بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Abbaspour


موارد یافت شده: 285

1 - بررسی تربی تاثیر فاکتور هندسی و ضریب شکست نوری در متمرکزکننده‌های خورشیدی لومینسانسی (چکیده)
2 - تکنیک پلاسمای سرد در کنترل آلودگی و بهبود فرآیندهای فیزیولوژیکی غلات: مروری (چکیده)
3 - Magnetostrictive behavior of pure nickel core: A study on the effects of annealing and magnetization using VSM and optical microscopy techniques (چکیده)
4 - Comparative Analysis of Soft Computing Models for Predicting Viscosity in Diesel Engine Lubricants: An Alternative Approach to Condition Monitoring (چکیده)
5 - The Future of Ultrasonic Transducers: How Machine Learning is Driving Innovation (چکیده)
6 - Designing and modeling the power transmission mechanism for existing walking tractors to facilitate their guidance and turning (چکیده)
7 - Unlocking the Potential of Soft Computing for Predicting Lubricant Elemental Spectroscopy (چکیده)
8 - بررسی اثر رطوبت و سطح تماس بر روی خواص اصطکاکی شلتوک، برنج قهوه ای و برنج سفید (چکیده)
9 - Design, thermal simulation and experimental study of a hybrid solar dryer with heat storage capability (چکیده)
10 - امکان بکارگیری کلاچ‌های صفحه‌ای و مخروطی در سیستم انتقال توان تیلر به منظور بهبود هدایت و تسهیل کاربری آن‌ها (چکیده)
11 - Effect of plasma-activated water generated by surface DBD on inactivation of pathogens Pseudomonas tolaasii and Lecanicillium fungicola and enhancement of storage quality of button mushroom (چکیده)
12 - A multi-criteria decision-making (MCDM) approach to determine the synthesizing routes of biomass-based carbon electrode material in supercapacitors (چکیده)
13 - پایش وضعیت موتور تراکتور ITM285 با بهره‌گیری از آنالیز صدا و پارامترهای عملکردی موتور (چکیده)
14 - مروری بر بررسی اثر رطوبت و سطح تماس بر روی خواص فیزیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
15 - Evaluating an Ultrasonic Magnetostrictive Transducer with Conical Nickel Core: Performance and Application (چکیده)
16 - شبیه سازی عددی احتراق در اجاق های با سوخت زیست توده (چکیده)
17 - طراحی کنترلر ترکیبی فازی/PID جهت تعیین نیروی لازم برای پایداری تراکتور در شیب های عرضی (چکیده)
18 - امکان سنجی سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه با روش اپتیکی(نوری) (چکیده)
19 - Weed detection using ultrasonic signal processing employing artificial neural network (ANN) with efficient extracted feature (چکیده)
20 - ارزیابی فنی امکان استفاده از پلت کود گوسفندی برای تأمین انرژی پخت‌‌وپز خانگی عشایر ایران (چکیده)
21 - Modeling and Optimizing N/O-Enriched Bio-Derived Adsorbents for CO2 Capture: Machine Learning and DFT Calculation Approaches (چکیده)
22 - توسعه یک سامانه پویای نوین سایه‌انداز گلخانه حاوی سیال به‌ روش دینامیک سیالات محاسباتی: اعتبارسنجی و مطالعات هیدرولیکی (چکیده)
23 - Effects of gas type and cold plasma treatment time on Lecanicillium fungicola spores reduction and changes in qualitative, chemical, and physiological characteristics of button mushroom during postharvest storage (چکیده)
24 - Synthesis and evaluation of catalytic activity of NiFe2O4 nanoparticles in a diesel engine: An experimental investigation and Multi-Criteria Decision Making approach (چکیده)
25 - The influence of coil parameters and core lamination factor on the performance of an ultrasonic transducer with a tapered core (چکیده)
26 - تعیین نیرو و انرژی لازم برای شکست میوه لایم کوات بر اساس تئوریهای الاستیسیته (چکیده)
27 - بررسی مقایسهای تعیین تغییر شکل میوه لایم کوات با بکارگیری تئوریهای مختلف الاستیسیته (چکیده)
28 - تعیین خواص فیزیکی میوه لایم کوات (چکیده)
29 - Comparison of drying kinetics of mint leaves by photovoltaic / thermal solar dryer and natural drying (چکیده)
30 - Synergetic effect of N/O functional groups and microstructures of activated carbon on supercapacitor performance by machine learning (چکیده)
31 - Machine learning approaches to rediscovery and optimization of hydrogen storage on porous bio-derived carbon (چکیده)
32 - Optimization of nanocomposite films based on quinoa protein isolate incorporated with cellulose nanocrystal and starch (چکیده)
33 - Determination of emergy and greenhouse gas as indexes for agro-ecosystems sustainability assessment in production (چکیده)
