بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدهادی زرقانی


موارد یافت شده: 167

1 - تأثیر بازارچه‌های مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین (نمونه موردی: بازارچه مرزی شوشمی نوسود) (چکیده)
2 - بیوتروریسم و تهدید عناصر زیرساخت خدمات عمومی شهری (چکیده)
3 - بررسی و تحلیل جایگاه توانمندی نظامی در قدرت نرم کشورها (چکیده)
4 - بررسی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی موثر بر قدرت ملی کشورها (چکیده)
5 - Assessment of the age friendly city indicators in Mashhad focusing on urban managers and the elderly (چکیده)
6 - Spatial distribution of regional infrastructures in the northeast of Iran using GIS and Mic Mac observation (A case of Khorasan Razavi province) (چکیده)
7 - بررسی و تحلیل ماهیت قدرت نرم در سطح دولت-ملت ها (چکیده)
8 - تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی )نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان( (چکیده)
9 - تغییر اقلیم و تاثیر آن بر امنیت پایدار با تاکید بر امنیت مرزی (چکیده)
10 - بسترهای ژئواکونومیکی امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی (نمونه موردی شهرستان چابهار) (چکیده)
11 - تحلیل تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان در رابطه با همسایگان (چکیده)
12 - واکاوی اندیشه های تقریبی در تحقق وحدت امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های استاد شهید مطهر ی (چکیده)
13 - تبیین مبانی صلح در دین اسلام با تاکید بر نهج البلاغه (چکیده)
14 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
15 - تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری (چکیده)
16 - اهمیت نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در بسط روابط ایران و ازبکستان (چکیده)
17 - تحلیل دارایی های معیشت خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی مورد مطالعه: شهرستان تربت جام (چکیده)
18 - محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها (چکیده)
19 - تحلیل استراتژیک دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد (چکیده)
20 - تحلیل مدل نقش همگرایی ملی به عنوان مبنای همگرایی منطقه ای درجهان اسلام مطالعه موردی: خاورمیانه (چکیده)
21 - چالش های امنیتی تنوع قومیتی و توسعه نامتجانس نمونه موردی کشور نیجریه (چکیده)
22 - نقش مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی در امنیت مرزی (چکیده)
23 - آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی در سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه: استان مازندران (چکیده)
24 - تروریسم سایبری و امنیت زیرساخت برق شهری مشهد (چکیده)
25 - تبیین و شناخت عوامل موثر بر احساس امنیت در شهر مرزی (چکیده)
26 - تحلیل نماد پردازی در جغرافیای فرهنگی از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
27 - حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی (چکیده)
28 - واکاوی زمینه‌های تهدید «قلمروی مؤثر ملّی» در ایران از منظر شکاف‌های قومی (مورد پژوهی: بلوچ‌ها) (چکیده)
29 - یک جاده چند راهبرد . تحلیل اهداف و منافع بازیگران در احیای جاده ابریشم (چکیده)
30 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
31 - شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد (چکیده)
32 - نقش پدیده های ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد، یاقول، نوخندان و باج گیران) (چکیده)
33 - تحول گفتمانی «دولت – ملت» در گذار به ژئوپلیتیک پست مدرن (چشم‌انداز دولت پسا‌سرزمینی) (چکیده)
34 - تحلیل بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در دهه گذشته (مطالعه موردی جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا) (چکیده)
35 - تحلیل نقش متغیر همسایگی و مذهب در الگوی رای کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخاباتی قاینات و زیرکوه) (چکیده)
36 - IdentifyiIdentifying and Analyzing the Effects of Variables and Indicators Effectively on the Strategic Importance of Harirud for Iran with the Interaction Impact Analysis Approach (چکیده)
37 - بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان (چکیده)
38 - کاربرد سنجش از دور در آمایش و سازماندهی منابع مشترک مناطق مرزی (چکیده)
39 - تبیین و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها با تأکید بر مرزهای خشکی (چکیده)
