بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد مقدم


موارد یافت شده: 136

1 - جایگاه روایات تفسیری در التفسیر الوسیط للقران الکریم طنطاوی (چکیده)
2 - ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان (چکیده)
3 - بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماریزایی در بیمارگر انباری سیب زمینی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، (چکیده)
4 - ارزیابی کاربرد عصاره برخی از گیاهان دارویی و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های میوه زردآلو رقم شاهرودی طی دوره انبارداری (چکیده)
5 - تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک و سولفات پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis) (چکیده)
6 - تاثیر قارچ‏های مایکوریزا و محلول پاشی پوترسین بر صفات بیوشیمیایی و بیوماس اندام هوایی ریحان سبز (Ocimum ciliatum L.) در دو چین مختلف برداشت (چکیده)
7 - تاثیر آزومیت روی رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان تحت تنش شوری (چکیده)
8 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
9 - تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری (چکیده)
10 - اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
11 - تأثیر کاربرد کودآلی و دور آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (چکیده)
12 - Study on Adjustment of the Effects of Salt Stress by Azomite Application on Mexican Marigold (Tagetes minuta L.) (چکیده)
13 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory (Satureja hortensis L.) by biochar application (چکیده)
14 - ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.- (چکیده)
15 - بررسی برخی ویژگی های آت اکولوژی گونه انار شیطان -Tecomella undulata- در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
16 - تاثیر کاربرد قارچهای مایکوریزا در کاهش اثرات مضر تنش عنصر سنگین کادمیوم در - Coriandrum sativum L. گیاه دارویی گشنیز - (چکیده)
17 - تاثیر پیش تیمار پوترسین بر شاخص‏های جوانه زنی کدوی پوست کاغذی -Cucurbita pepo L.- تحت تنش شوری (چکیده)
18 - Studying the effect of salicylic acid on some physiological and biochemical characteristics of Lippia citroidora under NaCl stress (چکیده)
19 - Alleviating negative effects of cadmium stress in basil -Ocimum basilicum L. cv. Keshkeni Luvelou- by using two types of mycorrhizal fungi (چکیده)
20 - ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان فنل کل، میزان اسانس و امکان‌سنجی اثر دگرآسیبی جمعیت های رازیانه-Foeniculum vulgare Mill.-جمع آوری شده از استان اردبیل (چکیده)
21 - Characterization of nutrients uptake and enzymes activity in Khatouni melon -Cucumis melo var. inodorus- seedlings under different concentrations of nitrogen, potassium and phosphorus of nutrient solution (چکیده)
22 - تاثیر برهمکنش تنش شوری و پلیمرهای سوپرجاذب بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
23 - اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز --Mentha spicata تحت تنش خشکی (چکیده)
24 - بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou) تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب (چکیده)
25 - بررسی و مقایسه خصوصیات ریختی، محتوای فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف سه گونه از گیاه دارویی Prangos spp. در رویشگاههای مختلف استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
26 - مروری بر اثرات اسانس و عصاره های گیاهی در کنترل بیماری پوسیدگی نرم غده سیب زمینی (چکیده)
27 - Effects of different magnesium levels on some morphophysiological characteristics and nutrient elements uptake in Khatouni melons (cucumis melo var. inodorus) (چکیده)
28 - Response of summer savory at two different growth stages to biochar amendment under NaCl stress (چکیده)
29 - Effects of bentonite application and urea fertilization time on growth, development and nitrate accumulation in spinach (Spinacia oleraceae L.) (چکیده)
30 - تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو) (چکیده)
31 - مطالعه اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاهی در کنترل باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی (چکیده)
32 - Chemical composition and antimicrobial activity of Origanum vulgare subsp. viride essential oils cultivated in two different regions of Iran (چکیده)
33 - Study of Genetic Diversity of Some Persian walnut Genotypes in Khorasan Razavi with ISSR Marker (چکیده)
34 - Evaluation of Genetic Diversity of Some Walnut Genotypes Based on Morphological Characteristics in Khorasan Razavi Province (چکیده)
35 - اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم‌های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری (چکیده)
36 - Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Fumaria vaillantii Extract at Three Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
37 - اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های جوانه زنی، میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهچه های پونه سا بی کرک (Nepeta nuda) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
38 - اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
39 - بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر بهبود جوانه‌زنی بذر چمن بومی چچم سخت (Lolium rigidum) (چکیده)
40 - Chemical composition, antibacterial and antifungal activities of seed essential oil of Ferulago angulata (چکیده)
41 - Effect of biochar on photosynthetic pigments and Na and K concentration of Summer savory (Satureja hortensis L.) under NaCl salinity (چکیده)
42 - Alleviating Negative Effects of Salinity Stress in Summer Savory (Satureja hortensisL.) by Biochar Application (چکیده)
43 - اثر بیوچار بر ویژگی های رشدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری (چکیده)
44 - The effect of humic acid and ascorbic acid on amount and composition of essential oils in Dragonhead medicinal plant (Dracocephalum moldavica L.) under salinity stress (چکیده)
