مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , علی مؤمن , محمد حسن هاتفی فرجیان , بررسی مقایسه کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‎های رشدی و عملکرد خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus), تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک, دوره (5), سال (2024-3), صفحات (707-720)
 2. مسلم تقی پور , قربانعلی اسدی , مهدی راستگو , محمودرضا کریمی شهری , جداسازی و ارزیابی میزان کارایی قارچFusarium oxysporum Schlecht.در کنترل زیستی گل جالیز مصری(Phelipanchea egyptiaca (Pers) Pomel. )در گوجه فرنگی, پژوهش علف های هرز, دوره (14), شماره (2), سال (2022-12), صفحات (19-38)
 3. مریم آریان مهر , علی قنبری , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (33), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (69-93)
 4. علی باقری , قربانعلی اسدی , علی قنبری , اثر طول دوره همجواری، تعداد و نوع گونه‌ی همجوار بر بروز مکانیسم‌های اجتناب از سایه در لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (33), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (355-361)
 5. علی باقری , قربانعلی اسدی , علی قنبری , مطالعه تاثیر همجواری و تغییرات کیفیت نور بر بروز برخی از مکانیسم‌های اجتناب از سایه در گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus Vulgaris), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, سال (2021-1)
 6. مهناسادات قطب شریف , قربانعلی اسدی , محمدجواد مصطفوی , ارزیابی شاخصهای رشد و سودمندی در کشت مخلوط لوبیاسبز و ریحان بذری, تولید گیاهان زراعی, دوره (14), شماره (1), سال (2021-4), صفحات (123-144)
 7. مجید حیدری , مهدی راستگو , علی قنبری , قربانعلی اسدی , شکستن خواب بذر و تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی علف‌هرزقیچ لوبیایی (Zygophyllum fabago L) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (37), شماره (4), سال (2024-1), صفحات (411-423)
 8. مهدی راستگو , قربانعلی اسدی , عبدالله درپور سرخ سرایی , سلمان رحیمی , ارزیابی شاخص های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه ای در شرایط تداخل علف هرز, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (35), شماره (3), سال (2021-10), صفحات (373-387)
 9. پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , مهسا اقحوانی شجری , فاطمه رنجبر , بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2020-12)
 10. پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (18), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (167-180)
 11. پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (26), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (41-60)
 12. میلاد باقری شیروان , قربانعلی اسدی , علیرضا کوچکی , بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (17), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (551-565)
 13. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , غلامرضا زمانی , قربانعلی اسدی , محمد تقی آل ابراهیم , بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (. Acrptilon repens L ) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه) Urophora xanthippe ( در شرایط مزرعه و گلخانه, بوم شناسی علف های هرز, دوره (4), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (45-53)
 14. الهام عزیزی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (26), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (199-213)
 15. محسن رضویان , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (155-170)
 16. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمدجواد مصطفوی , مینا هوشمند , ارزیابی شاخص‌های عملکرد و نسبت برابری زمین انواع لوبیا در کشت مخلوط ردیفی با خیار سبز, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2021-1), صفحات (22-35)
 17. فاطمه معلم بنهنگی , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , تأثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران -.Crocus sativus L-, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (55-67)
 18. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , غلامرضا اسدی , قربانعلی اسدی , محمد تقی آل ابراهیم , بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzeria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.:Gelechiidae) برای فون ایران, تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research, دوره (8), شماره (2), سال (2016-10), صفحات (103-113)
 19. فاطمه یعقوبی شاه نشین سفلی , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی , ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضوی, آب و خاک, دوره (32), شماره (2), سال (2018-7), صفحات (415-431)
 20. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , رضا قربانی , بهاره بیچرانلو , ارزیابی اثر حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (393-414)
 21. پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , مهسا اقحوانی شجری , فاطمه رنجبر , روشنک شهریاری احمدی , بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (776-785)
 22. یاسر نیک پرست , رضا قربانی , محمد حسین احمدزاده , قربانعلی اسدی , سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر انتی باکتریایی ان, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (32), شماره (1), سال (2018-4)
 23. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , میلاد باقری شیروان , بهاره بیچرانلو , امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (125-145)
 24. عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (L. Centaurea balsamita)خوسرمایی شده با شرایط پاییزه, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (31), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (388-395)
