بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 7


موارد یافت شده: 437

1 - Five new complexes with deferiprone and N,N-donor ligands: evaluation of cytotoxicity against breast cancer MCF-7 cell line and HSA-binding determination (چکیده)
2 - Fischer–Tropsch synthesis using zeolitic imidazolate framework (ZIF‐7 and ZIF‐8)‐supported cobalt catalysts (چکیده)
3 - تحلیل نشانه‌شناسی برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های 60 و 70 (مطالعه موردی: کارتون‌های قصه‌های مجید، مدرسه موش‌ها، دنیای شیرین و قصه‌های تا‌به‌تا) (چکیده)
4 - ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات (چکیده)
5 - تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
6 - Simultaneous downregulation of miR-21 and upregulation of miR-7 has anti-tumor efficacy (چکیده)
7 - Naturally Occurring Level of Aflatoxin B1 Injures Human, Canine and Bovine Leukocytes Through ATP Depletion and Caspase Activation (چکیده)
8 - Genotyping of avian infectious bronchitis virus in Iran: Detection of D274 and changing in the genotypes rate (چکیده)
9 - Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Emulsion and Nano-emulsion of Ziziphora clinopodioides Essential Oil against Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
10 - Effect of Chitosan Coating Nano-emulsion Containing Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils on Escherichia Coli O157:H7 in Vacuum-packed Rainbow Trout Fillet (چکیده)
11 - Thermal Instability of Thin Accretion Disks in the Presence of Wind and a Toroidal Magnetic Field (چکیده)
12 - Differentiation and Apoptosis of U937 Leukemia Cells by an Active Compound from Dendrostellera lessertii (چکیده)
13 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
14 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
15 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
16 - بررسی فعالیت ض دویروسی پپتید کاتلیسیدین انسانی LL-37 بر روتاویروس در محیط برون نتنی (چکیده)
17 - Modeling of EDM Process Parameters Based on Design of Experiments and Optimization Using Genetic Algorithm (چکیده)
18 - INVESTIGATING MASTER STUDENTS’ MENTAL MODEL COMPLETENESS LEVEL OF GOOGLE WEB SEARCH ENGINE (چکیده)
19 - بررسی توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری- دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری و مقایسه آن با کودکان عادی (چکیده)
20 - The Human Cathelicidin LL-37, a Defensive Peptide Against Rotavirus Infection (چکیده)
21 - Inhibitory Effect of Nano-gel/emulsion of Chitosan Coating Incorporated with Ziziphora Clinopodioides Essential Oil and Nisin on Escherichia Coli O157:H7 Inoculated in Beef at Cold Storage Condition (چکیده)
22 - بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) (چکیده)
23 - BR2 and CyLoP1 enhance in-vivo SN38 delivery using pegylated PAMAM dendrimers (چکیده)
24 - Concentration-Dependent Dual Effects of Ciprofloxacin on SB-590885-Resistant BRAFV600E A375 Melanoma Cells (چکیده)
25 - Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish -Danio rerio- Larvae (چکیده)
26 - بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبه (چکیده)
27 - A 3-D numerical simulation of non-Newtonian blood flow through femoral artery bifurcation with a moderate arteriosclerosis investigating Newtonian/non-Newtonian flow and its effects on elastic vessel walls (چکیده)
28 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
29 - Using Design of Experiments Approach and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Process Parameters (چکیده)
30 - Atomistic simulation of proton transfer ability of Isopoly acid (IPA)/Heteropoly acid (HPA) doped Nafion® 117 for high-temperature fuel cell applications (چکیده)
31 - Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling (چکیده)
32 - الموسیقى الداخلیة ودلالاتها فی تشبیهات خطب نهج البلاغة (چکیده)
33 - Modeling and Optimization of EDM process parameters for Inconel 718 super alloy parts using regression modeling based on design of experiments approach and simulated annealing algorithm (چکیده)
34 - درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی) (چکیده)
35 - Evaluating single nucleotide polymorphism rs6983267 in Iranian esophageal cancer patients (چکیده)
36 - Investigating the association of rs6982267 polymorphism in CCAT2 long non-coding RNA with gastric cancer risk (چکیده)
37 - Identification of Bacterial Isolates of Pseudomonas fluorescens siderophore from Rhizosphere of Corn Fields and Evaluation of Iron Absorption by Corn (چکیده)
38 - Evaluating the association of single nucleotide polymorphism (SNP) rs6983267 with esophageal cancer in Iranian patients (چکیده)
39 - Inhibitory Effect of HL-7 and HL-10 Peptides on Human Breast Cancer Cells by Induction of the Expression of Antioxidant Enzymes (چکیده)
40 - تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای (چکیده)
41 - The effect of aqua-therapy on plasma and interleukin-12 and 17 in patient with multiple sclerosis (چکیده)
42 - Effect of Airobic Exercise with 65-75% of Maximom heart Rate on Tyroeid Hormons and Quality of life in obese postmenopausal Women (چکیده)
43 - تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵) (چکیده)
44 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
45 - Association of rs6983267 polymorphism in lncRNA CCAT2 with gastric cancer susceptibility in Iranian population (چکیده)
46 - اثر عملیات حرارتی اولیه بر کارپذیری و تغییرات سختی آلومینیوم 7005 حین نورد (چکیده)
47 - Bacterial ghost of avian pathogenic E. coli (APEC) serotype O78:K80 as a homologous vaccine against avian colibacillosis (چکیده)
48 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
49 - Increased radiotoxicity in two cancerous cell lines irradiated by low and high energy photons in the presence of thio-glucose bound gold nanoparticles (چکیده)
