مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مریم نادری , حمید شایان , مریم قاسمی , حمداله سجاسی قیداری , تبیین تاثیر قابلیت های کشاورزی بر پیوندهای روستا - شهری شهرستان خرم‌آباد, روستا و توسعه پایدار فضا, سال (2023-10)
 2. علیرضا معینی , طاهره صادقلو , حمید شایان , روح اله اسدی , مهدی بازرگان , تحلیل اثرات کالایی شدن بر تحولات کاربری اراضی پیراشهری کلانشهر مشهدموردمطالعه: شهر شاندیز), توسعه فضاهای پیراشهری, دوره (5), شماره (2), سال (2023-11), صفحات (71-94)
 3. کبریا مرادی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , امید علی خوارزمی , مدل سازی مفهومی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه گردشگری کشاورزی با رویکرد سیستمی مورد: روستاهای شهرستان محلات, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (10), شماره (4), سال (2022-1), صفحات (117-140)
 4. زهرا سلیمانی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , سیامک سیفی , استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز), مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (18), شماره (62), سال (2023-9), صفحات (37-84)
 5. حمیده محمودی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , مسعود مینائی , ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جریانهای جذب گردشگری روستایی )مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد(, روستا و توسعه پایدار فضا, دوره (12), شماره (4), سال (2023-3), صفحات (1-21)
 6. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , تحلیل و تبیین شاخص‌های منظرکالبدی و تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهرها (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد), برنامه ریزی توسعه کالبدی, دوره (9), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (1-14)
 7. سحر احمدزاده , علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , تحلیل فضایی تاثیر بعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه ای دهیاران، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (20), شماره (41), سال (2023-2), صفحات (1-36)
 8. خدیجه جوانی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مریم قاسمی , وضعیت سازمان های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار, پژوهش‌های روستایی, دوره (8), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (152-166)
 9. حمید شایان , مریم قاسمی , حوری هوائی , تحلیل اثرات طرحهای کوچک محلی مهار و انتقال آب بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور), راهبردهای توسعه روستایی, دوره (9), شماره (36), سال (2023-2), صفحات (1-20)
 10. احمد رومیانی , حمیده محمودی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , Analyzing the effects of tourism development on the reconstruction of earthquake‑stricken villages in Changoreh Avaj in Iran, Arabian Journal of Geosciences, سال (2022-5), صفحات (1-18)
 11. احمد رومیانی , عبدالبصیر آرین , حمیده محمودی , حمید شایان , Estimation and prediction of ecological footprint using tourism development indices top tourist destination countries, Sustainable Development, سال (2022-7), صفحات (1-17)
 12. لیدا علیزاده دولت آبادی , حمید شایان , طاهره صادقلو , مریم قاسمی , سیدرضا حسین زاده , شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن, پژوهش‌های روستایی, دوره (13), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (314-331)
 13. حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , خدیجه یزدانی مروی لنگری , تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی یکپارچه سازی اراضی در شهرستان تربت جام. مورد: شرکت سهامی زراعی نیل اباد, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (11), شماره (40), سال (2022-8), صفحات (1-20)
 14. حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , امین فعال جلالی , بررسی و تحلیل دلایل عدم سرمایه گذاری سرمایه داران در زادگاه های روستایی( مطالعه موردی:فعالان صنعت قالیبافی شهرستان مشهد), فضای جغرافیایی, دوره (22), شماره (77), سال (2022-5), صفحات (1-18)
 15. مریم نادری , مریم قاسمی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا- شهری در شهرستان خرم آباد با تاکید بر کشاورزی, برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (13), شماره (49), سال (2022-10), صفحات (1-20)
 16. حمید شایان , مهدی مودودی ارخودی , سجاد فردوسی , رفتارشناسی عرض و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه داری, مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (10), شماره (19), سال (2022-8), صفحات (1-28)
 17. حمید شایان , زینب عرفانی , حمداله سجاسی قیداری , تحلیل رابطه اشتغال زودرس با توسعه انسانی در استان های ایران, برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (11), شماره (43), سال (2022-3), صفحات (103-120)
 18. حمید شایان , زینب عرفانی , حمداله سجاسی قیداری , تحلیل مقایسه ای مهاجرت معکوس( شهری - روستایی) ایران در مقیاس استانی, روستا و توسعه پایدار فضا, دوره (2), شماره (7), سال (2022-3), صفحات (1-18)
