بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyyed Hossein Nemati


موارد یافت شده: 282

1 - اثر برخی محرک‌های رشد بر گلدهی و واکنش‌های فیزیولوژیک فریزیا (Freezia hybrida ‘Royal Crown’) (چکیده)
2 - Morphological, Phytochemical, and Photosynthetic Performance of Grafted Tomato Seedlings in Response to Different LED Light Qualities under Protected Cultivation (چکیده)
3 - UNDER DROUGHT STRESS, FOLIAR APPLICATION OF PUTRESCINE ENHANCES PHOTOSYNTHETIC ACTIVITIES, STOMATAL CLOSURE AND DROUGHT TOLERANCE IN ORNAMENTAL SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUS L.) PLANT (چکیده)
4 - بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم (چکیده)
5 - بهینه سازی مصرف آب و تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیوم (چکیده)
6 - بررسی انبارمانی چند توده پیاز خوراکی بومی افغانستان (چکیده)
7 - Quantitative and Qualitative Characteristics of Two Tomato Cultivars in Autumn Cultivation as Affected by Different Greenhouse Covers (چکیده)
8 - Evaluation of 13 Calendula (Calendula officinalis) Cultivars Response to Drought Stress (چکیده)
9 - اثر القای پلیپلوییدی درون شیشهای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl. (چکیده)
10 - Embryo Culture of New Hybrid of Pecan (Carya Illinoensis) with Walnut (J. Regia and J. Nigra) (چکیده)
11 - Association of Genetic Structure and Diversity in Iranian Wild Germplasms of Mentha longifolia L. Based on Phenotypical, Biochemical, and Molecular Markers (چکیده)
12 - Salt tolerance Evaluation Of Five Satureja Hortensis Population (Morphologicaland Physiological Traits) (چکیده)
13 - Controlling The Contamination Of Berberis Vulgaris Explants In Vitro (چکیده)
14 - بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (چکیده)
15 - بررسی اثرات قارچ میکوریزا در سطوح مختلف شوری بر خصوصیات کیفی سبزی برگی جعفری (چکیده)
16 - بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (چکیده)
17 - بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش سرما در گوجه‌فرنگی وحشی (Solanum habrochaites) جهت غربالگری لاین‌های متحمل به سرما (چکیده)
18 - Foliar application of potassium on antioxidant enzyme activities of tomato plants under drought stress (چکیده)
19 - Antioxidant enzyme and plant productivity changes in field-grown tomato under drought stress conditions using exogenous putrescine (چکیده)
20 - ارزیابی تنوع عملکرد اسانس و محتوای تام فنول و فلاونوئیدی اکوتیپهای مختلف مریم گلی پر ساقهSalvia multicaulisvahl در استان همدان (چکیده)
21 - EVALUATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERS AND ESSENTIAL OIL CONTENT IN SALVIA MULTICAULISVAHL. ECOTYPES OF HAMEDAN PROVINCE, IRAN (چکیده)
22 - Growth and development of two cultivars of Mentha piperita and Shirazi mint under fungus Trichoderma treatment (چکیده)
23 - بررسی کاربرد محلول پاشی اسید هیومیک بر رشد و عملکرد گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) (چکیده)
24 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پونه وحشی (Mentha longifolia L.) ایران با استفاده از نشانگر ISSR و ارتباط آن با عملکرد ماده خشک و درصد اسانس (چکیده)
25 - آنالیز نیم دای‌آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین‌های گوه‌فرنگی (چکیده)
26 - تاثیر کم ابیاری بر ویژگیهای فیزیولوژیک عملکرد و میزان اسانس بیست جمعیت پونه وحشی (چکیده)
27 - تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگیهای رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی (چکیده)
28 - بررسی خصوصیات مورفولوژیکی اسفناج تحت تنش خشکی (چکیده)
29 - جوانهزنی جنین بالغ پکان ( )Carya illinoensisدر شرایط درون شیشه ای (چکیده)
30 - مقایسه ترکیب‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هفت گونه پونه‌سا کشت شده در مشهد (چکیده)
31 - Analysis of the essential oil composition of three cultivated Nepeta species from Iran (چکیده)
32 - اثر عصاره و اسانس شش گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و کیفیت خربزه رقم خاتونی (چکیده)
33 - اثر کشت مخلوط دو رقم خربزه و چهار گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و عملکرد میوه خربزه (چکیده)
34 - بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ( Solanum muricatum Aiton ( در شرایط کشت بافت (چکیده)
35 - Effect of some priming methods on germination and vegetative parameters of pepino (Solanum muricatum Aiton) (چکیده)
36 - Alleviation of drought Stress Effects by Exogenous Application of Spermidine and Salicylic Acid on Hollyhock (Alcea rosea) (چکیده)
37 - مقایسه ترکیبهای فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی هفت گونه پونه سا کشت شده در مشهد (چکیده)
