مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. شهاب الدین آهوئی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , علی تهرانی فر , Quantitative and Qualitative Characteristics of Two Tomato Cultivars in Autumn Cultivation as Affected by Different Greenhouse Covers, Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, دوره (11), شماره (3), سال (2020-11)
 2. میثم نجفی , حسین آروئی , محمد حسین امینی فرد , پیامد کاربرد اسید فولویک و اسید آمینه بر برخی شاخصهای مورفوفیزیولوژیک خیار سوپر در شرایط کمآبیاری (Cucumis sativus L.) دامینوس, روابط خاک و گیاه, دوره (48), شماره (4), سال (2022-4), صفحات (19-36)
 3. میثم نجفی , حسین آروئی , محمد حسین امینی فرد , بررسی اثراسیدهیومیک و اسید آمینه به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی خیار ’سوپر دامینوس‘(Cucumis sativus L.)تحت تنش خشکی, علوم باغبانی, دوره (35), شماره (4), سال (2022-2), صفحات (521-533)
 4. محبوبه ناصری , حسین آروئی , مریم محمدی , اثر غلظت و زمان کاربرد اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک اسفناج ( L. Spinacia oleracea, علوم باغبانی, دوره (34), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (663-678)
 5. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان, میکروب شناسی مواد غذایی, دوره (6), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (8-23)
 6. فهیمه وحدت پور , حسین آروئی , خدایار همتی , بهنام کامکار , فاطمه شیخ , اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (27), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (223-241)
 7. زینب صفائی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , غلامحسین داوری نژاد , اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر ترکیبات فنلی، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (sativa Nigella), علوم باغبانی, دوره (34), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (371-382)
 8. نسترن همتی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محسن سعیدی , احد یامچی , بررسی برخی صفات مورفولوژیک و میزان آلکالوئیدهای وین‌بلاستین، وین‌کریستین و آجمالایسین در اندام-های ارقام مختلف گیاه پروانش کبیر (Catharanthus roseus (L.) G. DON), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (28), شماره (2), سال (2021-8), صفحات (53-66)
 9. الهام دانشفر , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , پاسخ کمی و کیفی گیاه بومی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) به کاربرد تیمارهای کودی تلفیقی شیمیایی، آلی و زیستی, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (30), شماره (2), سال (2020-5), صفحات (111-128)
 10. الهام دانشفر , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمار کاردینال با استفاده از مدل رگرسیونی در سبزی بومی چوجاق, علوم سبزی ها, دوره (3), شماره (2), سال (2020-2), صفحات (63-78)
 11. مسعود قاسمی , حسین آروئی , پژمان آزادی , آتوسا علی احمدی , بهینه سازی ریزازدیادی مامیران (Chelidonium sp) و بررسی میزان فنول تام در اندامهای مختلف آن در شرایط درون شیشه ای, علوم باغبانی, دوره (34), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (145-159)
 12. امنه رییسی , حسین آروئی , سید محسن نبوی کلات , سیدحسین نعمتی , اثر عصاره و اسانس شش گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و کیفیت خربزه رقم خاتونی, علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2019-11), صفحات (41-48)
 13. امنه رییسی , حسین آروئی , سید محسن نبوی کلات , سیدحسین نعمتی , اثر کشت مخلوط دو رقم خربزه و چهار گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و عملکرد میوه خربزه, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (35), شماره (6), سال (2020-3), صفحات (967-976)
 14. اکرم ولی زاده قلعه بیک , سیدحسین نعمتی , حجت امامی , حسین آروئی , تأثیر بیوچار پسماند گل رُز شاخه بریده بر صفات مورفولوژیک و فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\"سیاهو\\\", روابط خاک و گیاه, دوره (10), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (21-35)
 15. اکرم ولی زاده قلعه بیک , سیدحسین نعمتی , حجت امامی , حسین آروئی , بررسی تاثیر بیوچار گلایول بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و جذب فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\\\\\\\\\\\\\"سیاهو\\\\\\\\\\\\\\\", علوم باغبانی ایران, دوره (51), شماره (4), سال (2021-3), صفحات (773-784)
 16. امین رمضانی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , احمد احمدیان , ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد مؤثره در گیاه دارویی زعفران -Crocus sativus L.-, زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (1), سال (2020-2), صفحات (3-18)
 17. حسین آروئی , لیلا شکاری , امین میر شکاری , سیدحسین نعمتی , بررسی اثر سلنیم بر خسارات ناشی از عناصر سنگین در جوانه زنی، رشد و فعالیت های آنتی اکسیدانی گیاهچه خیار-Cucumis sativus L.-, علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (269-286)
 18. هدی مرادی , مجید عزیزی ارانی , وحید روشن , حسین آروئی , ارزیابی درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه سای انبوه -Nepeta glomerulosa Boiss.-, علوم باغبانی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (1-11)
 19. ناهید حبیبی , سیدحسین نعمتی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , بررسی و گزینش از بین چند جمعیت خاکشیر بومی استان خراسان برای صفات جوانه زنی، کمی و کیفی, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (23), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (60-75)
 20. محبوبه ناصری , حسین آروئی , شیوا گل محمد زاده , محمود رضا جعفری , سیدحسین نعمتی , تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی-Zataria multiflora- بر بازدارندگی از رشد عوامل پوسیدگی قارچی Aspergillus niger ، Aspergillus ochraceus و flavus Aspergillus, پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (161-174)
 21. فروزان صالحی , حسین آروئی , حسنعلی نقدی بادی , سیدحسین نعمتی , مجید تولیت ابوالحسنی , ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های مختلف مریم‌گلی پرساقه (Salvia multicaulis Vahl.) استان همدان, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (4), شماره (11), سال (2017-12), صفحات (123-136)
 22. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری, پژوهش در پزشکی, دوره (41), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (236-243)
 23. محسن پورسلطان هوجقان , حسین آروئی , سید جلال الدین طباطبایی , سیدحسین نعمتی , اثر محلول پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری, دانش نوین کشاورزی, دوره (13), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (41-50)
 24. راضیه امیرخانی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , معصومه بحرینی , محدثه مربایان , اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه ( Melissa officinalis), علوم باغبانی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (226-234)
 25. اختر زند , حسین آروئی , محمد رضا چایچی , سیدحسین نعمتی , کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع ) Mentha spicata L. ( در شرایط کم آبیاری, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (33), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (112-125)
 26. سیده فائزه تقی زاده , حسین آروئی , جواد اصیلی , مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوری, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (32), شماره (6), سال (2017-2), صفحات (1048-1059)
 27. محبوبه ناصری , شیوا گل محمدزاده , حسین آروئی , محمود رضا جعفری , سیدحسین نعمتی , تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora ) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماریزای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (32), شماره (3), سال (2017-2), صفحات (501-512)
 28. محبوبه ناصری , حسین آروئی , شیوا گل محمد زاده , محمود رضا جعفری , سیدحسین نعمتی , تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (4), شماره (60), سال (2016-11), صفحات (132-141)
