بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Rahim Rahnama


موارد یافت شده: 227

1 - تحلیلی بر زیست پذیری شهری براساس شاخص زیست محیطی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
2 - ارتقاء کیفیت زندگی در فضا های شهری با رویکرد رشد هوشمند ایرانی اسلامی (چکیده)
3 - ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری در برابر سیلاب در شهرهای غرب استان مازندران (چکیده)
4 - شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در پیراشهر زاهدان (چکیده)
5 - فراتحلیلی از شناخت جایگاه رویکرد امنیت غذایی در طرحها و منابع مطالعاتی ایران در چارچوب اصول حکمروایی خوب (چکیده)
6 - تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ای (چکیده)
7 - بررسی و تحلیل میزان اثربخشی شوراها بر عملکرد شهرداری ها(نمونه موردی: شهر بجنورد) (چکیده)
8 - تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلانشهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن (چکیده)
9 - تبیین الگوی رشد کالبدی-فضایی شهر با رویکرد فرم پایدار شهری(نمونه موردی:شهر ساری) (چکیده)
10 - شناسایی و خوشه بندی اراضی قهوهای شهر مشهد به منظور ارایة الگوهای سرمایه گذاری (چکیده)
11 - تبیین راهبردی از چالشهای تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلانشهری مشهد (چکیده)
12 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلانشهر مشهد با تأکید بر شاخصهای سرزندگی شهری (چکیده)
13 - آسیبشناسی مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت محله آبکوه شهر مشهد (چکیده)
14 - Spatial analysis of the impacts of the urban form on the energy consumption of Karaj over the Covid-19 era (2019–2022) (چکیده)
15 - Simulation of land use change, rainfall and temperature in mashhad metropolitan area during 1984-2030 period, using neural network model (چکیده)
16 - Prediction of CO pollutant in Mashhad metropolis, Iran: Using multiple linear regression (چکیده)
17 - Create of a Conceptual Framework for the Use of an Agent-Based Modeling in Urban Studies with an Emphasis on the Walkable City (چکیده)
18 - تحلیل توزیع فضایی شیوع بیماری سرطان در شهر مشهد با رویکرد کیفیت محیط طبیعی شهری (چکیده)
19 - بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تکید بر نظریه شهر اکولوژیک (چکیده)
20 - نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور (چکیده)
21 - تاثیر فرم شهری بر وقوع جرائم سرقت در کلان شهر مشهد (چکیده)
22 - بررسی تاثیر رشد هوشمند بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد) (چکیده)
23 - شناسایی ریسک های پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس شهری و اولویت بندی آنها (نمونه موردی: طرح بزرگ میدان شهدای مشهد) (چکیده)
24 - تحلیل فضایی رابطه متغیرهای محیطی با فضای سبز در شهر مشهد (چکیده)
25 - تحلیل فضایی تأثیر فرم شهر بر مصرف سوخت کلان‌شهر کرج (چکیده)
26 - تحلیل توسعه فضایی فرم شهری کر با رویکرد آینده پژوهی (چکیده)
27 - ارائۀ سناریوهای مدیریت یکپارچۀ پسماند شهر مشهد (چکیده)
28 - ارائه سناریو های احیای بافت فرسوده شهرقاین (چکیده)
29 - تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه پایدار بخش مرکزی کلانشهر تهران با محوریت حمل ونقل شهری منطقه 12 شهرداری تهران (چکیده)
30 - مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق1و2شهرمشهد (چکیده)
31 - تحلیل فضایی تغییرات مسافران حمل و نقل عمومی(اتوبوسهای درون‏شهری) در دوران پاندمی‏کرونا در شهر مشهد (چکیده)
32 - عوامل مؤثر بر ارتقاء جایگاه استراتژیک شورایعالی استانها در توسعه ملی ایران (چکیده)
33 - The Status of Qaen City in Regional Development of North of Southern Khorasan Based on Future Studies Approach: Scenario Planning (چکیده)
34 - تحلیل چالشها و اولویتبندی عملکرد دفاتر تسهیلگری در کلانشهر مشهد (چکیده)
35 - تحلیل قابلیت دسترسی سیستم قطار سبک شهری به خدمات بهداشتی- درمانی بیمارستان ها در کلانشهر مشهد (چکیده)
36 - Simulation of land use land cover change in Melbourne metropolitan area from 2014 to 2030: using multilayer perceptron neural networks and Markov chain model (چکیده)
37 - بررسی الگوی تحقق محله پایدار با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی: محله شهید هاشمی نژاد (پاچنار) مشهد (چکیده)
