مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سنا انصاری , سیدحسین نعمتی , محمود شور , یحیی سلاح ورزی , ررسی اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات بیوشیمیایی و غلظت برخی از عناصر غذایی در شرایط تنش آب شور در گل رز (Rosa hybrida), فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (12), شماره (57), سال (2023-12), صفحات (385-401)
 2. محدثه هاتفی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , پژمان آزادی , اثر برخی محرک‌های رشد بر گلدهی و واکنش‌های فیزیولوژیک فریزیا (Freezia hybrida ‘Royal Crown’), گل و گیاهان زینتی, دوره (1), شماره (7), سال (2022-12), صفحات (135-152)
 3. عطیه اورعی گلمکانی , محمود شور , اسیه مروی , سعید ابراهیمی , فاطمه عمرانی قوچان عتیق , راحله حسین زاده اقداش , پوران شریعتی , فائزه شکوری فر , تأثیر محلول‌پاشی سیلیکات ‌پتاسیم بر رشد و نمو همیشه بهار در شرایط تنش کم‌آبی, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (12), شماره (56), سال (2023-10), صفحات (325-341)
 4. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , غلامعلی گزانچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , ارزیابی مقاومت به خشکی مخلوط های چمن و شبدر، به منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کم تر, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (28), شماره (4), سال (2022-3), صفحات (105-122)
 5. نسیم صفری , علی تهرانی فر , سیده مهدیه خرازی , محمود شور , ارزیابی جوانه زنی بذر زنبق فردوسی ) Iris ferdowsii (، گونه ای جدید، در معرض خطر انقراض و بومی ایران, گل و گیاهان زینتی, دوره (7), شماره (1), سال (2022-10), صفحات (27-40)
 6. عزت دارابی حسین ابادقاینی , محمد مقدم , محمود شور , پاسخ مورفوفیزیولوژیکی ریحان به تغذیه با دی‏ اکسیدکربن و اتانول, تغذیه گیاهان باغی, دوره (3), شماره (1), سال (2021-9), صفحات (129-142)
 7. تکتم اورعی گلمکانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , عطیه اورعی گلمکانی , اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر گیاهان ختمی (Alcea rosea L.) تحت تنش خشکی, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (11), شماره (47), سال (2022-5), صفحات (231-247)
 8. اکرم امیری , محمود شور , مینا تقی زاده , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , اثر القای پلیپلوییدی درون شیشهای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl., علوم باغبانی, دوره (35), شماره (2), سال (2021-8), صفحات (183-194)
 9. علیرضا مشرفی عراقی , سیدحسین نعمتی , مجید عزیزی ارانی , نسرین مشتاقی , محمود شور , بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پونه وحشی (Mentha longifolia L.) ایران با استفاده از نشانگر ISSR و ارتباط آن با عملکرد ماده خشک و درصد اسانس, بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (12), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (117-140)
 10. علیرضا مشرفی عراقی , سیدحسین نعمتی , مجید عزیزی ارانی , نسرین مشتاقی , محمود شور , تاثیر کم ابیاری بر ویژگیهای فیزیولوژیک عملکرد و میزان اسانس بیست جمعیت پونه وحشی, علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (21), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (123-138)
 11. رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp), روابط خاک و گیاه, دوره (11), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (45-58)
 12. محمدعلی گلستانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگیهای رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی, علوم محیطی, دوره (18), شماره (3), سال (2020-9), صفحات (246-252)
 13. عطیه اورعی گلمکانی , علی تهرانی فر , احمد نظامی , محمود شور , ارزیابی پاسخ‌های بیوشیمیایی و مورفوفیزولو‌ژیکی بنفشه (Viola× wittrockiana) به تنش خشکی و سرما, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (8), شماره (32), سال (2019-11), صفحات (103-120)
 14. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , غلامعلی گزانچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , ارزیابی قابلیت جایگزینی و مقایسه خصوصیات رشدی و کیفی چمن های شبدری با چمن های گراسی رایج در فضای سبز به منظور کاهش هزینه های سرزنی, علوم باغبانی, دوره (36), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (15-28)
 15. هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , محمود شور , رضا خراسانی , بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.), علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (399-410)
 16. تکتم اورعی گلمکانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , اثر تنش خشکی بر متغیرهای جوانه‌زنی بذر و صفات فیزیولوژیکی گیاه ختمی زینتی(Alcea rosea L.), علوم باغبانی, دوره (35), شماره (4), سال (2019-5), صفحات (479-492)
 17. سجاد علی پور , علی تهرانی فر , محمود شور , لیلا سمیعی , همایون فرهمند , نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی های جوانه زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (19-30)
 18. بهرام عابدی , محمد حلیم کاظمی , محمود شور , یحیی سلاح ورزی , بررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری), علوم باغبانی, دوره (33), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (181-193)
 19. مریم کمالی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , حمیدرضا خزاعی , تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی, علوم باغبانی, دوره (32), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (519-529)
 20. تکتم اورعی گلمکانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه ختمی تحت تنش خشکی طی دو مرحله فنولوژیک, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (10), شماره (41), سال (2021-5), صفحات (209-205)
 21. نسیم زرین , محمود شور , علی تهرانی فر , زهرا کریمیان , ارزیابی برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی چهار رقم گل داوودی تحت تیمار طول روز و اسید جیبرلیک, علوم باغبانی ایران, دوره (51), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (979-993)
 22. حمیدرضا ذکاوتی , محمود شور , حمید روحانی , سید فاضل فاضلی کاخکی , ابراهیم گنجی مقدم , تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما بر تغییرات مرفوفیزیولوژیک گیاه گل مریم -Polianthes tuberose- تحت تنش خشکی, روابط خاک و گیاه, دوره (10), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (39-54)
 23. محمود شور , حمیدرضا ذکاوتی , حمید روحانی , فاضل فاضل کاخکی , ابراهیم گنجی مقدم , تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی, به زراعی کشاورزی, دوره (21), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (61-73)
 24. مریم کمالی , محمود شور , حسن فیضی , اثر ذرات دی اکسید تیتانیوم نانو و غیر نانو بر گلدهی و صفات مورفوفیزیولوژیک اطلسی ایرانی (Petunia x hybrida) تحت تنش شوری, علوم باغبانی, دوره (32), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (199-212)