 25. محمدرضا یزدان پناه , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , دکتر علی شهریاری , تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجرای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L..) در میناب, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2018-11), صفحات (707-721)
 26. احسان اله زیدعلی , رضا قربانی , مهدی پارسا , قربانعلی اسدی , پراکنش گیاه هرز علف پشمکی (Bromus tectorum L.) و سایر گیاهان هرز مهم هم خانواده آن در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) غرب و شمال شرق ایران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (342-359)
 27. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , غلام رضا زمانی , قربانعلی اسدی , محمدتقی آل ابراهیم , بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L. در خراسان جنوبی و معرفی (Lep.: Gelechiidae) Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 گونه برای فون ایران, تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research, دوره (8), شماره (2), سال (2016-11), صفحات (103-113)
 28. دلاور بهروزی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی میبدی , قربانعلی اسدی , اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت برکنترل چاودار (Secale cereale L ) و عملکرد ارقام مختلف گندم زمستانه (Triticum aestivum L), دانش علف های هرز ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2018-3), صفحات (57-70)
 29. عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (380-388)
 30. حبیبه سلطانی نراب , علی قنبری , مهدی راستگو , قربانعلی اسدی , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه هاو عملکرد در مزرعه سویا, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (31), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (396-408)
 31. عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گلگندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی آن, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-1), صفحات (215-222)
 32. امیرحسین ناظمی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , بررسی اثرات دگرآسیبی اسانس اسطخودوس (Lavandula officinalis L.) بر مولفه های جوانه زنی بذر برخی از علف های هرز و ذرت, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (468-480)
 33. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , میلاد باقری شیروان , رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت با استفاده از کشت مخلوط تأخیری آن با کلزا, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (14), شماره (3), سال (2023-5), صفحات (35-51)
 34. منصوره محلوجی راد , دکتر نغمه مبرقعی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , ناصر شاه نوشی فروشانی , قربانعلی اسدی , مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب‌زمینی در منطقه فریمان, کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (151-165)
 35. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (12-28)
 36. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , روشنک شهریاری احمدی , فاطمه رنجبر , مهسا اقحوانی شجری , اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2017-4), صفحات (192-204)
 37. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , بهاره بیچرانلو , میلاد باقری شیروان , اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.), دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (26), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (1-15)
 38. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (296-317)
 39. فائزه فتاح , مجید جامی الاحمدی , قربانعلی اسدی , سعید مودی , اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, دوره (34), شماره (2), سال (2014-12), صفحات (13-14)
 40. منصوره محلوجی راد , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , قربانعلی اسدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , تنوع زیستی حشرات در بوم نظام های زراعی ارگانیک و رایج گندم -Triticum aestivumL.-و سیب زمینی -Solanum tuberosum L.-در منطقه فریمان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (1051-1066)
 41. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمدحسن هاتفی فرجیان , اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر خصوصیات رشدی و عملکرد, زراعت و فناوری زعفران, دوره (4), شماره (2), سال (2016-10), صفحات (93-103)
 42. پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , فاطمه رنجبر , مهسا اقحوانی شجری , روشنک شهریاری احمدی , کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تاثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (960-971)
 43. طیبه خیرخواه , احمد نظامی , محمد کافی , قربانعلی اسدی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (269-277)
 44. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , ابوالفضل میرشکاری احمدی , اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با زعفران (Crocus sativus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد, پژوهش های زعفران , دوره (4), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (53-71)
 45. الهام اوغازیان , قربانعلی اسدی , حمید حاتمی , سرور خرم دل , بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceria drabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) در منطقه شیروان, کشاورزی بوم شناختی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (36-46)
 46. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (22), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (133-155)
 47. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , قدریه محمودی , اثر سطوح بقایای آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر خصوصیات جمعیت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2016-6), صفحات (151-163)
 48. قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی, علوم باغبانی, دوره (29), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (47-54)