50 - 17β-estradiol improves the efficacy of exploited autologous bone marrowderived mesenchymal stem cells in non-union radial defect healing: A rabbit model (چکیده)
51 - بررسی سمیت نانوکامپوزیت متخلخل ZnO@Fe2O3 بر دودمان سلولی MCF7 (چکیده)
52 - بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش (چکیده)
53 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
54 - Cytotoxic and apoptotic effects of root extract and tanshinones isolated from Perovskia abrotanoides Kar. (چکیده)
55 - In-field Conductivity Fluctuations in Ba0.72K0.28Fe2As2Single Crystals (چکیده)
56 - A sensitive electrochemical aptasensor based on single wall carbon nanotube modified screen printed electrode for detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
57 - The Effects of Different Roughness Configurations on Aerodynamic Performance of Wind Turbine Airfoil and Blade (چکیده)
58 - مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی (چکیده)
59 - Antibacterial activity of poly-l-arginine under different conditions (چکیده)
60 - Methotrexate-F127 conjugated mesoporous zinc hydroxyapatite as an efficient drug delivery system for overcoming chemotherapy resistance in osteosarcoma cells (چکیده)
61 - شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک (چکیده)
62 - Convenient one-pot access to Novel Densely Functionalized Pyrano[2,3-d][1,3,4]Thiadiazolo[3,2- a]Pyrimidines via Three Component Reaction (چکیده)
63 - ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های تولید کننده شیگا توکسین (stx1 و stx2) در اشرشیا کلی O157 H7 با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در شیر خام (چکیده)
64 - Corrigendum to -Classifying the weights of particle filter in nonlinear systems (چکیده)
65 - بررسی اثر آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین بر حیات و میزان مهاجرت سلولی سلولهای سرطان ملانوما انسان (چکیده)
66 - Inhibitive Effect of Nitrate on Pitting Corrosion of 17-4PH Stainless Steel (چکیده)
67 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای معاصر سازی بافت‌های تاریخی‌شهر در مواجهه با برنامه ی پایتخت فرهنگی (چکیده)
68 - Whole-Genome Sequence of Pseudomonas fluorescens EK007-RG4, a Promising Biocontrol Agent against a Broad Range of Bacteria, Including the Fire Blight Bacterium Erwinia amylovora (چکیده)
69 - An in-silico screening on thermal stability of a series of bacteria dioxygenase for probiotic development (چکیده)
70 - An investigation on the stability of the catalytic domain of diphtheria toxin in separated situation (چکیده)
71 - Structural miniaturization of the Exotoxin A of the Pseudomonas for immunotoxins development (چکیده)
72 - CXCR4 and CCR7: Two eligible targets in targeted cancer therapy (چکیده)
73 - Effect of Tool Speed on Axial Force, Mechanical Properties and Weld Morphology of Friction Stir Welded Joints of A7075-T651 (چکیده)
74 - A colorimetric aptasensor for rapid detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
75 - اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (چکیده)
76 - بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷ (چکیده)
77 - تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ (چکیده)
78 - اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدر (چکیده)
79 - تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه (چکیده)
80 - DFT investigation on the selective complexation of the ionic liquids based on α- amino acid anion and N7,N9- dimethyladeninium cation with CO2 (چکیده)
81 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
82 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
83 - Biodiversity and origin of the microbial populations isolated from Masske, a traditional Iranian dairy product made from fermented Ewe’s milk (چکیده)
84 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
85 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
86 - Biosynthesis of silver nanoparticles by a luminescent bacterium Vibrio fischeri NRRL B-11177 (چکیده)
87 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
88 - اثر سرعت برشی بر روی نیروی برشی و کیفیت سطح در فرآیند خان‌کشی آلومینیوم 7075 (چکیده)
89 - Chemically primed bone‐ marrow derived mesenchymal stem cells show enhanced expression of chemokine receptors contributed to their migration capability (چکیده)
90 - An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm (چکیده)
91 - Hot deformation processing map and microstructural evaluation of the Ni-based superalloy IN-738LC (چکیده)
92 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات برون تنی از تاثیرات ضدتکثیری و القاء آپوپتوز کمپلکس جدیدی از اکسووانادیم (IV)-کورکومین (چکیده)
93 - A Research About Plant Density Changes and Weeding Effects on Yield and Yield Components of Maize (Zea mays L.) in the Middle of the Growing Season (چکیده)
94 - The expression of P21 in esophageal carcinoma cells was enhanced by combination of 7-geranyloxycoumarin and paclitaxel (چکیده)
95 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
96 - Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in faeces of healthy calves in Mashhad, Iran (چکیده)
97 - A Novel Carbon Paste Electrode for Potentiometric Determination of Vanadyl Ion (چکیده)
98 - In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer (چکیده)
99 - بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
100 - Geochronologic, geochemical, and isotopic constraints on petrogenesis of the dioritic rocks associated with Fe skarn in the Bisheh area, Eastern Iran (چکیده)
101 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
102 - Synthesis and In Vitro Anticancer Evaluations of Deferasirox Iron Chelator (چکیده)
103 - بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز (چکیده)
104 - بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
