بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Taghi Dastorani


موارد یافت شده: 292

1 - Estimating index of sediment connectivity using a smart data-driven model (چکیده)
2 - بررسی اثر مالچ های گیاه و سنگ بر رطوبت و دمای خاک در چاله های درختی کمربند سبز جنوب مشهد. (چکیده)
3 - اولویت بندی مناطق منشا سیلاب در حوضه سد درونگر با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی (چکیده)
4 - اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR (چکیده)
5 - Comparison of different objective weighting methods in a multi‐criteria model for watershed prioritization for flood risk assessment using morphometric analysis (چکیده)
6 - بررسی نقش کاربری بهینه اراضی در تولید رواناب (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز نهر اعظم شیراز) (چکیده)
7 - توسعه و ارزیابی فناوری اندازه‌گیری غلظت رسوبات معلق در محیط‌های آبی به روش اندازه-گیری نوری (چکیده)
8 - بررسی وضعیت دبی های سیلابی ورودی به پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
9 - پهنه بندی سیلاب در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
10 - ارزیابی تاثیر آبخیزهای خرد بر برخی ویژگیهای خاک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تخت سلطان خراسان رضوی) (چکیده)
11 - بررسی تأثیر متقابل شرایط جریان و پوشش گیاهی کف و کناره رودخانه (مطالعه موردی: بخشهایی از رودخانه خرو در شهرستان نیشابور (چکیده)
12 - Evaluation of water harvesting potential in residential houses of arid regions (case study: Mashhad, northeast of Iran) (چکیده)
13 - ارزیابی سه مدل اقلیمی CMCC-ESM2، GFDL-ESM4 و MRI-ESM2-0 در پیش بینی بارش حوزه آبخیز سد فریمان (چکیده)
14 - ارزیابی سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR (چکیده)
15 - بررسی تاثیر توالی دبی روزانه در پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از الگوریتم های هوشمند (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) (چکیده)
16 - Applying the C-Factor of the RUSLE Model to Improve the Prediction of Suspended Sediment Concentration Using Smart Data-Driven Models (چکیده)
17 - بررسی تاثیر وضعیت تاب آوری کالبدی بر پایداری سکونتگاه های روستایی در برابر سیلاب (مطالعه موردی: روستای زشک طرقبه- شاندیز (چکیده)
18 - ارزیابی نقش شاخص های زیر ساختی و نهادی بر پایداری سکونتگاه های روستای زشک مشهد در برابر سیلاب (چکیده)
19 - ارزیابی تأثیر پروژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی: استان اصفهان) (چکیده)
20 - ارزیابی حساسیت در برابر سیلاب با استفاده از پارامترهای ریخت سنجی و GIS در حوضه درونگر (چکیده)
21 - بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تغییرات مرفولوژیک بخشی از آبراه حوضه کشف رود (چکیده)
22 - شناسایی نوع تغییرات کاربری اراضی موجود در بستر سیلاب رودخانه و تأثیر‏گذار بر روی کیفیت آب مخزن سد، مطالعه موردی: سرشاخه‏های بالادست سد مخزنی کارده (چکیده)
23 - تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقة جنوب سبزوار (چکیده)
24 - Improving Flow Discharge-Suspended Sediment Relations: Intelligent Algorithms versus Data Separation (چکیده)
25 - اثر احداث پخش سیلاب در آبدهی قنوات پایین دست (مطالعه موردی: سامانه پخش سیلاب مهریز یزد) (چکیده)
26 - اثر تغییر اقلیم آینده بر پاسخ هیدرولوژیک در حوزه آبخیز سد طرق مشهد (چکیده)
27 - تعیین کانال های بحرانی با استفاده از تلفیق مدل ASSA (Civil Storm) وGIS در دوره های بازگشت مختلف (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد) (چکیده)
28 - بررسی تغییرات هندسه و زبری کانال در رودخانه های فصلی (مطالعه موردی: رودخانه خرو نیشابور) (چکیده)
29 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت دما و بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
30 - بررسی اثرات روش‌های توسعه کم‌اثر بر خصوصیات رواناب شهری (منطقه مورد مطالعه: بخش جنوب غربی منطقه 9 شهرداری مشهد) (چکیده)
31 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
32 - Spatial optimization of soil and water conservation practices using coupled SWAT model and evolutionary algorithm (چکیده)
33 - سنجش و ارزیابی ابعاد موثر بر ارتقاء تاب‏ آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی(منطقه موردمطالعه: شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی) (چکیده)
34 - برآورد ضریب رواناب اصلاحی برای مناطق همگن هیدرولوژیکی منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از فرمول سازی بیلان آبی (چکیده)
