مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فاطمه نهتانی , مرتضی بهنام رسولی , معصومه خیرآبادی , مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی و ضد دردی گالیک اسید و متفورمین در موشهای صحرایی هیپرگلیسمیک القا شده با استرپتوزوتوسین, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (30), شماره (2), سال (2023-9), صفحات (1-12)
 2. سمیرا بلندقامت , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , علی مقیمی , بررسی اثرات تجویز متیل پردنیزولون بر ظرفیت ترمیمی بخش دیستال عصب سیاتیک قطع شده، در شرایط ترمیم عصب با تاخیر, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (13), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (17-23)
 3. لیلا وفادارقاسمی , مرتضی بهنام رسولی , مریم مقدم متین , ناصر مهدوی شهری , بررسی اثر تجویز بنفوتیامین در حفظ استحکام کششی عصب سیاتیک و داربست سلولزدایی شده آن در موشهای صحرایی مدل دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین, فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (25-33)
 4. مریم موسوی نژادمقدم , مرتضی بهنام رسولی , سید عبدالرحیم رضایی , ناصر مهدوی شهری , مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی, سلول و بافت, دوره (10), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (97-108)
 5. مریم موسوی نژادمقدم , مرتضی بهنام رسولی , سید عبدالرحیم رضایی , ناصر مهدوی شهری , مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک, فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (79-88)
 6. آرش عبدالملکی , محمدباقر غیور , صابر زهری , اسدالله اسدی , مرتضی بهنام رسولی , تهیه داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک و ارزیابی ویژگیهای بافت شناسی و خواص مکانیکی آن جهت کاربرد در ترمیم اعصاب محیطی, دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (77), شماره (2), سال (2019-5), صفحات (115-122)
 7. مریم موسوی نژادمقدم , مرتضی بهنام رسولی , سید عبدالرحیم رضایی , ناصر مهدوی شهری , مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی, فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2019-10), صفحات (108-116)
 8. سمیّه محمدی آبی سفلی , مرتضی بهنام رسولی , مریم موسوی نژادمقدم , ناصر مهدوی شهری , اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیــون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک, علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (6), شماره (4), سال (2018-10), صفحات (24-33)
 9. محمدباقر غیور , آرش عبدالملکی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , اثرات دگزامتازون بر روند ترمیم به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در مدل حیوانی موش صحرایی, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (26), شماره (4), سال (2018-10), صفحات (104-115)
 10. لیلا وفادارقاسمی , مرتضی بهنام رسولی , مریم مقدم متین , ناصر مهدوی شهری , ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول‌زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش‌های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین, سلول و بافت, دوره (9), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (187-195)
 11. هاجره کلکلی , رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , خدیجه صداقت , بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (25), شماره (6), سال (2018-3), صفحات (106-117)
 12. رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , کیس پپتین: تنظیم کننده کلیدی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غدد جنسی, پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (20), شماره (4), سال (2018-4), صفحات (59-67)
 13. آرش عبدالملکی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی, افق دانش, دوره (23), شماره (3), سال (2017-8), صفحات (207-214)
 14. خدیجه صداقت , رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , هاجره کلکلی , بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری, ارمغان دانش, دوره (21), شماره (12), سال (2017-3), صفحات (1149-1163)
 15. رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , مروری بر اثرات ترکیبات مداخله گر آندوکرینی بر مسیر هیپوتالاموس- هیپوفیز- غدد جنسی و سلامتی تولیدمثلی, غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (18), شماره (6), سال (2017-3), صفحات (455-469)
 16. رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (24), شماره (6), سال (2017-3), صفحات (11-22)
 17. امین گچ پز , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات تجویز نخاعی هموگلوبین بر رفتارهای دردی و التهاب در موش صحرایی, علوم پزشکی رازی, دوره (22), شماره (141), سال (2016-3), صفحات (70-79)
 18. سجاد فرخ یار , جواد بهارآرا , فریده نامور , مرتضی بهنام رسولی , طیبه رمضانی , بررسی اثر عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس به روش برون تنی, علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان, دوره (8), شماره (3), سال (2015-8), صفحات (61-68)
 19. زری مجیدی محمدیه , مرتضی بهنام رسولی , ایران جهانسوز , تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (275-282)
 20. مهدیه بزمی , میترا حقایقی رودی , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون بر پلاک رشد موش صحرایی نر, دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (73), شماره (4), سال (2015-6), صفحات (243-250)
 21. الهه خواجویی , زهره الهی مقدم , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع یک و دو تجربی بر سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هسیتولوژیک غده تیروئید در رتهای نر نژاد ویستار, دیابت و متابولیسم ایران, دوره (13), شماره (5), سال (2014-7), صفحات (375-382)
 22. سارا رستگار , عبدالعلی موحدی نیا , احمد سواری , حسین پاشا زانوسی , مرتضی بهنام رسولی , زهرا یارمحمدی , بررسی تغییر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمینرژیک مغز و کورتیزول پلاسما در شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در مواجهه حاد و مزمن بنزوآلفاپایرن, محیط زیست جانوری, دوره (6), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (69-78)
 23. زهره الهی مقدم , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , الهه خواجویی , رویا حاجی نژاد بشرویه , اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر تغییرات میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (20), شماره (3), سال (2013-4), صفحات (232-243)
 24. زهرا علیزاده , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی, دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (17), شماره (88), سال (2014-10), صفحات (80-87)
 25. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین, فیض, دوره (18), شماره (4), سال (2014-8), صفحات (345-353)
 26. فاطمه جمیل , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسام دهقانی , بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش صحرایی, سلول و بافت, دوره (4), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (149-157)
 27. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , محمد علی زاده نمینی , سمیه نادری , معصومه خیرآبادی , فاطمه ناصری , آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی, دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (15), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (8-17)