105 - Quality control of precipitation hardened alloy parts via eddy-current nondestructive evaluation (چکیده)
106 - The effect of grape seed extract and vitamin C feed supplementation on some blood parameters and HSP70 gene expression of broiler chickens suffering from chronic heat stress (چکیده)
107 - نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه- مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390 (چکیده)
108 - GST-M1 is transcribed moreso than AKR7A2 in AFB1-exposed human monocytes and lymphocytes (چکیده)
109 - Giant enhancement in critical current density, up to a hundredfold, in superconducting NaFe0.97Co0.03As single crystals under hydrostatic pressure (چکیده)
110 - نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی (چکیده)
111 - Association of rs12255372 (TCF7L2) and D76N (PDX-1) Polymorphisms with Type 2 Diabetes in a Population Living in Northeast Iran (چکیده)
112 - MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE (چکیده)
113 - Effects of pH and temperature on antibacterial activity of zinc oxide nanofluid against Escherichia coli O157: H7 and Staphylococcus aureus (چکیده)
114 - Invitro evaluation of effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 cell lines of human breast cancer (چکیده)
115 - Phylogeography of Phasianus colchinus Linnaeus, 1758 inferred from mitochondrial and nuclear genes in Iranian plateau (چکیده)
116 - ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) (چکیده)
117 - The origin of regio- and stereoselectivity in 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides with C1-substituted 7- oxabenzonorbornadienes, A DFT study (چکیده)
118 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
119 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
120 - اثر افزودن نانوذرات Gd2O3 بر خواص ساختاری و ابررسانایی YBa2Cu3O7 (چکیده)
121 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
122 - Vertically thickness of a magnetized advection dominated accretion flow (چکیده)
123 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
124 - An Empirical Study on Modeling and Optimization of EDM Process Parameters for Inconel 718 Super Alloy Using D-optimal approach and Genetic Algorithm (چکیده)
125 - New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan (چکیده)
126 - Can Naphthalene Exposure Stress Alter Brain Biogenic Amine Levels Before and during Vitellogenesis in Liza klunzingeri Fish? (چکیده)
127 - Multiplex PCR for the detection of Listeria monocytogenes, Escherichia coliO157:H7 and Salmonella spp. in fresh-cut and ready-to-eat vegetables. (چکیده)
128 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) (چکیده)
129 - بکارگیری رویکرد تاگوچی و روش های آماری در بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
130 - Quality control of precipitation hardened aluminium alloy parts via eddy-current non-destructive evaluation (چکیده)
131 - Antibacterial properties of Mg (1-x ) Ag (x) O (x=0.03) nanocomposite (چکیده)
132 - Bunium persicum: variability in essential oils and antioxidants activity of fruits from different Iranian wild populations (چکیده)
133 - provienence, tectonic setting and geochemistary of Ahvaz sandstone member (Asmari Formation, oligo -miocene), Asmari Formation, Marun oilfield Zagros Basin, NW Iran (چکیده)
134 - بهینه سازی شرایط ساخت ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-δ تهیه شده به روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی ان (چکیده)
135 - Fruit Drop Pattern of Sour Cherry Cultivars (چکیده)
136 - The Fruit Set Capability of Some Sour Cherry Cultivars (Prunus cerasus L (چکیده)
137 - IL-17A concentration of seminal plasma and follicular fluid in infertile men and women with various clinical diagnoses (چکیده)
138 - بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC (چکیده)
139 - Detection of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in feces of healthy calves (چکیده)
140 - GEOTHERMOMETRY OF TWO HOT SPRINGS IN WESTERN IRAN (چکیده)
141 - بررسی اکسایش سطحی نوار بی شکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی (چکیده)
142 - In vitro studies to develop a bacterial ghost of avian pathogenic E.coli (APEC) serotype 078 as a non-viable oral and parentral vaccine against avian colibacilosis (چکیده)
143 - Ionic-liquid-mediated poly(dimethylsiloxane)- grafted carbon nanotube fiber prepared by the sol–gel technique for the head space solid-phase microextraction of methyl tert-butyl ether using GC (چکیده)
144 - The cytotoxic activities of 7-isopentenyloxycoumarin on 5637 cells via induction of apoptosis and cell cycle arrest in G2/M stage (چکیده)
145 - Fabrication of Bi2Te2.7Se0.3 nano-structures by hydrothermal and aqueous chemical routes (چکیده)
146 - THE COEXISTENCE OF SUPERCONDUCTIVITY AND FERROMAGNETIC PHASES IN YBa2Cu3O7-δ NANOPARTICLES (چکیده)
147 - Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو) (چکیده)
148 - تأثیر دمای پیرسختی بر روی خواص بهینه آلیاژ آلومینیم 7075 مورد استفاده در دستگاه جوش پلاستیک (چکیده)
149 - Solvent influence upon complex formation between kryptofix5 and Cd2+ in some pure and binary mixed non-aqueous solvents using conductometry (چکیده)
150 - Regulation of p38, PKC/Foxo3a/p73 signaling network by GTP during erythroid differentiation in chronic myelogenous leukemia (چکیده)
151 - بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی (چکیده)
152 - مقاله شناسی توصیفی شاهنامه (در فاصله سال‌های 1371-1385) (چکیده)
153 - Effect of cold deformation on pitting initiation of 17-4 PH stainless steel (چکیده)
154 - The effect of thermomechanical treatment on pitting corrosion of 17-4PH stainless steel (چکیده)
155 - Isolation, Identification and Virulence Gene Profiling of Escherichia coli O157:H7 in Retail Doner Kebabs, Iran (چکیده)