 29. زینب صفائی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , حسین آروئی , اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره برداری آب آبیاری سیاهدانه Nigela sativa, علوم باغبانی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (371-382)
 30. محبوبه ناصری , حسین آروئی , محمد کافی , سیدحسین نعمتی , تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (65-71)
 31. سمیه نظامی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , عبدالرضا باقری , تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (9), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (59-74)
 32. مجید عزیزی ارانی , هدی احمدی , حسین آروئی , اثردما، نوع بسته بندی و مدت انبارداری بر خصوصیات روغن بذرگل مغربی, علوم باغبانی, دوره (35), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (25-37)
 33. گون ای بغدادی , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , Vahid Rowshan , حسین آروئی , بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (4), سال (2018-4), صفحات (643-657)
 34. زینب آقاخانی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , ارزیابی اثر بیوفسفر و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (246-256)
 35. ژاله زندوی فرد , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , امیر فتوت , مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.), علوم باغبانی, دوره (31), شماره (3), سال (2018-2), صفحات (505-516)
 36. گلنار قاضیان تفریشی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , حمیدرضا خزاعی , سعیدرضا وصال , تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوس, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (547-554)
 37. زینب صفائی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , غلامحسین داوری نژاد , اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره‌وری آب آبیاری سیاهدانه (L. Nigella sativa), علوم باغبانی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (371-382)
 38. وحید اکبرپور , حسین آروئی , کامبیز مشایخی , مجید عزیزی ارانی , محمدعلی بهمنیار , بررسی پاسخ برخی از متغیرهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (2), سال (2016-11), صفحات (23-49)
 39. حسین آروئی , محبوبه ناصری , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (104), شماره (104), سال (2014-12), صفحات (165-172)
 40. سمانه محمدی , حسین آروئی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinerea, فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-12), صفحات (55-73)
 41. سعید نادی , محمد فارسی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , غلامحسین داوری نژاد , استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (446-452)
 42. علی فرهادی , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , رضا صالحی , مصطفی مبلی , مطالعه ویژیگی های ریخت شناسی، کمی و کیفی برخی توده های بومی خربزه ایران, علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (383-398)
 43. علی تهرانی فر , سیده زینب قاضی مطلق , حسین آروئی , وحید جهانبخش مشهدی , بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Gala, فناوری تولیدات گیاهی, دوره (14), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (133-148)
 44. قاسم اسماعیلی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , لیلا سمیعی , مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه دارویی گزانگبین از طریق جوانه انتهایی, علوم باغبانی ایران, دوره (47), شماره (2), سال (2016-8), صفحات (245-255)
 45. سمانه محمدی , حسین آروئی , Mohammad Hossein Aminifard , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberry, Archives of Phytopathology and Plant Protection, دوره (8), شماره (23), سال (2014-11), صفحات (2474-2484)
 46. علی رضا هادی پور , مجید عزیزی ارانی , حسن علی نقدی بادی , عباس دل آذز , جابر پناهنده , حسین آروئی , تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیتهای گیاه دارویی سنبل بیابانی پاره برگ (.Eremostachys laciniata Bunge), علوم باغبانی ایران, دوره (46), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (497-507)
 47. حمیده فاطمی تاج الدین , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی , واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (209-217)
 48. اکرم فرزانه , محمدتقی عبادی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , بررسی ویژگی های جوانه زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (centaurea cyanus L) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (161-172)
 49. اکرم فرزانه , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , امین میرشمسی کاخکی , تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill ) با استفاده از تلاقی دای آلل, به نژادی نهال و بذر, دوره (1), شماره (29), سال (2013-4), صفحات (693-711)
 50. مجید عزیزی ارانی , هاجر نعمتی دربندی , حسین آروئی , بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (608-617)
 51. سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان , تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (10), شماره (1), سال (2014-2), صفحات (1-10)
 52. سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان , بررسی تاثیر کود دامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب, تولیدات گیاهی, دوره (28), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (1-14)
 53. حسین نستری نصرآبادی , سیدحسین نعمتی , علی رضا سبحانی , حسین آروئی , اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه, به زراعی کشاورزی, دوره (14), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (57-66)
 54. راضیه امیرخانی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی, فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (43-53)
 55. راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی , اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ای, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-8), صفحات (130-138)
 56. حسین نستری نصرآبادی , سیدحسین نعمتی , علیرضا سبحانی , حسین آروئی , بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (327-333)
 57. الهه میرآبی , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد , حسین آروئی , اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum), علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (271-276)
 58. مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (2), شماره (9), سال (2012-6), صفحات (91-103)
 59. مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , رحیم تقی زاده فرید , تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanov, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (28), شماره (3), سال (2012-8), صفحات (411-422)
 60. سمیه نظامی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , عبدالرضا باقری , واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده, آب و خاک, دوره (26), شماره (4), سال (2012-11), صفحات (1051-1063)
 61. محبوبه ناصری , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله, آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (508-514)
 62. سهیلا شهریاری تپه لری , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , حسین انصاری , اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (21), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (568-582)
 63. راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی , مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (1-11)
 64. حسن بیات , حسین مردانی کرانی , حسین آروئی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) تحت شرایط تنش خشکی, International Journal of Plant Production, دوره (18), شماره (3), سال (2011-4), صفحات (63-76)
 65. سمیه غلام نژادنصیرابادی , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , بررسی تاثیر نسبت های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum), علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (369-375)
 66. مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (425-433)