35 - Simulation and prediction of surface water quality using stochastic models (چکیده)
36 - کالیبراسیون و ارزیابی مدل swmm در شبیه سازی رواناب منطقه 9 شهرداری مشهد (چکیده)
37 - ارزیابی پایداری حوضه با استفاده از روش شاخص پایداری آبخیز (چکیده)
38 - بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل ASSA (چکیده)
39 - ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک (منطقۀ مورد مطالعه:شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی) (چکیده)
40 - بررسی وضعیت ربایش تاجی بارش در تعدادی از گونه های بوته ای (مطالعه موردی: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
41 - تعیین مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر مشهد، منطقه 9) (چکیده)
42 - بررسی الگوریتم توزیع جریان چند جهته در مقیاس حوزه ی آبخیز با استفاده از مدل LAPSUS (چکیده)
43 - لزوم توجه به فرآیندهای بارش و رواناب به عنوان بخشی از مولفه های اکوسیستمی در طراحی های شهری (چکیده)
44 - بهینه‌سازی ضرایب معادله سنجه رسوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه‌های قزاقلی و باغ‌عباسی) (چکیده)
45 - ارزیابی رابطه برخی خصوصیات خاک و شدت فرسایش کنارهای در بخشهایی از رودخانه کشف رود (چکیده)
46 - بررسی تأثیر خصوصیات جریان در فرسایش کنارهای رودخانه (مطالعه موردی: بخشهایی از رودخانه کشف رود) (چکیده)
47 - The impacts of magnetized water treatment on different morphological and physiological factors of plant species in arid regions (چکیده)
48 - بررسی تأثیر ریشه گز در افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک کناره های رودخانه کشف رود (چکیده)
49 - ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﺑﺎﯾﺶ ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺎرش در ﮔﻮﻧﻪ درﻣﻨﻪ ﺟﺎروﯾﯽ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(. (چکیده)
50 - ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎرش ﻧﺎﺷﯽ از رﺑﺎﯾﺶ ﺗﺎﺟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﺗﻪ ای درﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ. (چکیده)
51 - ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ (چکیده)
52 - بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی بر بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان (چکیده)
53 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی حوضه ی آبخیز تویسرکان به کمک مدل های گردش عمومی جو (چکیده)
54 - Application of Machine Learning Approaches in Rainfall-Runoff Modeling (Case Study: Zayandeh_Rood Basin in Iran) (چکیده)
55 - بررسی مقاومت سنجی قره داغ Nitraria schoberi با تیمارهای دور و حجم آبیاری در آب یونیزه و شاهد (چکیده)
56 - اولویت بندی مناطق بحرانی تولید رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT (چکیده)
57 - ارتباط بین الگوهای پوشش گیاهی با میزان رسوب دهی حوضه با استفاده از مدلسازی هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد فریمان) (چکیده)
58 - شبیه سازی جریان و رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
59 - Thresholds of land cover to control runoff and soil loss (چکیده)
60 - بررسی عملکرد عملیات بیولوژیکی آبخیزداری بر ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلستان فارس) (چکیده)
61 - تعیین نقاط آبگرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد با هدف استحصال آب باران (چکیده)
62 - روش ترکیبی استحصال آب باران و پساب بی ضرر خانگی جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
63 - A Modified LAPSUS Model to Enhance the Effective Rainfall Estimation by SCS-CN Method (چکیده)
64 - اثر تیمارهای مالچ بر استقرار گیاه برگ نقره ای ( Krasheninnikovia ceratoides ) در چاله های کپه کاری (چکیده)
65 - اثر تیمارهای مالچ بر دما و رطوبت خاک در چاله های هلالی آبگیر مرتع (چکیده)
66 - بررسی کارایی روشهای مختلف هوش مصنوعی و روش آماری در برآورد میزان رواناب (مطالعه موردی: حوزه شهید نوری کاخک گناباد) (چکیده)
67 - ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه‎گیری گل‎آلودگی جریان رودخانه (چکیده)
68 - The role of rainwater harvesting on providing vegetation water (چکیده)
69 - ارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربریاراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندری (چکیده)
70 - بررسی تأثیر طول دوره آماری هیدرولوژیکی بر دقت پیشبینی جریانهای سیلابی (چکیده)
71 - ارزیابی تأثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر سیلاب (چکیده)
