مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فاطمه طالبیان شریف , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئتعلمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش, آموزش عالی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2023-2), صفحات (78-100)
 2. مرضیه کهندل , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , محمود مهرمحمدی , طراحی چارچوبی برای تبیین هویت حرفه‌ای معلمان ایرانی از منظر مناسبات قدرت, تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (149), سال (2022-4), صفحات (89-108)
 3. ریحانه شوقی , محمدرضا آهنچیان , داود قرونه ء , توسعه منابع انسانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های صنعتی, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (13), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (23-54)
 4. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , محمدرضا آهنچیان , رضوان حسین قلی زاده , ارزیابی نظریه‌پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین‌رشته‌ای, مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (13), شماره (4), سال (2022-1), صفحات (1-30)
 5. رقیه رحیمی , داود قرونه ء , محمدرضا آهنچیان , ابعاد و الزامات حرفه‌ ای‌ شدن مدیران‌ مدارس (مورد مطالعه: دبیرستان‌های دخترانه شهر مشهد), مطالعات آموزشی و آموزشگاهی , دوره (10), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (138-162)
 6. مطصفی باقریان فر , احمدرضا نصر اصفهانی , محمدرضا آهنچیان , شناسایی شاخص های روش های یاددهی و یادگیری مطلوب برای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آن ها, تدریس پژوهی, دوره (8), شماره (2), سال (2020-8), صفحات (1-36)
 7. Ali Khaki Sedigh , محمدرضا آهنچیان , Leading Higher Education in Iran during COVID - 19 Pandemic: Reporting the Policies and Progresses, Strides in Development of Medical Education, سال (2020-9)
 8. سیده فاطمه قاسم پورگنجی , فریبرز رحیم نیا , محمدرضا آهنچیان , jawad syed , Analyzing the Impact of Diversity Management on Innovative Behaviors through Employee Engagement and Affective Commitment, Iranian Journal of Management Studies, سال (2020-9)
 9. مهدیه دژبرد , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , سفری به فراسوی حصارها در واکاوی نشانگان حکومت مندی در مدارس, مدیریت مدرسه, دوره (8), شماره (3), سال (2021-2), صفحات (303-335)
 10. صدیقه قیومی , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد, نامه آموزش عالی, دوره (13), شماره (49), سال (2020-6), صفحات (129-159)
 11. نرگس اورعی گلمکانی , اعظم صنعت جو , محمدرضا آهنچیان , ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجی, پژوهش نامه علم سنجی, سال (2018-12)
 12. زهرا مستکملی , محمدرضا آهنچیان , رضوان حسین قلی زاده , مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران, مدیریت مدرسه, دوره (7), شماره (3), سال (2020-2), صفحات (282-258)
 13. مرضیه کهندل , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مهرمحمدی , بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (8), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (103-122)
 14. محمدرضا آهنچیان , پروانه یزدانی , سمانه صادقیان , تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (10), شماره (38), سال (2018-3), صفحات (171-196)
 15. سمانه صادقیان , محمدرضا آهنچیان , مدل‌یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک‌شغل کارکنان با نقش تعدیل‌گر قاطعیت مدیر, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (89-106)
 16. مهدی ربیعی , صمد ایزدی , ابراهیم صالحی عمران , محمدرضا آهنچیان , بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتی, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (7), شماره (19), سال (2017-10), صفحات (141-162)
 17. محمدرضا آهنچیان , الهام سلیمانی , ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایران, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (23), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (1-23)
 18. یاسر گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی, پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (5), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (9-22)
 19. کلثومه شجاع , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مجتبی نادی , ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد, آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (4), شماره (12), سال (2017-5), صفحات (105-126)
 20. معصومه عارف , آذر کفاش پور , محمدرضا آهنچیان , غلامرضا ملک زاده , طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد, پژوهش های مدیریت در ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2018-7), صفحات (143-164)
 21. رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , معصومه کوهساری , علی نوفرستی , تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد, نامه آموزش عالی, دوره (11), شماره (39), سال (2017-10)
