بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود سعیدی رضوانی


موارد یافت شده: 112

1 - Sexual health education issues (challenges) for adolescent boys in Iran: A qualitative study (چکیده)
2 - محیط کاری: حلقه مفقوده در اثربخشی آموزشهای سازمانی (چکیده)
3 - Analysis of M.D. Learning Environment Regarding Attention to Education Personal Development Competency (چکیده)
4 - تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر توجه به مولفه های محیط زیست (چکیده)
5 - ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های درسی آموزش‌های علمی _ کاربردی در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
6 - Investigation of care needs, driving forces, and challenges in the caregiving system of orphan and vulnerable children in Iran (چکیده)
7 - شایستگی‎های کانونی مربّی تربیت جنسی (چکیده)
8 - بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان (چکیده)
9 - مطالبه گری؛ رهیافتی انتقادی بر تحول در برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
10 - مطالبه گری: نقطة عزیمتی برای تحول در برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت مبتنی برآموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
11 - Representation of Crises in Coursebooks of the Public Education System: A Study Based on Content Analysis (چکیده)
12 - بررسی عملکرد مدیران آموزشی بم در زلزلة سال 1382 (چکیده)
13 - واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحران (چکیده)
14 - شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان -براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان- (چکیده)
15 - Credibility of the Pattern of Educational Qualification of Faculty Members (چکیده)
16 - پاره حقیقت گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران (چکیده)
17 - تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی (چکیده)
18 - ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
19 - شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب‌نظران اسلامی (چکیده)
20 - خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
21 - STATUS AND ROLE OF OFFICIAL AND OPERATIONAL CURRICULUM IDEOLOGY IN CURRICULUM IMPLEMENTATION APPROACHES (چکیده)
22 - بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی (چکیده)
23 - تأثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی (چکیده)
24 - بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی (چکیده)
25 - تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا (چکیده)
26 - تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتدایی (چکیده)
27 - میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان (چکیده)
28 - چیستی تکلیف و انواع آن (چکیده)
29 - جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی (چکیده)
30 - شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی (چکیده)
31 - The Nature of Ideology and Explanation of Its Implications for Curriculum (چکیده)
32 - مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
33 - در جستجوی مفهوم معنویت با رویکرد شیعی (چکیده)
34 - مبانی تعلیم و تربیتِ تکلیف گرا (چکیده)
35 - مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان (چکیده)
36 - مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها (چکیده)
37 - بررسی مقایسهای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامهای شهیدان(نیمه پنهان ماه، قصه فرماندهان و افلاکیان زمین) (چکیده)
38 - آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، واقعیتهای بومی (چکیده)
39 - بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان (چکیده)
40 - در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه (چکیده)
41 - بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن (چکیده)
42 - نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا (چکیده)
43 - بررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویان (چکیده)
44 - نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال و (لزوم تغییر سیاستهای آموزش و پرورش در اهداف، ساختار، فرایندها و برنامه ریزی این آموزش ها در هنرستان ها) (چکیده)
45 - ضرورت کاوش در منبع قرآن و روایات به منظور کشف تمثیل های مناسب در کتاب های درسی (زمینه ای برای ایجاد نوآوری کتاب های درسی دین و زندگی) (چکیده)
46 - ارائه عوامل زمینه ساز بزه کاری و نقش پنهان مدرسه سرگذشت پژوهی نوجوانان بزه کار کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد (چکیده)
47 - پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنوایی (چکیده)
48 - تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی (چکیده)
49 - توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID) (چکیده)
50 - بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
51 - Knowledge Architecture: Teachers’ Knowledge-based Activities in Schools’ Educational System (چکیده)
52 - نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان (چکیده)
