Azizabadi , In vitro first order dry matter disappearance kinetics of chemically and physically treated cottonseed hulls , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 58. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , moosa vatandoost , mohsen mojtahedi , Einollah Abdi , Ali Akbar Hojjat Panah Montazeri , A. Fanaie-Nokar , Nitrogen fractionations, in situ ruminal degradation and post-ruminal crude protein disappearance of overheat and overheat-xylose processed guar meal , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 59. E. Jani , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Akbar Soleimani , Hossein Jahani Azizabadi , Effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil on in vitro gas production parameters of lucerne hay and cottonseed hulls , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 60. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Shahrokh Ghovvati Roudsari , E. Milani , The effect of non-fibre carbohydrates supplementation on methanogenesis bacteria and protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 61. Hossein Jahani Azizabadi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , K. Rezayazdi , Alireza Heravi Moussavi , Effect of various Iranian native medicinal herbs or spices on in vitro ruminal disappearance of lucerne hay , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 62. Mohsen Danesh Mesgaran , , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , Mohammadreza Nassiri , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Use of real-time polymerase chain reaction assay for monitoring in vitro ruminal cellulolytic bacteria population as affected by non-structural carbohydrates , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 63. Mohsen Danesh Mesgaran , , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , Hossein Jahani Azizabadi , In vitro gas production parameters of sesame (Sesamum indicum) straw treated with sodium , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 64. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , M. Abdollazede , Artificial Neural Network Models of the Ruminal pH in Holstein Steers , World Academy of Science, Engineering and Technology 68 2010 , 2010-08-14
 65. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal , World Academy of Science, Engineering and Technology 68 2010 , 2010-08-14
 66. Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , forouzan tabatabaie yazdy , Sadjad Danesh Mesgaran , The effect of grain sources on in vitro rumen acid load of close-up dry cow diets , Proceeding of the XI th international symposium on ruminant physiology , 2009-09-06
 67. Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , کول آبادی , بنی کمالی , Ali Akbar Hojjat Panah Montazeri , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , Fertility response of high producing Iranian Holstein dairy cowse , Second international conference on sustainable animal agriculture for developing country-SAADC 2009 , 2009-11-08
 68. Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , JAVAD ARSHAMI , Seyed Alireza Vakili , Hossein Jahani Azizabadi , In vitro effect of non-fiber carbohydrate content of high forage dairy cow diets on ruminal acid load values , SUSTAINABLE ANIMAL AGRICULTRE FOR DEVELOPING COUNTRIES-SAADC2009 , 2009-11-08
 69. Mohsen Danesh Mesgaran , , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Effect of diets supplemented by sucrose and/or starch on Ruminococcuse albuse populations in the rumen fluid of Holstein steers determined by real time-PCR , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-07-01
 70. Mohsen Danesh Mesgaran , moosa vatandoost , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , The effect of propionic acid or propionate ammonium on chemical composition and in situ dry matter degradation of whole crop barley , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-07-01
 71. Mohsen Danesh Mesgaran , moosa vatandoost , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , In situ dry degradation coefficients of whole crop barley silage treated with lactobacillus plantarum or mixed with pediococcus pentosaceus plus propionbacter freudenreichii , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-07-01
 72. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , هاشمی , Screening the activity of medicinal plants or spices on in vitro ruminal methane production , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-07-01
 73. Mohsen Danesh Mesgaran , Ali Faramarzi Garmroodi , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , Abdol Mansour Tahmasbi , Alireza Heravi Moussavi , Ruminal dry matter degradation of sodium hydroxide treated cottonseed hulls using in situ technique , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 74. Mohsen Danesh Mesgaran , , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , The effect of supplementated diet by sucrose and/or starch on fibrobacter succinogenes population in ruminal fluid of Holstein steers determined by real-time PCR , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 75. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Effect of medicinal herbs or spices on in vitro ruminal nutrients disappearance of alfalfa hay , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 76. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , ali hosseinhhani , Yáñez Ruiz , Newbold, C.J , The effect of concentrate to forage ratios on Ruminococcus albus population in rumen fluid of Holstein steers determined by real time PCR , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 77. Mohsen Danesh Mesgaran , moosa vatandoost , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , Chemical composition and in situ dry matter degradation of various organic acid treated whole crop barley silage , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 78. Mohsen Danesh Mesgaran , moosa vatandoost , Alireza Heravi Moussavi , Seyed Alireza Vakili , In situ dry matter degradability coefficients of whole crop barley silage treated with Lactobacillus plantarum or mixed with Pediococcus pentosaceus plus Propionbacter freudenreichii , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 79. Mohsen Danesh Mesgaran , , Hossein Jahani Azizabadi , Alireza Heravi Moussavi , Abdol Mansour Tahmasbi , Seyed Alireza Vakili , Hassan Nassiri Moghaddam , In vitro Gas Production Parameters of Sesame (Sesamum indicum) Stover Treated with Sodium Hydroxide and/or Urea , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 80. Ali Faramarzi Garmroodi , Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Seyed Alireza Vakili , The effect of silver nano-particles (Nanosilver) on in vitro gas production of barley grain and lucerne hay , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 81. Mohsen Danesh Mesgaran , , Alireza Heravi Moussavi , Sadjad Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Ali Asghar Aslaminejad , Evaluation of mathematical models to describe protein fraction degradation kinetics of various oilseed meals , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 82. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , moosa vatandoost , mohsen mojtahedi , Einollah Abdi , Seyed Alireza Vakili , In vitro first order dry matter disappearance kinetics of guar meal , XITH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RUMINANT PHYSIOLOGY , 2009-09-06
 83. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Sadjad Danesh Mesgaran , Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrateto alfalfa hay ratios , Energy and protein metabolism and nutrition , 2007-09-09
 84. Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , The effect of rumen pH on dry matter degradation kinetics of alfaalfa using in situ technique , XII th AAAPAnimal Science Congress , 2006-09-18
 85. Mohsen Danesh Mesgaran , , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Comparison of mathematical models to evaluate various ill situ ruminant feed crude protein degradation kinetics , Energy and protein metabolism and nutrition , 2007-09-09
 86. Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Comparison of ill-vitro enzyme procedure with the mobile nylon bag technique for estimating ruminal and post-ruminal disappearance of Iranian fced protein , Integrating Livstock-CropSystems to Meet Challenges of Globalisation , 2005-11-14
 87. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , - - , Hassan Nassiri Moghaddam , Chemical composition, and rumina! and post-ruminal protein disappearance of lucerne silage treated with formic acid , British Society of Animal Science , 2006-03-29
 88. Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios , American Dairy Science & American Animal Science Joint Meeting , 2008-07-13
 89. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios , American Dairy Science Animal Science Joint Metting , 2007-07-08
 90. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , یانز , نیوبلد , The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR , British Society of Animal Science , 2008-03-29
 91. Mohsen Danesh Mesgaran , روییز , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , نیوبلد , The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR , British Society of Animal Science , 2008-03-29
 92. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios , British Society of Animal Science , 2007-03-29
 93. Reza Valizadeh , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Mohammadreza Nassiri , Ali Javadmanesh , Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios , British Society of Animal Science , 2007-03-29
 94. Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique , British Society of Animal Science , 2007-03-29
 95. Mohammadreza Nassiri , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Ali Javadmanesh , Sequence determination of 16s ribosomal RNA for ruminal ammoniabacters of Holstein cows , British Society of Animal Science , 2007-03-29
 96. Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , The effect of season on performance and blood metabolites of Holstein steers fed low or high grain diets in semi-arid climate , livstock and global climate change , 2008-05-17