 22. مجتبی نادی , محمدرضا آهنچیان , محسن نوغانی دخت بهمنی , کلثومه شجاع , تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد), مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (11), شماره (2), سال (2017-1), صفحات (133-161)
 23. مجتبی نادی , محمدرضا آهنچیان , محسن نوغانی دخت بهمنی , مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایران, مطالعات رفتار سازمانی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (81-120)
 24. فاطمه ارفع بلوچی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , حمید ناصریان حاجی آبادی , سیداحسان افشاری زاده , ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری, رویکردهای نوین آموزشی, دوره (11), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (27-44)
 25. رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , علی نوفرستی , معصومه کوهساری , سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (6), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (128-152)
 26. سمانه غلباش قره بلاغی اینالو , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (6), شماره (16), سال (2017-3), صفحات (143-185)
 27. سیده فاطمه قاسم پورگنجی , محمدرضا آهنچیان , تأثیر «ادراک از بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن: با نقش تعدیل‌گر «ارزش‌های کاری», پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (6), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (129-152)
 28. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی, پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (4), شماره (3), سال (2017-1), صفحات (27-48)
 29. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , رقیه فاضل , محمدرضا آهنچیان , پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد, آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (3), شماره (9), سال (2016-9), صفحات (47-66)
 30. عباس حیدری , محمدرضا آهنچیان , سید موسی مهدی زاده , بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (21), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (17-27)
 31. محمدرضا آهنچیان , مصطفی راد , مجتبی راد , بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی, گام های توسعه در آموزش پزشکی, دوره (11), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (214-226)
 32. محمدرضا آهنچیان , عبدالقادر عصارودی , ارتباط سبک تصمیم گیری و یادگیری خودراهبر در دانشجویان هوشبری, علوم مراقبتی نظامی, دوره (2), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (25-32)
 33. محمدرضا آهنچیان , سید ناصر لطفی فاطمی , همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, علوم مراقبتی نظامی, دوره (2), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (96-103)
 34. محمدرضا آهنچیان , مجتبی حسینی , فروزان سادات هاشمی جزی , یونس طاطاری , پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (22), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (1-24)
 35. زهره نگهبان , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی, عیار پژوهش در علوم انسانی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (117-130)
 36. افسانه عبدلی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد, فلسفه تربیت, دوره (1), شماره (1), سال (2017-2), صفحات (31-68)
 37. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش, آموزش و ارزشیابی, دوره (9), شماره (35), سال (2016-11), صفحات (37-63)
 38. ندا رضوی زاده هروی , محمدرضا آهنچیان , فاطمه رضامنش , در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران), علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (1-21)
 39. حسین اسفندیاری گیسور , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران, آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (3), شماره (8), سال (2016-6), صفحات (143-167)
 40. محمدرضا آهنچیان , حمیده لطفی , شبنم کاظمی , امیر ثابت زاده , سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-10), صفحات (153-170)
 41. محمدرضا آهنچیان , علی مهدوی شکیب , روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان), مدیریت بر آموزش سازمانها, دوره (3), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (9-36)
 42. محمدرضا آهنچیان , معصومه عارف , برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری تحلیل روند و رگرسیون (1396-1392), پژوهش های مدیریت منابع انسانی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (23-46)
 43. علی صحبت لو , محمدرضا آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , علیرضا صادق زاده قمصری , انسان فرهیخته سینوی, تعلیم و تربیت, دوره (34), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (81-108)
 44. محمدرضا آهنچیان , فاطمه خراشادی زاده , تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری, مدیریت پرستاری, دوره (4), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (49-60)
 45. حیدر مختاری , محمدرضا داورپناه , محمدحسین دیانی , محمدرضا آهنچیان , رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (30-49)
 46. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (211-236)