40 - بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در قدرت ملی (چکیده)
41 - تحلیل پیامدهای منطقه ای و جهانی بحران ژئوپلیتک سوریه با تاکید بر بحران آوارگان (چکیده)
42 - تحلیل فضایی نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در شهر مشهد (چکیده)
43 - شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود (چکیده)
44 - تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران بر اساس نگرش سیستمی (چکیده)
45 - بررسی شاخص‌های توسعه در مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی روستاهای مرزی شهرستان درگز) (چکیده)
46 - بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی (چکیده)
47 - ارزیابی نقش و تاثیر عوامل سیاسی-قانونی در شکل گیری دولت محلی در ایران بر اساس تفکر سیستمی (چکیده)
48 - تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا (چکیده)
49 - تحلیل چالش های امنیتی حاشیه نشینی در کلانشهرها با تاکید بر شهر مشهد (چکیده)
50 - تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (چکیده)
51 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
52 - نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرافیست های بنام اروپایی از امپراتوری عثمانی (چکیده)
53 - تحلیل اصول و ملاحظات امنیتی در زیرساخت حمل و نقل شهری در کلانشهرهای ایران (چکیده)
54 - تبیین ژئوپلیتیک زیست‌محیطی دریای خزر (بررسی منشأ آلودگی و علل‌های ژئوپلیتیکی آن) (چکیده)
55 - تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر بروز چالش هیدروپلیتیکی رودهای مرزی با تاکید بر منطقه جنوب آفریقا (چکیده)
56 - چالش های سکونتگاه های مرزی در بهره برداری از آب های مشترک مرزی (چکیده)
57 - تغییرات مرفولوژیک رودخانه های مرزی‌ و نقش آن در تنش‌های هیدروپلیتیک (چکیده)
58 - تحلیل آثار و پیامدهای اجتماعی امنیتی خشکسالی - با تاکید بر استان های شرقی (چکیده)
59 - بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند (چکیده)
60 - رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران (با تأکید بر کد بازنمایی و تصویر‌سازی ژئوپلیتیک) (چکیده)
61 - نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزها (چکیده)
62 - اریابی پتانسیل های شهر مشهد جهت تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک با تاکید بر فضاهای بازی و سبز-سلامت و بهداشت کودکان (چکیده)
63 - Qualitative Evaluation of the Potentials of Mashhad To become an Age-Friendly City (چکیده)
64 - تحلیل اصول و ملاحظات امنیتی در زیر ساخت حمل و نقل شهری در کلانشهرهای ایران (چکیده)
65 - بررسی متغیرهای مؤثر بر قدرت علمی و فناوری و ارائه مدل ارزیابی قدرت علمی و فناوری کشورها (چکیده)
66 - بیو تروریسم و امنیت شهری (چکیده)
67 - تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و هند در چارچوب وابستگی‌های متقابل (چکیده)
68 - تببین و تحلیل اختلافات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی (چکیده)
69 - ژئومورفولوژی منطقه ای شمال شرق (چکیده)
70 - شیعه‌‌هراسی به‌ مثابه قلمروسازی گفتمانی محور «غربی- عربی» در بحران‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه (مطالعه موردی: بحران سوریه) (چکیده)
71 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب (چکیده)
72 - جهان محلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه (چکیده)
73 - تحلیلی بر توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال های 92-1382 (طرح آمایش 5 تا 9) (چکیده)
74 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی - توریستی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
75 - بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها (چکیده)
76 - نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرفیست های بنام اروپایی از امپراطوری عثمانی (چکیده)
77 - به‌کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
78 - Geopolitica dell’islam sciita (چکیده)
79 - L’EVENTUALE DISGELO NELLE RELAZIONI TRA WASHINGTON E TEHERAN (چکیده)
80 - بررسی و تحلیل تهدیدات بیو تروریستی با تاکید بر ایران (چکیده)
81 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
82 - نقش و جایگاه کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرقی ایران در طرح‌های احیاء جاده ابریشم (چکیده)