 19. محمدرضا دربان استانه , حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , حمداله سجاسی قیداری , تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرایند کارآفرینی روستایی، نمونه مورد مطالعه: شهرستان فاروج, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (12), شماره (45), سال (2022-3), صفحات (58-77)
 20. خدیجه بوزرجمهری , مرضیه اخلاقی , حمید شایان , نقش گردشگری و توسعه اقامتگاههای بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (منطقه مورد مطالعه: استان خراسان رضوی), جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (12), شماره (42), سال (2022-6), صفحات (153-170)
 21. امین اله شمسایی , خدیجه بوزرجمهری , مریم قاسمی , حمید شایان , سیدهادی زرقانی , بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان فیروزه), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2021-3)
 22. حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , امین فعال جلالی , بررسی و تحلیل مسئولیت‌پذیری اجتماعی صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی, گردشگری و توسعه, دوره (9), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (231-248)
 23. کبریا مرادی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , امید علی خوارزمی , گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات), برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (9), شماره (34), سال (2020-11), صفحات (83-99)
 24. حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , فهیمه جعفری , شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جمعیت شناور روستایی (موردمطالعه: دهستان تبادکان در حاشیه کلان‌شهر مشهد), پژوهش‌های روستایی, دوره (12), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (292-313)
 25. خدیجه بوزرجمهری , خدیجه جوانی , حمید شایان , مریم قاسمی , بررسی تشکل‌ سنتی «واره» و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رشتخوار), راهبردهای توسعه روستایی, دوره (8), شماره (31), سال (2021-11), صفحات (1-25)
 26. حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , فهیمه جعفری , شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی- مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیه کلان شهر مشهد, پژوهش‌های روستایی, دوره (12), شماره (2), سال (2021-8), صفحات (290-313)
 27. حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , فهیمه جعفری , بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی- شهرستان بینالود, مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (16), شماره (54), سال (2021-8), صفحات (45-73)
 28. ابوالفضل زارعی , حمید شایان , جعفر جوان , حمداله سجاسی قیداری , امید علی خوارزمی , روستا در - قدرت و در قدرت. دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران, پژوهش‌های روستایی, دوره (11), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (766-779)
 29. لیدا علیزاده دولت آبادی , حمید شایان , تحلیلی بر رابطه پراکنش توزیع خدمات اساسی و شاخص های جمیعتی با تاکید بر نطریه عدالت فضایی در استان خراسان رضوی, برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (9), شماره (36), سال (2020-1), صفحات (17-30)
 30. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , الهام قندهاری , بررسی ادراکات و تمایل جامعه ی محلی برای مشارکت در توسعهی گردشگری کشاورزی (موردمطالعه : شهرستان تربت حیدریه), برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (9), شماره (35), سال (2021-3), صفحات (135-161)
 31. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد), پژوهش‌های روستایی, سال (2019-7)
 32. سمانه معتمدی برآبادی , رحیم ملک نیا , حمید شایان , فرنالد آلمیدا گارسیا , آیا فاکتورهای جمعیت شناختی می توانند رفتارهای حامی محیط زیست طبیعت گردان را پیش بینی کنند؟, محیط زیست طبیعی, دوره (73), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (361-382)
 33. حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , امین فعال جلالی , کسب و کارهای مسئولانه: سنجش سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی صاحبان اقامتگاه های بوم گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی, برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (8), شماره (31), سال (2020-3), صفحات (115-132)
 34. فهیمه جعفری , حمید شایان , هما باتقوی سرابی , شناسایی و تحلیل پیش رانهای موثر بر ارتقاء تاب آوری سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطرات محیطی- فریمان, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (9), شماره (33), سال (2020-6), صفحات (85-115)
 35. ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , بررسی تغییرات کیفی محیط سکونتگاههای روستایی ناشی از احداث مبلمان روستایی (مطالعة موردی: دهستان زوارم شیروان), Journal of Research and Rural Planning, دوره (8), شماره (1), سال (2019-3), صفحات (1-22)
 36. ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان), پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (52), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (55-74)
 37. حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , علی واعظ طبسی , سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد, پژوهش‌های روستایی, سال (2019-7)