72 - مقایسه روشهای تحلیل منطقه ای برآورد دبی پیک سیل (مطالعه موردی: حوزههای اصفهان- سیرجان و دشت یزد- اردکان) (چکیده)
73 - ارزیاتی تاثیر سازه های سىتی استحصال آب باران در بهبود شرایط خاک (مطالعه موردی بندسارهای جنوب سبزوار) (چکیده)
74 - بررسی و مقایسه پتانسیل استحصال آب باران از سطوح عایق پشت بام ها در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی: شهرهای مشهد و نور) (چکیده)
75 - بررسی تاثیر روش های استحصال آب باران در استقرار اولیه گیاهان مرتعی در مراتع چاهدر مشهد (چکیده)
76 - بررسی و پایش آلودگی آب رودخانه های مجاور شهرها به فلزات سنگین (مطالعه موردی: رودخانه کشف رود) (چکیده)
77 - ارزیابی تاثیر کلان شهر مشهد روی کیفیت آب رودخانه فصلی کشف رود (چکیده)
78 - بررسی نقش بندسارهای سنتی در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
79 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه و ارائه راهکارهای سازگاری با اثرات آن(مطالعه موردی: حوزه آبریز تویسرکان همدان) (چکیده)
80 - THE ROLE OF RAINWATER HARVESTING TECHNIQUES ON PREPARATION OF WATER REQUIRED FOR VEGETATION IN ARID AND SEMI-ARID REGIONS (چکیده)
81 - بررسی کارایی مدلهای هوشمند در برآورد رسوبات معلق رودخانه ای (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باباامان، خراسان شمالی) (چکیده)
82 - ارزیابی تأثیرات آب مغناطیسی بر شاخص‌های فیزیولوژی گیاهی در مناطق خشک و بیابانی (چکیده)
83 - ارزیابی تأثیرات آب مغناطیسی بر تعدادی از شاخص‌های مرفولوژی-فیزیولوژی گونه‌های گیاهی مناطق خشک و بیابانی (چکیده)
84 - Estimation of suspended sediment load using regression trees and model trees approaches (Case study: Hyderabad drainage basin in Iran) (چکیده)
85 - Artificial neural networks as a corrector of hydrodynamic modelling results (چکیده)
86 - Evaluation of the Application of Neural Networks on Real-Time River Flow Prediction (چکیده)
87 - Combined hydrodynamic/neural network modelling of river flow (چکیده)
88 - Flood risk prioritization in ungauged catchments (Shirkooh basin, Central Iran) (چکیده)
89 - Efficiency of sub-surface irrigation in pistachio using pricked-pipe covered with plastic cloth in arid zones (چکیده)
90 - Application of Artificial Neural Networks for Ungauged Catchments Flood Prediction (چکیده)
91 - Effects of river basin classification on Artificial Neural Networks based ungauged catchment flood prediction (چکیده)
92 - Evaluation of the effects of climate change on catchment scale surface and groundwater balance (چکیده)
93 - Application of the combination of hydrodynamic and artificial neural network approaches for river peak flow prediction (چکیده)
94 - Flow estimation for ungauged catchments using a neural network method (چکیده)
95 - ویژگیهای سیلاب و رسوب در آبخیزهای مناطق خشک و لزوم توجه به آنها در مدیریت و برنامه ریزی (چکیده)
96 - Using artificial neural networks for correction of hydrodynamic river flow modelling results (چکیده)
97 - ارزیابی اقتصادی تولید آب شیرین توسط روشهای مختلف شوری زدایی آبهای نامتعارف (چکیده)
98 - معرفی روش شوری زدائی جهت بهره بردای از آبهای نامتعارف در مواقع خشکسالی (چکیده)
99 - مطالعه اثرات آب فاضلاب بر وضعیت خاک و سوق دادن آن به شرایط بیابانی (چکیده)
100 - روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای (تحلیل تواناییها و نقطه ضعفها) (چکیده)
101 - ارزیابی کارایی هوش مصنوعی کامپیوتر در تخمین داده های مفقود شده هیدرولوژی (چکیده)
102 - شبیه سازی جریان در زیر پلها با استفاده از مدلهای مختلف نرم افزاری (چکیده)
103 - پیش بینی به هنگام سیل با بکارگیری مدلهای مختلف شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
104 - بررسی زیست محیطی منابع آب در حوزه دشت یزد-اردکان (چکیده)
105 - بررسی امکان جمع آوری آب از مه به منظور تخفیف اثرات دوره های خشکسالی در مناطق شمالی کشور (چکیده)
106 - بررسی کارایی مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و پارامتر­های هواشناسی در پیش­بینی خشکسالی ایستگاه یزد (چکیده)
107 - استفاده بهینه از روانابهای مناطق خشک در کشاورزی پایدار (چکیده)
108 - Evaluation of the application of neural networks on real-time river flood prediction (چکیده)
109 - A combination of neural networks and hydrodynamic models for river flow prediction (چکیده)
110 - Artificial neural network based real-time river flow prediction (چکیده)
111 - ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻳﮏ ﭘﻴﺶ ﻣﺪﻝ ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ (چکیده)
