بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali reza Ashouri


موارد یافت شده: 210

1 - First true mastodon from the Late Miocene of Iran (چکیده)
2 - Update and observations on the extraction of ostracods (Crustacea) from the Permian hard carbonate rocks of Iran (چکیده)
3 - Biostratigraphy, microfacies and reservoir quality of the Oligocene Qom Formation (Kharzan section, Northwest of Ardestan, Central Iran) (چکیده)
4 - سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های ووچیاپینگین در برش قره‌گز جنوب جلفا، شمال باختر ایران) براساس بازوپایان (چکیده)
5 - کنودونتهای ووچیاپینگین در باختر جلفا، شمال باختری ایران (چکیده)
6 - زیست چینه نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران (چکیده)
7 - Two fossilized swamps containing in situ Sphenophyta stems, rhizomes, and root systems from the Middle Jurassic Hojedk Formation, Kerman area (Iran) (چکیده)
8 - زیست چینه نگاری و تعیین سن نهشته‌های الیگوسن در شمال غرب اردستان (چکیده)
9 - میکرو بایواستراتیگرافی مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب(شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
10 - A new record of the Permian ammonoid family Cyclolobidae from Julfa (NW Iran) (چکیده)
11 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ) (چکیده)
12 - Age determination of Abderaz Formation based on Foraminifera in Shurab section-east Kopet- Dagh basin, NE Ira (چکیده)
13 - Age determination of Abderaz Formation based on Foraminifera in Shurab section-east Kopet- Dagh basin, NE Iran (چکیده)
14 - زیست‌ چینه‌نگاری ماکروفسیل‌های گیاهی سازند هجدک منطقه چاه-رخنه، جنوب‌غرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه (چکیده)
15 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند دلیچای در برش چینه شناسی باغی، شمال باختری اسفراین، براساس زیای آمونیتی (چکیده)
16 - آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق (چکیده)
17 - دیرینه بوم شناسی بخش قاعده سازند خانگیران (ائوسن پیشین میانی) بر مبنای روزن داران کف زی در برش الگو واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
18 - ماکروفسیل های گیاهی سازند هجدک و تحلیل آب و هوای دیرینه در برش چینه‌شناسی سراپرده، شمال کرمان (ایران مرکزی) (چکیده)
19 - انطباق چینه شناسی نهشته‌های پالئوژن حوضه رسوبی کپه‌داغ آسیای میانه بر مبنای شواهد سنگ شناسی و فونای اویستری (چکیده)
20 - Biostratigraphy of Campanian—Maastrichtian sequences and facies analysis in Anaran and Samand Anticlines, Zagros, Iran (چکیده)
21 - آثار فرسایش زیستی و قشرسازی بر روی فسیل نرم‌تنان: مطالعه موردی از سازند چهل‌کمان در برش شیخ، باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ (چکیده)
22 - Stratigraphic distribution of shallow-water benthic foraminifera from the Lower Cretaceous Taft formation, Central Iran (Yazd Block), with evidence for the importance of hiatuses (چکیده)
23 - مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران (چکیده)
24 - کنودونت‌های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس) (چکیده)
25 - Aras Valley (northwest Iran): high-resolution stratigraphy of a continuous central Tethyan Permian–Triassic boundary section (چکیده)
26 - ماکروفسیل‌های گیاهی، اثرفسیل‌ها، آنالیز رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه ‌شناسی ده‌شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی) (چکیده)
27 - Systematic paleontology and taphonomic studies of Ypresian mollusks at the Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
28 - تطابق سازند گورپی در دو یال شمالی و جنوبی طاقدیس کبیرکوه بر اساس روزن‌داران پلانکتون (چکیده)
29 - بررسی ماکروفسیل های گیاهی ژوراسیک میانی منطقه کلشانه، بررسی فراوانی نسبی و اندکس مشابهت سورنسون (چکیده)
30 - پالینوفاسیس رسوبات شیلی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاقدیس اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
31 - دیرینه بوم شناسی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ) (چکیده)
32 - سنگ چینه نگاری سازند شیرگشت در برش چینه شناسی جنوب کوه عاشقان (چکیده)
