بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: دولت


موارد یافت شده: 156

1 - بودوباشِ شهروند در دامِ کرونا و بندیِ ارگ (چکیده)
2 - بررسی مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران (1357-1368) (چکیده)
3 - تحلیل جایگاه روستا در مصوبات هیات دولت ایران بعد از انقلاب اسلامی (مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا) (چکیده)
4 - چرخه و مبانی سیستمی سیاستگذاری امور زنان در افغانستان (چکیده)
5 - تحلیل ژئوپلیتیکی عملکرد دیوان کیفری بین المللی در قاره آفریقا (چکیده)
6 - بررسی تطبیقی مفهوم جبرگرایی در آثار امیل زولا و محمود دولت آبادی (چکیده)
7 - الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی در رابطه با عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو (چکیده)
8 - تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتی (چکیده)
9 - تعلیق مشروطیت/برتری استثناء: برآمدن دولت مطلقه پهلوی (چکیده)
10 - پلورالیسم جامعه ایرانی و بحران توزیع قدرت در دولت جمهوری اسلامی. (چکیده)
11 - حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی» (چکیده)
12 - سقوط رضاشاه و تحول دولت درآثار کسروی (چکیده)
13 - حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی (چکیده)
14 - جدال رشته ها و اشغال مزیت های علوم سیاسی (چکیده)
15 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
16 - راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری (چکیده)
17 - هم سنجی عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستان (چکیده)
18 - تحول گفتمانی «دولت – ملت» در گذار به ژئوپلیتیک پست مدرن (چشم‌انداز دولت پسا‌سرزمینی) (چکیده)
19 - تبیین نظری جایگاه اعتبارات دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی (چکیده)
20 - بررسی پژوهش های معتبر با موضوع عوامل کلیدی موفقیت پروژه های مشارکت بخش دولتی خصوصی در بازه سال های 1990 تا 2017 (چکیده)
21 - تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده - مطالعه موردی: داعش در لیبی- (چکیده)
22 - تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده- مطالعه موردی: داعش در مصر (چکیده)
23 - تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایران (چکیده)
24 - آثارحقوقی خروج ایالات متحده امریکا از عهدنامه مودّت و تأثیر آن بر فرایند دادرسی در دیوان بین‌المللی دادگستری (چکیده)
25 - امکان‌سنجی و شرایط اقامۀ دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه‌های ایران (چکیده)
26 - شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی (چکیده)
27 - امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایران (چکیده)
28 - توازن اطلاعاتی در سطح ملی: نگاهی به نقش دولتها و کتابخانه ها در توزیع و دسترسی به اطلاعات (چکیده)
29 - تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران بر اساس نگرش سیستمی (چکیده)
30 - جامعه گرایی و اجتماعی بودن فضیلت (چکیده)
31 - ارزیابی نقش و تاثیر عوامل سیاسی-قانونی در شکل گیری دولت محلی در ایران بر اساس تفکر سیستمی (چکیده)
32 - چالش ها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی دولتی در ایران (چکیده)
33 - چالشها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگا هها و مراکز آموزش عالی دولتی در ایران (چکیده)
34 - تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژ (چکیده)
35 - بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفی (چکیده)
36 - مکانیسم های بازگشت مرجعیت علوم سیاسی (چکیده)
37 - تبیین سیاست¬گذاری های زیرساختی تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی روستایی (چکیده)
38 - اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجی (چکیده)
39 - بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت (چکیده)
40 - تحلیل فضایی دفاتر خدمات الکترونیک (پیشخوان دولت) با استفاده از GIS (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
41 - بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی کارمندان بانک ها (مورد مطالعه: کارمندان بانک های دولتی شهر سنندج) (چکیده)
42 - ساخت دوگانه دولت سازی نوین افغانستان (چکیده)
43 - بررسی اثر سیاست مالی بهعنوان مکانیسم انتشار شوکهای نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسیونبرداری ساختاری (چکیده)
44 - بررسی تاثیر اعتماد به دولت بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: شهرداری منطقه 10 مشهد (چکیده)
45 - ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتی (چکیده)
46 - رهگذار تاریخی و لحظه‌های سازنده در فرآیندِ دولت‌سازیِ پساانقلاب اسلامی (چکیده)
47 - من دولت تعیین می‌کنم! من تو دهنِ این دولت می‌زنم! (چکیده)
48 - مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی (چکیده)
49 - بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون (چکیده)
50 - مطالعه تاریخی فرایند شکل گیری ملت در ایران با تاکید بر نقش دولت (چکیده)
