بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Kazemi


موارد یافت شده: 181

1 - ماموریت گرایی دانشگاه ها گامی موثر در راستای حکمرانی آموزش عالی (چکیده)
2 - طراحی مدل اجرای خ طمش یهای منابع انسانی در سازما نهای دولتی ایران با تأکید بر سیاس تهای کلی نظام اداری (چکیده)
3 - ارائه چارچوبی جامع از ویژگی های مؤثر در تشخیص اخبار جعلی:یک مرور نظام مند (چکیده)
4 - A new interval type 2 best worst method and its application to healthcare waste treatment selection problem (چکیده)
5 - A pricing and inventory control for perishable items with the inflation rate and retailer's returns (چکیده)
6 - Improving quality and reducing costs in supply chain: The developing VIKOR method and optimization (چکیده)
7 - An interval type-2 fuzzy best-worst method and likelihood-based multi-criteria method in group decision-making (چکیده)
8 - Improving Industrial Maintenance Efficiency: a Holistic Approach to Integrated Production and Maintenance Planning with Human Error Optimization (چکیده)
9 - A review of most applicable theories and models of technology acceptance (چکیده)
10 - کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره ی تامین سبز و بررسی عوامل موثر برای انتخاب تامین کننده ی سبز: مطالعه ی موردی: کارخانه لاستیک سازی مشهد (چکیده)
11 - طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام) (چکیده)
12 - ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد( (چکیده)
13 - تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی (چکیده)
14 - طراحی یک شبکه زنجیره تأمین بنزین پایدار و تاب‌آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تأمین بنزین استان خراسان رضوی) (چکیده)
15 - Numerical study on the flexural behaviour of normal- and high-strength concrete beams reinforced with GFRP bar, using different amounts of transverse reinforcement (چکیده)
16 - ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) (چکیده)
17 - شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستمها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد) (چکیده)
18 - ١مدلسازیعلیو حلقویپویاییهایسیستمجهت افزایشسهم اتوبوسرانیدر حملونقل عمومیاز سفرهایشهریدر کلانشهر مشهد (چکیده)
19 - ارائه یکمدل ترکیبی بهینهسازی استوار و تصمیمگیری چندمعیاره به منظور مکانیابیتسهیلات در شبکه زنجیره تامین تاب آور (چکیده)
20 - طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم (چکیده)
21 - بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
22 - توسعه مدل برنامهریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روشهای اجرایی و فعالیت جبرانی (چکیده)
23 - ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیاد (چکیده)
24 - تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان) (چکیده)
25 - کاربرد مکانیابی پویا در برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت شهر ی؛ مطالع ه مور د ی دفاتر پیشخوان ثبت احوال مشه د (چکیده)
26 - PATTERN OF TRADING PARTNER SELECTION IN DEPUTIZATION SYSTEMS BASED ON ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM (چکیده)
27 - موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
28 - ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد (چکیده)
29 - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردی (چکیده)
30 - بکارگیری یک مدل تلفیقی روش شناسی سیستمهای نرم و تکنیک دیمتل در راستای شناسایی ابعاد تابآوری زنجیره تامین و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر مورد مطالعه:شرکت صنعتی لاما الکترونیک (چکیده)
31 - طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدی (چکیده)
32 - پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری (چکیده)
33 - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازی (چکیده)
34 - احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی) (چکیده)
35 - A comprehensive framework for Internet of Things development (چکیده)
36 - A socio-technical analysis of internet of things development: an interplay of technologies, tasks, structures and actors (چکیده)
37 - A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case study (چکیده)
38 - Inderscience Enterprises Ltd. Analysis of relationships of third party logistics enablers using multi-criteria decision making technique DEMATEL-based on ANP (چکیده)
39 - کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران (چکیده)
40 - Bioethanol facility location selection using best-worst method (چکیده)
41 - ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه (چکیده)
42 - Identifying The Selection Criteria Which Are Employed To Choose Applicant Companies In Incubator Centers (Incubator Center of Ferdowsi University of Mashhad) (چکیده)
43 - حل یک مسألهی زمانبندی تکماشینه توسط الگوریتمهای ژنتیک و شبیهسازی تبرید (چکیده)
44 - بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر ابعاد ساختار سازمانی در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی (چکیده)
45 - تعیین شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان آب منطقهای خراسان شمالی با استفاده از مدل دنیسون (چکیده)
46 - الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد) (چکیده)
47 - Prioritising employee performance evaluation indicators based on a combined FAHP-TOPSIS approach to intellectu al capital development (چکیده)
48 - توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه (چکیده)
49 - Designing a Communicational Model between the Competitiveness Types of Small and Medium Industries in Iran (چکیده)
50 - ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ (چکیده)
51 - The Components of the Ethical Behaviour of Virtuous Nurses in Medical Teams (چکیده)
52 - Designing Communication Model Between Effective Factors On Competitiveness of SMEs Using ISM (چکیده)
53 - اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354 (چکیده)
54 - ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با اثربخشی سازمانی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (چکیده)
