بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: نقد


موارد یافت شده: 174

1 - نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط (چکیده)
2 - توسعه مدل رگرسیونی پویا برای پیش بینی وجه نقد عملیاتی آتی (چکیده)
3 - برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول (چکیده)
4 - نقد ﺩرس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردﻱ: گروﻩ مهندسی برق ﺩانشگاﻩ فردوسی مشهد (چکیده)
5 - وسعت مشرب: پاسخ فرهیختگان شاعر به سیاست های صفویه (چکیده)
6 - ساز و کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (چکیده)
7 - ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات (چکیده)
8 - تحلیل پدیده تکرار در قرآن با تاکید بر شبهات کتاب نقد قرآن (چکیده)
9 - تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود (چکیده)
10 - آسیب شناسی معیار های ارزیابی متن روایات سبب نزول (چکیده)
11 - واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه (چکیده)
12 - واکاوی معنا و اسلوب در نیایش عرفه امام حسین -ع - (چکیده)
13 - چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی (چکیده)
14 - بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک (چکیده)
15 - بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی (چکیده)
16 - مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی (چکیده)
17 - آشنایی با سایت های نقد و بررسی آثار (چکیده)
18 - شواهدی از تاثیر جریان های نقدی غیرعملیاتی بر سیاست مدیریت سرمایه در گردش و پیامدهای اقتصادسنجی آن در مدل های تعهدی (چکیده)
19 - نقد داستان کودک "برادر کوچکتر (چکیده)
20 - بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و ناکافی در دارایی‌های شرکت با استفاده از مدل ایستا و پویا (چکیده)
21 - بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
22 - نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم و دهم از تاریخ ادبیّات کودکان ایران (چکیده)
23 - نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؛ گفتگو درباره آسیب شناسی وضعیت نقد کتاب (چکیده)
24 - نقدی بر کتاب «خاقانی شروانی نکته ها از گفته ها» نوشته دکتر برات زنجانی (چکیده)
25 - تاثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگه‌داشت وجه نقد (چکیده)
26 - تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی (چکیده)
27 - بررسی و نقد دیدگاه ها درباره غیبت مخالف (چکیده)
28 - برگشت‌پذیری مدیریت سودهای مرتبط با تأمین مالی‌های عمده (چکیده)
29 - بررسی و نقد کتاب نقد صیرفیان (چکیده)
30 - نقد آثار علامه قطب الدین محمود شیرازی ( با تاکید بر رویکرد آثار پزشکی و معرفی هریک از آثار (چکیده)
31 - اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفران (چکیده)
32 - نقد و بررسی دلایل دیدگاه مشهور در باب نجاست فرزندان نابالغ کفار (چکیده)
33 - أنسی الحاج، احمد شاملو، الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع، آیدا در آینه، نقد فمنیستی، ادبیّات تطبیقی. (چکیده)
34 - برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی (چکیده)
35 - تحلیل گفتمان موضوعی: تلفیقی از رویکرد گفتمانی-تاریخی و تفسیر موضوعی قرآن کریم (چکیده)
36 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
37 - بررسی رابطه بین آلودگی هوای شهر و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
38 - بررسی اثر نقدینگی سهام و حاکمیت شرکتی بر اجتناب از مالیات (چکیده)
39 - تاریخ نگاری ترجمه در ایران: بررسی موردی کتاب با چراغ و آینه از منظر تاریخ نگاری ترجمه با رویکرد پیم (چکیده)
40 - بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷ (چکیده)
41 - نقد روش گرایی از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر (چکیده)
42 - واکاوی جایگاه ارزیابی متن روایات سبب نزول در میان روش های مرسوم (چکیده)
43 - متن شناسی انتقادی (نقد متنی) نسخ یکی از نظیره‌های شاهنامة فردوسی (شاهنامة اسدی) و ارائة الگوی عملی جدیدی برای ارزیابی کیفی- کمّی نسخ یک متن به یاری مطالعة موردی (چکیده)
44 - فرجام‌گرایی و جلوه‌هایی از ارتباط آن با نقد کهن‌الگویی در ادب فارسی (چکیده)
45 - خوانش جامعه شناختی مرگ قسطی لویی فردینان سلین (چکیده)
46 - تحلیل آثار پرداخت یارانه های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (چکیده)
47 - نقدی نوین در ادبیات تطبیقی: نقد جغرافیایی (چکیده)
48 - نقد و بررسی آموزش حروف اضافه در کتاب آموزش نوین زبان فارسی (چکیده)
49 - مدل‌سازی مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت (چکیده)
50 - بررسی رابطه‌ی بین هزینه‌ی نمایندگی، جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری (چکیده)
51 - بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگی (چکیده)
52 - بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد (چکیده)
53 - تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت (چکیده)
54 - بررسی روایات نحوست روز دوشنبه (چکیده)
55 - نقدی بر کتاب «فارسی شیرین است » بر اساس نظریه مک دانو و شاو (چکیده)