156 - ساخت نانو ذرات ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-x با روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
157 - Optimization of Synthesize conditions of high Tc superconductor HoBa2Cu3O7-ä nanoparticles by citrate gel route and investigation of their physical and magnetic properties (چکیده)
158 - ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثر در فرسایش بادی (مطالعه موردی: منطقه مروست استان یزد) (چکیده)
159 - بررسی تأثیر انواع الیاف تثبیت کننده بر خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (چکیده)
160 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
161 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: Pyrimido[4′,5′:2,3][1,4]thiazepino[7,6-b]quinoline (چکیده)
162 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: 1,2-bis-[3-(2- [1,2,4]triazolo[3\\\\\\\',4\\\\\\\':2,3][1,3,4]thiadiazepino[7,6-b]quinolin-3-yl]ethane (چکیده)
163 - Pomegranate (Punica granatum L.) reduces endoplasmic reticulum stress induced by renal ischemia/reperfusion injury in rat (چکیده)
164 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
165 - A facile approach for the synthesis of new derivatives of pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
166 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,3]oxazolo[4,5-d] [1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine (چکیده)
167 - Gene expression of BDNF and its receptors, TrkB and p75 in the uterus and oviduct of pregnant and non-pregnant ewes (چکیده)
168 - مقایسه ی اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم، بر سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی ۷۰ کیلودالتونی (HSP70) بر پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی افراد چاق غیرفعال (چکیده)
169 - Direct simulation Monte Carlo investigation of mixed supersonic–subsonic flow through micro-/nano-scale channels (چکیده)
170 - مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی (چکیده)
171 - رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
172 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
173 - Addition of metoclopramide or tramadol on analgesic effects of lidocaine in epidural analgesia in rabbit (چکیده)
174 - Thermoelectric power of charge-neutral Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-d „M=Th and Pr: Evidence for different types of localization… (چکیده)
175 - ساخت نانوذرات ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-δ با روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
176 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
177 - Selective cerium(III) cation detection by polymeric ion selective electrode based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (چکیده)
178 - A conductometric study of complexation reaction between 1,13-bis(8-quinolyl) -1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (kryptofix5) with UO2 2+ metal cation in mixed non-equeous solvents (چکیده)
179 - Complexation and thermodynamic study of 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13 -pentaoxatridecane with Hg2+ cation in mixed non-aqueous solvents (چکیده)
180 - Polymeric membrane and coated graphite mercury(II)-selective electrodes based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an excellent Ionophore (چکیده)
181 - Normal state Hall effect in Nd1-xCaxBa2Cu3O7-d: competition between added charge and disorder (چکیده)
182 - Neutron diffraction studies of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d: Evidence for hole localization (چکیده)
183 - The Response of Plasma Leptin and Some Selected Hormones to 24-weeks Aerobic Exercise in Inactive Obese Women (چکیده)
184 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-1-ium) hexaaquacobalt(II) disulfate dihydrate (چکیده)
185 - Electrochemical behavior of para-nitroaniline at a new synthetic crown ether-silver nanoparticle modified carbon paste electrode (چکیده)
186 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
187 - Effect of introduced species and habitat alteration on the occurrence and distribution of euryhaline fi shes in fresh- and brackish-water habitats on Aruba, Bonaire and Curaçao (South Caribbean) (چکیده)
188 - مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 (چکیده)
189 - Diphenyl (isopropylamido) phosphate (چکیده)
190 - Nano-level Monitoring of Yttrium by a Novel PVC-membrane Sensor Based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7-dithiadecane (چکیده)
191 - Complexing ability of kryptofix5 with Ag+ in some binary mixed solvents at different temperatures (چکیده)
192 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
193 - The normal state Hall effect in NdBa2-xLaxCu3O7-delta: Evidence of localization hole by La (چکیده)
194 - The Normalized Analysis of Surface Heterogeneous Reaction of Propane/Air Mixture into Micro-Channel (چکیده)
195 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس (چکیده)
196 - بررسی فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم (چکیده)
197 - The structural, thermoelectric and photoconductive properties of sulfur doped In2O3 thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
198 - 5Amino-3-methyl-1,2-oxazole-4-carbo- nitrile (چکیده)
199 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2-chloro-2,2- difluoroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
200 - Hexakis{[1-(dimethylamino)propylidene]oxidanium} bis(dodecamolybdophosphate)N,N-dimethylpropionamide pentasolvate (چکیده)
201 - N,N-Dibenzyl-O,O′-dimethyl thiophosphate (چکیده)
202 - N,N- -Bis(4-methylphenyl)-N-- -(2,2,2-trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
203 - Bis(pyrrolidin-1-yl)phosphinic (2,4-difluorobenzoyl) amide (چکیده)