 28. مصطفی علیرضایی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , محمود چمساز , بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (26), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (136-144)
 29. رویا حاجی نژاد بشرویه , مرتضی بهنام رسولی , مریم طهرانی پور , فاطمه غیبی , شیما حاجی نژاد , زهره الهی مقدم , اثر عصاره‌ی آبی الکلی گیاه چرخه (acanthodes Launaea) بر میزان آلبومین و بیلی‌روبین خون و ادرار در موش‌های صحرایی با افزایش قند خون, غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (190-196)
 30. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد و بی دردی ناشی از مرفین در موش صحرایی, Physiology and Pharmacology, دوره (17), شماره (2), سال (2013-8), صفحات (164-175)
 31. محبوبه فردوسی مکان , جینا خیاط زاده , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella sativa) بر دژنراسیون آلفاموتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت, دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (70), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (79-86)
 32. تکتم تختی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القاء شده با پنتیلن تترازول در موش صحرایی, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (25), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (377-388)
 33. بتول صناعی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسن رخشنده , ساره عطایی , مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (381-389)
 34. فاطمه هرندی زاده , سید محمود حسینی , مرتضی بهنام رسولی , سعید نیازمند , اثر گشادکنندگی عصاره آبی- الکلی بومادران بر آئورت ایزوله موش صحرایی  , پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (2), شماره (1), سال (2012-3), صفحات (39-46)
 35. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , احمدرضا بهرامی , سعیده خواجه احمدی , زهرا یارجانلی , سمیه نادری , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , محمد علی زاده نمینی , مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان, سلول و بافت, دوره (3), شماره (1), سال (2012-10), صفحات (55-63)
 36. محمدباقر غیور , مرتضی بهنام رسولی , نرگس غیور , مریم طهرانی پور , عبالصالح کامیابی آبکوه , بررسی اثرات ضد تشنجی و آرام بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحرایی, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (11), شماره (8), سال (2012-3), صفحات (64-73)
 37. میترا جلالی , مرتضی بهنام رسولی , مریم طهرانی پور , نرگس غیور , جینا خیاط زاده , حمید جنتی , بررسی اثرات هیپرگلیسمی و تجویز عصاره گیاه چرخه Launaea acanthodes بر اختلالات عملکردی کبد در موش صحرایی, Physiology and Pharmacology, دوره (15), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (562-571)
 38. زهره ناجی , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , داور شاهسونی , مرتضی بهنام رسولی , تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio, سلول و بافت, دوره (2), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (149-157)
 39. محسن پورقاسم , مهدی جلالی , محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناهید امینیان , ظهور فراوان رنگدانه های لیپوفوشین در سلولهای جدار لوله های کلیه موشهای صحرایی مبتلا به دیابت بوسیله آلوکسان, پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (2), شماره (1), سال (2000-1), صفحات (15-20)
 40. مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , موسی ارضا حاج زاده , علی اصغر پشت چمن , بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری بر سازمانبندی نورنی در سیستم عصبی در حال تکامل در جنین رت, علوم پایه پزشکی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (1999-4), صفحات (18-23)
 41. مسعود قوامی قنبراباد , مرتضی بهنام رسولی , ایران جهانسوز , بررسی فیزیولوژیک آثار آنتی دیابتی تجویز عصاره آبی میوه گیاه دارواش (Viscum album) در رت, دانشور پزشکی, دوره (9), شماره (38), سال (2002-5), صفحات (45-52)
 42. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی میکروسکوپی تاثیر عصاره مغز جنین بر روند ترمیم ضایعه عصب فاسیال در رت, Yakhteh- یاخته, دوره (2), شماره (7), سال (2000-10), صفحات (159-165)
 43. محسن پورقاسم , ناهید امینیان , مرتضی بهنام رسولی , محمدرضا نیکروش , مهدی جلالی , بررسی تغییرات حجم و بافت مزانژیال کلافه های گلومرولی در رتهای دیابتی شده توسط آلوکسان به روش کمی, Yakhteh- یاخته, دوره (3), شماره (9), سال (2001-4), صفحات (45-49)
 44. امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مرتضی بهنام رسولی , اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (89-94)
 45. ساره رستمی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , زینب مؤمنی , بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع 2 بر حافظه و یادگیری در رت های نر نژاد ویستار, دیابت و متابولیسم ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2011-1), صفحات (130-139)
 46. مرتضی کفایی رضوی , سعیده ابراهیم پور , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی , تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت, دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (13), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (125-133)
 47. آمنه خسروی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان, دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (54), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (19-26)
 48. ساره رستمی , زینب مؤمنی , مرتضی بهنام رسولی , نرگس غیور , مقایسه ی اثرات آنتی اکسیدانتی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با ویتامین ث بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در رت, دانشور پزشکی, دوره (86), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (1-9)
 49. زینب مؤمنی , ساره رستمی , نرگس غیور , مرتضی بهنام رسولی , بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت, ارمغان دانش, دوره (14), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (48-57)
 50. فاطمه قلی زاده نسری , مرتضی بهنام رسولی , محمد رضا نیکروش , علی مقیمی , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت, علوم تشریح - Anatomical Sciences, دوره (5), شماره (18), سال (2007-5), صفحات (9-16)
 51. اعظم شفائی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثر دوزهای فوق العاده ناچیز مرفین بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول (PTZ), Physiology and Pharmacology, دوره (12), شماره (4), سال (2008-12), صفحات (307-313)
 52. محمدامین عدالت منش , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مریم مقدم متین , فاطمه ناصری , مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون, Physiology and Pharmacology, دوره (12), شماره (3), سال (2008-12), صفحات (194-200)
 53. فاطمه قلی زاده نسری , محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , فاطمه بهنام رسولی , بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت, علوم تشریح - Anatomical Sciences, دوره (5), شماره (22), سال (2008-4), صفحات (269-277)
