بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abdol Mansour Tahmasbi


موارد یافت شده: 343

1 - Effect of different Sources of organic and inorganic manganese on laying performance and resources of manganese of body`s in old laying hens (چکیده)
2 - تاثیر برخی از ریز مغذی ها در دوره انتقال گاوهای شیرده در شرایط تنش گرمایی بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر تولیدی (چکیده)
3 - Productive and metabolic responses of Holstein dairy calves to different milk dry matter concentrations and two free water provision schedules (چکیده)
4 - تاثیر ترکیبات متفاوت با ویژگی بافری بر سرنوشت نیتروژن یره‌های با نسبت‌های متفاوت علوفه به مواد متراکم در شرایط برون تنی (چکیده)
5 - The Effect of Dietary Barley Grain Substitution with Hydroponic Barley Grass on Milk Yield and Some Blood Metabolites of Saanen Lactating Goats (چکیده)
6 - تأثیر انواع بنتونیت‌های سدیمی، کلسیمی، فرآوری شده و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در شرایط برون‌تنی (چکیده)
7 - بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌ صورت خشک (چکیده)
8 - اثر جاذب‌های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون‌تنی (چکیده)
9 - تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
10 - ارزیابی روغن دانه کتان و ویتامین های محلول در چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیر خوار (چکیده)
11 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه‌های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول‌های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 در مقایسه با واریته‌ها مختلف ذرت‌های تجاری-وارداتی (چکیده)
12 - Role of zinc-methionine chelate on bone health and eggshell quality in late–phase laying hens (چکیده)
13 - Effect of two liquid feeds and two sources of dietary selenium on performance, blood metabolites and anti-oxidant status of Holstein neonatal female calves (چکیده)
14 - تأثیر سطوح مختلف ساپونین بر گوارش پذیری، فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
15 - اثر مکمل روغن کتان و تزریقویتامینهای (E,3DA,)بر عملکرد ومتابولیتهای سرم گوسالههای ماده شیرخوار (چکیده)
16 - Performance response of neonatal calves to milk enriched with organic iron (چکیده)
17 - Manganese-methionine chelate improves antioxidant activity, immune system and egg manganese enrichment in the aged laying hens (چکیده)
18 - تاثیر عصاره گلبرگ (Crocus sativus) و آب قلیایی الکترولیز شده در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
19 - Zinc supplementation improves antioxidant status, and organic zinc is more efficient than inorganic zinc in improving the bone strength of aged laying hens (چکیده)
20 - تأثیر استفاده از منابع مختلف منگنز بر عملکرد تخمگذاری و ذخایرمنگنز در بافتهای بدن مرغهای تخمگذار مسن سویههای لاین (چکیده)
21 - ﺗﺃثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره بر روند تجزیه پذیری مواد مغذی خوراک در شرایط برون تنی نشخوارکنندگان کوچک (چکیده)
22 - اثر سختی آب بر فراسنجه‏های تخمیری شکمبه در بره‏های نر بلوچی (چکیده)
23 - تاثیرات سطوح متفاوت TDS آب بر عملکرد و پارامتر های خونی بره های نر بلوچی (چکیده)
24 - بررسی اثرات مکمل‌های معدنی و آلی منگنز بر عملکرد، وضعیت پاداکسندگی، سیستم ایمنی و استحکام استخوان در مرغ‌های تخم‌گذار لگهورن سویه های‌لاین W-36 (82 تا 94 هفتگی) (چکیده)
25 - ترکیبات شیمیایی،تولیدگازو قابلیت هضم بخشهای مختلف گیاه خربزه (Cucumis melo .L) (چکیده)
26 - مطالعه بازده خوراک براساس شاخص مازاد مصرف خوراک و بازدهی خوراکی براساس شیر تصحیح‌شده برای 4 درصد چربی در گاوهای شیرده نژاد هلشتاین (چکیده)
27 - تأثیر دو فرم آلی و معدنی روی بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و استحکام استخوان در مرغ‌های تخمگذار مسن (چکیده)
28 - Diets containing processed barley grain as a potential rumen bypass starch source enhance productive responses of lactating Holstein dairy cows (چکیده)
29 - بررسی ویژگی های مدفوع گاوهای شیری در طی دوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر در جیره حاوی ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
30 - بررسی خصوصیات شکمبه گاوهای شیری در طی دوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر در جیره حاوی ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
31 - بررسی مصرف ماده خشک، تولید شیر و چربی شیر در گاوهای ذوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر با استفاده از ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
32 - Using Schiff base method for protecting amino acids and modified in vitro method for measuring rumen protected amino acids (چکیده)
33 - EFFECT OF DIFFERENT SOURCES OF PECTIN-RICH BY-PRODUCTS SUBSTITUTED FOR BARLEY GRAIN ON THE PERFORMANCE OF HOLSTEIN DAIRY COWS (چکیده)
34 - تاثیر ویتامین های A,D,E و روغن دانه کتان بر عکس العمل فیزیولوژیکی و عملکردی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
35 - بررسی تاثیر روغن کتان و ویتامین‌های محلول در چربی بر شاخص‌های عملکردی و سلامتی گوساله‌های شیری هلشتاین (چکیده)
36 - تاثیرتغذیه عصاره گلبرگ زعفران برعملکرد، سلامتی و سیستم‌ایمنی گوساله های شیرخوار (چکیده)
37 - Effect of different corn processing methods on starch gelatinization, granule structure alternation, rumen kinetic dynamics and starch digestion (چکیده)