53 - ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد) (چکیده)
54 - عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
55 - کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی (چکیده)
56 - آسیب شناسی محیطهای یادگیری کارورزی در فنی و حرفه ای (چکیده)
57 - چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد) (چکیده)
58 - مقایسه اثربخشی روش های تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان از تدریس، در درس دین و زندگی (چکیده)
59 - تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
60 - عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس (چکیده)
61 - ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموش الکترونیکی در آموزش عالی (چکیده)
62 - نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت (چکیده)
63 - نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی (چکیده)
64 - میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن (چکیده)
65 - تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
66 - جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن) (چکیده)
67 - وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
68 - کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ (چکیده)
69 - نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه یک الگوی احتمالی - آماری برای جامعه آماری (چکیده)
70 - سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
71 - مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD) (چکیده)
72 - تبیین معیارهای برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی از دید متخصصان برنامه درسی (چکیده)
73 - نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی (چکیده)
74 - تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد (چکیده)
75 - بومی سازی برنامه های درسی تحولی در نظام آموزشی ایران (چکیده)
76 - آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، ‌واقعیتهای بومی (چکیده)
77 - تاثیر نگرش به شهادت در تاثیر پذیری دانشجویان از منابع سرگذشت نامه شهیدان (چکیده)
78 - بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامه ای شهیدان (چکیده)
79 - تبیین چالش های برنامه درسی پنهان دینی دبیرستان و تعمیق تربیت اسلامی (چکیده)
80 - زلزله و برنامه ریزی آموزشی: تجربه های واقعه سال 1382 بم (چکیده)
81 - اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی (چکیده)
82 - بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی (چکیده)
83 - ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی (چکیده)
84 - نقد مقاله بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فن (چکیده)
85 - تاثیر منفی اختلافات منابع روش تحقیق بر روند پژوهش ها در حوزه علوم تربیتی (چکیده)
86 - مطبوعات داخلی: آموزش آمادگی برای زلزله (چکیده)
87 - رسم الخط و نشانه گذاری در قرآن کریم و نقش ان در برنامه درسی قران دوره ابتدایی (چکیده)
88 - ضرورت تمرکز زدایی در قلمروی تربیت دینی-اخلاقی (چکیده)
89 - سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن (چکیده)
90 - یادگیری مادام العمرهوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی (چکیده)
91 - دیدگاه کارشناسان قرآن و اقامه نماز معاونت پرورشی استانها (چکیده)
92 - بررسی سیر تحول تربیت دینی غیر رسمی در ایران معاصر (چکیده)
93 - نتایج عملکرد تربیتی گروههای غیر رسمی فعال در تربیت دینی (چکیده)
94 - فرهنک شهادت در کتب درسی دوره راهنمایی (چکیده)
95 - تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها (چکیده)
96 - در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد (چکیده)
97 - بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (چکیده)
98 - THE EDUCATION OF URBAN MANAGERS IN IRAN SINCE 1950S TO 2004 (چکیده)
99 - نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت (چکیده)
100 - ارزشیابی اردوهای راهیان نور دانشجویان درون داد فرایند برون داد (چکیده)
101 - درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام (چکیده)
102 - بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها (چکیده)
103 - مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی (چکیده)
104 - کاروان های راهیان نور از نظردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1387) (چکیده)
105 - تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه)در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (چکیده)
106 - نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مفهوم شهادت ، دفاع مقدس ، شهادت طلبی و الگو پذیری از شهیدان (چکیده)
107 - ارزیابی کتاب های سرکذشت نامه ای شهیدان و بازنمایی صفات شهیدان در آنها (چکیده)
108 - گمانه هایی در باب عوامل ناکامی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی در ایران (چکیده)
109 - چگونگی ترویج فرهنگ شهادت و ارزش های شهیدان (چکیده)
110 - كتابهاي ديني از منظر تحقيقات (چکیده)
111 - بررسي نظام طراحي برنامه هاي درسي دوره هاي اموزش عالي علمي-كاربردي و ارائه الگوي مناسب (چکیده)
112 - تا ملي در باب تناسب نظام اموزش و پرورش رسمي با تربيت ديني (چکیده)