مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رضا عامری سیاهوئی , مصطفی کاظمی , امید سلیمانی فرد , علیرضا پویا , طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم, مدیریت کسب و کار بین المللی, دوره (4), شماره (3), سال (2021-11), صفحات (45-69)
 2. مصطفی کاظمی , حدیث فرازمند , بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد, مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی, دوره (5), شماره (2), سال (2019-2), صفحات (135-156)
 3. جواد احمدی مقدم , ناصر مطهری فریمانی , مصطفی کاظمی , توسعه مدل برنامهریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روشهای اجرایی و فعالیت جبرانی, چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (11), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (147-173)
 4. محمد مهرآیین , محمدحسین همایونی راد , محمدمهدی فراحی , مصطفی کاظمی , ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیاد, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (12), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (49-76)
 5. رضا عامری سیاهوئی , مصطفی کاظمی , امید سلیمانی فرد , علیرضا پویا , تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان), توسعه انسانی پلیس, دوره (17), شماره (73), سال (2020-9), صفحات (97-111)
 6. داود فاضل ترشیزی , زهرا ناجی عظیمی , مصطفی کاظمی , کاربرد مکانیابی پویا در برنامه ریزیهای بلندمدت مدیریت شهر ی؛ مطالع ه مور د ی دفاتر پیشخوان ثبت احوال مشه د, تحقیقات جغرافیایی, دوره (35), شماره (4), سال (2020-12), صفحات (307-316)
 7. سمیه فدایی , مصطفی کاظمی , فاطمه نژادشکوهی , ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد, بیمارستان, دوره (19), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (17-26)
 8. مصطفی کاظمی , اردلان فیلی , عباس ثابت , محسن دشتی پور , هادی دانشمندی , شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردی, مدیریت سلامت, دوره (21), شماره (71), سال (2018-7), صفحات (7-22)
 9. محمد اسفندیار , مصطفی کاظمی , بهمن نادری , علیرضا پویا , طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدی, مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (9), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (124-137)
 10. حامد ابراهیم خانی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , امیر محمد فکور ثقیه , پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری, مدیریت فردا, دوره (3), شماره (60), سال (2019-12), صفحات (205-220)
 11. اردلان فیلی , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی , امیر محمد فکور ثقیه , شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازی, مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (9), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (80-100)
 12. حسین تک روستا , یعقوب مهارتی , مصطفی کاظمی , محمدحسین مهدوی عادلی , احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی), اقتصاد پولی، مالی, دوره (27), شماره (19), سال (2021-5), صفحات (1-22)
 13. حسین صادق پور , احمد توکلی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case study, Advances in Production Engineering and Management, دوره (14), شماره (3), سال (2019-9), صفحات (355-366)
 14. علی شیرازی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (12), شماره (43), سال (2019-6), صفحات (157-183)
 15. امیر علیمی عقدایی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه, چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (8), شماره (30), سال (2018-9), صفحات (9-36)
 16. محمدحسین همایونی راد , محمد مهرآیین , محمدمهدی فراحی , مصطفی کاظمی , الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد), علوم مدیریت ایران, دوره (13), شماره (49), سال (2018-6), صفحات (40-58)
 17. سیامک خیبری , مصطفی کاظمی , توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه, مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (16), شماره (49), سال (2018-9), صفحات (199-219)
 18. مصطفی کاظمی , محمدعلی فائضی راد , ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ, مدیریت صنعتی, دوره (10), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (17-34)
 19. ماندانا غفوری ساداتیه , مهدی خداپرست مشهدی , مصطفی سلیمی فر , مصطفی کاظمی , اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354, پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (8), شماره (29), سال (2018-1), صفحات (31-44)
 20. سیده منصوره حسینی رباط , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , سعید مرتضوی , واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانی, تحقیقات کیفی در علوم سلامت, دوره (6), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (1-21)
 21. غلامرضا سلطانی فسقندیس , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی , زهرا ناجی عظیمی , پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی, مدیریت بهره وری, دوره (10), شماره (37), سال (2016-9), صفحات (127-155)