 49. رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان , ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (400-411)
 50. فاطمه چوپان کهنه قوچان , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی , جواد شباهنگ , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (383-392)
 51. پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , فاطمه حسن زاده اوّل , اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله, زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (31-44)
 52. بهاره بیچرانلو , مهدی پیرنیا , قربانعلی اسدی , سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایران, رستنیها-Rostaniha, دوره (14), شماره (2), سال (2013-5), صفحات (238-243)
 53. علیرضا کوچکی , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , فریدون ملتی , فرنوش فلاح پور , معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی, کشاورزی بوم شناختی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-10), صفحات (81-93)
 54. کیانوش شیرمحمدی , قربانعلی اسدی , علیرضا رهی , پروین اسدی , محمد فتحی پور , بررسی عصاره آبی تاج خروس بر میزان جوانه زنی غده سیب زمینی, یافته های زیست شناسی, دوره (9), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (25-31)
 55. بهاره بیچرانلو , مهدی پیرنیا , قربانعلی اسدی , اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایران, Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی, دوره (49), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (439-446)
 56. قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (373-382)
 57. بهاره بیچرانلو , مهدی پیرنیا , قربانعلی اسدی , گونه های جدید از Passalora و Ramularia از ایران, آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, دوره (81), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (191-194)
 58. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف های هرز و عملکرد, تولید گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (131-156)
 59. رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان , اثر روش های مدیریت غیرشیمیایی بر جمعیت و تنوع علف های هرز در مزرعه اسفناج (Spinacia oleraceae L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (3), سال (2017-6), صفحات (638-651)
 60. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , الهام عزیزی , بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز, علوم محیطی, دوره (11), شماره (2), سال (2014-2), صفحات (23-34)
 61. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی - اثر بر تنوع آفات و بیماری‎های گوجه فرنگی, علوم محیطی, دوره (10), شماره (2), سال (2013-1), صفحات (1-20)
 62. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , رضا قربانی , ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (3), سال (2013-4), صفحات (299-307)
 63. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , گلثومه عزیزی , اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.), دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (23), شماره (4), سال (2013-4), صفحات (157-168)
 64. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , قربانعلی اسدی , ارزیابی اثر روش های خشک کردن بر زمان خشک شدن، کمیت و کیفیت ماده مؤثره تعدادی از گونه های دارویی, اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (38-46)
 65. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیر, کشاورزی بوم شناختی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-10), صفحات (86-95)
 66. میلاد باقری , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (19), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (1-26)
 67. حسین صادقی نامقی , قربانعلی اسدی , اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (110-112)
 68. کلثوم کریمیان , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , محمدرضا توکلو , بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو (Hordeum vulgare) بر جوانه زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی (Lens esculenta ), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2012-3), صفحات (388-396)
 69. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , حسن عاقل , حسین صادقی نامقی , مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense), کشاورزی بوم شناختی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (14-24)
 70. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni (Acarina: Eriophyidae) (Shevchenko & Kacalev), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (212-222)
 71. جواد شباهنگ , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , الهه میرابی , سیدحسین نعمتی , اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی-Cucurbita pepo L, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (3), سال (2010-10), صفحات (417-427)
 72. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , آزاده حسینی , مریم جهانی کندری , قربانعلی اسدی , حسن عاقل , علی اصغر محمدآبادی , بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (127-130)
 73. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , حسین صادقی نامقی , سید احمد حسینی , Haeinz muller , ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان, دانش علف های هرز ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2009-3), صفحات (15-22)
 74. قربانعلی اسدی , محمدرضا غلامی , مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب و تعيين زمان سمپاشي در منطقه شيروان, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2001-12)
 75. قربانعلی اسدی , حسین صادقی نامقی , بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2001-12)

انگلیسی