38 - Projecting Land use change with neural network and GIS in northern Melbourne for 2014–2050 (چکیده)
39 - From self-sufficient provision of water and energy to regenerative urban development and sustainability: exploring the potentials in Mashhad City, Iran (چکیده)
40 - The effect of air pollutant and built environment criteria on unhealthy days in Mashhad, Iran: Using OLS regression (چکیده)
41 - ANALYSIS OF ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS IN OPTIMIZING THE PERFORMANCE OF URBAN GREEN SPACE MANAGEMENT (A STUDY OF MASHHAD METROPOLIS) (چکیده)
42 - ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی (چکیده)
43 - تأثیرپذیری توسعه منطقه‌ای در ابعاد اقتصادی و نهادی-مدیریتی از سرمایه‌های ارسالی مهاجران در جنوب استان فارس (چکیده)
44 - Forecasting land-use changes in Mashhad Metropolitan area using Cellular Automata and Markov chain model for 2016-2030 (چکیده)
45 - بررسی و تحلیل اثرات سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین‌المللی بر توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
46 - ارزیابی زیست پذیری شهری در کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل (چکیده)
47 - تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلانشهر مشهد، با رویکرد آینده پژوهی (چکیده)
48 - تحلیل الگوهای مکانی زمانی اپیدمی ویروس کووید 91 و مخاطرات آن - در ایران (چکیده)
49 - A spatial-temporal analysis of urban growth in melbourne; Were local government areas moving toward compact or sprawl from 2001–2016? (چکیده)
50 - Urban sprawl modeling using statistical approach in Mashhad, northeastern Iran (چکیده)
51 - تأثیر سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی ساکنان جنوب استان فارس (چکیده)
52 - تحلیل سناریوهای احیاء منطقه شهری قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد (چکیده)
53 - شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر توسعۀ منطقه‌ای استان البرز با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا (چکیده)
54 - ارزیابی قابلیت پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی در بلو ار سجاد مشهد (چکیده)
55 - ﺷﺑﻳﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺳﮑﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻣﻭﻧﺕ ﮐﺎﺭﻟﻭ ﺩﺭﮐﻼﻧﺷﻬﺭ ﻣﺷﻬﺩ (چکیده)
56 - تحلیل رابطه بین ویژگی های تعیین کننده محیط ساخته شده شهری و رفتار سفر در شهر مشهد (چکیده)
57 - Urban Green Space Is Spatially Associated with Cardiovascular Disease Occurrence in Women of Mashhad: a Spatial Analysis of Influential Factors on their Presence in Urban Green Spaces (چکیده)
58 - زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ (چکیده)
59 - برنامه ریزی شهری جهت ارتقای سلامت بانوان در مشهد با بهره گیری از ویتامین G (چکیده)
60 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد) (چکیده)
61 - تحلیل الگوی توزیع فضایی خدمات عمومی در کلان‌شهر مشهد با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مطالعاتی: منطقة 10 شهرداری) (چکیده)
62 - شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد (چکیده)
63 - تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان (چکیده)
64 - مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق یک و دو شهرمشهد (چکیده)
65 - تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی (چکیده)
66 - تحلیل وضعیت استراتژیک استان خراسان رضوی در راستای برنامه ریزی آمایش سرزمین (چکیده)
67 - بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داد ههای ماهواره ای چند زمانة شهر شاندیز طی سالهای 79-94 (چکیده)
68 - Sustainability and determining the optimal population based on water resources in Mashhad, Iran (چکیده)
69 - Analyzing the role of social capital in sustainable environmental governance: A case study on Piranshahr (چکیده)
70 - رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در احیای بافت فرسوده : نمو نه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز (چکیده)