 25. علی دولتخواهی , محمود شور , محمد بنایان اول , علی تهرانی فر , امین علیزاده , تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی, روابط خاک و گیاه, دوره (9), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (1-12)
 26. عطیه اورعی گلمکانی , علی تهرانی فر , احمد نظامی , محمود شور , تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شده, علوم باغبانی, دوره (34), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (1-14)
 27. مسلم صالحی , محمود شور , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر زنبق نمکزار, تولیدات گیاهی, دوره (41), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (105-118)
 28. رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , نسیم صفری , بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.), علوم باغبانی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (35-50)
 29. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (634-642)
 30. زکیه شریعتمداری , محمود شور , پرویز رضوانی مقدم , علی تهرانی فر , دکتر احمد احمدیان , مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L), زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (291-308)
 31. هادی خاوری , مرتضی گلدانی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمود شور , تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass), علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (643-650)
 32. مریم کمالی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , حمیدرضا خزاعی , ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (7), شماره (23), سال (2018-6), صفحات (283-296)
 33. امیر حسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (701-713)
 34. هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , رضا خراسانی , محمود شور , تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss., علوم باغبانی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (359-370)
 35. سیده زینب عطاری قوچانی , محمود شور , محمود قربان زاده نقاب , علی تهرانی فر , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2017-1), صفحات (376-382)
 36. شیده شمس , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , محمود شور , علی اکبر کامکار , مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاری, هواشناسی کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (55-67)
 37. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک, روابط خاک و گیاه, دوره (8), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (1-10)
 38. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , علی گزانچیان , محمود شور , تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران, علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2016-3), صفحات (269-276)
 39. هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , محمود شور , رضا خراسانی , تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (35-47)
 40. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان, تحقیقات بذر, دوره (5), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (1-10)
 41. ناهید زمردی خشتی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه, روابط خاک و گیاه, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2), صفحات (31-39)
 42. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن, فناوری تولیدات گیاهی, دوره (14), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (121-131)
 43. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (179-192)
 44. میثم منصوری , محمود شور , علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance), روابط خاک و گیاه, دوره (6), شماره (23), سال (2015-11), صفحات (15-23)
 45. غلامرضا چنارانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد , اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (116-124)
 46. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , محمود شور , تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی, علمی کشاورزی, دوره (37), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (49-61)
 47. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-12), صفحات (335-347)
 48. مریم کمالی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.), روابط خاک و گیاه, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2), صفحات (231-241)
 49. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگور, پژوهش های علوم گیاهی, دوره (8), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (9-13)
 50. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضوی, میوه های ریز, دوره (2), شماره (5), سال (2012-12), صفحات (57-72)
 51. رضا موسی زاده , محمود شور , علی مختاریان , مطالعه خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و شیمیایی برخی ارقام انگور در دو شرایط اقلیمی, میوه های ریز, دوره (1), شماره (3), سال (2012-8), صفحات (55-65)
 52. محمود شور , زهرا کریمیان , مرتضی گلدانی , اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (227-234)
 53. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها, پژوهش های علوم گیاهی, دوره (28), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (1-9)
 54. محمود شور , زهرا کریمیان , مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.), علمی کشاورزی, دوره (35), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (69-79)
 55. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (52-58)
 56. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای, روابط خاک و گیاه, دوره (3), شماره (11), سال (2012-11), صفحات (77-82)
 57. محمد گلرنگ , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدمحمد جوادموسوی , اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای), علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2013-1), صفحات (385-393)
 58. مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (2), شماره (9), سال (2012-6), صفحات (91-103)
 59. مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , رحیم تقی زاده فرید , تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanov, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (28), شماره (3), سال (2012-8), صفحات (411-422)
 60. سمیه شیربانی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی, علوم باغبانی ایران, دوره (43), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (125-133)
 61. محمود شور , ملیحه بهزادی مقدم , مرتضی گلدانی , مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربن, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (277-285)
 62. مریم کمالی , محمود شور , یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , علی تهرانی فر , تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.), علوم باغبانی, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (178-188)