33 - کوپرولیتهای اردوویسن در سازند شیرگشت، جنوب کوه بنرگ (چکیده)
34 - زیست چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد (چکیده)
35 - زیست چینه نگاری سازند هجدک در منطقه کالشور، جنوب غرب طبس بر مبنای ماکروفسیل‌های گیاهی و تحلیل آب و هوای دیرینه (چکیده)
36 - New stratigraphic data for the Lower Cretaceous Tirgan Formation, Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
37 - مرجان‌های پرمین عضو باغ‌ونگ سازند جمال در شمال طبس، جایگاه چینه شناختی و زیست جغرافیای دیرینه (چکیده)
38 - زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران (چکیده)
39 - ماکروفسیل‌های گیاهی انتهای تریاس پسین - ژوراسیک میانی در برش پابدانای جنوبی (شمال کرمان) (چکیده)
40 - نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل اوولیتهای آهن‌دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس (چکیده)
41 - تعیین سن عضو بیدستان (سازند نایبند) در شمال باختری فردوس براساس روزن داران (چکیده)
42 - زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران (چکیده)
43 - روزن‌داران کف‌زی و جلبک‌های آهکی سازند تیرگان در برش‌های طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق): محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها در مطالعات زیست چینه‌ای (چکیده)
44 - آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌ غرب ایران (چکیده)
45 - مرجانهای پرمین عضو باغ ونگ سازند جمال در کوه شش انگشت طبس، ایران مرکزی (چکیده)
46 - Planktonic foraminifera and dinoflagellate cysts from the Upper Cretaceous Abderaz Formation in the Koppeh-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
47 - چینه نگاری سکانسی سازند آبدراز در برش باغک- پادها (شرق کپه داغ) براساس مطالعات پالینوفاسیس (چکیده)
48 - Palynofacies-based sequence stratigraphy of the Upper Cretaceousstrata (Abderaz Formation) in east of Koppe Northeast of Iranh-Dagh Basin, (چکیده)
49 - ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق) (چکیده)
50 - گروههای ریختاری روزن داران کف زی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
51 - زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند چهل کمان بر مبنای فونای ماکروفسیلی در برش شیخ واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
52 - اثر لی‌لی‌پوتی در فونای گاستروپودی در طول مرز انقراضی پالئوسن پسین ـ ائوسن پیشین (چکیده)
53 - زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (در چاه 104) (چکیده)
54 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (چاه شماره 119) (چکیده)
55 - ارزیابی شرایط انباشت رسوبات شیلی سازند تیرگان بر مبنای محتوای پالینولوژیکی در برشهای طاهرآباد و اشلیر (چکیده)
56 - مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سازند هجدک در چاه شماره یک منطقه کالشور، جنوب غرب طبس (چکیده)
57 - پالینوفاسیس سازند دلیچای در شمال شرق دره زوکوه اوزون، البرز شرقی (چکیده)
58 - بررسی ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک میانی منطقه چاه رخنه، بررسی فراوانی نسبی و مقایسه با سایر فلوریزونهای ایران (چکیده)
59 - جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه داغ و معرفی گونه Permocalculus? halimedaformis برای اولین بار از ایران (چکیده)
60 - ماکروفسیلهای گیاهی انتهای تریاس پسین ـ ژوراسیک میانی در برش ده‌شیخ (شمال کرمان) (چکیده)
61 - مرز کامبرین- اردوویسین در کپه‌داغ باختری و البرز خاوری (چکیده)
62 - پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش شمال شرق دره زو، البرز شرقی (چکیده)
63 - Foraminiferal paleoecology of an upper Cenozoic synorogenic conglomeratic succession in the Zagros basin, Iran (چکیده)
64 - Fasciculate Kleopatrinid corals from the Bashkirian (late Carboniferous) of Sardar Formation (Ozbak-Kuh Mountains, East-Central Iran) (چکیده)
65 - First report of Quaternary mammals from the Qalehjough area, Lut Desert, Eastern Iran (چکیده)
66 - Permian Calcareous algae from the Khachik Formation at the Ali Bashi Mountains, NW of Iran (چکیده)
67 - کنودونت‌های پرمین پسین ـ تریاس پیشین برش زال در شمال باختر ایران (چکیده)
68 - حفاری‌های زیستی واقع در صدف اویسترهای سازند چهل کمان در برش شیخ (چکیده)
