مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ابوالفضل دیلمی , الناز نجاتیان پور , محمود صبوحی صابونی , بررسی رابطه بین آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی و تولیدات کشاورزی در ایران, علوم محیطی, دوره (22), شماره (2), سال (2024-6), صفحات (245-272)
 2. مهدی میرچولی , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , سیاستگذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشکسالی پسته در شهرستان سبزوار, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (38), شماره (1), سال (2024-6), صفحات (85-100)
 3. نفیسه ذکری , محمود صبوحی صابونی , محمود دانشورکاخکی , آرش دور اندیش , برنامهریزی زراعی در شهرستان جم با تأکید بر منافع اجتماعی و خصوصی, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (14), شماره (3), سال (2022-11), صفحات (209-223)
 4. شیرین ظریف مرادیان فریمانی , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستایی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (36), شماره (3), سال (2022-9), صفحات (301-315)
 5. شیرین ظریف مرادیان فریمانی , Marco DErrico , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , Evaluation of Household Resilience Capacity Index to Food insecurity Case study: Hosein Abad Rekhneh Gol village - Iran., New Medit, دوره (22), شماره (1), سال (2023-3)
 6. نسیبه زارعی , آرش دوراندیش , حسن علی بخشی , محمود صبوحی صابونی , اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر عملکرد تولید محصول غلات عمده در ایران, اقتصاد کشاورزی, دوره (16), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (26-47)
 7. علی اکبر سروری , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , مجید سالاری , عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی), روستا و توسعه, دوره (25), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (161-192)
 8. علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی , محمود دانشورکاخکی , سعید یعقوبی , ارزیابی اثرات محیط زیستی ناشی از کووید 19 و عوامل موثر بر بهبود تاب آوری مناطق ساحلی مکران در استان سیستان و بلوچستان, محیط زیست طبیعی, سال (2022-6)
 9. محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , پژمان عوض پور , عارضه یابی شرکتهای دانشبنیان کشاورزی استان خراسان رضوی و ارائهی نقشه ارتقای کارایی آن, راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی, دوره (9), شماره (17), سال (2022-9), صفحات (73-81)
 10. سمیرا شایان مهر , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود صبوحی صابونی , شیدا رستگاری هنبری , تغییر اقلیم و آثار آن بر امنیت غذایی در منطقه خراسان, اقتصاد کشاورزی, دوره (15), شماره (4), سال (2021-12), صفحات (95-128)
 11. علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , بهاره زندی دره غریبی , بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول, زراعت و فناوری زعفران, دوره (9), شماره (3), سال (2021-11), صفحات (311-322)
 12. شجاعت زارع , حمید محمدی , محمود صبوحی صابونی , محمود احمدپور , سیداحمد محدث حسینی , مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (28), شماره (110), سال (2020-8), صفحات (227-258)
 13. علیرضا کیخا , احمد خانلری , احمد علی کیخا , محمود صبوحی صابونی , اثر تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و عملکرد بخش کشاورزی استان مازندران, علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (22), شماره (10), سال (2021-1), صفحات (93-104)
 14. علی رضا ثانی حیدری , میلاد امینی زاده , محمود صبوحی صابونی , الناز خانزاده شادلوسفلی , اندیشه ریاحی , بررسی اثر جهانی‌شدن بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در منطقه منا: کاربرد رگرسیون فضایی, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (52), شماره (1), سال (2021-3), صفحات (53-68)
 15. فاطمه حیات غیبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بیژن قهرمان , حسین صمدی بروجنی , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , برآورد حداقل جریان آب زیستمحیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد بهشتآباد, آب و خاک, دوره (35), شماره (3), سال (2021-8), صفحات (319-333)
 16. حلیمه جهانگرد , حبیب الله سلامی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مهدی کاظم نژاد , محمود صبوحی صابونی , ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار نوسانات اقلیمی بر عملکرد یونجه در ایران با رویکرد تعدیل آثار خشکسالی, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (52), شماره (2), سال (2021-6), صفحات (201-213)
 17. ابوذر نحوی , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , آرش دوراندیش , بررسی ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب ( مطالعه موردی بانک کشاورزی), مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (10), شماره (37), سال (2021-6), صفحات (53-97)
 18. محمدمهدی فارسی علی آبادی , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , آرش دوراندیش , حمید آماده , شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران, روستا و توسعه, دوره (23), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (27-49)
 19. محمد حسنلی , پیمان افراسیاب , محمود صبوحی صابونی , حامد ابراهیمیان , ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (34.2), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (301-316)
 20. حسن علی بخشی , آرش دوراندیش , محمود صبوحی صابونی , بررسی آثار تغییر اقلیم در مناطق نیمه‌خشک بر بازار محصولات کشاورزی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (34), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (127-148)
 21. محمدمهدی فارسی علی آبادی , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , آرش دوراندیش , حمید آماده , شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (51), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (217-230)