38 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 207 و واریته های مختلف ذرت های تجاری وارداتی (چکیده)
39 - بررسی تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانی شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین با استفاده از تغذیۀ دانۀ کتان اکسترود شده و فرآوردههای فرعی پوست پسته (چکیده)
40 - اثر استفاده از فرآودهای فرعی پسته بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین تغذیه شده با جیرۀ حاوی دانۀ کتان اکسترود (چکیده)
41 - Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle (چکیده)
42 - In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn. (چکیده)
43 - Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves (چکیده)
44 - تأثیر دانه کلزا و کتان بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی میش های کردی در دوره پس از زایش (چکیده)
45 - Production of Rumen-Protected Essential Amino Acids with Chemical Technique (چکیده)
46 - Effects of feeding rumen-protected amino acids on the performance of feedlot calves (چکیده)
47 - Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle (چکیده)
48 - In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn (چکیده)
49 - Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves (چکیده)
50 - تاثیر استفاده از کشت های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
51 - اثرات استفاده از پسماند کشمش بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه بره‌های نر بلوچی (چکیده)
52 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
53 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
54 - مطالعه بخش های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل (چکیده)
55 - Effect of dietary inclusion of date seed (Phoenix dactylifera L.) on intake, digestibility, milk production, and milk fatty acid profile of Holstein dairy cows (چکیده)
56 - Effects of Using Mentha pulegium and Ziziphora clinopodioides Essential Oils as Additive on in vitro study (چکیده)
57 - اثر استفاده از سطوح مختلف ساپونین بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآی شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
58 - اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری سانن (چکیده)
59 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌ فرنگی فرآوری‌ شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌ های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
60 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune response, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristic of broiler chickens (چکیده)
61 - اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجههای خونی و شکمبهای در گاو شیری هلشتاین (چکیده)
62 - Effect of Water Deprivation and Drinking Saline Water on Performance, Blood Metabolites, Nutrient Digestibility, and Rumen Parameters in Baluchi Lambs (چکیده)
63 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune responses, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristics of broiler chickens (چکیده)
64 - تاثیر تغذیه شبانه بر ترکیبات شیر و متابولیت های خونی گاو های شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
65 - تاثیر تغذیه شبانه بر عملکردگاوهای شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
66 - The Effect of Intermittent Watering on Performance, Blood Metabolites, and Nutrient Digestibility in Baluchi Lambs (چکیده)
67 - بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌صورت خشک (چکیده)
68 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه های تخمیری و برخی جمعیت های میکروبی شکمبه (چکیده)
69 - اثر کاربرد بنتونیت سدیم بر تولید شیر ، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاو های شیرده ی هولشتاین تغذیه شده با سیلاز یونجه آلوده به افت کش فوزالون (چکیده)
70 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین (چکیده)
71 - Effects of Sodium Bentonite on Blood Parameters, Feed Digestibility and Rumen Fermentation Parameters of Male Balouchi Sheep Fed Diet Contaminated by Diazinon, an Organophosphate Pesticide (چکیده)
72 - تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل (چکیده)
73 - Influence of barley grain treated with alkaline compounds or organic extracts on ex vivo site and extent of digestion of starch (چکیده)
74 - بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبهای مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین (چکیده)
75 - آنالیز کمی ترکیبات موجود در بخشهای مختلف گیاه خربزه ) L. Cucumis melo ( با روشهای متداول آزمایشگاهی (چکیده)
76 - تعیین و مقایسه ترکیبات شیمیایی بخشهای مختلف میوه خربزه در تغذیه دام (چکیده)
77 - اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام (چکیده)
78 - Effects of phosalone consumption via feeding with or without sodium bentonite on performance, blood metabolites and its transition to milk of Iranian Baluchi sheep (چکیده)
79 - Effect of Essential Plant Oil Used as an Additive to Alter Silage Fermentation in Ruminant by In Vitro (چکیده)
80 - تاثیر دانه های کتان و کلزا بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی میش های کردی در اواخر دوره آبستنی (چکیده)
81 - Improving Qualitative Properties of Extruded Linseed as Mixed with Different Absorbent Materials in Iran (چکیده)