 47. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390, رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (5), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (165-184)
 48. محمدرضا آهنچیان , امین بابادی , یحیی قائدی , بررسی تطبیقی ادراک نقش و محورهای عملکرد مدیران گرو ههای آموزشی در دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (9-30)
 49. حسین کریمی مونقی , زهرا مرضیه حسنیان , محمدرضا آهنچیان , وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی, توسعه آموزش در علوم پزشکی, دوره (7), شماره (16), سال (2015-1), صفحات (94-106)
 50. محمدرضا آهنچیان , نجمه ولی زاده , کندوکاوی بر واقعیت های زنده نظارت آموزشی, مدیریت پرستاری, دوره (3), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (78-87)
 51. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران, اندازه گیری تربیتی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-12), صفحات (43-60)
 52. مینا رضازاده , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد, مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (8), شماره (14), سال (2015-9), صفحات (43-66)
 53. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی, مطالعات روان شناختی, دوره (11), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (51-74)
 54. حسین شکوهی فرد , محمدرضا آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , محمود سعیدی رضوانی , نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان, مطالعات برنامه ریزی آموزشی, دوره (6), شماره (12), سال (2018-3), صفحات (11-28)
 55. وجیهه حکیمی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد), مطالعات برنامه ریزی آموزشی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (6-37)
 56. عباس عرب , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد, ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (61-101)
 57. علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی, رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (4), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (63-82)
 58. ندا رضوی زاده هروی , محمدرضا آهنچیان , فاطمه رضامنش , در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران), علوم اجتماعی, دوره (10), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (127-147)
 59. محمدرضا آهنچیان , الهام سادات سلیمانی , عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران, زن، حقوق و توسعه, سال (2014-9)
 60. محمدرضا آهنچیان , رضا محمدی چابکی , آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایران, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (8), شماره (29), سال (2013-8), صفحات (11-34)
 61. محمدرضا آهنچیان , محمدشریف طاهرپور , نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران, مهندسی فرهنگی, دوره (5), شماره (53), سال (2011-4), صفحات (8-26)
 62. مجتبی همتی فر , محمدرضا آهنچیان , ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (3), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (25-48)
 63. محمدرضا آهنچیان , آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (4), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (72-83)
 64. محمدرضا آهنچیان , هوشنگ گراوند , اعظم محمدزاده قصر , سیدعلی اکبر حسینی , هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی, گام های توسعه در آموزش پزشکی, دوره (10), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (70-77)
 65. الهام سلیمانی , محمدرضا آهنچیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد, علوم اجتماعی, سال (2014-4)
 66. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری , بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب, رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-2), صفحات (1-24)
 67. محمدرضا آهنچیان , سمیه بهمن آبادی , فاطمه ارفع بلوچی , پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان دختر و پسر براساس سبک های شخصیت (NEO) آنان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (11), سال (2014-2), صفحات (907-919)
 68. محمدرضا آهنچیان , بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها, آموزش عالی ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2013-10), صفحات (3-22)
 69. محمدرضا آهنچیان , زهرا مرضیه حسنیان , ارتباط بین سبک تفکر و سبک حل مشکل در دانشجویان پرستاری, آموزش پرستاری, دوره (2), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (38-48)
 70. محمدرضا آهنچیان , علی مهدوی شکیب , تعیین شاخص های موثر در بهره وری فردی کارکنان و روش محاسبه کمی آن (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد), آمایش و توسعه پایدار, دوره (3), شماره (6), سال (2013-6), صفحات (9-30)
 71. محمود بخشی , محمدرضا آهنچیان , رعنا امیری , رابطه تفکر انتقادی، راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود, آموزش پرستاری, دوره (1), شماره (1), سال (2012-11), صفحات (48-60)
 72. محمدرضا آهنچیان , امیر حسین میرحقی , تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری, آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (4), سال (2013-7), صفحات (270-279)
