بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدباقر حبیبی نجفی


موارد یافت شده: 235

1 - بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضد میکروبی نژادهای انتروکوکوس فاسیوم زیر گونه فاسیوم غیربیماریزا جدا شده از پنیر لیقوان (چکیده)
2 - جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus (چکیده)
3 - بررسی تاثیر سویه های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداری (چکیده)
4 - Effect of the milk fat content and starter culture selection on proteolysis and antioxidant activity of probiotic yogurt (چکیده)
5 - Interactions between polyols and wheat biopolymers in a bread model system fortified with inulin: A Fourier transform infrared study (چکیده)
6 - Microbial degradation of low-density polyethylene and synthesis of polyhydroxyalkanoate polymers (چکیده)
7 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذایی (چکیده)
8 - In Vitro Evaluation of Antimold Activity of Annatto Natural Dye and Its Effects on Microbial, Physicochemical, and Sensory Properties of Bread (چکیده)
9 - مروری بر تولید گاماآمینوبوتیریک اسید توسط باکتریهای اسید لاکتیک (چکیده)
10 - بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و پتانسیل بیماری زایی انتروکوکوس ها (چکیده)
11 - Interaction of nanodiamonds with bacteria (چکیده)
12 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال در دوغ (چکیده)
13 - Microbial Degradation of UV-Pretreated Low-Density Polyethylene Films by Novel Polyethylene-Degrading Bacteria Isolated from Plastic- Dump Soil (چکیده)
14 - Bioactive properties of Kilka (Clupeonella cultriventris caspi) fish protein hydrolysates (چکیده)
15 - بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اناریجه در افزایش عمر ماندگاری ماهی کیلکای چرخ شده تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (چکیده)
16 - Evaluation of anti-yeast activity of Lactobacillus strains isolated from traditional Iranian cheeses (چکیده)
17 - Technological Characteristics of Lactobacillus spp. Isolated from Iranian Raw Milk Motal Cheese (چکیده)
18 - ارزیابی فعالیت ضدکپکی رنگ طبیعی آناتو در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
19 - Evaluation of dough rheology and quality of sugarfree biscuits: isomalt, maltodextrin, and stevia (چکیده)
20 - اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوم (چکیده)
21 - Survival of male-specific coliphage (MS2) as a surrogate for enteric viruses in the production process of traditional ice cream (چکیده)
22 - Release of proteolysis products with ACE-inhibitory and antioxidant activities in probiotic yogurt containing different levels of fat and prebiotics (چکیده)
23 - Probiotics as a Therapeutic Intervention for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (چکیده)
24 - Effect of Meat ageing on Survival of MS2 coliphage as a surrogate of Enteric Viruses in Lamb Meat (چکیده)
25 - Application of Biosensors for Rapid Detection of Food Borne Pathogens (چکیده)
26 - اثر روش های استخراج بر میزان ترکیبات فنولیک و خصوصیات ضدمیکروبی عصاره برگ گیاه اناریجه (affinis Pimpinella) (چکیده)
27 - Survival and partitioning of male-specific coliphage (MS2) as a surrogate for enteric viruses in the production process of traditional butter (چکیده)
28 - Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes (چکیده)
29 - Effect of meat aging on survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses on lamb meat (چکیده)
30 - Survival of enteric viruses during yoghurt making process using male-specific coliphage (چکیده)
31 - A Preliminary study on antifungal activity of lactic acid bacteria isolated from different production stages of Lighvan cheese on Penicillium expansum and Rhodotorula mucilaginosa (چکیده)
32 - The biodiversity of Lactobacillus spp. from Iranian raw milk Motal cheese and antibacterial evaluation based on bacteriocin-encoding genes (چکیده)
33 - بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی انواع ماستهای سنتی عشایر خراسان رضوی (چکیده)
34 - Synergistic effects of some essential oils against fungal spoilage on pear fruit (چکیده)
35 - بررسی تاثیر درصد چربی و ترکیب پری بیوتیک بر میزان پروتئولیز،ACE-inhibitoryو خاصیتآنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک (چکیده)
36 - اثر روش های استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی گیاه اناریجه (affinis pimpinella) (چکیده)
37 - ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی (چکیده)
38 - Effect of Fat Percentage and Prebiotic Composition on Proteolysis, ACE-Inhibitory and Antioxidant Activity of Probiotic Yogurt (چکیده)
39 - شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی (چکیده)
40 - بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا به عنوان شاخص فساد آبمیوه (چکیده)
41 - رنگ طبیعی آناتو : یک ترکیب عملگر بالقوه در صنعت غذا (چکیده)