45 - Variability in essential oil content and composition of Bunium persicum Boiss. populations growing wild in northeast of Iran (چکیده)
46 - بررسی اثر تعدیل کنندگی اسید هیومیک بربرخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع خوراکی(Menthaspicata) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
47 - اثر عصاره های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه های قارچی پنی سیلیوم (چکیده)
48 - اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات (چکیده)
49 - Methyl jasmonate effects on volatile oil compounds and antioxidant activity of leaf extract of two basil cultivars under salinity stress (چکیده)
50 - بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری (چکیده)
51 - اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات (چکیده)
52 - اثر عصاره¬های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه¬های قارچی پنی¬سیلیوم (چکیده)
53 - Chemical composition and antifungal activity of thyme (Thymus vulgaris) essential oil (چکیده)
54 - Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Fumaria vaillantii L. Extract at Different Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
55 - Essential oil composition of seven populations belonging to two Nepeta species from northwestern Iran (چکیده)
56 - بررسی تنوع مورفولوژیکی، محتوای فنل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیتهای مختلف گونه های Nepeta nuda و Nepeta crassifolia در رویشگاه‌های استان اردبیل و آذربایجان شرقی (چکیده)
57 - نقش اسید هیومیک بر بهبود خصوصیات بیوشیمیایی، میزان رنگدانه های آنتوسیانین و کلروفیل در ارقام تربچه تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
58 - تاثیر پلی آمین (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
59 - اثر اسید هیومیک بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری (چکیده)
60 - مطالعه تاثیر محلول‌پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانو ذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری (چکیده)
61 - تاثیر محرک غیرزیستی سدیم نیتروپروساید (SNP) بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه¬های باززایی شده گیاه دارویی پونه¬سا بی¬کرک (Nepeta nuda L.) (چکیده)
62 - بررسی اثر غلظت‌های متفاوت سدیم نیتروپروساید در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش آبی حاصل از پلی¬اتیلن¬گلایکول در گیاه دارویی پونه¬سای بی¬کرک در شرایط درون شیشه¬ای (چکیده)
63 - بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou) (چکیده)
64 - Germination and Growth Response of Flax (Linum usitatissimum) to Salinity Stress by Different Salt Types and Concentrations (چکیده)
65 - Variability in essential oil content and composition of Ocimum ciliatum accessions from Iran: Evidence for three chemotypes (چکیده)
66 - Storage stability of essential oil of cumin (cuminum cyminum l.) as a function of temperature (چکیده)
67 - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف پونه (Mentha longifolia) در جنوب غربی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی (چکیده)
68 - Agro-morphological and phytochemical diversity of Iranian Cuminum cyminum accessions (چکیده)
69 - بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و کارایی مصرف و جذب نیتروژن در میوه گیاه زیره سبز (چکیده)
70 - ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی در معرض خطر انقراض پونه‌سای بی‌کرک (Nepeta nuda L.) (چکیده)
71 - بررسی تأثیر تفاله چغندر بر خصوصیات بیوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانتی عصاره برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
72 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR (چکیده)
73 - یررسی ترکیبات اسانس پونه (Mentha longifolia L) منبع غنی از پولگون در پنج رویشگاه استان فارس (چکیده)
74 - ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا (چکیده)
75 - Study of Genetic Diversity of Pear Genotypes and Cultivars (Pyrus communis L.) Using Inter-Simple Sequence Repeat Markers (چکیده)
76 - ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی (چکیده)
77 - بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
78 - بررسی صفات مورفولوژیک، محتوای فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانتی دو گونه پونه سا (Nepeta spp.) در رویشگاههای طبیعی استان اردبیل و آذربایجان شرقی (چکیده)
79 - اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در اندام هوایی و غده سه رقم تربچه (چکیده)
80 - Effect of Different N Fertilization Times on Post-Harvest Quality of Spinach (Spinacea oleracea L.) (چکیده)
81 - Effect of bentonite and fertilizer timeon growth, developmentin spanish (Spinacia olearace L.) (چکیده)
82 - بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی چهار گیاه دارویی بومی استان اردبیل به دو روش انتشار دیسکی و چاهک (چکیده)
83 - EFFECT OF SEED PRIMING ON PLANT GROWTH, MORPHOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND SALT TOLERANCE OF SWEET BASIL (OCIMUM BASILICUM) (چکیده)
84 - بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه دارویی .Ferula assafoetida L در دو رویشگاه طبیعی استانهای سمنان و خراسان (چکیده)
85 - اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (.Mentha spicata L) (چکیده)
86 - اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (چکیده)
87 - تأثیر پلیمرهای سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
88 - تاثیر دمای خاک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار گلوکز کورم زعفران در طول دوره خواب (چکیده)
89 - اثر شوری و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان رنگیزه¬های فتوسنتزی دو رقم ریحان (چکیده)
90 - بررسی تنوع ژنوتیپها و ارقام گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (چکیده)
91 - ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی در استان خراسان رضوی (چکیده)