 22. حسن علی بخشی , آرش دوراندیش , محمود صبوحی صابونی , پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزی, اقتصاد کشاورزی, دوره (13), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (55-86)
 23. علی رضا ثانی حیدری , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود صبوحی صابونی , نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام, روستا و توسعه, دوره (22), شماره (3), سال (2019-11), صفحات (125-153)
 24. اکبر علی پور , کامران داوری , محمد موسوی بایگی , محمود صبوحی صابونی , عزیزا ...ایزدی , تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (33.3), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (507-518)
 25. پونه افتخاریان , مسعود همایونی فر , مهین دخت کاظمی , محمود صبوحی صابونی , ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شده, پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (5), شماره (16), سال (2019-12), صفحات (33-66)
 26. محمود صبوحی صابونی , امیر جلالی موحد , سمیه شیرزادی , مهدی ضرغامی , فرشید فلفلانی , بررسی اثر مدیریت تقاضای آبیاری بر تعادل منابع آب و رفاه اقتصادی کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2019-11), صفحات (998-1009)
 27. سمانه سلیمانی نژاد , آرش دوراندیش , محمود صبوحی صابونی , محمد بنایان اول , اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد), تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (50), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (249-263)
 28. لیلا حسنی , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (269-285)
 29. شجاعت زارع , حمید محمدی , محمود صبوحی صابونی , محمود احمدپور , سید احمد محدث حسینی , بررسی تاثیر سیاست های قیمتی و سرمایه گذاری در فنآوری های آب اندوز بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه های اجتماعی در استان خراسان رضوی, اقتصاد کشاورزی, دوره (12), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (97-133)
 30. لیلا راوند , آرش دوراندیش , محمود صبوحی صابونی , اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (199-212)
 31. زهرا همایونی , لیلی ابوالحسنی , محمود صبوحی صابونی , ارزیابی اثرات زیست‌‌ محیطی ارقام مختلف شلتوک برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان کردکوی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (580-602)
 32. سمیه شیرزادی لسکوکلایه , محمود صبوحی صابونی , کامران داوری , احمدعلی کیخا , اثر سیاست قیمت گذاری آب آبیاری بر سطح تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (187-220)
 33. مهدی محمودی , نفیسه روحی , محمود صبوحی صابونی , تعیین مناسب ترین بازار هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (26), شماره (101), سال (2018-5), صفحات (103-124)
 34. بهزاد فکاری سردهائی , محمود صبوحی صابونی , احمدرضا شاهپوری , بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKK, تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (53), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (387-407)
 35. مصطفی جمشیدی فر , ماشاا.. سالارپور , محمود صبوحی صابونی , حسین مهرابی بشرآبادی , محمود احمد پور برازجانی , شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با بحران آنفولانزای پرندگان: مورد استان خراسان رضوی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (31), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (321-331)
 36. شجاعت زارع , حمید محمدی , محمود صبوحی صابونی , شبیه سازی توسعه سیستم های مدرن آبیاری بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خراسان رضوی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (179-195)
 37. سمیه شیرزادی لسکوکلایه , محمود صبوحی صابونی , احمد علی کیخا , کامران داوری , مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاست های قیمتی و مقداری آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور), زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (149-160)
 38. جواد شهرکی , محمود صبوحی صابونی , مرتضی یعقوبی , تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی, مخاطرات محیط طبیعی, دوره (6), شماره (11), سال (2017-5), صفحات (69-84)
 39. الهام کلبعلی , محمود صبوحی صابونی , محمود احمدپوربرازجانی , راهبردهای تخصیص بهینه آب سد وشمگیر با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای, آب و خاک, دوره (30), شماره (6), سال (2017-3), صفحات (1832-1847)
 40. پرویز بیات , محمود صبوحی صابونی , احمد علی کیخا , محمود احمد پور برازجانی , عزت اله کرمی , اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تاثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (24), شماره (95), سال (2016-11), صفحات (167-190)
 41. فهیمه بهرامی مهنه , احمدعلی کیخا , محمود صبوحی صابونی , محمود احمدپور , ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (345-359)
 42. هادی رفیعی دارائی , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , مدل سازی هیدرو اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابور, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (25), شماره (99), سال (2018-2), صفحات (41-77)
 43. کمال عطائی سلوط , محمود صبوحی صابونی , کمیل مهجوری کارمزدی , کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندران, اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (131-145)
 44. فاطمه رستگاری پور , ابوالفضل توسلی , احمد قنبری , محمود صبوحی صابونی , بررسی مزیت نسبی و ارزیابی کشت خالص و مخلوط لگو مینه و غلات (مطالعه موردی شهرستان شیروان), اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (23), شماره (91), سال (2015-11), صفحات (211-233)
 45. فاطمه سخی , حسین محمدی , محمود صبوحی صابونی , بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیار معامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (242-257)
 46. فاطمه برادران سیرجانی , محمدرضا کهنسال , محمود صبوحی صابونی , کاربرد مدل برنامه‎ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله‎ای جهت تدوین الگوی بهینه کشت (مطالعه‌ی موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (368-376)