 38. علی قربانی , علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد), برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (10), شماره (36), سال (2020-4), صفحات (1-28)
 39. احمد رومیانی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , محمد رضا رضوانی , برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR, پژوهش‌های روستایی, دوره (11), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (90-105)
 40. احمد رومیانی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , محمد رضا رضوانی , بررسی و تحلیل وضعیت مناطق روستایی براساس شاخص های برنامه ریزی فضایی گردشگری مطالعه موردی: شرق استان مازندران, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (15), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (725-744)
 41. احمد رومیانی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , محمد رضا رضوانی , تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری در کشورهای ایران.ترکیه.پرتقال و صربستان, مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (14), شماره (48), سال (2020-1), صفحات (117-148)
 42. حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , سیدرضا حسینی کهنوج , شناسایی عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای کارآفرینان محلی با روش تئوری بنیانی و رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: گلخانه داران مناطق روستایی شهرستان جیرفت), برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (20), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (154-186)
 43. محمدرضا دربان استانه , حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , حمداله سجاسی قیداری , بررسی عوامل ساختاری موثر بر نوآوری در کارآفرینی مناطق روستایی،مطالعه موردی: شهرستان فاروج, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (17), شماره (33), سال (2020-1), صفحات (66-100)
 44. فخری صادقی , حمید شایان , جعفر جوان , حمداله سجاسی قیداری , بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی، مطالعه موردی: حوضه صوفی چای, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (8), شماره (30), سال (2019-7), صفحات (21-44)
 45. احمد رومیانی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , S. Sanaiee Moghaddam , تحلیل نیازمندی های روستاییان برای دستیابی به معیشت پایدار (مطالعه موردی: بخش سرفاریاب- شهرستان چرام), Journal of Research and Rural Planning, دوره (6), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (183-203)
 46. احمد رومیانی , حمید شایان , اکبر دهبان نژاد , حامد روشنایی , سرمایه گذاری خانوادگی با منشا شهری،راهبردی برای توسعه پایدار روستایی( مطالعه موردی: دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (15), شماره (29), سال (2017-11), صفحات (21-44)
 47. مهدی جوانشیری , حمید شایان , تحلیل فضایی مزیت نسبی اشتغال در گروههای عمده شغلی استان های کشور, برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (7), شماره (27), سال (2017-11), صفحات (1-20)
 48. همایون اکبری , حمید شایان , مریم قاسمی , مقایسه تطبیقی روابط عملکردی روستائیان با شهرهای هرسین و کرمانشاه.مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هرسین, آمایش جغرافیایی فضا, دوره (8), شماره (30), سال (2019-4), صفحات (175-192)
 49. خدیجه جوانی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مریم قاسمی , وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار, پژوهش‌های روستایی, دوره (8), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (150-165)
 50. زهره صابونچی کرهرودی , جعفر جوان , حمید شایان , امید علی خوارزمی , رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (5), شماره (20), سال (2015-9), صفحات (1-17)
 51. مریم شریفی پستچی , جعفر جوان , حمید شایان , محمدرحیم رهنماء , تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی(مطالعه موردی:قلعه خیابان مشهد), Journal of Research and Rural Planning, دوره (4), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (15-28)
 52. مهدی مودودی ارخودی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محمود ضیایی , نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (1-28)
 53. لیدا علیزاده دولت آبادی , حمید شایان , مریم قاسمی , تعیین عوامل موثر بر گسترش الگوی کشت پسته در شهرستان سبزوار, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (18), شماره (35), سال (2021-1), صفحات (1-32)
 54. مجید یاسوری , یاسر رمضان نژاد , حمید شایان , سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها، شهرستان تالش دهستان اسالم, پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (48), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (89-104)
 55. لیدا علیزاده دولت آبادی , حمید شایان , مریم قاسمی , تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (14), شماره (26), سال (2017-2), صفحات (185-206)
 56. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , کیوان بهرامی , بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی برنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرک صنعتی چناران), برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (5), شماره (20), سال (2016-1), صفحات (81-96)