 67. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی, علوم باغبانی, دوره (1), شماره (23), سال (2009-4), صفحات (1-9)
 68. بنفشه دهدشتی زاده , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه فرنگی, علوم باغبانی ایران, دوره (40), شماره (3), سال (2010-2), صفحات (49-58)
 69. حسین آروئی , درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 1, علم و ادب, دوره (4), شماره (42), سال (2008-11), صفحات (28-29)
 70. حسین آروئی , رایحه درمانی, علم و ادب, دوره (4), شماره (40), سال (2008-5), صفحات (10-11)
 71. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی, علوم باغبانی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-2), صفحات (1-12)
 72. حسین آروئی , درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 3, علم و ادب, سال (2009-2)
 73. حسین آروئی , درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 2, علم و ادب, سال (2008-12), صفحات (28-29)
 74. حسین آروئی , درمان گیاهی پروستات, علم و ادب, سال (2008-7), صفحات (32-33)
 75. مجید عزیزی ارانی , مهناز باغانی اول , امیر لکزیان , حسین آروئی , بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی‌واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان (Ocimum basilicum)., علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-8)
 76. حسین آروئی , عبدالكريم كاشي , رضا اميد بيگي , اثر تنش شوری و تغذیه ازت بر پرولین آزاد کدوی بذر برهنه, نهال و بذر, دوره (16), شماره (3), سال (2001-3), صفحات (359-373)
 77. حسین آروئی , رضا اميد بيگي , عبدالكريم كاشي , بررسي سطوح مختلف نيتروژن بر روي برخي صفات گياه دارويي كدوي تخم كاغذي, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2000-10)
 78. علی تهرانی فر , مجتبی پوستچی اول , حسین نعمتی , حسین آروئی , بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)
 79. علی تهرانی فر , مجتبی پوستچی اول , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (1), سال (2007-5), صفحات (35-43)

انگلیسی

 1. Mahsa Khodabandeh , Majid Azizi , احمد بالندری , Hossein Arouiee , ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکی شانزده ژنوتیپ زرشک بومی ایران, علوم باغبانی, Year (2021-4)
 2. sayed ali yaqubi , Seyyed Hossein Nemati , Majid Azizi , Hossein Arouiee , بررسی انبارمانی چند توده پیاز خوراکی بومی افغانستان, علوم باغبانی, Year (2021-4)
 3. Masoumeh Vakili Ghartavol , Hossein Arouiee , شیوا گلمحمدزاده , محبوبه ناصری , Optimal methods for the preparation of fungal mycelium for examination with the scanning electron microscope, دانش بیماری شناسی گیاهی, Volume (11), No (2), Year (2022-9), Pages (42-51)
 4. Ghasem Esmaeili , Hamideh Fatemi tajaddin , , Majid Azizi , Hossein Arouiee , Jamil Vaezi , Yoshiharu Fujii , Diversity of Chemical Composition and Morphological Traits of Eight Iranian Wild Salvia Species during the First Step of Domestication, Agronomy, Volume (12), No (10), Year (2022-10), Pages (2455-2473)
 5. AMIRHASSAN ASADIAN , Majid Azizi , Hossein Arouiee , Semi-industrial Production of Lovastatin with a Standard Amount of Mycotoxin Citrinin from Monascus purpureus, Journal of Medicinal Plants and By-products, Year (2022-6)
 6. Hossein Arouiee , Mehdi Babaei , Ladan Ajdanian , mitra javdani asleh , Majid Azizi , Behnam Asgari Lajayer , Bernard Dell , Effect of essential oil of seven medicinal plants on longevity, nongermination, qualitative and quantitative traits of Solanum tuberosum cv. Agria, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (46), No (8), Year (2022-5)
 7. fahimeh vahdatpour , Hossein Arouiee , Khodayar Hemmati , Behnam Kamkar , Fatemeh Sheikh , Leaf Area Index, Dry Matter Accumulation and Allocation Trends in Vicia faba L. Affected by Inoculation with Rhizobium and Pseudomonas, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (23), No (4), Year (2021-6), Pages (903-914)
 8. DHULFIQAR HMIZ , Hossein Arouiee , Evaluation of Soil Temperature under Mulches and Garlic Extract on Yield of Cucumber (Cucumis sativus L.) in Greenhouse Conditions, Journal of Horticulture, Volume (3), No (1), Year (2016-4), Pages (1-5)
 9. Masoumeh Vakili Ghartavol , Hossein Arouiee , Shiva Golmohammadzadeh , Mahboobeh Naseri , Antifungal activity of Mentha × Piperita L. essential oil, Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, Volume (21), No (1), Year (2022-2), Pages (143-152)
 10. ladan ajdanian , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Mehdi Babaei , Changes in biochemical properties of tomato (cv.240) affected by combination of blue/red optical spectra and Calfomyth spray (Ca and P), International Journal of Agricultural and Biological Engineering, Volume (13), No (5), Year (2020-1), Pages (79-84)
 11. ladan ajdanian , Mehdi Babaei , Hossein Arouiee , Investigation of photosynthetic effects, carbohydrate and starch content in cress (Lepidium sativum) under the influence of blue and red spectrum, Heliyon, Volume (6), No (12), Year (2020-12)
 12. Ghasem Esmaeili , Majid Azizi , Hossein Arouiee , Jamil Vaezi , Flowering Features and Breeding Systems of Seven Native Salvia Species in Iran, Journal of Rangeland Science, Volume (10), No (4), Year (2020-9), Pages (443-455)
 13. Majid Azizi , nastaran hemmati , روزلا اسپینا , فرانکوئیس دوپیر , Hossein Arouiee , محسن سعیدی , دومینیک لوراین متر , Accumulation of ajmalicine and vinblastine in cell cultures is enhanced by endophytic fungi of Catharanthus roseus cv. Icy Pink, Industrial Crops and Products, Volume (158), No (2), Year (2020-10), Pages (1-10)
 14. Ghasem Esmaeili , Majid Azizi , Hossein Arouiee , Jamil Vaezi , Anatomical and Morphological Properties of Trichomes in Four Iranian Native Salvia Species under Cultivated Conditions, International Journal of Horticultural Science and Technology, Volume (6), No (2), Year (2019-12), Pages (189-200)
 15. Ameneh Tarakemeh , Majid Azizi , وحید روشن , حسن صالحی , Rosella Spina , Francois Dupire , Hossein Arouiee , Dominique Laurain-Mattar , Quantitative Determination of Lycorine and Galanthamine in Different in Vitro Tissues of Narcissus tazetta by GC-MS, International Journal of Horticultural Science and Technology, Volume (6), No (2), Year (2019-12), Pages (151-157)
 16. ladan ajdanian , مهدی بابایی , Hossein Arouiee , The growth and development of cress (Lepidium sativum) affected by blue and red light, Heliyon, Volume (5), No (7), Year (2019-7)
 17. mahdi shahriari fakhrabad , Bhram Abedi , Seyyed Hossein Nemati , Hossein Arouiee , Studying the Effects of Foliar Spraying of Seaweed Extract as a Bio-Stimulant on ‎the Increase on the Yield and Quality of Tomato (Lycopersicon Esculentum L.), World Journal of Environmental Biosciences, Volume (8), No (3), Year (2019-7), Pages (11-17)
 18. fahime azmoode , Gholam Hossein Davarynejad , Nasrin Moshtaghi , Hossein Arouiee , اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب, پژوهش های تولید گیاهی, Volume (23), No (4), Year (2017-1), Pages (165-184)
 19. Ameneh Tarakeme , Majid Azizi , Vahid Rowshan , Hassan Salehi , Rosella Spina , François Dupire , Hossein Arouiee , Dominique Laurain-Mattar , Screening of Amaryllidaceae alkaloids in bulbs and tissue cultures of Narcissus papyraceus and four varieties of N. tazetta, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Volume (172), No (175), Year (2019-8), Pages (230-237)
 20. zeinab safaei , Majid Azizi , Gholam Hossein Davarynejad , Hossein Arouiee , The Effect of Planting Seasons on Quantitative and Qualitative Characteristics of Black cumin -Nigella sativa L.-, Journal of Medicinal Plants and By-products, Volume (6), No (1), Year (2017-6), Pages (27-33)