 1. Fatemeh Yaghoubi , Mohammad Bannayan Aval , Ghorban Ali Asadi , Changes in spatio-temporal distribution of AgMERRA-derived agro-climatic indices and agro-climatic zones for wheat crops in the northeast Iran, International Journal of Biometeorology, Volume (66), No (3), Year (2021-7), Pages (431-446)
 2. fatemeh moalem , Parviz Rezvani Moghaddam , Ghorban Ali Asadi , Soroor Khorramdel , Do corm seeding rate and planting depth influence growth indicators of saffron (Crocus sativus L.)?, Industrial Crops and Products, Volume (174), No (174), Year (2021-12), Pages (114145-114145)
 3. Mohammad Mehdizadeh , Ghorban Ali Asadi , Alex Delobel , Biological control potential of Spermophagus sericeus Geoffroy, 1785(Coleoptera: Chrysomelidae) against field bindweed as the first report from Iran, Journal of Research in Weed Science, Volume (1), No (1), Year (2018-6)
 4. Fatemeh Yaghoubishahneshinsofla , Mohammad Bannayan Aval , Ghorban Ali Asadi , Performance of predicted evapotranspiration and yield of rainfed wheat in the northeast Iran using gridded AgMERRA weather data, International Journal of Biometeorology, Volume (64), No (9), Year (2020-9), Pages (1519-1537)
 5. Bahareh Bicharanloo , Parviz Rezvani Moghaddam , Ghorban Ali Asadi , Does summer irrigation alter nitrogen uptake and utilisation efficiency of saffron (Crocus sativusL.) for different organic and chemical fertilisers?, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (67), No (13), Year (2020-9), Pages (1754-1769)
 6. Philip Weyl , Ghorban Ali Asadi , Massimo Cristofaro , Biljana Vidovic , Radmila Petanovic , Francesca Marini , Urs Schaffner , The host range and impact of Aceria angustifoliae (Eriophyidae), a potential biological control agent against Russian olive, Elaeagnus angustifoliae (Elaeagnaceae) in North America, Biocontrol Science and Technology, Volume (30), No (1), Year (2020-1), Pages (85-92)
 7. احسان ابراهیمی , Ghorban Ali Asadi , Peter von Fragstein und Niemsdorff , A field study on the effect of organic soil conditioners with different placements on dry matter and yield of tomato (Lycopersicon esculentum L.), International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, Volume (8), No (1), Year (2019-3), Pages (59-66)
 8. jacob E. Lucero , Urs Schaffner , Ghorban Ali Asadi , علیرضا باقری , Toshpulot Rajabov , Ragan M. Callaway , Enemy release from the effects of generalist granivores can facilitate Bromus tectorum invasion in the Great Basin Desert, Ecology and Evolution, Volume (9), No (15), Year (2019-8), Pages (8490-8499)
 9. amir hossine nazemi , Ghorban Ali Asadi , GHORBANI , Allelopathic Potential of Lavender’s Extract and Coumarin Applied as Pre-Plant Incorporated Into Soil Under Agronomic Conditions, Planta Daninha, Volume (36), Year (2018-9)
 10. Biljana Vidović , Hashem Kamali , Radmila Petanović , Massimo Cristofaro , Philip Weyl , Ghorban Ali Asadi , Tatjana Cvrković , Matthew Augé , Francesca Marini , A new Aceria species (Acari:Trombidiformes: Eriophyoidea) from West Asia, a potential biological control agent for the invasive weed camelthorn, Alhagi maurorum Medik. (Leguminosae), Acarologia, Volume (58), No (2), Year (2018-2), Pages (302-312)
 11. amir hossine nazemi , Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , Herbicidal activity of coumarin when applied as a pre-plant incorporated into soil, Notulae Scientia Biologicae, Volume (7), No (2), Year (2015-6), Pages (239-243)
 12. Raheleh Ahmadzadeh Ghavidel , Ghorban Ali Asadi , Mtaghi Naseri , Reza Ghorbani , Soroor Khorramdel , Evaluation of radiation use efficiency of common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars as affected by plant density under Mashhad climatic conditions, Journal of BioScience and Biotechnology, Volume (5), No (2), Year (2016-8), Pages (145-150)
 13. Kolsoum Karimian , Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Ghorban Ali Asadi , Investigating of Radiation Absorption and Use Efficiency in Intercropping of Wheat and Canola, International Journal of Life Sciences, Volume (9), No (6), Year (2015-9), Pages (61-71)
 14. Ghorban Ali Asadi , U. Schaffner , M. Cristofaro , V. Ghasemi , S. Y. Sinev , Reza Ghorbani , First report of Anarsia (Ananarsia) eleagnella (Lep.: Gelechiidae) from Iran, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, Volume (34), No (2), Year (2014-5), Pages (45-46)
 15. Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , Massimo Cristofaro , Philipp Chetverikov , Radmila Petanovic , Biljana Vidovic , Urs Schaffner , The impact of the flower mite Aceria acroptiloni on the invasive plant Russian knapweed, Rhaponticum repens, in its native range, Biocontrol, Volume (59), No (2), Year (2014-4), Pages (367-375)
 16. hadi babaahmadi milani , Ali Ghanbari , Ghorban Ali Asadi , Mahmood Khodambashi Emami , Allelopathic Effect from some Medicinal Plants on germination of Alyssum hirsutum and Amaranthus retroflexus, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (12), Year (2013-12), Pages (3344-3347)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ابوالفضل رشیدی رضاآباد , ابراهیم ایزدی دربندی , قربانعلی اسدی , علیرضا دادخواه , بررسی تاثیر زمان وجین بر تراکم و زیست توده علف های هرز در کشت مخلوط با گیاه زیره سبز (.Cuminum cyminum L) و نخود (.Cicer arietinum L) , دهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2023-08-27
 2. ابوالفضل رشیدی رضاآباد , ابراهیم ایزدی دربندی , قربانعلی اسدی , علیرضا دادخواه , بررسی تاثیر وجین و علف کش در کشت مخلوط بر عملکرد نسبی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود (Cicer arietinum L.) , دهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2023-08-27