69 - پالینولوژی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
70 - کنودونتهای ووچیاپینگین برش زال در شمال باختر ایران (چکیده)
71 - انطباق زونهای زیستی سازند آبدراز (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) برمبنای روزنداران پلانکتونیک و پالینومورفها (داینوفلاژلهها) (چکیده)
72 - پالینوفاسیس و میکروفاسیس سازند آبدراز در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
73 - معرفی ماکروفسیلهای گیاهی برش سراپرده(شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر (چکیده)
74 - Foraminiferal paleoecology and paleoenvironmental reconstructions of the lower Miocene deposits of the Qom Formation in Northeastern Isfahan, Central Iran (چکیده)
75 - عناصر اسکلریت هولوتورینهای کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان (چکیده)
76 - اولین گزارش از براکیوپودهای میوسن زیرین منطقه دیزلو (شمال اصفهان) (چکیده)
77 - Upper Oligocene to Lower Miocene foraminifera from the Qom Formation (Central Iran) (چکیده)
78 - Systematic notes on Burdigalian Echinoids from the Qom Formation in the Bagher Abad area, Central Iran (چکیده)
79 - The ammonoids from the Late PermianParatirolitesLimestone of Julfa (East Azerbaijan, Iran) (چکیده)
80 - مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران (چکیده)
81 - زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
82 - اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus ? halemidiformis از توالیهای کربناته سازند تیرگان (خاورحوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
83 - Eocene climatic events recorded in dinoflagellate cyst assemblages from the Kopeh-Dagh Basin, NE Iran; a statistical approach (چکیده)
84 - معرفی گونه (Blumenbach, 1805) Palorbitolina lenticularis، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی­های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه­ داغ، شمال خاور ایران (چکیده)
85 - استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران (چکیده)
86 - پالینواستراتیگرافی سازند‌ سنگانه‌ در‌ شرق‌ و‌ مرکز‌ حوضه رسوبی‌ کپه‌داغ بر‌ مبنای‌ سیست‌ داینوفلاژله ها (چکیده)
87 - استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
88 - Palynostratigraphy and palynofacies of the sanganeh formation in Qarah-Su section (NE, Iran) (چکیده)
89 - مطالعه بقایای پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهای یافته و کانی میکائیل و مفهوم دیرینه اقلیم شناسی آنها (چکیده)
90 - متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو (کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) (چکیده)
91 - روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ) (چکیده)
92 - بوم شناسی دیرینه و بررسی نحوه استقرار براکیوپودهای ووچیاپینگین (جلفین) در برشهای چینه شناسی شمال باختر ایران (چکیده)
93 - زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش باغک پادها ( شرق حوضه رسوبی کپه داغ ) براساس داینوفلاژله ها (چکیده)
94 - پالینوفاسیس سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
95 - زیست چینه نگاری سازند تیرگان براساس پالینومورفها و روزن داران کف زی در شرق حوضهی کپه داغ (چکیده)
96 - پالئواکولوژی مرجانهای کربونیفر میانی در برش زلدو (کوه های ازبک کوه) (چکیده)
97 - Some rugose corals from the Devonian (Givetian and Frasnian) of Northeastern Iran (چکیده)
98 - Description of some rugose corals from the Givetian and Lower Frasnian of the Eastern Alborz Mountains, NE Iran (چکیده)
99 - Solitary rugose corals from the Givetian of the Khoshyeilagh Formation (Eastern Alborz Mountains, NE Iran) (چکیده)
100 - دیرین بوم شناسی و محیط دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران (چکیده)
101 - استفاده از پالینوفاسیسها در مقایسه عمق نسبی دیرینه شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده در دو برش دره شهر و الگو (چکیده)
102 - زیست چینه نگاری توالیهای چانگزینگین در شمال باختر ایران بر اساس کنودونتها (چکیده)
103 - بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز (چکیده)
104 - مطالعه گسترش فرامینیفرهای ائوسن ـ الیگوسن در برش اسلام قلعه (جنوب غرب مشهد) (چکیده)
105 - پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ (چکیده)