204 - Diphenyl (methylamido)phosphate (چکیده)
205 - A second monoclinic polymorph of N-[bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-4-fluorobenzamide with the P21/n space group (چکیده)
206 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2,4-difluorobenzoyl)- N,N- -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
207 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
208 - Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran (چکیده)
209 - رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی (چکیده)
210 - Fundamental concept of cryopreservation using Dendrobium sonia-17 protocorm-like bodies by encapsulation-dehydration technique (چکیده)
211 - Flux pinning and vortex transitions in doped BaFe2As2 single crystals (چکیده)
212 - Fluctuation of mean free path and Tc induced vortex pinning in (Ba,K)Fe2As2 superconductors (چکیده)
213 - Mechanical Unfolding of Titin I27 Domain: Nanoscale Simulation of Mechanical Properties Based on Virial Theorem via Steered Molecular Dynamics Technique (چکیده)
214 - مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173) (چکیده)
215 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
216 - A Silver (I) Selective PVC Membrane Electrode Based on 1,13-Bis (8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an Ionophore (چکیده)
217 - Increasing the cisplatin cytotoxicity and cisplatin-induced DNA damage by conferone in 5637 cells (چکیده)
218 - مقایسه اثرات ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره های الکلی رزماری (Rosmarinus officinalis)، علف چای (Hypericum Perforatum) و کاجیره (Carthamus Tinctorius) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشرشیاکولی O157 (چکیده)
219 - The Effect of Peganum harmala and Teucrium polium Alcoholic Extracts on Growth of Escherichia coli O157 (چکیده)
220 - Dianilinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-3O2,N,O6)cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
221 - Thermal-Pressure-Driven Gas Flows through Micro Channels (چکیده)
222 - Thermal and second-law analysis of a micro- or nanocavity using direct-simulation Monte Carlo (چکیده)
223 - 9Aminoacridinium bis(pyridine-2,6- dicarboxylato-j3 O2 ,N,O6 )ferrate(III) tetrahydrate (چکیده)
224 - تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد (چکیده)
225 - The effect of graphite shape on vacuum-free diffusion bonding of ST37 steel and nodular cast iron (چکیده)
226 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
227 - Altered JS-2 expression in colorectal cancers and its clinical pathological relevance (چکیده)
228 - پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل (چکیده)
229 - Association between the polymorphism of the TCF7L2 gene and type 2 diabetes in 154 patients in Mashhad (چکیده)
230 - اثر pH بر روی فعالیت مهار رشد پلی- ال- آرژینین علیه باکتری.Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
231 - بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی (چکیده)
232 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
233 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
234 - بررسی شرایط بهینه ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 با رویکرد طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
235 - Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth (چکیده)
236 - 1,1-(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium dichromate(VI) (چکیده)
237 - اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) (چکیده)
238 - Growth response and modeling effects of carum copticum essential oil, pH, inoculums level and temperature on Escheichia coli O157:H7 (چکیده)
239 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by most probable number –polymerase chain reaction (MPN-PCR) method (چکیده)
240 - Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells (چکیده)
241 - First record of Zarudny’s Jird, Meriones zarudnyi Heptner, 1937 (Rodentia: Muridae) in Shirvan, Northeast Iran (چکیده)
242 - Structural, electrical, optical, thermoelectrical and photoconductivity properties of the SnO2–Al2O3 binary transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis method (چکیده)
243 - Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications (چکیده)
244 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
245 - Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures (چکیده)
246 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
247 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
248 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
249 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices (چکیده)
250 - Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers (چکیده)
251 - Widely-tunable nano-structured leaky-mode resonant pixels for the visible spectral region (چکیده)
252 - Chalcogenide glass waveguides and grating devices for all-optical signal conditioning (چکیده)
253 - Quality of meat from two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low- and recommended-protein diets (چکیده)
254 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(2-phenylacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
255 - بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7 (چکیده)
256 - Antibacterial avtivity of ZnO nanofluids against E.coli O157:H7 (چکیده)
257 - O-Phenyl (tert-butylamido)(p-tolylamido) phosphinate (چکیده)
258 - N,N--Dicyclopentyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
259 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
260 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
261 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
262 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
263 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
264 - Widely tunable guided-mode resonance nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