83 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
84 - شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت (چکیده)
85 - بررسی تفاوت نگرش مردان و زنان عضو شوراهای اجتماعی محلات مشهد در شاخص های منتخب سرمایه اجتماعی (چکیده)
86 - بررسی و سطح‌بندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش وابستگی ژئوپلیتیک جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
87 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی- توریستی مؤثر برافزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
88 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید برکلانشهر رشت (چکیده)
89 - بررسی اثرات منفی خلاء رژیم حقوقی دریای خزر بر‌ مسائل زیست محیطی آن (چکیده)
90 - تحلیل بحران سوریه و نقش آن در نظام ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای (چکیده)
91 - بررسی و تحلیل بحران های جهان اسلام و چشم انداز آتی (چکیده)
92 - اصول و ملاحظات استقرار امنیت پایدار در مناطق مرزی جنوب شرقی ایران (چکیده)
93 - تحلیل نقش و جایگاه چابهار در وابستگی‌های ژئوپلیتیکی هند (چکیده)
94 - بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران (چکیده)
95 - بررسی نحوه استقرار مراکز انتظامی شهر مشهد براساس مدل SWOT و QSPM (چکیده)
96 - تحلیل ملاحظات دفاعی - امنیتی در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور (با تأکید بر تهدیدهای نظامی – تروریستی) (چکیده)
97 - ارزیابی تأثیر مولفه­ های سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای اجتماعی محلات مشهد (چکیده)
98 - تحلیل ملاحظات دفاعی- امنیتی در زیرساخت های شهری تهران و ضرورت تدوین پیوست امنیتی (چکیده)
99 - شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (چکیده)
100 - ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی (چکیده)
101 - تحلیل نقش بازارچة مرزی ماهیرود در توسعة فضایی- کالبدی منطقة مرزی با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت (چکیده)
102 - تحلیل نقش بازارچه های مرزی در گسترش امنیت مناطق مرزی «نمونه موردی:بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی» (چکیده)
103 - تحلیل نقش و کارکرد مکانهای نمادین شهرها در تحولات سیاسی مطالعه موردی: میدان تحریر مصر (چکیده)
104 - بررسی و ارزیابی شهر مشهد براساس شاخص‌های شهرخلّاق (چکیده)
105 - سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حمل و نقل درون شهری در کلان شهر مشهد بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
106 - تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
107 - ارزیابی شاخص‌‌های فضایی-کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند (چکیده)
108 - تحلیل ریسک اهمیت مراکز حیاتی، حساس و مهم کلانشهر مشهد با استفاده از مدل ANP (چکیده)
109 - ژئوپلیتیک مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت مرز و مناطق مرزی شرقی (نمونه موردی مرزهای خراسان رضوی-افغانستان) (چکیده)
110 - نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری در حکمروایی خوب ‌شهری (چکیده)
111 - برقراری امنیت شهری از طریق طراحی محیطی براساس مبانی اسلامی (چکیده)
112 - ارزیابی فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در مشهد براساس شاخص های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
113 - بررسی و تحلیل مولفه امنیت در شهر اسلامی (چکیده)
114 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در سازمان کشورهای صادر کننده گاز (چکیده)
115 - تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot (چکیده)
116 - بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی (چکیده)
117 - توسعه پایدار مناطق مرزی مبتنی براستراتژی فرصت محور ( نمونه موردی : منطقه مرزی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان ) (چکیده)
118 - بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان (چکیده)
119 - دیپلماسی شهری ، بررسی نقش و جایگاه شهرها به عنوان بازیگرجدید عرصه روابط بین الملل (چکیده)
120 - بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیر عامل با تاکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی (چکیده)
121 - بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرز‌ها و نقش آن در امنیت مرز نمونه موردی: مرزهای شرقی ایران(خراسان رضوی – افغانستان) (چکیده)