106 - معرفی گونه جدید براکیوپود Triplesia bojnurdiansis n. sp در توالیهای اردویسین پسین جنوب بجنورد برای اولین بار از ایران (چکیده)
107 - مرجان های کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو، کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی (چکیده)
108 - Faunal changes near the End Permian Extinction: the brachiopods of the Ali Bashi Mountains, NW Iran (چکیده)
109 - High-resolution stratigraphy of the Changhsingian (Late Permian) successions of NW Iran and the Transcaucasus based on lithological features, conodonts and ammonoids (چکیده)
110 - Paleoenvironmental reconstruction of the upper Cretaceous succession (Abtalkh Formation) of the Kopeh-Dagh Basin, northeastern Iran based on foraminiferal and palynological analyses (چکیده)
111 - A note on the discovery of the suturocavate dinoflagellate cyst (Limbodinium absidatum) in the Middle East (Binalud Mountains, NE Iran (چکیده)
112 - نخستین گزارش از مرجانهای سازند خان (برش راهدار، کوههای کلمرد، شرق ایران) (چکیده)
113 - زیست چینه نگاری بالاترین بخش رسوبات دریایی ائوسن بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در دامنه های جنوبی پهنه ساختاری بینالود، آبادی قلعه وزیر (قلعه بازار) (چکیده)
114 - Morphological and systematic interpretation of some Late cretaceous (Turonian-Santonian) irregular echinoids, Kopet-dagh Basin, NE Iran (چکیده)
115 - Comparisons between the Urgonian platform carbonates from eastern Serbia (Carpatho-Balkanides) and northeast Iran (Kopet-Dagh Basin): Depositional facies, microfacies, biostratigraphy, palaeoenvironments and palaeoecology (چکیده)
116 - Barremian-Aptian Dasycladalean algae, new and revisited, from the Tirgan Formation in the Kopet Dagh, NE Iran (چکیده)
117 - Balkhania balkhanica Mamontova, 1966 (benthic foraminifera) and Kopetdagaria sphaerica Maslov, 1960 (dasycladalean alga) from the Lower Cretaceous Tirgan Formation of the Kopet Dagh mountain range (NE Iran) and their paleobiogeographic significance (چکیده)
118 - Reconstruction of the last marine connectivity of the Zagros basin, based on fossil evidences of the clastic-dominated Bakhtiari Formation (چکیده)
119 - رژیم های تغذیه ای و بوم شناسی دیرینه شکم پایان دریایی توالی کنگلومرایی بختیاری در منطقه شلمزار (چکیده)
120 - Miocene scleractinian corals from a mixed siliciclastic–carbonate system: Bakhtiari succession, Zagros Basin (central-western Iran) (چکیده)
121 - براکیوپودها، شاخصی برای بررسی همزیستی در مطالعات بوم شناختی: مثالی از براکیوپودهای پرمین پسین شمال باختری ایران (چکیده)
122 - Age assignment of section 4 of Teichert et al. (1973) at Ali Bashi Mountains (Julfa, NW Iran) (چکیده)
123 - میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران) (چکیده)
124 - Dinoflagellate cysts from the Upper Bajocian–Lower Oxfordianof the Dalichai Formation in Binalud Mountains (their biostratigraphical and biogeographical significanceNE Iran): (چکیده)
125 - برآورد دمای آب دریا در زمان ته نشینی و شوری دیرینه رسوبات سازند دلیچای در رشته کوه های بینالود با استفاده از داده های ایزوتوپی (چکیده)
126 - اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی (چکیده)
127 - نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها (چکیده)
128 - پالئواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ،بر اساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک (چکیده)
129 - Late Maastrichtian benthic foraminiferal response to palaeoenvironmental changes: a case study from the AbTalkh Formation, west of Kopeh-Dagh Basin, Iran (چکیده)
130 - اولین گزارش از بریوزواهای سازند کلات در برش تنگ دوبرادر، شمال شرق مشهد (چکیده)
131 - مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند جمال در برش علی بیک (غرب شهرستان بردسکن) (چکیده)
132 - پالئواکولوژی مرز ایپرزین- لوتتین بر مبنای فرامینیفرها در برش یاقل، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