 63. حسین عراقی , علی تهرانی فر , محمود شور , بهرام عابدی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور, میوه های ریز, دوره (1), شماره (1), سال (2012-1), صفحات (79-92)
 64. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک, میوه های ریز, دوره (1), شماره (1), سال (2012-1), صفحات (35-50)
 65. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa, آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-2), صفحات (1457-1467)
 66. مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (425-433)
 67. حسن بیات , مجید عزیزی ارانی , محمود شور , نوید وحدتی مشهدیان , تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy), علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (384-390)
 68. مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور , اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها (, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (3), سال (2011-9), صفحات (362-374)
 69. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , علی مختاریان , محمد رحمتی , بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-12), صفحات (159-169)
 70. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (194-200)
 71. مجتبی خرمی راد , محمود شور , یوسف حمیداوغلی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , مصطفی صالحی فر , اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (137-146)
 72. محمود شور , یحیی سلاح ورزی , سحر بستانی , بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا, به زراعی کشاورزی, دوره (12), شماره (2), سال (2010-4), صفحات (25-35)
 73. محمود شور , فرزاد مندنی , اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن و شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در شرایط گلخانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2011-9), صفحات (135-142)
 74. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.), علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (136-141)
 75. محمود شور , سیدمجید زرگریان , سحر بستانی , بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه, علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (128-135)
 76. هانیه هادی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی, علوم باغبانی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (7-13)
 77. محمود شور , علی تهرانی فر , اصغر خوشنودیزدی , اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل, علوم باغبانی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (45-52)
 78. محمود شور , احمد خلیقی , رضا امید بیگی , روح انگیز نادری , اثر اسید جیبرلیک و 6- بنزیل آدنین بر روی صفات کمی گل مریم, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (12), شماره (4), سال (2005-9), صفحات (38-44)
 79. محمود شور , احمد خلیقی , مهدی نصیری محلاتی , روح انگیز نادری , اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریم, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-6), صفحات (121-128)
 80. محمود شور , احمد خلیقی , رضا امید بیگی , روح انگیز نادری , اثرات6- بنزیل آدنین وتیوسولفات نقره برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو ماندگاری در گلهای بریده مریمPolianthes tuberosa L. (Tuberose), علم و فناوری-دانشگاه محقق اردبیلی, دوره (1), شماره (1), سال (2004-6), صفحات (1-8)
 81. محمود شور , مرتضی گلدانی , فرزاد مندنی , اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2009-12), صفحات (168-175)
 82. فاطمه نعمت الهی , محمود شور , تاثیرات استفاده از برخی مواد شیمیایی در محلولهای نگهداری بر وضعیت ماندگاری گلهای بریده, کشاورزی و منابع طبیعی گلستان, دوره (2), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (69-84)
 83. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , بهداد علیزاده , اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (7), شماره (4), سال (2008-3), صفحات (239-246)

انگلیسی

 1. alireza Moshrefi araghi , Seyyed Hossein Nemati , Majid Azizi , جواد هادیان , Nasrin Moshtaghi , Mahmoud Shoor , Screening of distributed horsemint (Mentha longifolia L.) accessions for agricultural drought tolerance based on biological responses, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (45), No (11), Year (2023-10)
 2. Azadeh Mousavi bazaz , Ali Tehranifar , Mohammad Kafi , Ali Gazanchian , Mahmoud Shoor , Biochemical Responses of Salt-Sensitive and Salt-Tolerant Tall Fescue, بیابان- Desert, Volume (28), No (1), Year (2023-6), Pages (15-25)
 3. Abolfazl Babapour Chalki , Mahmoud Shoor , Seyyed Fazel Fazeli Kakhki , Bhram Abedi , Evaluation of Potassium Silicate Applying to Reduce Adverse Effects of Salinity on Marigold Plant (Tagetes erecta L. ‘Nana’), Journal of Ornamental plants, Volume (12), No (2), Year (2022-6), Pages (157-166)
 4. Ali Tehranifar , nasim safari , Mahdiyeh Kharrazi , Mahmoud Shoor , Assessment of Phenological Stages of Iris ferdowsii, a New Endangered Species Based on BBCH System, Journal of Rangeland Science, Volume (14), No (1), Year (2024-9), Pages (1-8)
 5. Maryam Zarghami Moghadam , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Nemati , Ahmad Nezami , Evaluation of 13 Calendula (Calendula officinalis) Cultivars Response to Drought Stress, Journal of Ornamental plants, Volume (11), No (2), Year (2021-12), Pages (109-121)
 6. alireza Moshrefi araghi , Seyyed Hossein Nemati , Majid Azizi , Nasrin Moshtaghi , Mahmoud Shoor , Association of Genetic Structure and Diversity in Iranian Wild Germplasms ofMentha longifoliaL. Based on Phenotypical, Biochemical, and Molecular Markers, Chemistry and Biodiversity, Volume (18), No (4), Year (2021-3)
 7. Sajad Alipour , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Leila Samiei , homayon farahmand , Life Cycle and Phenological Growth Stages inEndangered Fritillaria raddeana Regel Using BBCH Scalein Its Natural Habitat, Northern Khorasan Province, Iran, Journal of Rangeland Science, Volume (11), No (1), Year (2021-1), Pages (101-118)
 8. JAHANSHIR AHMADI , Bhram Abedi , Saeid Eshghi , Reza Amiri Fahliani , Mahmoud Shoor , THE EFFECT OF FOLIAR SPRAY OF SALICYLIC ACID AND POTASSIUM SULPHATE ON BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF GRAPE BUD IN DORMANT PERIOD, QUID - Investigacion, Ciencia y Tecnologia, Volume (2017), No (1), Year (2017-9), Pages (2537-2547)
 9. akram farzane , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Hossein Ansari , Foliar application of potassium on antioxidant enzyme activities of tomato plants under drought stress, Advances in Horticultural Science, Volume (35), No (1), Year (2021-2), Pages (3-9)
