بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behrooz Mahram


موارد یافت شده: 167

1 - پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (چکیده)
2 - طراحی و اعتبارسنجی الگوی ارتباطی معلمان و نظام برنامه ریزی درسی در ایران (چکیده)
3 - تحلیل محتوای کتاب‌های راهنمای معلم و کتاب‌های درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول نظام آموزش‌وپرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتی (چکیده)
4 - واکاوی مفهوم تربیت و دلالت های آن برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بسیج مردمی (چکیده)
5 - شایستگی های اشتغال پذیری دوره کارشناسی علوم تربیتی در سوریه (چکیده)
6 - شایستگی های اشتغال پذیری در دانشگاه های جهان (چکیده)
7 - اثربخشی تدریس تلقین زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول (مطالعه‌ای از نوع تک آزمودنی) (چکیده)
8 - مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش (چکیده)
9 - تحلیل کیفی زمینه ها و شرایط شکل‌گیری رقابت منفی در بین دانش آموزان متوسطه شهر قوچان (چکیده)
10 - تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمنیسم (چکیده)
11 - تبیین چالش های آموزش عالی ایران در مواجه ی با جهانی شدن (مطالعه ای مبتنی بر پدیدارشناسی) (چکیده)
12 - اعتباریابی پرسشنامه‌ی شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI-2) در بیماران روان پزشکی و افراد غیر بیمار شهر مشهد، ایران (چکیده)
13 - Essential Components of Miller’s Soulful Curriculum Theory (چکیده)
14 - برنامه درسی پنهان و رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش‌آموزان (مورد: یک دبستان دخترانه) (چکیده)
15 - جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادست (چکیده)
16 - واکاوی جهانی سازی در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
17 - A comparative study of the evaluation system of primary education in Syria with Iran (چکیده)
18 - الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی (چکیده)
19 - A Comparative Study of Employment Competencies of Undergraduate Course of Educational Sciences in Iran and Syria (چکیده)
20 - بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی علوم انسانی و شناسایی مداخلات اثربخش (چکیده)
21 - تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر توجه به مولفه های محیط زیست (چکیده)
22 - تجربه زیسته ذی نفعان نظام آموزشی در زلزله سر پل ذهاب از برنامه درسی اجرا شده در شرایط بحرانی (چکیده)
23 - بررسی نقش گروه های آموزشی و مقاطع تحصیلی در خود تنظیمی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
24 - مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد (چکیده)
25 - افول ارزشهای عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی) (چکیده)
26 - مطالعه پدیدارشناختی ویژگی های شخصیتی اقدام پژوهان (چکیده)
27 - الزامات و چالش های اجرایی و اخلاقی پژوهش با کودک: ارائه نمونه الگوی مشارکتی برای پژوهش در حوزه جنسیت (چکیده)
28 - Representation of Crises in Coursebooks of the Public Education System: A Study Based on Content Analysis (چکیده)
29 - بررسی عملکرد مدیران آموزشی بم در زلزلة سال 1382 (چکیده)
30 - تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
31 - واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحران (چکیده)
32 - پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (چکیده)
33 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
34 - ملاک های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفی (چکیده)
35 - فهم کودکان 3 تا 6 ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصه خصوصی و عمومی (چکیده)
36 - شناسایی و توصیف الگوی رهبری غالب و ویژگی های آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجند (چکیده)
37 - Mental challenges of nurses in the face of unlearning situations in hospitals: A qualitative study (چکیده)
38 - میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام (چکیده)
39 - تأثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی (چکیده)
40 - التقاط ناسازوار در جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجو معلمان: نظریه داده بنیاد (چکیده)
41 - نقش خودتنظیمی در فعالیت های پژوهشی: مروری بر مدل های خودتنظیمی (چکیده)
42 - رابطه بین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
43 - جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی (چکیده)
44 - نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان (چکیده)
45 - نقش هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی (چکیده)
46 - نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده (چکیده)
47 - ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) (چکیده)
48 - مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی (چکیده)
49 - نقش و جایگاه جهت گیری های برنامه درسی در فرایند رشد حرفه ای معلمان (چکیده)
50 - ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان (چکیده)
51 - فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود) (چکیده)
52 - رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها (چکیده)
53 - بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها (چکیده)
54 - بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
55 - ارزیابان شایسته؛ ضرورتی انکارناپذیر در ارتقا کیفیت ارزشیابی از نظام های آموزش عالی (چکیده)