38 - Isolation and expression patterns of two novel senescence-associated genes RhAA and RhCG in rose (Rosa hybrida) (چکیده)
39 - EFFECT OF ROOTING MEDIUM, CUTTING TYPE AND AUXIN ON ROOTING OF PEPINO (SOLANUM MURICATUM AITON) CUTTING (چکیده)
40 - تأثیر اسید جیبرلیک بر کاهش دوره رشد فریزیا Freesia در گلخانه و افزایشماندگاری گل شاخه بریده آن (چکیده)
41 - Nutlet micromorphology of Iranian Nepeta (Lamiaceae) species (چکیده)
42 - Studying the Effects of Foliar Spraying of Seaweed Extract as a Bio-Stimulant on ‎the Increase on the Yield and Quality of Tomato (Lycopersicon Esculentum L.) (چکیده)
43 - Assessment of phytochemical and agro-morphological variability among different wild accessions of Mentha longifolia L. cultivated in field condition (چکیده)
44 - تأثیر بیوچار پسماند گل رُز شاخه بریده بر صفات مورفولوژیک و فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\"سیاهو\\\" (چکیده)
45 - بررسی تاثیر بیوچار گلایول بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و جذب فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\\\\\\\\\\\\\"سیاهو\\\\\\\\\\\\\\\" (چکیده)
46 - The supplementary irrigation effects on drought tolerance and ornamental characteristics of safflower varieties (چکیده)
47 - مطالعه اثر مقطع زمانی کاربرد نور مکمل و ترکیب طیفی نور بر ویژگی‌های رویشی و زمان گل‌دهی اطلسی (Petunia×hybrida) (چکیده)
48 - MORPHOLOGICAL RESPONSES OF ORNAMENTAL SUNFLOWER TO PUTRESCINE TREATMENT UNDER DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
49 - ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.- (چکیده)
50 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) (چکیده)
51 - Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
52 - تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی (چکیده)
53 - مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه ختمی تحت تنش خشکی طی دو مرحله فنولوژیک (چکیده)
54 - بررسی اثر سلنیم بر خسارات ناشی از عناصر سنگین در جوانه زنی، رشد و فعالیت های آنتی اکسیدانی گیاهچه خیار-Cucumis sativus L.- (چکیده)
55 - Protective Role of Selenium on Cucumber -Cucumis sativusL.- Exposed to Cadmium and Lead Stress During Reproductive Stage (چکیده)
56 - بررسی و گزینش از بین چند جمعیت خاکشیر بومی استان خراسان برای صفات جوانه زنی، کمی و کیفی (چکیده)
57 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی-Zataria multiflora- بر بازدارندگی از رشد عوامل پوسیدگی قارچی Aspergillus niger ، Aspergillus ochraceus و flavus Aspergillus (چکیده)
58 - Improving early growing stage of Festuca arundinacea Schreb. using media amendments under water stress conditions (چکیده)
59 - تأثیر مالچهای آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت روزنهای و دمای برگ درختان پسته -Pistacia vera L.- در اقلیم خشک و نیمه خشک (چکیده)
60 - تاثیر خاکپوش‌های مختلف بر محتوای آب خاک و شاخص رشد مریم‌گلی سهندی (Salvia sahandica) (چکیده)
61 - اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد هشت توده  بومی شنبلیله (.Trigonella foenum- graecum L) (چکیده)
62 - بررسی تغییرات در صفات ظاهری و فیزیولوژیک برخی گیاهان پرکاربرد فضای سبز در برابر تنش‌خشکی (چکیده)
63 - Effects of bentonite application and urea fertilization time on growth, development and nitrate accumulation in spinach (Spinacia oleraceae L.) (چکیده)
64 - پیش تیمار بذر به عنوان راهکاری برای بهبود سبز شدن چمن فتان بلند (Schreb. Festuca arundinacea) بومی گز برخوار در شرایط تنش خشکی (چکیده)
65 - Physiological and anatomical responses of calendula (Calendula officinalis L.) cultivars to heat-stress duration (چکیده)
66 - Influence of Water Stress on Agro-Morphological Traits and Essential Oil Content Among Iranian Genotypes of Mentha longifolia (چکیده)
67 - اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و گل‌دهی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) تحت تنش دمای بالا (چکیده)
68 - Green synthesis of iron nanoparticles by Rosemary extract and cytotoxicity effect evaluation on cancer cell lines (چکیده)
69 - Effects of mulching on soil temperature and moisture variations, leaf nutrient status, growth and yield of pistachio trees (Pistacia vera.L) (چکیده)
70 - Phenolic profle and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solvents (چکیده)
71 - Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio ( Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
72 - Combining Ability and Gene Action of Some Tomato Genotypes under Low Light Conditions (چکیده)