133 - اولین گزارش از ایکنوفسیل Paleodictyon majus از نهشته های ائوسن واقع در برش تنگ علیا( شمال غرب نیشابور) (چکیده)
134 - اولین گزارش از جنس سوکولوویا (Sokolowia)همراه با مدل زندگی و پالئواکولوژی این جنس در سازند خانگیران، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
135 - بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش تنگ دوبرادر شمال شرق مشهد (چکیده)
136 - بررسی و معرفی بریوزوئرهای سازند جمال در منطقه بردسکن(برش علی بیگ) (چکیده)
137 - اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد (چکیده)
138 - بررسی فرامینیفرهای آگلوتینه ی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان،شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ (چکیده)
139 - توصیف بایواستراتیگرافی مرز ائوسن زیرین، میانی در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
140 - پالئواکولوژی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
141 - اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد،جنوب مشهد (چکیده)
142 - زیست چینه نگاری گذر ائوسن پیشین – میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ (چکیده)
143 - الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
144 - زیست چینه شناسی ردیف سنگهای ژوراسیک میانی – پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
145 - فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوههای بینالود (شمال خاوری ایران) (چکیده)
146 - معرفی گونه Metopaster parkinsoni Forbes, 1848، از خانواده گنیاستریده (ستاره‌های دریایی) در توالیهای کرتاسه شمال خاور ایران و بررسی اولین فرآیندهای بیواستراتینومیکی بر روی آن (چکیده)
147 - پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیر بلاغ، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
148 - Introducing some echinoderms from the Tirgan Formation, Kopeh-Dagh Basin, NE of Iran (چکیده)
149 - معرفی میکروپروبلماتیکهای سازند نایبند در برش حسن‌آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیطهای رسوبی دیرینه (چکیده)
150 - مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی نهشته های ائوسن در برش تنگ علیا واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
151 - بررسی زیست چینه ای مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب (چکیده)
152 - میکرو بایواستراتیگرافی مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب(شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
153 - بررسی سازند آب تلخ و تعیین مرز سانتونین- کامپانین در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
154 - Age determination of Abderaz Formation based on Foraminifera in Shurab section-east Kopet- Dagh basin, NE Iran (چکیده)
155 - The survey of Middle- Late Jurassic rocks in the west of Binalud Range Zone based on Macrofossils (چکیده)
156 - Biostratigraphy of Abderaz Formation based on Foraminifera in Abderaz Village section (Kopet- Dagh), NE Iran (چکیده)
157 - Palynofacies and Paleoenvironmental of the Sarcheshmeh formation at Anjirbolagh section east of Kopet- Dagh (northeast of Mashhad, Iran) (چکیده)
158 - چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) (چکیده)
159 - سنگهای آهن دار اوولیتی و موقعیت چینه شناسی آنها در سازند شیشتو واقع در حوض دوراه، جنوب شرق طبس (چکیده)
160 - Juraella bifurcata Bernier, 1984 (Calcareous alga, Gymnocodiaceae?) fromthe lower cretaceous (Barremian) Tirgan Formation of the kopetdagh basin, NE Iran (چکیده)
161 - اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری (چکیده)
162 - مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) (چکیده)
163 - بررسی زیست چینه ای و میکروفاسیس رسوبات کرتاسه پیشین در جنوب گناباد (چکیده)
164 - میکروپالئونتولوژی و ریزرخساره های سازند چهل کمان در کوه بابا کمال (کلات نادری)، حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
165 - مطالعه زیست چینه ای کرتاسه پسین با تکیه بر خارپوستان در شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
166 - زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین در برش حمام قلعه بر اساس اینوسرامیدها (چکیده)
167 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش حمام قلعه بر اساس میکروفیسلهای پلانکتونیک (چکیده)