 21. Abolghasem Hamidi Moghaddam , Hossein Arouiee , Nasrin Moshtaghi , Majid Azizi , Mahmoud Shoor , Fatemeh Sefidkon , Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stress, Journal of Ecological Engineering, Volume (20), No (5), Year (2019-4), Pages (217-228)
 22. amin ramazani , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Ahmad Ahmadian , Studying the Effects of Irrigation Management, Organic Fertilizer and Nano composite Superabsorbent Polymers on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Daughter Corms of Saffron -Crocus Sativus L.-, Transylvanian Review, Volume (26), No (26), Year (2018-2), Pages (6919-6931)
 23. lila shekari , Hossein Arouiee , Amin Mirshekari , Seyyed Hossein Nemati , Protective Role of Selenium on Cucumber -Cucumis sativusL.- Exposed to Cadmium and Lead Stress During Reproductive Stage, Journal of Plant Nutrition, Volume (42), No (5), Year (2019-1), Pages (529-542)
 24. Abolghasem Hamidi Moghaddam , Hossein Arouiee , Nasrin Moshtaghi , Majid Azizi , Mahmoud Shoor , Fatemeh Sefidkon , Visual Quality and Morphological Responses of Rosemary Plants to UV-B Radiation and Salinity Stress, Journal of Ecological Engineering, Volume (20), No (2), Year (2019-2), Pages (34-43)
 25. Seyyed Hossein Nemati , Hossein Arouiee , J-A. OLFATI2 , Evaluation of resistance, enzymatic response, and phenolic compounds in roots of f1 cucumber hybrids to fusarium oxysporum f. Sp. Radicis-cucumerinum, Journal of Horticultural Research, Volume (25), No (1), Year (2017-12), Pages (117-124)
 26. abozar gharehbaghi , Hossein Arouiee , EFFECT OF CADMIUM ON SEED GERMINATION AND EARLIER BASIL (OCIMUM BASILICUM L. AND OCIMUM BASILICUM VAR. PURPURESCENS) SEEDLING GROWTH, Trakia Journal of Sciences, Volume (15), No (1), Year (2017-4), Pages (1-4)
 27. Mohsen poursoltan Hojagan , Hossein Arouiee , S. Jalal Tabatabaei , Seyyed Hossein Nemati , Priming impacts on seed quality of tomato (Lycopersicon esculentum) under salinity condition, International Journal of Agronomy and Agricultural Research, Volume (11), No (3), Year (2017-9), Pages (104-109)
 28. azadeh hosseini , Seyyed Hossein Nemati , Mohammad Khajeh Hosseini , Hossein Arouiee , Effects Of Different Nitrogen And Solupotasse. Fertilizer Rate On Yield And Yield Components Of Potato, IIOAB Journal, Volume (8), No (1), Year (2017-2), Pages (93-97)
 29. Faramarz Moradi , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Nemati , Bioassay of Flavonoids Crataegus oxyacantha with Plant bionanosensor, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (10), No (2), Year (2018-5), Pages (71-77)
 30. Faramarz Moradi , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Nemati , The Qualitative Bioassay of vitamins C and B12 antioxidants by Plant bionanosensor, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (10), No (2), Year (2018-5), Pages (63-69)
 31. , Shiva Golmohammadzadeh , Hossein Arouiee , Mahmoud Reza Jaafari , Seyyed Hossein Nemati , Antifungal activity of Zataria multiflora essential oil-loaded solid lipid nanoparticles in-vitro condition, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (19), No (11), Year (2016-11), Pages (1231-1237)
 32. Shirzad Sure , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Effect of GA3 and Ehtephon on sex expression and oil yield in medicinal pumpkin (Cucurbita peop var. styriaca), International Journal of Farming and Allied Sciences, Volume (2), No (9), Year (2013-9), Pages (196-201)
 33. ali baradaranrad , Hossein Arouiee , Ali Tehranifar , Effect of magnetic field on germination of two Calendula officinalis L. cultivars, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Volume (7), No (4), Year (2016-6), Pages (662-668)
 34. razieh valiasill , Majid Azizi , Masoumeh Bahreini , Hossein Arouiee , The Survey of Microbial Quality of the Dry Sample, Extract and Brewing of some Medicinal Plants, Notulae Scientia Biologicae, Volume (6), No (4), Year (2014-10), Pages (478-482)
 35. Mahboobeh Nasseri , Hossein Arouiee , Shiva Golmohammadzadeh , Mahmoud Reza Jaafari , Seyyed Hossein Nemati , Antifungal Effects of Zataria multiflora Essential Oil on the Inhibitory Growth of some Postharvest Pathogenic Fungi, Notulae Scientia Biologicae, Volume (7), No (4), Year (2015-12), Pages (412-416)
 36. Hossein Nastari Nasrabadi , Seyyed Hossein Nemati , Mohammad Kafi , Hossein Arouiee , Effect of foliar application with salicylic acid on two Iranian melons (Cucumis melo L.) under water deficit, African Journal of Agricultural Research, Volume (10), No (33), Year (2015-8), Pages (3305-3309)
 37. Alireza Hadipour , Majid Azizi , H. NaghdiBadi , J. Panahandeh , A. Delazar , Hossein Arouiee , Phytochemical diversity of Eremostachys laciniata Bunge populations in Iran, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, Volume (15), No (57), Year (2016-12), Pages (9-18)
 38. Ghasem Esmaeili , Majid Azizi , Hossein Arouiee , Leila Samiei , Micropropagation of Astragalus adscendens :A Source of Gaz-angabin Manna in Iran (Persian Manna), Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (18), No (3), Year (2016-7), Pages (741-750)
 39. Saeid HassanzadehMobini , Mohd Razi Ismail , Hossein Arouiee , The impact of aeration on potato (Solanum tuberosum L.) minituber production under soilless conditions, African Journal of Biotechnology, Volume (14), No (11), Year (2015-3), Pages (910-921)
 40. Vahid Akbarpour , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Nemati , Phytochemical and Morphological Attributes of Borage (Borago officinalis) Affected by Salicylic Acid as an Enhancer, Notulae Scientia Biologicae, Volume (6), No (2), Year (2014-6), Pages (138-142)
 41. samane mohammadi , Hossein Arouiee , Mohammad Hossein Aminifard , Ali Tehranifar , Vahid Jahanbakhsh mashhadi , Effect of fungicidal essential oils against Botrytis cinerea and, Archives of Phytopathology and Plant Protection, Volume (47), No (13), Year (2013-8), Pages (1603-1610)
 42. mahnaz bahlgerdi , Hossein Arouiee , Majid Azizi , The study of plant density and planting methods on some growth characteristics, seed and oil yield of medicinal pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca, cv. ‘Kaki), American Journal of Life Sciences, Volume (2), No (5), Year (2014-6), Pages (319-324)
 43. shahab aldin ahoei , Seyyed Hossein Nemati , Hamid Rouhani , Hossein Arouiee , The effects of Thrichoderma harzianom extract on the chlorophyll rate and nitrate concentration in two varieties of Lettuce in soilless culture system, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (22), No (2), Year (2014-1), Pages (91-95)
 44. shahab aldin ahoei , Seyyed Hossein Nemati , Hamid Rouhani , Hossein Arouiee , Effect of different isolates of Trichoderma harzianum fungus on Lettuce (Lacttuca sativa) seedling growth traits in soilless culture, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (20), No (3), Year (2014-4), Pages (546-549)
 45. zeinab safaei , Majid Azizi , مریم یاراحمدی , Hossein Arouiee , Gholam Hossein Davarynejad , Effect of different irrigation intervals And anti-transpirants compounds on yield and yield components of Black Cumin (Nigella Sativa), International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, Year (2014-9), Pages (1-10)
 46. zeinab safaei , Majid Azizi , Gholam Hossein Davarynejad , Hossein Arouiee , Effect of foliar application of Humic acid and Nano fertilizer (Farmks®) on yield and yield components of Black cumin Nigella sativa L).), Journal of Medicinal Plants and By-products, Volume (2), Year (2014-8), Pages (132-140)