51 - بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
52 - واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی (چکیده)
53 - به‌کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
54 - بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اشتراک‌ گذاری‌ اطلاعات G2G میان سازمان‌های دولتی (چکیده)
55 - بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
56 - نظریه‌ی سیاسیِ یک سازمانِ اطّلاعاتی (چکیده)
57 - دیگری فراملی و انسجام دولت و ملت در ایران (مطالعه موردی: دوره جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
58 - بررسی وضعیت آگاهی و آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی مقایسه تطبیقی مناطق 6 ،1 و 8 شهر مشهد (چکیده)
59 - فرآیند ناتمام دولت ـ ملت‌سازی و از رشد ماندگی همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس (چکیده)
60 - شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی (چکیده)
61 - بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM (چکیده)
62 - بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی) (چکیده)
63 - اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
64 - کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک (چکیده)
65 - بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT (چکیده)
66 - بررسی اثرات ترکیبات بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایران (چکیده)
67 - بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش‏های مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
68 - ‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌ (چکیده)
69 - تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
70 - تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومی (چکیده)
71 - برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش (چکیده)
72 - آشنایی با یکی دیگر از انواع منابع سودمند اطلاعاتی: سایت سازمانهای دولتی و غیر دولتی در وب (چکیده)
73 - مقایسه سبک های دفاعی وجهت گیری مذهبی دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشهد (چکیده)
74 - امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست (چکیده)
75 - مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (چکیده)
76 - ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران در سال1392 (چکیده)
77 - هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری (چکیده)
78 - دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان (چکیده)
79 - تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی (چکیده)
80 - بررسی مالیات ها و سایر درآمدهای دولت (چکیده)
81 - تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
82 - تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران (چکیده)
83 - بررسی نقش دولت بر تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیا) (چکیده)
84 - بررسی موانع استقرار سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در واحدهای تولیدی شهر مشهد (چکیده)
85 - بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی (چکیده)
86 - یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی (چکیده)
87 - تکنولوژی اطلاعات و سیاست به مثابه متون متحول برای سیاست گذاری (چکیده)
88 - کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
89 - بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
90 - بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) (چکیده)
91 - نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشه‌ی آیت‌الله مصباح یزدی و السدیر مک‌اینتایر (چکیده)
92 - بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه (چکیده)
93 - بررسی شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون (چکیده)
94 - عملکرد تشکل های غیر دولتی با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان بر توسعه پایدار روستاهای شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
95 - بررسی تاثیر ظرفیت های ژئوپلیتکی بر رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی سال های 1384- 1388 1384 (چکیده)
96 - دوستی پدیده اخلاقی یا کارکردی؟: نقد رابطه دولت و مردم در ایران از منظر قاعده لیسیس (چکیده)
97 - درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336) (چکیده)
98 - مدرنیته وجنبش های اجتماعی (چکیده)
99 - نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد (چکیده)
100 - نگاهی به مدیریت محیط سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد ایران (چکیده)
101 - محرکها و بازدارنده های عشایر مرزنشین به مثابه سرمایه اجتماعی در پاسداری از حریم مرزی ایران (چکیده)
102 - أثیر فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات ‏بر امنیت انسانی در جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک (چکیده)
103 - مزایا و الزامات دولت محلی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل (چکیده)