71 - Evaluating the Probability of Foreign Tourists’ Return to the City of Mashhad, Iran (چکیده)
72 - Identifying criteria of weariness in urban areas (Case study: Samen District of Mashhad) (چکیده)
73 - تحلیل فضایی تولید و جذب سفر کاربری های آموزشی در کلان شهرمشهد (چکیده)
74 - بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد (چکیده)
75 - Urban form Analysis Based on Smart Growth Characteristics at Neighborhoods of 9th District in Mashhad Municipality (چکیده)
76 - نقش توسعه ی کریدوری و حمل ونقل محور مبتنی بر ریل در پایداری کلانشهر مشهد (چکیده)
77 - تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ ها) در شهر جهرم با تأکید بر نقش مدیریت شهری (چکیده)
78 - Investigating the Moderating Effect of Career Growth on the Relationship between Job Resources and Job Engagement: The Case of Vice Chancellor for Planning and Development of Mashhad Municipality (چکیده)
79 - تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد (چکیده)
80 - ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ (چکیده)
81 - DIVERSIFICATION POSSIBILITY OF MASHHAD TOURISM (چکیده)
82 - تعیین اولویت احیاء بافتهای فرسوده شهری با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره (نمونه: محله سرشور مشهد) (چکیده)
83 - The Impact of Built Environment Characteristics on Energy Consumption Using Geographically Weighted Regression in Mashhad, (چکیده)
84 - EXPLAINING SMART URBAN GROWTH MODEL IN DISTRICT 8 OF MASHHAD (چکیده)
85 - تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
86 - ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی (چکیده)
87 - تحلیل تحوّلات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی (چکیده)
88 - Transition from Master Plans to Participatory Strategic Plan, A Case of Mashhad Metropolis (چکیده)
89 - Assessing the Quality of Tourists’ Experiences and Socioeconomic and Perceptional Acceptance Capacity in Mashhad City from the Viewpoint of Host Society with an Emphasis on Multi-Criteria Decision Making Methods (MCDM), Case Study: Mashhad metropolis (چکیده)
90 - تاثیر تقاضا‌های شغلی‌ بر تعلق خاطر شغلی‌ کارکنان (چکیده)
91 - تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی(مطالعه موردی:قلعه خیابان مشهد) (چکیده)
92 - کنترل تقاضای سفر از طریق جانمایی صحیح عناصر شهری (مطالعه موردی: کاربری های ورزشی کلانشهر مشهد (چکیده)
93 - Innovative spatial analysis for comparing Mashhad in Iran with Melbourne in Australia (چکیده)
94 - ظرفیت تحمل شهری برمبنای مصرف و بهرهوری از منابع آب در شهر مشهد (چکیده)
95 - امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد (چکیده)
96 - سنجش ظرفیت توسعه در امتداد کریدورهای حمل ونقل عمومی، الگویی نو در ساماندهی کلا نشهرها )مطالعه موردی: کریدورهای قطار شهری مشهد( (چکیده)
97 - فضای جغرافیایی چیست؟درنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک (چکیده)
98 - تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 (چکیده)
99 - بررسی وضعیت آگاهی و آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی مقایسه تطبیقی مناطق 6 ،1 و 8 شهر مشهد (چکیده)
100 - ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌه (چکیده)
101 - آینده پژوهیِ تبارشناسانه ( رویکردی شایسته در آینده پژوهیِ پدیده های جغرافیایی) (چکیده)
102 - Comparison of Renovation of Damaged Fabrics with Smart Growth Approach (Case Study: Renovation of Qarani Neighborhood in Mashhad) (چکیده)
103 - A survey on recreation management approach for central settings of Mashhad, before and after Islamic Revolution (Case study: Samen Region) (چکیده)
104 - تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) (چکیده)
105 - Ecological Analysis of High-Rise Buildings by Eco City Theory (Case Study: Mashhad Metropolitan) (چکیده)
106 - Analysis the Process and Priorities of Urbanization in the Mashhad city After Islamic Revolution of Iran (چکیده)
107 - مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد (چکیده)