 10. akram farzane , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Hossein Ansari , Antioxidant enzyme and plant productivity changes in field-grown tomato under drought stress conditions using exogenous putrescine, Journal of Plant Physiology and Breeding, Volume (10), No (1), Year (2020-6), Pages (29-40)
 11. atiyeh oraei , Ali Tehranifar , Ahmad Nezami , Mahmoud Shoor , The effects of three levels of irrigation water on the improvement of cold tolerance of acclimated viola, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (42), No (7), Year (2020-6)
 12. atefe ameri , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Mahmoud Shoor , Flowering times and some growth indicators of strawberry were affected by physical properties of the growing media, Scientia Horticulturae, Volume (272), No (2020), Year (2020-10), Pages (109601-109621)
 13. toktam oraee , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Alleviation of drought Stress Effects by Exogenous Application of Spermidine and Salicylic Acid on Hollyhock (Alcea rosea), Journal of Ornamental plants, Volume (9), No (4), Year (2019-12), Pages (303-318)
 14. ali dolatkhahi , Mahmoud Shoor , Mohammad Bannayan Aval , Ali Tehranifar , Amin Alizadeh , Water Deficit Decreases Gas Exchange Parameters and Marketable Quality of Rosa hybrida ‘Club-Nika’ Irrespective of Training Systems, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (22), No (3), Year (2020-3), Pages (837-849)
 15. alireza Moshrefi araghi , Seyyed Hossein Nemati , Majid Azizi , Nasrin Moshtaghi , Mahmoud Shoor , جواد هادیان , Assessment of phytochemical and agro-morphological variability among different wild accessions of Mentha longifolia L. cultivated in field condition, Industrial Crops and Products, Volume (140), Year (2019-7), Pages (11698-11714)
 16. Mohammad Aslanpour (Mohammad Omar Aziz) , Hamed Doulati Baneh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , EVALUATING THE ABSORPTION RATE OF MACRO AND MICROELEMENTS IN THE LEAF OF GRAPE Sefid Bidaneh cv. UNDER DROUGHT CONDITIONS, International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, Volume (10), No (4), Year (2019-3), Pages (515-525)
 17. Mohammad Aslanpour (Mohammad Omar Aziz) , Hamed Doulati Baneh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , INVESTIGATION OF THE SHOOT LENGTH, NUMBER OF LEAVES, LEAF AREA, FRESH AND DRY WEIGHT OF BRANCH, ROOT, AND LEAF OF THE WHITE SEEDLESS GRAPE, International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, Volume (3), No (10), Year (2019-3), Pages (435-444)
 18. Seedeh Maliheh Rabbani Kheir khah , Fatemeh Kazemi , Mahmoud Shoor , Evaluating the effect of superabsorbents on soil moisture and physiological characteristics of Lolium perenne L. ‘Chadegan’ and Festuca arundinacea, بیابان- Desert, Volume (24), No (2), Year (2019-4), Pages (229-240)
 19. Abolghasem Hamidi Moghaddam , Hossein Arouiee , Nasrin Moshtaghi , Majid Azizi , Mahmoud Shoor , Fatemeh Sefidkon , Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stress, Journal of Ecological Engineering, Volume (20), No (5), Year (2019-4), Pages (217-228)
 20. Mohammad Aslanpour , Hamed Doulati Baneh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , EFFECT OF MYCORRHIZAL FUNGI ON MACRONUTRIENTS AND MICRONUTRIENTS IN THE WHITE SEEDLESS GRAPE ROOTS UNDER THE DROUGHT CONDITIONS, International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, Volume (10), No (3), Year (2019-3), Pages (397-408)
 21. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , Optimizing culture medium ingredients and micrografting devices can promote in vitro micrografting of cut roses on different rootstocks, Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Volume (137), No (2), Year (2019-5), Pages (265-274)
 22. Abolghasem Hamidi Moghaddam , Hossein Arouiee , Nasrin Moshtaghi , Majid Azizi , Mahmoud Shoor , Fatemeh Sefidkon , Visual Quality and Morphological Responses of Rosemary Plants to UV-B Radiation and Salinity Stress, Journal of Ecological Engineering, Volume (20), No (2), Year (2019-2), Pages (34-43)
 23. Mahmoud Shoor , hamidreza zekavati , Hamid Rouhani , سید فاضل فاضلی کاخکی , ابراهیم گنجی مقدم , The effect of Trichoderma isolates on morpho-physiological changes of Polianthes tuberose under drought stress conditions, Journal of Ornamental plants, Volume (8), No (4), Year (2018-10), Pages (285-299)
 24. alireza Moshrefi araghi , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Majid Azizi , Nasrin Moshtaghi , Influence of Water Stress on Agro-Morphological Traits and Essential Oil Content Among Iranian Genotypes of Mentha longifolia, Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences, Year (2018-10), Pages (1-12)
 25. JAHANSHIR AHMADI , Bhram Abedi , Mahmoud Shoor , s. eshghi , R. amiri fahliani , Effect of salicylic acid and potassium sulfate on the primary bud necrosis and fruit set of the following year of Askari grapevine, EurAsian Journal of BioSciences, Volume (11), No (1), Year (2017-7), Pages (16-24)
 26. ali abdulsdad , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Nemati , Influence of Different Treatments of Putrescine, Nutrition and Media on some Flowering Parameters and Macronutrients Uptake of Two Cultivars of Gladiolus under Soilless Condition, Journal of Applied Horticulture, No (12), Year (2018-8), Pages (675-682)
 27. atiyeh oraei , Ali Tehranifar , Ahmad Nezami , Mahmoud Shoor , Effects of drought stress on cold hardiness of non-acclimated viola (Viola × wittrockiana ‘ Iona Gold with Blotch ’ ) in controlled conditions, Scientia Horticulturae, Volume (238), No (1), Year (2018-4), Pages (98-106)
 28. ali abdulsdad , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Nemati , Effect of Different Media on some Growth, Flowering and Biochemical Parameters of Two Cultivars of Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) under Soilless Conditions, Journal of Ornamental plants, Volume (8), No (3), Year (2018-9), Pages (205-215)
 29. ali abdulsdad , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Nemati , Effect of Putrescine and Different Media on Vegetative Growth, Floret and some Biochemical Parameters of Gladiolus under Soilless Conditions, International Journal of Current Microbiology and Applied Science, No (7), Year (2018-6), Pages (71-80)