 73. محمدرضا آهنچیان , اعظم محمدزاده قصر , هوشنگ گراوند , سیدعلی اکبر حسینی , سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌ها تفکر و پیشرفت تحصیلی, آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (8), سال (2012-11), صفحات (577-588)
 74. محمدرضا آهنچیان , آمایش آموزش عالی و سیاست های علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاری, سیاست علم و فناوری, دوره (5), شماره (1), سال (2012-10), صفحات (73-86)
 75. محمدرضا آهنچیان , هوشنگ گراوند , نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی, علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دوره (62), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (127-156)
 76. علی مهدوی شکیب , محمدرضا آهنچیان , بهروز مهرام , بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو, رهبری و مدیریت آموزشی, دوره (6), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (137-155)
 77. حیدر مختاری , محمدرضا داورپناه , محمدرضا آهنچیان , باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (19), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (1-22)
 78. محمود بخشی , محمدرضا آهنچیان , الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری, آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (2), سال (2013-5), صفحات (153-163)
 79. محمدرضا آهنچیان , رعنا امیری , محمود بخشی , بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران, مدیریت ارتقای سلامت, دوره (1), شماره (2), سال (2012-6), صفحات (44-53)
 80. محمدرضا آهنچیان , امین بابادی , تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل, پژوهش های آموزش و یادگیری, دوره (20), شماره (3), سال (2014-1), صفحات (43-61)
 81. محمدرضا آهنچیان , مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب, پژوهش های آموزش و یادگیری, دوره (20), شماره (3), سال (2014-1), صفحات (22-39)
 82. سیما امیری , حسینعلی کوهستانی , محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتبـاطی مدیران و رضایت شغلی کـارکنان در ادارات کل استان خـراسان شمالی در سال 86-85, پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (14), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (189-207)
 83. محمدرضا آهنچیان , افسانه عبدلی , بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی, جستارهای نوین ادبی, دوره (44), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (157-182)
 84. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد, دوره (8), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (32-46)
 85. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (1), سال (2014-3), صفحات (41-51)
 86. اعظم فتحی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمان, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (5), شماره (9), سال (2013-9), صفحات (68-88)
 87. مهدی محمدآقائی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص ها, پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (3), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (141-154)
 88. مرضیه عالی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه, علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (5-28)
 89. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری, آموزش عالی ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (59-83)
 90. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (18), شماره (66), سال (2013-1), صفحات (75-97)
 91. محسن نوغانی دخت بهمنی , محمدرضا آهنچیان , محمدتقی رفیعی , تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه, جامعه شناسی آموزش و پرورش, دوره (1), شماره (1), سال (2012-3), صفحات (191-218)
 92. علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (7), سال (2012-12), صفحات (1-17)
 93. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (5), سال (2012-8), صفحات (377-386)
 94. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , حسین کریمی مونقی , اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (6), سال (2012-9), صفحات (396-409)
 95. عاطفه اطهری علاف , محمدرضا آهنچیان , بهروز مهرام , بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان, آموزش عالی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-9), صفحات (117-144)
 96. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (3), سال (2012-6), صفحات (210-219)
 97. محمدرضا آهنچیان , وجیهه ظهور پرونده , راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها, اندیشه های نوین تربیتی, دوره (6), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (95-126)
 98. محمدرضا آهنچیان , وجیهه ظهورپرونده , رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد, پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (18), شماره (18), سال (2009-4), صفحات (1-16)
 99. محمدرضا آهنچیان , مریم خجسته بوجار , امین بابادی , عاطفه اطهری علاف , عبدالله داوودی ور , رهبری یا مدیریت: آیا رهبری تحولی یک سبک اثربخش برای بهبود عملکرد و ارتقای رضایت شغلی معلمان است؟, تعلیم و تربیت, دوره (28), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (79-106)
