مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. کوثر هوشمند , احمد آسوده , بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلولها ی A549 و سلولهای خونی انسانی و حیوانی, پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (29), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (463-473)
 2. مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , محمد مشرقی , ماهره رضازاده بزاز , مجید درودی , رضا کاظمی اسکویی , بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (23), شماره (6), سال (2016-1), صفحات (142-151)
 3. مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , هدا شبستریان , جداسازی و شناسایی یک پپتید جدید آنتی اکسیدانت از بتاکازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (22), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (45-56)
 4. مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , محمد رضا عباس زادگان , خدیجه شاهرخ آبادی , محبوبه نخعی مقدم , شناسایی یک پپتید مهار کننده ACE از هیدرولیزات پروتئین های سفیده تخم شتر مرغ, دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School, دوره (32), شماره (301), سال (2014-11), صفحات (1-13)
 5. مریم رواقی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , اثر میزان چربی آرد سویا بر ویژگی های بیوشیمایی و عملکردی ایزوله پروتئینی آن, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (23), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (59-67)
 6. هاشم یعقوبی , حسین نادری منش , یداله امیدی , احمد آسوده , سنتز شیمیایی فاز جامد Brevinin2R و دیاسترومر آن به عنوان پپتید ضد باکتریایی و مطالعه ساختار-فعالیت, زیست شناسی ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (366-376)
 7. مریم رواقی دارانی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (16-29)
 8. حمید آریان نژاد , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , احمد آسوده , شاهرخ قوتی رودسری , کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس, بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-8), صفحات (19-33)
 9. مریم رواقی دارانی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , نقش نوع آرد سویا و روش تولید بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی کنسانتره پروتئینی حاصل از آن, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (21), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (71-82)
 10. مریم رواقی دارانی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2010-10), صفحات (223-228)
 11. طوبا غضنفری , رویا یارایی , احمد آسوده , طیبه رجبیان , مژگان کاردر , زهیر محمد حسن , حسین نادری منش , سفیه صوفیان , داود جمالی , خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (8), شماره (29), سال (2008-9), صفحات (100-106)

انگلیسی

 1. Reza Assaran Darban , Behzad Shareghi , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Multi-spectroscopic and HPLC Studies of the Interaction Between Estradiol and Cyclophosphamide With Human Serum Albumin: Binary and Ternary Systems, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (35), No (16), Year (2016-12), Pages (3648-3662)
 2. Zahra Sharif-Barfeh , Sima Beigoli , Somaye Marouzi , Atena Sharifi Rad , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Multi-spectroscopic and HPLC Studies of the Interaction Between Estradiol and Cyclophosphamide With Human Serum Albumin: Binary and Ternary Systems, Journal of Solution Chemistry, Volume (46), No (2), Year (2017-2), Pages (488-504)
 3. Zahra Setayeshmehr , Ahmad Asoodeh , Biochemical Characterization of HL-7 and HL-10 Peptides Identified from Scorpion Venom of Hemiscorpius lepturus, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Year (2017-11)
 4. M.Lagzian , A.Shahraki , M Besharatian , Ahmad Asoodeh , A thermostable alkaliphilic protein-disulfide isomerase from Bacillussubtilis DR8806: cloning, expression, biochemical characterizationand molecular dynamics simulation, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (107), No (1), Year (2018-1), Pages (703-712)
 5. M. Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , M. Mashreghi , MAHERE REZAZADEBAZAZ , R.Kazemi Oskuee , M. Darroudi , Attachment of a Frog Skin-Derived Peptide to Functionalized Cerium Oxide Nanoparticles, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (22), No (4), Year (2016-9), Pages (505-510)