56 - برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
57 - بررسی تطبیقی سنگ صبور به قلم صادق چوبک ونانا به قلم زولا (چکیده)
58 - ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
59 - بررسی رابطه سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
60 - نقد ترجمه در ایران، روش ها و آسیب ها (چکیده)
61 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
62 - بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی (چکیده)
63 - حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا (چکیده)
64 - بررسی رابطه بین ترکیب¬های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام (چکیده)
65 - بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد توجه به چرخه عمر و اندازه شرکتها (چکیده)
66 - نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریم (چکیده)
67 - بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی (چکیده)
68 - بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان (چکیده)
69 - بررسی سندی و متنی روایت اکثر اهل الجنه من المستضعفین النساء (چکیده)
70 - نقدی بر تصحیح گوی و چوگان قاسمی گنابادی (چکیده)
71 - رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام (چکیده)
72 - اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر خصوصیات رشدی و عملکرد (چکیده)
73 - ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط افزایشی با نخود (چکیده)
74 - برسی تاثیر سیاست های مستمری وطول عمربر پس انداز خانوار شهری (چکیده)
75 - ارزیابی کیفی آب تالاب سولدوز، آذربایجان غربی (چکیده)
76 - نقد و بررسی ترجمه آریری از قرآن کریم (چکیده)
77 - تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی (چکیده)
78 - تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی (چکیده)
79 - استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و بهینه‌سازی استوار برای سهم‌بندی سرمایه‌ای (چکیده)
80 - نقد کتاب روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه (چکیده)
81 - بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات (چکیده)
82 - برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد (چکیده)
83 - روش إبن بابویه در نقد حدیث (بررسی مهم‌ترین شاخصه‌های رویکرد نقادانه شیخ صدوق به حدیث) (چکیده)
84 - مبانی واژه‌شناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) (چکیده)
85 - ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی (چکیده)
86 - نقدی بر کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم (چکیده)
87 - بررسی حساسیت جریان نقدیِ سطح نگهداشت موجودی های نقد (چکیده)
88 - تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین) (چکیده)
89 - ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
90 - بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (چکیده)
91 - ارزیابی عملکرد مدل های ARIMA و GARCH در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
92 - تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران (چکیده)
93 - بررسی اثر سیاست پولی بر قیمت محصولات کشاورزی (ARDL مطالعه موردی: زعفران(کاربرد الگوی (چکیده)
94 - نقد و بررسی نسخه شناختی آثار جلال الدین دوانی در باره ی شعر حافظ (چکیده)
95 - خوانشی جامعه شناختی از «من سالاری» در ادبیات فرانسه معاصر (چکیده)
96 - پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک (چکیده)
97 - نقد منابع نحو عربی (چکیده)
98 - پژوهشی درباره احادیث نهی کننده از تعلیم سوره یوسف به زنان (چکیده)
99 - بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد (چکیده)
100 - مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) (چکیده)
101 - سنجش نگرش روستائیان در ارتباط با اثرات اقتصادی فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
102 - بررسی مبانی نقد سبک شناختی در سنت ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) (چکیده)
103 - تاثیر نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
104 - نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین) (چکیده)
105 - بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بازار بورس مشهد (چکیده)
106 - نقدی بر تحقیق و تصحیح «ترجمه النجارة» بوزجانی (چکیده)
107 - بررسی محتوای ‌اطلاعاتی و توان پیش‌بینی طبقه‌بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد (چکیده)
108 - از بیرون به درون متن یا از درون به بیرون آن: بررسی مفاهیم مطرح در دو رویکرد جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی (چکیده)
109 - از توارد تا سرقت ادبی (چکیده)
110 - تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین- نقدی (چکیده)
111 - باهم آیی ، راه کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب دیده (چکیده)
112 - نقد و بررسی کتاب شیوه‌های تولید دانش (چکیده)
113 - بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