 54. رویاجاجوندیان , مرتضی بهنام رسولی , مجتبی دشتی زاد , بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید بر عضلات پاپیلر بطن چپ رت, علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی, دوره (16), شماره (2), سال (2006-7), صفحات (85-89)
 55. زهرا دلشاد , مرتضی بهنام رسولی , علیرضا فاضل , بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر دانسیته نورونی سوبیکولوم تشکیلات هیپوکامپ در نوزادان موش صحرائی, Physiology and Pharmacology, دوره (4), شماره (11), سال (2008-3), صفحات (320-326)
 56. زهرا حق پیما , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , مریم مقیمیان , بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار, علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2003-8)
 57. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , مریم طهرانی پور , بررسی اثر تجویز یک نوبت عصاره مغز جنین بر حفظ نورنهای حرکتی نخاع پس از قطع عصب سیاتیک در رت, علوم پایه پزشکی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (70-74)
 58. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه الکترومیو گرافی آثار ترمیمی وابسته به سن در ضایعه عصب سیاتیک رت, علوم تشریح - Anatomical Sciences, دوره (1), شماره (5), سال (2004-1), صفحات (21-28)
 59. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , مریم پوربخشی , بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر حفظ نورنهای گانگلیون های ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دوره (10), شماره (2), سال (2003-7), صفحات (29-35)
 60. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه اثرات دیابت مادری در ایجاد ناهنجاری های جنینی در رت, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دوره (9), شماره (2), سال (2002-4), صفحات (11-17)
 61. مرتضی بهنام رسولی , جواد رضانژادجولائی , موسی الرضا حاج زاده , بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر میزان یادگیری زاده ها در رت, علوم پایه پزشکی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2000-4), صفحات (8-12)
 62. محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اختلالات تکاملی ناشی از تجویز استرادیول در اندام های حرکتی جنین موش صحرایی, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دوره (7), شماره (4), سال (2001-10), صفحات (29-34)
 63. مرتضی بهنام رسولی , حسین حسین زاده , علی علی اکبرپور , بررسی فیزیولوژیک اثرات تجویز عصاره آبی برگ کاسنی بر میزان کاتیونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در ر, دانشور پزشکی, دوره (7), شماره (27), سال (2000-4), صفحات (57-64)
 64. علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده, ارمغان دانش, سال (2005-4)

انگلیسی

 1. kordiyeh hamidi , Jamshid Darvish , Morteza Behnam Rassouli , جوز لوئیس کوپت , Gerbillinae (Mammalia: Rodentia) in pellet contents, with special reference to the species Meriones zarudnyi, Hystrix, Volume (33), No (2), Year (2022-10), Pages (208-211)
 2. Maryam Mousavinezhad moghaddam , Morteza Behnam Rassouli , Narges Valizadeh , Nasser Mahdavi SHahri , Seyed Abdolrahim Rezaee , Thiamine as a peripheral neuro-protective agent in comparison with N-acetyl cysteine in axotomized rats, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (26), No (8), Year (2023-8), Pages (919-926)
 3. hosein samaram , Nadia Naghavi , sareh nasseri , Morteza Behnam Rassouli , Investigating the Effects of Brief Electrical Stimulation Duration on Sciatic Nerve Regeneration and Functional Recovery in a Rat Transection Model, Iranian Journal of Medical Physics, Year (2021-7)
 4. leila vafadar ghasemi , Morteza Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Nasser Mahdavi SHahri , Benfotiamine reduced collagen IV contents of sciatic nerve in hyperglycemic rats, Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, Volume (20), No (1), Year (2021-6), Pages (21-30)
 5. Arash Abdolmaleki , Mohammad Bagher Ghayour , Morteza Behnam Rassouli , Protective effects of acetyl-l-carnitine against serum and glucose deprivation-induced apoptosis in rat adipose-derived mesenchymal stem cells, Cell and Tissue Banking, Volume (21), No (4), Year (2020-6), Pages (655-666)
 6. Samira Bolandghamat , Morteza Behnam Rassouli , Recent Findings on the Effects of Pharmacological Agents on the Nerve Regeneration after Peripheral Nerve Injury, Current Neuropharmacology, Volume (18), No (11), Year (2020-5), Pages (1154-1163)
 7. saeedeh samaremousavi , zohreh saadatfar , Nasser Mahdavi SHahri , Morteza Behnam Rassouli , Roya Lari , Cell Matrix Interaction in Decellularized Pancreatic Natural 3D Scaffold with Heparin Sulfate, International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research, Volume (9), No (6), Year (2019-12), Pages (21-28)
 8. kordiyeh hamidi loyen , Jamshid Darvish , Morteza Behnam Rassouli , The Role of Postcranial Skeleton Morphology in Species Identification and Phylogeny Inferences: Gerbillinae (Rodentia: Muridae) as a Case Study, Mammal Study, Volume (45), No (2), Year (2020-4), Pages (85-101)
 9. sherma tavighi , zohreh saadatfar , بهادر شجاعی , Morteza Behnam Rassouli , Histomorphogenesis on hindbrain in Huso huso (Beluga sturgeon) larvae, Comparative Clinical Pathology, Volume (28), No (3), Year (2019-6), Pages (783-791)
 10. mahnaz rezaei askariye , Zahra Masumi Beydokhti , Abolghasem Nabipour , Mohammad Azizzadeh , Morteza Behnam Rassouli , HISTOLOGICAL AND STEREOLOGICAL STUDY ON THE KIDNEYS IN SPARROWS LIVING IN WET AND ARID ZONES, Slovenian Veterinary Research, Volume (56), No (3), Year (2019-9), Pages (105-114)
 11. مهناز لاجوردی , Morteza Behnam Rassouli , ناصر مهدوی شهری , امیرحسن مهدیزاده , Biocompatibility of Blastema Cells Derived from Rabbit’s Pinna on Chitosan/Gelatin Micro-Nanofiber Scaffolds, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume (21), No (3), Year (2019-7)
 12. , Morteza Behnam Rassouli , Fahimeh Shahabipour , Sareh Rostami , Mohammad A. Sabbaghi , Zeinab Momeni , امین توسلی , Amirhossein Sahebkar , Evaluation of testis hormonal and histopathological alterations in type I and type II diabetic rats, Journal of Cellular Biochemistry, Volume (120), No (10), Year (2019-5), Pages (16775-16785)
 13. Mohammad Bagher Ghayour , arash abdolmaleki , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Ali Moghimi , Synergistic effects of ALCAR and adipose-derived stromal cells to improving regenerative capacity of acellular nerve allograft in sciatic nerve defect, Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Volume (368), No (3), Year (2019-4), Pages (490-502)
 14. Masoumeh Kheirabadi , Abolghasem Nabipour , Hesam Dehghani , Morteza Behnam Rassouli , Ultrastructure of ovarian germ cells in the ostrich (Struthio camelus) embryo, Bulgarian Journal Of Veterinary Medicine, Volume (22), No (3), Year (2019-6), Pages (266-274)