42 - بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2 (چکیده)
43 - مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی (چکیده)
44 - شناسایی جدایه های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی متال و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آنها (چکیده)
45 - بررسی خاصیت ضد میکروبی جدایه های لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی متال (چکیده)
46 - تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسی (چکیده)
47 - اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time (چکیده)
48 - بررسی خصوصیات عملکردی پنیرهای پیتزای موزارلا و پروسس در طول دوره نگهداری (چکیده)
49 - ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی و ایمنی سویه های اسید لاکتیک باکتری ها....... (چکیده)
50 - بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن (چکیده)
51 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخ (چکیده)
52 - بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی پنیر فراسودمند تهیه شده از مخلوط شیرگاو و شیرسویا (چکیده)
53 - شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی (چکیده)
54 - Optimization of Elecrospinning Process of Zein Using Central Composite Design (چکیده)
55 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
56 - Evaluation of chemical and microbial properties of Iranian white cheese using kefir,yogurt and commercial cheese culture as a starter (چکیده)
57 - مدل سازی الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش گویی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر جمعیت اشریشیا کلای (چکیده)
58 - Serish inulin and wheat biopolymers interactions in model systems as a basis for understanding the impact of inulinl (چکیده)
59 - Application of F+RNA Coliphages as Source Tracking Enteric Viruses on Parsley and Leek Using RT-PCR (چکیده)
60 - ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جدا شده ازشیرخام و برنج خام (چکیده)
61 - Identification, typing and functional characterization of dominantl actic acid bacteria strains from Iranian traditional yoghurt (چکیده)
62 - تاثیر ترکیب بیوپلیمر- رزین سقز بر خواص فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب (چکیده)
63 - جداسازی و شناسایی اولیه (مقدماتی) باکتری های تجزیه کننده بسته بندی های غذایی پلی اتیلنی از خاک دفن پسماندهای پلاستیکی شهر مشهد (چکیده)
64 - Comparing Antibacterial and Antioxidant Activity of Annatto Dye Extracted by Conventional and Ultrasound-Assisted Methods (چکیده)
65 - Physicochemical properties of serish root (Eremurus spectabilis) fructan as affected by drying methods (چکیده)
66 - Optimization of osmo-vacuum drying of pear (Pyrus communis L) using response surface methodology (چکیده)
67 - ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنی (چکیده)
68 - ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی (چکیده)
69 - Development of sourdough system for improving the quality and shelf life of flat bread: Study with Univariate and Multivariate Analyses (چکیده)
70 - ارزیابی تأثیر زمان تخمیر نهایی و دمای پخت بر کاهش ضایعات و بهبود ویژگی‏های نان ترکیبی (گندم – سورگوم) (چکیده)
71 - بررسی اثر ضد کپکی جدایه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه (چکیده)
72 - کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوت (چکیده)
73 - EFFECT OF STORAGE CONDITIONS ON THE LEVEL OFAFLATOXIN B1 AND OCHRATOXIN A IN RED PEPPER SPICE (چکیده)
74 - Microbiological Examination of Traditional Yogurt Produced from Ewe's Milk in Khorasan Region, Iran: Safety Aspect (چکیده)
75 - Characterization of fructan extracted from Eremurus spectabilis tubers: a comparative study on different technical conditions (چکیده)
76 - بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال (چکیده)
77 - Modeling of antibacterial activity of annatto dye on Escherichia coli in mayonnaise (چکیده)
78 - Identification of Anti-microbial Producing Enterococci Isolated from Iranian Raw Milk Cheeses Using Polyphasic Approach (چکیده)
79 - مروری بر خواص پروبیوتیکی انتروکوکوس فاسیوم (چکیده)
80 - Modification in the Functional Properties of Sodium Caseinate-based Imitation Cheese through Use of Whey Protein and Stabilizer (چکیده)
81 - اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا (چکیده)
82 - ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﯿﻮژﻧﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ،اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ (چکیده)
83 - خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز حاوی اسانس‌ گیاهی و تأثیر آن بر رنگ گوشت گوسفند (چکیده)
84 - تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا (چکیده)
85 - روش های شناسایی و ردیابی فراورده های غذایی تراریخته با رویکرد ایمنی در بیوتکنولوزی (چکیده)
86 - Biotechnology and its Impact on Food Security and Safety (چکیده)