112 - ارزیابی روشهای نوین و پایدار در تامین آب برای توسعه فضای سبز (چکیده)
113 - ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻗﻨﻮات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺪﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیﻣﺪل watsuit (چکیده)
114 - ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس نیاز آبی گیاهان و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻣﻨﺸﺎد یزد (چکیده)
115 - برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد) (چکیده)
116 - بررسی امکان برآورد دبی پیک لحظه ای با استفاده از آمار دبی حداکثر روزانه (چکیده)
117 - ارزیابی کارایی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد) (چکیده)
118 - آبخیزداری شهری و نقش آن در پایداری و جامعیت طرحهای توسعه شهری (چکیده)
119 - بررسی کارایی رابطه تجربی فولر در برآورد دبی سیل در محدوده ایران مرکزی (چکیده)
120 - استفاده بهینه از منابع آب، ضرورتی ملی جهت مواجهه با بحران کم آبی (چکیده)
121 - بررسی معضلات سامانه های پخش سیلاب در ایران (مطالعه موردی: پخش سیلاب میانکوه مهریز) (چکیده)
122 - ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎز ﺑﺎرش ی در ﺑﺮآورد رواﻧﺎب در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﺳﺪ زاﻳﻨﺪه رود (چکیده)
123 - ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺑﺮآورد دﺑﻲ ﭘﻴﻚ ﻟﺤﻈﻪ ای (چکیده)
124 - بررسی کمی و کیفی منابع آب در حوزه های کوهستانی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه منشاد استان یزد) (چکیده)
125 - مدیریت چرخه های خشکسالی (مقاوم سازی بجای کمک به جوامع در خطر) (چکیده)
126 - مدیریت منابع آب در خشکسالیها با استفاده از محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط الگوریتم SEBAL (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد استان یزد) (چکیده)
127 - بررسی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی و پیش بینی خشکسالی (چکیده)
128 - بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDI (چکیده)
129 - ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﻗﻠﻴﻢ و رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان (چکیده)
130 - بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب حوزه میل سفید-جهان آباد یزد (چکیده)
131 - ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ در دﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺰد (چکیده)
132 - ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﺨﻴﺰداری (چکیده)
133 - ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ آﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ SEBAL در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﺣﻮزه های آﺑﺨﻴﺰ (چکیده)
134 - ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻄﻮﻳﻞ داده ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻮژی (چکیده)
135 - ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪاوم و وﺳﻌﺖ آن در ، ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺷﺪت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ اﻳﺮان (چکیده)
136 - بررسی تغییرات دبی جریانهای زیرسطحی در دامنه های مرکب (غیر یکنواخت) (چکیده)
137 - اولویت بندی سیل خیزی در حوزه های بدون آمار (مطالعه موردی:حوزه آبخیز طزرجان- شیرکوه- یزد) (چکیده)
138 - ارزیابی اثرات آبخیزداری در توسعه توانمندیهای اکوتوریستی در آبخیزها (چکیده)
139 - استفاده از پساب های شهری (بیمارستانی) و صنعتی در کشاورزی و آبیاری فضای سبز (چکیده)
140 - شناسایی مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر تبخیر و تعرق به کمک تجزیه رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد، استان یزد) (چکیده)
141 - کاربرد مدل LAPSUS در برآورد رواناب و رسوب در حوضۀ زوجی کاخک شهرستان گناباد (چکیده)
142 - تأثیرتوزیعهای احتمالاتی در افزایش دقت پیش بینی رسوب معلق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد دز) (چکیده)
143 - Evaluation of the quality of water harvested from roof catchments in different climate conditions (چکیده)
144 - Evaluation of the ability of some artificial intelligence models for rainfall-runoff simulations in hill slope scale (چکیده)
145 - بررسی رطوبت حاصل از استحصال آب باران در خاک در ساختارهای کنتور فارو ، چاله های کپه و هلالی آبگیر در مراتع چاهدر مشهد (چکیده)
146 - بررسی تاثیر استحصال آب باران به وسیله کنتور فارو، چاله های کپه، و هلالی آبگیر ی در استقرار سه گونه مرتعی در مرتع چاهدر مشهد (چکیده)