 15. tayebeh dahmardeh ghalenow , Nasser Mahdavi SHahri , Maryam Moghaddam Matin , Morteza Behnam Rassouli , Roya Lari , Inducing the effects of acellular dermal matrix on blastema tissue originated from the pinna of New Zealand white rabbit, in vitro, Gene, Cell and Tissue, Volume (3), No (3), Year (2016-7), Pages (1-7)
 16. Mohammad Bagher Ghayour , arash abdolmaleki , Morteza Behnam Rassouli , Neuroprotective effect of Lovastatin on motor deficit induced by sciatic nerve crush in the rat, European Journal of Pharmacology, Volume (812), No (1), Year (2017-9), Pages (121-127)
 17. arash abdolmaleki , Mohammad Bagher Ghayour , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , How much time is needed for evaluating the sciatic nerve recovery after transect and graft conduit?, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Volume (105), No (5), Year (2017-3), Pages (1558-1558)
 18. Rahmatollah Parandin , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of Neonatal Exposure to Zearalenone on Puberty Timing, Hypothalamic Nuclei of AVPV and ARC, and Reproductive Functions in Female Mice, Reproductive Sciences, Volume (24), No (9), Year (2017-9), Pages (1293-1303)
 19. sherma tavighi , zohreh saadatfar , B. SHOJAEI , Morteza Behnam Rassouli , Midbrain morphogenesis in beluga sturgeon (Huso huso) larvae, Bulgarian Journal Of Veterinary Medicine, Volume (21), No (1), Year (2016-6), Pages (17-27)
 20. Mohammad Bagher Ghayour , arash abdolmaleki , Morteza Behnam Rassouli , The Effec of Memantine on Functional Recovery of the Sciatic Nerve Crush Injury in Rats, Turkish Neurosurgery, Volume (1), No (1), Year (2016-1), Pages (1-7)
 21. arash abdolmaleki , Ali Moghimi , Mohammad Bagher Ghayour , Morteza Behnam Rassouli , Evaluation of neuroprotective, anticonvulsant, sedative and anxiolytic activity of citicoline in rats, European Journal of Pharmacology, Volume (12), No (789), Year (2016-8), Pages (275-279)
 22. sherma tavighi , zohreh saadatfar , Bahador Shojaei , Morteza Behnam Rassouli , Histomorphogenesis of cranial nerves in Huso huso larvae, Veterinary Research Forum, Volume (7), No (2), Year (2016-6), Pages (111-116)
 23. Mohammad Bagher Ghayour , arash abdolmaleki , Morteza Behnam Rassouli , The effect of Riluzole on functional recovery of locomotion in the rat sciatic nerve crush model, European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Volume (43), No (5), Year (2016-1), Pages (691-699)
 24. Rahmatollah parandin , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Oestrogenic action of neonatal tamoxifen on the hypothalamus and reproductive system in female mice, Reproduction, Fertility and Development, Volume (29), No (5), Year (2016-1), Pages (1012-9)
 25. sherma tavighi , zohreh saadatfar , Bahador Shojaei , Morteza Behnam Rassouli , Brain ventricle development in H. huso (Beluga sturgeon) larvae, Anatomical Science International, Volume (91), No (4), Year (2016-1), Pages (350-357)
 26. ameneh mohamadi , Morteza Behnam Rassouli , , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of hydro-alcoholic extract of Launaea acanthodes on serum gonadotropin and testosterone levels and the structure of seminiferous tubules in hyperglycemic rats, Chinese Journal of Integrative Medicine, Volume (22), No (3), Year (2016-3), Pages (207-213)
 27. Rahmatollah parandin , Morteza Behnam Rassouli , Sajjad Sisakhtnezhad , Nasser Mahdavi SHahri , In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer, Razavi International Journal of Medicine, Volume (3), No (4), Year (2015-12), Pages (13-17)
 28. mahereh rezazadeh , Mohammad Mashreghi , Nasser Mahdavi SHahri , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Morteza Behnam Rassouli , Evaluation of Antimicrobial and Healing Activities of Frog Skin on Guinea Pigs Wounds, Jundishapur Journal of Microbiology, Volume (8), No (8), Year (2015-8), Pages (1-6)
 29. Masoumeh Kheirabadi , Abolghasem Nabipour , Morteza Behnam Rassouli , Hesam Dehghani , Morphological development of ovaries in ostrich (Struthio camelus) embryo, Comparative Clinical Pathology, Volume (24), No (5), Year (2015-12), Pages (1185-1191)
 30. Zahra Yarahmadi , Abdolali Movahedinia , Ahmad Savari , Morteza Behnam Rassouli , Mohammadreza Sahraeian , Hossein Pasha Zanoosi , Sara Rastgar , Can Naphthalene Exposure Stress Alter Brain Biogenic Amine Levels Before and during Vitellogenesis in Liza klunzingeri Fish?, Journal of Environmental & Analytical Toxicology, Volume (3), No (4), Year (2013-1), Pages (1000178-1000178)
 31. samaneh shojaei andebili , ali dehghani firoozabadi , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Alireza Haghparast , Morphological Evaluation of Testis Tissue of Rats in Various Time Points after Diabetes Type 1 Induction, Iranian Journal of Diabetes and Obesity, Volume (5), No (3), Year (2014-6), Pages (98-106)
 32. belal hassanzadeh , Abolghasem Nabipour , Morteza Behnam Rassouli , Hesam Dehghani , Morphological development of testes in ostrich (Struthio camelus) embryo, Anatomical Science International, Volume (89), No (3), Year (2014-6), Pages (129-139)
 33. Rostami S , Momeni Z , Morteza Behnam Rassouli , Rooholamin S , A comparative study on the effects of type I and type II diabetes on learning and memory deficit and hippocampal neuronal loss in rat, Minerva Endocrinologica, Volume (83), No (3), Year (2013-9), Pages (289-295)
 34. , Masoud Fereidoni , Morteza Behnam Rassouli , shirin hosseini , Role of C-fibers in pain and morphine induced analgesia/hyperalgesia in rats, Iranian Journal of Neurology, Volume (13), No (1), Year (2014-1), Pages (201-209)
 35. mahereh rezazadeh , mohammad mashreghi , Nasser Mahdavi SHahri , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Morteza Behnam Rassouli , Shiva Golmohammadzadeh , Pharmaceutical application of frog skin on full-thickness skin wound healing in mice, Pharmaceutical Biology, Volume (51), No (12), Year (2013-12), Pages (1600-1606)
 36. sara monjezi , Ahmad Ali Mohammadpour , Morteza Behnam Rassouli , Histology and histometry of different parts of urinary bladder in Camelus dromedarius, Journal of Camel Practice and Research, Volume (19), No (2), Year (2012-12), Pages (213-215)
 37. belal hassanzadeh , Abolghasem Nabipour , Morteza Behnam Rassouli , Hesam Dehghani , Microanatomical study of testis in juvenile ostrich (Struthio camelus), Anatomical Science International, Volume (88), No (3), Year (2013-4), Pages (134-140)
