بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 7


موارد یافت شده: 527

1 - Synthesis and structural characterization of nickel(II) coordination complexes with mixed-ligand systems: exploring π−π stacking and hydrogen bonding in supramolecular assemblies (چکیده)
2 - Bronte’s Jane Eyre in Egyptian Cinema: Hilmy’s Adaptation as The Man I Love (چکیده)
3 - نقش بافتار تاریخی و فرهنگی مؤثر بر تنظیم هیجان و ارتقای سالمت (چکیده)
4 - اثربخشی‌ روش آموزش فرزندپروری مثبت‌ بر کودکان مبتلا به‌ اختلال نافرمانی‌ مقابله‌ای (چکیده)
5 - در جستجوی مؤلف کتاب مقصد الراغب (چکیده)
6 - تبیین رابطه نافله و مقام محمود در آیه 79 سوره اسراء برمبنای دیدگاه علامه حسن زاده آملی (چکیده)
7 - تحلیل و بررسی راهکارها واقدامات کشاورزان روستایی در مدیریت و سازگاری با مخاطره خشکسالی منطقه مورد مطالعه:دهستان کاخک شهرستان گناباد، ) (چکیده)
8 - Study of structural and electrochemical properties of graphene/polyaniline nanotube/ZIF-67 nanocages as a 3D novel ternary composite hydrogel for all-solid-state supercapacitors (چکیده)
9 - بررسی اثر عملیات حرارتی T6 بر ساختار و خواص مکانیکی فوم های آلومینیوم آلیاژی 7075 (چکیده)
10 - ارزیابی سطوح توسعه ونابرابری ناحیه ای به لحاظ شاخص های توسعه(مطالعه موردی: منطقه اورامانت) (چکیده)
11 - Fe3O4@ CNT preparation as an efficient nanocomposite for loading and release an antiviral drug (چکیده)
12 - تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال (چکیده)
13 - Fatigue life simulation of AA7075-T651 FSW joints using experimental data (چکیده)
14 - Effect of pre-rolling aging treatment on evolutions of the microstructure and the texture of aluminium alloy 7005 subjected to heavy cold rolling (چکیده)
15 - Survey on O157:H7 enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) in cattle in Golestan province, Iran (چکیده)
16 - Escherichia coli O157:H7 in Iran: Time to Look Closer (چکیده)
17 - Impacts of some clinicopathodemography and colorectal tissues key cell cycle and mucin stabilizing molecules on the metastasis trend in colorectal cancer patients (چکیده)
18 - Capacitive performance of electrode materials affected by the Cu2O template morphologies in graphene/polyaniline nanotube/ZIF-67 nanocages porous composite (چکیده)
19 - Prediction of serum anti-HSP27 antibody titers changes using a light gradient boosting machine (LightGBM) technique (چکیده)
20 - مدل‌سازی تولید زیست‌توده میکروبی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 جدا شده از ترخینه در بستر لجن لبنی به‌وسیله روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
21 - ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی سویه های تجاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس در شرایط برون تنی (چکیده)
22 - Clarifying the Vital Role of Fluid Type in Diffusion through Complex Porous Media under Apparently Weak but Essentially Powerful Force of Gravity by Simulations Performed Using Image Processing Technique and D3Q27 Model of Lattice Boltzmann Method (چکیده)
23 - The effect of fabrication method on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films (چکیده)
24 - لحن مورداستفاده در گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی با تکید بر نقش تعدیلگری الزامات استاندارد حسابرسی شماره700 (چکیده)
25 - Amino acid profile changes during enrichment of spheroid cells with cancer stem cell properties in MCF‐7 and MDA‐MB‐231 cell lines (چکیده)
26 - In vitro antibacterial effect of leaves and root extract of Allium paradoxum on control of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
27 - مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی (چکیده)
28 - The effect of thermal evaporation parameters on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films produced from ball milled powder (چکیده)
29 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه‌های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول‌های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 در مقایسه با واریته‌ها مختلف ذرت‌های تجاری-وارداتی (چکیده)
30 - Antimicrobial Effect of Chitosan Coating Prepared by Neutral Electrolyzed Water against Inoculated Escherichia coli O157: H7 on Rainbow trout fillets (چکیده)
31 - The Hydrodynamic Challenge of Initial to Sheet/Cloud Cavitating Flow Around ClarkY11.7% Hydrofoil Using Recent Turbulence and Cavitation Models (چکیده)
32 - Employing system dynamic and DEMATEL for improving the new product development time in knowledge-based companies (چکیده)
33 - The effect of hydrogen pressure on magnetic properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) alloy (چکیده)
34 - Radiation Response of Human Leukemia/Lymphoma Cells was Improved by 7-Geranyloxycoumarin (چکیده)
35 - Investigation of the effect of estrogen (17-β estradiol) on reconstruction of anterior cruciate ligament rupture in rabbits by mesenchymal stem cells (چکیده)
36 - Adsorption and diffusion of the H2/CO2/CO/MeOH/EtOH mixture into the ZIF-7 using molecular simulation (چکیده)
37 - Efficient and green synthesis of novel hexahydro-5H-thiazolo[2',3':2,3]pyrimido[4,5-b]quinoline derivatives (چکیده)
38 - Physiological Fitness Associated to ACCase Target-Site Resistance Enhances Growth and Reproduction in Phalaris brachystachys (چکیده)
39 - A fluorescence imaging-supported aptasensor for sensitive monitoring of cadmium pollutant in diverse samples: A critical role of metal organic frameworks (چکیده)
40 - پایش شرایط نیاز آبی محصولات کشاورزی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، مشهد) (چکیده)
41 - Dynamical Friction and Tidal Interactions (چکیده)
42 - Study of transboundary aerosol transport from Aral-Caspian arid region to the south of Western Siberia in 2015-2016 (چکیده)
43 - Encapsulation of Zataria multiflora Essential Oil in Saccharomyces cerevisiae: Sensory Evaluation and Antibacterial Activity in Commercial Soup (چکیده)
44 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
45 - Biofilm formation and antagonistic activity of Lacticaseibacillus rhamnosus (PTCC1712) and Lactiplantibacillus plantarum (PTCC1745) (چکیده)
46 - Computational assessment of the cellular dosimetry and microdosimetry of the gadolinium electrons released during neutron capture therapy (چکیده)
47 - Consideration of some static properties for doubly-magic nuclei of 41Ca and 17O in relativistic systems (چکیده)
48 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
49 - Strengthening of aluminium alloy 7005 through imposition of severe plastic deformation supplemented by different ageing treatments (چکیده)
50 - Efficient synthesis of novel chromenopyrido[3,2-e]isothiazolo[2,3-a]pyrimidines via a non-catalytic one-pot three-component reaction (چکیده)
51 - تاثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بر آنزیم های کبدی، نشانگرهای مقاومت به انسولین و پروتئین شوک گرمایی 70 در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (چکیده)
52 - Tailoring the proliferation of fibroblast cells by multiresponsive and thermosensitive stem cells composite F127 hydrogel containing folic acid.MgO:ZnO/chitosan hybrid microparticles for skin regeneration (چکیده)
53 - Investigating the effects of eleven key physicochemical factors on growth and lipid accumulation of Chlorella sp. as a feedstock for biodiesel production (چکیده)
54 - Standard heat treatment effects on TLP bonded IN-738LC superalloy using BNi-9 filler: An approach to make an ideal joint (چکیده)