73 - اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
74 - Influence of Different Treatments of Putrescine, Nutrition and Media on some Flowering Parameters and Macronutrients Uptake of Two Cultivars of Gladiolus under Soilless Condition (چکیده)
75 - Combining ability, Gene action and Heritability of Tolerance to Cold and Heat in tomato (چکیده)
76 - Effect of Different Media on some Growth, Flowering and Biochemical Parameters of Two Cultivars of Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) under Soilless Conditions (چکیده)
77 - Effect of Putrescine and Different Media on Vegetative Growth, Floret and some Biochemical Parameters of Gladiolus under Soilless Conditions (چکیده)
78 - اثر پلی آمینها بر تشکیل و کیفیت میوه زیتون (چکیده)
79 - ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های مختلف مریم‌گلی پرساقه (Salvia multicaulis Vahl.) استان همدان (چکیده)
80 - Evaluation of resistance, enzymatic response, and phenolic compounds in roots of f1 cucumber hybrids to fusarium oxysporum f. Sp. Radicis-cucumerinum (چکیده)
81 - اثر محلول پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری (چکیده)
82 - تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ (چکیده)
83 - EFFECT OF PLANTING BED CONDITIONS ON SOME GROWTH CHARACTERISTICS OF PLANE TREES IN NORTH EASTERN PART OF IRAN (چکیده)
84 - کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع ) Mentha spicata L. ( در شرایط کم آبیاری (چکیده)
85 - اثر اسید هیومیک بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری (چکیده)
86 - Priming impacts on seed quality of tomato (Lycopersicon esculentum) under salinity condition (چکیده)
87 - Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio cultivars collected from four geographical regions of Iran (چکیده)
88 - Effect of Heat Stress Duration on Growth, Flowering and Electrolyte Leakage in Four Cultivars of Calendula officinalis (چکیده)
89 - Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of five pistachio ( Pistacia vera L.) cultivars collected from different geographical sites of Iran (چکیده)
90 - ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White (چکیده)
91 - Effects Of Different Nitrogen And Solupotasse. Fertilizer Rate On Yield And Yield Components Of Potato (چکیده)
92 - Effect of salicylic acid pretreatment on seed germination of 16 different ornamental landscape annuals under drought stress (چکیده)
93 - اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (چکیده)
94 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora ) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماریزای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer (چکیده)
95 - Bioassay of Flavonoids Crataegus oxyacantha with Plant bionanosensor (چکیده)
96 - The Qualitative Bioassay of vitamins C and B12 antioxidants by Plant bionanosensor (چکیده)
97 - Changes in polyamine levels in relationship to the growth and development of parthenocarpic fruits (shotberries) of olive (Olea europaea L.) (چکیده)
98 - اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در اندام هوایی و غده سه رقم تربچه (چکیده)
99 - Effect of Different N Fertilization Times on Post-Harvest Quality of Spinach (Spinacea oleracea L.) (چکیده)
100 - تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت (چکیده)
101 - Antifungal activity of Zataria multiflora essential oil-loaded solid lipid nanoparticles in-vitro condition (چکیده)
102 - اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگ یهای مورفوفیزیولوژیک گ لهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (چکیده)
103 - تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی ساکارید خام (Ganoderma lucidum) میوه قارچ دارویی ریشی (چکیده)
104 - بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (چکیده)
105 - بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (چکیده)
106 - بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus) (چکیده)
107 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
108 - ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو رقم پسته (Pistacia khinjuk و Pistacia atlantica) در مواجه باتنش یخ زدگی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
109 - ارزیابی اثرات حلال های مختلف بر خواص آنتی اکسیدانی عصاره میوه های تازه و خشک زرشک (چکیده)
110 - ارزیابی اثرات نیترات نقره در محیط ریز ازدیادی فلفل(Capsicum annum) (چکیده)
111 - Study of Organic Substrate, Phosphate and Zinc Fertilizations on Some Agronomic Characters, Seeds and Yield of Pumpkin - Curbita Pepo L (چکیده)