82 - Evaluation of vitamin E on microscopic parameters of chilled and frozen stored ram semen (چکیده)
83 - تاثیر افزودن اسید سولفوریک بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا (چکیده)
84 - تاثیر افزودن مخلوط آنزیمی ناتوزایم به جیره های کاملا مخلوط بر فراسنجه های تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی (چکیده)
85 - بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro (چکیده)
86 - مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده (چکیده)
87 - (Effect of Peppermint Essential Oil versus a Mixture of Formic and Propionic Acids on Corn Silage Volatile Fatty Acid Score (چکیده)
88 - بررسی روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون و کاهش اثرات زیست محیطی آنها پس از کاربرد در سطح مزرعه یونجه (چکیده)
89 - اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخصهای تولیدی مرغهای تخمگذار (چکیده)
90 - A comparison of nutritional value of raisin wastes obtained from two Iranian grape varieties by in vitro rumen fermentation (چکیده)
91 - تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی (چکیده)
92 - مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده (چکیده)
93 - بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ( )diazinonهمراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in (چکیده)
94 - اثر جاذب های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
95 - Effect of Essential Oils of Various Plants as Microbial Modifier to Alter Corn Silage Fermentation and in vitro Methane Production (چکیده)
96 - اثرات کاربرد سیستم های خنک کننده بر سیستم ایمنی، پروفایل آنتی اکسیدانی و هماتولوژیکی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرم (چکیده)
97 - Effects of supplementation of active dried yeast and malate during sub-acute ruminal acidosis on rumen fermentation, microbial population, selected blood metabolites, and milk production in dairy cows (چکیده)
98 - Effect of Processing Protein Supplements with Tannin Extracted from Pistachio by‐Products on Performance of Holstein Dairy Cows in Early Lactation (چکیده)
99 - اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچی (چکیده)
100 - تأثیر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر عملکرد و فرآسنجههای خونی بره های نر بلوچی (چکیده)
101 - مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز ) FTIR ( و آنالیز چند متغیره (چکیده)
102 - Influence of added vitamin c on chilled and frozen-thawed ram semen cryopreserved in tris extender (چکیده)
103 - Relationship of concentrations of cortisol in hair with health, biomarkers in blood, and reproductive status in dairy cows (چکیده)
104 - Factors affecting hair cortisol concentrations in lactating dairy cows (چکیده)
105 - Effect of Dietary Crude Protein Level on UT‐B Expression and Nitrogen Efficiency in Growing Baluchi Male Lambs Fed Low or High Concentrate Diets (چکیده)
106 - Effects of extrusion process on physicochemical properties, in situ rumen degradability, oxidative stability and α-Linolenic acid retention in Flaxseed during long term storage (چکیده)
107 - Fat Absorption Capacity of Alfalfa Hay Harvested at Three Stages of Maturity with Different Particle Sizes and some Feedstuffs on Common Oil Sources (چکیده)
108 - The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique (چکیده)
109 - بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیرهبرکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی (چکیده)
110 - اثر نسبتهای مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های بلوچی در حال رشد (چکیده)
111 - اثر پسماندهای پسته و دانه کلزا بر گوارشپذیری مواد مغذی و برخی متابولیتهای خون در گوسفند بلوچی (چکیده)
112 - تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر متابولیت های خونی گوسالههای شیرخوار (چکیده)
113 - تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر عملکرد گوسالههای شیرخوار (چکیده)
114 - مقایسه ساختار مولکولی کربوهیدرات در انواع مختلف غلات (جو، ذرت و سورگوم) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (چکیده)
115 - ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری (چکیده)
116 - تعیین ترکیب شیمیایی و تولیدگاز اندام هوایی بوته گوجه فرنگی خشک و سیلوشده (چکیده)
117 - بررسی اثر جایگزینی سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
118 - تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
119 - تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
120 - Chemical Composition, DM and NDF Degradation Kinetics in Rumen of Eleven Different Date Pits (چکیده)
121 - Detecting carbohydrate molecular structural makeup indifferent types of cereal grains and different cultivars withineach type of grain grown in semi-arid area using FTIRspectroscopy with uni- and multi-variate molecular spectralanalyses (چکیده)
122 - تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیتهای خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن (چکیده)
123 - تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن (چکیده)
124 - اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات (چکیده)