55 - معناشناسی واژۀ أب در آیات 74 انعام و 78 حج با رویکرد ریشه‌شناسی در زبان‌های سامی (چکیده)
56 - Investigating the association between rs6983267 polymorphism and susceptibility to gastrointestinal cancers in Iranian population (چکیده)
57 - Evaluation of curcumin and CM11 peptide alone and in combination against amastigote form of Iranian strain of L. major (MRHO/IR75/ER) in vitro (چکیده)
58 - Establishment of a culture condition for strong proliferation and enrichment of chicken spermatogonial stem cells in vitro (چکیده)
59 - LaCl3⋅7H2O as an Effective Catalyst for the Synthesis of α-Aminophosphonates under Solvent-Free Conditions and Docking Simulation of Ligand Bond Complexes of Cyclin-Dependent Kinase 2 (چکیده)
60 - Hot Deformation Behavior and Development of Constitutive Equations on a Novel γ-γ/ Ni-base Superalloy: AD730 (چکیده)
61 - An efficient synthesis of novel spiro[indole-3,8′-pyrano[2,3-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives via organobase-catalyzed three-component reaction of malononitrile, isatin and heterocyclic-1,3-diones (چکیده)
62 - Upregulation of Bax, TNF-α and down-regulation of Bcl-2 in liver cancer cells treated with HL-7 and HL-10 peptides (چکیده)
63 - 7-geranyloxycoumarin enhanced radiotherapy effects on human gastric adenocarcinoma cells (چکیده)
64 - The effect of friction stir welding parameters on the microstructure, defects, and mechanical properties of AA7075-T651 joints (چکیده)
65 - Organobase-catalyzed one-pot three-component synthesis of novel pyrano[2,3-d][1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives (چکیده)
66 - تأثیر آب مغناطیسی و بافت خاک بر دقت اندازه‌گیری میزان رطوبت به‌وسیله‌ی دستگاه TDR (چکیده)
67 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
68 - The extraordinary effect of very low content of hybrid carbonaceous reinforcement on the microstructural and mechanical properties of 7075 aluminum alloy (چکیده)
69 - بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش سرما در گوجه‌فرنگی وحشی (Solanum habrochaites) جهت غربالگری لاین‌های متحمل به سرما (چکیده)
70 - The Impact of Electronic Health Care Record on Physicians\\\' Professional Authority (چکیده)
71 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 207 و واریته های مختلف ذرت های تجاری وارداتی (چکیده)
72 - مقدمه ای بر مطالعات رسوب شناسی حوضه آبریز رودخانه کورکورسر نوشهر در شمال ایران (چکیده)
73 - Effect of homogenization on the TLP bonded joints of IN-738LC superalloy (چکیده)
74 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس اسطوخودوس (Lavandula Angustifolia) و نمک (NaCl) بر کنترل رشد اشریشیاکلی O157:H7 تلقیح شده به گوشت چرخ شده گوساله طی زمان نگهداری (چکیده)
75 - Isolation and culturing myogenic satellite cells from ovine skeletal muscle (چکیده)
76 - An efficient diastereoselective synthesis of novel fused 5H-furo[2,3-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-ones via one-pot three-component reaction (چکیده)
77 - The Inhibition of Escherichia coli O157:H7 Inoculated in Hamburger Using a Chitosan/Cellulose Nanofiber Film Containing the Nanoemulsion of Trachyspermum ammi and Bunium persicum Essential Oils (چکیده)
78 - اثر افزایش تراکم نگهداری بر عملکرد رشد، غلظت هورمون کورتیزول و بیان ژن پروتئین شوک حرارتی در ماهی قزلآلای رنگینکمان ) Oncorhynchus mykiss ) (چکیده)
79 - مقایسه پارامترهای رشد، هورمون کورتیزول و بیان ژن های مرتبط با استرس و رشد ماهی در دو سیستم باز و Oncorhynchus mykiss (Walbaum, قزلآلای رنگین کمان ( 1792 بازگردشی (چکیده)
80 - Design, development, and evaluation of the efficacy of a nucleic acid-free version of a bacterial ghost candidate vaccine against avian pathogenic E. coli (APEC) O78:K80 serotype (چکیده)
81 - Caspase-7 deficiency in Chinese hamster ovary cells reduces cell proliferation and viability (چکیده)
82 - Production of angiotensin‐converting enzyme inhibitory peptides in Iranian ultrafiltered white cheese prepared with Lactobacillus brevis KX572382 (چکیده)
83 - Recombinant Lactococcus Lactis Displaying Omp31 Antigen of Brucella melitensis Can Induce an Immunogenic Response in BALB/c Mice (چکیده)
84 - واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم (چکیده)
85 - The effects of short term growth hormone administration and resistance training on the histopathology and mutation of the BRAF gene (T1799A) in thyroid tissue of the brown rat (Rattus norvegicus) (چکیده)
86 - بررسی سبک شناسی تطبیقی خطبه ی 27 و نامه ی 28 نهج البلاغه (مطالعه ی موردی لایه یواژگانی) (چکیده)
87 - AmericanHouse of Cardsin Persian: culture and ideology in dubbing in Iran (چکیده)
88 - Five new complexes with deferiprone and N,N-donor ligands: evaluation of cytotoxicity against breast cancer MCF-7 cell line and HSA-binding determination (چکیده)
89 - Parasitoid wasps diversity (Hymenoptera: Ichneumonidae) in diverse 11 habitats of northeastern Iran (چکیده)
90 - Physicochemical antioxidant antibacterial and antibiofilm activity of Carum copticum essential oil nanoemulsion on Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (چکیده)
91 - Fischer–Tropsch synthesis using zeolitic imidazolate framework (ZIF‐7 and ZIF‐8)‐supported cobalt catalysts (چکیده)
92 - تحلیل نشانه‌شناسی برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های 60 و 70 (مطالعه موردی: کارتون‌های قصه‌های مجید، مدرسه موش‌ها، دنیای شیرین و قصه‌های تا‌به‌تا) (چکیده)
93 - ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات (چکیده)
94 - تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
95 - Simultaneous downregulation of miR-21 and upregulation of miR-7 has anti-tumor efficacy (چکیده)
96 - Naturally Occurring Level of Aflatoxin B1 Injures Human, Canine and Bovine Leukocytes Through ATP Depletion and Caspase Activation (چکیده)
97 - Genotyping of avian infectious bronchitis virus in Iran: Detection of D274 and changing in the genotypes rate (چکیده)
98 - Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Emulsion and Nano-emulsion of Ziziphora clinopodioides Essential Oil against Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
99 - Effect of Chitosan Coating Nano-emulsion Containing Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils on Escherichia Coli O157:H7 in Vacuum-packed Rainbow Trout Fillet (چکیده)
100 - Thermal Instability of Thin Accretion Disks in the Presence of Wind and a Toroidal Magnetic Field (چکیده)
101 - Differentiation and Apoptosis of U937 Leukemia Cells by an Active Compound from Dendrostellera lessertii (چکیده)
102 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
103 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
104 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
105 - بررسی فعالیت ض دویروسی پپتید کاتلیسیدین انسانی LL-37 بر روتاویروس در محیط برون نتنی (چکیده)
106 - Modeling of EDM Process Parameters Based on Design of Experiments and Optimization Using Genetic Algorithm (چکیده)
107 - اثرات 17 آلفا اتینیل استرادیول (EE2) بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) (چکیده)
108 - INVESTIGATING MASTER STUDENTS’ MENTAL MODEL COMPLETENESS LEVEL OF GOOGLE WEB SEARCH ENGINE (چکیده)
109 - بررسی توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری- دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری و مقایسه آن با کودکان عادی (چکیده)