 57. حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , زهرا نوربخش رزمی , تحلیل نقش کارآفرینی فعالیت های غیرکشاورزی در ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان مورد: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (12), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (55-76)
 58. مریم هادیزاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محسن نوغانی دخت بهمنی , ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور), Journal of Research and Rural Planning, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (113-133)
 59. حمیده محمودی , مریم قاسمی , حمید شایان , واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (5), شماره (20), سال (2016-2), صفحات (71-90)
 60. مریم قاسمی , حمید شایان , حمیده محمودی , نقش عوامل مکانی- فضایی بر توسعه گردشگری مذهبی در نواحی روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد, روستا و توسعه پایدار فضا, دوره (1), شماره (3), سال (2021-5), صفحات (1-18)
 61. محمد اجزاء شکوهی , حمید شایان , محمدهادی درودی , مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), شماره (11), سال (2014-9), صفحات (107-127)
 62. علی اکبر عنابستانی , سیدهادی طیب نیا , حمید شایان , محمدرضا رضوانی , تحلیل موانع متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (3), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (87-111)
 63. مجید حمزه ئی , حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , ارزیابی اثرات اجتماعی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی مورد: شهرک صنعتی خیام نیشابور, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (163-149)
 64. رضا خسروبیگی برچلویی , حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , خدیجه بوزرجمهری , بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی), Journal of Research and Rural Planning, دوره (3), شماره (6), سال (2014-9), صفحات (39-54)
 65. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , براتعلی خاکپور , علی طاهری , بررسی و تحلیل اثرات روستا - شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی ( نمونه موردی : شهرستان نیشابور), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2014-1), صفحات (275-299)
 66. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , نقش مشارکت در توانمندسازی اقتصادی نواحی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان ایجرود بالا- استان زنجان), فضای جغرافیایی, دوره (13), شماره (44), سال (2014-3), صفحات (73-90)
 67. مریم هادیزاده بزاز , حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , محسن نوغانی دخت بهمنی , سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی), اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (2), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (115-131)
 68. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا شمس‌الدینی , علی اکبر تقی لو , ابوالفضل زارعی , ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم), جغرافیا و مطالعات محیطی, دوره (1), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (118-140)
 69. طاهره صادقلو , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , مجید سجاسی قیداری , ارزیابی و اولویت بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص های روستای سالم, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (1), سال (2015-8), صفحات (45-70)
 70. حمید شایان , سید هادی کهنه پوشی , بررسی علل مهاجرت های روستا-شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان, Journal of Research and Rural Planning, دوره (1), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (115-142)
 71. سید هادی کهنه پوشی , حمید شایان , بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی، مطالعه موردی:شهر مریوان, تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (13), شماره (29), سال (2013-9), صفحات (51-73)
 72. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , محمدشفیع صادقی بوگر , پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید), مسکن و محیط روستا, دوره (32), شماره (127), سال (2013-9), صفحات (33-48)
 73. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقی لو , یوسف خدایی , بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان), جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (2), شماره (7), سال (2013-9), صفحات (51-70)
 74. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مجید حمزه ئی , بررسی اثرات اقتصادی شهرکهای صنعتی برنواحی روستایی پیرامون( مطالعه موردی : شهرک صنعتی خیام نیشابور), تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (12), شماره (27), سال (2013-3), صفحات (31-52)
 75. رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , حمید شایان , حسن درویشی دادنجانی , بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تاثیر آن در جذب گردشگر(مطالعه موردی:روستاهای هدف در محور شیراز-یاسوج, آمایش جغرافیایی فضا, دوره (3), شماره (7), سال (2013-5), صفحات (1-23)