34 - طراحی یک کنترلر فازی و PID جهت تعیین نیروی لازم برای پایداری تراکتور در شیب های عرضی (چکیده)
35 - روند توسعه و تکامل جهانی تیلرها (POWER TILLER) در راستای رفع نواقص و بهبود راندمان آن‌ها (چکیده)
36 - Inhibition of enzymes and Pseudomonas tolaasii growth on Agaricus bisporus following treatment with surface dielectric barrier discharge plasma (چکیده)
37 - A multi-data-driven procedure towards a comprehensive understanding of the activated carbon electrodes performance (using for supercapacitor) employing ANN technique (چکیده)
38 - Effects of enhanced fuel with Mg-doped Fe3O4 nanoparticles on combustion of a compression ignition engine: Influence of Mg cation concentration (چکیده)
39 - موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسع هیافته (چکیده)
40 - In vivo antibacterial effect of non-thermal atmospheric plasma on pseudomonas tolaasii, a causative agent of Agaricus bisporus blotch disease (چکیده)
41 - Introducing a nickel-core magnetostrictivetransducer with special core geometry: numerical and experimental evaluations (چکیده)
42 - ساخت و ارزیابی سامانۀ تزریق هوا به داخل خاک و مدل‌سازی پارامترهای آن (چکیده)
43 - تاثیر رنگدانه‌های طبیعی مختلف بر بازدهی سلول‌های خورشیدی حساس به رنگدانه (چکیده)
44 - Numerical simulation of the Mexico wind turbine using the actuator disk model along with the 3D correction of aerodynamic coefficients in OpenFOAM (چکیده)
45 - A comparative study of statistical and soft computing techniques for reliability prediction of automotive manufacturing (چکیده)
46 - تاثیر استفاده توام از نانوذرات و نانوالیاف 2TiO در الکترود کاتد بر بازدهی سلول خورشیدی حساس به رنگدانه طبیعی پوست انار سیاه (چکیده)
47 - تأثیر اینترکولر و توربوشارژر بر موتور تراکتور فرگوسن ٢٨٥ عملیاتی (چکیده)
48 - Synthesize of magnetite Mg-Fe mixed metal oxide nanocatalyst by urea-nitrate combustion method with optimal fuel ratio for reduction of emissions in diesel engines (چکیده)
49 - Numerical study of the effect of core geometry on the performance of a magnetostrictive transducer (چکیده)
50 - Sustainability assessment of rice production systems in Mazandaran Province, Iran with emergy analysis and fuzzy logic (چکیده)
51 - Gelatin/Whey Protein- Potato Flour Bioplastics: Fabrication and Evaluation (چکیده)
52 - Evaluation the effects of humidity and other process parameters on TiO2 Nanofibers by RSM (CCD) and experimental (چکیده)
53 - بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت (چکیده)
54 - Influence of doping Mg cation in Fe3O4 lattice on its oxygen storage capacity to use as a catalyst for reducing emissions of a compression ignition engine (چکیده)
55 - اثر نانوذرات روی اکسید بر خواص مکانیکی، گرمایی و زیس تتخری بپذیری فیل مهای زیستک‌امپوزیتی بر پایه ژلاتین (چکیده)
56 - Pattern recognition-based Raman spectroscopy for non-destructive detection of pomegranates during maturity (چکیده)
57 - Farm biogas plants, a sustainable waste to energy and bio-fertilizer opportunity for Iran (چکیده)
58 - Improving The Efficiency of DSSC with A Novel Multi-dye layers Approach (چکیده)
59 - Development of a risk-based maintenance decision making approach for automotive production line (چکیده)
60 - Lily (Iris Persica) pigments as new sensitizer and TiO2 nanofibers as photoanode electrode in dye sensitized solar cells (چکیده)
61 - تاثیر توام نانوذرات نقره/ اکسید روی بر خواص کاربردی فیلم‌های بسته‌بندی پلی‌وینیل الکل (چکیده)
62 - An improved fuzzy inference system-based risk analysis approach with application to automotive production line (چکیده)
63 - Assessment of land suitability and agricultural production sustainability using a combined approach (Fuzzy-AHP-GIS): A case study of Mazandaran province, Iran (چکیده)
64 - Experimental study on the effect of a novel water injected polycarbonate shading on light transmittance and greenhouse interior conditions (چکیده)
65 - مطالعه سینتیک تخریب حرارتی دینامیکی بیوپلاستیک حاصل از آمیخته ژلاتین پای مرغ و آرد کامل سیب‌زمینی (چکیده)
66 - پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها (چکیده)