 47. عباس بیات , محمد کاوسی کلاشمی , محمود صبوحی صابونی , احمد خانلری ریکنده، , کاربرد CVM در ارزش گذاری اکوتوریست شهر سوخته ایران, جغرافیا و توسعه, دوره (12), شماره (37), سال (2015-2), صفحات (41-52)
 48. هیمن نادر , محمود صبوحی صابونی , عثمان محمد پور , تخصیص بهینه آب سد چند منظوره مهاباد با استفاده از تلفیق روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی, دانش آب و خاک, دوره (24), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (215-229)
 49. الهام کلبعلی , مصطفی مردانی , محمود صبوحی صابونی , مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان آق قلا, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (40), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (775-786)
 50. رویا تیموری , محمود صبوحی صابونی , حمید محمدی , بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (22), شماره (87), سال (2014-11), صفحات (163-186)
 51. ندا اسد فلسفی زاده , محمود صبوحی صابونی , مهدیه مسنن مظفری , تعیین سهم عوامل موثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت), اقتصاد کشاورزی, دوره (8), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (101-114)
 52. سمیه شیرزادی , محمود صبوحی صابونی , بررسی وضعیت پایداری و تعادل سفره آب زیرزمینی در جهت دستیابی به مدیریت پایدار(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور), تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (107-128)
 53. ماشاالله سالار پور , عصمت مجرد , محمود صبوحی صابونی , مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آن, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (224-234)
 54. محمود صبوحی صابونی , شجاعت زارع , نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایران, اقتصاد کشاورزی, دوره (8), سال (2014-11), صفحات (157-174)
 55. الهام خواجه پور , احمدعلی کیخا , غلام رضا سلطانی , محمود صبوحی صابونی , علی کیانی راد , الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی, پژوهشنامه بیمه, دوره (28), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (125-146)
 56. محمود صبوحی صابونی , سمیه خنجری , احمدعلی کیخا , بررسی کارایی مصرف آب در گل خانه های سیستان, اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (3), سال (2010-11), صفحات (91-102)
 57. فاطمه علیجانی , ماشااله سالارپور , محمود صبوحی صابونی , ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-11), صفحات (213-222)
 58. ابوذر پرهیزکاری , محمود صبوحی صابونی , تحلیل اقتصادی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (1-23)
 59. محمود صبوحی صابونی , عبدالرشید جام نیا , تعیین کارآیی مزارع موز دراستان سیستان و بلوچستان, اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2008-7), صفحات (135-146)
 60. احمدعلی کیخا , مسعود نوبخت , محمود صبوحی صابونی , منصور زیبایی , مدیریت بقایای گندم با استفاده از معیار کارایی تصادفی در استان فارس, اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2008-7), صفحات (111-133)
 61. محمود صبوحی صابونی , محمد بخشوده , تعیین رابطه بین هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین با استفاده از برنامه ریزی چن منظوره, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-6), صفحات (39-47)
 62. محمود صبوحی صابونی , غلامرضا سلطانی , منصور زیبایی , ارزیابی راه کارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی: مطالعه موردی دشت نریمانی در استان خراسان, علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (1), سال (2007-5), صفحات (475-484)
 63. جواد ترکمانی , محمود صبوحی صابونی , تعیین استراتژی های غالب (Non - Inferior Set) با لحاظ کردن ریسک در روش برنامه ریزی چندهدفه: مطالعه موردی زارعین شهرستان فسا, علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (1), سال (2007-5), صفحات (475-484)
 64. محمود صبوحی صابونی , غلامرضا سلطانی , منصور زیبایی , جواد ترکمانی , تغیین راهبردهای مناسب کم آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (14), شماره (56), سال (2007-2), صفحات (167-202)
 65. محمود صبوحی صابونی , غلامرضا سلطانی , بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی), علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (43), سال (2008-5), صفحات (297-313)
 66. محمود صبوحی صابونی , محسن الوانچی , کاربرد برنامه ریزی چند منظوره و توافقی در برنامه ریزی زراعی: مطالعه موردی خراسان رضوی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (3), سال (2008-11), صفحات (1-15)
 67. محمود صبوحی صابونی , حمیدتوانا , تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (16), شماره (64), سال (2009-2), صفحات (41-61)
 68. محسن الوانچی , محمود صبوحی صابونی , کاربرد تصمیم گیری چند معیاره تعاملی در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: استان فارس, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-5), صفحات (787-801)
 69. مهدیه مسنن مظفری , محمود صبوحی صابونی , احمدعلی کهخا , مدل حمایت تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه ی آب سد امیرکبیر برای مصارف گوناگون, اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (4), سال (2009-2), صفحات (157-176)
 70. محمود صبوحی صابونی , احمدعلی کهخا , محمود احمدپور , برنامه ریزی زراعی با استفاده از رهیافت محدودیت e تعمیم یافته (مطالعه ی موردی زارعین پیشرو دشتستان), اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (4), سال (2009-2), صفحات (53-72)
 71. محمود صبوحی صابونی , مسعود نوبخت , برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس, آب و فاضلاب, دوره (20), شماره (70), سال (2009-8), صفحات (69-74)
 72. محمود صبوحی صابونی , عصمت مجرد , بررسی کارایی پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهیافت پارامتریک, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (40), شماره (2), سال (2009-8), صفحات (27-35)
 73. محمود صبوحی صابونی , فاطمه رستگار , تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچان, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (48), سال (2009-8), صفحات (404-413)