 100. محمدرضا آهنچیان , روش شناسی (طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالی: مورد دانشگاه فردوسی), آموزش عالی ایران, دوره (2), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (15-46)
 101. محمدرضا آهنچیان , سیدمحمدجعفر جعفریان راد , مصطفی فکور , وجیهه ظهورپرونده , ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپ, پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, دوره (1), شماره (10), سال (2009-10), صفحات (54-63)
 102. محمدرضا آهنچیان , فاطمه براتلو , سازمــان‌ها و هویــت ما, علوم اجتماعی, دوره (2), شماره (2), سال (2005-12), صفحات (1-12)
 103. مهدی زیرک , حسینعلی کوهستانی , غلامرضا خوئی نژاد , محمدرضا آهنچیان , بررسی استانداردهای حرفه ای روسای دانشگاه ها به منظور ارایه چهارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی, پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (5), شماره (19), سال (2009-7), صفحات (95-129)
 104. یحیی قائدی , محمدرضا آهنچیان , بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران, مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-11), صفحات (60-72)
 105. عبدالله داودی پور , محمدرضا آهنچیان , محمود سعیدی رضوانی , بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد, اندیشه های نوین تربیتی, دوره (4), شماره (4), سال (2009-1), صفحات (37-54)
 106. محمدرضا آهنچیان , فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای, علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, سال (2007-12), صفحات (27-44)
 107. رشید ترابی , محمدرضا آهنچیان , محمود سعیدی رضوانی , نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت, آموزش در علوم پزشکی, سال (2007-10)
 108. محمدرضا آهنچیان , تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی, روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, سال (2002-6)

انگلیسی

 1. - - , Morteza Karami , Mohamad Reza Ahanchian , Razvan Hosseingholizadeh , A comparative study of the professional development processes of Iranian and British school principals, Iranian Journal of Comparative Education, Volume (6), No (1), Year (2023-3), Pages (1-20)
 2. narges oraee , Azam Sanatjoo , Mohamad Reza Ahanchian , An exploratory study on competitive intelligence: Managers\\\' information needs in higher education sector, Malaysian Journal of Library and Information Science, Volume (26), No (2), Year (2021-8), Pages (125-142)
 3. خسروی khosravi , Davood Ghorooneh , Mohamad Reza Ahanchian , School principals perception of professional ethics and the extent of its observance in high schools, مدیریت مدرسه, Volume (9), No (3), Year (2021-10), Pages (31-57)
 4. narges oraee , Azam Sanatjoo , Mohamad Reza Ahanchian , The competitive intelligence diamond model with the approach to standing on the shoulders of giants, Library and Information Science Research, Volume (42), No (2), Year (2020-4), Pages (101004-101015)
 5. masoumeh aref , Azar Kaffashpoor , Mohamad Reza Ahanchian , Gholamreza Malekzadeh , Understanding the Process of Organizational Commitment Origination in Managers Based on the Grounded Theory with an Emergent Approach Case Study: Iran Airports, International Journal of Business Innovation and Research, Volume (2), No (78), Year (2018-3), Pages (112-123)
 6. Noorieh Hashemi , Morteza Karami , Mohamad Reza Ahanchian , راگر چوالییر , Applying Human Performance Technology for Performance Improvement in Afghanistan High Schools, Performance Improvement, Volume (56), No (9), Year (2017-12)
 7. A. Abbaspour , E. Sadat Mahizadeh , Mohamad Reza Ahanchian , Hossein Kareshki , Developing and Accreditation the Proposed a Model for Evaluation Educational Quality for PNU University, Social Sciences, Volume (12), No (6), Year (2017-4), Pages (1112-1122)
 8. Mohamad Reza Ahanchian , Amir Emami Zeydi , Mohammad Reza Armat , Conflict Management Styles Among Iranian Critical Care Nursing Staff, Dimensions of Critical Care Nursing, Volume (34), No (3), Year (2015-5), Pages (140-145)
 9. Z. Marzieh Hassanian , Mohamad Reza Ahanchian , H. Karimi Moonaghi , Can Knowledge Management Be Implemented in the Teaching of Medical Sciences, Acta Facultatis Medicae Naissensis, Volume (32), No (4), Year (2015-12), Pages (231-242)
 10. aboosaeed davarpanah , Mohamad Reza Ahanchian , Yahya Kazemi , Philosophy of Teacher Education in Iran, International Journal of Review in Life Sciences, Volume (5), No (10), Year (2015-10), Pages (324-340)
 11. Mohamad Reza Ahanchian , Ali Meshkinyazd , Parvaneh Soudmand , Nurses burnout in psychiatric wards, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, Volume (17), No (5), Year (2015-2), Pages (260-264)