 3. رقیه قنبری ترکمانی , قربانعلی اسدی , علی قنبری , بررسی تأثیر کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز , چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی , 2021-09-22
 4. رقیه قنبری ترکمانی , قربانعلی اسدی , علی قنبری , مطالعه تأثیر وجین و نوع کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در یک نظام کشاورزی اکولوژیک , چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی , 2021-09-22
 5. یلدا خورشیدوند , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , استفاده از بستر بذر کاذب در جهت بررسی تنوع گونه ای و یکنواختی علفهای هرز مزرعه ذرت , هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27
 6. عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , تاثیر تنش غرقاب بر علف هرز گل گندم , هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27
 7. فاطمه معلم بنهنگی , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران (Crocus sativus L.) در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت , پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14
 8. پیمان عزتی , قربانعلی اسدی , علی قنبری , تعیین دوره بحرانی علف های هرز ذرت با نتایج عملکرد و اجزای عملکرد نسبت به روزهای پس از کاشت و درجه روز با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته در مشهد , سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی , 2017-07-12
 9. پیمان عزتی , قربانعلی اسدی , علی قنبری , تعیین دوره بحرانی علف های هرز ذرت نسبت به روزهای پس از کاشت و درجه روز با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته در مشهد , سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی , 2017-07-12
 10. الهام عزیزی , سارا بخشایی , قربانعلی اسدی , آرمین بوستانی , بررسی واکنش اسفناج و علف های هرز به مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27
 11. الهام عزیزی , سارا بخشایی , قربانعلی اسدی , بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین بر شاخص¬های تنوع علف¬های هرز اسفناج (Spinacia oleracea L. , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27
 12. منصوره خدادادی طوفال , علی قنبری , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , مهدی راستگو , بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین بر رقابت علف هرز تاج خروس با ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم اسپیدفید , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27
 13. محسن رضویان , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , ارزیابی شاخص های گل زعفران تحت تاثیر وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف کاشت , سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 , 2017-01-19
 14. زینت رستمی , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , فاطمه معلم بنهنگی , معرفی فون بندپایان عمومی گیاه هرز خار زن بابا به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی ومنابع طبیعی , 2016-02-02
 15. سیاوش برده جی , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی , تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی(Cucurbitapepo .L) , نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25
 16. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) , دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی , 2016-05-16
 17. فاطمه معلم بنهنگی , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری (Cirullus Lunatus) , نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25
 18. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمدحسن هاتفی فرجیان , ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط افزایشی با نخود , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 19. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیا قرمز , اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-11-26
 20. محمدرضا خدادوست , فیروز صمدی , یوسف جعفری آهنگری , قربانعلی اسدی , فرزانه گنجی , بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 21. محمدرضا خدادوست , فیروز صمدی , یوسف جعفری آهنگری , قربانعلی اسدی , فرزانه گنجی , بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 22. محمدحسن هاتفی فرجیان , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ارزیابی عملکرد جو و ماشک ل خوشه ای و نسبت برابری زمین تحت تدثیر نسبتهای کشت مخلوط , همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران , 2014-10-15
 23. حبیبه سلطانی نراب , علی قنبری , مهدی راستگو , قربانعلی اسدی , بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 24. هما عزیزی , سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات رشد، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی زیره سیاه , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06
 25. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمد حسن هاتفی , اثر بقایای آفتابگردان بر اجزای عملکرد و عملکرد نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات ایران , 2014-02-26
 26. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات ایران , 2014-02-26
 27. محمد حسن هاتفی فرجیان , لیلا مصطفوی¬زاده اردستانی , قربانعلی اسدی , کاربرد گیاه دارویی آویشن به عنوان گونه مقاوم به کم آبی در طراحی فضای سبز شهر مشهد , اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب کشاورزی , 2014-01-30
 28. محمد مهدی زاده , قربانعلی اسدی , آلکس دولوبل , اولین گزارش گونه سوسک بذرخوار Spermophagus sericeus به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علف هرز پیچک صحرایی در ایران , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC) , 2014-01-21
