بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohamad Reza Ahanchian


موارد یافت شده: 220

1 - عناصر برنامه درسی مطلوب برای توسعه کنشگری اجتماعی زنان از طریق آموزش و پرورش رسمی در ایران (چکیده)
2 - توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA) (چکیده)
3 - راهکارهای بهبود رفتار کارآفرینانه مدیران مدارس متوسطه اول شهر بیرجند (چکیده)
4 - اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی (چکیده)
5 - الزامات رهبری کارآفرینانه در مدارس (مطالعه موردی: هنرستان‌های شهر مشهد) (چکیده)
6 - Scrutinizing the Professional Agency of EFL Teachers: Identifying the Contributors and Manifestations (چکیده)
7 - جهت دهی به آینده: پیوند توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی سازمان (چکیده)
8 - A qualitative study of diversity management practices in Iran's private sector organizations (چکیده)
9 - بررسی الزامات تامین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی (چکیده)
10 - آزمون توصیفی سازگاری و اثربخشی رهبر (چکیده)
11 - جلوه های مدیریت در سیمای نماز (چکیده)
12 - نقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخص های رهبری تحولی (چکیده)
13 - تربیت اخلاقی و سعادت در نظام آموزشی ایران (مقابلة دیدگاه فارابی، لاک، رورتی) (چکیده)
14 - سیر تحول فلسفه تربیت حرفه ای در نظام آموزشی ایران (چکیده)
15 - فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های روان پزشکی (چکیده)
16 - بازنمایی ساختار علمی رشته مدیریت آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته اعضای هیأت علمی (چکیده)
17 - بازنمایی تولید دانش رهبری و مدیریت آموزشی در مجلات تخصصی بین المللی و پایگاه های داده جهانی (چکیده)
18 - تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
19 - مطالعه کیفی وضعیت تیم سازی و کارتیمی در دانشگاه های دولتی ایران (چکیده)
20 - بررسی پدیدار‌شناسانه توانمندسازی مالی از دیدگاه مدیران مدارس (چکیده)
21 - شناسایی شاخص‌های اهداف مطلوب برای دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آن‌ها (چکیده)
22 - دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه‌های ایران (چکیده)
23 - شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توه به آنها (چکیده)
24 - ارائه الگوی درس هوشمندی رقابتی برای برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی (چکیده)
25 - A comparative study of the professional development processes of Iranian and British school principals (چکیده)
26 - تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش (چکیده)
27 - طراحی چارچوبی برای تبیین هویت حرفه‌ای معلمان ایرانی از منظر مناسبات قدرت (چکیده)
28 - تضمین کیفیت بیرونی آموزش عالی در دوران همه گیری کووید 19: تجارب کشورهای اروپایی (چکیده)
29 - الگوی علی روابط بین فرایندهای شناختی و رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
30 - شایستگی شبکه سازی دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی: ضرورتی در عصر پساکرونا (چکیده)
31 - توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های صنعتی (چکیده)
32 - An exploratory study on competitive intelligence: Managers\\\' information needs in higher education sector (چکیده)
33 - ارزیابی نظریه‌پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین‌رشته‌ای (چکیده)
34 - School principals perception of professional ethics and the extent of its observance in high schools (چکیده)
35 - ابعاد و الزامات حرفه‌ ای‌ شدن مدیران‌ مدارس (مورد مطالعه: دبیرستان‌های دخترانه شهر مشهد) (چکیده)
36 - شناسایی شاخص های روش های یاددهی و یادگیری مطلوب برای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آن ها (چکیده)
37 - شناسایی شاخص های محتوای مطلوب برای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توه به آن ها (چکیده)
38 - شاخص‌های محیط‌های‌ یاددهی و یادگیری مطلوب برای دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آنها (چکیده)
39 - مطالعه تطبیقی چگونگی ارزشیابی از درس در دانشگاه های ایران و دانشگاه های برتر جهان (چکیده)
40 - Leading Higher Education in Iran during COVID - 19 Pandemic: Reporting the Policies and Progresses (چکیده)
41 - Analyzing the Impact of Diversity Management on Innovative Behaviors through Employee Engagement and Affective Commitment (چکیده)
42 - سفری به فراسوی حصارها در واکاوی نشانگان حکومت مندی در مدارس (چکیده)
43 - بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
44 - The competitive intelligence diamond model with the approach to standing on the shoulders of giants (چکیده)
45 - برنامه توسعه فردی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای اعضای هییت علمی (چکیده)
46 - کاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمان (چکیده)
47 - بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی (چکیده)
48 - تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
49 - بررسی وضعیت ایفای نقش مربیگری عملکرد سرپرستان(مورد: شرکت ایران خودرو خراسان) (چکیده)
50 - آموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانی (چکیده)
51 - نقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی (چکیده)
52 - ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی (چکیده)
53 - دامهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی (چکیده)
54 - شناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پروری (چکیده)
55 - تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران (چکیده)
56 - ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجی (چکیده)
57 - مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران (چکیده)
58 - بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت (چکیده)
59 - تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی (چکیده)
60 - مدل‌یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک‌شغل کارکنان با نقش تعدیل‌گر قاطعیت مدیر (چکیده)
61 - بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتی (چکیده)
62 - ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
63 - ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی (چکیده)
64 - Understanding the Process of Organizational Commitment Origination in Managers Based on the Grounded Theory with an Emergent Approach Case Study: Iran Airports (چکیده)
65 - ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
66 - طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
67 - Applying Human Performance Technology for Performance Improvement in Afghanistan High Schools (چکیده)
68 - تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
69 - Developing and Accreditation the Proposed a Model for Evaluation Educational Quality for PNU University (چکیده)