125 - In vitro Rumen Fermentation and Gas Production: Influence of Different by-productFeedstuffs (چکیده)
126 - Determination of Chemical Composition and Gas Production of Ensiled Tomato Shoot (چکیده)
127 - Determination Effects of Ammoniated Sugar Beet Pulp by Different Levels of Ammonia by Addition of Enzyme and Water on Parameters of In Vitro Gas Production (چکیده)
128 - Effects of essential oils, yeast culture and malate on rumen fermentation, blood metabolites, growth performance and nutrient digestibility of Baluchi lambs fed high‐concentrate diets (چکیده)
129 - Influence of sodium hydroxide treatment of barley grain on in vitro rumen gas production and microbial-N yield (چکیده)
130 - In vitro effect of the adding of sodium hydroxide on rumen gas production of whole barley grain (چکیده)
131 - تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
132 - تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
133 - Effects of high concentrate:forage ratio diets containing monensin on the management of ruminal acidosis in Gezhel lambs (چکیده)
134 - Effects of Hypericum perforatum extract on IgG titer, leukocytes subset and spleen index in rats (چکیده)
135 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین (چکیده)
136 - INFLUENCE OF SODIUM HYDROXIDE TREATMENT OF BARLEY GRAIN ON IN VITRO APPARENT AND TRUE SUBSTRATE DEGRADABILITY AND MICROBIAL-N PRODUCTION (چکیده)
137 - Study of in vitro rumen fermentation kinetics of sour grape pomace ensiled with some additives in ruminants (چکیده)
138 - Effects of vitamin B12 supplementation on the quality of Ovine spermatozoa (چکیده)
139 - Studies on the effects of different chemical additives on the nutritive value of ensiled barley distillers grain (BDG) using in vitro techniques (چکیده)
140 - Effects of supplementation of lactic acid bacteria on growth performance, blood metabolites and fecal coliform and lactobacilli of young dairy calves (چکیده)
141 - اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی (چکیده)
142 - Toxicological effects of diazinon as anorganophosphate pesticide on fermentationactivity of microorganisms and evaluation ofsodium bentonite as a toxin binder by using (چکیده)
143 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay onpopulations of rumen bacteria involved in biohydrogenation andfermentative parameters in the rumen of sheep (چکیده)
144 - Detecting Chemical Molecular StructureDifferences among Different Iranian BarleyCultivars Using Fourier Transform InfraredSpectroscopy (چکیده)
145 - Nutritional evaluation of ensiled brewers’ grain by the in vitro and in situ techniquesin vitro and in situ techniques (چکیده)
146 - sodium bentonite as a toxin binder by using Toxicological effects of diazinon as an organophosphate pesticithe in vitro batch culturede on fermentation activity of microorganisms and evaluation of (چکیده)
147 - The effect of 2 liquid feeds and 2 sources of protein in starter on performance and blood metabolites in Holstein neonatal calves (چکیده)
148 - Appraisal of Hematological Indices and Humoral Immunity in Commercial Laying Hens Fed Rations Consisting Cottonseed Meal and Sodium Bentonite (چکیده)
149 - Effect of phosalone on rumen in vitro fermentation parameters (چکیده)
150 - The influence of vitamin E on semen characteristics of ghezel rams in during (چکیده)
151 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay on ruminal fermentation, blood metabolites, and milk fatty acid composition in Saanen dairy goats fed a diet containing fish oil (چکیده)
152 - برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro (چکیده)
153 - Effects of Saponins on Rumen Fermentation, Nutrients Digestibility, Performance, and Plasma Metabolites in Sheep and Goat Kids (چکیده)
154 - مطالعه ساختار مولکولی پروتئین ارقام سورگوم ایرانی با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز (چکیده)
155 - Impact of Sodium Bentonite Addition to the Diets Containing cottonseed meal on Productive Traits of Hy-Line W-36 Hens (چکیده)
156 - Effect of Malathion Toxicity on Dry Matter Degradability, Fermentation Parameters and Cumulative Gas Production by Using the in Vitro Technique (چکیده)
157 - Replacing alfalfa with different levels of pistachio hull and its effects on feed intake and digestibility of nutrients in total tract, rumen and post-rumen in Balochi male lambs (چکیده)
158 - Different levels of tannin by dietary addition of pistachio hull and plasma metabolic profile in Balochi male lambs (چکیده)
159 - Effects of pistachio tannins on nitrogen metabolism in Balochi male lambs (چکیده)
160 - Liver enzymes and immune system response of Saanen dairy goats supplemented with pistachio hull and polyethylene glycol (چکیده)
161 - Effects of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on milk yield and compositions in Saanen dairy goats (چکیده)
162 - Milk fatty acid profile of Saanen dairy goats fed diets containing pistachio hull tannin and polyethylene glycol supplementation (چکیده)