112 - Temperature Affects Vigour and Pollen Viability of Melon (چکیده)
113 - Screening different crested wheatgrass (Agropyron cristatum(L.) Gaertner.) accessions for drought stress tolerance (چکیده)
114 - Antifungal Effects of Zataria multiflora Essential Oil on the Inhibitory Growth of some Postharvest Pathogenic Fungi (چکیده)
115 - تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک (چکیده)
116 - بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه (چکیده)
117 - تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع (چکیده)
118 - بررسی تأثیر کاربرد سولفات پتاسیم و اسیدهیومیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گل راعی (Hypericum perforatum) (چکیده)
119 - Evaluation in vitro culture of Kelussia odoratissima Mozaff and secondary metabolites production through suspension cultures (چکیده)
120 - تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی (چکیده)
121 - ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (چکیده)
122 - Effect of foliar application with salicylic acid on two Iranian melons (Cucumis melo L.) under water deficit (چکیده)
123 - اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی و برخی صفات بذور توده های بومی شنبلیله (چکیده)
124 - Self and Cross-Pollination Affect Fruit Quality of Iranian Pomegranate ‘Malas-e- Yazdi’ (چکیده)
125 - Investigation of Some Quantitative and Qualitative Characters of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo L.) under Different Organic Substrates and Different Levels of Phosphorus Fertilization (چکیده)
126 - تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum (چکیده)
127 - رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی (چکیده)
128 - EVALUATION COMBONED HORMONE AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF. CELL SUSPENSION CULTURE (چکیده)
129 - تاثیر سوپرجاذب A200، نتونیت و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و ویتامین ث کاهو در شرایط گلخانه ای (چکیده)
130 - بررسی اثرات تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) (چکیده)
131 - Phytochemical and Morphological Attributes of St. John’s Wort (Hypericum perforatum) Affected by Organic and Inorganic Fertilizers; Humic Acid and Potassium Sulphate (چکیده)
132 - Effect of Silicon on Growth and Ornamental Traits of Salt-stressed Calendula (Calendula officinalis L (چکیده)
133 - Impact of exogenous salicylic acid on growth and ornamental characteristics of calendula (Calendula officinalis L.) under salinity stress (چکیده)
134 - اثر فاصله آبیاری بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) در شرایط کاربرد مالچ (چکیده)
135 - بررسی خصوصیات جوانه زنی توده های گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum-graecum تحت تاثیر تنش شوری و خشکی (چکیده)
136 - بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب (چکیده)
137 - استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای (چکیده)
138 - Phytochemical and Morphological Attributes of Borage (Borago officinalis) Affected by Salicylic Acid as an Enhancer (چکیده)
139 - مطالعه ویژیگی های ریخت شناسی، کمی و کیفی برخی توده های بومی خربزه ایران (چکیده)
140 - Improvement ofVase Life and Postharvest Factors of Lilium orientalis'Boaquet' by Silver Nano Particles (چکیده)
141 - ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺎر و ﻧﮕﻬﺪاری در اﻧﺒﺎر ﺳﺮد (چکیده)
142 - بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
143 - بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن (چکیده)
144 - بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی خصوصیات ریختی، زیستی، راندمان مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum var. Keshkeni luvelou) (چکیده)
145 - Effects of different ploidy levels on glycoalkaloid content of four solanum melongena cultivars (چکیده)
146 - بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی (چکیده)
147 - بررسی شاخص‌های میوه در اکوتیپ‌های سیب گلاب در استان خراسان رضوی (چکیده)
148 - بررسی اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و میزان پرولین در هشت توده بومی شنبلیله (چکیده)
149 - واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت (چکیده)
150 - Trichoderma harzianum and Fe spray improve growth properties of Spathiphyllum sp. (چکیده)
151 - بررسی اثر تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله (چکیده)
152 - EFFECT OF CHEMICAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON SOME OF PHYTOCHEMICAL ATTRIBUTES AND NUTRIENTS CONTENT IN ST. JOHNS WORT (HYPERICUM PERFORATUM) (چکیده)