 74. فاطمه علیجانی , محمود صبوحی صابونی , اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی تولید و توزیع گوشت گاو و گوساله در ایران, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-7), صفحات (77-90)
 75. سامان ضیایی , محمود صبوحی صابونی , بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی با روی کرد حد تغییرات مجاز: مطالعه ی موردی شهرستان نیشابور, اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2009-5), صفحات (217-229)
 76. محمود صبوحی صابونی , فاطمه رستگاری پور , احمدعلی کهخا , تخصیص بهینه ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیت, اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2009-5), صفحات (33-51)
 77. محمود صبوحی صابونی , سمیه شیرزادی لسکوکلایه , کاربرد برنامه ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه ی ساوجبلاغ, اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2009-7), صفحات (83-98)
 78. علیرضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , فاطمه رستگاری پور , بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (17), شماره (67), سال (2009-12), صفحات (1-18)
 79. محمود احمدپور , محمود صبوحی صابونی , قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی بازه ای: مطالعه ی موردی منطقه ی دشتستان, اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (3), سال (2009-6), صفحات (121-141)
 80. عصمت مجرد , احمد علی کهخا , محمود صبوحی صابونی , معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه ی موردی واحد های مرغداری در منطقه ی سیستان, اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (3), سال (2009-11), صفحات (91-106)
 81. مهری راعی جدیدی , محمود صبوحی صابونی , برنامه ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه ریزی چند هدفه فازی, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (20), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (11-22)
 82. سید محمد فهیمی فرد , ماشاءالله سالارپور , محمود صبوحی صابونی , کاربرد الگوی ANFIS در مقایسه با الگوی اقتصادسنجیِ ARIMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی, اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2007-8), صفحات (165-183)
 83. عصمت مجرد , محمود صبوحی صابونی , تعیین عمق بهینه ی اقتصادی چاه های آب کشاورزی : مطالعه ی موردی دشت بجنورد, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-7), صفحات (93-104)
 84. نیلوفر محمودی , سمیه شیرزادی لسکوکلایه , محمود صبوحی صابونی , برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (36), شماره (54), سال (2010-8), صفحات (51-58)
 85. فاطمه رستگاری پور , محمود صبوحی صابونی , مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای, آب و فاضلاب, دوره (21), شماره (75), سال (2010-11), صفحات (88-98)
 86. مهری راعی جدیدی , محمود صبوحی صابونی , برآورد میزان تمایل به پرداخت (WTP)1 بازدیدکنندگان روستای تفریحی کردشت واقع در استان آذربایجان‎شرقی, علوم محیطی, دوره (8), شماره (3), سال (2011-5), صفحات (47-56)
 87. ندا اسد فلسفی زاده , محمود صبوحی صابونی , تعیین برداشت بهینه آب از رواناب محیطی حوضه آبریز رودخانه کر، سد درودزن, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (4), سال (2011-2), صفحات (415-424)
 88. سمیه خنجری , محمود صبوحی صابونی , تعیین کارایی مصرف آب آبیاری حوضه آبریز قره قوم با تاکید بر محدودیت های وزنی, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (73-88)
 89. مهدی خسروی , محمود صبوحی صابونی , برآورد ارزش حفاظتی درختان گز حاشیه رودخانه فهلیان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط, علوم محیطی, دوره (32), شماره (4), سال (2011-7), صفحات (73-82)
 90. مصطفی مردانی , حسن سخدری , محمود صبوحی صابونی , کاربرد برنامه ریزی چند هدفه و پارامتر های کنترل کننده میزان محافظه کاری در برنامه ریزی زراعی مطالعه موردی: شهرستان مشهد, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (163-180)
 91. امید زمانی , محمود صبوحی صابونی , هیمن نادر , تعیین الگوی زارعی درجهت کشاورزی پایدار، با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر), دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (20), شماره (4), سال (2011-2), صفحات (101-112)
 92. سیدمحمد فهیمی فرد , ماشاا... سالارپور , محمود صبوحی صابونی , مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی - فازی ANFIS با مدل شبکه عصبی ANN و خودرگرسیونی ARIMA, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (19), شماره (74), سال (2011-7), صفحات (181-203)
 93. سمیه شیرزادی لسکوکلایه , محمود صبوحی صابونی , استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی نوع تصمیم گیری (مطالعه ی موردی: توسعه ی پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان), اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (4), سال (2011-2), صفحات (81-96)
 94. هیمن نادر , محمود صبوحی صابونی , مدیریت تخصیص آب سد مهاباد با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اولویتی, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (1-16)
 95. حمید محمدی , محمود صبوحی صابونی , احمد علی کیخا , زکریا فرجزاده , تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (400-409)
 96. جعفر نجاری , محمود صبوحی صابونی , ماشاءاله سالارپور , برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (171-189)
 97. محمود صبوحی صابونی , مصطفی مردانی , بررسی اثر بارندگی بر الگوی کشت و درآمد ناخالص کل در محدوده ی شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد, اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (209-228)
 98. محمود صبوحی صابونی , پری ناز جانسوز , تعیین راه بردهای بهینه ی آبیاری ذرت دانه یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی مطالعه ی موردی منطقه ی زرقان فارس, اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (121-142)
 99. هادی ربیعی , ماشاا... سالارپور , محمود صبوحی صابونی , اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (65-85)