163 - Effects of feeding pistachio hull and polyethylene glycol (PEG) supplementation on milk fatty acids composition in Saanen dairy goats (چکیده)
164 - Effects using of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on feed intake and apparent digestibility of nutrients in Saanen dairy goats (چکیده)
165 - Effect of different levels of pistachio hull on in vitro gas production. (چکیده)
166 - Increased dietary tannin by addition of pistachio hull and its relation to fermentation parameters and protozoa con -tent of rumen in Balochi male lambs. (چکیده)
167 - فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین یونجه ی خشک و پودر ماهی به روش نوین برون تنی (چکیده)
168 - فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین کنجاله ی سویا و کنجاله ی کلزا در شرایط برون تنی (چکیده)
169 - اثر عمل آوری کاه کلزا با سود و مایع شکمبه بر قابلیت هضم ظاهری و متابولیت های خونی گوسفندان بلوچی (چکیده)
170 - تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
171 - تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
172 - اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی (چکیده)
173 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن (چکیده)
174 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن (چکیده)
175 - Effects of pistachio by-product in replacement of lucerne hay on microbial protein synthesis and fermentative parameters in the rumen of sheep (چکیده)
176 - بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره گل راعی (Hypericum perforatum) بر برخی صفات خونی در موش های صحرایی (چکیده)
177 - اثرات سطوح مختلف عصاره گل راعی (Hypericum prforatum) بر برخی فراسنجه های خونی در موش های صحرایی (چکیده)
178 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح کاه گندم عمل آوری شه با گاز آمونیاک بر عملکرد و ارزیابی اقتصادی آزمایش در جیره تلیسه های هلشتاین (چکیده)
179 - تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن (چکیده)
180 - تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه (چکیده)
181 - اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
182 - تاثیر منابع مختلف پکتینی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
183 - تاثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن (چکیده)
184 - مقایسه پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک برگ کلم سفید و قرمز به روش درون کیسه ای in situ (چکیده)
185 - بررسی ارزش غذایی ضایعات حاصل از عصاره گیری مالت بصورت سیلاژ در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
186 - Biochemical blood parameters and liver enzymes of Saanen dairy goats fed with diets containing tannin and polyethylene glycol supplement (چکیده)
187 - Effects of dietary inclusion of tannin and polyethylene glycol supplementation on nitrogen metabolism in Saanen dairy goats. (چکیده)
188 - Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep (چکیده)
189 - Toxic Influence of Diazinon as an Organophosphate Pesticide on Parameters of Dry Matter Degradability According to in Situ Technique (چکیده)
190 - Poisonous Effects of Phosalone as an Insecticide on Rumen Degradability of Dry Matter according to in situTechnique (چکیده)
191 - Importance and toxicological effects of organophosphorus pesticides: A comprehensive review (چکیده)
192 - بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی (چکیده)
193 - اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار (چکیده)
194 - Incorporation of wheat distillers dried grains with solubles and a cocktail of exogenous enzymes in the rations of Hy-Line W-36 hens (چکیده)
195 - ارزیابی گندم تقطیری همراه با آنزیم اندوفید دبلیو® در بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار (چکیده)
196 - Organophosphate pesticides: A general review (چکیده)
197 - Alterations of egg yolk and albumen quality during cold storage when hens fed diets comprising cottonseed meal treated with sodium bentonite (چکیده)
198 - اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
199 - تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه های شیمیایی سیلاژ یونجه (چکیده)
200 - Comparative effects of glucogenic and lipogenic diets on milk production and blood responses of dairy Holstein cows in transition period (چکیده)
201 - تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی (چکیده)
202 - Effect of feeding pistachio by-products silage supplemented with polyethylene glycol and urea on Holstein dairy cows performance in early lactation (چکیده)
203 - تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
204 - Urea treatment of different levels of pistachio hull and its relation to gas production in vitro (چکیده)
205 - Potential nutritive value of some forage species used as ruminants feed in Iran (چکیده)
206 - Effects of microbial inoculant on composition, aerobic stability, in situ ruminal degradability and in vitro gas production of corn silage (چکیده)
207 - Effects of dry period length on milk yield and composition, blood metabolites, follicular dynamics and complete blood count in Holstein dairy cows (چکیده)
208 - The effects of phytase and root hydroalcoholic extract of Withania somnifera on productive performance and bone mineralisation of laying (چکیده)