 22. مصطفی کاظمی , فاطمه نژاد شکوهی , تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتاب, تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (21), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (497-513)
 23. امیرحسین اخروی , علیرضا پویا , شمس الدین ناظمی , مصطفی کاظمی , طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد, مدیریت نظامی, دوره (15), شماره (60), سال (2016-3), صفحات (1-33)
 24. زهرا حسینی , مصطفی کاظمی , مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمان, تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (12), شماره (47), سال (2016-2), صفحات (15-28)
 25. مصطفی کاظمی , حامد ابراهیم خانی , مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران, آموزش پرستاری, دوره (4), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (40-51)
 26. سمُیّه فدائی , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی , توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفی, چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (19), سال (2015-12), صفحات (91-116)
 27. مصطفی کاظمی , محمد اسفندیار , حدیث نجاریان , ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی, نگرش های نو در جغرافیای انسانی, دوره (7), شماره (2), سال (2015-6), صفحات (107-126)
 28. عبداله حسنی توابع , مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی , تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (3), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (67-91)
 29. محمدحسن بچاری صالحی , مصطفی کاظمی , علیرضا خوراکیان , چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد), مدیریت توسعه فناوری, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (47-78)
 30. یعقوب مهارتی , مصطفی کاظمی , عبداله حسنی توابع , بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (6), شماره (12), سال (2015-3), صفحات (91-112)
 31. مصطفی کاظمی , علی علیزاده زوارم , به ‏کارگیری رویکردی ترکیبی از فرایند تحلیل شبکه‌ای و دیماتل (ANP-DEMATEL)جهت انتخاب رسانه ی تبلیغاتی, تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (11), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (39-58)
 32. زهرا نیکخواه فرخانی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , علی شیرازی , ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور, اخلاق و تاریخ پزشکی, دوره (7), شماره (6), سال (2015-3), صفحات (29-48)
 33. زهرا نیکخواه فرخانی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , علی شیرازی , واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور, تحقیقات کیفی در علوم سلامت, دوره (3), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (363-376)
 34. مصطفی کاظمی , امیر حسین باقریه مشهدی , ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکتهای هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا, اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (21), شماره (8), سال (2014-12), صفحات (81-98)
 35. مصطفی کاظمی , قاسم اسلامی , منیره احمدی منش , بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (113-140)
 36. مصطفی کاظمی , غلامرضا سلطانی فسقندیس , تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (77-87)
 37. سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه , مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی , بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد(, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (10), سال (2014-4), صفحات (207-234)
 38. محمدرضا عباس زاده , مصطفی کاظمی , بهزاد کاردان , بهاره حقیقی طلب , بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها, بورس اوراق بهادار, دوره (6), شماره (24), سال (2014-3), صفحات (79-101)
 39. علی سیبویه , مصطفی کاظمی , محمد رنجبر , زهرا ناجی عظیمی , راضیه کریمی , ‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE, چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (12), شماره (1), سال (2014-2), صفحات (139-165)
 40. مصطفی کاظمی , علی علیزاده زوارم , انتخاب بهینه تأمین‌کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS, تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (10), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (37-53)
 41. مصطفی کاظمی , شیلا منظم ابراهیم پور , علیرضا ایل بیگی , بررسی کارآیی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها, پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (4), شماره (15), سال (2014-2), صفحات (113-132)
 42. مصطفی کاظمی , سمیراء پور , ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی, مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره (22), شماره (71), سال (2013-11), صفحات (105-130)
 43. غلامرضا ملک زاده , مصطفی کاظمی , محمد مهرآیین , هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (10), شماره (10), سال (2013-9), صفحات (94-124)
 44. غلامرضا ملک زاده , مصطفی کاظمی , عوامل موثر بر عملکرد شرکت ‌های کوچک در مراحل اولیه‌ رشد (مطالعه موردی شرکت ‌های مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور), کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (2), شماره (3), سال (2010-9), صفحات (163-188)