67 - Enhancement of perovskite solar cells characteristics by incorporating mixed sodium/cesium cations (چکیده)
68 - بررسی اثر اضافه کردن کاتیون ترکیبی روبیدیم-سزیم بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی3-MAFAPb-IBr (چکیده)
69 - طراحی، ساخت و بهینه‌سازی یک اجاق زیست‌توده سوز میکروگازیفایر جریان طبیعی (چکیده)
70 - Valorization of municipal solid wastes through biogas production in Iran (چکیده)
71 - Online measuring of quality changes of banana slabs during convective drying (چکیده)
72 - تاثیر روش‌های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآ (چکیده)
73 - Operational reliability evaluation-based maintenance planning for automotive production line (چکیده)
74 - Modeling and optimization of drying process of paddy in infrared and warm air fluidized bed dryer (چکیده)
75 - Improvement of biogas production from slaughterhouse wastewater using biosynthesized iron nanoparticles from water treatment sludge (چکیده)
76 - بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر کیفیت زعفران (چکیده)
77 - Improving the performance measurement using overall equipment effectiveness in an automotive industry (چکیده)
78 - FEM-based simulation of the mechanical behavior of grapefruit under compressive loading (چکیده)
79 - Comparative evaluation of the performance of an improved biomass cook stove and the traditional stoves of Iran (چکیده)
80 - تاثیر مقادیر مختلف پلیمر در سنتز نانو الیافTiO2 به روش الکتروریسی (چکیده)
81 - مروری بر قابلیت های روش "ارزیابی چرخه حیات"در بررسی چالش های زیست محیطی تولید نان در جهان (چکیده)
82 - مروری بر ارزیابی جریان انرژی و اثرات زیست محیطی تولید گندم به روش ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
83 - بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلمهای زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین و نانو اکسید روی (چکیده)
84 - خصوصیات مهم بیوکامپوزیت ها و روش های بهبود آن (چکیده)
85 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, Pumpkin seed as a case study (چکیده)
86 - Frictional behavior of sunflower seed and its kernel as a function of moisture content, variety and size (چکیده)
87 - ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی (چکیده)
88 - Moisture dependent geometrical properties of sunflower seed (چکیده)
89 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
90 - اتوماسیون و سیستم های کنترل محیطی گلخانه. (چکیده)
91 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتابگردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
92 - اندازه گیری مدول الاستیسیته دانه کدو با استفادهد از تئوری های مختلف (چکیده)
93 - مروری بر پارامترهای تاثیر گذار بر انرژی مصرفی درگلخانه ها و انرژی جایگزین برای سوخت های فسیلی (چکیده)
94 - Hybrid landfill gas emissions modeling and life cycle assessment for determining the appropriate period to install biogas system (چکیده)
95 - بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینه (چکیده)
96 - بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی زعفران (چکیده)
97 - تاثیر ذرات نانو بر ازدیاد طول و نفوذ پذیری به بخار آب فیلم‏های بسته‏بندی به کمک تکنیک فراتحلیل (چکیده)
98 - Development of a prediction model for estimating tractor engine torque based on soft computing and low cost sensors (چکیده)
99 - بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماری (چکیده)
100 - ارزیابی مدل های رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)
101 - توسعه مدل¬های رگرسیون خطی چندمتغیره مصرف سوخت و دمای گازهای خروجی یک موتور دیزل متداول (چکیده)
102 - مدل¬سازی آلاینده¬ها و دور لحظه¬ای یک موتور اشتعال تراکمی با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه (چکیده)
103 - Development a new model based on artificial neural network to estimate torque of a conventional CI engine (چکیده)
104 - Condition monitoring of engine load using a new model based on adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS) (چکیده)
105 - ارزیابی تولید بیوگاز از فاضلاب کشتارگاه در سیستم ناپیوسته هضم بی‌هوازی (چکیده)
106 - استخراج اکسید آهن از لجن تصفیه آب (چکیده)
107 - ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران (چکیده)
108 - Convective drying simulation of banana slabs considering non-isotropic shrinkage using FEM with the Arbitrary Lagrangian–Eulerian method (چکیده)