108 - Optimization of Main Public Transport Paths Based on Accessibility— Case Study: Mashhad, Iran (چکیده)
109 - Estimating Housing Prices Using Automatic Linear Modeling in the Metropolis of Mashhad, Iran (چکیده)
110 - تحلیل دسترسی فضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد (چکیده)
111 - evaluating the role of date production corporations in occupational development of rural rigions in saravan using factorial analysis (چکیده)
112 - بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش (با تاکید بر کلانشهر مشهد) (چکیده)
113 - Comparative Study of Global Experiences Related to Urban Branding Process and Presenting a Soloution for Mashhad Metropolis (چکیده)
114 - Analyzing ways of transition in the pattern of urban growth (چکیده)
115 - کاربرد روش جای پای اکولوژیکی در ارزیابی پایداری توسعه شهری (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
116 - تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT (چکیده)
117 - Spatial analysis of urban land use access to urban green spaces Case Study: Zone 6 of Ahvaz City, Iran (چکیده)
118 - بررسی تأثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها نمونه موردی: شهر مشهد (چکیده)
119 - تحلیل فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (چکیده)
120 - ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ بهینۀ جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی (چکیده)
121 - شخصی سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی (چکیده)
122 - Assessing Effective Factors for the Formation of City Image in Mashhad from the Viewpoint of Tourists by Structural Equation Modeling (چکیده)
123 - تحللیل پایداری حمل ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپا ی بوم شناختی (چکیده)
124 - Studying the Structural Effects of High-rise Construction on Urban Environment Sustainability (چکیده)
125 - مکان یابی ساختمانهای بلندمرتبه با تاکید بر نظریه رشد هوشمند شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد (چکیده)
126 - What happened from 2001 to 2011 in Melbourne? Compactness versus sprawl (چکیده)
127 - بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد (چکیده)
128 - The study of modifications in land usage in the City of Shandiz towards ecological city realization (چکیده)
129 - کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری نمونه موردی شهر گرگان (چکیده)
130 - Management Cost Collected Urban Runoff Projects Using Gis-Shirvan Study Area (چکیده)
131 - بررسی ارتباط متقابل کاربریهای ورزشی و حمل ونقل شهری در مشهد (چکیده)
132 - اولویتهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در شهر جیرفت با تأکید بر شاخصهای اجتماعی اقتصادی و کالبدی (چکیده)
133 - Analytical Study of Color Harmony in Urban Spaces of Mashhad, Northeast Iran (چکیده)
134 - مدلسازی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان: مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
135 - تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری در مشهد (چکیده)
136 - برآورد قیمت مسکن در شهر مقدس مشهد با استفاده از مدل کاپلان مایر (منحنی احتمال بقاء) (چکیده)
137 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT) (چکیده)
138 - Applying Spatial Planning In Organizing Entrances (Case Study: Southeast Entrance of Mashhad Metropolis, Iran) (چکیده)
139 - تحلیل تأثیر کیفیت محیطی بر سرمایه اجتماعی نمونه موردی: پیاده راه قره خان شهر مشهد (چکیده)
140 - بررسی و تحلیل سناریوهای توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان (چکیده)
141 - سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی (چکیده)
142 - تحلیل عوامل موثر بر پذیرش مقالات در مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای با مدل کاپلان مایر و رگرسیون کاکس (چکیده)
143 - unicipal Ranking based on Developmental Indices using PROMETHEE and Factor Analysis-Case study: Kerman, Iran (چکیده)
144 - بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران (چکیده)