92 - بررسی سندی و متنی روایات « تسخین الماء فی الشمس» (چکیده)
93 - مطالعه اثرات تعدیل کننده هیومیک اسید در گیاه نعنا خوراکی (Mentha spicata) تحت تاثیر تنش خشکی (چکیده)
94 - تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) (چکیده)
95 - بررسی گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) با تاکید بر عمده ترین ترکیبات شیمیایی و اثرات فارماکولوژیکی آن (چکیده)
96 - بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea) خشک شده به روشهای مختلف با استفاده از دستگاه HPLC (چکیده)
97 - تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک (چکیده)
98 - بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رُزماری (.Rosmarinus officinalis L) (چکیده)
99 - بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم گلی کبیر تحت تنش شوری (چکیده)
100 - Genetic diversity of different ecotypes of horse mint (mentha longifolia) in southwest of Iran using Morphological traits (چکیده)
101 - Influence of environmental and genetic factors on resin yield, essential oil content and chemical composition of Ferula assa-foetida L. populations (چکیده)
102 - بررسی تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد شیرابه، میزان اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی و بقاء گیاه دارویی- مرتعی آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.) (چکیده)
103 - بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، بررسی میزان پرولین، کلروفیل کل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی (چکیده)
104 - Variability of total phenolic, flavonoid and rosmarinic acid content among Iranian basil accessions (چکیده)
105 - اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز (چکیده)
106 - Variation in essential oil composition and antioxidant activity ofcumin (Cuminum cyminum L.) fruits during stages of maturit (چکیده)
107 - Changes in Glycyrrhizin Content of Iranian licorice(Glycyrrhiza glabra L.) Affected by Different Root Diameter and Ecological Conditions (چکیده)
108 - Changes in composition and essential oil yield of Ocimum ciliatum at different phenological stages (چکیده)
109 - Chemical composition and antifungal activity of essential oil from the seed of Echinophora platyloba DC. against phytopathogens fungi by two different screening methods (چکیده)
110 - Effect of sowing dates on the morphological characteristics, oil yield and composition of fatty acids in flax (Linum usitatissimum L.) (چکیده)
111 - تأثیر کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica ) (چکیده)
112 - Essential oil composition of four Ocimum species and varieties growing in Iran (چکیده)
113 - Chemical composition and antibacterial activity of essential oil of Ocimum ciliatum, as a new source of methyl chavicol, against ten phytopathogens (چکیده)
114 - Effect of salin stress on morphological caracteristics of Mint (Mentha spicata L.) (چکیده)
115 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیر (Coriandrum sativum) تحت تاثیر تنش خشکی و انواع کودها (چکیده)
116 - Composition and Antifungal Activity of Peppermint (Mentha piperita) Essential Oil from Iran (چکیده)
117 - Effect of Organic and Inorganic Fertilizers on Morphological and Physiological Characteristics, Essential Oil Content and Constituents of Agastache (Agastache foeniculum) (چکیده)
118 - Effect of sowing dates on quantity and quality of castor bean (Ricinus communis L.) under semi-arid condition in Iran (چکیده)
119 - Qualitative and Quantitative Changes in the Essential Oil of Lemon Verbena (Lippia citriodora) as Affected by Drying ConditionDrying Condition (چکیده)
120 - Chemotaxonomical Analysis of the Essential Oil Aroma Compounds of Two Different Ocimum basilicum L. Varieties from Iran (چکیده)
121 - Variation in essential oil content and composition of assafoetida (ferula assafoetida) in Kerman province (چکیده)
122 - the effects of nitroxine, bio sulfur fertilizers and super absorbent polymer on essential oil quantity and quality of vegetable parts of ocimum ciliatum hornem. (چکیده)
123 - Intraspecific variability of the essential oil of ocimum basilicum l. var. purpurascens and var. dianatnejadii from iran (چکیده)
124 - influence organic manures and nitrogen fertilizer on growth, yield and essential oil composition of agastache (agastache foeniculum) (چکیده)
125 - Effect of different levels of n fertilizer and row spacing on growth, development, oil content and herbage yield of moldavian dragonhead (dracocephalum moldavica l.) (چکیده)
126 - مطالعه فعالیت ضد نماتدی عصاره ریشه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) علیه نماتد Meloidogyne javanica (چکیده)
127 - Study on the hormone concentration in the MS medium for the miniature rose (Rosa chinesis Jacq. “minima” micropropagation (چکیده)
128 - بررسی خاصیت ضد هرپسی عصاره ریشه گیاه جعفری مکزیکی علیه ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی درکشت سلول (چکیده)
129 - ارزیابی اثر فعالیت ضدویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی (چکیده)
130 - Changes in Content and Chemical Composition of Tagetes minuta Oil at Various Harvest Times (چکیده)
131 - Chemical Composition of the Essential Oil of Tagetes minuta L. (چکیده)
132 - بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس جعفری مکزیکی (چکیده)
133 - بررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایران (چکیده)
134 - Evaluation of genetic diversity among Iranian accessions of Ocimum spp.using AFLP markers (چکیده)
135 - The introduction of Camelthorn as an important medicinal plant in Iranian traditional medicine (چکیده)
136 - تجزيه عليت عملكرد دانه در لاينها و تست كراسهاي ذرت اوپك-2 (چکیده)