 45. مصطفی کاظمی , یوسف رمضانی , بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (4), شماره (8), سال (2013-1), صفحات (107-124)
 46. محمد مهرآیین , مصطفی کاظمی , معصومه صادقی مقدم , شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه(ERP) در چارچوب تکنولوژی- محیط- سازمان و رتبه بندی عوامل با استفاده از (FUZZY AHP(مورد مطالعه شهرداری مشهد), مشهد پژوهی, دوره (4), شماره (7), سال (2012-3), صفحات (1-18)
 47. مصطفی کاظمی , غلامرضا ملک زاده , تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری, مدیریت فردا, دوره (11), شماره (32), سال (2012-11), صفحات (46-62)
 48. مصطفی کاظمی , سعیده فنودی , کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد, مدیریت فردا, دوره (11), شماره (33), سال (2013-2), صفحات (115-128)
 49. شمس الدین ناظمی , مصطفی کاظمی , امیرحسین اخروی , ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبود, مدل سازی در مهندسی, دوره (9), شماره (27), سال (2012-3), صفحات (1-12)
 50. منیره صالح نیا , مصطفی کاظمی , سمیه احمدزاد ه جزی , تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان, تحقیقات نظام سلامت-حکیم, دوره (15), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (321-329)
 51. محمدعلی فلاحی , مصطفی کاظمی , میترا سیدزاده , بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات, پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران, دوره (6), شماره (12), سال (2011-12), صفحات (85-106)
 52. مصطفی کاظمی , سمیرا پور , بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (2), شماره (5), سال (2012-8), صفحات (51-68)
 53. علیرضا ایل بیگی , مصطفی کاظمی , محمد تقی پیوندی , بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی و کارآیی نسبی بیمارستان های عمومی مشهد, بیمارستان, دوره (21), شماره (2), سال (2012-8), صفحات (31-43)
 54. حبیب اله دعائی , مصطفی کاظمی , سیده منصوره حسینی رباط , تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی), تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (1), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (93-104)
 55. مصطفی کاظمی , مصطفی رضایی راد , سمیرا پور , بررسی مدل عوامل اثر گذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد, پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (3), شماره (5), سال (2012-3), صفحات (67-94)
 56. مصطفی کاظمی , سمیرا پور , فهیمه سادات سعادت یار , فاطمه بیطرف , تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده, پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (2), شماره (6), سال (2011-11), صفحات (19-34)
 57. شمس الدین ناظمی , مصطفی کاظمی , امیرحسین اخروی , اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعتی, اندیشه مدیریت راهبردی, دوره (4), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (183-210)
 58. مصطفی کاظمی , مرجان فیاضی , منیژه کاوه , بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (2), شماره (4), سال (2010-10), صفحات (42-63)
 59. مصطفی کاظمی , تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتی, نامه آموزش عالی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (1-15)
 60. مصطفی کاظمی , زهرا نیکخواه فرخانی , کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (23), شماره (2), سال (2009-12), صفحات (87-94)
 61. مصطفی کاظمی , شمس الدین ناظمی , علی رضا قوامی , بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSIS, پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2009-12), صفحات (12-25)
 62. مصطفی کاظمی , بهره وری سبز و اندازه گیری آن, روش, دوره (1), شماره (19), سال (2009-10), صفحات (32-34)
 63. مصطفی کاظمی , نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی, صنعت و کارآفرینی, دوره (40), شماره (40), سال (2009-8), صفحات (58-63)
 64. مصطفی کاظمی , سعیده فنودی , بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی, مدیریت فردا, دوره (8), شماره (21), سال (2009-9), صفحات (66-73)
 65. مصطفی کاظمی , زهرا نیکخواه فرخانی , زینب آرمون , تعیین سطح سیگما در یک کارخانه تولید فراورده های غذایی, کنترل کیفیت, شماره (31), سال (2009-5)
 66. مصطفی کاظمی , مرجان فیاضی , ملیحه میرزاده , بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-1), صفحات (187-206)
 67. شمس الدین ناظمی , مصطفی کاظمی , علی فتحی , اولویت گذاری خواسته های مشتریان بر اساس گسترش مشخصه های کیفی - مطالعه موردی: هتل پنج ستاره آلفا, دانش و توسعه, سال (2007-12)
 68. مصطفی کاظمی , بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری, صنعت و کارآفرینی, شماره (30), سال (2008-8)
 69. مصطفی کاظمی , پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان, دانش و توسعه, شماره (4), سال (1996-4), صفحات (51-64)
 70. مصطفی کاظمی , مدلسازی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت, دانش و توسعه, سال (1995-3)
 71. مصطفی کاظمی , مرجان فیاضی , ملیحه میرزاده , موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران, اقتصاد و تجارت نوین, دوره (1), شماره (2), سال (2005-11), صفحات (49-66)