 100. علی سردار شهرکی , علیرضا سرگزِی , محمود صبوحی صابونی , نقش تعاونی های روستایی در تقاضای بیمه محصولات کشاورزی منطقه سیستان با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره توبیت, تعاون, دوره (23), شماره (10), سال (2012-8), صفحات (101-115)
 101. حمید محمدی , محمود صبوحی صابونی , براتعلی سیاسر , بهروز میر , بررسی نقش تعاونی های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعه موردی چغندرکاران استان فارس), چغندرقند, دوره (27), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (225-241)
 102. محمود صبوحی صابونی , صغری درویشی , مدیریت پایدار جنگل زرین آباد شهرستان ساری، با استفاده از کاربرد برنامه ریزی فازی و مدل سازی ایجاد گزینه, اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (211-229)
 103. سمیه شیرزادی لسکوکلایه , محمود صبوحی صابونی , کاربرد توام روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی پویا در تدوین مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (38), شماره (62), سال (2012-7), صفحات (23-34)
 104. محسن الوانچی , محمود صبوحی صابونی , فاطمه رستگاری پور , تعیین برنامه ی زراعی استان فارس با استفاده از ره یافت برنامه ریزی مطلوبیت کارا, اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (4), سال (2011-4), صفحات (89-106)
 105. مهدی بابایی , فاطمه رستگاری پور , محمود صبوحی صابونی , بررسی کارایی گلخانه های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه ای, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (2), سال (2012-8), صفحات (117-125)
 106. زهرا غفاری مقدم , حمدعلی کیخا , محمود صبوحی صابونی , تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها, تحقیقات منابع آب ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-11), صفحات (12-23)
 107. حسن سخدری , محمود صبوحی صابونی , کاربرد برنامه ریزی فرا آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان نیشابور, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-11), صفحات (150-158)
 108. هیمن نادر , احمد علی کیخا , محمود صبوحی صابونی , طراحی سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت تخصیص آب سد مهاباد, دانش آب و خاک, دوره (22), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (147-159)
 109. سیده صدیقه احمدزاده , حدیث کاوند , علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی , تعیین کارایی شالیکاران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شهرستان رشت), تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (9), شماره (3), سال (2012-11), صفحات (63-76)
 110. محمود صبوحی صابونی , محمود احمد پور برازجانی , برآورد تابع های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی (کاربرد روش بیشترین بی نظمی), اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (71-91)
 111. ندا اسد فلسفی زاده , محمود صبوحی صابونی , بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (272-286)
 112. سمیه شیرزادی لسکو کلایه , محمود صبوحی صابونی , عباس جلالی , تعیین الگوی کشت دشت کاشمر بر اساس حفظ و نگهداری کیفیت منابع آب زیرزمینی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (261-271)
 113. علیه آزادگان , فاطمه رستگاری پور , محمود صبوحی صابونی , تعیین برنامه زراعی شهرستان سبزوار با استفاده از برنامه ریزی فازی دو نوا, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (8-15)
 114. حدیث کاوند , علی رضا سرگزی , سیده صدیقه احمدزاده , محمود صبوحی صابونی , تعیین برنامه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان بروجرد), تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (10), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (59-66)
 115. مصطفی مردانی , مهدی بابایی , محمود صبوحی صابونی , الهه آسمانی , تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی, تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (10), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (67-77)
 116. محمود صبوحی صابونی , مصطفی مردانی , طراحی سیستم عرضه آب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رود, آب و فاضلاب, دوره (24), شماره (87), سال (2013-11), صفحات (33-44)
 117. ماشاا... سالارپور , جعفر نجاری , سیدمحسن سیدآقاحسینی , محمود صبوحی صابونی , پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه (MLP), اقتصاد پولی، مالی, دوره (19), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (101-121)
 118. ابوذر پرهیزکاری , محمود صبوحی صابونی , سامان ضیائی , شبیه سازی بازار آب و تحلیل اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (242-252)
 119. مصطفی مردانی , علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی , بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده ها (RDEA), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (180-187)
 120. ابوذر پرهیزکاری , محمود صبوحی صابونی , شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترس, مدیریت آب و آبیاری, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (59-74)
 121. عصمت مجرد , ماشااله سالار پور , محمود صبوحی صابونی , مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (4), سال (2014-7), صفحات (67-86)
 122. محمود صبوحی صابونی , مصطفی مردانی , راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین های پایاب شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط عدم حتمیت, پژوهش آب ایران, دوره (7), شماره (13), سال (2013-12), صفحات (109-119)
 123. محمود صبوحی صابونی , ابوذر پرهیزکاری , تحلیل اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوین, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (338-350)
 124. مهدیه مسنن مظفری , محمود صبوحی صابونی , بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان, علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (15), شماره (3), سال (2014-1), صفحات (75-80)
 125. حدیث کاوند , الهام کلبعلی , محمود صبوحی صابونی , کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن), زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (17-30)