87 - بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیر لیقوان بر روی کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی در آبمیوه (چکیده)
88 - بهبود خصوصیات بافتی و حسی کیک بدون گلوتن با استفاده از پودر شیرسویا جهت تولید یک میان وعده رژیمی (چکیده)
89 - بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک پنیر لیقوان بر روی مخمر رودوتورولا به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه (چکیده)
90 - Fractionation of Eremurus spectabilis fructans by ethanol: Box–Behnken design and principal component analysis (چکیده)
91 - ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمزی بر ویژگی های رنگ برشهای گلابی خشک شده با روشهای هوای داغ و خلأ (چکیده)
92 - از بین بردن ساختار بیوفیلم باکتریها با استفاده از فاژها (چکیده)
93 - ارزیابی اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نایجر جدا شده از رب گوجه فرنگی (چکیده)
94 - بهینه سازی شرایط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خیساندن (چکیده)
95 - Genetic algorithm-artificial neural network and adaptive neuro-fuzzyi nference system modeling of antibacterial activity of annatto dye on Salmonella enteritidis (چکیده)
96 - ارزیابی حضور Male specific coliphages بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای در سبزی تره و جعفری (چکیده)
97 - Optimization of ultrasound-assisted extraction of natural pigment from annatto seeds by response surface methodology (چکیده)
98 - کارایی امواج فراصوت در استخراج فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن (چکیده)
99 - Bacterial Mutation; Types, Mechanisms and Mutant Detection Methods: A Reviw (چکیده)
100 - BACTERIAL MUTATION; ; TYPES, MECHANISMS AND MUTANT DETECTION METHODS: A REVIEW (چکیده)
101 - بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدل (چکیده)
102 - بررسی اثر استابیلایزر و طعم دهنده ها بر روی ویژگی های حسی ماست سویا (چکیده)
103 - اثر حرارت در فرآیند تولید ماست روی بقای ویروس های روده ای با استفاده از باکتریوفاژ مدل (چکیده)
104 - بررسی تأثیر صمغ بومی بالنگو شیرازی برخصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری نیمه حجیم بدون گلوتن (چکیده)
105 - بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های گوار و گزانتان (چکیده)
106 - همبستگی بین خصوصیات فروکتان استخراج شده از غده سریش با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
107 - بهینه سازی شرایط تولید آنزیم نارنجیناز از گونه آسپرژیلوس سوجا (چکیده)
108 - بررسی تولید آنزیم نارنجیناز تثبیت شده از گونه آسپرژیلوس نایجر جهت تلخ زدایی در صنعت آبمیوه (چکیده)
109 - ارزیابی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر تقلیدی حاوی کنسانتره ی پروتئینی آب پنیرو پنیر اصلاح شده ی آنزیمی لیقوان (چکیده)
110 - کاربرد پودر شیر سویا بر بهبود کمیت و کیفیت کیک بدون گلوتن سورگوم (چکیده)
111 - بررسی اثر پودر پنیر بر ویژگی های کمی و کیفی نان بدون گلوتن سورگوم (چکیده)
112 - آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشت (چکیده)
113 - Comparison of tp can and flexible pouch on physicochemical, microbial and sensory properties of mashhad blackcherry preserves at different storage conditions (چکیده)
114 - تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها (چکیده)
115 - شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات (چکیده)
116 - مدل سازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شبه پنیر پروسس گستردنی بر پایه پنیر فتای ایرانی (چکیده)
117 - کیفیت میکروبی و سطوح فراوانی باکتریهای روده ای در سطح سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهد (چکیده)
118 - Identification of antimicrobial producing Enterococci isolated from Iranian raw milk cheeses using cultural methods (چکیده)
119 - Impact of Milk Components on Recovery of Viral RNA from MS2 Bacteriophage (چکیده)
120 - Microbiological Quality of Mixed Fresh-Cut Vegetable Salads and Mixed Ready-to- Eat Fresh Herbs in Mashhad,Iran (چکیده)
121 - کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن (چکیده)
122 - کاربرد صمغ بومی بالنگو شیرازی در تولید نان سورگوم بدون گلوتن با هدف تامین قوت غالب بیماران سلیاکی (چکیده)
123 - تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی (چکیده)
124 - production of eggless cake (چکیده)
125 - functional effects of different humectants on dough rheology and Barbari flat bread quality (چکیده)
126 - بررسی اثر صمغ های گوار و گزانتان بر خصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
127 - GC-MS Analysis and Antimicrobial activity ofthe essential oil of trunk exudates from Pistacia atlantica var. mutica (چکیده)
128 - Effects of replacing skim milk powder with soy flour and ball mill refining time on particle size and rheological properties of compound chocolate (چکیده)
129 - اثر کاربرد دو نوع جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر موزارلای کم چرب (چکیده)
130 - Assessment of the Microbiological Quality and Mycotoxin Contamination of Iranian Red Pepper Spice (چکیده)