 47. Seyyed Hossein Nemati , akram farzane , Hossein Arouiee , Amin Mirshamsi kakhki , The Estimate of Heterosis and Combining Ability Some Morphological Characters in Tomato Transplants (Lycopersicon esculentum Mill.), International Journal of Farming and Allied Sciences, Volume (2), No (11), Year (2013-11), Pages (290-295)
 48. akram farzane , Seyyed Hossein Nemati , Hossein Arouiee , Amin Mirshamsi kakhki , Navid Vahdati Mashhadian , The Estimate of Combining Ability and Heterosis for Yield and Yield Components in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.), Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (6), No (17), Year (2012-7), Pages (129-134)
 49. mahdi mohammadzadeh , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Effect of Different levels of Salt Stress and Salicylic Acid onMorphological Characteristics of four Mass Native Basils (Ocimum basilcum), International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (13), Year (2013-12), Pages (3590-3596)
 50. mohammadhossein aminifard , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Seyyed Hossein Nemati , Hawa Z.E. Jaafar , Effect of compost on antioxidant components and fruit quality of sweet pepper (capsicum annuum L.), Journal of Central European Agriculture, Volume (14), No (2), Year (2013-5), Pages (47-56)
 51. Hamideh Fatemi tajaddin , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Seyyed Hossein Nemati , Influenced of Quality of Light Reflected of Colored Mulch on Cucurbita Pepo Var Rada Under Field Condition, International Journal of Agriculture: Reaserch and Review, Volume (3), No (2), Year (2013-1), Pages (374-380)
 52. razieh valiasill , Majid Azizi , M. Bahreini , Hossein Arouiee , The Investigation of Decontamination Effects of Ozone Gas on Microbial Load and Essential Oil of Several Medicinal Plants, Notulae Scientia Biologicae, Volume (5), No (1), Year (2013-1), Pages (34-38)
 53. Shirzad Sure , Hossein Arouiee , reza daliri moghaddam , Influence of Drought Stress and its Interaction with Salicylic Acid on Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seedling Growth, Botany Research Journal, Volume (4), No (4), Year (2011-10), Pages (35-40)
 54. mohammadhossein aminifard , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Seyyed Hossein Nemati , Hawa Z. E. Jaafar , Effect of Humic Acid on Antioxidan Activities and Fruit Quality of Hott Pepper (Capsicum annuum L, Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, Volume (18), No (4), Year (2012-10), Pages (360-369)
 55. morteza alirezaie noghondar , Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , Rezazadeh Shamsali , Comparison of Colchicine Content Between Hysteranthous and Synanthous Colchicum Species in Different Seasons, Global Journal of Research on Medicinal plants & Indigenous Medicine, Volume (2), No (2), Year (2013-2), Pages (81-88)
 56. samaneh mohammadi , Hossein Arouiee , mohammadhossein aminifard , Vahid Jahanbakhsh mashhadi , In vitro and in vivo antifungal activates of the essential oils of various, Archives of Phytopathology and Plant Protection, Volume (45), No (20), Year (2012-12), Pages (2474-2484)
 57. , Hossein Arouiee , Mohammad Kafi , Seyyed Hossein Nemati , Effect of Silicon on Growth and Physiological Parameters in Fenugreek (Trigonella foenumgraceum L.) Under Salt Stress, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (4), No (21), Year (2012-8), Pages (1554-1558)
 58. mohammadhossein aminifard , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Seyyed Hossein Nemati , Hawa Z.E. Jaafar , The Influence of Compost on Antioxidant Activities and Quality of Hot Pepper (Capsicum annuum L.), Caspian Journal of Applied Sciences Research, Volume (1), No (9), Year (2012-8), Pages (80-86)
 59. mohammadhossein aminifard , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Nemati , Majid Azizi , Hawa Z. E. Jaafar , Fulvic acid affects pepper antioxidant activity and fruit quality, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (68), Year (2012-9), Pages (13179-13185)
 60. hamed kaveh , safieh vatandoost , Hossein Arouiee , morteza mazhabi , Would Trichoderma Affect Seed Germination and Seedling Quality of Two Muskmelon Cultivars, Khatooni and Qasri and Increase Their Transplanting Success?, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (15), Year (2011-6), Pages (169-175)
 61. Shirzad Sure , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Influence of Plant Growth Regulators (PGRs) and Planting Method on Growth and Yield in Oil Pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca), Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (2), Year (2012-3), Pages (101-107)
 62. mohammadhossein aminifard , Hossein Arouiee , Atefe Ameri , Hamideh Fatemi tajaddin , Effect of plant density and nitrogen on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annum L.), African Journal of Agricultural Research, Volume (7), No (6), Year (2012-2), Pages (859-866)
 63. mohammadhossein aminifard , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Seyyed Hossein Nemati , Mehdi Khayyat , EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE GROWTH OF PEPPER PLANTS UNDER FIELD CONDITIONS, Journal of Plant Nutrition, Volume (35), No (2), Year (2012-1), Pages (235-242)
 64. mohammadhossein aminifard , Hossein Arouiee , Hamideh Fatemi tajaddin , Atefe Ameri , sajede karimpour , RESPONSES OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) TO DIFFERENT RATES OF NITROGEN UNDER FIELD CONDITIONS, Journal of Central European Agriculture, Volume (11), No (4), Year (2010-12), Pages (453-458)
 65. morteza alirezaie , Hossein Arouiee , Shamsali REZAZADEH , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Navid Vahdati Mashhadian , Warm Stratification and Chemical Treatments Overcomes the Dormancy and Promotes Germination of Colchicum kotschyi Boiss Seeds under In Vitro Condition, Notulae Scientia Biologicae, Volume (3), No (2), Year (2011-3), Pages (104-107)
 66. mohammadhossein aminifard , Hossein Arouiee , Hamideh Fatemi tajaddin , عاطفه امیری , Performance of Eggplant (Solanum melongena L.) and Sweet Pepper (Capsicum annuum L.) in Intercropping System under Different Rates of Nitrogen, Horticulture, Environment, and Biotechnology, Volume (51), No (5), Year (2010-10), Pages (367-372)
 67. Hossein Arouiee , tayebeh nazdar , Azadeh Mousavi bazaz , Preliminary Studies on Allelopatic Effect of Some Woody Plants on Seed Oermination of Rye-Grass and Tall Fescue, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (13), No (21), Year (2010-10), Pages (1030-1035)
 68. Seyyed Hossein Nemati , , Majid Azizi , Hossein Arouiee , The Effect of Seed Extraction Methods on Seed Quality of Two Cultivar s Tomato-Solanum lycopersicum L, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (13), No (17), Year (2010-8), Pages (814-820)
 69. mohammadhossein aminifard , Hossein Arouiee , sajede karimpour , Seyyed Hossein Nemati , Growth and Yield Characteristics of Paprika Pepper (Capsicum annum L.) in Response to Plant Density, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (9), No (5), Year (2010-6), Pages (276-280)
 70. Mohammad Mohsenzadeh , R. Rezaeian - Doloei , Hossein Arouiee , Antibacterial Effect of some Iranian Essential Oils Against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Ntrient BROTH Medium, KMITL science journal, Volume (6), No (2), Year (2006-7), Pages (637-641)