265 - Particle swarm optimization and its application to the design of diffraction grating filters (چکیده)
266 - High performance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer (چکیده)
267 - Integrated all-optical pulse regenerator in chalcogenide waveguides (چکیده)
268 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
269 - Fabrication of Ion Selective Electrode Using 2,9- Dihydroxy-1,10-diphenoxy- 4,7-dithia decane as ionophore for Determination of Lead Ions (چکیده)
270 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(p-tolyl)phosphoric triamide (چکیده)
271 - a new cerium (III) ion selective electrode based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7 -dithia decane , a novel synthetic ligand (چکیده)
272 - N,N--Dicyclohexyl-N--(3-fluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
273 - N,N--Dicyclohexyl-N--(2,6-difluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
274 - N-[Bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-2-chloro-2,2-difluoroacetamide (چکیده)
275 - N,N--Bis(2-chlorobenzyl)-N--(2,2,2-trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
276 - 3-(4-Bromoanilino)-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one (چکیده)
277 - Cyclohexyl(methyl)ammonium(bis[cyclohexyl(methyl)amino]-phosphoryl)(4-methylphenylsulfonyl)-azanide (چکیده)
278 - N,N,N\',N\'-Tetraethyl-N\"-(2-fluorobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
279 - Piperazine-1,4-diium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)cobaltate(II) tetrahydrate (چکیده)
280 - N,N--Di-tert-butyl-N--(2-chloroacetyl)-phosphoric triamide (چکیده)
281 - rac-Phenyl (benzylamido)(p-tolylamido)-phosphinate (چکیده)
282 - N,N -Bis(2-methylphenyl)-N -(2,2,2- trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
283 - N-(2,6-Difluorobenzoyl)-P,P-bis-(pyrrolidin-1-yl)phosphinic amide (چکیده)
284 - Phenyl bis(morpholin-4-ylamido)-phosphinate (چکیده)
285 - The Relationship Between Types Of Paragraphs And Topic Progression Used In Paragraphs Written By Iranian EFL Students (چکیده)
286 - The Relation between Paragraph Organization and the Topic Progression Used in English Paragrahs Selected from Native Books on Teaching Writing (چکیده)
287 - Head-on collision of ion-acoustic solitary waves in a plasma with aq-nonextensive electron velocity distribution (چکیده)
288 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
289 - Nonplanar ion-acoustic solitary waves in electron–positron–ion plasmas with electrons following a q-nonextensive distribuation (چکیده)
290 - Semen and follicular fluid IL-17A concentration in infertile men and women with different clinical diagnosis (چکیده)
291 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
292 - Propane-1,2-diaminium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-j3O2,N,O6)cuprate(II)tetrahydrate (چکیده)
293 - توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى (چکیده)
294 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) nickelate(II) methanol monosolvate monohydrate (چکیده)
295 - 1,1 -(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium bis(iodate) (چکیده)
296 - O-Phenyl (cyclohexylamido)(p-tolylamido)phosphinate (چکیده)
297 - مطالعه اثرات سمیت سلولی مونوترپنی از جنس Ferula ovina بر روی رده ای از سلول های سرطان مثانه (چکیده)
298 - 7-7isopentenyloxycoumarin induces DNA damage in bladder cancer cells in vitro (چکیده)
299 - The role of a periplasmic gluconolactonase (PpgL)-like protein in Pseudomonas syringae pv. syringae B728a (چکیده)
300 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
301 - Diphenyl (cyclopentylamido)-phosphonate (چکیده)
302 - N,N\'-Dibenzyl-N,N\'-dimethyl-N\"-(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
303 - N-(2-Fluorobenzoyl)-N-,N-- -bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
304 - N-(2-Chloro-2,2-difluoroacetyl)-N-,N-- -diisopropylphosphoric triamide (چکیده)
305 - 3Ethylsulfanyl-5-methyl-1-phenyl- 7-(pyrrolidin-1-yl)-1H-pyrimido[4,5-e]- [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
306 - روحانیت، فقاهت و فتاوی معتبر (بازخوانی اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
307 - بررسی نقش ادبیاتی داستان کودک در پیش برد مبانی طرح p4c با استناد به داستانهای تعریفی دهه 70 ایران (سنین الف - ب - ج) (چکیده)
308 - بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG (چکیده)
309 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
310 - Bis(2,3-diaminopyridinium) bis(µ-pyridine-2,6-dicarboxylato)-k4O2,N,O6:O6;k4O2:O2,N,O6- bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)bismuthate(III)] tetrahydrate] (چکیده)
311 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) cuprateII (چکیده)
312 - Investigating the anti-cancer effects of tschimgine on MCF-7 cells in vitro (چکیده)
313 - DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells (چکیده)
314 - محاسبه تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانولوله کربنی تک جداره -13،0 (چکیده)
315 - Silver (I) ion selective transport through a bulk liquid membrane containing 5,12-di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as carrier (چکیده)
316 - The Lanius excubitor (Aves, Passeriformes) conundrum - taxonomic dilemma when molecular and non-molecular data tell different stories (چکیده)
317 - Tris{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholinium} dodecatungstophosphatehexahydrate (چکیده)
318 - The effect of short-time microwave exposures on Escherichia coli O157:H7 inoculated onto beef slices (چکیده)
319 - مطالعه اثرات ضد سرطانی مونوترپن شیمگین بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro (چکیده)
320 - مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین (چکیده)