56 - جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها (چکیده)
57 - واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان (چکیده)
58 - تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان (چکیده)
59 - پیش بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی (چکیده)
60 - مقایسه عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینای مدارس عادی با مدارس وی‍ژه (چکیده)
61 - نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای (چکیده)
62 - بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها (چکیده)
63 - بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چندزا در ماه اول و دوم پس از زایمان (چکیده)
64 - بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها (چکیده)
65 - شناسایی ملاک هایی برای شایستگی ارزیاب: ضرورتی در ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی در نظام های دانشگاهی (چکیده)
66 - بررسی رابطه بین مولفه های محیط آموزشی ـ پژوهشی و انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
67 - جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسیر قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان) (چکیده)
68 - بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر (چکیده)
69 - مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مولفه های برنامه درسی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
70 - نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دوره ی متوسطه (چکیده)
71 - نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی (چکیده)
72 - موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه (چکیده)
73 - position of different aspects of multiple intelligence in elementary second grade textbooks (چکیده)
74 - مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتی (چکیده)
75 - واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی (چکیده)
76 - آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
77 - چالش های فراروی دانشگاهها برای جذب و آموزش دانشجویان خارجی و ارائه چارچوبی برای بهینه سازی فرایند (چکیده)
78 - تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به ابعاد هوش هیجانی (چکیده)
79 - Professional identity development in nursing students: Eisner's evaluation model (چکیده)
80 - بررسی نظریه های همسرگزینی و نقد آنها با تکیه بر منابع اسلامی و روان شناسی (چکیده)
81 - جایگاه توجه به پرورش روحیه پزوهشگری در ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی و استادان راهنمای رساله و پایان نامه (چکیده)
82 - مشکلات فراروی مجریان طرحهای ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آموزشی (چکیده)
83 - Role of curriculur in Iranian nursing students' professional identity development (چکیده)
84 - بررسی تغییر نگرش دانش آمو.زان پابه سوم راهنمایی به تعلیمات اجتماعی در ابتدا و انتهای سال تحصیلی (چکیده)
85 - بررسی اثر اموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
86 - بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی (چکیده)
87 - بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو (چکیده)
88 - بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون (چکیده)
89 - میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن (چکیده)
90 - ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد (چکیده)
91 - میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش ها (چکیده)
92 - بررسی میزان دستیابی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مشهد به اهداف برنامه درس اصول و مهارتهای پرستاری (چکیده)
93 - رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
94 - رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
95 - جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن) (چکیده)
96 - جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی رشد (چکیده)
97 - تحلیل محتوای سوالات آزمون پایانی دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور از حیث تطابق با انتظارات حیطه شناختی (چکیده)
98 - جایگاه حل مساله در تمرین های کتاب های درسی علوم ابتدایی (چکیده)
99 - تمرکز گرایی در آموزش عالی ایران؛ برنامه درسی پنهان برای یادگیری خودمحوری در فارغ التحصیلان آموزش عالی (چکیده)
100 - توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در زیر نظام های آموزش عالی: فرصت یا تهدید (م.رد مطالعه: خراسان رضوی) (چکیده)
101 - بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
102 - بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی (چکیده)
103 - نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی (چکیده)
104 - System of educational and qualification-based management:a metaanalysis about management models on the basis of competency (چکیده)
105 - تاملی بر ابعاد انگیزشی موثر بر برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی: کارآمدی فردی، جمعی و تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه (چکیده)
106 - بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان (چکیده)
107 - بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
108 - بررسی میزان توجه به موضوعات مختلف پزشکی در مجله های علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور 1388 (چکیده)
109 - جایگاه مولفه های سلامت در میان مولفه های مربوط به آموزش شهروندی (تحلیل محتوای کتابهای درسی کودکان کم توان ذهنی) (چکیده)