110 - The Human Cathelicidin LL-37, a Defensive Peptide Against Rotavirus Infection (چکیده)
111 - Inhibitory Effect of Nano-gel/emulsion of Chitosan Coating Incorporated with Ziziphora Clinopodioides Essential Oil and Nisin on Escherichia Coli O157:H7 Inoculated in Beef at Cold Storage Condition (چکیده)
112 - بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) (چکیده)
113 - BR2 and CyLoP1 enhance in-vivo SN38 delivery using pegylated PAMAM dendrimers (چکیده)
114 - Concentration-Dependent Dual Effects of Ciprofloxacin on SB-590885-Resistant BRAFV600E A375 Melanoma Cells (چکیده)
115 - Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish (Danio rerio) Larvae (چکیده)
116 - بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبه (چکیده)
117 - A 3-D numerical simulation of non-Newtonian blood flow through femoral artery bifurcation with a moderate arteriosclerosis investigating Newtonian/non-Newtonian flow and its effects on elastic vessel walls (چکیده)
118 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
119 - Using Design of Experiments Approach and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Process Parameters (چکیده)
120 - Atomistic simulation of proton transfer ability of Isopoly acid (IPA)/Heteropoly acid (HPA) doped Nafion® 117 for high-temperature fuel cell applications (چکیده)
121 - Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling (چکیده)
122 - الموسیقى الداخلیة ودلالاتها فی تشبیهات خطب نهج البلاغة (چکیده)
123 - Modeling and Optimization of EDM process parameters for Inconel 718 super alloy parts using regression modeling based on design of experiments approach and simulated annealing algorithm (چکیده)
124 - درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی) (چکیده)
125 - Evaluating single nucleotide polymorphism rs6983267 in Iranian esophageal cancer patients (چکیده)
126 - Investigating the association of rs6982267 polymorphism in CCAT2 long non-coding RNA with gastric cancer risk (چکیده)
127 - Identification of Bacterial Isolates of Pseudomonas fluorescens siderophore from Rhizosphere of Corn Fields and Evaluation of Iron Absorption by Corn (چکیده)
128 - Evaluating the association of single nucleotide polymorphism (SNP) rs6983267 with esophageal cancer in Iranian patients (چکیده)
129 - Inhibitory Effect of HL-7 and HL-10 Peptides on Human Breast Cancer Cells by Induction of the Expression of Antioxidant Enzymes (چکیده)
130 - تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای (چکیده)
131 - The effect of aqua-therapy on plasma and interleukin-12 and 17 in patient with multiple sclerosis (چکیده)
132 - Effect of Airobic Exercise with 65-75% of Maximom heart Rate on Tyroeid Hormons and Quality of life in obese postmenopausal Women (چکیده)
133 - تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵) (چکیده)
134 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
135 - Association of rs6983267 polymorphism in lncRNA CCAT2 with gastric cancer susceptibility in Iranian population (چکیده)
136 - اثر عملیات حرارتی اولیه بر کارپذیری و تغییرات سختی آلومینیوم 7005 حین نورد (چکیده)
137 - Bacterial ghost of avian pathogenic E. coli (APEC) serotype O78:K80 as a homologous vaccine against avian colibacillosis (چکیده)
138 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
139 - Increased radiotoxicity in two cancerous cell lines irradiated by low and high energy photons in the presence of thio-glucose bound gold nanoparticles (چکیده)
140 - 17β-estradiol improves the efficacy of exploited autologous bone marrowderived mesenchymal stem cells in non-union radial defect healing: A rabbit model (چکیده)
141 - بررسی سمیت نانوکامپوزیت متخلخل ZnO@Fe2O3 بر دودمان سلولی MCF7 (چکیده)
142 - بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش (چکیده)
143 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
144 - Cytotoxic and apoptotic effects of root extract and tanshinones isolated from Perovskia abrotanoides Kar. (چکیده)
145 - In-field Conductivity Fluctuations in Ba0.72K0.28Fe2As2Single Crystals (چکیده)
146 - A sensitive electrochemical aptasensor based on single wall carbon nanotube modified screen printed electrode for detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
147 - The Effects of Different Roughness Configurations on Aerodynamic Performance of Wind Turbine Airfoil and Blade (چکیده)
148 - مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی (چکیده)
149 - Antibacterial activity of poly-l-arginine under different conditions (چکیده)
150 - Methotrexate-F127 conjugated mesoporous zinc hydroxyapatite as an efficient drug delivery system for overcoming chemotherapy resistance in osteosarcoma cells (چکیده)
151 - شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک (چکیده)
152 - Convenient one-pot access to Novel Densely Functionalized Pyrano[2,3-d][1,3,4]Thiadiazolo[3,2- a]Pyrimidines via Three Component Reaction (چکیده)
153 - ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های تولید کننده شیگا توکسین (stx1 و stx2) در اشرشیا کلی O157 H7 با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در شیر خام (چکیده)
154 - Corrigendum to -Classifying the weights of particle filter in nonlinear systems (چکیده)
155 - بررسی اثر آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین بر حیات و میزان مهاجرت سلولی سلولهای سرطان ملانوما انسان (چکیده)
156 - Inhibitive Effect of Nitrate on Pitting Corrosion of 17-4PH Stainless Steel (چکیده)
157 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای معاصر سازی بافت‌های تاریخی‌شهر در مواجهه با برنامه ی پایتخت فرهنگی (چکیده)
158 - Whole-Genome Sequence of Pseudomonas fluorescens EK007-RG4, a Promising Biocontrol Agent against a Broad Range of Bacteria, Including the Fire Blight Bacterium Erwinia amylovora (چکیده)
159 - An in-silico screening on thermal stability of a series of bacteria dioxygenase for probiotic development (چکیده)
160 - An investigation on the stability of the catalytic domain of diphtheria toxin in separated situation (چکیده)
161 - Structural miniaturization of the Exotoxin A of the Pseudomonas for immunotoxins development (چکیده)
162 - CXCR4 and CCR7: Two eligible targets in targeted cancer therapy (چکیده)
163 - Effect of Tool Speed on Axial Force, Mechanical Properties and Weld Morphology of Friction Stir Welded Joints of A7075-T651 (چکیده)
164 - A colorimetric aptasensor for rapid detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
165 - اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (چکیده)
166 - بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷ (چکیده)
167 - تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ (چکیده)
168 - اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدر (چکیده)
169 - تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه (چکیده)
170 - DFT investigation on the selective complexation of the ionic liquids based on α- amino acid anion and N7,N9- dimethyladeninium cation with CO2 (چکیده)
171 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
172 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
173 - Biodiversity and origin of the microbial populations isolated from Masske, a traditional Iranian dairy product made from fermented Ewe’s milk (چکیده)