153 - EVALUATION COMBONED HORMONE AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF. CELL SUSPENSION CULTURE (چکیده)
154 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum (چکیده)
155 - The effects of Thrichoderma harzianom extract on the chlorophyll rate and nitrate concentration in two varieties of Lettuce in soilless culture system (چکیده)
156 - Effect of different isolates of Trichoderma harzianum fungus on Lettuce (Lacttuca sativa) seedling growth traits in soilless culture (چکیده)
157 - Artificial Autotetraploidy Induction Possibility of Two Iranian Endemic Mint (Mentha mozaffarianii) Ecotypes (چکیده)
158 - اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum (چکیده)
159 - Physiological and Morphological Responses of White Clover (Trifolium repens) and Red Clover (Trifolium pratense) Plants to Salinity Stress (چکیده)
160 - بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی گیاه مریم گلی سهندی (Salvia sahendica) در شرایط تنش خشکی و شوری (چکیده)
161 - بررسی ویژگی های جوانه زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (centaurea cyanus L) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری (چکیده)
162 - تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی (Lycopersicon esculentum Mill.) چهار رقم گوجه فرنگی (چکیده)
163 - تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill ) با استفاده از تلاقی دای آلل (چکیده)
164 - The Estimate of Heterosis and Combining Ability Some Morphological Characters in Tomato Transplants (Lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
165 - The Estimate of Combining Ability and Heterosis for Yield and Yield Components in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
166 - Evaluation of Chlorophyll Fluorescence and Biochemical Traits of Lettuce under Drought Stress and Super Absorbent or Bentonite Application (چکیده)
167 - بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت های نعنای خوراکی (چکیده)
168 - Effect of Different levels of Salt Stress and Salicylic Acid onMorphological Characteristics of four Mass Native Basils (Ocimum basilcum) (چکیده)
169 - اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.) (چکیده)
170 - بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی (چکیده)
171 - تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع (چکیده)
172 - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد در شش لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش تلاقی دای آلل (چکیده)
173 - Effect of compost on antioxidant components and fruit quality of sweet pepper (capsicum annuum L.) (چکیده)
174 - Study on morphologic variation of different Iranian melon cultivars (Cucumis melo L (چکیده)
175 - اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه (چکیده)
176 - The Effects of Planting Distances and Different Stages of Maturity on the Quality of Three Cultivars of Tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill) (چکیده)
177 - اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغی (چکیده)
178 - Exogenous application of ascorbic acid alleviates chilling injury in apricot (Prunus armeniaca L. cv. Shahroudi) flowers (چکیده)
179 - اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگی های ظاهری، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن بابونه (Matricaria recutita L.) اصلاح شده (رقم جرمانیا) (چکیده)
180 - How Salinity Affect Germination and Emergence of Tomato Lines (چکیده)
181 - Influenced of Quality of Light Reflected of Colored Mulch on Cucurbita Pepo Var Rada Under Field Condition (چکیده)
182 - بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
183 - هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی (چکیده)
184 - شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه ها (چکیده)
185 - Effect of Humic Acid on Antioxidan Activities and Fruit Quality of Hott Pepper (Capsicum annuum L (چکیده)
186 - بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr (چکیده)
187 - Effect of Salicylic Acid on Alleviating of Electrolyte Leakage and Flower Organ Damage in Apricot (Prunus armeniaca L. cv. ‘Shahroudi’) (چکیده)
188 - اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای (چکیده)
189 - بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی (چکیده)
190 - اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum) (چکیده)