209 - اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
210 - To Determine Protein Degradation of Alfalfa Hay Using in Vitro Gas Production Technique (چکیده)
211 - Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population (چکیده)
212 - Effect of using different levels of pistachio by-products silage on composition and blood parameters of Holstein dairy cows (چکیده)
213 - Effect of tannins in pistachio by-product and urea infusion in to the rumem on rumen fermentation and blood metabolites in IranianBalochi sheep (چکیده)
214 - Effect of different pectin rich by products on feed intake,milk production and compsition and rumminal PH of lacting dairy cows (چکیده)
215 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metaboites in early lacting cows (چکیده)
216 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating holstein cows (چکیده)
217 - Milk production and composition of Saanen dairy goat fed by ration containing date palm leaves (چکیده)
218 - Effect of date palm leaves substitution with wheat straw on health and rumen parameter of saanen dairy goats (چکیده)
219 - Effects of dietary chromium-methionine supplementation on blood metabolites and insulin (چکیده)
220 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on milk yield and composition of early lactating (چکیده)
221 - Evaluation of nutritional values of caraway-seed pulp fed to Holstein dairy cattle (چکیده)
222 - Effect of urea and polyethylene glycol on chemical composition of pistachio by-products silage (چکیده)
223 - The effects of microbial inoculation of corn silage on performance of lactating dairy cows (چکیده)
224 - ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری (چکیده)
225 - Effects of selenium and vitamin E and night or day feeding on performance of Holstein dairy cows during hot weather (چکیده)
226 - تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
227 - اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار (چکیده)
228 - بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز برسطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
229 - Immune response of laying hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonate (چکیده)
230 - Effect of dry period length. and lipogenic vs. glucogenic diets on dry matter intake. milk production and composition in Holstein dairy cows (چکیده)
231 - Effects of Different Levels of Dried Citrus Pulp and Urea on Performance of Fattening Male Calves (چکیده)
232 - Effect of Feeding Pistachio Byproduct on Performance and Blood Metabolites in Holstein Dairy Cows (چکیده)
233 - Effect of tannins in pistachio by-product and urea infusion into the rumen on rumen fermentation and blood metabolites in Ira- nian Balochi sheep (چکیده)
234 - Effect of different pectin rich by products on feed intake, milk production and composition and ruminal pH of lactating dairy (چکیده)
235 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating Holstein cows (چکیده)
236 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metabolites in early lactating Holstein cows (چکیده)
237 - Influence of Protein Sources with Different Degradability on Performance, Ruminal Fermentation, Blood Metabolites and Protozoal Population in Lactating Dairy Cows (چکیده)
238 - Investigation of different level of Calcium phosphor and Vitamin D3 effect on the hatching egg and feed to gain ratio (چکیده)
239 - تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها (چکیده)
240 - Effect of Pistachio - By Products Silage Treated with Urea and Polyethylene Glycol on Holstein Dairy Cow s Performance (چکیده)
241 - Milk Composition and Production of Saanen Dairy Goat Fed by Ration Containing Date Palm Leaves (چکیده)
242 - Effect of Substitution Wheat Straw with Date Palm Leaves on Blood and Rumen Parameters of Saanen Dairy Goats (چکیده)
243 - Effects of Different Levels of Sugar Beet Pulp on Several Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
244 - Effects of Different Levels of Molasses on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
245 - Effects of Different Levels of Barley Grain on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
246 - Effect of Trivalent Chromium on Microbial Fermentation Rate of Barley and Straw Using In Vitro Gas Production (چکیده)
247 - Utilization of High Content of Pectin Co - Products on Intake and Chewing Behavior in Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
248 - Response of Holstein Dairy Cows to Different High Content Pectin Sources (چکیده)
249 - Profile of Blood Metabolites in Dairy Cows when Receive Different Sources Pectin Co - Product (چکیده)
250 - Effect of Ensiling and Adding Polyethylene Glycol on Chemical Composition of Pistachio By - Products (چکیده)
251 - مقایسه فراسنجه های حاصل از تولید گاز برگ تعدادی از واریته های خرمای ایران با علف خشک یونجه در شرایط برون تنی (In vitro) (چکیده)
252 - The determine of chemical characteristics and in vitro gas production parameters of chemically treated cottonseed hull (چکیده)