321 - Bis(2-amino-6-methylpyridinium) transdiaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)-cobaltate(II) octahydrate (چکیده)
322 - Modeling the behavioral pattern of E.coli O157:H7 in mayonnaise affected by Thymus vulgaris extract as a preservative at 4°C and 25°C (چکیده)
323 - N,N--Dicyclohexyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
324 - Correlation Between PXR and ABCG2 Patterns of mRNA Expression in MCF7 Breast Carcinoma Cell Derivatives upon Induction by Proinflammatory Cytokines (چکیده)
325 - In vitro investigation of diversin cytotoxicity on 5637 cells (چکیده)
326 - Highly selective transport of silver(I) cation across a bulk liquid membrane containing an acyclic thioether ligand as carrier (چکیده)
327 - Poly[aqua(dimethyl sulfoxide)(l4- pyridine-2,5-dicarboxylato)calcium(II)] (چکیده)
328 - 2Amino-4-methylpyridinium 6-carboxypyridine-2-carboxylate methanol monosolvate (چکیده)
329 - Bis(9-aminoacridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)cuprate(II) trihydrate (چکیده)
330 - N-Cyclohexylcyclohexanaminium chloride (چکیده)
331 - Investigation of cytotoxicity and anti-cancer effects of 7-isopentenyloxycoumarin in vitro (چکیده)
332 - بررسی رفتار تبلور مجدد آلیاژ برنج 70Cu-30Zn و تأثیر پارامترهای مؤثر بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل (چکیده)
333 - بررسی اثرناخالصی 2MnO بر دمای گذارترکیب δ-7O3Cu2YBa (چکیده)
334 - Galvanic corrosion in tangstan arc welding on 17-4 PH stainless steel (چکیده)
335 - Diphenyl (2-chlorobenzylamido-phosphate (چکیده)
336 - Galvanic corrosion of gas tungsten arc repair welds in 17-4 PH stainless steel in 3/5% NaCl solutionr (چکیده)
337 - Post-weld heat treatment influence on galvanic corrosion of GTAW of 17-4PH stainless steel in 3/5%NaCl (چکیده)
338 - Identification of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle Carcasses in Mashhad Abattoir by Multiplex PCR (چکیده)
339 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
340 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
341 - Weldment corrosion characterization of multi-pass hybrid GTAW-SMAW 2205 duplex stainless steel in 3.5%NaCl solution (چکیده)
342 - The essential oil analysis of Pseudohandelia umbellifera(Boiss.)Tzvel. growing in Iran (چکیده)
343 - Di-µ-hydroxido-bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato)iron(III)) monohydrate (چکیده)
344 - Separation and Speciation of Tl(I) and Tl(III) in Environmental Samples using Amberlite IRC-718 Chelating Resin (چکیده)
345 - 1.4Diazoniacyclohexane bis(3-carboxypyrazine-2-carboxylate) dihydrate (چکیده)
346 - 2-Aminopyrimidinium 4-hydroxypyridinium-2,6-dicarboxylate monohydrate (چکیده)
347 - Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) pyrazine-2,3-dicarboxylate tetrahydrate: a synchrotron radiation study (چکیده)
348 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
349 - ELECTRONIC AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF PURE AND ALLOYS In2O3 TRANSPARENT CONDUCTORS (چکیده)
350 - Synthesis and anticancer evaluation of new derivatives of 3-phenyl-1,5- dimethyl-1H-[1,2,4]triazolo[4’,3’:1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazine (چکیده)
351 - A calculation based on Green s function method for FM/MgO /FM sandwiches with roughness at interfaces (چکیده)
352 - SW parameter in magnetic multilayers with rough interface (چکیده)
353 - p-Tolyl bis(o-tolylamido)phosphinate (چکیده)
354 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
355 - ساخت ابرسانای YBa2Cu3O7- به روش سل-ژل و بررسی اثر ناخالصی Er2O3 بر دمای گذار این ترکیب (چکیده)
356 - بررسی ساختار و مغناطومقاومت ترکیب منگنایت-کبالتایتLa0.7Sr0.3Mn0.9Co0.1O3 تهیه شده به روش سل- ژل، (چکیده)
357 - Influence of Si and Co substitutions on magnetoelastic properties of R2Fe17 (R = Y, Er and Tm) intermetallic compounds (چکیده)
358 - Performance of two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low-protein and recommended-protein diets (چکیده)
359 - Monoclinic modification ofN-benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
360 - Growth of MnCl2.4H2O crystals and measurement the exact percent of cobalt impurities in the crystal, using radioactive isotopes of 54MN,60Co,57Co and NMRON technique. (چکیده)
361 - Band structure of tetragonal BaTiO3 (چکیده)
362 - First-principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of A-La2O3 (چکیده)
363 - CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDERS DOPED WITH MnO (چکیده)
364 - Terminologyof fruit set and fruit drop of sour cherry cultivars (چکیده)
365 - N-Benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
366 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by MPN-PCR method (چکیده)
367 - Comparison of Electronic and Optical Properties of the a and k phase Alumina Using Density Functional Theory (چکیده)
368 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
369 - بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro (چکیده)
370 - اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت (چکیده)
371 - Essential Oil Content and Constituents of Black Zira (Bunium persicum [Boiss.] B. Fedtsch.) from Iran During Field Cultivation Domestication (چکیده)
372 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
373 - بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7 (چکیده)
374 - بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها (چکیده)
375 - Pentakis(L-prolinium) dodecatungstoborate trihydrate (چکیده)
376 - Isolation and detection of E.coli O157:H7 from meat product samples in Bojnord, Iran (چکیده)
377 - جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه (چکیده)
378 - The role of endogenous opioids in the protective effects of local sublethal hyperthermia against the progression of burn injury (چکیده)