110 - واکاوی لطیف های تبادل شده دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشی (چکیده)
111 - بررسی میزان توجه به موضوع های مختلف پزشکی در مجله های علمی - پژوهشی علوم پزشکی کشور (چکیده)
112 - Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders (چکیده)
113 - ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد پرستاری با استفاده از الگوی cipp در دانشکده پرستاری مامایی مشهد (چکیده)
114 - بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدرسه (چکیده)
115 - بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان (چکیده)
116 - مقایسه احساس برابری و عدالت در محیط آموزشی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس سبک رهبری مدیران (چکیده)
117 - ارزشیابی مؤلفه های برنامه درسی در نظام آموزش پرستاری در نیل به اجتماعی نمودن دانشجویان (چکیده)
118 - بهره وری بیشتر نیروی انسانی در نظام دانشگاهی از طریق بازنگری در نظام مدیریتی (ارائه یک الگو) (چکیده)
119 - The effects of peer education on health behaviors in girls with dysmenorrhea (چکیده)
120 - Self-management in Primary Dysmenorrhea: Toward Evidence-based Education (چکیده)
121 - جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتب درسی آموزش هنر دوره راهنمایی:گامی در شناخت برنامه درسی مغفول (چکیده)
122 - The study of civic values in persian literature textbooks of mentally retarded primary school students and their correspondence with current priorities (چکیده)
123 - تاثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی برتحول نظام ارزشی با تاکید بر رویکرد تک نگاشت روایی (چکیده)
124 - واکاوی نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفر ینی (چکیده)
125 - Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders (چکیده)
126 - تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس (چکیده)
127 - کاوشی در عملکرد مدیریت اموزشی به عنوان مولفه ای از برنامه درسی پنهان در تربیت ارزشی دانش آموزان (چکیده)
128 - بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی (چکیده)
129 - اتلاف بازده در به کارگیری اعضای هیات علمی در مناصب مدیریتی ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
130 - بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
131 - بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384 (چکیده)
132 - System values development of Students in School: Attention to Femalr student s Value in Interaction with educational Manager s Role (چکیده)
133 - تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهش (چکیده)
134 - تاثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
135 - بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی (چکیده)
136 - بررسی مهارتهای حرفه ای پزشکان عمومی مراکز بهداشتی - درمانی استان قزوین (چکیده)
137 - بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان (چکیده)
138 - سرگرمی، کارکردی پنهان در برنامه های درسی نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
139 - تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی آموزش عالی (چکیده)
140 - بررسی جایگاه طرحواره های فلسفی و معرفت شناختی در محتوای کتب روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی (چکیده)
141 - نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان (چکیده)
142 - مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو - محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی (چکیده)
143 - بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها (چکیده)
144 - رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی (چکیده)
145 - یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی (چکیده)
146 - بررسی محتوای کتب درسی دوره های راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسی (چکیده)
147 - مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف (چکیده)
148 - جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی (چکیده)
149 - نهادینه سازی فرایند نظارت همگانی در جامعه (چکیده)
150 - نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان (چکیده)
151 - نقش مولفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان (چکیده)
152 - نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان (چکیده)
153 - آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی (چکیده)
154 - بررسی نگرش زنان نابارور در مرحله End Stage به دریافت جنین (چکیده)
155 - Evaluation of Hidden Curriculum in Higher Education In Iran (چکیده)
156 - ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
157 - کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن (چکیده)
158 - نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
159 - بررسی محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت (چکیده)
160 - Qualitative Approach In Studies Of Applied Psychology In Social Environment (چکیده)
161 - آموزش شهروندی در آینه برنامه کودک (چکیده)
162 - نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان (چکیده)
163 - بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی (چکیده)
164 - کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار (چکیده)
165 - بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
166 - ديدگاه امام (ره) به عنوان يك مربي بزرگ در خصوص تعليم و تربيت (چکیده)
167 - تربيت مديران از ديدگاه امام علي(ع) (چکیده)