 71. Hossein Arouiee , Mohammad Mohsenzadeh , Effect of Essential oil of Carum carvi on the Growth Inhibition of Pathogenic Bacteria, KMITL science journal, Volume (6), No (2), Year (2006-7), Pages (658-661)
 72. Saeed Karbin , ali bradarand rad , Hossein Arouiee , Sasan Jafarnia , Antifungal Activities of the Essential Oils on Post Harvest Disease Agent Aspergilus flavus, Advances in Environmental Biology, Volume (3), No (3), Year (2009-9), Pages (219-225)
 73. Hossein Arouiee , Banafshe Dehdashtizade , Majid Azizi , Gholam Hossein Davarynejad , Influence of vermicompost on seedling growth of tomato, Acta Horticulturae, Year (2009-1), Pages (147-153)
 74. S.Hassanzadeh Mobini , Mohd Razi Ismail , Hossein Arouiee , Influence of ventilation and media on potato (Solanum tuberosum L.) tuberization and its growth characteristics, African Journal of Biotechnology, Volume (8), No (10), Year (2009-4), Pages (2232-2241)
 75. mehran asfanani , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Hossein Arouiee , Spraying of Sucrose on the Greenhouse-Grown Rose and Its Effects on, Acta Horticulturae, Year (2008-9), Pages (209-214)
 76. Hossein Arouiee , صفر موسی پور , حسن کریم زاده , CONTROL OF GREENHOUSE WHITEFLY (Trialeurodes vaporariorum) BY THYME AND PEPPERMINT, KMITL science journal, Volume (5), No (2), Year (2005-11), Pages (511-514)
 77. Hossein Arouiee , رضا امیدبیگی , Effects of Nitrogen fertilizer on productivity of medicinal pumpkin, Acta Horticulturae, Volume (629), Year (2004-3), Pages (415-419)
 78. Hossein Arouiee , EFFECTS OF THE ESSENTIAL OILS OF IRANIAN MEICINAL PLANTS ON THE GROWTH OF SOME PATHOGENIC BACTERIA, KMITL science journal, Year (2004-3)
 79. Hossein Arouiee , influence of pre and post emergence salt treatment on fruit yield and active substances of common pu, Journal of Medicinal and Aromatic Plant Sciences, Volume (23), No (30), Year (2001-3), Pages (399-403)
 80. Ali Tehranifar , mojtaba poostchi , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Nemati , Effects of Seven substrates on Qualitative and Quantitative Characteristics of Three Strawberry, Acta Horticulturae, No (127), Year (2007-2), Pages (485-488)
 81. Hossein Arouiee , Effect of Nitrogen Nutrition on Growth and Essential Oil Production of Peppermint-Mentha piperita, KMITL science journal, Volume (6), Year (2006-2), Pages (670-673)
 82. Hossein Arouiee , Majid Azizi , Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination of some Weeds and Medicinal Plants, Acta Horticulturae, Year (2006-2)
 83. Hossein Arouiee , ژیلا زنگویی , Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits, Acta Horticulturae, Year (2006-4)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. طیبه بااراده , حسین آروئی , محبوبه ناصری , مجتبی ممرآبادی , بررسی اثرفعالیت ضد قارچی اسانس کاکوتی بر کنترل قارچهای Penicillium digitatum Penicillium italicum , ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-02-17
 2. معصومه وکیلی قرطاول , حسین آروئی , شیوا گل محمدزاده , محبوبه ناصری , 1 بررسی اثر ضدقارچی اسانس نعناع فلفلی بر رشد قارچهایRhizopus Stoloniferو Rhizoctonia Solani , یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26
 3. فروزان صالحی , حسین آروئی , حسنعلی نقدی بادی , سیدحسین نعمتی , مجید تولیت , ارزیابی تنوع عملکرد اسانس و محتوای تام فنول و فلاونوئیدی اکوتیپهای مختلف مریم گلی پر ساقهSalvia multicaulisvahl در استان همدان , دهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2017-09-04
 4. لادن اژدانیان , مهدی بابائی , حسین آروئی , ترکیبی از طیف های نوری آبی و قرمز باعث رشد و توسعه نشاء گوجه فرنگی رقم240 شدند. , یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26
 5. لادن اژدانیان , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟ , دهمین همایش پژوهشهای نوین در علوم و فناوری , 2017-09-16
 6. لادن آژدانیان , مهدی بابائی , حسین آروئی , کاربرد تغذیه ای آمینواسیدها، رویکردی نوین جهت دستیابی به عملکرد حداکثری گیاه ریحان خوراکی , پنجمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , 2019-01-22
 7. لادن آژدانیان , مهدی بابائی , حسین آروئی , تاثیر محلول پاشی اسیدهای آمینه، بر رشد و عملکرد دو رقم ریحان (خوراکی و دارویی) , یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26
 8. شهاب الدین آهوئی , لادن آژدانیان , محمد ظریفیان , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , بررسی کاربرد محلول پاشی اسید هیومیک بر رشد و عملکرد گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) , نخستین کنگره و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت , 2018-10-09
 9. معصومه وکیلی قرطاول , حسین آروئی , شیوا گلمحمدزاده , محبوبه ناصری , بررسی اثر ضد قارچی نعناع فلفلی بر رشد قارچهای Rhizopus stolonifer و Rhizoctonia solani , یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26
 10. امین رمضانی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , احمد احمدیان , 1ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران , یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26
 11. مصطفی کوهزاددهمیانی , بهرام عابدی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , ملیحه مرشدلو , مجتبی صلاحی استاد , بررسی خصوصیات مورفولوژیکی اسفناج تحت تنش خشکی , هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2020-11-15
 12. مصطفی فالح یونس العبود , بهرام عابدی , حسین آروئی , مجتبی صلاحی استاد , ملیحه مرشدلو , اثر پیش تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در شرایط تنش شوری بر بذر گیاه ریحان , هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2020-11-15
 13. مصطفی فالح یونس العبود , بهرام عابدی , حسین آروئی , مجتبی صلاحی استاد , ملیحه مرشدلو , اثر پرایمینگ سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر رنگیزه های فتوسنتزی ریحان تحت تنش شوری , هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2020-06-20
 14. مریم درخشانی , حسین آروئی , علیرضا راشکی , اثر گرد و غبار بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیبات و عملکرد گیاهان دارویی , دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13
 15. امین رمضانی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , احمد احمدیان , مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه داروییزعفران تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک , پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14
 16. لادن آژدانیان , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟ , دهمین همایش پژوهشهای نوین در علوم و فناوری , 2017-09-16
 17. لادن آژدانیان , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240 , دومین همایش ملی دانش و فناوریعلوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2018-04-04
 18. مجید مربایان , محمد موسوی بایگی , حسین آروئی , هادی جباری نوقابی , بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی , نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , 2017-11-21
 19. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا , همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2016-08-30
 20. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-12-24
 21. سمیه صادقی فرد , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , بررسی اثرات آللوپاتیکی برخی از گیاهان دارویی بومی ایران با روش دیش پک , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 22. Somayeh Amini , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمدرضا جوهرچی , Farid MoradiNejad , بررسی ویژگیهای دگرآسیبی تیره گیاهی Asteraceae با استفاده از روش ساندویچ , Third national congress of plant physiology , 2014-05-07