109 - بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمز (چکیده)
110 - اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک (چکیده)
111 - بررسی اثر کنترل هوای اولیه بر مصرف‌‌سوخت و میزان انتشار مونواکسیدکربن در اجاق زیست‌‌توده سوز میکروگازیفایر (چکیده)
112 - معرفی فناوری میکروگازیفیکاسیون و بررسی جایگاه آن برای تامین انرژی پخت وپز خانگی در ایران (چکیده)
113 - Identification and Classification of Three Iranian Rice Varieties in Mixed Bulks Using Image Processing and MLP Neural Network (چکیده)
114 - تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برخی پارامترهای عملکردی مهم یک موتور دیزل متداول در شرایط کاری مختلف (چکیده)
115 - بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی (چکیده)
116 - Acoustic detection of different stages of the confused flour beetle (Triboium confusum) in grain bulks using an audio sensor (چکیده)
117 - An intelligent integrated control of hybrid hot air-infrared dryer based on fuzzy logic and computer vision system (چکیده)
118 - Improvement of kiwifruit drying using computer vision system (CVS) and ALM clustering method (چکیده)
119 - طراحی بهینه مبدل حرارتی زمین به هوا در گلخانه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
120 - مدل سازی المان محدود خشک شدن همرفتی موز با اثر چروکیدگی شعاعی به روش اویلر-لاگرانژ دلخواه (چکیده)
121 - طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطی (چکیده)
122 - شناسایی و تعیین درجه تازگی اناردانه با استفاده از سامانه تصویر برداری حرارتی (چکیده)
123 - استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2 (چکیده)
124 - کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک (چکیده)
125 - ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک(مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی) (چکیده)
126 - مدل سازی اثر شاخص BMI و زوایای قرارگیری پا در حین کلاچ گیری تراکتور بر عضله گاستروکنیمیوس با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
127 - مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی (چکیده)
128 - تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری) (چکیده)
129 - Dye-Sensitized Solar Cell Using Saffron Petal Extract as a Novel Natural Sensitizer (چکیده)
130 - انتخاب شبکه عصبی بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
131 - Measurement of Physical and Mechanical Properties of Russian Olive (Elaeagnus Angustifolia L.) Fruit (چکیده)
132 - Optimal Pretreatment Determination of Kiwifruit Drying Via Online Monitoring (چکیده)
133 - ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز (چکیده)
134 - ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی (چکیده)
135 - Ergonomic assessment of drivers in MF285 and MF399 tractors during clutching using algometer (چکیده)
136 - کاربرد ترموگرافی در کشاورزی (چکیده)
137 - الگوریتم بینایی رایانه ای برای ردیف کردن گل زعفران (چکیده)
138 - مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاء (چکیده)
139 - بررسی عملکرد تولید بیوگاز در اثر هضم مشترک بی هوازی پسماند گُل و کود گاوی (چکیده)
140 - ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران (چکیده)
141 - طراحی و ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران (چکیده)
142 - Preparation and Characterization of PVA/ZnO Nanocomposite (چکیده)
143 - بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر یکنواختی دمای هوای ورودی خشک کن خورشیدی (چکیده)
144 - سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
145 - مدلسازی انرژی مصرفی تولید عسل در استان خراسان جنوبی (چکیده)
146 - مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلا (چکیده)
147 - مروری بر روشهای تصویربرداری طیفی غیر مخرب برای ارزیابی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (چکیده)
148 - مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 (چکیده)
149 - بررسی تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر روی عملکرد و خوابیدگی برنج رقم طارم محلی (چکیده)
150 - معرفی و مقایسه غوزه چین و پنبه چین ها و انتخاب مناسب ترین ماشین برداشت پنبه (چکیده)
151 - طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی جداکننده وش از غوزه پنبه (چکیده)
152 - طبقه‌بندی و تشخیص عیوب ظاهری سیب‌زمینی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