 72. مصطفی کاظمی , مرجان فیاضی , ملیحه میرزاده , بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران, دانش و توسعه, دوره (15), شماره (23), سال (2008-8), صفحات (73-91)
 73. مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی , سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان, دانش و توسعه, سال (2007-6)
 74. مصطفی کاظمی , حسین رضایی آذریانی , بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان, مدیریت و توسعه, سال (2006-3), صفحات (22-32)
 75. مصطفی کاظمی , کاظم موسوی تربتی , بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه ها, مدیریت و توسعه, سال (2005-12), صفحات (74-87)
 76. مصطفی کاظمی , علیرضا معینی , محمد جواد اصغرپور , تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکت های توزیع برق ایران, دانش و توسعه, دوره (1), شماره (16), سال (2005-4), صفحات (105-124)

انگلیسی

 1. Seyed Sina Sharifi , Alireza Pooya , Mostafa Kazemi , Azar Kaffashpoor , PATTERN OF TRADING PARTNER SELECTION IN DEPUTIZATION SYSTEMS BASED ON ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM, Humanities and Social Sciences Reviews, Volume (9), No (1), Year (2021-1), Pages (17-27)
 2. Kimia Ghaffari , Mohammad Mehraeen , Mostafa Kazemi , Gholamreza Malekzadeh , A comprehensive framework for Internet of Things development, Journal of Enterprise Information Management, Volume (33), No (1), Year (2019-11), Pages (23-50)
 3. Kimia Ghaffari , Mohammad Mehraeen , Mostafa Kazemi , Gholamreza Malekzadeh , A socio-technical analysis of internet of things development: an interplay of technologies, tasks, structures and actors, Foresight, Volume (21), No (6), Year (2019-8), Pages (640-653)
 4. Maryam Aliei , Mostafa Kazemi , Amir Mohammad Fakoor Saghih , Zahra Naji Azimi , Inderscience Enterprises Ltd. Analysis of relationships of third party logistics enablers using multi-criteria decision making technique DEMATEL-based on ANP, International Journal of Procurement Management, Volume (13), No (2), Year (2019-8), Pages (225-256)
 5. siamak kheybari , Mostafa Kazemi , Jafar Rezaei , Bioethanol facility location selection using best-worst method, Applied Energy, Volume (242), No (1), Year (2019-5), Pages (612-623)
 6. Fariborz Rahimnia , Mostafa Kazemi , Rahim Najminia , Seyed Hasan Hosseini , Prioritising employee performance evaluation indicators based on a combined FAHP-TOPSIS approach to intellectu al capital development, International Journal of Public Sector Performance Management, Volume (3), No (3), Year (2017-10), Pages (233-249)
 7. Alireza Khakpour , Mostafa Kazemi , Ahmad Tavakkoli , Designing a Communicational Model between the Competitiveness Types of Small and Medium Industries in Iran, Industrial Engineering and Management Systems, Volume (17), No (3), Year (2018-9), Pages (550-561)
 8. Z. Nikkhah Farkhani , Fariborz Rahimnia , Mostafa Kazemi , Ali Shirazi , The Components of the Ethical Behaviour of Virtuous Nurses in Medical Teams, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, Volume (27), No (2), Year (2017-6), Pages (45-55)
 9. Alireza Khakpour , Mostafa Kazemi , Ahmad Tavakkoli , Safar Fazli , Designing Communication Model Between Effective Factors On Competitiveness of SMEs Using ISM, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Volume (10), No (2), Year (2018-7), Pages (1149-1157)
 10. mandana ghafoori , Mostafa Salimifar , Mahdi Khodaparast Mashhadi , Mostafa Kazemi , Factors Affecting the External Efficiency of Education in Iran (1972-2013), International Journal of Business Management, Volume (2), No (1), Year (2017-1), Pages (12-26)
 11. Amirhosein okhravi , Alireza Pooya , Shamsodin Nazemi , Mostafa Kazemi , Designing a Framework for Target-Site Assignment in Naval Combat Management, Defence Science Journal, Volume (67), No (1), Year (2017-1), Pages (35-44)
 12. gholamreza soltani fesaghandis , Alireza Pooya , Mostafa Kazemi , Zahra Naji Azimi , Comparison of Multilayer Perceptron and Radial Basis Function in Predicting Success of New Product Development, Engineering Technology and Applied Science Research, Volume (7), No (1), Year (2017-2), Pages (1425-1428)
 13. Mostafa Kazemi , Saeideh Farajzadeh , Application of combinational approach of FAHP and PROMETHEE in the insurance branches ranking, International Journal of Procurement Management, Volume (9), No (5), Year (0-0), Pages (548-567)
 14. Alireza Khakpour , Mostafa Kazemi , Changing Productivity Index Using a Special DMU in DEA, Ayer, Volume (2), No (2), Year (2015-7), Pages (103-108)
 15. Gholamreza Malekzadeh , Mostafa Kazemi , Mohammad Mehraeen , Saeed Mortazavi , Modeling organizational intelligence using DEMATEL method in Iranian public universities, Journal of Modelling in Management, Volume (11), No (1), Year (2016-1), Pages (134-153)