 12. hoosain shokohifard , Mohamad Reza Ahanchian , Mahmood Saeedy Rezvani , Knowledge Architecture: Teachers’ Knowledge-based Activities in Schools’ Educational System, Management and Administrative Sciences Review, Volume (3), No (7), Year (2014-11), Pages (1078-1089)
 13. زهرا مرضیه حسنیان , Mohamad Reza Ahanchian , سلیمان احمدی , Razvan Hosseingholizadeh , حسین کریمی مونقی , Knowledge Creation in Nursing Education, Global Journal of Health Science, Volume (7), No (2), Year (2015-1), Pages (44-55)
 14. Hosein Abedi , Mohamad Reza Ahanchian , Bijan Babaei , Abdollah Davoodipour , Investigation of the relationship between emotional intelligence and dimensions of power sources of high school principals of Neishabour city in academic year 2005-2006, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (6), No (9), Year (2013-1), Pages (1274-1279)
 15. Heidar Mokhtari , Mohammad Reza Davarpanah , Mohammad Hosein Dayani , Mohamad Reza Ahanchian , Students need for cognition affects their information seeking behavior, New Library World, Volume (114), No (11), Year (2013-8), Pages (542-549)
 16. Monireh Salehi , Hossein Kareshki , Mohamad Reza Ahanchian , The Role of Social - Cognitive References in Academic Situations on Students’ Research Self - Efficacy and Research Motivation: Testing a C ausal M odel, American Journal of Educational Research, Volume (1), No (3), Year (2013-12), Pages (79-85)
 17. Hossein Kareshki , Mohamad Reza Ahanchian , The mediating role of basic psychological needs in relation between job characteristics and organizational citizenship behavior, e-International Journal of Educational Research, Volume (3), No (2), Year (2012-6), Pages (63-77)
 18. - - , Mohamad Reza Ahanchian , A survey on the quality of learning organization in Mashhad public schools based on Peter Senge disciplines, نوآوری های آموزشی, Volume (7), No (24), Year (2008-5), Pages (145-152)
 19. Mohamad Reza Ahanchian , Culture and the processes of virtual teaming for training, Journal of Computer Assisted Learning, Year (2009-8), Pages (386-396)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. نرجس شیرک , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , تضمین کیفیت بیرونی آموزش عالی در دوران همه گیری کووید 19: تجارب کشورهای اروپایی , همایش ملی هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا , 2022-03-09
 2. لیلا رضایی مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , شایستگی شبکه سازی دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی: ضرورتی در عصر پساکرونا , همایش ملی هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا , 2022-03-09
 3. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , برنامه توسعه فردی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای اعضای هییت علمی , سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02
 4. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , کاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمان , سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02
 5. نوریه هاشمی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی , پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین , 2016-09-15
 6. نوریه هاشمی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان , پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین , 2016-09-15
 7. حمید دانشمند , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , بررسی وضعیت ایفای نقش مربیگری عملکرد سرپرستان(مورد: شرکت ایران خودرو خراسان) , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , 2016-08-25
 8. محدثه گل حسنی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , آموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانی , سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02
 9. محدثه گل حسنی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , نقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی , سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02
 10. سارا نخعی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی , اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران , 2018-09-11
 11. سارا نخعی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , دامهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی , اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران , 2018-09-11
 12. فرزانه یگانه کالشور , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , شناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پروری , نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه , 2019-07-05
 13. سیده شوکت ضیاء قریشی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران , نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه , 2019-07-05
 14. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد،حسابداری وعلوم تربیتی , 2015-06-20