 30. Yaghoub Hojjati , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Bhram Abedi , Modification of Flower Color Pigments and Color Composition with Hormonal Treatments and Sucrose in Tulipa gesneriana ‘Kingsblood’, Journal of Ornamental plants, Volume (25), No (3), Year (2018-4), Pages (133-139)
 31. Yaghoub Hojjati , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Bhram Abedi , Enhancing the Flower Colour Composition Pigments and Physiological Changes of Tulipa gesneriana ‘Daydream’ with Three Phytohormones and Sucrose, Journal of experimental Biology and Agricultural Sciences, Volume (25), No (3), Year (2018-8), Pages (133-139)
 32. Hussein Sadeghi Namaghi , ALIREZA AMIRIJAMI , Mahmoud Shoor , Aphid suitability for the predatory hoverfly Episyrphus balteatus altered with elevating atmospheric CO2 and sinigrin, Entomological Science, Volume (21), No (2018), Year (2018-1), Pages (12-21)
 33. JAHANSHIR AHMADI , Bhram Abedi , Mahmoud Shoor , Saeid Eshghi , Reza Amiri Fahliani , The effect of salicylic acid and potassium sulphate on the amount of soluble sugars, starch, proline and protein of grape buds under cold stress, Biosciences Biotechnology Research Asia, Year (2017-10)
 34. mohammad aslanpour , H. Dolati Baneh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , The effect of Mycorrhizal fungi on the amount of glycine betaine, soluble sugar,proline,leaf water content and leaf chlorophyll of the white seedless grape under drought stress conditions, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Volume (7), No (3), Year (2016-6), Pages (1119-1133)
 35. mahdi mahmoudzadeh , Ali Tehranifar , Amir Fotovat , Mahmoud Shoor , Fatemeh Kazemi , Phytoremediation using Poa pratensis balin lawn and sludge in Mashad industrial town treatment plant, IIOAB Journal, Volume (7), No (1), Year (2016-10), Pages (224-231)
 36. mahdi mahmoudzadeh , Ali Tehranifar , Amir Fotovat , Mahmoud Shoor , Fatemeh Kazemi , The study of industrial town refinery sludge effects on Festuca arundinacea Schreb growth and phytoremediation capacity, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Volume (7), No (5), Year (2015-11), Pages (59-68)
 37. Azadeh Mousavi bazaz , Ali Tehranifar , Mohammad Kafi , Ali Gazanchian , Mahmoud Shoor , Screening of Eleven Festuca arundinaceaNative Populationsfor Nacl Tolerance In Order to Use in Green Space, Journal of Ornamental plants, Volume (5), No (3), Year (2016-1), Pages (131-138)
 38. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , The effect of medium and plant growth regulators on micropropagation of Rosa canina, Journal of Plant Molecular Breeding, Volume (7), No (1), Year (2015-6), Pages (61-71)
 39. Maryam Afrousheh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Vahid Reza Safari , Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Tagetes Erecta, International Journal of Farming and Allied Sciences, Volume (4), No (3), Year (2015-3), Pages (232-238)
 40. Mahmoud Shoor , The effect of salinity priming on germination and growth stage of Cumin ( Cuminum cyminum L)., Research Journal of Agriculture and Environmental Management, Volume (3), No (7), Year (2014-6), Pages (340-352)
 41. Maryam Afrousheh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , وحیدرضا صفاری , Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Zinnia eleganse, Journal of Ornamental plants, Year (2015-4), Pages (125-131)
 42. mina zarghami moghaddam , Mahmoud Shoor , Ali Ganjeali , Nasrin Moshtaghi , Differential Physiological and Morphological Responsesof Persian and Hybrid Petunia (Petunia hybrida cv. Sonja Pink) in Vegetative and Reproductive Growth Stagesunder Drought Stress, Advances in Environmental Biology, Volume (9), No (23), Year (2014-7), Pages (316-321)
 43. Hassan Akbaribisheh , Bhram Abedi , Mahmood Reza Karimi , Hamid Abdollahi , Mahmoud Shoor , Evaluation of of wild Hawthorns (Crateagus spp.) in various regions of Iran by means of morphological markers, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Volume (4), No (3), Year (2014-8), Pages (511-516)
 44. mina zarghami moghaddam , Mahmoud Shoor , Ali Ganjeali , Nasrin Moshtaghi , Ali Tehranifar , Effect of salicylic acid on morphological and ornamental characteristics of Petunia hybrida at drought stress, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Volume (4), No (3), Year (2014-8), Pages (523-532)
 45. zahra jalali , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Nemati , Hamid Rouhani , Trichoderma harzianum and Fe spray improve growth properties of Spathiphyllum sp., Journal of Ornamental plants, Volume (4), No (3), Year (2015-1), Pages (145-152)
 46. mahbobeh davudi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , Micropropagation of Rosa canina through axillary bud proliferation, Journal of Ornamental plants, Volume (4), No (1), Year (2014-3), Pages (45-51)
 47. Mojtaba Khorrami Raad , Sahar Bohluli Zanjani , Mahmoud Shoor , Yousef Hamidoghli , Ali Ramezani Sayyad , Ardashir Kharabian-Masouleh , Behzad Kaviani , Callus induction and organogenesis capacity from lamina and petiole explants of Anthurium andreanum Linden (Casino and Antadra), Australian Journal of Crop Science, Volume (6), No (5), Year (2012-11), Pages (928-937)
 48. mahdi mohammadzadeh , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Effect of Different levels of Salt Stress and Salicylic Acid onMorphological Characteristics of four Mass Native Basils (Ocimum basilcum), International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (13), Year (2013-12), Pages (3590-3596)
 49. Elham Saeedi Pooya , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Hossein Ansari , The use of native turf mixtures to approach sustainable lawn in urban landscapes, Urban Forestry and Urban Greening, Volume (12), No (4), Year (2013-12), Pages (532-536)
 50. Elham Saeedi Pooya , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Hossein Ansari , Different Growth Responses of Native Turfgrass Accessions to Regulated Deficit Irrigation, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (10), Year (2013-11), Pages (2720-2728)
 51. elham saeedi pooya , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Hossein Ansari , Comparison of Native Turf grass Monoculture and Polycultures with Commercial Turf Mixture, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (9), Year (2013-6), Pages (2194-2202)