 16. Mostafa Kazemi , Maryam Aliei , Segmenting Critical Success Factor for Generating Corporate Entrepreneurship Based on Fuzzy DEMATEL and Fuzzy AHP in Iranian Institutes, Allgemeine Forst und Jagdzeitung, Volume (14), No (14), Year (2015-5), Pages (1-20)
 17. SEDIGHE BAGHERI GHALE JUGHI , Fariborz Rahimnia , Mostafa Kazemi , Providing a Model to Investigate the Impact of Service quality, Perceived Value and Corporate Image on Customers Loyalty Considering Mediator Role of Customer Satisfaction and Moderator Role of Switching Costs, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Volume (40), No (1), Year (2014-4), Pages (476-487)
 18. Mostafa Kazemi , AMIR ALIMIAGHDAEI , A fully fuzzy approach to data envelopment analysis, Journal of Mathematics and Computer Sciences, Volume (11), No (3), Year (2014-11), Pages (238-245)
 19. Mostafa Kazemi , amir nikkar , Classification criteria for selecting Six-sigma projects, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, Volume (2), No (3), Year (2014-1), Pages (397-403)
 20. Amir Hosein Moradi Deluyi , Saudah Sofian , Abu Bakar Abdul Hamid , Mostafa Kazemi , Screening Efficiency and Entrepreneurship Potential in Automotive Suppliers Using DEA, Applied Mechanics and Materials, Volume (554), No (554), Year (2014-1), Pages (510-514)
 21. Mostafa Kazemi , zakieh Shooshtarian , Surrogate worth trade off method s review, applications and extension, Polish Journal of Management Studies, Volume (8), No (8), Year (2013-1), Pages (98-109)
 22. Mostafa Kazemi , Seyed Mohammad Reza Hosseini Moghadam Ghouchan Kohneh , mahboobeh dehghan zibad , Mozaffar Ghorbanian , The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Business Strategies and Organizational Performance, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, Volume (2), No (2), Year (2014-1), Pages (333-342)
 23. Mostafa Kazemi , Mehdi Baghban , Saeede Fanoodi , Hadi Taherpour , A Study on Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Learning, International Journal of Social Science Tomorrow, Volume (2), No (9), Year (2013-9), Pages (1-6)
 24. Mostafa Kazemi , batool rajabi , Pirani Parvaneh , Identify and Ranking the Factors affecting Customer satisfaction in the carpet Industry (Case Study: Sahand Carpet Co.), Research Journal of Management Sciences, Volume (2), No (6), Year (2013-6), Pages (1-8)
 25. Mostafa Kazemi , batool rajabi , Pirani Parvaneh , Alireza Amini , Identify and Ranking Factors Affecting Bank Maskan Service Quality using Kano Model, Research Journal of Recent Sciences, Volume (2), No (4), Year (2013-4), Pages (1-8)
 26. Mostafa Kazemi , Amir Kariznoee , Seyed Mohammad Reza Hosseini Moghadam Ghouchan Kohneh , mohammad taghi sargazi , Prioritizing Factors Affecting Bank Customers Using Kano Model and Analytical Hierarchy Process, International Journal of Accounting and Financial Management-IJAFM, Volume (6), No (6), Year (2013-1), Pages (105-114)
 27. Mostafa Kazemi , Ehsan Adelpour , Saeedeh Fanoodi , Individual and Organizational Factors Influencing Innovation of Managers: Evidence from Iran, International Journal of Business and Management Tomorrow, Volume (3), No (1), Year (2013-1), Pages (1-7)
 28. Parastoo Roghanian , Amran Rasli , Mostafa Kazemi , Hamed Gheysari , Productivity Tools: TPM and TQM, International Journal of Funamental Psychology & Social Sciences, Volume (2), No (4), Year (2012-12), Pages (65-69)
 29. Mostafa Kazemi , Mohammad Mehraeen , Gholamreza Malekzadeh , samira pour , Dimensions of Organizational Intelligence in Iranian Universities an Information Processing Perspective, Journal of Information Systems and Telecommunication, Volume (1), No (1), Year (2012-10), Pages (1-18)
 30. mahdi manzarihesar , Mostafa Kazemi , Shamsodin Nazemi , Alireza Pooya , Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A literature review, Management Science Letters, Volume (2), No (2), Year (2012-8), Pages (2255-2270)
 31. Mostafa Kazemi , SAEED POORMOAIED , ghasem eslami , Optimizing combination of job shop scheduling and quadratic assignment problem through multi-objective decision making approach, Management Science Letters, Volume (2), No (1), Year (2012-5), Pages (2011-2018)
 32. Mostafa Kazemi , Maral Zafar Allahyari , Defining a knowledge management conceptual model by using MADM, Journal of Knowledge Management, Volume (14), No (6), Year (2010-10), Pages (872-890)