 15. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن , اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , 2014-11-20
 16. معصومه کوهساری , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه , کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم , 2016-05-19
 17. حسین کریمی مونقی , مرضیه حسنیان , محمدرضا آهنچیان , مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی , ششمین همایش ملی مدیریت دانش , 2014-02-25
 18. آرزو احمدآبادی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی , اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , 2014-11-20
 19. آرزو احمدآبادی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی , کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , 2014-11-20
 20. شیما فیض عارفی , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان , اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان , 2014-02-27
 21. وجیهه حکیمی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , مشکلات فراروی مجریان طرحهای ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آموزشی , ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , 2012-05-02
 22. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , محبوبه عباسی , گونه‌شناسی رویکرد آموزشی پداگوژی، آندراگوژی، هیوتاگوژی موجود و مطلوب در مؤسسات آموزش عالی آزاد در راستای بهبود اشتغال: دیدگاه مدیران، اساتید و دانشجویان , همایش ملی\"کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر دانشگاه و صنعت , 2014-03-09
 23. محمدرضا آهنچیان , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , یادگیری الکترونیکی، نقطه عزیمت به سوی مدرسه پست مدرن: درس هایی برای مدیران آموزشی , اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل , 2012-01-30
 24. محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه میان سابقه خدمت (سن) و نگرش مدیران گروه، اعضای هیئت علمی و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به آموزش از طریق اینترنت , سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2010-02-17
 25. محمدرضا آهنچیان , بازکاوی گسست در آمایش آموزش عالی و راهبردهای توسعه علم و فناوری کشور , همایش بین المللی آمایش آموزش عالی، نظریه های و تجارب , 2012-05-16
 26. محمدرضا آهنچیان , ارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزش گروهی , نخستین همایش کشوری آسیب شناسی آموزش سازمانی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان ها , 2012-02-25
 27. محمدرضا آهنچیان , نقش محیط آموزشی - پژوهشی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , 2013-05-22
 28. محمدرضا آهنچیان , فاطمه بخشی جعفر آبادی , آمیخته بازاریابی خدمات: ابزار توسعه آموزش عالی فرامرزی , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , 2013-05-22
 29. زهرا مرضیه حسنیان , حسین کریمی مونقی , محمدرضا آهنچیان , تبیین فرایند مدیریت دانش پرستاری (مطالعه گراندد تئوری) , چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و پنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران , 2013-10-29
 30. محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه هوش اجتماعی مدیران با میزان تیم گرایی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد , اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها , 2012-01-04
 31. محمدرضا آهنچیان , اولویت بندی نقش سبک های تفکر بر گرایش های پژوهشی , کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی قم , 2012-04-20
 32. محمدرضا آهنچیان , سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضوی , دومین کنگره ملی علوم انسانی , 2012-01-04
 33. محمدرضا آهنچیان , به هم وابستگی «آموزش و پرورش و فرهنگ» و وظیفه های پژوهشگر تربیتی , گردهمایی متخصصان علوم تربیتی: گرامیداشت دکتر محمد یمنی , 2011-04-21
 34. محمدرضا آهنچیان , نقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزش های سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم تربیت , 2011-11-23
 35. محمدرضا آهنچیان , درس هایی برای طراحی و اجرای برنامه توسعه آموزش: مرور تجربه های آمایش آموزش عالی ایران 90-89 , نخستین همایش ملی \"آموزش در ایران 1404\" , 2011-10-30
 36. محمدرضا آهنچیان , بررسی تطبیقی میزان گرایش مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی به ویژ گی های رهبری آموزشی (مدل دیموک و والکر) , همایش ملی آموزش در علوم پزشکی , 2011-04-21
 37. محمدرضا آهنچیان , ارزیابی مبتنی بر استانداردهای کیفی: میانجی سلامت سازمانی در دانشگاه ها , اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها , 2012-01-04
 38. محمدرضا آهنچیان , بررسی وضعیت آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی ایران , اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه , 2011-05-04
 39. محمدرضا آهنچیان , طنز و شوخی: راهی به سوی ساختارشکنی در نظام تعلیم و تربیت , دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2011-05-18
 40. محمدرضا آهنچیان , تبیین انتظارات صنعت از توان پژوهشی دانشگاه (با تاکید بر پژوهش های علوم انسانی) , اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی , 2011-05-18