147 - بررسی ساختار بندسارها به عنوان سازه های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و (چکیده)
148 - بررسی ضریب و آستانه شروع جریان در آبخیزهای پشت بام جهت استحصال آب باران (چکیده)
149 - کمی سازی اثرات قطر و تراکم ریشه های درختان در پایداری کناره های رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشف رود) (چکیده)
150 - بررسی تاثیر پارامترهای مورفومتریک حوزه های آبخیز در شدت سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه های بالادست روستای قله زو در شهرستان کلات نادر) (چکیده)
151 - بررسی اثرات ریشه درختان ساحلی (گز) در افزایش مقاومت برشی خاک (چکیده)
152 - بررسی بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان همدان به کمک مدل ریاضی مادفلو (چکیده)
153 - Evaluation of the effects of rainwater harvesting techniques on soil moisture balance in semi-arid climatic conditions (چکیده)
154 - Evaluation of the Change-Factor and LARS WG Methods of Downscaling for Simmulation of Climatic Variables in the Future (Case study: Herat Azam Watershed, Yazd-Iran)ّ (چکیده)
155 - Mapping of climatic parameters under climate change impacts in Iran (چکیده)
156 - اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺒﺎل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق واﻗﻌﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن، ﻫﻤﺪان) (چکیده)
157 - ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﺰاﻗﻠﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود) (چکیده)
158 - Comparative study among different time series models applied to monthly rainfall forecasting in semi-arid climate condition (چکیده)
159 - مقایسه بار معلق رسوب در دو زیرحوضه قرق شده و تحت چرا در منطقه کاخک گناباد (چکیده)
160 - ساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونه بردار دیجیتالی رسوب معلق (چکیده)
161 - Effect of natural land covers on runoff and soil loss at the hill-slope scale (چکیده)
162 - بررسی مهم ترین عوامل موثر در میزان رواناب مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) (چکیده)
163 - مدلسازی بارش-رواناب با استفاده از مدل های مختلف شبکه عصبی و مقایسه آن با مدل درخت تصمیم (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) (چکیده)
164 - مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان (چکیده)
165 - بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراه ها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
166 - بررسی روند تغییرات مورفومتری رسوبات به سمت پایین دست تحت تاثیر عوامل هیدرولوژیک و سنگ شناسی در حوضه ورتوان قزوین (چکیده)
167 - تحلیل آماری رابطه های هندسی- هیدرولیکی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه-شاهجوب بجنورد) (چکیده)
168 - بررسی اقتصادی سد زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میل سفید) (چکیده)
169 - بررسی خشکسالیهای دهه 0211 0202 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: -حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان (چکیده)
170 - ارزیابی برآورد رسوب با استفاده از روشهای منحنی سنجه و شبکه عصبی با تلفیق پارامترهای مورفولوژیکی حوزه (مطالعه موردی حوزه باغ عباس) (چکیده)
171 - بررسی اثر کاربری اراضی در شرایط فعلی و بهینه روی رسوبدهی حوزه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شور و شیرین شیراز) (چکیده)
172 - Efficiency Assessment of Rangeland Hydrology and ErosionModel (RHEM) for water erosion quantification(Case Study: Sangane Watershed-Iran) (چکیده)
173 - بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع (چکیده)
174 - تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل های سری زمانی هالت- وینتر و من- کندال در یزد (چکیده)
175 - بررسی ویژگی های رژیم جریان و رسوب در حوز ه های مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
176 - بررسی بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان (چکیده)
177 - برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه باباامان استان خراسان شمالی) (چکیده)
178 - پیش بینی جریان رودخانه به کمک مدل پیوسته احتساب رطوبت خاک (مطالعه موردی: دشت تویسرکان) (چکیده)
179 - اثر تفکیک دسته بندی هدف دار و تصادفی در میزان صحت برآورد رسوبدهی معلق توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه کارون) (چکیده)
180 - مقایسه منحنی سنجه ی رسوب با شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار معلق رودخانه کارون (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری بهشت آباد) (چکیده)