 33. Saeed Mortazavi , Mostafa Kazemi , Ali Shirazi , abolfazl azizabadi , The Relationships between Patient Satisfaction and Loyalty in the private hospital Industry, Iranian Journal of Public Health, Volume (38), No (3), Year (2009-6), Pages (60-69)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. جواد احمدی مقدم , ناصر مطهری فریمانی , مصطفی کاظمی , موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک , کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه , 2020-07-05
 2. مریم سرغانی , مصطفی کاظمی , امیر محمد فکور ثقیه , بکارگیری یک مدل تلفیقی روش شناسی سیستمهای نرم و تکنیک دیمتل در راستای شناسایی ابعاد تابآوری زنجیره تامین و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر مورد مطالعه:شرکت صنعتی لاما الکترونیک , اولین کنفرانس تفکرسیستمی در عمل , 2019-12-11
 3. سمانه دهنوی , مصطفی کاظمی , علیرضا خوراکیان , Identifying The Selection Criteria Which Are Employed To Choose Applicant Companies In Incubator Centers (Incubator Center of Ferdowsi University of Mashhad) , هشتمین کنفرانس بین امللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری , 2018-12-12
 4. مصطفی کاظمی , سمانه دهنوی , حل یک مسألهی زمانبندی تکماشینه توسط الگوریتمهای ژنتیک و شبیهسازی تبرید , چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2018-10-18
 5. مصطفی کاظمی , کتایون دولت خواهی , بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر ابعاد ساختار سازمانی در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و حسابرسی پویا , 2018-09-14
 6. مصطفی کاظمی , کتایون دولت خواهی , سیدسینا اکبرزاده میری , تعیین شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان آب منطقهای خراسان شمالی با استفاده از مدل دنیسون , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , 2017-09-14
 7. مصطفی کاظمی , سید علی ناجی نصراباد یزد , بهنوش شجاع , ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با اثربخشی سازمانی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی , هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز , 2017-02-15
 8. حدیث فرازمند , مصطفی کاظمی , ارزیابی کارآیی مدارس با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ازنا( , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2017-07-06
 9. احمد شالچیان , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی , اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار , 2017-08-30
 10. احمد شالچیان , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , 2017-09-15
 11. کیمیا ترکمنی , مصطفی کاظمی , تدوین، اولویت¬بندی و مقایسه¬ی استراتژی¬های یک شرکت تولیدی با استفاده از مدل ترکیبیFUZZYTOPSIS-SWOT و روش QSPM (مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد) , اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت , 2016-11-24
 12. مصطفی کاظمی , وحیده بافندگان امروزی , سرور هورزاد , طراحی مدل برنامه ریزی منابع مؤسسه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل , دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم , 2017-03-05
 13. مصطفی کاظمی , نجمه سعیدی , محمد مهرآیین , شناسایی و اولویتبندی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور با استفاده از روش FAHP , سومین کنفرانس بین المللی مدیرییت و اقتصاد , 2016-11-10
 14. مصطفی کاظمی , سیدعلی ناجی نصرآبادی یزد , بهنوش شجاع , ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با بثربخشی سازمانی , هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2017-02-15
 15. مصطفی کاظمی , فاطمه حسین پور , فرشته صادقی , بررسی نقش واسط ابعاد نوآوری در تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری در شهر مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت حسابداری و اقتصاد , 2017-01-03
 16. نجمه سعیدی , مصطفی کاظمی , محمد مهرآیین , شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صننایع و سیستم ها , 2016-09-14
 17. مصطفی کاظمی , سرور هورزاد , وحیده بافندگان امروزی , طراحی مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری , کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2016-09-01
 18. مصطفی کاظمی , سیدعلی ناجی نصرآبادی یزد , مریم رحمان نیا , سنجش کارآفرینی درون سازمانی بخش صنعت با بکارگیری مدل استیونسون موردمطالعه:یک مجموعه تولیدی درشهرک صنعتی توس مشهد , سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2015-12-23
 19. مریم اسفندیاری قلعه زو , مصطفی کاظمی , شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا , اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری , 2016-01-14
 20. مریم اسفندیاری قلعه زو , مصطفی کاظمی , رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیماتل , اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری , 2016-01-14
 21. وحید علی خان زاده , مصطفی کاظمی , محمد مهرآیین , بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار , کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2015-03-10
 22. محمدعلی چیت ساززاده , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , علیرضا قاری قرآن , توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست , سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری , 2013-12-07