 52. mina zarghami moghaddam , Mahmoud Shoor , Effects of Vermi-Compost and Two Bacterial Bio-Fertilizers on some Quality Parameters of Petunia, Notulae Scientia Biologicae, Volume (5), No (2), Year (2013-1), Pages (226-231)
 53. atefe ameri , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Gholam Hossein Davarynejad , Study of the Effect of Vermicompost as One of the Substrate Constituents on Yield Indexes of Strawberry, Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants, Volume (4), No (3), Year (2012-12), Pages (241-246)
 54. morteza alirezaie noghondar , Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , Rezazadeh Shamsali , Comparison of Colchicine Content Between Hysteranthous and Synanthous Colchicum Species in Different Seasons, Global Journal of Research on Medicinal plants & Indigenous Medicine, Volume (2), No (2), Year (2013-2), Pages (81-88)
 55. Ali Tehranifar , Atefe Ameri , Gholam Hossein Davarynejad , Mahmoud Shoor , The Effects of Substrate and Cultivar in Quality of Strawberry, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (6), No (17), Year (2012-7), Pages (181-188)
 56. Ali Tehranifar , Atefe Ameri , Mahmoud Shoor , Gholam Hossein Davarynejad , Effect of substrate and cultivar on growth characteristic of strawberry in soilless culture system, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (56), Year (2012-7), Pages (11960-11966)
 57. ahmad beikmohammadi , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Study of Dormancy Type and Effect of Different Pre-Sowing Treatments on Seed Germination of Bladder-Senna(Colutea bohsei Boiss.) in Laboratory Conditions, Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (2), Year (2012-4), Pages (165-177)
 58. Mahmoud Shoor , farzad mondani , Akbar Aliverdi , Farid Golzardi , Interaction effect of CO2 enrichment and nutritional condition on physiological characteristics, essential oil and yield of lemon balm (Melissa officinalis L.), Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (1), Year (2012-2), Pages (121-130)
 59. AliReza Amirijami , Hussein Sadeghi Namaghi , Mahmoud Shoor , The performance of Brevicoryne brassicae on ornamental cabbages grown in CO2-enriched atmospheres, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (15), No (127), Year (2012-2), Pages (249-253)
 60. Reza Abazarian , Mehdi Azizi , Mahmoud Shoor , Pooya Arvin , Effects of foliar application of zinc on physiological indices and yield of three spinach cultivars in Bojnourd,Iran, African Journal of Agricultural Research, Volume (6), No (31), Year (2011-12), Pages (6572-6574)
 61. Hassan Bayat , Majid Azizi , Mahmoud Shoor , Hossein Mardani Korrani , Effect of Ethanol and Essential Oils on Extending Vase-life of Carnation Cut Flower (Dianthus caryophyllus cv. ‘Yellow Candy, Notulae Scientia Biologicae, Volume (3), No (4), Year (2011-8), Pages (100-104)
 62. morteza alirezaie , Hossein Arouiee , Shamsali REZAZADEH , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Navid Vahdati Mashhadian , Warm Stratification and Chemical Treatments Overcomes the Dormancy and Promotes Germination of Colchicum kotschyi Boiss Seeds under In Vitro Condition, Notulae Scientia Biologicae, Volume (3), No (2), Year (2011-3), Pages (104-107)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل تکمه ای تحت تنش شوری , هفتمین کنگره علوم باغبانی اصفهان , 2011-09-05
 2. مریم کمالی , محمود شور , سید مهدیه خرازی , رضا خراسانی , مقایسه عملکرد سه رقم تربچه در بستر کشت خاکی و هواکشت , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 3. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , محمود شور , علی گزانچیان , بررسی ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در توده های حساس و متحمل به تنش شوری در فستوکا بلند , هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2023-02-19
 4. نجیبه برات زاده بزاباد , فاطمه کاظمی , محمود شور , اثر پیش‌تیمارهای بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی تاج‌خروس Amaranthus caudatus , سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی , 2021-01-26
 5. عزت دارابی حسین ابادقاینی , محمد مقدم , محمود شور , ارزیابی کاربرد سطوح مختلف دی اکسیدکربن و محلول پاشی اتانول بر میزان پروتئین محلول، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز، گایاکول پراکسیداز و خواص آنتی اکسیدانی ریحان , اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی , 2021-01-06
 6. لیلا سمیعی , محمدسجاد کمالی شرودانی , محمود شور , زهرا کریمیان , تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای , یازدهمین کنگره علوم باغبانی , 2019-08-26
 7. سجاد علی پور , علی تهرانی فر , محمود شور , همایون فرهمند , لیلا سمیعی , بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria imperialis در منطقه اقلید فارس , نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25
 8. لیلا خسروی نهرآبادی , محمود شور , لیلا سمیعی , زهرا کریمیان , بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای , اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷ , 2018-08-27
 9. لیلا خسروی نهرآبادی , محمود شور , لیلا سمیعی , زهرا کریمیان , بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن , اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷ , 2018-08-27
 10. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 11. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 12. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , علی گزنچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 13. سیده ملیحه ربانی خیرخواه , فاطمه کاظمی , محمود شور , اصلاح‎کننده‎های خاک جاذب آب، موادی برای کاهش مصرف آب در فضاهای چمنکاری شده , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 14. محمود شور , سیدمجید زرگریان , استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13
 15. علی دولتخواهی , محمود شور , نوید وحدتی مشهدیان , محمدعلی گلستانی , پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21
 16. هادی فرهادی , امیرحسن حسینی , محمود شور , (مطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکبDahalia sp) , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21
 17. علی دولتخواهی , محمود شور , نوید وحدتی مشهدیان , محمدعلی گلستانی , تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانههای فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21