253 - The effect of different treatments of rapesseed meal on nitrogen digestability and metabolizasble energy in broiler and chicks performance (چکیده)
254 - In Situ Ruminal Degradation of Sesame (Sesamum indicu) Stover Treated with Sodium Hydroxide, Urea or Sulfuric Acid (چکیده)
255 - In situ Ruminal Degradation and in vitro Gas Production of Chemically Treated Sesame Stover (چکیده)
256 - اثر افزودنی های مختلف بر مولفه های شیمیای و تخمیری سیلاژ فراورده های فرعی پسته (چکیده)
257 - اثر اوره و پلیاتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی پوست پسته سیلوشده (چکیده)
258 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و اسید آمینه متیونین برکیفیت پوسته و اندازه تخم مرغ در فاز دوم تخمگذارII (چکیده)
259 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و اسید آمینه متیونین برکیفیت پوسته و اندازه تخم مرغ در فاز یک تخمگذاریI (چکیده)
260 - اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
261 - اثر کاربرد تفاله خشک مرکبات و اوره در جیره غذائی بر عملکرد و قابلیت هضم جیره گوساله های نر پرورار براون سوئیس (چکیده)
262 - اثر تفاله خشک مرکبات و اوره برفراسنجه های خونی شکمیه ای و خصوصیات لاشه گوساله های نر پرورار براون سوئیس (چکیده)
263 - ارزیابی اررش غذایی و قابلیت هضم پنج گونه از علوفه های مرتعی منطقه خزاسان رضوی با استفاده از آزمون تولید گاز (چکیده)
264 - اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف (چکیده)
265 - Reaplacing triticale silage treated with microbial additive and molasses with corn silage on (چکیده)
266 - Degradability characteristics of dry matter and crud protein of triticale silage treated with microbial (چکیده)
267 - Influence of selenium, vitamin E and Zn on semen quality of Blochi rams (چکیده)
268 - اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
269 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه (چکیده)
270 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه (چکیده)
271 - Effect of extruded cotton seed and canola seed on the composition of unsaturated fatty acids in plasma, erythrocytes and liver of Mehraban male lambs (چکیده)
272 - Changes of internal egg quality during cold storage when hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonite. (چکیده)
273 - Performance and Fatty Acid Compositions of Yolk Lipid from Laying Hens Fed with Locally Produced Canola Seed (Brassica napus L.) (چکیده)
274 - Effect of Extruded Cotton Seed and Canola Seed on Carcass Traits and CLA Content of Longissimus Dorsi Muscle in Mehraban Lambs (چکیده)
275 - The effect of microwave irradiation on gas production parameters of cottonseed hulls using medium containing ruminal bacterial isolation (چکیده)
276 - An in vitro gas production technique to evaluate the effect of microwave irradiation on fermentation potential of cottonseed hulls using medium of ruminal fungal isolation (چکیده)
277 - Chemical composition and dry matter degradability coefficients of Fennel seed (چکیده)
278 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
279 - In vitro gas production parameters of sesame (Sesamum indicum) straw treated with sodium (چکیده)
280 - تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
281 - تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
282 - Effects of tomato pomace on feed intake and milk production of lactating dairy cows (چکیده)
283 - Degradability of pistachio by-products at different harvesting time (چکیده)
284 - Effects of substitution barley grain with dried citrus pulp on performance of Holstein dairy cows (چکیده)
285 - Effect of sodium bentonite containing ferric oxide for treatment of cottonseed meal on egg quality (چکیده)
286 - In vitro first order Kinetic Disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
287 - تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
288 - تاثیر ساکارومایسیس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
289 - تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون های بومی در سنین 3-8 هفتگی (چکیده)
290 - Effect of different sources of supplemental protein on performance and on ruminal pH and NNH3 NH3 (چکیده)
291 - Effects of feeding pistachio hull and interaruminal infusion of urea on feed intake, ruminal and abomasum N-NH3 and blood metabolites in Iranian Balochi sheep (چکیده)
292 - Effects of organic and inorganic zinc sources on production, composition and zinc concentration of milk in early lactating Holstein cows (چکیده)
293 - Effect of zinc sources on haematology, enzyme activity and blood serum zinc concentration in Holstein dairy cattle (چکیده)
294 - Dry matte degradation of various sources of citrus pulp measured by mobile nylon bag technique (چکیده)
295 - Correlation between in vitro gas production and in situ technique for evaluation of various sources of dried citrus pulp (چکیده)
296 - Effect of dietary inorganic chromium supplementation on rumen microbial fermentation rate using in vitro gas production (چکیده)
297 - In vitro gas production technique to determining of nutritive value of various sources of citrus pulp (چکیده)