 23. Somayeh Amini , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمدرضا جوهرچی , Farid MoradiNejad , بررسی 20 گونه گیاهی متعلق به تیره Asteraceaeاز نظر ویژگیهای دگرآسیبی با استفاده از روش دیش پک , Third national congress of plant physiology , 2014-05-07
 24. سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان , تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita ) , همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت , 2013-01-30
 25. سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان , بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17
 26. حسین آروئی , مرتضی علیرضایی , نوید وحدتی مشهدیان , مروری بر خواص دارویی و مواد فیتوشیمیایی انار از دیرباز تا به امروز , همایش ملی انار , 2011-10-05
 27. سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان , بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) , همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26
 28. سهیلا شهریاری تپه لری , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , حسین انصاری , بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی در طی دو چین , توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر , 2011-12-15
 29. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 30. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 31. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی سورنجان تحت شرایط رویشگاه , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 32. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 33. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , رحیم تقی زادفری , بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 34. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , مهناز کیانی فریز , یحیی سلاح ورزی , نوید وحدتی مشهدیان , تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 35. سمیه امینی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمدرضا جوهرچی , Yashiharo Fujii , بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2011-09-14
 36. حسن بیات , حسین آروئی , حسین مردانی کرانی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر کاربرد بذری سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 37. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده , سلمان شوشتریان , بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov , همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , 2010-06-01
 38. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک ریشه در گراس های چمنی بومی و وارداتی , پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2002-09-03
 39. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده , مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت , همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 40. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضا زاده , تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 41. علی برادران راد , حسین آروئی , علی تهرانی فر , بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valerina officinallis L.) در سیستم کشت هیدرو پونیک فضای باز , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 42. راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , منصوره خدا شناس , کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro , ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13
 43. راحله خطیب زاده , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , محمد فارسی , مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis , ششمین همایش ملی بیوتکنولو‍ژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13
 44. بنفشه دهدشتی زاده , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 45. بنفشه دهدشتی زاده , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , بررسی تاثیر ورمی کمپوست و فسفر بر صفات مورفولو‍ژیکی نشاء گوجه فرنگی , اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی , 2009-02-11
 46. طیبه نازدار , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , اثر دما و مدت زمان تخمیر بر کیفیت بذر تولیدی دو رقم گوجه فرنگی , اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2008-11-12
 47. حسین آروئی , كدوي تخم كاغذي - cucarbita pepo subsp. pepo con - var. pepo var. styriace grebense - گياهي جديد براي , اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي , 2000-11-06
 48. حسین آروئی , كاربردهاي درماني و تركيبات شيميايي قارچ , دومين گردهمائي برنامه ريزي و ساماندهي توليد و عرضه قارچهاي خوراكي ايران , 2002-07-08

انگلیسی

 1. Foroozan Salehi , Hossein Arouiee , حسنعلی نقدی بادی , Seyyed Hossein Nemati , مجید تولیت , EVALUATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERS AND ESSENTIAL OIL CONTENT IN SALVIA MULTICAULISVAHL. ECOTYPES OF HAMEDAN PROVINCE, IRAN , 6th National Congress on Medicinal Plants , 2017-05-09
 2. Foroozan Salehi , Hossein Arouiee , مهتاب صالحی , THE EFFECT OF PRIMING ON CUCURBITA PEPO SEED GERMINATION UNDER SUBOPTIMAL TEMPERATURES , 5th National Congress on Medicinal Plants , 2016-05-18
 3. shahab ahooi , ladan ajdanian , Seyyed Hossein Nemati , Hossein Arouiee , Growth and development of two cultivars of Mentha piperita and Shirazi mint under fungus Trichoderma treatment , International congress on science and knowledge , 2018-08-20
 4. amin ramazani , Hossein Arouiee , Majid Azizi , احمد احمدیان , ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران , یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26
 5. somayyeh nezami , Seyyed Hossein Nemati , Hossein Arouiee , Abdolreza Bagheri , EFFECT OF WATER DEFICIT STRESS ON GROWTH AND YIELD OF THREE MENTHA SPECIES UNDER CONTROLLED CONDITIONS , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 6. Hossein Arouiee , Maryam Kahrobaeian , Hasanzadeh mobini ,S , Vejdanifard ,M , Mir hossainy ,M , Ashofte yazdi.A.R , Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits , The 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology , 2010-10-04
 7. Hossein Arouiee , Saeed Karbin , ali bradarand rad , Saiid Hatefi , The Activity of essential oils of Hyssopus officinalis and Juniperus orointalis Against Rhizopus spp , The 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology , 2010-10-04
 8. Hossein Arouiee , Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination of Some Weeds and Medicinal Plants , The 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology , 2010-10-04
 9. Hossein Arouiee , Samira Ghasemimohsenabad , Majid Azizi , Seyyed Hossein Nemati , Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination and Growth of Common Weeds in Mashhad Area , The 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology , 2010-10-04
 10. Hossein Arouiee , Mahdiyeh Kharrazi , Allelopathic Effects of Convolvulus arvensis L. on Garden Radish Growth and Germination , 28th International Horticultural Congress , 2010-08-22
 11. Hossein Arouiee , Banafshe Dehdashtizade , Majid Azizi , Gholam Hossein Davarynejad , The Study of Different Levels of Vermicompost and Phosphorus on Growth and Development and Some Elements Absorption in Tomato Transplants , 28th International Horticultural Congres , 2010-08-22
 12. , Seyyed Hossein Nemati , Majid Azizi , Hossein Arouiee , The Effect of Seed Extraction Methods on Seed Quality of Two Cultivar’s Tomato (Lycopersicon esculentum Mill( , 28th International Horticultural Congrss , 2010-08-22