 38. Zohreh Elahi-Moghaddam , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Roya Hajinejad-Boshroue , Elaheh Khajouee , Comparative study on the effects of type 1 and type 2 diabetes on structural changes and hormonal output of the adrenal cortex in male Wistar rats, Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, Volume (12), No (9), Year (2013-1), Pages (1-6)
 39. mohammad mashreghi , mahereh rezazadeh , Nasser Mahdavi SHahri , Ahmad Asoodeh , Mansour Mashreghi , Morteza Behnam Rassouli , Shiva Golmohammadzadeh , Topical effects of frog ‘‘Rana ridibunda’’ skin secretions on wound healing and reduction of wound microbial load, Journal of Ethnopharmacology, Volume (145), No (3), Year (2013-1), Pages (793-797)
 40. sara monjezi , Ahmad Ali Mohammadpour , Morteza Behnam Rassouli , Histometrical study of the different parts of ureter in one-humped camel, Comparative Clinical Pathology, Volume (23), No (3), Year (2014-5), Pages (561-567)
 41. Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Razieh Jalal , Emad Ahangar , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of Infantile Repeated Hyperglycemia on Behavioral Alterations in Adult male and female Rats, Basic and Clinical Neuroscience, Volume (3), No (4), Year (2012-8), Pages (60-67)
 42. Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Razieh Jalal , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of infantile repeated hyperglycemia on neuronal density of hippocampus and Pentylentetrazol induced convulsions in male Wistar rats, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (15), No (4), Year (2012-5), Pages (951-957)
 43. Morteza Behnam Rassouli , Linda C. Herbert , Vyvyan Howard , Peter O.D. Pharoah , Martin Stanisstreet , Effect of Propylthiouracil Treatment during Prenatal and Early Postnatal Development on the Neocortex of Rat Pups, Neuroendocrinology, Volume (53), No (4), Year (1991-1), Pages (321-327)
 44. Samaneh Mollazadeh , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Morteza Behnam Rassouli , Fatemeh Behnam Rassouli , Vajiheh Neshati , Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells, Zeitschrift fur Naturforschung C: Biosciences, Volume (66), No (66), Year (2011-12), Pages (555-561)
 45. , Morteza Behnam Rassouli , Masoud Fereidoni , , Comparison between the effects of type 1 and type 2 diabetes on hippocampal neuronal density in Wistar rats, دیابت و متابولیسم ایران, Volume (10), No (1), Year (2011-5), Pages (1-8)
 46. , Hamid Reza Kazerani , Morteza Behnam Rassouli , The Laxative and Prokinetic Effects of Rosa damascena Mill in Rats, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (14), No (1), Year (2011-1), Pages (9-16)
 47. Morteza Behnam Rassouli , Ali Aliakbarpour , Hossein Hosseinzadeh , Fatemeh Behnam Rassouli , Mahmod CHamsaz , Investigating the effect of aqueous extract of Chicorium intybus L. leaves on offspring sex ratio in rat, Phytotherapy Research, Volume (24), No (9), Year (2010-6), Pages (1417-1421)
 48. Morteza Behnam Rassouli , M. B. Ghayour , N. Ghayour , Microvascular complication of diabetes, Journal of Biological Science, Volume (10), No (5), Year (2010-6), Pages (411-423)
 49. Neda Karimi , زهیر محمدحسن , Morteza Behnam Rassouli , بهروز ایلخانی زاده , شاکر سالاری لک , شهرام شهابی , The role of endogenous opioids in the protective effects of local sublethal hyperthermia against the progression of burn injury, Journal of Thermal Biology, Volume (34), No (6), Year (2009-8), Pages (286-289)
 50. Morteza Behnam Rassouli , , محمدرضا نیکروش , Ali Moghimi , Neuroprotective effects of Equisetum telmateia in rat, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (1), No (1), Year (2009-3), Pages (29-33)
 51. mohammad amin edalatmanesh , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ali Moghimi , زینب نشاطی , Microanatomical evidences for potential of mesenchymal stem cells in amelioration of striatal degeneration, Neurological Research, Volume (30), No (10), Year (2008-12), Pages (1086-1090)
 52. مریم طهرانی پور , Morteza Behnam Rassouli , امین رحیمی , Maternal hyperglycemia proliferate choroid plexus and enlarge the lateral ventricle in brain of newborn rats, Journal of Biological Science, Volume (7), No (4), Year (2008-8), Pages (799-803)
 53. Masoumeh Kheirabadi , Ali Moghimi , Hassan Rakhshande , Morteza Behnam Rassouli , Evaluation of the Anticonvulsant Activities of Rosa damascena on the PTZ Induced Seizures in Wistar Rats, Journal of Biological Science, Volume (8), No (2), Year (2008-1), Pages (426-430)
 54. محمد رضا نیکروش , فاطمه بهنام رسولی , فهیمه مظاهری تهرانی , فاطمه قلی زاده , Morteza Behnam Rassouli , Hypocholesterolemic Effects of Dietary Soybean vs. Casein Proteins in a Crossed Over Diets in Rat, Journal of Biological Science, Volume (11), No (11), Year (2008-8), Pages (1467-1471)
 55. Morteza Behnam Rassouli , M.R. Nikravesh , Estrogen-induced congenital hypospadias in developing rat embryos, Iranian Red Crescent Medical Journal, Volume (2), No (2), Year (2000-1), Pages (22-24)
 56. Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Post-operative time effects after sciatic nerve crush on the number of alpha motoneuroneurons, usin a stereological counting method-disector, Iranian Biomedical Journal, Year (1999-12), Pages (1-5)
 57. Morteza Behnam Rassouli , محمدرضا نیکروش , Nasser Mahdavi SHahri , علیرضا فاضل , The effects of local fetal brain extract administration in the electromyogram of crushed sciatic ner, Iranian Biomedical Journal, Volume (2), No (1), Year (2000-12), Pages (1-7)
 58. Razieh Jalal , , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Hypoglycemic effect of Aqueous Shallot and garlic in rats with fructose – induced insulin resistance, Journal of clinical Biochemistry and Nutrition, No (41), Year (2007-11), Pages (218-223)
 59. M. Tehranipour , A. Haeri Rohani , Morteza Behnam Rassouli , K. Parivar , A. Rahimi , Determination of the Cerebrospinal Fluid Electrolytes Alteration in the Developing Rats Born from Diabetic Mothers, Journal of Biological Science, Volume (7), No (6), Year (2007-2), Pages (969-972)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مرتضی بهنام رسولی , کرونوبیولوژی؛ سازوکار ملکولی رفتار سلول , 21 مین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2021-02-16
 2. نادیا نقوی , حسین سام آرام , ساره ناصری , مرتضی بهنام رسولی , طراحی و ساخت مدار تحریک الکتریکی کاشتنی به منظور بهبود ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی در مدل قطع عصب , بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2019-04-30