153 - تاثیر سه سطح رطوبتی بر خواص مهندسی و گرا نشی گیاه جدید شورزیست و خشک زیست کوشیا در دو حالت دانه و مغز با کمک پردازش تصویر (چکیده)
154 - مقایسه خواص فیزیکی سه اکوتیپ مهم گیاه جدید کوشیا بیرجند، بروجرد و سبزوار در دو حالت مغز و دانه (چکیده)
155 - Novel edible coating based on Aloe vera Gel to Maintain pistachio Quality (چکیده)
156 - بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضوی (چکیده)
157 - بررسی ماندگاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی با استفاده از آزمون های غیر مخرب (چکیده)
158 - شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگیهای شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی بردار یادگیر چندی ساز (چکیده)
159 - Modeling physical properties of lemon fruits for separation and classification (چکیده)
160 - Enhancement of Biogas Production by Co-digestion of Potato Pulp with Cow Manure in a CSTR System (چکیده)
161 - شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQ (چکیده)
162 - تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای (چکیده)
163 - بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئویی (چکیده)
164 - اثر محلول پاشی سیلیسیم بر روی عملکرد و مقاومت در برابر کرم ساقه خوار برنج رقم طارم محلی با اضافه کردن نیتروژن (چکیده)
165 - مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی (چکیده)
166 - ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی (چکیده)
167 - تاثیر نانو اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل برخواص فیزیکی و مکانیکی نانو فیلم لیمری پلی وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
168 - The behavior of tillage tools with acute and obtuse lift angles (چکیده)
169 - تأثیر شیب پنل‏های فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
170 - انتخاب مناسب ترین شیوه ارتباط بی سیم به منظور هدایت از راه دوروسایل نقلیه در مزرعه (چکیده)
171 - بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS (چکیده)
172 - Influence of Moisture Content, Variety and Parboiling on Milling Quality of Rice Grains (چکیده)
173 - Physical properties of Christmas Lima bean at different moisture content (چکیده)
174 - بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر روند خشک شدن در یک خشک کن خورشیدی (چکیده)
175 - عیب‌یابی و ارائه راهکارهای اصلاحی در سامانه کلاچ‌گیری تراکتورهای MF285 و MF399 با نگرش ارگونومیک (چکیده)
176 - Modelling and analysis of compressive strength properties of parboiled paddy and milled rice (چکیده)
177 - Multiple-Criteria Decision-Making in Strategy Determination for Application of Low Capacity Grain Harvester in Iran High-Yield Fields (چکیده)
178 - تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی سامانه‌ی آبیاری خورشیدی برای گلخانه‌ی گل رز در منطقه‌ی مشهد (چکیده)
179 - بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت (چکیده)
180 - اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی (چکیده)
181 - بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقه مرودشت در ایران (چکیده)
182 - The effect of greenhouse vegetation coverage and area on the performance of an earth-to-air heatexchanger for heating and cooling modes (چکیده)
183 - تعیین شیب و جهت بهینه نصب سیستم های خورشیدی در شهر مشهد (چکیده)
184 - Evaluation of forces applied on selective joints and muscles of drivers during clutching of MF285 and MF399 tractors (چکیده)
185 - بررسی و تحلیل رگرسیونی نیروهای وارد برعضله گاستروکینیموس راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 با رویکرد طراحی ارگونومیک (چکیده)
186 - محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی (چکیده)
187 - کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی (چکیده)
188 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور فیات با استفاده از شبکه عصبی RBF (چکیده)
189 - تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی برکارایی یک مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه (چکیده)
190 - تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته (چکیده)
191 - Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images (چکیده)
192 - شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگی های شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبیLVQ (چکیده)
193 - ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی) (چکیده)
194 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای (چکیده)