 76. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , علی اکبر تقیلو , بررسی ویژ گیهای جمعیتی موثر بر میزان مشارکت روستاییان در روند توسعه روستایی, نگرش های نو در جغرافیای انسانی, دوره (5), شماره (15), سال (2012-9), صفحات (19-37)
 77. محمود رضا میر لطفی , حمید شایان , سیدامیرمحمد علوی زاده , ارزیابی سطح توسعه ی کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان هیرمند, جغرافیا و توسعه, دوره (10), شماره (28), سال (2012-12), صفحات (95-114)
 78. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , حمید جلالیان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی , تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی, تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (21), شماره (24), سال (2012-6), صفحات (25-45)
 79. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , ابوالقاسم بنیادداشت , بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی, برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-3), صفحات (63-80)
 80. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , نقش ویژگی‌های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی, برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (1), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (1-13)
 81. حمید شایان , علی اکبر تقیلو , علی اکبر عنابستانی , بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی, جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (16), شماره (38), سال (2012-3), صفحات (75-100)
 82. حمید شایان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی , بررسی نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (19), شماره (19), سال (2012-12), صفحات (71-94)
 83. حمید شایان , مهدی مودودی ارخودی , تغییرات کارکردی موثر بر جمعیت پذیری ،بخش شاندیز مشهد, پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (44), شماره (79), سال (2012-4), صفحات (173-190)
 84. جعفر جوان , حمید شایان , محسن نوغانی دخت بهمنی , مریم قاسمی , پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (1), شماره (16), سال (2011-5), صفحات (125-144)
 85. علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , سحر احمدزاده , برآورد میزان تأثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب - شهرستان مشهد), تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (18), شماره (21), سال (2011-9), صفحات (66-91)
 86. حمید شایان , سیدرضا حسین زاده , رضا خسروبیگی برچلویی , رضا خسروبیگی برچلوئی , ارزیابی پایداری توسعه روستایی. مطالعه موردی: شهرستان کمیجان, جغرافیا و توسعه, دوره (9), شماره (24), سال (2011-9), صفحات (101-120)
 87. رضا خسروبیگی برچلوئی , حمید شایان , حمد الله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , سنجش و ارزیابی پایداری توسعه روستایی با تکنیک چند متغیره تاپسیس - فازی،مطالعه موردی : شهرستان کمیجان, پژوهش‌های روستایی, دوره (2), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (151-185)
 88. حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , محمود رضا میر لطفی , بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه: بخش میانکنگی سیستان, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (8), شماره (15), سال (2010-10), صفحات (151-168)
 89. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , فخری صادقی , تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی ) دهستانهای بناجوی شرقی وشمالی شهرستان بناب), مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (1), شماره (1), سال (2010-10), صفحات (69-86)
 90. جعفر جوان , حسن افراخته , سعداله ولایتی , حمید شایان , غلامرضا میری , نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (34), شماره (13), سال (2011-4)
 91. حمید شایان , جعفر جوان , علی اصغر کدیور , تحلیل اثرات اجتماعی،اقتصادی ومحیطی سدهای کارده مشهد و بیدواز اسفراین, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (5), شماره (13), سال (2009-11), صفحات (19-43)
 92. حمید شایان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی , ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی, روستا و توسعه, دوره (13), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (155-179)
 93. حمید شایان , اهمیت منابع آب و خاک در نظام برنامه ریزی از دیدگاه تثبیت جمعیت روستایی،نمونه شهرستان نیشابور, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (34), شماره (31), سال (2000-1), صفحات (717-726)
 94. حمید شایان , تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی, پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (41), شماره (70), سال (2010-3), صفحات (65-76)
 95. حمید شایان , مکان یابی سکو نتگاههای خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (3), شماره (11), سال (2009-3), صفحات (65-82)
 96. حمید شایان , جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان سرخس, اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (252), سال (2008-8)
 97. حمید شایان , تحلیل کمی و کیفی روند رشد و مکانیابی خدمات, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2007-7)