 126. علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی , هیمن نادر , رتبه بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سیستان, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (22), شماره (85), سال (2014-5), صفحات (107-128)
 127. ابوذر پرهیزگاری , محمود صبوحی صابونی , مهرزاد مستشاری محصص , مهرنوش میرزایی , بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (69-94)
 128. محمود صبوحی صابونی , کمال عطایی سلوط , کاربرد گزینش دوگانه یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف کننده گردشگران پارک جنگلی سی سنگان, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (40), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (439-450)
 129. ابوذر پرهیزکاری , محمود صبوحی صابونی , محمود احمدپور , حسین بدیع برزین , شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان زابل), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (164-176)
 130. احمدعلی کیخا , مهدیه مسنن مظفری , محمود صبوحی صابونی , غلامرضا سلطانی , مدل سازی جریان رودخانه هیرمند با استفاده از روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی, آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-8), صفحات (523-533)
 131. رحیم گودرزی , محمود صبوحی صابونی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسیم مهرابی , ماشاله سالاپور , شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی, پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (17), شماره (53), سال (2013-1), صفحات (135-157)
 132. سامان ضیایی , محمود صبوحی صابونی , ناصر شاه نوشی فروشانی , شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیر بخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (81), سال (2013-5), صفحات (203-229)
 133. علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , ابراهیم مرادی , بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (91-107)

انگلیسی

 1. Mohammad Tirgari Seraji , پویان نژاد هاشمی , یعقوب جعفری , توماس پرسن , Mahmood Sabouhi Sabouni , غلی شیر میرزا بیگی , علیرضا نیکویی , Naser Shahnoushi froshani , Exploring the instability in the food security due to nitrogen fertilizer regulatory policy, Food and Energy Security, Volume (13), No (3), Year (2024-5)
 2. یگانه یوسف پور , Leili Abolhassani , ساتوشی هیرابایاشی , دایان برگس , Mahmood Sabouhi Sabouni , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Ecosystem services and economic values provided by urban park trees in the air polluted city of Mashhad, Sustainable Cities and Society, Volume (101), Year (2024-2), Pages (105110-105110)
 3. Mohammad Tirgari Seraji , توماس پرسون , یعقوب جعفری , Mahmood Sabouhi Sabouni , علیشر میرزاباو , علیرضا نیکویی , Naser Shahnoushi froshani , Aiming at low nitrogen leaching diets based on nitrogen fertilizer regulatory policy: A regional bio-economic assessment of the Zayandeh-Rud river basin-Iran, Journal of Environmental Management, Volume (351), Year (2024-2), Pages (119650-119666)
 4. Nasibeh Zarei , Sharafat Ali , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Naser Shahnoushi froshani , Parviz Rezvani Moghaddam , Mahmood Sabouhi Sabouni , An Investigation Into the Effect of Dust on Wheat Yield, Journal of Environmental Assessment Policy and Management, Volume (24), No (3), Year (2022-12)
 5. Samira Shayanmehr , Shida Rastegari Henneberry , Ernest Baba Ali , Mahmood Sabouhi Sabouni , Naser Shahnoushi froshani , Climate change, food security, and sustainable production: a comparison between arid and semi-arid environments of Iran, Environment Development and Sustainability, Volume (26), No (1), Year (2022-10), Pages (359-391)
 6. Alireza Sargazi , Mahmood Sabouhi Sabouni , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Saeed Yaghoubi , Economic and Environmental Crises Caused by the COVID-19 Pandemic in the Makran Coasts, Iran, Ecopersia, Volume (10), No (3), Year (2022-9), Pages (245-256)
 7. Samira Shayanmehr , Jana Ivani Porhajasova , Maria Babosova , Mahmood Sabouhi Sabouni , Hosein Mohammadi , Shida Rastegari Henneberry , Naser Shahnoushi froshani , The Impacts of Climate Change on Water Resources and Crop Production in an Arid Region, Agriculture, Volume (12), No (7), Year (2022-7), Pages (1056-1078)
 8. Mahmood Sabouhi Sabouni , M. Piri , Consideration the Effect of Exchange Rate Volatility on Agricultural Products Export Price, the Case Study of Iran’s Saffro, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (2), No (1), Year (2008-3), Pages (97-100)
 9. Mostafa Mardani Najafabadi , Mahmood Sabouhi Sabouni , Hossein Azadi , Morteza Taki , Rice production energy efficiency evaluation in north of Iran; application of Robust Data Envelopment Analysis, Cleaner Engineering and Technology, Volume (6), Year (2022-2), Pages (100356-100356)
 10. javid karimzadeh , Mahmood Sabouhi Sabouni , Hosein Mohammadi , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Mohammad Ghorbani , ACTORS AFFECTING THE PROBABILITY OF DEFAULT OF THE MELLI BANK’S LOANS IN AGRICULTURAL SECTOR IN NORTH, SOUTH AND RAZAVI KHORASAN PROVINCES IN IRAN, Plant Archives, Volume (21), Year (2021-5)
 11. javid karimzadeh , Mahmood Sabouhi Sabouni , Hosein Mohammadi , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Mohammad Ghorbani , Factors affecting the probability of defaulting facilities of Melli Bank\\\'s agricultural legal clients (case study: Provinces of Khorasan(, Journal of Critical Reviews, Volume (8), No (2), Year (2021-4), Pages (1078-1086)