145 - مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP (چکیده)
146 - تحلیل کیفیت پیاده روهای شهری با تأکید بر مولفه های سلامت: مطالعه موردی خیابان هفده شهریور مشهد (چکیده)
147 - Spatial changes of socio-economic Melbourne Metropolitan area from 2001 to 2011; Compactness Versus Sprawl (چکیده)
148 - تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد (چکیده)
149 - بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره (چکیده)
150 - Study of Physical-Spatial Effects of High-Rise Building (چکیده)
151 - Improve Quality of Urban Pavements with Emphasis on Components of Health (چکیده)
152 - Indicators of Iranian- Islamic Gardens on Reclamation of Timeworn Structures (چکیده)
153 - Corridor development of Melbourne metropolitan area, Australia (چکیده)
154 - تحلیل شاخص دسترسی در کلانشهر مشهد (چکیده)
155 - Role of Safe Water in Urban Environments : Accessing and Obstacles (چکیده)
156 - Analysis the Status of Strategic Planning in Future Development of Saqqez City, Iran (چکیده)
157 - Analysis the principles and Dimensions of Urban Parks with point on green spaces in Mashhad city, Iran (چکیده)
158 - Roles of mashhad’s urban texture in planning and design (چکیده)
159 - Analysis the status of strategic planning on enhancing quality of life in saqqez city, Iran (چکیده)
160 - A Survey on Importance of Urban Resources for Tourism Attractions (چکیده)
161 - بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعه موردی مجتمع تجاری الماس شرق مشهد (چکیده)
162 - Identification and Ranking of Barriers to Sustainable Development in Iran (چکیده)
163 - North west border cities of Iran and regionadevelopment: A case of Kurdistan Province (چکیده)
164 - Using of natural patterns in urban design &planning-Case study: Mashhad meddle area (چکیده)
165 - تحلیل توزیع فضایی آژانسهای مسافرتی در کلانشهر مشهد (چکیده)
166 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
167 - گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک (نمونه ی موردی: شهر بانه) (چکیده)
168 - مدیریت شهری و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی (نمونه موردی: کوی نه دره مشهد) (چکیده)
169 - تحلیل نابرابریهای فضایی در استان خراسان رضویی (چکیده)
170 - The investigation of the solutions of improving Human Development Index in Iran during fifth development plan (چکیده)
171 - شناسایی و سنجش بسترهای بایسته برای الگوی مدیریت استراتژیک شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
172 - A Strategy for Sustainable Development in Urban Areas (چکیده)
173 - Ranking and Investigation of Voice of Customer Index by Applying AHP Method in Local Management of Tehran Metropolis (چکیده)
174 - Ecological Analysis of Urban Parks; Case Study: Mashhad Metropolitan (چکیده)
175 - نقش آمایش شهری در هویت یابی فضایی ـ کالبدی محور بلوار پیروزی مشهد (چکیده)
176 - Evaluation the Level of Development in Regions of Mashhad Municipality, Iran (چکیده)
177 - نقش نظام تقسیمات کشوری در توسعه ملی ، مورد مطالعه: ایران (چکیده)
178 - Strategic Review of Financial Structure of Iran’s Local Management (Case study: Islamic council of Tehran metropolis (چکیده)
179 - نقش بلند مرتبه سازی در هماهنگی عملکرد های شهری با استفاده از شبکه ی عصبی محتمل (نمونه ی موردی: مجتمع بلندمرتبه فیروزه ی بانک ملی مشهد) (چکیده)
180 - تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهر ی در مشهد با مدل swot (چکیده)
181 - مقایسه تطبیقی تحلیلی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و همپوشانی وزن برای شناسایی و اولویت بندی توسعه بافتهای مرکزی شهرها ، نمونه: محله عیدگاه مشهد (چکیده)
182 - تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد (چکیده)
183 - Reconstruction of Iranian city centers after the islamic revolution (1979-2005) case study of Mashhad (چکیده)
184 - نقش شهرهای مرزی در فرایند جهانی شدن و توسعه منطقه ای (نمونه؛ شهرهای مرزی استان خراسان رضوی و شمالی) (چکیده)
185 - شناسایی نقاط با ارزش شهری در مشهد (چکیده)