168 - معرفی فسیلهای میکروپروبلماتیک تریاس پسین در شمال باختری فردوس (چکیده)
169 - معرفی فرامینیفرهای تریاس پسین سازند نایبند در شمال باختری فردوس (چکیده)
170 - مطالعه ماکروفسیلهای سازند سرچشمه در برش انجیربلاغ (شمال شرق مشهد) (چکیده)
171 - مطالعه کورتکس اووئیدهای آهندار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل آنها (چکیده)
172 - تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد) (چکیده)
173 - تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی (چکیده)
174 - پالینواستراتیگرافی سازند سرچشمه در برش انجیر بلاغ شرق کپه داغ (چکیده)
175 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ) (چکیده)
176 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) (چکیده)
177 - اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه (چکیده)
178 - شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد (چکیده)
179 - پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهر آباد و شرق بجستان (چکیده)
180 - نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس (چکیده)
181 - خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران (چکیده)
182 - بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند آبدراز در دو برش اطراف چهچه (چکیده)
183 - گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی (چکیده)
184 - پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری) (چکیده)
185 - معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد (چکیده)
186 - تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان (چکیده)
187 - معرفی مرجانهای فرازنین برش چهاربرج-شمال باختر اسفراین-البرز خاوری (چکیده)
188 - بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
189 - چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی (چکیده)
190 - بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در بقیع (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
191 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو (چکیده)
192 - مطالعات میکروبایواستراتیگرافی نهشته های ائوسن در غرب رشته کوههای بینالود واقع در شمال غرب شهرستان نیشابور (چکیده)
193 - میکرواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آبدراز در دو برش قلعه زو (شمال غرب شیروان) و زنگولانلو (جنوب درگز) (چکیده)
194 - رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های ژوراسیک میانی تا فوقانی در دهنه حیدری (شمال غرب نیشابور) (چکیده)
195 - نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل ااولیت های آهن دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس (چکیده)
196 - Icriodus and Polygnathus (Conodonts) from the Late Devonian of Eastern Iran, and Middle-Late Devonian of Northern Iran (چکیده)
197 - Early Carboniferous (Tournaisian) conodont faunas from eastern and northern Iran (چکیده)
198 - Cephalopods and Stratigraphical Position of Cephalopod Bed of Shishtu Formation, Iran (چکیده)
199 - مرجان های ژیوسین بالایی - فرازنین سازنده بهرام، جنوب ازبک کوه (چکیده)
200 - Major, Trace and REE geochemistry of Paleo – Tethys Collision – Related Granitoids from Mashhad, Ira (چکیده)
201 - middle devonian - early carboniferous conodont faunas from the khoshyeilagh formation alborz mountai (چکیده)
202 - The Upper Devonian Annulata Event in the Shotori Range-eastern Iran (چکیده)
203 - Palmatolepis (conodonta ; Lete Devonian) from the Tabas Region, Eastern iran (چکیده)
204 - Late Devonian and middle-late Devonian conodonts frome eastern and northern iran (چکیده)
205 - زيست چينه شناسي سنگهاي دونين كوه زو ، جنوب غرب بجنورد و كنودونت ها (چکیده)
206 - icriodus and polygnathus conodont fauna; late devonian from east and middle- late devonian from nort (چکیده)
207 - palmatolepis (conodonta; late devonian) from the tabas region eastern iran (چکیده)
208 - جنس كنودونتي palmatolepis (دونين پسين) از سازند شيشتو، شرق ايران و سازند خوش ييلاق، شمال ايران (چکیده)
209 - يافته هاي جديد سنگ چينه اي سازند فهليان در فرو افتادگي دزفول (جنوب غرب ايران) با استفاده از نمودارها (چکیده)
210 - بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان (چکیده)