 98. حمید شایان , حکمت شاهی اردبیلی , نقش صنایع روستایی در توزیع بهینه درآمد, روستا و توسعه, سال (2007-8)
 99. حمید شایان , نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد, پژوهش های جغرافیایی, سال (2006-5)
 100. حمید شایان , تحلیل جغرافیایی از وضعیت مهاجرت درسکونت‌گاه‌های روستایی مشهد, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (1), شماره (3), سال (2004-12), صفحات (109-127)
 101. حمید شایان , تنگناهاي توسعه در استانهاي مرزي كشور, پژوهش های جغرافیایی, سال (2004-3)
 102. حمید شایان , معرفي فرمولي جهت برآورد درجه نفوذ و سلسله مراتب سكونتگاههاي روستائي, جمعیت, سال (2000-3)
 103. حمید شایان , تحليل كمي روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دو دهه 65-1355 و 75 - 1365, تحقیقات جغرافیایی, سال (2001-8)
 104. حمید شایان , بررسي تطبيقي عوامل محيطي موثر بر مهاجرت در سكونتگاههاي روستايي نيشابور در دو دهه 65- 1355 و 75-1365, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-9)
 105. حمید شایان , نگاهي به تجربه هاي موفق كشورهاي در جال توسعه در زمينه كنترل مهاجرت, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2002-9)

انگلیسی

 1. Hamdollah Sojasi Qeidari , Alireza Moeini , Hamid Shayan , مصطفی محمدی عبدوند , Exploring the perceived conflicts by rural residents in relation to the expansion of the second-homes, Journal of Tourism and Cultural Change, Volume (21), No (5), Year (2023-9), Pages (534-552)
 2. Hamdollah Sojasi Qeidari , Hamid Shayan , zahra soleymani , Analysis of the Impact of Environmental Unsustainability on Social Unsustainability in Iran: Tensions and Social Damages Caused by Drought in Rural Areas, Journal of Research and Rural Planning, Volume (11), No (4), Year (2022-12), Pages (1-19)
 3. Alireza Moeini , Hamdollah Sojasi Qeidari , Hamid Shayan , Analysis of Factors Affecting the Floating of the Rural Employed Population, Case Study: Khorasan Razavi Province, Journal of Sustainable Rural Development, Volume (5), No (1), Year (2021-3), Pages (135-152)
 4. roumiani ah , Hamid Shayan , Zahra Sharifnia , Soroush Sanaei Moghadam , Estimation of ecological footprint based on tourism development indicators using neural networks and multivariate regression, Environmental Science and Pollution Research, Year (2022-9), Pages (1-27)
 5. hamide mahmoodi , Hamid Shayan , Hamdollah Sojasi Qeidari , Tahereh Sadeghloo , Masoud Minaei , Spatial Analysis of Tourism Development Potential of Tourism Destination Villages Case Study: Mashhad Tourism Sphere of Influence), Journal of Research and Rural Planning, Volume (11), No (2), Year (2022-7), Pages (1-22)
 6. Hamdollah Sojasi Qeidari , Mahdi Salehi , Hamid Shayan , Seyyedreza Hosseini Kahnooj , Tahereh Sadeghloo , Analysis of the factors affecting probable failure of local entrepreneurs, International Journal of Law and Management, Volume (62), No (1), Year (2020-3), Pages (93-115)
 7. Hamdollah Sojasi Qeidari , Hamid Shayan , zahra soleymani , Davood Ghorooneh , A phenomenological study of the learning experience of children in rural tourism destinations, Tourist Studies, Volume (21), No (2), Year (2021-6), Pages (235-259)
 8. Ali Ghorbani , Aliakbar Anabestani , Hamid Shayan , A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County), Journal of Research and Rural Planning, Volume (9), No (1), Year (2019-12), Pages (113-137)
 9. soraya azizi , Hamdollah Sojasi Qeidari , Hamid Shayan , Analyzing Qualitative Changes of Rural Settlements due to Rural Furniture Establishment (Case Study: Zoeram Dehestan of Shirvan County), Journal of Research and Rural Planning, Volume (8), No (1), Year (2019-1), Pages (1-22)
 10. Hamid Shayan , Inter provincial migration and its relation with development in Iran, The Geographer, Volume (47), No (1), Year (2000-2), Pages (15-27)
 11. Hamid Shayan , The Fundamental Issues in Rural Sustainable Development in The Third world, The Geographer, Volume (53), No (1), Year (2006-10), Pages (55-72)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. شیدا علی اکبری , مریم قاسمی , حمید شایان , بررسی اثرات کسب وکارهای خانگی پرورش کرم ابریشم بر اقتصاد روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد , کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین , 2022-10-27
 2. بهاره تاج گلی , مریم قاسمی , حمید شایان , آسیب شناسی شرح خدمات طرح هادی روستایی , کنفرانس ملی عمران مهماری و مدیریت شهری , 2022-11-16
 3. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , تحلیل تحولات بافت کالبدی روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد با استفاده از GIS در بازه زمانی1381-1397 , همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2019-11-05
 4. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مرضیه اخلاقی , علی واعظ طبسی , نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی زنان روستایی مورد مطالعه: روستا های شهرستان کاشمر , زن و توسعه گردشگری روستایی , 2019-10-17