174 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
175 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
176 - Biosynthesis of silver nanoparticles by a luminescent bacterium Vibrio fischeri NRRL B-11177 (چکیده)
177 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
178 - اثر سرعت برشی بر روی نیروی برشی و کیفیت سطح در فرآیند خان‌کشی آلومینیوم 7075 (چکیده)
179 - Chemically primed bone‐ marrow derived mesenchymal stem cells show enhanced expression of chemokine receptors contributed to their migration capability (چکیده)
180 - An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm (چکیده)
181 - Hot deformation processing map and microstructural evaluation of the Ni-based superalloy IN-738LC (چکیده)
182 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات برون تنی از تاثیرات ضدتکثیری و القاء آپوپتوز کمپلکس جدیدی از اکسووانادیم (IV)-کورکومین (چکیده)
183 - A Research About Plant Density Changes and Weeding Effects on Yield and Yield Components of Maize (Zea mays L.) in the Middle of the Growing Season (چکیده)
184 - The expression of P21 in esophageal carcinoma cells was enhanced by combination of 7-geranyloxycoumarin and paclitaxel (چکیده)
185 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
186 - Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in faeces of healthy calves in Mashhad, Iran (چکیده)
187 - A Novel Carbon Paste Electrode for Potentiometric Determination of Vanadyl Ion (چکیده)
188 - In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer (چکیده)
189 - بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
190 - Geochronologic, geochemical, and isotopic constraints on petrogenesis of the dioritic rocks associated with Fe skarn in the Bisheh area, Eastern Iran (چکیده)
191 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
192 - Synthesis and In Vitro Anticancer Evaluations of Deferasirox Iron Chelator (چکیده)
193 - بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز (چکیده)
194 - بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
195 - Quality control of precipitation hardened alloy parts via eddy-current nondestructive evaluation (چکیده)
196 - The effect of grape seed extract and vitamin C feed supplementation on some blood parameters and HSP70 gene expression of broiler chickens suffering from chronic heat stress (چکیده)
197 - نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه- مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390 (چکیده)
198 - GST-M1 is transcribed moreso than AKR7A2 in AFB1-exposed human monocytes and lymphocytes (چکیده)
199 - Giant enhancement in critical current density, up to a hundredfold, in superconducting NaFe0.97Co0.03As single crystals under hydrostatic pressure (چکیده)
200 - نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی (چکیده)
201 - Association of rs12255372 (TCF7L2) and D76N (PDX-1) Polymorphisms with Type 2 Diabetes in a Population Living in Northeast Iran (چکیده)
202 - MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE (چکیده)
203 - Effects of pH and temperature on antibacterial activity of zinc oxide nanofluid against Escherichia coli O157: H7 and Staphylococcus aureus (چکیده)
204 - Invitro evaluation of effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 cell lines of human breast cancer (چکیده)
205 - Phylogeography of Phasianus colchinus Linnaeus, 1758 inferred from mitochondrial and nuclear genes in Iranian plateau (چکیده)
206 - ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) (چکیده)
207 - The origin of regio- and stereoselectivity in 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides with C1-substituted 7- oxabenzonorbornadienes, A DFT study (چکیده)
208 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
209 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
210 - اثر افزودن نانوذرات Gd2O3 بر خواص ساختاری و ابررسانایی YBa2Cu3O7 (چکیده)
211 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
212 - Vertically thickness of a magnetized advection dominated accretion flow (چکیده)
213 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
214 - An Empirical Study on Modeling and Optimization of EDM Process Parameters for Inconel 718 Super Alloy Using D-optimal approach and Genetic Algorithm (چکیده)
215 - New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan (چکیده)
216 - Can Naphthalene Exposure Stress Alter Brain Biogenic Amine Levels Before and during Vitellogenesis in Liza klunzingeri Fish? (چکیده)
217 - Multiplex PCR for the detection of Listeria monocytogenes, Escherichia coliO157:H7 and Salmonella spp. in fresh-cut and ready-to-eat vegetables. (چکیده)
218 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) (چکیده)
219 - بکارگیری رویکرد تاگوچی و روش های آماری در بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
220 - Quality control of precipitation hardened aluminium alloy parts via eddy-current non-destructive evaluation (چکیده)
221 - Antibacterial properties of Mg (1-x ) Ag (x) O (x=0.03) nanocomposite (چکیده)
222 - Bunium persicum: variability in essential oils and antioxidants activity of fruits from different Iranian wild populations (چکیده)
223 - provienence, tectonic setting and geochemistary of Ahvaz sandstone member (Asmari Formation, oligo -miocene), Asmari Formation, Marun oilfield Zagros Basin, NW Iran (چکیده)
224 - بهینه سازی شرایط ساخت ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-δ تهیه شده به روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی ان (چکیده)
225 - Fruit Drop Pattern of Sour Cherry Cultivars (چکیده)
226 - The Fruit Set Capability of Some Sour Cherry Cultivars (Prunus cerasus L (چکیده)
227 - IL-17A concentration of seminal plasma and follicular fluid in infertile men and women with various clinical diagnoses (چکیده)
228 - بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC (چکیده)
229 - Detection of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in feces of healthy calves (چکیده)
230 - GEOTHERMOMETRY OF TWO HOT SPRINGS IN WESTERN IRAN (چکیده)
231 - بررسی اکسایش سطحی نوار بی شکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی (چکیده)
232 - In vitro studies to develop a bacterial ghost of avian pathogenic E.coli (APEC) serotype 078 as a non-viable oral and parentral vaccine against avian colibacilosis (چکیده)
233 - Ionic-liquid-mediated poly(dimethylsiloxane)- grafted carbon nanotube fiber prepared by the sol–gel technique for the head space solid-phase microextraction of methyl tert-butyl ether using GC (چکیده)
234 - The cytotoxic activities of 7-isopentenyloxycoumarin on 5637 cells via induction of apoptosis and cell cycle arrest in G2/M stage (چکیده)
235 - Fabrication of Bi2Te2.7Se0.3 nano-structures by hydrothermal and aqueous chemical routes (چکیده)
236 - THE COEXISTENCE OF SUPERCONDUCTIVITY AND FERROMAGNETIC PHASES IN YBa2Cu3O7-δ NANOPARTICLES (چکیده)
237 - Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو) (چکیده)
238 - تأثیر دمای پیرسختی بر روی خواص بهینه آلیاژ آلومینیم 7075 مورد استفاده در دستگاه جوش پلاستیک (چکیده)
239 - Solvent influence upon complex formation between kryptofix5 and Cd2+ in some pure and binary mixed non-aqueous solvents using conductometry (چکیده)
240 - Regulation of p38, PKC/Foxo3a/p73 Signaling Network by GTP During Erythroid Differentiation in Chronic Myelogenous Leukemia (چکیده)