 6. H.Tanzadehpanaha , Ahmad Asoodeh , M. Saidijam , J.Chamani , H. Mahaki , Improving efficiency of an angiotensin converting enzyme inhibitory peptide as multifunctional peptides, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Year (2017-12)
 7. zahra marvian hosseini , Ahmad Asoodeh , Biochemical characterization of purified lipoxygenase from sesame (Sesamum indicum), International Journal of Food Properties, Volume (20), No (1), Year (2017-12), Pages (948-958)
 8. Maryam Hooshmand , Ahmad Asoodeh , Fatemeh Behnam Rassouli , TNF-α pro-inflammatory cytokinemodulates CD44 expression in human lung epithelial cell line (A549) treated with Temporin-Ra, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Volume (7), No (2), Year (2016-4), Pages (1137-1147)
 9. Zahra Setayeshmehr , Ahmad Asoodeh , The inhibitory activity of HL-7 and HL-10 peptide from scorpion venom (Hemiscorpius lepturus) on angiotensin converting enzyme: Kinetic and docking study, Bioorganic Chemistry, Volume (75), No (1), Year (2017-9), Pages (30-37)
 10. M. Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , Mozhgan Soltani , Cytotoxic and antioxidant capacity of camel milk peptides: Effects of isolated peptide on superoxide dismutase and catalase gene expression, Journal of Food and Drug Analysis, Volume (25), No (3), Year (2017-7), Pages (567-575)
 11. Jamileh Alvandi , Javad Karimi , Mohammad Ghadamyari , Mahbubeh Sharifi , Ahmad Asoodeh , Physiological defense of the white grub, Polyphylla adspersa Motschulsky (Col., Scarabaeidae) against entomopathogenic nematodes, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (20), No (4), Year (2017-7), Pages (17-27)
 12. atousa hatefi , Ali Makhdoumi , Ahmad Asoodeh , Omid Mirshamsi , Characterization of a bi-functional cellulase produced by a gut bacterial resident of Rosaceae branch borer beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae), International Journal of Biological Macromolecules, Volume (103), Year (2017-10), Pages (158-164)
 13. Hamid Tanzadehpanah , Ahmad Asoodeh , Hanieh Mahaki , Zeinab Mostajabodave , Jamshidkhan Chamani , zahra mojallal , Shirin Emtenani , Shamsi Emtenani , Mohammad Reza Moradi , Bioactive and ACE binding properties of three synthetic peptides assessed by various spectroscopy techniques, Process Biochemistry, Volume (51), No (12), Year (2016-12), Pages (2067-2075)
 14. Kosar Hooshmand , Ahmad Asoodeh , Fatemeh Behnam Rassouli , GL-9 peptide regulates gene expression of CD44 cancer marker and pro-inflammatory cytokine TNF-α in human lung epithelial adenocarcinoma cell line (A549), Molecular and Cellular Biochemistry, Volume (423), No (1), Year (2016-10), Pages (141-149)
 15. hoda shabestarian , Ahmad Asoodeh , Masoud Homayouni-Tabrizi , هانیه حسین نژاداریانی , Antioxidant and Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) Inhibitory Properties of GL-9 Peptide, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (41), No (2), Year (2017-8), Pages (1-8)
 16. somaye ramezani , Ahmad Asoodeh , Biochemical characterization and gene cloning of a novel alkaline endo-1-4-glucanase from Bacillus subtilis DR8806, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (132), No (1), Year (2016-7), Pages (75-83)
 17. Ehsan Salehi , Ahmad Asoodeh , Mansour Aliabadian , Production and biochemical characterization of an alkaline protease from Aspergillus oryzae CH93, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (94), No (1), Year (2017-1), Pages (8270-835)
 18. ALIREZA AMIRIJAMI , Hussein Sadeghi Namaghi , francis Gilbert , Gholamhossein Moravvej , Ahmad Asoodeh , Oviposition preference of aphidophagous hoverflies toward oviposition site quality: The presence of intra- and interspecific competitor, glucosinolate content, and prey species, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (19), Year (2016-3), Pages (275-280)