379 - Ab initio study of intramolecular hetero-Diels-Alder reaction of ABT-773 (چکیده)
380 - Competitive Transport Studies of Seven Metal Cations Through Bulk Liquid Membrane Using 1,4-Dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione (چکیده)
381 - Silver(I) Ion Selective Transport through a Bulk Liquid Membrane Containing 5, 12 Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
382 - Competitive Taransport of Seven meta lCations through a Bulk Liquid Membrane Using 5, 12- Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclodod- ecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
383 - A redetermination of 2-amino-5-chloropyridine at 100 K (چکیده)
384 - N-Benzyl-2-propanaminium O-methyl trichloroacetamidophosphate (چکیده)
385 - 4Methylphenyl (dimethylamido)-(isopropylamido)phosphate (چکیده)
386 - p-Tolyl bis(p-tolylamido)phosphate (چکیده)
387 - Structure comparison of PMN–PT and PMN–PZT nanocrystals prepared by gel-combustion method at optimized temperatures (چکیده)
388 - THE PSYR_1712 GENE IS A HOMOLOGUE OF PPGL IN (چکیده)
389 - Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with Conferone (چکیده)
390 - Neomycin resistancy of bladder carcinoma cell line 5637 (چکیده)
391 - Modeling growth of Escherichia coli O157:H7 affected by Bonium Persicum essential oil, temperature, pH and inoculum level (چکیده)
392 - Isolation of Escherichia coli O157:H7 from cattle carcasses in Mashhad abattoir using multiplex PCR (چکیده)
393 - Reliability Prediction of Electronic Navigation and Guidance System Employing High Quality Parts to Achieve Increased Reliability (چکیده)
394 - Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
395 - اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH (چکیده)
396 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
397 - اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری (چکیده)
398 - جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom (چکیده)
399 - بررسی خصوصیات الکترونیکی بلور پروسکایتPb(Zr0.53,Ti0.47)O3 با در نظر گرفتن اثر اربیتالهای جایگزیده d (چکیده)
400 - Characterization of the fqsM gene (fitness and quorum sensing modulator) in Pseudomonas aeruginosa and P. syringae (چکیده)
401 - Calculation of the Structural, Electrical, and Optical Properties of -Al2O3 by Density Functional Theory (چکیده)
402 - اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae (چکیده)
403 - توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO (چکیده)
404 - conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) (چکیده)
405 - Optical properties of pure and transition metal-doped indium oxide (چکیده)
406 - بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 (چکیده)
407 - بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD). (چکیده)
408 - Transport of silver ion through bulk liquid membrane using macrocyclic and acyclic ligands as carriers in organic solvents (چکیده)
409 - the effct of microwave radiation in reducing the superficial contamination of red meat to escherichia coli O157:H7 (چکیده)
410 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
411 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
412 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
413 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
414 - Study on the effect of drought stress on morphological and physiological characteristic of millets (چکیده)
415 - جستجوی ژنهای تولید کننده شیگا توکسین در باکتری اشریشیا کولای O157:H7 جداسازی شده از نمونه آب چاههای تامین کننده آب شرب گاوداریهای اطراف مشهد با استفاده از روش مولتی پلکس PCR (چکیده)
416 - Isolation and mulecular identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef samples collected from beef markets in Mashhad (چکیده)
417 - The Construct Validation and Application of a Questionnaire of (چکیده)
418 - Structural, electronic and optical properties of spinel MgAl2O4 oxide (چکیده)
419 - تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH (چکیده)
420 - 3,3,9,9-Tetramethyl-1,5,7,11-tetraoxaspiro[5.5]undecane as a reagent for protection of carbonyl compounds (چکیده)
421 - Ring Opening of Epoxides By Zn(OAc)2 /1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane (ZnBBATOH) as a New Catalyst (چکیده)
422 - بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری (چکیده)
423 - مطالعه اثر جانشانی کبالت بر ساختار بلوری و مغناطومقاومت ترکیبات 3Mn1-xCoxO2/0Sr75/0La، تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
424 - On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras (چکیده)
425 - Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10V2 alloy (چکیده)
426 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione (چکیده)
427 - Radial velocity and light curves analysis of the contact binary V1073 Cygni (چکیده)
428 - First – principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of K- Al2 O3 (چکیده)
429 - First – principles study of the Electronic structure of BaTiO3 using Different Approximations (چکیده)
430 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
431 - Effects of Zn-7® on open wound healing in dogs (چکیده)
432 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
433 - Protection against Listeria monocytogenes by ODN containing CpG motifs in BALB/c and C57BL/6 mice (چکیده)
434 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)
435 - Effect of welding parameters on the microstructure and mechanical properties of fraction stir welds of 70%Cu-30%Zn alloy (اثر یارامترهای جوشکاری روی ساختار میکروسکیی و خواص مکانیکی الیاژ Cu-Zn جوشکاری اصطکاکی شده) (چکیده)
436 - تاثیر دمای ییر سختی بر روی خواص الیاژ Al-7075 مورد استفاده در دستگاه جوش یلاستیک (چکیده)
437 - Down-regulation of Hsp27 radiosensitizes human prostate cancer cells (چکیده)