 29. فائزه فتاح , مجید جامی الاحمدی , قربانعلی اسدی , سعید مودی , امکان سنجی کنترل پیچک صحرایی با استفاده از حشره بذر خوار (Spermophagus sericeus ) , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 30. قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , رضا قربانی , اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 31. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 32. سعید خانی نژاد , قربانعلی اسدی , امکان سنجی کشت اکوتیپ های مختلف گل گاو زبان ایرانی در شرایط آب و هوایی مشهد , اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی , 2013-10-09
 33. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , ارزیابی جمعیت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2013-08-21
 34. رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان , ال ناز ابراهیمیان , ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی بر فلور علف های هرز و عملکرد اسفناج , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2013-08-21
 35. روح اله آفریکان , قربانعلی اسدی , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 36. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , مطالعه خصوصیات رشدی و عملکرد گونه دارویی سیر تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08
 37. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن های غده در گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08
 38. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , قربانعلی اسدی , سوسن خرم دل , مطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه یولاف وحشی تحت تأثیر عصاره آبی اندام های مختلف گیاه دارویی زعفران , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08
 39. قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , مقایسه شاخصهای کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تأثیر سطوح مختلف کود دامی , دومین همایش مدیریت کشاورزی , 2013-03-13
 40. بهروز خلیل طهماسبی , قربانعلی اسدی , مسلم فرخی , زینب واعظی , موس الرضا شرفخانی , مهمترین حشرات شناسایی شده برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در ایران و جهان , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06
 41. میلاد باقری , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , ارزیابی تغییرات شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در مراحل مختلف رشد تحت شرایط کشت مخلوط , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06
 42. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , قربانعلی اسدی , مریم رحیم پور , محمد شعبانی , مسلم فرخی , براورد کارایی مگس بذرخوارتلخه (Urophora xanthippe .(Dipt.: Tephritidae در شرایط گلخانه , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06
 43. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , قربانعلی اسدی , مریم رحیم پور , زینب واعظی , تاثیر مگس بذر خوار (Diptera: Tephritidae) (Urophora xanthippe) بر خصوصیات جوانه زنی بذور تلخه (Acrptilon repens L.) , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06
 44. بهروز خلیل طهماسبی , قربانعلی اسدی , مریم رحیم پور , امین فتحی , صادق بهامین , فرزاد کیان ارثی , جمع آوری و شناسایی عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در استان خراسان جنوبی وبررسی زیست شناسی (Urophora xanthippe) در ارتباط با فنولوژی , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06
 45. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , قربانعلی اسدی , مسلم فرخی , سمیه محمودی , بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) توسط مگس بذر خوار (Urophora xanthippe) (Tephritidae : Diptera)در شهرستان بیرجند , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06
 46. بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , غلامرضا زمانی , قربانعلی اسدی , مسلم فرخی , موس الرضا شرفخانی , فراوانی فصلی مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe و جمع آوری پارازیتوئیدهای آن برای مدیریت علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند , سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06
 47. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , الهام عزیزی , روح اله آفریکان , اثر مقادیر مختلف کلش گندم بر اجزای عملکرد و عملکرد سیر , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17
 48. میلاد باقری , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , ارزیابی عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان تحت نسبت‌های مختلف کشت‌ مخلوط , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 49. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , سمیه اسدی , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی ریحان و گشنیز تحت تأثیر سطوح مختلف شوری , اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی) , 2012-10-31
 50. میلاد باقری شیروان , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو , توزیع عمودی ماده خشک در کشت مخلوط سویا با ریحان (Ocimum basilicum L.) و گاوزبان (Borago officinalis L.) , همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2012-03-01
 51. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , سوسن نادی بهلولی , بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17
 52. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae) , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06
 53. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06
 54. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , سوسن نادی بهلولی , بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در مزرعه سیر , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06
 55. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , سوسن نادی بهلولی , ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , 2012-09-26