 19. Ahmad Asoodeh , Masoud Homayouni-Tabrizi , hoda shabestarian , Shamsi Emtenani , Shirin Emtenani , Biochemical characterization of a novel antioxidant and angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptide from Struthio camelus egg white protein hydrolysis, Journal of Food and Drug Analysis, Volume (24), No (2), Year (2016-4), Pages (332-342)
 20. ALIREZA AMIRIJAMI , Hussein Sadeghi Namaghi , Francis Gilbert , Gholamhossein Moravvej , Ahmad Asoodeh , On the role of sinigrin (mustard oil) in a tritrophic context: plant–aphid–aphidophagous hoverfly, Ecological Entomology, Volume (41), No (1), Year (2016-2), Pages (138-146)
 21. Masoud Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , Mozhgan Soltani , hoda shabestarian , Identification of Two Novel Antioxidant Peptides from Camel Milk Using Digestive Proteases: Impact on Expression Gene of Superoxide Dismutase (SOD) in Hepatocellular Carcinoma Cell Line, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (22), No (2), Year (2016-5), Pages (187-195)
 22. Ali Makhdoumi , zinat dehghani joybari , Mansour Mashreghi , Khadijeh Jamialahmdi , Ahmad Asoodeh , A novel halo-alkali-tolerant and thermotolerant chitinase from Pseudoalteromonas sp. DC14 isolated from the Caspian Sea, International journal of Environmental Science and Technology, Volume (12), No (12), Year (2015-12), Pages (3895-3904)
 23. Mohammad Mahdi Sargolzehi , Abbas Ali Naserian , Ahmad Asoodeh , masomeh rezaei roknabadi , Jong Suh Shin , Jalil Ghassemi Nejad , Jing Lun Peng , Bae Hun Lee , Do Hyeon Ji , Alireza Haghparast , Ali Mirshahi , JAVAD ARSHAMI , Amir Afkhami Goli , Reza Valizadeh , Kyung Il Sung , Application of esterase inhibitors: A possible new approach to protect unsaturated fatty acids from ruminal biohydrogenation, European Journal of Lipid Science and Technology, Volume (117), No (10), Year (2015-10), Pages (1667-1672)
 24. mahereh rezazadeh , Mohammad Mashreghi , Nasser Mahdavi SHahri , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Morteza Behnam Rassouli , Evaluation of Antimicrobial and Healing Activities of Frog Skin on Guinea Pigs Wounds, Jundishapur Journal of Microbiology, Volume (8), No (8), Year (2015-8), Pages (1-6)
 25. Masoud Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , Mozhgan Soltani , Mohammad Mahdi Forghanifard , Antimicrobial peptide Brevinin-2R induces the secretion of a pro-inflammatory cytokine in HepG2 cells, Journal of Basic Research in Medical Sciences, Volume (2), No (2), Year (2015-8), Pages (23-29)
 26. Roya Rafati , Razieh Jalal , Ahmad Asoodeh , Maryam Moghaddam Matin , Association of rs12255372 (TCF7L2) and D76N (PDX-1) Polymorphisms with Type 2 Diabetes in a Population Living in Northeast Iran, Archives of Iranian Medicine, Volume (18), No (6), Year (2015-6), Pages (376-378)
 27. Kolsoum Rezaie-Kahkhaie , Shirin Emtenani , Shamsi Emtenani , Mohammad Doosti , Ahmad Asoodeh , The Effect of a Human Antibacterial Neuropeptide SL-21 on the Expression of Pro-inflammatory Factors in Airway Epithelial Cells, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (21), No (4), Year (2015-11), Pages (403-409)
 28. Simin Mohseni , mehdi aghayan , Adel Ghorani-Azam , Mohammad Behdani , Ahmad Asoodeh , Evaluation of antibacterial properties of Barium Zirconate Titanate (BZT) nanoparticel, Brazilian Journal of Microbiology, Volume (45), No (4), Year (2014-6), Pages (1393-1399)
 29. Masoud Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , Mohammad-Reza Abbaszadegan , Khadijeh Shahrokhabadi , Mahboobeh Nakhaie Moghaddam , An identified antioxidant peptide obtained from ostrich ( Struthio camelus ) egg white protein hydrolysate shows wound healing properties, Pharmaceutical Biology, Volume (53), No (8), Year (2015-7), Pages (1155-1162)
 30. Shaghayegh Farhadian , Ahmad Asoodeh , Milad Lagzian , Purification, biochemical characterization and structural modeling of a potential htrA-like serine protease from Bacillus subtilis DR8806, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (115), No (2), Year (2015-2), Pages (51-58)