 18. زهرا جلالی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , حمید روحانی , بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21
 19. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21
 20. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 21. نوید وحدتی مشهدیان , احمد بیک محمدی , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.) , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26
 22. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26
 23. هانیه هادی زاده , محمود شور , بررسی اثر بستر کشت های مختلف بر روی جوانه زنی و خصوصیات کیفی نشا گل های فصلی کلم زینتی (واریته فر و صاف ) , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26
 24. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22
 25. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26
 26. رضا موسی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , علی مختاریان , نوید وحدتی مشهدیان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26
 27. مریم کمالی , محمود شور , سیده مهدیه خرازی , رضا خراسانی , مقایسه عملکرد سه رقم تربچه(Raphanus sativus) در بستر کشت خاکی و هواکشت(Aeroponic) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-03
 28. سیده مهدیه خرازی , محمود شور , بهرام فرهمندفر , نازنین محبی فر , بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیکدو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-03
 29. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 30. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 31. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 32. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 33. بهرام فرهمندفر , محمود شور , نازنین محبی , سیده مهدیه خرازی , بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 34. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 35. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 36. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی سورنجان تحت شرایط رویشگاه , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 37. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات , تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 38. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , رحیم تقی زادفری , بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 39. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , مهناز کیانی فریز , یحیی سلاح ورزی , نوید وحدتی مشهدیان , تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 40. نسیم خالصی , محمود شور , ملیحه صمدی کاظمی , اصغر خوشنودیزدی , مطالعه اثرکودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم ازخاک در گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L.)) , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 41. مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور , سیده مهدیه خرازی , تاثیر‌ دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیک گیاه کنجد Sesamum indicum L.)) و تاج خروس Amaranthus retroflexus L.)) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , 2011-03-03
 42. مجتبی خرمی راد , محمود شور , یوسف حمید اوغلی , بررسی اثر ریز نمونه و نوربر فرآیند پینه زاییAnthurium andreanum در شرایط درون شیشه ای , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 43. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده , سلمان شوشتریان , بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov , همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , 2010-06-01
 44. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده , مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت , همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 45. مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضا زاده , تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 46. محمود شور , علی گزانچیان , اصغر خوشنودیزدی , رضا شجاعی , تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان , اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی , 2009-06-11
 47. هانیه هادیزاده , علی تهرانی فر , محمود شور , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 48. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum , ششمین گنکره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 49. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , عبدالقادر مومنی , فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 50. محمود شور , علی تهرانی فر , حسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , مختاریان , مصطفی رحمتی , برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 51. محمود شور , علی گزانچیان , اصغر خوشنودیزدی , حمید کاروانی , تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان , اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی , 2008-06-10
 52. محمود شور , استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13
 53. محمود شور , شناسائی و مطالعه ارقام انگور در شمال خراسان , اولین همایش ملی انگور , 2000-09-16
 54. محمود شور , طراحی و ساخت سیستم مه فشانی نوبتی همراه با حرارت تحتانی , خلاصه مقالات دومین کنگره علوم باغبانی ایران , 2000-09-19
 55. محمود شور , تاثير هورمون اكسين بر ريشه زائي قلمه هاي زرشك بي دانه , خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران , 2000-09-19

انگلیسی

 1. Maryam Kamali , Mahmoud Shoor , morteza goldani , Yahya selahvarzi , Ali Tehranifar , تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی، , کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22
 2. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , Optimization of the micro-propagation protocol of two native rose species of Iran (Rosa canina and Rosa beggeriana). , 3rd International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals. , 2015-05-01
 3. moslem salehi , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Iris spuria subsp. Musulmanica, A Valuable and Endangered Species in Iran , International Symposium on Role of Plant Genetic Resources on Reclaiming Lands and Environment Deteriorated , 2016-05-16
 4. Sajad Alipour , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Leila Samiei , Homayuon Farahmand , Fritillaria raddeana: an important and neglected species of fritillaria in northeastern provinces of iran , International Symposium on Role of Plant Genetic Resources on Reclaiming Lands and Environment Deteriorated , 2016-05-16
 5. Mahmoud Shoor , Influence of Carbon dioxide on physiological and morphological traits of two Ficus ornamental species (Ficus benjamina and Ficus elastica) in greenhouse conditions , 3rd International symposium on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals , 2015-05-01