181 - بررسی و اولویت بندی پوشش گیاهی کناره های رودخانه با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: بخشی از رودخانه کشف رود) (چکیده)
182 - A Comparative Study of the Efficiency of Artificial Neural Network and Multivariate Regression in Prioritizing Climate factors affecting runoff generation in research plots: A case study of Sanganeh Station, Khorasan Razavi (چکیده)
183 - Evaluating effect of downscaling methods; change-factor and LARS-WG on surface runoff (A case study of Azam-Harat River basin, Iran) (چکیده)
184 - ارزیابی عملیات مکانیکی آبخیزداری در کنترل و ذخیره رواناب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز براکوه) (چکیده)
185 - اهمیت، ضرورت و راهکارهای استحصال آب باران در مناطق مسکونی (چکیده)
186 - دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020 (چکیده)
187 - بررسی کارایی روابط تجربی در برآورد دبی اوج سیلاب در مناطق بیابانی ایران مرکزی (چکیده)
188 - ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در پیش بینی وقایع خشکسالی در ایستگاه یزد (چکیده)
189 - Temporal and spatial variations of the water erosion rate (چکیده)
190 - آنالیز سیل خیزی حوزه های بالادست شهری( مطالعه موردی: حوزه های آبخیز طرقبه و حصار-دهبار) (چکیده)
191 - Trend Detection of Drought in Aridand Semi-Arid Regions of Iran Basedon Implementation of Reconnaissance Drought Index (RDI) and Application of Non-Parametrical Statistical Method (چکیده)
192 - بررسی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موزدی:حوزه آبخیز تاسران استان همدان) (چکیده)
193 - مقایسه روش فائو پنمن مانتیث با برخی روشهای دیگر در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: حوزه اسکندری در استان اصفهان) (چکیده)
194 - تعیین اثرات مکانیکی و هیدرولوژیکی گیاهان کنار رودخانه بر پایداری کناره رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه حنا) (چکیده)
195 - ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی رژیم جریان حوزه آبخیز زایندهرود؛ مطالعه موردی زیرحوزه مندرجان (چکیده)
196 - شبیه سازی رواناب و بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم هرت -یزد تحت تاثیر تغییر اقلیم (چکیده)
197 - تاثیر تغییر اقلیم بر روی رژیم جریان در نقاط مختلف ایران (چکیده)
198 - ارزیابی مکانیسم و کارایی فناوری باروری ابرها جهت تامین آب در مناطق خشک ایران (چکیده)
199 - بررسی کاربرد سدهای زیرزمینی در کنترل جریان و تامین آب مورد نیاز در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
200 - بررسی اثر خشکسالی بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی (چکیده)
201 - بررسی امکان استفاده از روش درختان تصمیم گیری در مطالعات منابع طبیعی (چکیده)
202 - طبقه بندی رودخانه ها از دیدگاه های مختلف مهندسی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد) (چکیده)
203 - بررسی کارایی مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS در تعیین پهنه سیلابی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد) (چکیده)
204 - بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه رودخانه اعظم (چکیده)
205 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیم بر وضعیت آبدهی قنوات (مطالعه موردی دشت مشهد) (چکیده)
206 - بررسی تاثیر طرح های آبخیزداری بر منابع آبی (مطالعه موردی: سامانه پخش سیلاب میانکوه مهریز) (چکیده)
207 - بررسی علل شکست پروژه پخش سیلاب در دشت قطروم بافق (چکیده)
208 - برآوزد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد) (چکیده)
209 - بررسی و تجزیه و تحلیل راهکارهای مدیریت مصرف بهینه آب در زمینه شرب و بهداشت (چکیده)
210 - بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد) (چکیده)
211 - ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از آزمون من ویتی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان) (چکیده)
212 - نقش عملیات آبخیزداری در مدیریت پایدار حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه بیداخوید استان یزد) (چکیده)
213 - ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی دبی رسوب حوزه آبخیز زاینده رود (مطالعه موردی: زیرحوزه مندرجان) (چکیده)
214 - ارزیابی کمی سازه های کنترل سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از مدل مادفلو (مطالعه موردی دشت خانمیرزا) (چکیده)
215 - ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب زیرزمینی با استفاده از آزمون من ویتنی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان) (چکیده)