191 - Effect of Silicon on Growth and Physiological Parameters in Fenugreek (Trigonella foenumgraceum L.) Under Salt Stress (چکیده)
192 - تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
193 - The Influence of Compost on Antioxidant Activities and Quality of Hot Pepper (Capsicum annuum L.) (چکیده)
194 - بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L (چکیده)
195 - واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
196 - Estimation of Heterosis and Combining Ability in Petunia (Petunia hybrida Hort (چکیده)
197 - Fulvic acid affects pepper antioxidant activity and fruit quality (چکیده)
198 - مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr (چکیده)
199 - EFFECT OF WATER DEFICIT STRESS ON GROWTH AND YIELD OF THREE MENTHA SPECIES UNDER CONTROLLED CONDITIONS (چکیده)
200 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP (چکیده)
201 - تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله (چکیده)
202 - Yield and Oil Constituents of Chamomile (Matricaria chamomillaL.) Flowers Depending on Nitrogen Application, Plant Density and Climate Conditions (چکیده)
203 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گوجه فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP در و ارتباط آن با هتروزیس (چکیده)
204 - Evaluation of Genetic Diversity of Iranian Pomegranate Cultivars Using Fruit Morphological Characteristics and AFLP Markers (چکیده)
205 - تاثیر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) (چکیده)
206 - اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (چکیده)
207 - Studying different levels of low irrigation and drought tolerance of some eco-types of fig. (چکیده)
208 - Study of Dormancy Type and Effect of Different Pre-Sowing Treatments on Seed Germination of Bladder-Senna(Colutea bohsei Boiss.) in Laboratory Conditions (چکیده)
209 - اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (چکیده)
210 - بررسی تاثیر نسبت های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum) (چکیده)
211 - EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE GROWTH OF PEPPER PLANTS UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)
212 - بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان (چکیده)
213 - ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (چکیده)
214 - The effect of vertical planting on greenhouse space efficiency and seedling density in tomato production (چکیده)
215 - Evaluation of RAPD markers potentialin estimation of heterosis and combining ability of tomato hybrids ( lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
216 - Genetic Variation Study of 29 lines and modern cultivated tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) using RAPD Markers (چکیده)
217 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین (چکیده)
218 - اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای (چکیده)
219 - بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار (چکیده)
220 - بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
221 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
222 - Does Trichoderma harzianum really increase growth parameters in plants (چکیده)
223 - How may Trichoderma application affect vegatative and qualitative traits in tulip ( Darwin hybride) cultivar (چکیده)
224 - the effect of Trichoderma on pollanthes qualitative and quantitative properties (چکیده)
225 - اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
226 - بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
227 - بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
228 - بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
229 - مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
230 - بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
231 - مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
232 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination and Growth of Common Weeds in Mashhad Area (چکیده)
233 - The Effect of Seed Extraction Methods on Seed Quality of Two Cultivar’s Tomato (Lycopersicon esculentum Mill( (چکیده)
234 - In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification (چکیده)
235 - بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) (چکیده)
236 - بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی (چکیده)
237 - اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی-Cucurbita pepo L (چکیده)
238 - تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum) (چکیده)