195 - Effect of Microwave Heating Treatment on Mortality of Indian Meal Moth (Plodia interpunctella) in Pistachio (چکیده)
196 - Identification of nine Iranian wheat seed varieties by textural analysis with image processing (چکیده)
197 - The effect of variety, size and moisture content of sunflower seed and its kernel on their terminal velocity, drag coefficient and Reynold’s number (چکیده)
198 - Evaluation the Effects of Some Relevant Parameters on ElasticModulus of Pumpkin Seed and Its Kernel (چکیده)
199 - ارزیابی تخلیه منابع در تولید چغندر قند با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شرکت سهامی زراعی خضری) (چکیده)
200 - ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی تولید گندم در شهرستان مرودشت (چکیده)
201 - تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویر (چکیده)
202 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل (چکیده)
203 - The effect of vertical planting on greenhouse space efficiency and seedling density in tomato production (چکیده)
204 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, pumpkin seed as case study (چکیده)
205 - اثرات زیست محیطی تولید گندم در استان فارس (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) (چکیده)
206 - Global Warming Potential of Wheat Production in Southwest of Iran (چکیده)
207 - نقش پاربویلینگ در کاهش ضایعات تبدیل برنج ارقام مازندران (چکیده)
208 - طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی (چکیده)
209 - تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش گلخانه (چکیده)
210 - رطوبت مناسب برای بهینه سازی ضریب تبدیل ارقام برنج طارم و فجر (چکیده)
211 - تاثیر زمان بخار دهی و دمای خیساندن در فرایند پاربویلینگ بر ضریب تبدیل و درصد برنج سالم ارقام مازندران (چکیده)
212 - تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
213 - ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت (چکیده)
214 - Evaluation of an Earth-to-Air Heat Exchanger for the North-East of Iran with Semi-Arid Climate (چکیده)
215 - بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی (چکیده)
216 - تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه‌بندی آن با ویژگیهای شکلی و بافتی به کمک پردازش تصویر (چکیده)
217 - Modeling the fracture resistance of sunflower seed and its kernel as a function of moisture content, variety, size and loading orientation (چکیده)
218 - بررسی عوامل موثر بر کاهش رسوب در خشک کنهای پاششی مطالعه موردی: خشک کردن شیر و عصاره پرتقال (چکیده)
219 - بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285 (چکیده)
220 - مدل تغییر شکل تایر در اثر بار (چکیده)
221 - طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتور های دو چرخ محرک موجود کشور (چکیده)
222 - بررسی تاثیر میزان خلإ بر پارامتر کیفی چروکیدکی و زمان خشک شدن کیوی (چکیده)
223 - بررسی اثر خلا بر خاصیت آبگیری مجدد کیوی خشک شده در یک خشک کن خلایی (چکیده)
224 - Prediction of tractor repair and maintenance costs using Artificial Neural Network (چکیده)
225 - Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images (چکیده)
226 - تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم (چکیده)
227 - تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از (چکیده)
228 - بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک (چکیده)
229 - ارزیابی قابلیت تکنیک رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)
230 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
231 - تمیز نمودن میوه توت فرنگی تحت تاثیر امواج فراصوت (چکیده)
232 - اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های وارد بر کف جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا (چکیده)
233 - تأثیر بسته بندی با پوشش نانوذرات Tio2 بر روی PH محصول خیار (چکیده)
234 - A report on the development of agricultural machinery industry in IRAN (چکیده)
235 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون (چکیده)
236 - Some Engineering Properties of Sunflower Seed and Its kernel (چکیده)
237 - Comparison of Geometrical Properties of Sunflower Seeds and Kernels Cultivars (چکیده)
238 - Fertility Recognition of Ostrich Egg Using Physical Properties (چکیده)
239 - Frictional Behavior of Sunflower Seed and its Kernel as a function of moisture content,variety and size (چکیده)