122 - تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیر عامل نمونه موردی بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه (چکیده)
123 - تعیین دقیق موقًعیت دقیق مسیر حرکت کشتی ها در مرز های دریایی با استفاده از شبکه حسگر بیسیم (چکیده)
124 - بررسی میزان آسیب پذیری سد ها ی خاکی با استفاده از شبکه حسگر بیسیم نمونه موردی سد گتوند علیا (چکیده)
125 - تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رأی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دورة دهم (چکیده)
126 - مهاجرت های بین المللی و امنیت ملی (چکیده)
127 - تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای (چکیده)
128 - ژئوپلیتیک دریایی و اهمیت حضور ایران در آبهای آزاد (چکیده)
129 - بررسی چالش های آبی استان خراسان جنوبی و نقش آن در امنیت (چکیده)
130 - بررسی و تحلیل بازتاب های سیاسی فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی با تاکید بر بازارچه مرزی ماهیرود) (چکیده)
131 - سنجش ورتبه بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام (چکیده)
132 - بررسی تحولات اخیر خاورمیانه و تاثیر آن بر نقش و جایگاه شیعیان (چکیده)
133 - ژئوپلیتیک مواد مخدر وامنیت مرزهای شرقی (چکیده)
134 - بررسی و تحلیل چالش های شهرهای مرزی در ایران با تاکید بر شهرهای استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
135 - توریسم بین المللی و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهری با تاکید بر کلانشهر مشهد (چکیده)
136 - نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در برقراری صلح و توسعه (چکیده)
137 - تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت پایدار (چکیده)
138 - تحلیل بازتابهای سیاسی- فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه مرزی با شماق مریوان) (چکیده)
139 - بررسی شاخص های موثر بر بی ثباتی نظام سیاسی (چکیده)
140 - شاخص شناسی بی ثباتی نظام سیاسی و تاثیر آن در برقراری امنیت پایدار (چکیده)
141 - نقش استراتژی توسعه فرهنگ دینی در ایجاد امنیت پایدار در مناطق تلفیقی (چکیده)
142 - شهرهای جهانی در ژئوپلیتیک شهری و دیپلماسی شهری (چکیده)
143 - چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام (چکیده)
144 - واکاوی تحولات ژئوپلیتیک و انقلابات اخیر در منطقه خاورمیانه (چکیده)
145 - نقش فردوسی توسی در تقویت و بازتولید هویت ملی (چکیده)
146 - مقایسه تطبیقی توانمندی ها و فعالیت های منطقه آزاد قشم و برخی مناطق آزاد جهان (چکیده)
147 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
148 - نقش رودهای مرزی در همکاری و همگرایی منطقه ای -نمونه موردی هریرود و سد دوستی- (چکیده)
149 - تحلیل ملاحظات نظامی- امنیتی در آمایش و مکان گزینی مراکز و استقرار گاههای نظامی با تاکید بر استان خراسان رضوی (چکیده)
150 - تحلیل کارکرد شاهنامه در تحکیم یکپارچگی ملی و علت وجودی کشور ایران (چکیده)
151 - تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش کلان شهر مشهد ـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی (چکیده)
152 - بررسی نقش دانشگاه فردوسی مشهد در گسترش همکاری های علمی ـ فرهنگی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
153 - جهانی شدن و نظام ژئوپلیتیک جهانی (چکیده)
154 - چالش های زیست محیطی خلیج فارس با تاکید بر آسیب های زیست محیطی جزایر مصنوعی امارات (چکیده)
155 - مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی (چکیده)
156 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
157 - تحلیل ملاحظات دفاعی امنیتی آمایش استان های مرزی . سیستان و بلوچستان (چکیده)
158 - فاجعه زیست محیطی دریاچه آرال . علل .پیامد ها . راهکارها (چکیده)
159 - نقش رودهای مرزی در همگرایی منطقه ای با تاکید بر هریرود و سد دوستی (چکیده)
160 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در اوپک گازی (چکیده)
161 - نقد و تحلیل مدل های سنجش قدرت ملی (چکیده)
162 - تحلیلی بر جایگاه ج.ا.ایران در ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربیدر سال 2007 (چکیده)
163 - طراحی مدل سنجش قدرت کشورها (چکیده)
164 - عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان و افغانستان (چکیده)
165 - تحلیل و ارزیابی متغیرها و شاخص های قدرت نظامی (چکیده)
166 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران (چکیده)
167 - Presentation a New Model to Measure National Power of the Countries (چکیده)