239 - Effect of four types of mulch including wood chips, municipal compost, sawdust and gravel in four different thicknesses on soil temperature, soil moisture and weeds growth (چکیده)
240 - Different Physiochemical and Metabolic Responses of Pomegranate Genotypes to Freezing Stress (چکیده)
241 - Effect of Kinetin and Benzylaminopurine on in vitro Shoot Multiplication of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
242 - Effects of Foliar Nutrition and Media on Vegetative and Reproductive Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)
243 - اثر کاربرد اتفن روی برداشت و صفات کیفی میوه آلبالو (رقم اردی جوبیلیوم) (چکیده)
244 - The Effect of Seed Extraction Methods on Seed Quality of Two Cultivar s Tomato-Solanum lycopersicum L (چکیده)
245 - The Effects of Shrub Pruning and Fruit Pruning on Yield Efficiency of Three Tomato Cultivars (چکیده)
246 - The Effect of Mulch, Prune and Plant Density on Vegetative Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) (چکیده)
247 - Some Physical Properties of Sour Cherry (Prunus cerasus L.) Fruit after Ethephon Application (چکیده)
248 - The Study of Improvement of Tomato Lines for the Longevity Period of Fruits (چکیده)
249 - Growth and Yield Characteristics of Paprika Pepper (Capsicum annum L.) in Response to Plant Density (چکیده)
250 - Effect of Plant Density and Shoot Pruning on Yield and Growth of Sweet Pepper (چکیده)
251 - A Study on the Effect of Sterile Conditions and Hormone Types on the Inhibition of Necrosis Leaf Explants of African Violet (Saintpaulia ionantha) in vitro Culture (چکیده)
252 - مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی (چکیده)
253 - Evaluate and Appointment to Chillig and Freezing Resistance in Three Comertial cultivar Grape( Vitis vinifera L.) in north of Khorasan. (چکیده)
254 - Investigation of Some Effective factorson Yield TraitsPepini (Solanum maricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)
255 - اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula (چکیده)
256 - Investigation of facilitate mechanical harvest and fruit quality on cv. Cigány meggy sour cherry by ethephon (چکیده)
257 - شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن (چکیده)
258 - Effect of Plant Density and Nitrogen Nutrition on Growth, Yield and Active Substances of Medicinal Pepper (چکیده)
259 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination and Growth of Common Weeds in Mashhad Area (چکیده)
260 - اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل (چکیده)
261 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum (چکیده)
262 - فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (چکیده)
263 - Aril Paleness, New Physiological Disorder in Pomegranate Fruit (Punica granatum): Physical and Chemical Changes during Exposure of Fruit Disorder (چکیده)
264 - بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد (چکیده)
265 - بررسی اثرا هرس و تراکم روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (چکیده)
266 - بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز (چکیده)
267 - بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana) (چکیده)
268 - اثر دما و مدت زمان تخمیر بر کیفیت بذر تولیدی دو رقم گوجه فرنگی (چکیده)
269 - استفاده از تکنیکهای هسته ای در افزایش عملکرد و میزان مواد موثره گیاهان دارویی (چکیده)
270 - Use of Random Amplified Polymorphic DNA Markers to Estimate Heterosis and Combining Ability in Tomato Hybrids (چکیده)
271 - بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در 28 لاین گوجه‌فرنگی (چکیده)
272 - ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (چکیده)
273 - بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
274 - بررسی روشهای ازدیاد جنسی و رویشی سبزی جدید «پپینو pepino) ‚Solanum muricatum, Aiton) » در ایران (چکیده)
275 - اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) (چکیده)
276 - تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goral (چکیده)
277 - بررسي قابليت تركيب پذيري لاينهاي استريل و بارور گوجه فرنگي براي صفات زودرسي و عملكرد محصول (چکیده)
278 - قابليت تركيب پذيري لاينهاي نر عقيم و بارور گوجه فرنگي (دو گروه ژنوثيپي مختلف) براي صفات متوسط وزن و (چکیده)
279 - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل (چکیده)
280 - Effects of Seven substrates on Qualitative and Quantitative Characteristics of Three Strawberry (چکیده)
281 - بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
282 - بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی (چکیده)