241 - بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی (چکیده)
242 - مقاله شناسی توصیفی شاهنامه (در فاصله سال‌های 1371-1385) (چکیده)
243 - Effect of cold deformation on pitting initiation of 17-4 PH stainless steel (چکیده)
244 - The effect of thermomechanical treatment on pitting corrosion of 17-4PH stainless steel (چکیده)
245 - Isolation, Identification and Virulence Gene Profiling of Escherichia coli O157:H7 in Retail Doner Kebabs, Iran (چکیده)
246 - ساخت نانو ذرات ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-x با روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
247 - Optimization of Synthesize conditions of high Tc superconductor HoBa2Cu3O7-ä nanoparticles by citrate gel route and investigation of their physical and magnetic properties (چکیده)
248 - ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثر در فرسایش بادی (مطالعه موردی: منطقه مروست استان یزد) (چکیده)
249 - بررسی تأثیر انواع الیاف تثبیت کننده بر خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (چکیده)
250 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
251 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: Pyrimido[4′,5′:2,3][1,4]thiazepino[7,6-b]quinoline (چکیده)
252 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: 1,2-bis-[3-(2- [1,2,4]triazolo[3\\\\\\\',4\\\\\\\':2,3][1,3,4]thiadiazepino[7,6-b]quinolin-3-yl]ethane (چکیده)
253 - Pomegranate (Punica granatum L.) reduces endoplasmic reticulum stress induced by renal ischemia/reperfusion injury in rat (چکیده)
254 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
255 - A facile approach for the synthesis of new derivatives of pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
256 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,3]oxazolo[4,5-d] [1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine (چکیده)
257 - Gene expression of BDNF and its receptors, TrkB and p75 in the uterus and oviduct of pregnant and non-pregnant ewes (چکیده)
258 - مقایسه ی اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم، بر سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی ۷۰ کیلودالتونی (HSP70) بر پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی افراد چاق غیرفعال (چکیده)
259 - Direct simulation Monte Carlo investigation of mixed supersonic–subsonic flow through micro-/nano-scale channels (چکیده)
260 - مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی (چکیده)
261 - رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
262 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
263 - Addition of metoclopramide or tramadol on analgesic effects of lidocaine in epidural analgesia in rabbit (چکیده)
264 - Thermoelectric power of charge-neutral Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-d „M=Th and Pr: Evidence for different types of localization… (چکیده)
265 - ساخت نانوذرات ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-δ با روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
266 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
267 - Selective cerium(III) cation detection by polymeric ion selective electrode based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (چکیده)
268 - A conductometric study of complexation reaction between 1,13-bis(8-quinolyl) -1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (kryptofix5) with UO2 2+ metal cation in mixed non-equeous solvents (چکیده)
269 - Complexation and thermodynamic study of 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13 -pentaoxatridecane with Hg2+ cation in mixed non-aqueous solvents (چکیده)
270 - Polymeric membrane and coated graphite mercury(II)-selective electrodes based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an excellent Ionophore (چکیده)
271 - Normal state Hall effect in Nd1-xCaxBa2Cu3O7-d: competition between added charge and disorder (چکیده)
272 - Neutron diffraction studies of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d: Evidence for hole localization (چکیده)
273 - The Response of Plasma Leptin and Some Selected Hormones to 24-weeks Aerobic Exercise in Inactive Obese Women (چکیده)
274 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-1-ium) hexaaquacobalt(II) disulfate dihydrate (چکیده)
275 - Electrochemical behavior of para-nitroaniline at a new synthetic crown ether-silver nanoparticle modified carbon paste electrode (چکیده)
276 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
277 - Effect of introduced species and habitat alteration on the occurrence and distribution of euryhaline fi shes in fresh- and brackish-water habitats on Aruba, Bonaire and Curaçao (South Caribbean) (چکیده)
278 - مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 (چکیده)
279 - Diphenyl (isopropylamido) phosphate (چکیده)
280 - Nano-level Monitoring of Yttrium by a Novel PVC-membrane Sensor Based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7-dithiadecane (چکیده)
281 - Complexing ability of kryptofix5 with Ag+ in some binary mixed solvents at different temperatures (چکیده)
282 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
283 - The normal state Hall effect in NdBa2-xLaxCu3O7-delta: Evidence of localization hole by La (چکیده)
284 - The Normalized Analysis of Surface Heterogeneous Reaction of Propane/Air Mixture into Micro-Channel (چکیده)
285 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس (چکیده)
286 - بررسی فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم (چکیده)
287 - The structural, thermoelectric and photoconductive properties of sulfur doped In2O3 thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
288 - 5Amino-3-methyl-1,2-oxazole-4-carbo- nitrile (چکیده)
289 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2-chloro-2,2- difluoroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
290 - Hexakis{[1-(dimethylamino)propylidene]oxidanium} bis(dodecamolybdophosphate)N,N-dimethylpropionamide pentasolvate (چکیده)
291 - N,N-Dibenzyl-O,O′-dimethyl thiophosphate (چکیده)
292 - N,N- -Bis(4-methylphenyl)-N-- -(2,2,2-trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
293 - Bis(pyrrolidin-1-yl)phosphinic (2,4-difluorobenzoyl) amide (چکیده)
294 - Diphenyl (methylamido)phosphate (چکیده)
295 - A second monoclinic polymorph of N-[bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-4-fluorobenzamide with the P21/n space group (چکیده)
296 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2,4-difluorobenzoyl)- N,N- -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
297 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
298 - Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran (چکیده)
299 - رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی (چکیده)
300 - Fundamental concept of cryopreservation using Dendrobium sonia-17 protocorm-like bodies by encapsulation-dehydration technique (چکیده)
301 - Flux pinning and vortex transitions in doped BaFe2As2 single crystals (چکیده)
302 - Fluctuation of mean free path and Tc induced vortex pinning in (Ba,K)Fe2As2 superconductors (چکیده)
303 - Mechanical Unfolding of Titin I27 Domain: Nanoscale Simulation of Mechanical Properties Based on Virial Theorem via Steered Molecular Dynamics Technique (چکیده)
304 - مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173) (چکیده)
