بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خانواده


موارد یافت شده: 131

1 - نقش صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده در پیشبینی سلامت روان دانشجویان با سابقهی تخلف انضباطی (چکیده)
2 - تحلیل محتوای کتب منتشر شده در عرصه مطالعات زنان و خانواده (چکیده)
3 - نقش سبک حل تعارض اجتنابی در پیش بینی کارکردهای خانواده با واسطه گری تاب آوری (چکیده)
4 - اثربخشی خانوادهدرمانی ارتباطی ستیر بر تابآوری و حل مسئله زوجین (چکیده)
5 - مطالعۀ جامعه‌شناختی ناهنجاری‌های جنسی در پاتوق‌های کارتن‌خوابی شهرهای تهران و مشهد (چکیده)
6 - عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین در طبقه متوسط (چکیده)
7 - توانمندسازی تحولی خانواده وکاهش نگرانیهای زنان باردار در دوران همه گیری بیماری کووید 19: مروری بر آموزشهای خانواده محور (چکیده)
8 - نقش سبک حل تعارض اجتنابی در پیش بینی کارکردهای خانواده با واسطه گری تاب آوری (چکیده)
9 - واکاوی مشاوره ای خودارضایی دختران و توانمندسازی تربیتی مادران از منظرالگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد (چکیده)
10 - تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند (چکیده)
11 - اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل دار نوجوانان (چکیده)
12 - کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه های بوم گردی ایران (چکیده)
13 - مقایسه کارکرد تحولی خانواده، ویژگیهای شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجار (چکیده)
14 - جایگاه مادران در تربیت جنسی فرزندان از منظر الگوی خانواده محور مبتنی بر رشد (چکیده)
15 - بررسی اثر ترتیب اجرای 12 هفته تمرین ترکیبی بر CTRP3، TNF-α، IL6 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
16 - بررسی نگرش و التزام عملی به نماز و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
17 - تحلیل محتوای کتب منتشر شده در عرصه مطالعات زنان و خانواده (چکیده)
18 - سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی (چکیده)
19 - شناسایی پیامدهای مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران (چکیده)
20 - اختلال طیف اتیسم و سلامت روانی خانواده: مروری بر درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR (چکیده)
21 - رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه ی گذشته (چکیده)
22 - بررسی میزان آگاهی زوجین از حقوق متقابل در خانواده و تاثیر آن بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی کارمندان متاهل دانشگاه فردوسی) (چکیده)
23 - انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه (چکیده)
24 - تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران (چکیده)
25 - اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکان (چکیده)
26 - تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک (چکیده)
27 - بررسی تنبیه بدنی زوجه از دیدگاه قرآن (چکیده)
28 - نقش قناعت در تحکیم خانواده و راه های نهادینه کردن آن درجامعه (چکیده)
29 - جوانه زنی بذر علف هرز قدومه-Alysum strigosum Banks & Soland.- تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری (چکیده)
30 - بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش شکفتگی زنان سرپرست خانواده (چکیده)
31 - بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی موثر بر رفتار تغذیه ای -فراتحلیلی از مطالعات موجود- (چکیده)
32 - بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن (چکیده)
33 - بررسی کارآمدی فنون هفتگانه سبک‌شناسی تطبیقی در چارچوب ترجمه ادبی (چکیده)
34 - پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان ه (چکیده)
35 - پیشنهاد استفاده از الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی در سازماندهی محتوای ‏کتابشناسی‏ ها برمبنای خانواده کتابشناختی:‏ مورد کاوی شاهنامه فردوسی (چکیده)
36 - خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR) (چکیده)
37 - تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایران (چکیده)
38 - سبک زندگی اسلامی و الگوهای توانمند سازی اقتصاد خانواده، در فرهنگ رضوی (چکیده)
39 - بررسی سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده ای افراد مبتلا به اختلال دوقطبی (چکیده)
40 - پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده (چکیده)
41 - نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینی (چکیده)
42 - مقایسه اثر بخشی درمان های تکمیلی آموزش روانی-فردی وآموزش روانی-خانواده بر علایم افسردگی و شیدایی بیماران دو قطبی نوع یک تحت درمان دارویی (چکیده)
43 - بررسی آموزه های دینی بر حوزه تنظیم روابط اقتصادی در خانواده (چکیده)
44 - اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده (چکیده)
45 - تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن (چکیده)
46 - پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده (چکیده)
47 - طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
48 - پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
49 - اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیتهای شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاین (چکیده)
50 - بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی (چکیده)
51 - بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران (چکیده)
52 - میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
53 - بررسی طرح¬های مختلف AUSM در جریان¬های پایا و ناپایا (چکیده)
54 - اوقات فراغت در شرایط ناکارآمدی فرهنگی؛ مطالعه کیفی دختران جوان درشهر بجستان (چکیده)
55 - تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان (چکیده)
56 - بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد (چکیده)
57 - الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی (چکیده)
58 - تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده (چکیده)
59 - احساس امنیت زنان (چکیده)
60 - تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان (چکیده)
61 - فلسفه ازدواج از دیدگاه اسلام و بررسی موانع موجود بر سر راه ازدواج جوانان (چکیده)
62 - نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی (چکیده)
63 - مقایسه مدل های دوبعدی و سه بعدی در تخصیص بیمار و پزشک به مراکز درمانی (چکیده)