70 - تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
71 - مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایران (چکیده)
72 - ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری (چکیده)
73 - سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (چکیده)
74 - مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی (چکیده)
75 - تأثیر «ادراک از بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن: با نقش تعدیل‌گر «ارزش‌های کاری» (چکیده)
76 - آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
77 - پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
78 - بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال (چکیده)
79 - بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
80 - ارتباط سبک تصمیم گیری و یادگیری خودراهبر در دانشجویان هوشبری (چکیده)
81 - همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (چکیده)
82 - پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
83 - مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (چکیده)
84 - فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد (چکیده)
85 - کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش (چکیده)
86 - در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) (چکیده)
87 - کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران (چکیده)
88 - سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها (چکیده)
89 - Design and evaluation of Antibiotic Prophylaxis in Web-based dental continuing education course based on the constructivist (چکیده)
90 - روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
91 - شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (چکیده)
92 - انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
93 - برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری تحلیل روند و رگرسیون (1396-1392) (چکیده)
94 - واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه (چکیده)
95 - The ceasefire after leadership paradigm wars (چکیده)
96 - مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی (چکیده)
97 - Conflict Management Styles Among Iranian Critical Care Nursing Staff (چکیده)
98 - انسان فرهیخته سینوی (چکیده)
99 - تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری (چکیده)
100 - Can Knowledge Management Be Implemented in the Teaching of Medical Sciences (چکیده)
101 - رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان (چکیده)
102 - Philosophy of Teacher Education in Iran (چکیده)
103 - شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی (چکیده)
104 - ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390 (چکیده)
105 - بررسی تطبیقی ادراک نقش و محورهای عملکرد مدیران گرو ههای آموزشی در دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد (چکیده)
106 - وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی (چکیده)
107 - کندوکاوی بر واقعیت های زنده نظارت آموزشی (چکیده)
108 - Nurses burnout in psychiatric wards (چکیده)
109 - ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران (چکیده)
110 - تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد (چکیده)
111 - اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
112 - Knowledge Architecture: Teachers’ Knowledge-based Activities in Schools’ Educational System (چکیده)
113 - نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان (چکیده)
114 - بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
115 - نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
116 - Knowledge Creation in Nursing Education (چکیده)
117 - آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
118 - شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان (چکیده)
119 - مشکلات فراروی مجریان طرحهای ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آموزشی (چکیده)
120 - گونه‌شناسی رویکرد آموزشی پداگوژی، آندراگوژی، هیوتاگوژی موجود و مطلوب در مؤسسات آموزش عالی آزاد در راستای بهبود اشتغال: دیدگاه مدیران، اساتید و دانشجویان (چکیده)
121 - نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد (چکیده)
122 - بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی (چکیده)
123 - Measuring the effectiveness of a CMC based training in universities (چکیده)
124 - Globalizing organization by learning-centered virtual teams (چکیده)
125 - در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) (چکیده)
126 - عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران (چکیده)
127 - یادگیری الکترونیکی، نقطه عزیمت به سوی مدرسه پست مدرن: درس هایی برای مدیران آموزشی (چکیده)
128 - بررسی رابطه میان سابقه خدمت (سن) و نگرش مدیران گروه، اعضای هیئت علمی و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به آموزش از طریق اینترنت (چکیده)
129 - بازکاوی گسست در آمایش آموزش عالی و راهبردهای توسعه علم و فناوری کشور (چکیده)
130 - ارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزش گروهی (چکیده)
131 - نقش محیط آموزشی - پژوهشی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی (چکیده)
132 - آمیخته بازاریابی خدمات: ابزار توسعه آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
133 - تبیین فرایند مدیریت دانش پرستاری (مطالعه گراندد تئوری) (چکیده)
134 - بررسی رابطه هوش اجتماعی مدیران با میزان تیم گرایی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
135 - اولویت بندی نقش سبک های تفکر بر گرایش های پژوهشی (چکیده)
136 - سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضوی (چکیده)
137 - به هم وابستگی «آموزش و پرورش و فرهنگ» و وظیفه های پژوهشگر تربیتی (چکیده)
138 - نقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزش های سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر (چکیده)
139 - درس هایی برای طراحی و اجرای برنامه توسعه آموزش: مرور تجربه های آمایش آموزش عالی ایران 90-89 (چکیده)
140 - بررسی تطبیقی میزان گرایش مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی به ویژ گی های رهبری آموزشی (مدل دیموک و والکر) (چکیده)
141 - ارزیابی مبتنی بر استانداردهای کیفی: میانجی سلامت سازمانی در دانشگاه ها (چکیده)
142 - بررسی وضعیت آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی ایران (چکیده)
143 - طنز و شوخی: راهی به سوی ساختارشکنی در نظام تعلیم و تربیت (چکیده)
144 - تبیین انتظارات صنعت از توان پژوهشی دانشگاه (با تاکید بر پژوهش های علوم انسانی) (چکیده)
145 - Investigation of the relationship between emotional intelligence and dimensions of power sources of high school principals of Neishabour city in academic year 2005-2006 (چکیده)