 23. مصطفی کاظمی , محمدعلی چیت ساززاده , اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی شهری با استفاده ازََAHP فازی(مورد مطالعه: معاونت عمران شهری اصفهان) , نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه , 2014-02-08
 24. سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه , مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی , بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کار آفرینانه بر رابطه بین استاتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی , اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30
 25. مصطفی کاظمی , قاسم اسلامی , منیره احمدی منش , بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی )مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30
 26. مصطفی کاظمی , فاطمه نژادشکوهی , کابرد بازاریابی اجتماعی در تمایل به رفتار خرید سبز با استفاده از تئوری رفتار منطقی , اولین همایش بازاریابی :فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30
 27. مصطفی کاظمی , سمیه محبی نجم آباد , منصوره روشن نژاد , بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت کارآفرینی سرمایه های انسانی جامعه , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , 2014-02-13
 28. مصطفی کاظمی , سمیه محبی نجم آباد , تعیین و بررسی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به قابلیت های چابکی در شرکت های تولیدی فرش , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , 2014-02-13
 29. صدیقه باقری قلعه جوقی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد , کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2014-02-20
 30. محمدحسن بچاری صالحی , مصطفی کاظمی , علیرضا خوراکیان , مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری , دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها , 2014-02-25
 31. مصطفی کاظمی , زهرا ناجی عظیمی , راضیه کریمی , علی سیبویه , کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیب بندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته - پیشامد(مطالعه موردی: یکی از اورژانس های مشهد , دومین سمینار اقتصاد سلامت: عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتصادی مراقبت از سلامت , 2013-01-26
 32. زینب لطفعلی پور , زهرا ناجی عظیمی , مصطفی کاظمی , مکان یابی شعب بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در مشهد) , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2013-05-08
 33. مصطفی کاظمی , فریبرز رحیم نیا , صدیقه ابوی طرقبه , بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانهای کارآفرین , دومین همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی , 2013-05-08
 34. مصطفی کاظمی , رویکردی اسلامی در طراحی مدل مفهومی عوامل موثر در ارتقائ بهره وری , دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه , 2010-04-28
 35. مصطفی کاظمی , عطیه فلفلانی , هادی اردشیر بهرستاقی , مرضیه غلامی , بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده هادر ارزیابی کارایی خطوط قالب گیری شرکت فولادین ذوب آمل , چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها , 2012-06-13
 36. مصطفی کاظمی , افتخارآفاق ارجمندی نژاد , بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی , 2011-02-16
 37. مصطفی کاظمی , جایگاه مهندسی مجدد در بخش انرژی در ایران , سومین کنگره ملی انرژی و اقتصاد , 2000-01-30
 38. مصطفی کاظمی , بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2004-12-21
 39. مصطفی کاظمی , محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان , سومین کنفرانس بررسی مسایل اقتصادی , 1996-10-15
 40. مصطفی کاظمی , کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار , چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان , 2003-01-28
 41. مصطفی کاظمی , کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری , اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربرد های آن , 1998-11-17
 42. مصطفی کاظمی , راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها , 2009-12-20
 43. مصطفی کاظمی , یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک , سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ایران , 2009-12-15
 44. مصطفی کاظمی , شیما مهاجر , بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل کانو , اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات الکترونیک , 2010-01-11
 45. مصطفی کاظمی , ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی نیروگاه های بخار صنعت برق کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها , دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران , 2009-05-20
 46. مصطفی کاظمی , وجیهه هوشیار , سیده منصوره حسینی رباط , یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک , سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی , 2009-12-15
 47. مصطفی کاظمی , ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن , ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن , 2008-11-27
 48. مصطفی کاظمی , بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی , بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی , 2006-09-06