216 - سد زیرزمینی راهکار مناسب مدیریت آب در خشکسالی ها (مطالعه موردی: حوزه میل سفید شهرستان اردکان) (چکیده)
217 - پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب (چکیده)
218 - ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) (چکیده)
219 - پیش بینی خشکسالی دوره 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) (چکیده)
220 - بررسی پتانسیل اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی های آینده با استفاده از مدل HadCM3 (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) (چکیده)
221 - تاثیر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری بر میزان ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلستان فارس) (چکیده)
222 - Implementation of water spreading project as a logical strategy of drought control in arid zones (Case study: Miankooh waterspreading system of Mehriz, Iran) (چکیده)
223 - Evaluation of the effects of climate change on future drought trends (Case study: Yazd in central Iran) (چکیده)
224 - Flood characteristics/rate in karstic and non-karstic catchments (Case study:Mojen and Gorgdareh catchments in Iran) (چکیده)
225 - Evaluation and analysis of the sensitivity of some flood estimation empirical formulae (چکیده)
226 - Evaluation and estimation of peak flood discharge in Toroq dam watershed using HEC-HMS approach (چکیده)
227 - Evaluation of the Effects of Climate Change on Temperature, Precipitation and Evapotranspiration in Iran (چکیده)
228 - مدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنه (چکیده)
229 - ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
230 - مقایسه روشهای هیدروگراف واحد SCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
231 - بیمه سیلاب راهکاری دشوار ولی ضروری برای ایران (چکیده)
232 - بررسی کارایی مدل بارش-رواناب IHACRES در پیش بینی سیلابهای شهری (مطالعه موردی:حوزه آبخیز رودخانه اعظم هرات-یزد (چکیده)
233 - بررسی علل تخریب و تحلیل رفتن قنوات در دشت یزد-اردکان (چکیده)
234 - بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراهها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک (چکیده)
235 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به کمک سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی باغات پسته اردکان یزد) (چکیده)
236 - بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش حوزه سد طرق مشهد (چکیده)
237 - بررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهد (چکیده)
238 - به کارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک (چکیده)
239 - بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر دبی رودخانه جاجرود (چکیده)
240 - بررسی تاثیر سدهای رسوبگیر در کاهش دبی سیلاب حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد یزد) (چکیده)
241 - بررسی اثر مدیریت پوشش سطح خاک بر روی آستانه شروع و میزان رواناب (مطالعه موردی: پلات های آزمایشی در پایگاه سنگانه در خراسان رضوی) (چکیده)
242 - بررسی تحلیل شبکه (CPM و PERT) در مدیریت پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی: استان یزد) (چکیده)
243 - مروری بر روش تاپسیس (TOPSIS) و کاربرد آن در ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه ها به منظور مدیریت جامع آبخیز (چکیده)
244 - ارزیابی کارایی روشهای تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه های فاقد آمار (چکیده)
245 - بررسی کارایی فناوری باروری ابرها جهت افزایش بارندگی و توسعه منابع آبی در مناطق خشک (چکیده)
246 - بررسی اثزات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد) (چکیده)
247 - پیش بینی خشکسالی تحت تاثیر تغییر اقلیم در سه دهه آینده به کمک مدلهای چرخش عمومی (مطالعه موردی ایستگاه یزد) (چکیده)
248 - River instantaneous peak flow estimation using mean daily flow data (چکیده)
249 - Comparison of hydrological characteristics in karstic and non-karstic landscapes (Case study: Mojen and Gorgdareh catchments in Iran) (چکیده)
250 - معرفی مدل توزیع هیدرولوژیکی URBS-MO برای مناطق شهری (چکیده)
251 - بررسی دقت روابط تجربی برآورد زمان تمرکز جریان های سطحی حوزه های آبخیز مناطق خشک (چکیده)
252 - ارزیابی تاثیر روشهای اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزار Arc GIS) بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریانهای متمرکز (چکیده)
253 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد (چکیده)