 12. Mohammad Mehdi Farsi Aliabadi , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Mahmood Sabouhi Sabouni , Arash Dourandish , حمید آماده , Effect of Water Conservation Policies on Groundwater Depletion in Iran, Journal of Chinese Soil and Water Conservation, Volume (51), No (3), Year (2020-9), Pages (109-116)
 13. Abouzar Nahvi , Mohammad Ghorbani , Mahmood Sabouhi Sabouni , Arash Dourandish , Portfolio optimization of bank credits with interval returns: Empirical evidence from Iran, Banks and Bank Systems, Volume (15), No (4), Year (2020-12), Pages (49-68)
 14. Alireza Sani Heidary , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Naser Shahnoushi froshani , Mahmood Sabouhi Sabouni , تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر مولفه‌های توسعه پایدار روستایی: به کارگیری رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ, اقتصاد کشاورزی, Volume (14), No (1), Year (2020-5), Pages (51-93)
 15. Samira Shayanmehr , Shida Rastegari Henneberry , Mahmood Sabouhi Sabouni , Naser Shahnoushi froshani , Climate Change and Sustainability of Crop Yield in Dry Regions Food Insecurity, Sustainability, Volume (12), No (23), Year (2020-11), Pages (9890-24)
 16. Samira Shayanmehr , شیدا رستگاری , Mahmood Sabouhi Sabouni , Naser Shahnoushi froshani , Drought, Climate Change, and Dryland Wheat Yield Response: An Econometric Approach, International Journal of Environmental Research and Public Health, Volume (17), No (14), Year (2020-7), Pages (5264-5281)
 17. leila hassani , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Mahmood Sabouhi Sabouni , Reza Ghanbari , The optimization of resilience and sustainability using mathematical programming models and metaheuristic algorithms, Journal of Cleaner Production, Volume (228), Year (2019-8), Pages (1062-1072)
 18. leila hassani , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Mahmood Sabouhi Sabouni , Reza Ghanbari , Peter Fantke , Quantification of Energy and Environmental Aspects of Iranian Dairy Farms based on Optimal Nutrition, International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, Volume (6), No (4), Year (2018-11), Pages (29-34)
 19. Mahmood Sabouhi Sabouni , M. Mardani , Linear robust data envelopment analysis: CCR model with uncertain data, International Journal of Productivity and Quality Management, Volume (22), No (2), Year (2017-6), Pages (262-280)
 20. Mohammad Reza Dahmardeh Ghaleno , Amir Sadoddin , Vahedberdi Sheikh , Mahmood Sabouhi Sabouni , Optimal Utilization of the Chahnimeh Water Reservoirs in Sistan Region of Iran using Goal Programming Method, Ecopersia, Volume (5), No (1), Year (2017-3), Pages (1641-1654)
 21. Mohammad Reza Dahmardeh Ghaleno , Vahedberdi Sheikh , Amir Sadoddin , Mahmood Sabouhi Sabouni , Optimal Cropping Pattern for Water Resources Management in Sistan Regi on of Iran using Goal Programming Method, Ecopersia, Volume (4), No (4), Year (2016-12), Pages (1555-1567)
 22. Hadi Rafiei Darani , Mohammad Reza Kohansal , Mohammad Ghorbani , Mahmood Sabouhi Sabouni , An integrated hydro-economic modeling to evaluate marketing reform policies of agricultural products, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Volume (23), No (2), Year (2017-7), Pages (189-197)
 23. Mahmoud Mohammadghasemi , Javad Shahraki , Mahmood Sabouhi Sabouni , Optimization Model of Hirmand River Basin Water Resources in the Agricultural Sector Using Stochastic Dynamic Programming under Uncertainty Conditions, International Journal of Agricultural Management and Development, Volume (6), No (2), Year (2016-6), Pages (163-171)
 24. E. Kalbali , Mahmood Sabouhi Sabouni , S. Ziaee , Application of Mathematical Programming Model for Optimal Allocation of Voshmgir Dam Water for Various Consumptions (Case Study: Golestan Province), International Journal of Applied Operational Research, Volume (5), No (2), Year (2015-4), Pages (19-33)
 25. Morteza Yaqubi , Javad Shahraki , Mahmood Sabouhi Sabouni , On dealing with the pollution costs in agriculture: A case study of paddy fields, Science of The Total Environment, Volume (556), No (556), Year (2016-3), Pages (310-318)
 26. Mahmood Sabouhi Sabouni , F. Rastegaripour , A. Ali Keykha , Saeed Reza Khodashenas , Mahmoud Okati , Comparison of ANN and ARIMA techniques for forecasting Kardeh river flow, Ecology, Environment and Conservation, Volume (20), No (1), Year (2014-2), Pages (241-245)
 27. Mahmood Sabouhi Sabouni , F. Rastegaripour , A. Ali Keykha , Saeed Reza Khodashenas , M. Okati , Application of corrected positive mathematical programming for determining culture optimum pattern - Case study: Mashhad plain subsurface water consumers, Iran, Ecology, Environment and Conservation, Volume (20), No (1), Year (2014-3), Pages (235-239)
 28. Somayeh Shirzadi , Mahmood Sabouhi Sabouni , Reza Esfanjari Kenar , Sustainable Management of Saravan Sylvan Park Using Stochastic Dynamic Programming, International Journal of Agricultural Management and Development, Volume (5), No (3), Year (2015-10), Pages (195-206)
 29. M.R. Jadidi , Mahmood Sabouhi Sabouni , Masuod Homayounifar , A. Mohammadi , Assessment of energy use pattern for tomato production in Iran: A case study from the Marand region, Research in Agricultural Engineering, Volume (58), No (2), Year (2012-1), Pages (50-56)
 30. Alireza Sargazi , Fattane Nikbakhsh Nosar , Mahmood Sabouhi Sabouni , Optimum Allocation of Required Fertilizer Combination in Rice Cultivation Using Approach of Goal Programming, Case Study: Mazandaran city, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (11), Year (2013-11), Pages (2991-2996)