55 - ارزیابی کارآیی مدارس با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ازنا( (چکیده)
56 - شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
57 - طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
58 - Factors Affecting the External Efficiency of Education in Iran (1972-2013) (چکیده)
59 - تدوین، اولویت¬بندی و مقایسه¬ی استراتژی¬های یک شرکت تولیدی با استفاده از مدل ترکیبیFUZZYTOPSIS-SWOT و روش QSPM (مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد) (چکیده)
60 - طراحی مدل برنامه ریزی منابع مؤسسه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل (چکیده)
61 - شناسایی و اولویتبندی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور با استفاده از روش FAHP (چکیده)
62 - واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانی (چکیده)
63 - ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با بثربخشی سازمانی (چکیده)
64 - بررسی نقش واسط ابعاد نوآوری در تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری در شهر مشهد) (چکیده)
65 - The Conflation Of Gradient Method From Geoffrion With Fuzzy Logic, A New Approach for optimizing Multi-Objective Decision-Making Models (چکیده)
66 - شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور (چکیده)
67 - Designing a Framework for Target-Site Assignment in Naval Combat Management (چکیده)
68 - طراحی مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (چکیده)
69 - Comparison of Multilayer Perceptron and Radial Basis Function in Predicting Success of New Product Development (چکیده)
70 - پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
71 - سنجش کارآفرینی درون سازمانی بخش صنعت با بکارگیری مدل استیونسون موردمطالعه:یک مجموعه تولیدی درشهرک صنعتی توس مشهد (چکیده)
72 - تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتاب (چکیده)
73 - طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد (چکیده)
74 - شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا (چکیده)
75 - رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیماتل (چکیده)
76 - مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمان (چکیده)
77 - Application of combinational approach of FAHP and PROMETHEE in the insurance branches ranking (چکیده)
78 - Changing Productivity Index Using a Special DMU in DEA (چکیده)
79 - مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران (چکیده)
80 - Modeling organizational intelligence using DEMATEL method in Iranian public universities (چکیده)
81 - توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفی (چکیده)
82 - ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی (چکیده)
83 - تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر (چکیده)
84 - چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد) (چکیده)
85 - بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار (چکیده)
86 - بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی (چکیده)
87 - Segmenting Critical Success Factor for Generating Corporate Entrepreneurship Based on Fuzzy DEMATEL and Fuzzy AHP in Iranian Institutes (چکیده)
88 - به ‏کارگیری رویکردی ترکیبی از فرایند تحلیل شبکه‌ای و دیماتل (ANP-DEMATEL)جهت انتخاب رسانه ی تبلیغاتی (چکیده)
89 - ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور (چکیده)
90 - واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور (چکیده)
91 - Providing a Model to Investigate the Impact of Service quality, Perceived Value and Corporate Image on Customers Loyalty Considering Mediator Role of Customer Satisfaction and Moderator Role of Switching Costs (چکیده)
92 - ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا (چکیده)
93 - بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی (چکیده)
94 - AN EXAMINATION ON RELATIONS BETWEEN CUSTOMER LOYALTY AND SERVICE QUALITY USING MEDIATING ROLE OF RELATIONSHIP QUALITY (چکیده)
95 - A fully fuzzy approach to data envelopment analysis (چکیده)
96 - تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازی (چکیده)
97 - بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد( (چکیده)
98 - بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
99 - A COMPARITIVE ANALYSIS OF AIRLINES EFFICIENCY: EVIDENCE FROM MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (چکیده)
100 - ‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE (چکیده)
101 - توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست (چکیده)
102 - اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی شهری با استفاده ازََAHP فازی(مورد مطالعه: معاونت عمران شهری اصفهان) (چکیده)
103 - بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کار آفرینانه بر رابطه بین استاتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی (چکیده)
104 - بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی )مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
105 - کابرد بازاریابی اجتماعی در تمایل به رفتار خرید سبز با استفاده از تئوری رفتار منطقی (چکیده)
106 - بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت کارآفرینی سرمایه های انسانی جامعه (چکیده)
107 - تعیین و بررسی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به قابلیت های چابکی در شرکت های تولیدی فرش (چکیده)
108 - Classification criteria for selecting Six-sigma projects (چکیده)
109 - Screening Efficiency and Entrepreneurship Potential in Automotive Suppliers Using DEA (چکیده)
110 - انتخاب بهینه تأمین‌کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS (چکیده)
111 - بررسی کارآیی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
112 - بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد (چکیده)
113 - مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری (چکیده)
114 - ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی (چکیده)
115 - Surrogate worth trade off method s review, applications and extension (چکیده)