254 - بررسی تاثیر سیستم پخش سیلاب روی خصوصیات خاک و تغییر حساسیت آن به فرسایش بادی (مطالعه موردی: پخش سیلاب هرات) (چکیده)
255 - ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثر در فرسایش بادی (مطالعه موردی: منطقه مروست استان یزد) (چکیده)
256 - River instantaneous peak flow estimation using daily flow (چکیده)
257 - بررسی کارایی مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه-خراسان رضوی) (چکیده)
258 - ارزیابی کاربرد برخی از روابط تجربی زمان تمرکز برای برآورد زمان پیمایش در آبراهه (چکیده)
259 - برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
260 - تغییرات مرفولوژیکی رودخانه و ارتباط آن با فرآیندهای حاکم (مطالعه موردی:رودخانه فیروزه-شاهجوب) (چکیده)
261 - ارزیابی تاثیر روش های خودکار استخراج مشخصه های فیزیکی آبراهه بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکز سطحی (بررسی موردی:حوزه آبخیز ده بالا، یزد) (چکیده)
262 - تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور (چکیده)
263 - بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی دو مدل داده کاوی (شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمصم رگرسیونی) در فرآیند پیش بینی خشکسالی (چکیده)
264 - مقایسه روشهای مختلف بازسازی و تطویل داده های دبی حداکثر لحظه ای (چکیده)
265 - وضعیت تبخیر و تعرق ایستگاه یزد تحت تاثیر عدم قطعیت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای و مدلهای موجود (چکیده)
266 - کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در مدل‌سازی بارش- رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده‌رود (چکیده)
267 - ارزیابی و برآورد اجزاء بیلان آبی در حوزه های مناطق خشک با بکارگیری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه منشاد یزد) (چکیده)
268 - بررسی کارایی برخی روش‌های برآورد دبی اوج لحظه‌ای با استفاده از داده‌های دبی روزانه (چکیده)
269 - تعیین و پهنه بندی تبخیر و تعرق واقعی توسط تکنیک سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد در استان یزد) (چکیده)
270 - نقش جنگل بلوط در پیشگیری زمین لغزش (شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری) (چکیده)
271 - اعتبار سنجی مدل شبکه عصبی رابطه بارندگی-رواناب در حوزه آبریز سد زاینده رود (چکیده)
272 - بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی و پارامترهای اقلیمی در پیش بینی خشکسالی در منطقه یزد (چکیده)
273 - تعیین مهمترین عوامل موثر در دبی حداکثر سیلاب از طریق آنالیز حساسیت روابط تجربی (چکیده)
274 - بررسی اهمیت و راهکارهای توسعه مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری (چکیده)
275 - کاربرد مدل شبکه عصبی در برآورد رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز پلاسجان- حوضه آبریز زاینده رود) (چکیده)
276 - Evaluation of Water Balance in a Mountainous Upland Catchment Using SEBAL Approach (چکیده)
277 - Assessment of potential climate change impacts on drought indicators. Case study: Yazd in central Iran (چکیده)
278 - Determination of the ability of HEC-HMS model component in rainfall-runoff simulation (چکیده)
279 - Drought Monitoring by Reconnaissance Drought Index (RDI) in Iran (چکیده)
280 - The survey of climatic drought trend in Iran (چکیده)
281 - Evaluation of the application of artificial neural networks and climate factors on drought prediction in Yazd (Iran), (چکیده)
282 - Application of ANN and ANFIS Models on Dryland Precipitation Prediction (Case study: Yazd in central Iran (چکیده)
283 - Using Neural Networks to Predict Run off from Ungauged Catchments (چکیده)
284 - Evaluation of the efficiency of surface and sub-surface irrigation in dryland environments (چکیده)
285 - Application of ANN and ANFIS models for reconstructing (چکیده)
286 - Evaluation of the effects of industrial wastewater on soil properties and land desertification (چکیده)
287 - Optimisation of irrigation system in arid land pistachio orchards (چکیده)
288 - A hydrodynamic/neural network approach for enhanced river flow prediction (چکیده)
289 - بررسی کارایی آبیاری زیر سطحی در میزان رشد و تولید درختان پسته (چکیده)
290 - بررسی کاربرد مدلهای هوش محاسباتی در شبیه سازی و پیش بینی بهنگام جریانهای سیلابی (چکیده)
291 - ارزیابی کارایی بسته های نرم افزاری مختلف در شبیه سازی جریان در زیر پلها (چکیده)
292 - کاربرد ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و مدل هیدرودینامیکی به منظور پیش بینی دقیقتر جریان رودخانه (چکیده)