146 - Students need for cognition affects their information seeking behavior (چکیده)
147 - حقیقت نجات دهنده و تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران مقابله دیدگاه فارابی و لاک با رورتی (چکیده)
148 - پس انداز دانش پرستاری - تحلیل محتوا (چکیده)
149 - آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایران (چکیده)
150 - مدیریت دانش در علوم پزشکی (چکیده)
151 - نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
152 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
153 - آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش (چکیده)
154 - هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی (چکیده)
155 - نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد (چکیده)
156 - بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب (چکیده)
157 - پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان دختر و پسر براساس سبک های شخصیت (NEO) آنان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
158 - بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها (چکیده)
159 - ارتباط بین سبک تفکر و سبک حل مشکل در دانشجویان پرستاری (چکیده)
160 - تعیین شاخص های موثر در بهره وری فردی کارکنان و روش محاسبه کمی آن (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (چکیده)
161 - شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها (چکیده)
162 - رابطه تفکر انتقادی، راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود (چکیده)
163 - تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری (چکیده)
164 - سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌ها تفکر و پیشرفت تحصیلی (چکیده)
165 - آمایش آموزش عالی و سیاست های علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاری (چکیده)
166 - نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی (چکیده)
167 - بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو (چکیده)
168 - باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
169 - الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری (چکیده)
170 - بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران (چکیده)
171 - تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل (چکیده)
172 - مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب (چکیده)
173 - بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتبـاطی مدیران و رضایت شغلی کـارکنان در ادارات کل استان خـراسان شمالی در سال 86-85 (چکیده)
174 - بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی (چکیده)
175 - نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
176 - بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
177 - سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمان (چکیده)
178 - ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص ها (چکیده)
179 - انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه (چکیده)
180 - راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران (چکیده)
181 - رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت (چکیده)
182 - آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری (چکیده)
183 - ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان (چکیده)
184 - نقش عوامل اجتماعی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
185 - مقایسه خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
186 - دانشجویان برای چه پژوهش می کنند؟ (مقایسه سبکهای انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مختلف) (چکیده)
187 - The Role of Social - Cognitive References in Academic Situations on Students’ Research Self - Efficacy and Research Motivation: Testing a C ausal M odel (چکیده)
188 - تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه (چکیده)
189 - نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی (چکیده)
190 - بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی (چکیده)
191 - ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی (چکیده)
192 - کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی (چکیده)
193 - System of educational and qualification-based management:a metaanalysis about management models on the basis of competency (چکیده)
194 - عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
195 - The mediating role of basic psychological needs in relation between job characteristics and organizational citizenship behavior (چکیده)
196 - اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهد (چکیده)
197 - بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان (چکیده)
198 - Comparing factor structure of research motivation in PhD and M.A students (چکیده)
199 - ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی (چکیده)
200 - بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
201 - Running school-based management in Iranian schools: Requirements and challenges (چکیده)
202 - راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها (چکیده)
203 - رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد (چکیده)
204 - رهبری یا مدیریت: آیا رهبری تحولی یک سبک اثربخش برای بهبود عملکرد و ارتقای رضایت شغلی معلمان است؟ (چکیده)
205 - روش شناسی (طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالی: مورد دانشگاه فردوسی) (چکیده)
206 - ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپ (چکیده)
207 - زیر ساخت های مدرن علوم تربیتی (چکیده)
208 - سازمــان‌ها و هویــت ما (چکیده)
209 - Postgraduate programs: Where teaching and research integrate together to assist academic staff for competency (چکیده)
210 - بررسی استانداردهای حرفه ای روسای دانشگاه ها به منظور ارایه چهارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی (چکیده)
211 - بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران (چکیده)
212 - A survey on the quality of learning organization in Mashhad public schools based on Peter Senge disciplines (چکیده)
213 - بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (چکیده)
214 - Barriers to teaming: An Iranian case study for virtual training in universities (چکیده)
215 - فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای (چکیده)
216 - Culture and the processes of virtual teaming for training (چکیده)
217 - نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری (چکیده)
218 - نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت (چکیده)
219 - نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از دیدگاه مدیران و کارکنان: الزامات تغییر، سطح رضایت، آسیب ها (چکیده)
220 - تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی (چکیده)