114 - اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران (چکیده)
115 - ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه (چکیده)
116 - اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
117 - ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت (چکیده)
118 - مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد: مطالعه تطبیقی الگوهای ملی و بین‌المللی (چکیده)
119 - بررسی رابطه بین شاخص‌های نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرکت‌ها-معیارهای مالی و مبتنی بر بازار (چکیده)
120 - بررسی تکوینی نظریه ی افلاطون دربارة شعر و تقابل نگاه او با ارسطو در پدیدارشناسی شعر و هنر (چکیده)
121 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
122 - معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی (چکیده)
123 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن؛ در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
124 - بررسی رویکرد مقدس اردبیلی به اخبار و روایات سبب نزول (چکیده)
125 - عوامل موثر بر پایداری سود در بورس تهران (چکیده)
126 - بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده (چکیده)
127 - بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت (چکیده)
128 - ارزیابی تأثیر وزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زعفران (چکیده)
129 - دراسه نقدیه فی تطور فکره التجدید فی النحو العربی عند شوقی ضیف (چکیده)
130 - تحمیل نظریه یا تحلیل متن؟ نقدی بر مقاله «تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم» (چکیده)
131 - کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی (چکیده)
132 - بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران (چکیده)
133 - داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجام (چکیده)
134 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگو های-سایه-و -سفر قهرمان- (چکیده)
135 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات (چکیده)
136 - بررسی مضمونی روایات مرحومه بودن امت مسلمان (چکیده)
137 - بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش‌بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام (چکیده)
138 - فرقه وهابیت مروج اصول اعتقادی اسرائیلیه (چکیده)
139 - شخصیت کنیزک در مثنوی مولوی (چکیده)
140 - تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
141 - موتیف و گونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایت (چکیده)
142 - اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) (چکیده)
143 - هی کیم سن؟! (چکیده)
144 - تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنائی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره ای (کهن الگویی) (چکیده)
145 - روشنفکری دینی و زایش رنجیدگی خاطر همگانی (چکیده)
146 - تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
147 - نفد عقل عربی اسلامی در نگاه جابری و آرکون (چکیده)
148 - رویکرد اجتماعی و نقد: از جامعه شناسی ادبیات تا نقد جامعه شناختی (چکیده)
149 - ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
150 - روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی ازنگاه علامه محمدتقی شوشتری (چکیده)
151 - نقد و نظری بر -تکرار- و -توازن- در متون ادبی از منظر تحلیل گفتمان و ترجمه شناسی (چکیده)
152 - جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری (چکیده)
153 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
154 - صندوق های قرض الحسنه ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار (چکیده)
155 - کشف الأسرار در میزان نقد عربی (چکیده)
156 - فقدان سنت نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
157 - نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی (چکیده)
158 - روشنفکری دینی و رنجیدگی خاطر همگانی (چکیده)
159 - طرحی نو در شرح مثنوی شریف (چکیده)
160 - میزان تأثیرگذاری اسطورة آب در شکل‌گیری اساطیر شاهنامه (چکیده)
161 - بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران (چکیده)
162 - فن یا تاریخ ترجمه؟ (چکیده)
163 - اخوان ثالث در آیینه آثارش (چکیده)
164 - شیوه تصویرگری نیما در اشعار آزاد (چکیده)
165 - بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) (چکیده)
166 - شرایط جامعه شناختی نقد،مناظره و استدلال:استلزامات و مفروضات (چکیده)
167 - بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار (چکیده)
168 - در باب انتقاد های سنایی به تصوف و انتقاد های وارده به تصوف سنایی (چکیده)
169 - بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذاران (چکیده)
170 - تحلیل انقلاب روحی سنایی (چکیده)
171 - آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی (چکیده)
172 - سنجش یک حدیث درباره حروف مقطعه (چکیده)
173 - تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ (چکیده)
174 - انگاره های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدایت (چکیده)