 3. آرش یونسی , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , مرتضی بهنام رسولی , کاربرد تکنیک جداسازی سلولی Cell Dissociation در مطالعات تولیدمثلی , سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن , 2015-10-20
 4. هاجره کلکلی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , خدیجه صداقت , مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده , هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری , 2015-12-16
 5. خدیجه صداقت , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , هاجره کلکلی , بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری , هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری , 2015-12-16
 6. طیبه دهمرده قلعه نو , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , تهیه ماتریکس درمی فاقد سلول از پوست خرگوش , دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2012-05-09
 7. مهدیه نخعی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت , دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2012-05-09
 8. طیبه دهمرده قلعه نو , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 9. مهدیه نخعی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری , بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 10. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 11. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 12. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد حرارتی پس از تجویز صفاقی مرفین در موش صحرایی , یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , 2012-06-14
 13. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر , سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران , 2012-02-23
 14. سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی , اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 15. زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 16. بتول صناعی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسن رخشنده , ساره عطائی نخعی , بررسی اثر تجویز زیر پوستی عصاره گل ساعتی در دوران بارداری بر تغییرات حجم بطن طرفی در مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 17. مریم موسوی نژادمقدم , مرتضی بهنام رسولی , رضا فرید حسینی , حمیدرضا اسماعیل پور , تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 18. آمنه محمدی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی اثر تجویز عصاره آبی الکلی گیاه چرخه بر ساختار لوله های سمینفروس و سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی هیپرگلیسمیک , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 19. فاطمه جمیل , سولماز غریبی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسام دهقانی , بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 20. سولماز غریبی , فاطمه جمیل , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسام دهقانی , بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 21. زهره ناجی همتی تبریز , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , داور شاهسونی , مرتضی بهنام رسولی , تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 22. مریم عامریون , ناصر مهدوی شهری , محمدرضا نیکروش , مهدی جلالی , مرتضی بهنام رسولی , کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی 1390 , 2011-09-01
 23. ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده , اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 24. ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده , کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 25. سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت , همایش کشوری علوم اعصاب , 2011-02-16
 26. مرتضی بهنام رسولی , محمدباقر غیور , نرگس غیور , محمد مهدی اجتهادی , بررسی اثرات ضددیابتب عصاره آبی الکلی گیاه چرخه در رتهای نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 27. حسینعلی فرامرزی , مرتضی بهنام رسولی , محمد قره باغی , بررسی رابطه بین تستوسترون بزاق و BMI در دانش آموزان پسر شهر قوچان , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 28. غلامرضا مقدسی پیرودلو , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اثرات تجویز مادری تستوسترون انانتات بر فراوانی جنینهای موسکوانیزه در رت , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 29. مرتضی بهنام رسولی , الهام یوسفی , راضیه جلال , بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در رت , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 30. ملیحه مقدمی , علی مقیمی , راضیه جلال , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 31. ناصر مهدوی شهری , تهمینه کاظمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده نمینی , آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro , نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران , 2010-05-25
 32. زهرا علیزاده , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 33. مسعود فریدونی , زهرا علیزاده , مرتضی بهنام رسولی , اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 34. مرتضی بهنام رسولی , آمنه خسروی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 35. زهرا علیزاده وطن , , مرتضی بهنام رسولی , اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 36. مرتضی کفایی رضوی , سعیده ابراهیم پور , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی , بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 37. ساره رستمی , زینب مؤمنی , نرگس غیور , مرتضی بهنام رسولی , صابر روح الامین , بررسی مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانتی بالقوه عصاره آبی بادرنجبویه با ویتامین C بر اختلالات یادگیری در رت های تیمارشده با استات سرب , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 38. غلامرضا مقدسی پیرودلو , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی اثرات تجویز تستوسترون انانتات به رت های حامله بر سطح تستوسترون مادری و مرده زایی جنین ها , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 39. غلامرضا مقدسی پیرودلو , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 40. سعیده ابراهیم پور , مرتضی کفایی رضوی , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی , بررسی تاثیر عصاره الکلی بذر گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه طولانی مدت در رت های نر بالغ نژاد ویستار , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 41. تکتم تختی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 42. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 43. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حسین اشتیاق حسینی , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 44. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 45. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10
 46. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-10-11
 47. اسماعیل نصرآبادی , ناصر مهدوی شهری , مرتضی بهنام رسولی , حسن رخشنده , اثر زجاجیه چشم گاو بر رویش مجدد سلولهای اپی تلیالی در بافتهای آسیب دیده لاله گوش خرگوش , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-10-11