131 - Overproduction Strategies for Microbial Secondary Metabolites: A Review (چکیده)
132 - Optimization of a Liquid Improver for Barbari Bread: Staling Kinetics and Relationship of Texture with Dough Rheology and Image Characteristics (چکیده)
133 - بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام (چکیده)
134 - ارزیابی ایمنی و مقررات تجارت فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی (چکیده)
135 - ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی (چکیده)
136 - Microbiological characterization of Iranian raw milk cheese “Lighvan” with reference to food safety (چکیده)
137 - مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی (چکیده)
138 - Microbiological quality of mixed fresh-cut vegetable salads and mixed ready- to-eat fresh herbs in Mashhad, Iran (چکیده)
139 - Production of bacteriocins by Enterococcus spp. isolated from traditional, Iranian, raw milk cheeses, and detection of their encoding genes (چکیده)
140 - تاثیر جایگزینی چربی شیر با روغنهای گیاهی بر خواص فیزیکو شیمیایی پنیر پیتزای پروسس (چکیده)
141 - بهینه سازی خشک کردن هوای داغ برشهای گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
142 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- خلأ گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
143 - بررسی تأثیر استفاده از صمغ گوار و پنیر معطر لیقوان بر خصوصیات حسی و رنگ پنیر تقلیدی (چکیده)
144 - بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
145 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر تقلیدی حاوی صمغ گوار و پنیرمعطر لیقوان (چکیده)
146 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
147 - فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی (چکیده)
148 - Nanotechnology applications in biocatalysts immobilization (چکیده)
149 - The biodiversity and evolution of lactic flora during ripening of the Iranian semisoft Lighvan cheese (چکیده)
150 - بررسی افزودن تراویده (پرمیت) بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی تافی (چکیده)
151 - Microbial diversity of the traditional Iranian cheeses Lighvan and Koozeh, as revealed by polyphasic culturing and culture-independent approaches (چکیده)
152 - تأثیر افزودن تراویده (پرمییت) فرآیند فراپالایش شیر بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی تافی (چکیده)
153 - ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی (چکیده)
154 - بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی (چکیده)
155 - جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن (چکیده)
156 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی (چکیده)
157 - Effect of Trisodium Citrate Concentration and Soy Cheese on Meltability of Pizza Cheese (چکیده)
158 - Molecular analysis of the diversity and evolution of lactic flora in Lighvan-an Iranian raw sheep's milk- cheese (چکیده)
159 - Microbial Evaluation of Fresh Cut and Minimally Processed Vegetables During Washing and Packing Steps (چکیده)
160 - Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Koozeh Cheese (چکیده)
161 - Microbial Evaluation of washing and Packing Steps pf Fresh Cut and Minimally Processed vegatables (چکیده)
162 - بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما (چکیده)
163 - ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره ی نگه داری یکساله (چکیده)
164 - Date Seeds: A Novel and Inexpensive Source of Dietary Fiber (چکیده)
165 - ارزیابی کارایی کورکومین در اصلاح ویژگیهای کالریمتریک ماکارونی (چکیده)
166 - بررسی امکان تولید سرکه از پیاز (چکیده)
167 - بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ (چکیده)
168 - اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
169 - بهینه‌یابی فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسس با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط محدود شده (چکیده)
170 - The effect of adding enzyme-modified cheese on sensory and texture properties of low- and high-fat cream cheeses (چکیده)
171 - Survival of Microencapsulated Potential Probiotic Bacteria in Simulated Gastric Juice (چکیده)
172 - Isolation and Identification the indigenous Lactic Flora from Lighvan, as an Irania Raw Milk Cheese from Milk and Ripend Cheese (چکیده)
173 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio nuts at Various Conditions (چکیده)
174 - تجزیه شیمیایی و کاربردهای بالقوه هسته خرما در مواد غذایی (چکیده)
175 - کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب (چکیده)
176 - Effect of Soy Cheese and Trisodium Citrate on Pizza Cheese (چکیده)
177 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آن (چکیده)
178 - Impact of milk components in recovery of the MS2 bacteriophage as an indicator of enteric viruses (چکیده)
179 - Formulation Optimization of Process Cheese using Enzyme Modified Cheese (چکیده)