 6. Mahmoud Shoor , Effect of Trichodera and Fe on qualitative and quantitative traits of Spathiphyllum sp and Tradescantia sp. , 3rd International symposium on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals , 2015-05-01
 7. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Investigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro condition , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21
 8. mahbobeh davudi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , MICROPROPAGATION OF ROSA CANINA IN DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PLANT GROWTH REGULATORS , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 9. N. Darandeh , E. Hadavi , Mahmoud Shoor , Effect of FeSO4 and Methanol Sprays on Chlorophyll Content of Lilium ;Brunello; , Proceedings of the Second International Symposium on the Genus Lilium , 2010-08-30
 10. N. Darandeh , E. Hadavi , Mahmoud Shoor , EXTENTION OF POST-HARVEST VASE LIFE OF LILIUM CV. BRUNELLO , 2nd International Symposium on Genus Lilium , 2010-08-30
 11. N. Darandeh , E. Hadavi , Mahmoud Shoor , METHANOL SPRAY INCREASED CHLOROPHYLL CONTENT OF LILIUM CV. BRUNELLO , 2nd International Symposium on Genus Lilium , 2010-08-30
 12. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , Maryam Kahrobaeian , M. Vejdanifar , S. Hasanzadeh Mobini , K. Khalily Darini , Comanion Culture of Cucumis melo var. inodorus with Peppermint and Thyme as a Natural Method for Myopardalis pardalino Control , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 13. samaneh seifi , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Bhram Abedi , Effect of Plant Density and Shoot Pruning on Yield and Growth of Sweet Pepper , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 14. akram amiri , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , M. Taghizadeh , A Study on the Effect of Sterile Conditions and Hormone Types on the Inhibition of Necrosis Leaf Explants of African Violet (Saintpaulia ionantha) in vitro Culture , 28th international horticultural congress , 2010-08-22
 15. N. Darandeh , E. Hadavi , Mahmoud Shoor , Effect of FeSO4, Methanol and H2SO4 Sprays on Chlorophyll Content of Lilium cv. Brunello , 28th international horticultural congress , 2010-08-22
 16. N. Darandeh , E. Hadavi , Mahmoud Shoor , Effect of BA IBA and GA on Bulbil Formation in Lilium cv. Brunello , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 17. somayeh shirbani , Gholam Hossein Davarynejad , Mahmoud Shoor , Stoma Behavior of Fig Leaves (Ficus carica L.) under Deficient Irrigation , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 18. N. Darandeh , E. Hadavi , Mahmoud Shoor , Preharvest Citric Acid Application Extended Post-Harvest Vase Life of Lilium cv. Brunello , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 19. Mahmoud Shoor , N. Khalesi , M. S. Kazemi , Asghar Khoshnood Yazdi , Effect of organic manure and nitrogen fertilizer cattele on yield, essence and extract of black cumin (nigella sativa L.) , International Medicinal and Aromatic Plants Symposium 2010 , 2010-06-21
 20. Mahmoud Shoor , A. Shakeri , M. Samadi kazemi , A. Ameri , The effect of nitrogen fertilizer and cattele manure on some quantitative and qualitative traits in calendula officinalis l.(Pot marigold). , International and Aromatic Symposium 2010 , 2010-06-21
 21. Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Yahya selahvarzi , محمد رحمتی , Evaluate and Appointment to Chillig and Freezing Resistance in Three Comertial cultivar Grape( Vitis vinifera L.) in north of Khorasan. , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 22. Mahmoud Shoor , Seyedmajid Zargarian , sahar bostani , Study the effect of high level of CO2 Concentrations on anatomical and morphological traits in marigold (Tagets tenuifolia). , 28th international horticultural congress , 2010-08-22
 23. Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Asghar Khoshnood Yazdi , Effect of some microelements fertilizers on quantitative traits in tuberose (Polianthes tuberosa L. var. Double). , 28th international horticultural congress , 2010-08-22
 24. Mahmoud Shoor , Behdad Alizadeh , sahar bostani , Investigationon effect of High Level Co2 Concentration on Anatomical and Morphological Traits in Floss flower (Ageratum houstonianum) , 28th international horticultural congress , 2010-08-22
 25. morteza alirezaie , Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , Rezazadeh , Effect of Different Media on Phonological Stages of Tow Colchicum Species Under Open Field Soilless Conditions , International Conference & Exhibition on Soilless Culture , 2010-03-08
 26. Behdad Alizadeh , Ali Tehranifar , H. Salehi , Mahmoud Shoor , Seyedmajid Zargarian , Maryam Kahrobaeian , Allelopathic effect of Pinus elderica Medw. Leaf extract on seed germination and seedling growth of four turfgrass genera , 2th international Conference on landscape and urban Horticulture , 2009-06-09
 27. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , کاظم خلیلی دارینی , سعید حسن زاده مبینی , Multiple Cropping of Cucumis melo var. inodorus with Peppermint and Thyme as a Natural Method for Myopardalis pardalino Control , Vegetable Production, Quality and Process Standardization in Chain: a Worldwide Perspective , 2008-10-14
 28. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , Maryam Kahrobaeian , Ferula assa-foetida as a Natural Pesticide Basis for Myopardalis pardalino Conrol for Production of C. melo var. inodorous Under Field Conditions , Vegetable Production, Quality and Process Standardization in Chain: a Worldwide Perspective , 2008-10-14
 29. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , کاظم خلیلی دارینی , سعید حسن زاده مبینی , کشت توام آویشن و نعناء فلفلی با خربوزه به منظور کنترل مگس خربوزه , GlobalSummit on Medicinal and Aromatic Plants(GOSMAP-3) , 2007-11-23
 30. Hossein Arouiee , وحید جهانبخش , امیر مهدی مرادی , Mahmoud Shoor , بررسی تاثیر ضد قارچی اسانسهای نعناء فلفلی ، رازیانه و زیره سیاه , Global Summit on medicinal and Aromatic plants (GOSMAP-3) , 2007-11-21
 31. Hossein Arouiee , Mahmoud Shoor , مریم کهربائیان , امیر مهدی مرادی , کاربرد مواد موثر آنغوزه به عنوان یک آفتکش طبیعی در کنترل مگس خربوزه , Global Summit on medicinal and Aromatic plants(gosmap3) , 2007-02-11