 48. , مرتضی بهنام رسولی , محمود چمساز , بررسي اثرات رژيم هاي غذايي كم نمك و بي نمك طولاني مدت بر تغييرات الكتروليتي و خون رتPH , اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

انگلیسی

 1. Mona Taghizade Salari , Morteza Behnam Rassouli , Waleed Albusalih , Hananeh Ahmadnia , Investigation of the effect of valproic acid on the viability and adhesion of mouse fibroblast cells on the rat decellularized sciatic nerve scaffold in-vitro , 11th Basic and clinical neuroscience congress 2022 , 2023-02-13
 2. Morteza Behnam Rassouli , Hananeh Ahmadnia , muthana sarem hamzah alfatle , Mona Taghizade Salari , Investigation of the effect of Fibronectin on the viability and adhesion of mouse fibroblast cells on the rat decellularized sciatic nerve scaffold invitro , 11th Basic and clinical neuroscience congress 2022 , 2023-02-13
 3. sareh nasseri , Nadia Naghavi , hosein samaram , Morteza Behnam Rassouli , Investigating Effects of Electrical Stimulation on Sciatic Nerve Regeneration after Transection Injury in Wistar Rats , ( 3rd International Congress on Biomedicine (ICB 2019 , 2019-11-10
 4. hosein samaram , Nadia Naghavi , sareh nasseri , Morteza Behnam Rassouli , Effects of Brief Electrical Stimulation on Regeneration of Transected Sciatic Nerve , 24th Iranian and 3rd International Congress of Physiology and Pharmacology , 2019-10-30
 5. somayye mohammadi , Morteza Behnam Rassouli , Maryam Mousavinezhad moghaddam , Nasser Mahdavi SHahri , Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Neuronal Degeneration Due to Sciatic Nerve Transection in Rat , The 2 nd International Neuroinflammation Congress and 2 nd Student Fes tival of Neurosience , 2018-04-17
 6. Maryam Mousavinezhad moghaddam , Morteza Behnam Rassouli , S.A. Rahim Rezaee , Nasser Mahdavi SHahri , Dose-Dependent Delay of Wallerian Degeneration Induced by Dexamethasone after Sciatic Nerve Transection in Rat , The 2 nd International Neuroinflammation Congress and 2 nd Student Fes tival of Neurosience , 2018-04-17
 7. HAJRE KALKALI , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Masoumeh Kheirabadi , Study on the Effect of Neonatal Exposure to Zearalenone on Mammary Gland of Female Mice , 1st International Nastaran Cancer Symposium 2015 , 2015-10-01
 8. Khadijeh Sedaghat , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Masoumeh Kheirabadi , Study of the Effects of Neonatal Administration of Tamoxifen on Endometrium in Female Mice , 1st International Nastaran Cancer Symposium 2015 , 2015-10-01
 9. Rahmatollah parandin , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of neonatal exposure to zearalenone and tamoxifen on the onset of puberty, estrous cycle and lordosis behavior in female mice , اولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2015-09-07
 10. Rahmatollah parandin , Morteza Behnam Rassouli , سجاد سی سخت نژاد , Invitro evaluation of effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 cell lines of human breast cancer , 13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY , 2015-05-12
 11. Morteza Behnam Rassouli , Study on the effect of maternal administration of aromataze inhibitor on the brain dimorphic neucleus in male ratv offspring , سومین کنگره علوم اعصاب , 2014-10-30
 12. Morteza Behnam Rassouli , Study on the effect of maternal administration of aromatase inhibitor (lertozole) on spatial memory in male rat offspring , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , 2015-01-28
 13. Alireza Haghparast , ali dehghani firoozabadi , samaneh shojaei andebili , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 , 15th International Congress of Immunology , 2013-08-22
 14. Yarahmadi Z , Movahedinia A , Savari A , Morteza Behnam Rassouli , Pasha Zanoosi H , Rastgar S , Responses of Brain monoaminergic system to naphtalene expusure stress during viellogenesis and previtellogenesis in Liza klunzingeri , International congress on fishries and marine sciences , 2012-08-23
 15. masoumeh kheirabadi , Abolghasem Nabipour , Morteza Behnam Rassouli , Hesam Dehghani , Asymmetrically developed ovaries in embryo of ostrich (Struthio camelus) , یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2014-02-19
 16. belal hassanzadeh , Abolghasem Nabipour , Morteza Behnam Rassouli , Hesam Dehghani , Morphological development of testes in ostrich embryo and newly hatched ostrich chick , 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy , 2012-06-28
 17. Amin gachpaz , Masoud Fereidoni , Morteza Behnam Rassouli , The Effects of Intrathecal Administration of hemoglobin on chemical Pain Sensation in Formalin Tests in Rat , 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013 , 2013-12-18
 18. belal hassanzadeh , Abolghasem Nabipour , Morteza Behnam Rassouli , Hesam Dehghani , Development of Testicular Capsule and Rete Ducts in The Ostrich (Struthio camelus) Embryo , 1st Tabriz International Life science Conference, 12th Iran Biophysical Chemistry Conference , 2013-05-22
 19. sima jahanbakhshi , Nasser Mahdavi SHahri , Masoud Fereidoni , Morteza Behnam Rassouli , Effet of Resveratrol in the improvement of mice testes abnormalities induced by Cisplatin , 21st International Iranian Congress of Physiology & Pharmacology , 2013-08-23
 20. Elahe Mohammadi , Nasser Mahdavi SHahri , Morteza Behnam Rassouli , Masoud Fereidoni , The effects of maternal hyperglycemia and Launaea acanthodes extract administration on the volume of the fetal rat kidney , 13th Iranian Congress of Biochemistry and 5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2013-04-16
 21. sima jahanbakhshi , Masoud Fereidoni , Nasser Mahdavi SHahri , Morteza Behnam Rassouli , The Protective Effects of Vitamin C on Histological Changes Induced by Cisplatin on Testes Tissue in Balb/C mice , 13th Iranian Congress of Biochemistry and 5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2013-04-16
 22. sima jahanbakhshi , Nasser Mahdavi SHahri , Masoud Fereidoni , Morteza Behnam Rassouli , Testis histological changes induced by cisplatin administration in Balb/c mice , 13th Iranian Congress of Biochemistry and 5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2013-04-16
 23. Alireza Haghparast , samaneh shojaei andebili , ali dehghani firoozabadi , Nasser Mahdavi SHahri , Morteza Behnam Rassouli , The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats , 11th international Congress of Immunology & Allergy , 2012-04-26