 56. قربانعلی اسدی , الهام اوغازیان , حمید حاتمی , سرور خرم دل , بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba) با استفاده از کنه گلخوار(Aceria draba (Nal.) Acari: Eriophydae) , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 57. قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , سرور خرم دل , اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum L.) , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 58. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی , بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 59. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , روح اله آفریکان , مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 60. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 61. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی , اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 62. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 63. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11
 64. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , استفاده از کنه گلخوار ( Aceria acroptiloni) برای کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 65. قربانعلی رسام , محمدرضا غلامی , قربانعلی اسدی , علیرضا دادخواه , انقراض گونه های گیاهی، تهدید جدی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی(مطالعه موردی، فلور دارویی منطقه شیروان) , دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , 2007-10-17
 66. قربانعلی اسدی , معرفی تعدادی از بندپایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خارلته arvense (L) Scop. Cirsium , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29
 67. محمود قربان زاده نقاب , قربانعلی اسدی , محمدرضا غلامی , بررسي اثر تراكم بوته بر روي عملكرد ارقام گوجه فرنگي در منطقه شيروان , خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران , 2000-09-19
 68. محمود قربان زاده نقاب , قربانعلی اسدی , بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته روي عملكرد و اجزا عملكرد 704 sc ذرت در منطقه شيروان , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

انگلیسی

 1. Shahab Jahandari , Ghorban Ali Asadi , Soroor Khorramdel , داود رودی , Evaluation of sunn pest resistance in bread wheat genotypes/cultivars using agronomic characteristics , 8th Edition of the Global Congress on Plant Biology and Biotechnology (GPB 2024) , 2024-03-25
 2. Yalda khorshidvand , Reza Ghorbani , Ghorban Ali Asadi , ارزیابی تاثیر زمان تهیه بستر کاشت کاذب بذر و روش کنترل علف هرز بر غنای گونه ای علفهای هرز مزرعه ذرت , هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27
 3. Abbas abbasian , Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , اثر تراکم بر علف هرز گل گندم , هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27
 4. robab shahid , Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , Abbas abbasian , اثر تنش غرقاب بر رشد علف هرز مهاجم ماستونک , هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27
 5. robab shahid , Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , Abbas abbasian , تاثیر روشهای مختلف شکست خواب بذر بر بذرهای علف هرز ماستونک , هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27
 6. Azadeh Arjmand Bahar , Razieh Jalal , Yasser Nikparast , Ghorban Ali Asadi , Biosynthesis of Silver Nanoparticles by Amaranthus Retroflexus Extract and Their Antiproliferative Activity In Vitro , اولین سمپوزیوم بین‌المللی سرطان نسترن , 2015-10-01
 7. گلثومه عزیزی , Alireza Koocheki , Sara Bakhshaei , Ghorban Ali Asadi , THE EFFECTS OF NUTRIENT RESOURCE AND PLANT DENSITY ON SOME AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF CARUM CARVI L. , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 8. Soroor Khorramdel , Parviz Rezvani Moghaddam , Ghorban Ali Asadi , Homa Azizi , seyyed mohammad seyyedi , Atefeh Gholizadegan , EFFECT OF DIFFERENT COW MANURE RATES ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE YIELD OF BLACK ZIRA AS A MEDICINAL PLANT , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 9. Alireza Koocheki , الهام عزیزی , Ghorban Ali Asadi , Investigation of Marigold allelopathic effect on insect diversity and diseases of Tomato in an intercropping system , دومین همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 10. الهام عزیزی , Ghorban Ali Asadi , Soroor Khorramdel , The effect of planting pattern on weed diversity and some physio-morphological characteristics of black cumin (Bunium persicum L.) , دومین همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 11. Soroor Khorramdel , Ghorban Ali Asadi , , Fatemeh Zaker Tavallaie , Mohamad reza Gholami , Study of different drying methods on essential oil and Menthol contents of peppermint , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 12. Soroor Khorramdel , Ghorban Ali Asadi , , S. Zirak Kakhki , EVALUATION OF DIFFERENT DRYING METHODS ON ESSENTIAL OIL AND ESTRAGOL CONTENTS OF TARRAGON , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 13. Ghorban Ali Asadi , Soroor Khorramdel , , E. Mhammadvand , Mohamad reza Gholami , Effect of drying methods on essential oil contents and Citronellal of lemon balm , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 14. Soroor Khorramdel , Ghorban Ali Asadi , , marzieh khajeh , EVALUATION OF DIFFERENT DRYING METHODS ON ESSENTIAL OIL AND CHAMAZOLENE CONTENTS OF CHAMOMILE FLOWERS , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 15. Ghorban Ali Asadi , Soroor Khorramdel , , narges karbalayi , STUDY OF DIFFERENT DRYING METHODS ON QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF THYME , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 16. ali