180 - Enteric viruses of raw milk II: Evaluation the impact of milk components on RNA extraction (چکیده)
181 - Enteric viruses in raw milk:Caharacterization of milk components in recovery efficiency & RNA extraction (چکیده)
182 - Biotechnology and its impact on food security (چکیده)
183 - بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری (چکیده)
184 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویا (چکیده)
185 - بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن (چکیده)
186 - تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی (چکیده)
187 - بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) (چکیده)
188 - Iranian white brined cheese using traditional kefir grain (چکیده)
189 - تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست (چکیده)
190 - The influence of multi stage alginate coating on survivability of potential (چکیده)
191 - ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ (چکیده)
192 - بررسی مکانیسم های شفاف سازی ورنگبری عصاره خرما (چکیده)
193 - نقش سیکلودکسترینها در بیوتکنولوژی (چکیده)
194 - خصوصیات عملگری چای سبز (چکیده)
195 - بالسهای نوری- تئوری تا کاربرد (چکیده)
196 - فراوری مواد غذایی بامیدانهای الکتریکی بالسی (چکیده)
197 - Evaluation of Chemical and Microbial Properties of Iranian white brined cheese (چکیده)
198 - Efficacy of ozone to reduce microbial populations in date fruits (چکیده)
199 - Application of commercial immuno assay(ELISA) technique for determination of Hepatitis A antigen(HAV) in raw milk (چکیده)
200 - Reduced fat sesame paste/date syrup blends: A novel product (چکیده)
201 - The effect of fat substitutes on the time dependent rheological of low fat sesame paste/date syrup blends (Halwa-Ardeh) (چکیده)
202 - Modelling and optimization of viscosity in enzyme-modified cheese by fuzzy logic and genetic algorithm (چکیده)
203 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio Nuts at Various Conditions (چکیده)
204 - بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر (چکیده)
205 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio Nuts at Various Conditions (چکیده)
206 - اثر میکروانکپسولاسیون الژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
207 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست تهیه شده از استارترهای پروبیوتیک (چکیده)
208 - بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان زمان رسانیدن بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم (چکیده)
209 - پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی (چکیده)
210 - اثر میکروانکپسولاسیون الزینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
211 - بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان رسیدن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم (چکیده)
212 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی (چکیده)
213 - Antioxidant and antimicrobial activities of grape seed extracts prepared by different solvent systems (چکیده)
214 - بررسی قابلیت کشش پذیری پنیر پیتزا به روش حلقه و گلوله (چکیده)
215 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس (چکیده)
216 - Debittering of tryptic digests from beta casein and enzyme modified cheese by X-PDP (چکیده)
217 - Rheological characterization of low fat sesame paste blended with date syrup (چکیده)
218 - پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی (چکیده)
219 - The time independent rheological properties of low fat sesame paste/date syrup blends as a function of fat substitutes and temperature (چکیده)
220 - تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کم (چکیده)
221 - تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی (چکیده)
222 - تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین) (چکیده)
223 - بررسي تغييرات اسيدهاي آلي در طول دوره رسيدن پنيرهاي سفير آب نمكي ايراني با استفاده از مايه هاي مختلف (چکیده)
224 - Effect of starter bacteria on physico chemical and sensory properties of Iranian white cheese (چکیده)
225 - بهينه سازي شرايط توليد ماندگاري و كيفيت نوشيدني ميوه اي آبت پنير (چکیده)
226 - process optimization of ricotta cheese according to iranian preferences (چکیده)
227 - ارزيابي ويژگيهاي فيزيكو شيميايي و حسي نمونه هاي عسل استان خراسان (چکیده)
228 - بررسي روشهاي مناسب اندازه گيري افلاتوكسين در خرما (چکیده)
229 - بررسي كيفيت و ماندگاري كشمش و برگه آلو در انواع بسته بنديهاي صادراتي (چکیده)
230 - effects of whey utilization on the quality of yogurt (چکیده)
231 - بهینه سازی تولید شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه و کنجاله کنحد بر اساس ذائقه ایرانی (چکیده)
232 - EFFECTS OF THE ESSENTIAL OILS (چکیده)
233 - study on physico - chemical rheological and (چکیده)
234 - Rheological Properties of Date Syrup/Sesame Paste Blend (چکیده)
235 - Food Biotechnology and its impact on pur food supply (چکیده)