240 - The effect of electrode and current type on estimation of soil EC using (چکیده)
241 - Determining soil EC based on Wenner method with plate type (چکیده)
242 - بررسی امکان استفاده از یک مبدل زمینی با جریان هوا برای ایجاد سرمایش گلخانه ای در دشت مشهد (چکیده)
243 - ارزیابی عملکرد گرمایشی یک مبدل زمینی با جریان هوا بمنظور استفاده در گلخانه در شرایط آب و هوایی دشت مشهد (چکیده)
244 - ارزیابی برخی از فاکتورهای موثر بر لغزش تراکتور یونیورسال650 طی شخم با گاو آهن برگردان دار سه خیش (چکیده)
245 - بررسی خواص سوختی روغن کلزا در مخلوط سوختی با گازوئیل در یک تراکتور مسی فرگوسن 285MF (چکیده)
246 - Analysis of contact forces distribution at the bottom of boxes employed for bulk handling of fruits using Discrete Element Method (چکیده)
247 - A Study on physical properties of ostrich egg to estimate the egg fertility (چکیده)
248 - Mechanical Properties of Sunflower Seed and Its Kernel, Azargol variety as a case study, under compressive loading (چکیده)
249 - Effect of Impact Level and Fruit Properties on Golden Delicious Apple Bruising (چکیده)
250 - Gravimetrical properties of sunflower seeds and kernels (چکیده)
251 - ROLE OF MODEL PARTICLE SHAPE IN DISCRETE ELEMENT MODELS OF BED STRUCTURE IN CONTAINERS (چکیده)
252 - مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسن (چکیده)
253 - IMPROVEMENT OF NIR TRANSMISSION MODE FOR INTERNAL QUALITY ASSESSMENT OF FRUIT USING DIFFERENT ORIENTATIONS (چکیده)
254 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
255 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
256 - بررسی تاثیر شکل دانه بر ساختار بستر و خصوصیات جریان خروجی از سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المانهای مجزا (DEM) (چکیده)
257 - Moisture dependant geometrical properties of sunflower seed, Azargol variety as a case study (چکیده)
258 - Mechanical Properties of Melon Measured by Compression, Shear, and Cutting Modes (چکیده)
259 - Optimum utilisation of low-capacity combine harvesters in high-yielding wheat farms using multi-criteria decision making (چکیده)
260 - Automatic off-road vehicle steering system with a surface (چکیده)
261 - استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه (چکیده)
262 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP (چکیده)
263 - طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها (چکیده)
264 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
265 - بررسی اثر قطر روزنه نازل، فشارپمپ و سرعت پیشروی تراکتور، بر یکنواختی پاشش در سمپاش توربینی زراعی (توربولاینر) (چکیده)
266 - تحلیل تغییر شکل خاک تحت تأثیر چرخ صلب به روش اجزاء محدود (چکیده)
267 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
268 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش (چکیده)
269 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
270 - Automated Steering System of Tractor and Other Self-propelled Agricultural Machineries, Using Visible Cable (چکیده)
271 - An Innovative Mechanical Peeling Method of Vegetables (چکیده)
272 - Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes (چکیده)
273 - Mechanical peeling of pumpkins. Part 1: Using an abrasive-cutter brush (چکیده)
274 - Mechanical peeling of pumpkins. Part 2: Modeling of peeling process (چکیده)
275 - شبيه‌سازي عددي رفتار ديناميكي مواد دانه‌اي كشاورزي در محيط‌هاي گسسته با ارائه مدلي با الحانهاي مجزا (چکیده)
276 - Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes (چکیده)
277 - Modeling Nonspherical Particles Using Multisphere Discrete Elements (چکیده)
278 - شبیه سازی عددی رفتار مواد فله و تاثیر شکل دانه ها (چکیده)
279 - شبيه سازي حركت مواد دانه اي با استفاده از مد لي با المانهاي گسسته مبتني بر ذرات چند كره اي (چکیده)
280 - شبیه سازی عددی تصادم در میوه جات و سبزیجات بکمک مدلی در محیط های گسسته. (چکیده)
281 - مدلسازی پوست کنی میوه ها ب اساس انرژی مصرف شده (چکیده)
282 - ارائه روشی جدید برای پوست کنی مکانیکی میوه ها (چکیده)
283 - Shape representation of axisymmetrical, non-spherical particles in discrete element simulation using multi-element model particles (چکیده)
284 - شبیه سازی رفتار دینامیکی میوه جات دارای شکل متقارن محوری با استفاده از مدل المان های مجزا (چکیده)
285 - تعیین مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)