momen , Ghorban Ali Asadi , mina nurzadeh namaghi , Soroor Khorramdel , Study of seed and biological yield and mucilage content of isabgol affected by different manure amounts , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 17. Ghorban Ali Asadi , ali momen , mina nurzadeh namaghi , Soroor Khorramdel , Evaluation of qualitative and quantitative yield of isabgol affected by different vermicompost levels , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 18. Ghorban Ali Asadi , ali momen , mina nurzadeh namaghi , Soroor Khorramdel , Effect of nitrogen different levels on yield and mucilage content of isabgol(plantago ovata L.) , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 19. Ghorban Ali Asadi , Parviz Rezvani Moghaddam , Fatemeh Hassanzadeh Aval , Enhancement of saffron (Crocus sativus L.) corm weight through foliar application of some macro- and micro-nutrients as affected by various patterns of planting on multi-year farm , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 20. Ghorban Ali Asadi , Parviz Rezvani Moghaddam , Fatemeh Hassanzadeh Aval , Evaluation of foliar and soil macro- and micro-nutrients supply on corm criteria of saffron (Crocus sativus L.) , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 21. F. Zaefarian , M. Bagheri , B. Bicharanlou , Ghorban Ali Asadi , V. Akbarpour , Leaf chlorophyll of corn, sweet basil and borage under intercropping system in weed interference , International Conference on Agriculture, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering , 2012-09-12
 22. Parviz Rezvani Moghaddam , Soroor Khorramdel , javad shabahang , Afsaneh Aminghafouri , Ghorban Ali Asadi , Ecological weed management of saffron by using mushroom compost , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 23. Parviz Rezvani Moghaddam , Soroor Khorramdel , Afsaneh Aminghafouri , javad shabahang , Ghorban Ali Asadi , The effects of mushroom compost rate and corm density on corm yield and stigma yield of saffron (Crocus sativus L.) , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 24. Parviz Rezvani Moghaddam , Soroor Khorramdel , javad shabahang , Afsaneh Aminghafouri , Ghorban Ali Asadi , The effects of corm density and planting method on growth characteristics and stigma yield of saffron (Crocus sativus L.) , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 25. Soroor Khorramdel , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Reza Ghorbani , Ghorban Ali Asadi , Effects of nitrogen and phosphorus biological fertilizers on radiation use efficiency in black cumin (Nigella sativa L.) , 13th International Congress of the Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 26. Javad Shabahang , Soroor Khorramdel , Ghorban Ali Asadi , زینت رستمی , The effects of plant density and planting method on the seed yield and seed oil content of pumpkin (Cucurbitapepo L.) , 13th International Congress of the Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 27. عبداله ملافیلابی , Soroor Khorramdel , قاسم حسینی , هادی شوریده , Ghorban Ali Asadi , The effects of nitrogen rates on growth and yield of calundula (Calendula officinalisL.) , 13th International Congress of the Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 28. Javad Shabahang , Soroor Khorramdel , Ghorban Ali Asadi , sosan nady bohloly , Effects of different irrigation regimes on growth, quantitative and qualitative yield of hyssop (HyssopusofficinalisL.) , 13th International Congress of the Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 29. Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , گلثومه عزیزی , Soroor Khorramdel , Effects of caraway (Bunium persicum L.) density on density and diversity of weeds , 13th International Congress of the Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 30. Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , Maryam Jahani Kondori , Soroor Khorramdel , EFFECT OF PLANTING DATE, WEED CONTROL TIME AND METHOD ON WEED POPULATION AND YIELD OF CUMIN (CUMINUM SYMINUM L.) , National Congress on Medicinal Plants , 2012-05-16
 31. Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , Heinz Muller , Efficacy and host range of thistle tortoise beetle (Cassida rubiginosa) for , 15th European Weed Research Society Symposium , 2010-07-12
 32. Reza Ghorbani , Ghorban Ali Asadi , Heinz Muller-Scharer , Classical biological control of Canada thistle (Cirsium arvense) by thistle tortoise beetle (Cassida rubiginosa) collected from Iran , Annual Biocontrol Industry Meeting , 2009-10-19
 33. Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Hussein Sadeghi Namaghi , potential of cassida rubiginosa as a biological control agent for cirsium arvense , IX international Bioherbicide group workshop , 2009-02-08
 34. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , Ghorban Ali Asadi , Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production , What Organic will deliver? , 2006-09-18
 35. Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Hussein Sadeghi Namaghi , introduction of some arthropode herbivore for biocontrol of canada thistle(cirsium arvense (L.)(scop , ninth international conference on dryland development , 2008-11-07
 36. Ghorban Ali Asadi , کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته با استفاده از حشرات بومی , نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار مناطق خشک , 2008-11-07