305 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
306 - A Silver (I) Selective PVC Membrane Electrode Based on 1,13-Bis (8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an Ionophore (چکیده)
307 - Increasing the cisplatin cytotoxicity and cisplatin-induced DNA damage by conferone in 5637 cells (چکیده)
308 - مقایسه اثرات ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره های الکلی رزماری (Rosmarinus officinalis)، علف چای (Hypericum Perforatum) و کاجیره (Carthamus Tinctorius) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشرشیاکولی O157 (چکیده)
309 - The Effect of Peganum harmala and Teucrium polium Alcoholic Extracts on Growth of Escherichia coli O157 (چکیده)
310 - Dianilinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-3O2,N,O6)cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
311 - Thermal-Pressure-Driven Gas Flows through Micro Channels (چکیده)
312 - Thermal and second-law analysis of a micro- or nanocavity using direct-simulation Monte Carlo (چکیده)
313 - 9Aminoacridinium bis(pyridine-2,6- dicarboxylato-j3 O2 ,N,O6 )ferrate(III) tetrahydrate (چکیده)
314 - تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد (چکیده)
315 - The effect of graphite shape on vacuum-free diffusion bonding of ST37 steel and nodular cast iron (چکیده)
316 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
317 - Altered JS‐2 expression in colorectal cancers and its clinical pathological relevance (چکیده)
318 - پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل (چکیده)
319 - Association between the polymorphism of the TCF7L2 gene and type 2 diabetes in 154 patients in Mashhad (چکیده)
320 - اثر pH بر روی فعالیت مهار رشد پلی- ال- آرژینین علیه باکتری.Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
321 - بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی (چکیده)
322 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
323 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
324 - بررسی شرایط بهینه ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 با رویکرد طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
325 - Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth (چکیده)
326 - 1,1-(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium dichromate(VI) (چکیده)
327 - اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) (چکیده)
328 - Growth response and modeling effects of carum copticum essential oil, pH, inoculums level and temperature on Escheichia coli O157:H7 (چکیده)
329 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by most probable number –polymerase chain reaction (MPN-PCR) method (چکیده)
330 - Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells (چکیده)
331 - First record of Zarudny’s Jird, Meriones zarudnyi Heptner, 1937 (Rodentia: Muridae) in Shirvan, Northeast Iran (چکیده)
332 - Structural, electrical, optical, thermoelectrical and photoconductivity properties of the SnO2–Al2O3 binary transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis method (چکیده)
333 - Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications (چکیده)
334 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
335 - Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures (چکیده)
336 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
337 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
338 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
339 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices (چکیده)
340 - Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers (چکیده)
341 - Widely-tunable nano-structured leaky-mode resonant pixels for the visible spectral region (چکیده)
342 - Chalcogenide glass waveguides and grating devices for all-optical signal conditioning (چکیده)
343 - Quality of meat from two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low- and recommended-protein diets (چکیده)
344 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(2-phenylacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
345 - بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7 (چکیده)
346 - Antibacterial avtivity of ZnO nanofluids against E.coli O157:H7 (چکیده)
347 - O-Phenyl (tert-butylamido)(p-tolylamido) phosphinate (چکیده)
348 - N,N--Dicyclopentyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
349 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
350 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
351 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
352 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
353 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
354 - Widely tunable guided-mode resonance nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
355 - Particle swarm optimization and its application to the design of diffraction grating filters (چکیده)
356 - High performance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer (چکیده)
357 - Integrated all-optical pulse regenerator in chalcogenide waveguides (چکیده)
358 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
359 - Fabrication of Ion Selective Electrode Using 2,9- Dihydroxy-1,10-diphenoxy- 4,7-dithia decane as ionophore for Determination of Lead Ions (چکیده)
360 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(p-tolyl)phosphoric triamide (چکیده)
361 - a new cerium (III) ion selective electrode based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7 -dithia decane , a novel synthetic ligand (چکیده)
362 - N,N--Dicyclohexyl-N--(3-fluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
363 - N,N--Dicyclohexyl-N--(2,6-difluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
364 - N-[Bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-2-chloro-2,2-difluoroacetamide (چکیده)
365 - N,N--Bis(2-chlorobenzyl)-N--(2,2,2-trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
366 - 3-(4-Bromoanilino)-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one (چکیده)
367 - Cyclohexyl(methyl)ammonium(bis[cyclohexyl(methyl)amino]-phosphoryl)(4-methylphenylsulfonyl)-azanide (چکیده)
368 - N,N,N\',N\'-Tetraethyl-N\"-(2-fluorobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
369 - Piperazine-1,4-diium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)cobaltate(II) tetrahydrate (چکیده)
370 - N,N--Di-tert-butyl-N--(2-chloroacetyl)-phosphoric triamide (چکیده)
371 - rac-Phenyl (benzylamido)(p-tolylamido)-phosphinate (چکیده)
372 - N,N -Bis(2-methylphenyl)-N -(2,2,2- trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
373 - N-(2,6-Difluorobenzoyl)-P,P-bis-(pyrrolidin-1-yl)phosphinic amide (چکیده)
374 - Phenyl bis(morpholin-4-ylamido)-phosphinate (چکیده)
375 - The Relationship Between Types Of Paragraphs And Topic Progression Used In Paragraphs Written By Iranian EFL Students (چکیده)
376 - The Relation between Paragraph Organization and the Topic Progression Used in English Paragrahs Selected from Native Books on Teaching Writing (چکیده)
377 - Head-on collision of ion-acoustic solitary waves in a plasma with aq-nonextensive electron velocity distribution (چکیده)
378 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
379 - Nonplanar ion-acoustic solitary waves in electron–positron–ion plasmas with electrons following a q-nonextensive distribuation (چکیده)