 24. Alireza Haghparast , ali dehghani firoozabadi , samaneh shojaei andebili , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 , 11th international Congress of Immunology & Allergy , 2012-04-26
 25. Zohreh Abbasi , Masoud Fereidoni , Morteza Behnam Rassouli , The effect of Genipin on pain after morphine-induced analgesia and hyperalgesia in male rat in formalin test , (The 6th National Congress on Addiction Biology (AddBio 2012 , 2012-06-20
 26. - - , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Study of the effects of lunaea acanthodes extract on Leydig cells number and testosterone level in rat , چهارمین کنگره تازه های دیابت , 2012-02-29
 27. FATEME JAMIL , solmaz gharibi , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , , Study of the effects of experimental hyperglycemia on myometrial histology in wistar rat , چهارمین کنگره تازه های دیابت , 2012-02-29
 28. masoumeh shakehnia , Morteza Behnam Rassouli , Masoud Fereidoni , Study of the effects of insulin therapy during pregnancy and lactation in hyperglycemia mothers on testis parameters of off spring , چهارمین کنگره تازه های دیابت , 2012-02-29
 29. solmaz gharibi , FATEME JAMIL , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , , Study of the effects of hyperglycemia on sttous cycle and histology of ovary in adult wstar rat , چهارمین کنگره تازه های دیابت , 2012-02-29
 30. mohammad amin edalatmanesh , Ahmad Reza Bahrami , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , MESENCHYMAL STEM CELL TRANSPLANTS IMPROVE MOTOR DISORDERS OF RATS AFTER CHEMICAL LESION OF STRIATUM AS A MODEL OF HD , 8th International Conference on AD/PD , 2007-03-14
 31. Morteza Behnam Rassouli , , Nasser Mahdavi SHahri , Hesam Dehghani , Alteration of testicular microanatomical parameters in experimental type 1 and type 2 diabetic rat , (6th ASIA-PACIFIC INTERNATIONAL CONGRESS OF ANATOMY (6TH APICA , 2011-07-22
 32. Samaneh Mollazadeh , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Morteza Behnam Rassouli , Fatemeh Behnam Rassouli , Vajiheh Neshati , DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells , 12th Iranian Pharmaceutical Scientific Congress , 2010-08-02
 33. , Morteza Behnam Rassouli , , , Hesam Dehghani , Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 34. , Morteza Behnam Rassouli , علی اصغر دادگر , The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 35. Morteza Behnam Rassouli , , , Ali Moghimi , , Study of Cognitive Deficit and Hippocampal Neuronal Loss in Type 1 and Type 2 Diabetic Models , 14th Asia-Oceania Congress of Endocrinology , 2010-12-02
 36. Ali Moghimi , , , Zahra Ghassemzadeh , Morteza Behnam Rassouli , Susceptibility of adult rats to PTZ induced epileptiform convulsions after fetal and infantile exposore to noise stress and hypertermic-induced seizures , 8th Asian & Oceanian Epilepsy Congress 2010-AOEC , 2010-10-20
 37. Morteza Behnam Rassouli , N. Ghayour , , , M. B. Ghayour , Protective effects of Melissa officinalis in rats exposed to lead acetate , 11th Congress of the International Society for Ethnopharmacology-ISE 2010 , 2010-09-20
 38. Mehrnoosh Zobeiri , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , , EFFECTS OF EXPERIMENTAL NOISE POLLUTION ON HYPERTHERMIC-INDUCED SEIZURES IN WISTAR RAT INFANTS , 9th European Congress on Epileptology , 2010-06-27
 39. , Morteza Behnam Rassouli , Masoud Fereidoni , , , Comparative study of the effects of type 1 and 2 diabetes on hippocampal neuronal population in male Wistar rats , دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک، چاقی و دیابت , 2010-06-16
 40. , Morteza Behnam Rassouli , Ali Moghimi , Masoud Fereidoni , , , Comparative study of the effects of type 1 and 2 diabetes on learning and memory in male Wistar rats , دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک چاقی و دیابت , 2010-06-16
 41. Nasser Mahdavi SHahri , Fahimeh Shahabipour , , Maryam Moghaddam Matin , Masoud Fereidoni , Morteza Behnam Rassouli , Ali Moghimi , PREPARATION OF AN ACELLULAR CANCELLOUS BOVIN MATRIX FOR TISSUE ENGINEERING , BONE -TEC , 2010-10-07
 42. Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Razieh Jalal , تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 43. Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Masoumeh Kheirabadi , - - , بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 44. Morteza Behnam Rassouli , IMAN KHOSRAVI , Nasser Mahdavi SHahri , A.A.DADGAR , Hamid Ejtehadi , The relationship of palmar distribution of sweat glands and hypertension in women of Khorasan province , World Hypertension congress 2009 -WHC 2009 , 2009-10-29
 45. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , مهرداد ایرانشاهی , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli , The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 46. , فاطمه بهنام رسولی , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Morteza Behnam Rassouli , In vitro study of the effects of insulin and temperature on immunoglobulin M mobility in rat spleenic B-lymphocyte , 15th National & 3rd International Conference of Biology , 2008-08-19
 47. Morteza Behnam Rassouli , بررسی تاثیر اسانس گل محمدی بر افسردگی در رت نژاد ویستار با استفاده از تست شنای اجباری , هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی , 2007-08-26
 48. Morteza Behnam Rassouli , zahra delshad , study of the effects of maternal hypothyroidism and thyroxin therapy on the neuronal density of subiculum in rat newborns , ENEA 2008 , 2008-10-17
 49. مریم طهرانی پور , علی حائری روحانی , Morteza Behnam Rassouli , کاظم پریور , امین رحیمی , ارزیابی غلظت الکترولیتها در مایع مغزی نخاعی نوزادان حاصل از مادران دیابتی در طی دوره تکامل بعد از تولد در رت , هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2007-08-26
 50. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli , مهرداد ایرانشاهی , بررسی اثرات ضدسرطانی و ضد تکثیری Feselol و Mogoltacin بر سلولهای توموری پروستات انسانی در شرایط in-vitro , هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2007-08-26
 51. مریم طهرانی پور , Morteza Behnam Rassouli , Maternal diabetes proliferate the choroid plexusand and enlarge the lateral ventricle in brain of newborn rats , BES 2008 , 2008-04-07
 52. Morteza Behnam Rassouli , the effects of olibanum aqueous extraction during pregnancy and lactation on the learning behaviour , چهارمين كنگره بين المللي اتنو فارماكولوژي , 2000-03-20
 53. Morteza Behnam Rassouli , the effects of soxhelt aqueous extract of chicory leaves on the blood ph and cations level and the s , كنگره بين المللي گياهان داروئي (سوئيس) , 2000-08-22