116 - هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل (چکیده)
117 - The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Business Strategies and Organizational Performance (چکیده)
118 - A Study on Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Learning (چکیده)
119 - عوامل موثر بر عملکرد شرکت ‌های کوچک در مراحل اولیه‌ رشد (مطالعه موردی شرکت ‌های مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور) (چکیده)
120 - بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش (چکیده)
121 - شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه(ERP) در چارچوب تکنولوژی- محیط- سازمان و رتبه بندی عوامل با استفاده از (FUZZY AHP(مورد مطالعه شهرداری مشهد) (چکیده)
122 - تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری (چکیده)
123 - کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد (چکیده)
124 - Identify and Ranking the Factors affecting Customer satisfaction in the carpet Industry (Case Study: Sahand Carpet Co.) (چکیده)
125 - کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیب بندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته - پیشامد(مطالعه موردی: یکی از اورژانس های مشهد (چکیده)
126 - مکان یابی شعب بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در مشهد) (چکیده)
127 - بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانهای کارآفرین (چکیده)
128 - ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبود (چکیده)
129 - Identify and Ranking Factors Affecting Bank Maskan Service Quality using Kano Model (چکیده)
130 - تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان (چکیده)
131 - بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات (چکیده)
132 - بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری (چکیده)
133 - Prioritizing Factors Affecting Bank Customers Using Kano Model and Analytical Hierarchy Process (چکیده)
134 - Individual and Organizational Factors Influencing Innovation of Managers: Evidence from Iran (چکیده)
135 - بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی و کارآیی نسبی بیمارستان های عمومی مشهد (چکیده)
136 - Productivity Tools: TPM and TQM (چکیده)
137 - Dimensions of Organizational Intelligence in Iranian Universities an Information Processing Perspective (چکیده)
138 - تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) (چکیده)
139 - بررسی مدل عوامل اثر گذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد (چکیده)
140 - Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A literature review (چکیده)
141 - رویکردی اسلامی در طراحی مدل مفهومی عوامل موثر در ارتقائ بهره وری (چکیده)
142 - بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده هادر ارزیابی کارایی خطوط قالب گیری شرکت فولادین ذوب آمل (چکیده)
143 - تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده (چکیده)
144 - Optimizing combination of job shop scheduling and quadratic assignment problem through multi-objective decision making approach (چکیده)
145 - اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعتی (چکیده)
146 - بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه (چکیده)
147 - بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون (چکیده)
148 - Defining a knowledge management conceptual model by using MADM (چکیده)
149 - Evaluation of Electricity Distribution Sector in Iran with Using Parametric and Non-parametric Methods (چکیده)
150 - جایگاه مهندسی مجدد در بخش انرژی در ایران (چکیده)
151 - بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه (چکیده)
152 - محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان (چکیده)
153 - کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار (چکیده)
154 - کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری (چکیده)
155 - راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها (چکیده)
156 - یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک (چکیده)
157 - بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل کانو (چکیده)
158 - تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتی (چکیده)
159 - کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
160 - بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSIS (چکیده)
161 - بهره وری سبز و اندازه گیری آن (چکیده)
162 - The Relationships between Patient Satisfaction and Loyalty in the private hospital Industry (چکیده)
163 - ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی نیروگاه های بخار صنعت برق کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
164 - یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک (چکیده)
165 - نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی (چکیده)
166 - بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی (چکیده)
167 - Using geometric programming to solve an improve nonlinear multiplicative (چکیده)
168 - تعیین سطح سیگما در یک کارخانه تولید فراورده های غذایی (چکیده)
169 - بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
170 - اولویت گذاری خواسته های مشتریان بر اساس گسترش مشخصه های کیفی - مطالعه موردی: هتل پنج ستاره آلفا (چکیده)
171 - ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن (چکیده)
172 - بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی (چکیده)
173 - بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری (چکیده)
174 - پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان (چکیده)
175 - مدلسازی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت (چکیده)
176 - موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران (چکیده)
177 - بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران (چکیده)
178 - سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان (چکیده)
179 - بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان (چکیده)
180 - بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه ها (چکیده)
181 - تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)