186 - برنامه ریزی دسترسی اتوبوس درایران ، نمونه موردی شهر مشهد (چکیده)
187 - از چشمه گیلاس تا نهر خیابان مشهد(میراث گرانبای تاریخی از یاد رفته) (چکیده)
188 - اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد (چکیده)
189 - بررسی نقش مدیریت عمران در تحقق پروژه های توسعه شهری(منطقه 9 شهر مشهد) (چکیده)
190 - تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر مشهد (چکیده)
191 - کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری ، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد (چکیده)
192 - بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی:منظومه روستایی مشهد قلی) (چکیده)
193 - بررسی تطبیقی حاشیه نشینی درشهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و گناباد (چکیده)
194 - Spatial Autocorrelation of urban facilities in city of Mashhad (چکیده)
195 - Favorite Distribution of Function, Saving Energy, Reducing Environmental Pollution and Sustainable Development: A case Study in Mashhad City (چکیده)
196 - معرفی وارزیابی تئوربی اصالت بخشی در فرآیند احیاء بافتهای قدیم شهری نمونه محله سرشور مشهد (چکیده)
197 - انتقال دامداریها از شهر گامی در راستای توسعه پیدار نمونه شهرتربت حیدریه (چکیده)
198 - تحلیل توزیع فضایی اطلاعات کتابخانه های عموی شهر مشهد گامی در راستای مدیریت یکپارچه شهری (چکیده)
199 - نقش مدیران شهری درخصوص نحوه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی (نمونه مشهد) (چکیده)
200 - گذر از برنامه ریزی معیارگرا به برنامه ریزی حل مشکل اصلاحی ،نمونه :شهر مشهد (چکیده)
201 - بررسی نیازهای خدماتی جهانگردان در شهر مشهد (چکیده)
202 - رشد حاشیه نشینی جهشی در منطقه آب وبرق مشهد (چکیده)
203 - مدل هماهنگی بین فعالیتهای کالبدی – فضاییدستگاههای اجرایی خدمات رسان شهری با سیتم اطلاعات جغرافیایی , نمونه شهر مشهد (چکیده)
204 - زمینه یابی تشکیل تعاونیهای مولد و اشتغالزا با تاکید بر فارغ التحصیلان دانشگاههای استان خراسان (چکیده)
205 - The Integrated Applied Analytical Hierarchy Process (AHP) and Geographical information System (GIS) Models in Determining Old Neighborhoods for Development in Iranian Cities: Case; Mashhad Pachnar neighborhood (چکیده)
206 - Bus Accessibiliy planning in Iran (چکیده)
207 - Obstacles, Problems and Approaches of Globalization of Iran s Cities (چکیده)
208 - Accessibility and Environment Sustainability in Sydney (1991-2001) (چکیده)
209 - تامین مسکن شهری و تاثیر آن بر رونق اشتغال در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
210 - توزیع فضایی مطلوب کاربری اراضی شهری ، ذخیره انرژی ، کاهش الودگیهای محیطی و توسعه پایدار شهری در مشهد (چکیده)
211 - Obstacles to International Cooperation Among Cities in Information Age; case study: Mashhad city (چکیده)
212 - Challenges and approaches for protecting environmental resources in Semi-arid metropolitan regions :case ;Mashhad (چکیده)
213 - Strategies of Reduction in Urban poverty in Iran – case: Mashhad City (چکیده)
214 - Perspective of Transition of Socialistic Cities to Capitalism (چکیده)
215 - کزارش سومین مجمع جهانی شهر در ونکورکانادا (29 خرداد الی 2 تیرماه 1385) (چکیده)
216 - تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش جدید گلبار (چکیده)
217 - مشهد شهری تاریخی - فرهنگی (چکیده)
218 - حسینیه ها در بافت تاریخی شهر مشهد (چکیده)
219 - جدایی گزینی فضایی مکانی ، مورد شهر مشهد (چکیده)
220 - پارادایم بهبود مدیریت شهری (با تکیه بر شهر مشهد) (چکیده)
221 - درجه بندی نظام تقسیمات کشوری (چکیده)
222 - تحلیل فرآیند گذر از تصدی گری به سیاست گذاری در خدمات شهری ، نمونه سیستم نظافت و رفت روب شهرداری مشهد (چکیده)
223 - اثرات اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد بر محله پایین خیابان (چکیده)
224 - مطالعه تطبیقی سنجش درجه پراکنش/فشردگی در کلانشهرهای سیدنی و مشهد (چکیده)
225 - بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد (84-1357) (چکیده)
226 - موانع ،مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرها ی ایران (چکیده)
227 - اندازه گیری تغییرات دسترسی در منطقه کلانشهری سیدنی (2001-1991) (چکیده)