64 - تعاملات در یک ابزار تعاملی مجازی و ارتباطی (چکیده)
65 - رابطه توانایی حل‌ مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌ زناشویی (چکیده)
66 - طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها (چکیده)
67 - نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای (چکیده)
68 - بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 (چکیده)
69 - بهینه سازی تخصیص در طرح پزشک خانواده (چکیده)
70 - کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم (چکیده)
71 - خانواده، کانون تضاد و سازش (چکیده)
72 - کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانان (چکیده)
73 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
74 - تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
75 - اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مولفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده (چکیده)
76 - مصرف رسانه و تاثیر آن بر روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان، مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی (چکیده)
77 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
78 - اثر فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیلاتس بر سطح آیریزین سرمی و مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
79 - بررسی کیفیت زندگی زنان در چارچوب خانواده (چکیده)
80 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده درمانی ساختی بر کاهش تعارض و بهبود روابط والد نوجوان (چکیده)
81 - بررسی تعارض کار- خانواده بر روی رضایت مندی شغلی در چارچوب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اولاد و جایگاه شغلی (چکیده)
82 - بررسی الگوهای رفتاری مصرف در خانواده (چکیده)
83 - بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل (چکیده)
84 - ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS) (چکیده)
85 - نقش تکنولوژی نوین در توانمندسازی اقتصاد خانواده (چکیده)
86 - میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 89-90 (چکیده)
87 - تاثیر فیس بوک بر کاهش سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده (چکیده)
88 - اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانواده (چکیده)
89 - نقش مهریه در پایداری و اقتصاد خانواده (چکیده)
90 - اختصاصی کردن ماتریس امتیاز PAM: بررسی ماتریس مربوط به پروتئین های سایتوکروم C (چکیده)
91 - بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی (چکیده)
92 - ارزیابی اثر فعالیت ضدویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی (چکیده)
93 - بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهد (چکیده)
94 - دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای (چکیده)
95 - بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد (چکیده)
96 - ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی (چکیده)
97 - نقش حضرت زینب از منظر خانوادگی و اجتماعی (چکیده)
98 - فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوههای بینالود (شمال خاوری ایران) (چکیده)
99 - اصل تساوی مرد و زن از دیدگاه حقوق خصوصی (چکیده)
100 - خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (چکیده)
101 - مطالعه کلادیستی خانواده های راسته Araneae بر اساس صفات مورفولوژیک (چکیده)
102 - عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد (چکیده)
103 - تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و مقایسه ی کارکرد خانواده ی آسیب دیده و عادی (چکیده)
104 - آنتروپی تجمعی آخرین آماره مرتب و مشخصه سازی براساس آن (چکیده)
105 - مقایسه اثرات عصاره موسیر Allium hirtifolium جمعیت همدان و اصفهان بر روی سلولهای L929 و Hela (چکیده)
106 - بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی (چکیده)
107 - بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
108 - خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی (چکیده)
109 - تحلیل فاصله استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه و حین برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاه: پیامدها و چالش ها (چکیده)
110 - بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینی (چکیده)
111 - بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده -- دوستان ) و سلامت روانی نوجوان (چکیده)
112 - بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل (چکیده)
113 - نهاد خانواده در جامعه ی دینی (چکیده)
114 - بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد (چکیده)
115 - نقش تعامل خانواده و دانشگاه در تربیت شهروندی دانشجویان (چکیده)
116 - ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آماره (چکیده)
117 - برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته) (چکیده)
118 - مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
119 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
120 - بررسی و مقایسه رابطه والد-فرزند در خانواده های دانشجویان خودکشی گرا و خانواده های دانشجویان غیرخودکشی گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
121 - رابطه مشارکت علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی با درک آنان از تغییر در تعامل با خانواده خود بعد از ورود به دانشگاه (چکیده)
122 - مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد و حومه (چکیده)
123 - آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاست (چکیده)
124 - خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه (چکیده)
125 - ارتباط بین تابع نرخ خطر و اطلاع فیشر و مباحثی از اطلاع فیشر در خانواده توزیعهای وزنی (چکیده)
126 - جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده در فقه و حقوق موضوعه (چکیده)
127 - بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET (چکیده)
128 - مشخصه سازیهایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمد (چکیده)
129 - توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی (چکیده)
130 - مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر (چکیده)
131 - کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار (چکیده)