 5. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مرضیه اخلاقی , نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی , همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز , 2019-04-17
 6. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-08-21
 7. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , ارزیابی میزان تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی: روستای حاشیه کلانشهر مشهد) , همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری منظقه ای , 2018-11-14
 8. ریحانه سعادتی , طاهره صادقلو , حمید شایان , نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) , همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری منظقه ای , 2018-11-14
 9. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , الهام قندهاری , نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی , ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس , 2018-03-14
 10. حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , حمیده محمودی , تبیین سیاست¬گذاری های زیرساختی تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی روستایی , همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران , 2017-04-19
 11. ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , اثرات اجرای طرح هادی بر توسعه مبلمان روستایی , کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی , 2017-09-20
 12. مریم هادیزاده بزاز , حمید شایان , تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها : با تاکید بر کلانشهر مشهد , اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14
 13. ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی , کنفرانس ملی علوم جغرافیا , 2016-11-01
 14. سید هادی کهنه پوشی , حمید شایان , سمیه برادران , تحلیل و بررسی وضعیت،علل و پیامدهای تخریب زیست محیطی دریاچه ارومیه , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 2013-10-29
 15. سید هادی کهنه پوشی , حمید شایان , تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای غرب ایران،نمونه موردی:بخش خاو و میرآباد , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 2013-10-29
 16. حمید شایان , حمیده محمودی , تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد , اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز , 2014-05-08
 17. ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , نقش مبلمان روستایی در پایدارسازی محیط های روستایی , سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی , 2016-11-03
 18. حمیده محمودی , حمید شایان , مریم قاسمی , تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد , دومین همایش بین المللی توسعه روستایی ایران , 2015-02-18
 19. حمید شایان , مریم هادی زاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری , بررسی اثرات تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار , همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04
 20. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , حلیمه خسروی مشیزی , تحلیل نقش سواد برمشارکت اتصادی زنان روستایی , زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15
 21. حمید شایان , مریم قاسمی , حمیده محمودی , بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی , همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار , 2013-11-21
 22. حمید شایان , تحلیلی بر وضعیت مرگ و میر در استان خراسان رضوی , تحلیل روندهای جمعیتی کشور , 2011-12-20
 23. حمید شایان , محمد اربابی , تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی،مطالعه موردی:روستاهای هدف استان خراسان شمالی , همایش ملی توسعه روستایی , 2012-09-04
 24. حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی , همایش ملی توسعه روستایی , 2012-09-04
 25. حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , ابوالفضل زارعی , سیده فاطمه حسینی , تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , 2011-12-14
 26. حمید شایان , مریم هادی زاده بزاز , تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , 2011-12-13
 27. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , صدیقه بهزادی , ارزشیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی برتوسعه کشاورزی نمونه موردی : دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد , اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14
 28. حمید شایان , مریم قیاسی نوعی , بررسی روابط متقابل شاندیز و کلان شهر مشهد در راستای مدیریت بحران ناحیه ای , سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2011-04-20
 29. حمید شایان , جعفر نصیری المه جق , بررسی روند مهاجرت و پیامدهای آن در حاشیه کلان شهر مشهد در سالهای 75 تا85 , مهاجرت , 2010-11-06
 30. حمید شایان , علیرضا بیدخوری , زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران , دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی , 2007-11-14
 31. حمید شایان , مقدمه اي بر توسعه انساني و عوامل موثر بر آن در كشورهاي اسلامي , رويكرد فرهنگي به جغرافيا - جغرافيا بستري براي گفتگوي تمدنها , 2000-05-15