380 - Semen and follicular fluid IL-17A concentration in infertile men and women with different clinical diagnosis (چکیده)
381 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
382 - Propane-1,2-diaminium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-j3O2,N,O6)cuprate(II)tetrahydrate (چکیده)
383 - توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى (چکیده)
384 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) nickelate(II) methanol monosolvate monohydrate (چکیده)
385 - 1,1 -(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium bis(iodate) (چکیده)
386 - O-Phenyl (cyclohexylamido)(p-tolylamido)phosphinate (چکیده)
387 - مطالعه اثرات سمیت سلولی مونوترپنی از جنس Ferula ovina بر روی رده ای از سلول های سرطان مثانه (چکیده)
388 - 7-7isopentenyloxycoumarin induces DNA damage in bladder cancer cells in vitro (چکیده)
389 - The role of a periplasmic gluconolactonase (PpgL)-like protein in Pseudomonas syringae pv. syringae B728a (چکیده)
390 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
391 - Diphenyl (cyclopentylamido)-phosphonate (چکیده)
392 - N,N\'-Dibenzyl-N,N\'-dimethyl-N\"-(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
393 - N-(2-Fluorobenzoyl)-N-,N-- -bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
394 - N-(2-Chloro-2,2-difluoroacetyl)-N-,N-- -diisopropylphosphoric triamide (چکیده)
395 - 3Ethylsulfanyl-5-methyl-1-phenyl- 7-(pyrrolidin-1-yl)-1H-pyrimido[4,5-e]- [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
396 - روحانیت، فقاهت و فتاوی معتبر (بازخوانی اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
397 - بررسی نقش ادبیاتی داستان کودک در پیش برد مبانی طرح p4c با استناد به داستانهای تعریفی دهه 70 ایران (سنین الف - ب - ج) (چکیده)
398 - بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG (چکیده)
399 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
400 - Bis(2,3-diaminopyridinium) bis(µ-pyridine-2,6-dicarboxylato)-k4O2,N,O6:O6;k4O2:O2,N,O6- bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)bismuthate(III)] tetrahydrate] (چکیده)
401 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) cuprateII (چکیده)
402 - Investigating the anti-cancer effects of tschimgine on MCF-7 cells in vitro (چکیده)
403 - DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells (چکیده)
404 - محاسبه تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانولوله کربنی تک جداره -13،0 (چکیده)
405 - Silver (I) ion selective transport through a bulk liquid membrane containing 5,12-di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as carrier (چکیده)
406 - The Lanius excubitor (Aves, Passeriformes) conundrum - taxonomic dilemma when molecular and non-molecular data tell different stories (چکیده)
407 - Tris{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholinium} dodecatungstophosphatehexahydrate (چکیده)
408 - The effect of short-time microwave exposures on Escherichia coli O157:H7 inoculated onto beef slices (چکیده)
409 - مطالعه اثرات ضد سرطانی مونوترپن شیمگین بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro (چکیده)
410 - مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین (چکیده)
411 - Bis(2-amino-6-methylpyridinium) transdiaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)-cobaltate(II) octahydrate (چکیده)
412 - Modeling the behavioral pattern of E.coli O157:H7 in mayonnaise affected by Thymus vulgaris extract as a preservative at 4°C and 25°C (چکیده)
413 - N,N--Dicyclohexyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
414 - Correlation Between PXR and ABCG2 Patterns of mRNA Expression in MCF7 Breast Carcinoma Cell Derivatives upon Induction by Proinflammatory Cytokines (چکیده)
415 - In vitro investigation of diversin cytotoxicity on 5637 cells (چکیده)
416 - Highly selective transport of silver(I) cation across a bulk liquid membrane containing an acyclic thioether ligand as carrier (چکیده)
417 - Poly[aqua(dimethyl sulfoxide)(l4- pyridine-2,5-dicarboxylato)calcium(II)] (چکیده)
418 - 2Amino-4-methylpyridinium 6-carboxypyridine-2-carboxylate methanol monosolvate (چکیده)
419 - Bis(9-aminoacridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)cuprate(II) trihydrate (چکیده)
420 - N-Cyclohexylcyclohexanaminium chloride (چکیده)
421 - Investigation of cytotoxicity and anti-cancer effects of 7-isopentenyloxycoumarin in vitro (چکیده)
422 - بررسی رفتار تبلور مجدد آلیاژ برنج 70Cu-30Zn و تأثیر پارامترهای مؤثر بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل (چکیده)
423 - بررسی اثرناخالصی 2MnO بر دمای گذارترکیب δ-7O3Cu2YBa (چکیده)
424 - Galvanic corrosion in tangstan arc welding on 17-4 PH stainless steel (چکیده)
425 - Diphenyl (2-chlorobenzylamido-phosphate (چکیده)
426 - Galvanic corrosion of gas tungsten arc repair welds in 17-4 PH stainless steel in 3/5% NaCl solutionr (چکیده)
427 - Post-weld heat treatment influence on galvanic corrosion of GTAW of 17-4PH stainless steel in 3/5%NaCl (چکیده)
428 - Identification of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle Carcasses in Mashhad Abattoir by Multiplex PCR (چکیده)
429 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
430 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
431 - Weldment corrosion characterization of multi-pass hybrid GTAW-SMAW 2205 duplex stainless steel in 3.5%NaCl solution (چکیده)
432 - The essential oil analysis of Pseudohandelia umbellifera(Boiss.)Tzvel. growing in Iran (چکیده)
433 - Di-µ-hydroxido-bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato)iron(III)) monohydrate (چکیده)
434 - Separation and Speciation of Tl(I) and Tl(III) in Environmental Samples using Amberlite IRC-718 Chelating Resin (چکیده)
435 - 1.4Diazoniacyclohexane bis(3-carboxypyrazine-2-carboxylate) dihydrate (چکیده)
436 - 2-Aminopyrimidinium 4-hydroxypyridinium-2,6-dicarboxylate monohydrate (چکیده)
437 - Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) pyrazine-2,3-dicarboxylate tetrahydrate: a synchrotron radiation study (چکیده)
438 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
439 - ELECTRONIC AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF PURE AND ALLOYS In2O3 TRANSPARENT CONDUCTORS (چکیده)
440 - Synthesis and anticancer evaluation of new derivatives of 3-phenyl-1,5- dimethyl-1H-[1,2,4]triazolo[4’,3’:1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazine (چکیده)
441 - A calculation based on Green s function method for FM/MgO /FM sandwiches with roughness at interfaces (چکیده)
442 - SW parameter in magnetic multilayers with rough interface (چکیده)
443 - p-Tolyl bis(o-tolylamido)phosphinate (چکیده)
444 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
445 - ساخت ابرسانای YBa2Cu3O7- به روش سل-ژل و بررسی اثر ناخالصی Er2O3 بر دمای گذار این ترکیب (چکیده)
446 - بررسی ساختار و مغناطومقاومت ترکیب منگنایت-کبالتایتLa0.7Sr0.3Mn0.9Co0.1O3 تهیه شده به روش سل- ژل، (چکیده)
447 - Influence of Si and Co substitutions on magnetoelastic properties of R2Fe17 (R = Y, Er and Tm) intermetallic compounds (چکیده)
448 - Performance of two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low-protein and recommended-protein diets (چکیده)
449 - Monoclinic modification ofN-benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
450 - Growth of MnCl2.4H2O crystals and measurement the exact percent of cobalt impurities in the crystal, using radioactive isotopes of 54MN,60Co,57Co and NMRON technique. (چکیده)