 41. محمدرضا آهنچیان , افسانه عبدلی , حقیقت نجات دهنده و تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران مقابله دیدگاه فارابی و لاک با رورتی , دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2011-05-19
 42. محمدرضا آهنچیان , پس انداز دانش پرستاری - تحلیل محتوا , ششمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش , 2013-10-10
 43. محمدرضا آهنچیان , مدیریت دانش در علوم پزشکی , ششمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش , 2013-10-10
 44. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مریم سیروسی , شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها , کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2014-01-14
 45. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مریم سیروسی , راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران , دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , 2013-09-14
 46. محمد حسن ابراهیمی دهشیری , محمدرضا آهنچیان , ابوالفضل غفاری , جهانگیر مسعودی , رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت , چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2013-05-22
 47. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , نقش عوامل اجتماعی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , 2013-05-22
 48. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , مقایسه خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , 2013-05-22
 49. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , دانشجویان برای چه پژوهش می کنند؟ (مقایسه سبکهای انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مختلف) , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , 2013-05-22
 50. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی , پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان , 2012-01-31
 51. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری , ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی , اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی , 2012-08-29
 52. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری , کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی , نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین , 2012-08-26
 53. فاطمه ارفع بلوچی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی , دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری , 2011-12-18
 54. محمدرضا آهنچیان , یحیی عابدی , زیر ساخت های مدرن علوم تربیتی , وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر , 2007-03-13
 55. محمدرضا آهنچیان , نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری , کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری , 2009-04-22
 56. محمدرضا آهنچیان , نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از دیدگاه مدیران و کارکنان: الزامات تغییر، سطح رضایت، آسیب ها , نظارت و ارزیابی آموزش عالی , 2009-03-11

انگلیسی

 1. Somayyeh Ebrahimi Koushk Mahdi , Morteza Karami , Mohamad Reza Ahanchian , ‍‍‍\گاه مسنن مظفری ‍‍ , Design and evaluation of Antibiotic Prophylaxis in Web-based dental continuing education course based on the constructivist , The second international conference on Behavioral science and social studies , 2016-03-18
 2. masoumeh kouhsari , Razvan Hosseingholizadeh , Mohamad Reza Ahanchian , The ceasefire after leadership paradigm wars , کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , 2016-05-19
 3. Mohamad Reza Ahanchian , Measuring the effectiveness of a CMC based training in universities , The International Conference on E-Learning in the Workplace , 2009-01-01
 4. Mohamad Reza Ahanchian , Globalizing organization by learning-centered virtual teams , the International Technology, Education and Development Conference , 2009-01-01
 5. Hoda Amiri Jami , Mohamad Reza Ahanchian , Behrooz Mahram , Hamideh Pakmehr , System of educational and qualification-based management:a metaanalysis about management models on the basis of competency , social and behavioral sciences , 2012-07-18
 6. Monireh Salehi , Hossein Kareshki , Mohamad Reza Ahanchian , Comparing factor structure of research motivation in PhD and M.A students , the 8th THE INTERNATIONAL TEST COMMISSION conference , 2012-07-03
 7. Mohsen Noghani Dokht Bahmani , Mohamad Reza Ahanchian , Kamal Hosseini , Massoud Imanian , Running school-based management in Iranian schools: Requirements and challenges , Shanghai International Conference on Social Science-SICSS 2011 , 2011-08-17
 8. Mohamad Reza Ahanchian , Postgraduate programs: Where teaching and research integrate together to assist academic staff for competency , Internatonal Conference on Education and New Learning Technologies , 2010-07-05
 9. Mohamad Reza Ahanchian , Barriers to teaming: An Iranian case study for virtual training in universities , Asian Conmference on Education, 2009 , 2009-10-24