 13. Seyyed Hossein Nemati , elahe mirabi , Gholam Hossein Davarynejad , Hossein Arouiee , The Effect of Mulch, Prune and Plant Density on Vegetative Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 14. Seyyed Hossein Nemati , , Ali Tehranifar , Hossein Arouiee , The Study of Improvement of Tomato Lines for the Longevity Period of Fruits , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 15. Somaye Amini , Majid Azizi , Hossein Arouiee , Mohammad Reza Joharchi , Y. Fujii , Screening of 25 medicinal and wild plant species for allelopathic activity using the sandwich method , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 16. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , Maryam Kahrobaeian , M. Vejdanifar , S. Hasanzadeh Mobini , K. Khalily Darini , Comanion Culture of Cucumis melo var. inodorus with Peppermint and Thyme as a Natural Method for Myopardalis pardalino Control , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 17. morteza alirezaie , Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , Rezazadeh , Effect of Different Media on Phonological Stages of Tow Colchicum Species Under Open Field Soilless Conditions , International Conference & Exhibition on Soilless Culture , 2010-03-08
 18. Hossein Arouiee , Saeed Karbin , ali bradarand rad , Maryam Kahrobaeian , Comparison of Roots and Essential Oil Yield of Valerian Under Field and Hydroponic Conditions , International Conference and Exhibition on Soilless Culture , 2010-03-08
 19. Hossein Arouiee , ali bradarand rad , Ali Tehranifar , Effects of Different Media on Valeriana officinalis L. Root and Essential Oil Yield Under Open Field Soilless Culture Conditions , International Conference and Exhibition on Soilless Culture , 2010-03-08
 20. Hossein Arouiee , Saeed Karbin , Ali Tehranifar , Fresh yield and Esential Oil yield of Mentha x piperita L. in Open Field Soilless Culture and Conventional Condition , International Conference and Exhibition on Soilless Culture , 2010-03-08
 21. , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Nemati , Majid Azizi , Effect of Plant Density and Nitrogen Nutrition on Growth, Yield and Active Substances of Medicinal Pepper , 2nd International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants , 2009-11-25
 22. ساناز بمانی , Hossein Arouiee , احمد گلچین , FOLIAR APPLICATION Zn , B AND N , ON GROWTH , DEVELOPMENT , SEED YIELD AND , OIL SEED CONTENT OF MEDICINAL PUMPKIN , 2nd International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants , 2009-11-25
 23. Hossein Arouiee , Maryam Kahrobaeian , محمد کیمیاگران , محمد جودی , مسعود وجدانی فر , سهراب قلی نژاد , مهرداد میر حسینی , Effect of Essential Oils of some Medicinal Plants on Control of , 2nd International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants , 2009-11-25
 24. Hossein Arouiee , Samira Ghasemimohsenabad , Majid Azizi , Seyyed Hossein Nemati , Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination and Growth of Common Weeds in Mashhad Area , 2nd International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants , 2009-11-25
 25. , Hossein Arouiee , Antifungal Activity of some Medicinal Plant Extracts and Essential Oils Against Citrus Fungal Diseases , 2nd International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants , 2009-11-25
 26. محمد کیمیاگران , Hossein Arouiee , مسعود وجدانی فر , سهراب قلی نژاد , مهرداد میرحسینی , Qualitative and Quantitative Characteristics of Medicinal Pumpkin Influenced by Sowing Time , 2nd International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants , 2009-11-25
 27. Hossein Arouiee , Behdad Alizadeh , Seyedmajid Zargarian , Maryam Kahrobaeian , Effect of Nitrogen Application on Growth and Essential Oil Production of Peppermint ( Mentha piperita ) , 2nd International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants , 2009-11-25
 28. Hossein Arouiee , Maryam Kahrobaeian , Effects of Nitrogen on Growth , Seed Yield and Oil Seed Content of Cucurbita pepo subsp. pepo convar. pepo var. styriaca , 2nd International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants , 2009-11-25
 29. Hossein Arouiee , Maryam Kahrobaeian , سعید حسن زاده مبینی , Control of Cucumber Whitefly and Spider Mite Under Greenhouse Conditions by some Medicinal Plants Extract , Vegetable Production, Quality and Process Standardization in Chain: a Worldwide Perspective , 2008-10-14
 30. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , کاظم خلیلی دارینی , سعید حسن زاده مبینی , Multiple Cropping of Cucumis melo var. inodorus with Peppermint and Thyme as a Natural Method for Myopardalis pardalino Control , Vegetable Production, Quality and Process Standardization in Chain: a Worldwide Perspective , 2008-10-14
 31. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , Maryam Kahrobaeian , Ferula assa-foetida as a Natural Pesticide Basis for Myopardalis pardalino Conrol for Production of C. melo var. inodorous Under Field Conditions , Vegetable Production, Quality and Process Standardization in Chain: a Worldwide Perspective , 2008-10-14
 32. Hossein Arouiee , Banafshe Dehdashtizade , Majid Azizi , Gholam Hossein Davarynejad , Influence of Vermicompost on the Growth of Tomato’s Transplanting , Vegetable Production, Quality and Process Standardization in Chain: a Worldwide Perspective , 2008-10-14
 33. Hossein Arouiee , effect of pre and post emergence salt treatment on some charasteristics of medicinal pumpkin , world conference on medicinal and aromatic plants , 2001-06-22
 34. Hossein Arouiee , effects of nitrogen fertilization on leaves chlorophyll nitrogen content seed dry weight and oil see , xxvlth international horticultural congress & exhibition - IHC2002 , 2002-08-11
 35. Hossein Arouiee , secondary metabolites of callus and regenerants of st johns wort - hypericum perforatum L , xxvlth international horticultural congress & exhibition - IHC2002 , 2002-08-11
 36. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , کاظم خلیلی دارینی , سعید حسن زاده مبینی , کشت توام آویشن و نعناء فلفلی با خربوزه به منظور کنترل مگس خربوزه , GlobalSummit on Medicinal and Aromatic Plants(GOSMAP-3) , 2007-11-23
 37. Hossein Arouiee , وحید جهانبخش , امیر مهدی مرادی , Mahmoud Shoor , بررسی تاثیر ضد قارچی اسانسهای نعناء فلفلی ، رازیانه و زیره سیاه , Global Summit on medicinal and Aromatic plants (GOSMAP-3) , 2007-11-21
 38. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , مریم کهربائیان , امیر مهدی مرادی , کاربرد مواد موثر آنغوزه به عنوان یک آفتکش طبیعی در کنترل مگس خربوزه , Global Summit on medicinal and Aromatic plants(gosmap3) , 2007-02-11
 39. Hossein Arouiee , سعید کاربین , علی برادران راد , سعید هاتفی , تاثیر اسانس نعناء فلفلی و رازیانه بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرلیط کشت درون شیشه ای , 3rd Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants , 2007-11-21
 40. علی برادران راد , سعید کاربین , Hossein Arouiee , مریم کهربائیان , تاثیر اسانس رزماری و سرو بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرایط درون شیشه ای , 3rd Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants , 2007-11-21
 41. Hossein Arouiee , مریم کهربائیان , سعید حسن زاده مبینی , کنترل مگس سفید و کنه تار عنکبوتی خیار گلخانه ای با استفاده از عصاره تعدادی از گیاهان دارویی , 3rd Global Summit on Medicinl and Aromatic Plants , 2007-11-21
 42. Hossein Arouiee , کاظم خلیلی دارینی , کنترل مگس خربوزه در ارقام مختلف با استفاده از روش نوین کشت توام با گیاه دارویی نعنا ء فلفلی , 3rd Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants , 2007-11-21
 43. Hossein Arouiee , مجید عزیزی ارانی , علی برادران راد , سعید کاربین , محسن سالارپیشه , مقایسه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت دوسیستم کشت هیدروپونیک و کشت مزرعه ای , International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants , 2007-01-15