298 - Correlation of in vitro gas production and in situ technique for evaluation of tomato pomace degradability (چکیده)
299 - Assessment of nutritional value of caraway seed pulp for feeding Holestein dairy cattle (چکیده)
300 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
301 - Influence of Selenium, viamin E and Zn on semen quality of Baluchi rams (چکیده)
302 - Nutrient digestibility of Holstein steers fed diets containing different levels of nonforage fiber in a law forage diet (چکیده)
303 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
304 - Influences of ensiling wet barley distillers grain with sugar beet pulp on lactating performance of dairy cows (چکیده)
305 - Ruminal dry matter degradation of sodium hydroxide treated cottonseed hulls using in situ technique (چکیده)
306 - The effect of various mechanical processing on in situ degradation of sugar beet pulp (چکیده)
307 - Evaluation of nutritional value of barley distillers’ grain supplementing with different silage additives (چکیده)
308 - Assessment Of Nutritive Value Of Four Dominant Weed Species In Range Of Khorasan Distric Of Iran By In Vitro And In Situ Technique (چکیده)
309 - Effect of Rearing System on Rumen Develpment of Balouchi Lamb (چکیده)
310 - Investigation of the role of biotin in the regulation of wool growth in sheep hair follicle cultured in vitro (چکیده)
311 - شوک حرارتی اولیه و مکمل ویتامین C وE بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی (چکیده)
312 - Effect of Ensiled Barley Distillers Grains for Holstein Dairy Cows (چکیده)
313 - Chewing behaviour of Holstein steers fed diets containing different levels of non-forage fibre in a low forage diet (چکیده)
314 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on ruminal pH and ammonia nitrogen concentration of Holstein steers (چکیده)
315 - In vitro Gas Production Parameters of Sesame (Sesamum indicum) Stover Treated with Sodium Hydroxide and/or Urea (چکیده)
316 - Evaluation of barley distillers grains ensiled with or without molassed sugar beet pulp on feed intake and production of Holstein dairy cows (چکیده)
317 - Assessment of nutritional values of Caraway seed pulp (CSP) by in situ and in vitro technique (چکیده)
318 - مقایسه ارزش غذایی کاه گندم و کاه جو با روش تولید گاز و in situ (چکیده)
319 - Invitro gas production parameters of Sesame (Sesamum indicum) stover treated with sodium hydroxide and or urea (چکیده)
320 - بررسی اثرات جایگزینی سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با افزودنی میکروبی و ملاس با سیلاژ ذرت بر عملکرد گوساله های نر پرواری (چکیده)
321 - تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام (چکیده)
322 - ارزیابی همبستگی دو روش (درون تنی و برون تنی*) درتعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره (چکیده)
323 - تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین (چکیده)
324 - تعیین ارزش غذایی برخی از علوفه های مرتعی خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تولید گاز و کیسه نایلونی (چکیده)
325 - تاثیر بیوتین بر روند تخمیری جلبک آزولا (Azolla Pinnata) با استفاده از تکنیک In vitro و In situ (چکیده)
326 - ارزش غذایی تفاله زیره سیاه در تغذیه گاوهای هلشتاین (چکیده)
327 - تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی (چکیده)
328 - تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز (چکیده)
329 - Assessment of changes in Anxiety and Exploratory Behaviours Following Zinc Supplementation in Rats (چکیده)
330 - The effect of treated corn silage using urea and formaldehyde on rumen ecosystem and blood metabolism in sheep (چکیده)
331 - Evaluation of nutritional values five common weed forages using in-vitro gas production and in situ rumen degradability techniques (چکیده)
332 - مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز (چکیده)
333 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
334 - Ruminal, fecal and urine pH of Holstein steers fed diets containing barley grain and(or) sugar beet pulp (چکیده)
335 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on venous blood gas of Holstein steers (چکیده)
336 - بررسی منابع مختلف چربی بر عملکرد دو سویه تجاری جوجه های گوشتی (چکیده)
337 - The effect of biotin deficiency in the pre-ruminant and immediately post-ruminant Angora and Cashmere kids (چکیده)
338 - Relation between in vitro gas production and dry mater degradation of treated corn silage by urea and formaldehyde (چکیده)
339 - Influence of β- adrenergic agonist (Metaproterenol) and lysine on growth, carcass quality in broiler chickens (چکیده)
340 - The Effect of Phytase and Saccharomyces cervisiae (Sc47) Supplementation on Performance, Serum Parameters, Phosphorous and Calcium Retention of Broiler Chickens (چکیده)
341 - استفاده از کود مرغ و اوره بعنوان منابع ازت غیر پروتیینی در تغذیه گاو های شیری (چکیده)
342 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)
343 - Effect of cecal cultures and Aspergillus Meal prebiotic (Fermacto) on growth performance and organ weights of Broiler Chickens (چکیده)