 31. Shahram Saeedian , Mahmood Sabouhi Sabouni , Javad Shahraki , Ebrahim Moradi , Mohammad Sepahi , Relationship between Meta-Technology Ratios and Varietal Differences in Date Production (Case Study of Sistan and Baluchestan, Iran), International Journal of Agricultural Management and Development, Volume (3), No (2), Year (2013-5), Pages (111-122)
 32. Mahmood Sabouhi Sabouni , R. Esfanjari Kenari , Measuring technological gap ratio of wheat production using StoNED approach to metafrontier, International Journal of Applied Operational Research, Volume (4), No (2), Year (2014-2), Pages (33-42)
 33. Mahmood Sabouhi Sabouni , سیدمحمد فهیمی فرد , سیداحمد محدث , بررسی تاثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات, اقتصاد کشاورزی و توسعه, Volume (20), No (78), Year (2012-7), Pages (39-60)
 34. Somayeh Khanjari Sadati , Stijn Speelman , Mahmood Sabouhi Sabouni , Mohsen Gitizadeh , Bijan Ghahraman , Optimal Irrigation Water Allocation Using a Genetic Algorithm under Various Weather Conditions, Water, Volume (6), No (10), Year (2014-1), Pages (3068-3084)
 35. Mahmood Sabouhi Sabouni , مصطفی مردانی , Application of Robust Optimization Approach for Agricultural Water Resource Management under Uncertainty, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Volume (139), No (7), Year (2013-7), Pages (571-581)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. الهه اعظم رحمتی , علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , بررسی جایگاه فناوری اطلاعات بر مراحل مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در ایران , امنیت غذایی و رونق تولید , 2019-12-18
 2. فاطمه سعادت جوینده , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , لیلی ابوالحسنی , حسین محمدی , مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج) , پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14
 3. چیمن صیادی , علی رضا کرباسی , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران , هجدهمین همایش ملی برنج کشور , 2018-11-19
 4. محمود صبوحی صابونی , فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان , محمد تیرگری سراجی , اندازهگیری کارایی واحدهای مرغداری استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA , سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2015-06-17
 5. محمود صبوحی صابونی , نفیسه روحی , مهدی محمودی , اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد FAHP , اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران , 2016-02-24
 6. ناصر آسیابانی , آرش دوراندیش , محمود صبوحی صابونی , ارائه برنامه بهینه کشت و تحلیل سربهسر برای کشاورزان به کمک رهیافت حداکثر بینظمی (مطالعه موردی: منطقه نظرآباد استان البرز) , سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی , 2016-08-05
 7. حسین محمدی , فاطمه سخی , محمود صبوحی صابونی , بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار اختیار معامله(مطالعه موردی محصول پنبه شهرستان گنبد) , توسعه روستایی , 2015-02-18
 8. فرزانه علی پوریان , آرش دوراندیش , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی , دومین همایش بین المللی توسعه روستایی , 2015-02-18
 9. پیری مهدی , محمود صبوحی صابونی , بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی مطالعه موردی زعفران ایران Fulltext , ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30
 10. عصمت مجرد , محمود صبوحی صابونی , بررسی اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی:کاربرد مدل معادلات همزمان فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان , ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30
 11. امید تاجیک , خداداد رستمی , محمود صبوحی صابونی , برآورد کارایی فنی تولید کنندگان خرما در منطقه رودخانه براستان هرمزگان در سال 1390 Fulltext , همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران , 2012-09-02
 12. هادی تعمیدی , محمود صبوحی صابونی , برآورد کارایی استان‌های تولیدکننده کلزا (آبی) به روش اندازه‌گیری ویژگی پهنی پوششی داده‌ها , دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی , 2012-05-15
 13. محمدجواد مهدیزاده , محمود صبوحی صابونی , مهلا افشارپور , برآورد ارزش حفاظتی مجموعه پردیسان قائم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط , اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک , 2012-05-16
 14. ندا اسدفلسفی زاده , محمود صبوحی صابونی , برآورد ارزش آب از دیدگاه کشاورزان جهت کاهش محدودیتها در زمان خشکسالی , http://www.civilica.com/Paper-NCWMSWRM05-NCWMSWRM05_247.html , 2012-01-30
 15. مصطفی خواجه حسنی , محمود صبوحی صابونی , مهدی جعفری , اندازه گیری کارایی و بهره وری محصول سیب زمینی استان زنجان , مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان , 2012-10-31
 16. علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی , فتانه نیک بخش نوسر , اجرای سیاست پرداخت سوبسید (تغییر جبرانی از سوی دولت) در بازار خرده‌فروشی برنج در حمایت از تولیدکننده , ولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-11-10
 17. محمدجواد مهدی زاده , محمود صبوحی صابونی , آرامین عسکری , اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: دهستان دلفارد، شهرستان جیرفت) Fulltext , همایش ملی توسعه روستایی , 2012-05-17
 18. نیلوفر محمودی , محمود صبوحی صابونی , ثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی کشت بهینه ( مطالعه موردی روستای جابان شهرستان دماوند ) , ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30
 19. حسن سخدری , محمود صبوحی صابونی , عباس بخشی خیاوی , مصطفی مردانی , اثر قیمت آب بر تخصیص آب آبیاری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور) , دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , 2011-05-18