104 - مدلی برای توسعه ی انباره داده در سیستم اطلاعات مدیران ارشداجرایی بخش دولتی (چکیده)
105 - بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388) (چکیده)
106 - هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل (چکیده)
107 - راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
108 - بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایتهای حقوقی از کشتگان یهود (چکیده)
109 - حکمرانی خوب؛ مقایسه تجربه ایران و ترکیه در سال های 2000 و 2008 (چکیده)
110 - تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تهدیدها و فرصت ها (چکیده)
111 - تبیین نقش حمایت های دولتی موثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران (چکیده)
112 - بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران (چکیده)
113 - تعاون ،توسعه ی منطقه ای ودولت (چکیده)
114 - بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368) (چکیده)
115 - الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی (چکیده)
116 - طبقه‌بندی چالش‌ها و تنگناهای مدیریتی تولید ملی و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
117 - بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران (چکیده)
118 - نگاهی به مدل دولت/ ملت سازی در مالزی (چکیده)
119 - نهادهای نظارتی حاکم بر قرارداد های مالی دولتی و چالش های آن (چکیده)
120 - بازشناسی معماری دوره اتابکان یزد از متون تاریخی (نمونه موردی: مجموعه دولتخانه اتابک قطب الدین (چکیده)
121 - ممنوعیت کمکهای دولتی مخل رقابت؛ (مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا) (چکیده)
122 - نقش دولت در تامین مالی احیای بافت‌های فرسوده (چکیده)
123 - روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری (چکیده)
124 - بازشناسی خانه طاق بلندها ومجموعه گنبد هشت دو اثر از دوره اتابکان یزد (چکیده)
125 - نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت‌های فرسوده (چکیده)
126 - ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا (چکیده)
127 - عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران (چکیده)
128 - دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک (چکیده)
129 - تحلیل فازی رابطه توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابرهای درآمدی در ایران (چکیده)
130 - مقایسه ی رضایتمندی مشتریان بانکهای خصوصی و دولتی در سیستم بانکداری ایران با استفاده از مدل میشرا (چکیده)
131 - پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (چکیده)
132 - پیشینه اندیشه دولت متمرکز اقتدارگرا در متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)
133 - راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها (چکیده)
134 - عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدل در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (چکیده)
135 - پیشینه اندیشه دولت متمرکز اقتدارگرا در متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)
136 - مدل سازی آثار سیاستهای کلان تجاری بربخش کشاورزی ایرن (چکیده)
137 - روابط دولت ایران و کمپانی های نفت در دوران پارادایم امتیاز (چکیده)
138 - انرژی و سیاست خارجی در دولت تحصیل دار (سه حوزه همسایگی) (چکیده)
139 - نظریه دولت ضعیف و فرومانده: باز تعریف جغرافیای سیاسی خشونت (چکیده)
140 - مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی (چکیده)
141 - مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه (چکیده)
142 - تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی) (چکیده)
143 - سیاست های دولت پهلوی در قبال بهاییت 1357-1332 (چکیده)
144 - ماهیت و مفهوم مشروطیت در مذاکرات نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)
145 - بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
146 - نقش داوطلب و نهضت داوطلبی در ورزش و تفریحات سالم و مقایسه آنها در چند کشور (چکیده)
147 - جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت (چکیده)
148 - چهار پارادایم در روابط دولت و نفت در ایران (چکیده)
149 - هواداری ملک الشعرای بهار از اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی (چکیده)
150 - طراحی و تبیین ارکان موثر بر تعیین استراتژیهای ارائه خدمات الکترونیک در بستر دولت الکترونیک (چکیده)
151 - اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت (چکیده)
152 - درآمدی بر حسابداری دولتی در ایران ، ضعفها و قوتها (چکیده)
153 - سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت (چکیده)
154 - پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا (چکیده)
155 - بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجود (چکیده)
156 - Assessing the most important factors in the development and launch of government web sites. (case study in Iran) (ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی ( مطالعه موردی)) (چکیده)