451 - Band structure of tetragonal BaTiO3 (چکیده)
452 - First-principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of A-La2O3 (چکیده)
453 - CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDERS DOPED WITH MnO (چکیده)
454 - Terminologyof fruit set and fruit drop of sour cherry cultivars (چکیده)
455 - N-Benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
456 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by MPN-PCR method (چکیده)
457 - Comparison of Electronic and Optical Properties of the a and k phase Alumina Using Density Functional Theory (چکیده)
458 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
459 - بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro (چکیده)
460 - اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت (چکیده)
461 - Essential Oil Content and Constituents of Black Zira (Bunium persicum [Boiss.] B. Fedtsch.) from Iran During Field Cultivation Domestication (چکیده)
462 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
463 - بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7 (چکیده)
464 - بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها (چکیده)
465 - Pentakis(L-prolinium) dodecatungstoborate trihydrate (چکیده)
466 - Isolation and detection of E.coli O157:H7 from meat product samples in Bojnord, Iran (چکیده)
467 - جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه (چکیده)
468 - The role of endogenous opioids in the protective effects of local sublethal hyperthermia against the progression of burn injury (چکیده)
469 - Ab initio study of intramolecular hetero-Diels-Alder reaction of ABT-773 (چکیده)
470 - Competitive Transport Studies of Seven Metal Cations Through Bulk Liquid Membrane Using 1,4-Dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione (چکیده)
471 - Silver(I) Ion Selective Transport through a Bulk Liquid Membrane Containing 5, 12 Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
472 - Competitive Taransport of Seven meta lCations through a Bulk Liquid Membrane Using 5, 12- Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclodod- ecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
473 - A redetermination of 2-amino-5-chloropyridine at 100 K (چکیده)
474 - N-Benzyl-2-propanaminium O-methyl trichloroacetamidophosphate (چکیده)
475 - 4Methylphenyl (dimethylamido)-(isopropylamido)phosphate (چکیده)
476 - p-Tolyl bis(p-tolylamido)phosphate (چکیده)
477 - Structure comparison of PMN–PT and PMN–PZT nanocrystals prepared by gel-combustion method at optimized temperatures (چکیده)
478 - THE PSYR_1712 GENE IS A HOMOLOGUE OF PPGL IN (چکیده)
479 - Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with Conferone (چکیده)
480 - Neomycin resistancy of bladder carcinoma cell line 5637 (چکیده)
481 - Modeling growth of Escherichia coli O157:H7 affected by Bonium Persicum essential oil, temperature, pH and inoculum level (چکیده)
482 - Isolation of Escherichia coli O157:H7 from cattle carcasses in Mashhad abattoir using multiplex PCR (چکیده)
483 - Reliability Prediction of Electronic Navigation and Guidance System Employing High Quality Parts to Achieve Increased Reliability (چکیده)
484 - Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
485 - اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH (چکیده)
486 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
487 - اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری (چکیده)
488 - جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom (چکیده)
489 - بررسی خصوصیات الکترونیکی بلور پروسکایتPb(Zr0.53,Ti0.47)O3 با در نظر گرفتن اثر اربیتالهای جایگزیده d (چکیده)
490 - Characterization of the fqsM gene (fitness and quorum sensing modulator) in Pseudomonas aeruginosa and P. syringae (چکیده)
491 - Calculation of the Structural, Electrical, and Optical Properties of -Al2O3 by Density Functional Theory (چکیده)
492 - اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae (چکیده)
493 - توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO (چکیده)
494 - conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) (چکیده)
495 - Optical properties of pure and transition metal‐doped indium oxide (چکیده)
496 - بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 (چکیده)
497 - بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD). (چکیده)
498 - Transport of silver ion through bulk liquid membrane using macrocyclic and acyclic ligands as carriers in organic solvents (چکیده)
499 - the effct of microwave radiation in reducing the superficial contamination of red meat to escherichia coli O157:H7 (چکیده)
500 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
501 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
502 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
503 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
504 - Study on the effect of drought stress on morphological and physiological characteristic of millets (چکیده)
505 - جستجوی ژنهای تولید کننده شیگا توکسین در باکتری اشریشیا کولای O157:H7 جداسازی شده از نمونه آب چاههای تامین کننده آب شرب گاوداریهای اطراف مشهد با استفاده از روش مولتی پلکس PCR (چکیده)
506 - Isolation and mulecular identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef samples collected from beef markets in Mashhad (چکیده)
507 - The Construct Validation and Application of a Questionnaire of (چکیده)
508 - Structural, electronic and optical properties of spinel MgAl2O4 oxide (چکیده)
509 - تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH (چکیده)
510 - 3,3,9,9-Tetramethyl-1,5,7,11-tetraoxaspiro[5.5]undecane as a reagent for protection of carbonyl compounds (چکیده)
511 - Ring Opening of Epoxides By Zn(OAc)2 /1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane (ZnBBATOH) as a New Catalyst (چکیده)
512 - بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری (چکیده)
513 - مطالعه اثر جانشانی کبالت بر ساختار بلوری و مغناطومقاومت ترکیبات 3Mn1-xCoxO2/0Sr75/0La، تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
514 - On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras (چکیده)
515 - Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10V2 alloy (چکیده)
516 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione (چکیده)
517 - Radial velocity and light curves analysis of the contact binary V1073 Cygni (چکیده)
518 - First – principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of K- Al2 O3 (چکیده)
519 - First – principles study of the Electronic structure of BaTiO3 using Different Approximations (چکیده)
520 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
521 - Effects of Zn-7® on open wound healing in dogs (چکیده)
522 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
523 - Protection against Listeria monocytogenes by ODN containing CpG motifs in BALB/c and C57BL/6 mice (چکیده)
524 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)
525 - Effect of welding parameters on the microstructure and mechanical properties of fraction stir welds of 70%Cu-30%Zn alloy (اثر یارامترهای جوشکاری روی ساختار میکروسکیی و خواص مکانیکی الیاژ Cu-Zn جوشکاری اصطکاکی شده) (چکیده)
526 - تاثیر دمای ییر سختی بر روی خواص الیاژ Al-7075 مورد استفاده در دستگاه جوش یلاستیک (چکیده)
527 - Down‐regulation of Hsp27 radiosensitizes human prostate cancer cells (چکیده)