 31. zahra mojallal taba tabaei , Ahmad Asoodeh , fateme asadi , hamid reza nezafati , ACE-Inhibitory and Antioxidant Activityof Temporin-Ra Peptide: Biochemical Characterization and Molecular Modeling Study, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (20), No (4), Year (2014-10), Pages (493-500)
 32. FAEZE DANKOOB , Mohammad Reza Housaindokht , Ahmad Asoodeh , Omid Rajabi , Zeinab Rouhbakhsh Zaeri , asma verdian , Spectroscopic and molecular modeling study on the separate and simultaneous bindings of alprazolam and fluoxetine hydrochloride to human serum albumin (HSA): W ith the aim of the drug interactions probing, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume (137), Year (2015-1), Pages (1106-1119)
 33. Ahmad Asoodeh , Shirin Emtenani , Shamsi Emtenani , Expression and Biochemical Characterization of a Thermophilic Organic Solvent-Tolerant Lipase from Bacillus sp. DR90, Protein Journal, Volume (33), No (5), Year (2014-9), Pages (410-421)
 34. Shamsi Emtenani , Ahmad Asoodeh , Shirin Emtenani , Gene cloning and characterization of a thermostable organic-tolerant alpha-amylase from Bacillus subtilis DR8806, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (72), No (1), Year (2015-1), Pages (290-298)
 35. Mahboobeh Zolfagharzadeh , Maliheh Pirouzi , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Saberi , Jamshidkhan Chamani , A comparison investigation of DNP-binding effects to HSA and HTF by spectroscopic and molecular modeling techniques, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (32), No (12), Year (2014-8), Pages (1936-1952)
 36. Anna Savelyeva , Saeid Ghavami , Padideh Davoodpour , Ahmad Asoodeh , Marek J. Łos , An Overview of Brevinin Superfamily: Structure, Function and Clinical Perspectives, Advances in Experimental Medicine and Biology, Volume (818), No (1), Year (2014-7), Pages (197-212)
 37. Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani Azam , HADI ZARE ZARDINI , Biochemical Characterization of A Novel Thermophilic Esterase Isolated from Shewanella sp F88, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (25), No (1), Year (2014-6), Pages (5-12)
 38. Ahmad Asoodeh , Leyla Haghighi , Jamashidkhan Chamani , Mohamad Amin Ansari-Ogholbeyk , zahra mojallal taba tabaei , Milad Lagzian , Potential angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate: Biochemical characterization and molecular docking study, Journal of Cereal Science, Volume (60), No (1), Year (2014-6), Pages (92-98)
 39. Simin Mohseni , Shirin Emtenani , Shamsi Emtenani , Ahmad Asoodeh , Antioxidant properties of a human neuropeptide and its protective effect on free radical-induced DNA damage, Journal of Peptide Science, Volume (20), No (6), Year (2014-5), Pages (429-437)
 40. Ahmad Asoodeh , Samaneh Sepahi , Adel Ghorani Azam , Purification and Modeling Amphipathic Alpha Helical Antimicrobial Peptides from Skin Secretions of Euphlyctis cyanophlyctis, Chemical Biology and Drug Design, Volume (83), No (4), Year (2014-5), Pages (411-417)
 41. Ahmad Asoodeh , H. Naderi-Manesh , M. Mirshahi , B. Ranjbar , Purification and Characterization of an Antibacterial, Antifungal and Non Hemolytic Peptide from Rana Ridibunda, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (15), No (4), Year (2004-10), Pages (303-309)
 42. Fatemeh Pasban Ziyarata , Ahmad Asoodeh , Zahra Sharif Barfeh , Maliheh Pirouzi , Jamshidkhan Chamani , Probing the interaction of lysozyme with ciprofloxacin in the presence of different-sized Ag nano-particles by multispectroscopic techniques and isothermal titration calorimetry, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (32), No (4), Year (2014-1), Pages (613-629)
 43. Samaneh Sepahi , Razieh Jalal , , Ahmad Asoodeh , Jamshid Darvish , Evaluation of relationship between HNF-1α and GLP-1R polymorphisms and type 2 diabetes in a population living in northeast of Iran, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (5), No (2), Year (2013-11), Pages (54-59)
 44. Ahmad Asoodeh , Shamsi Emtenani , Shirin Emtenani , Razieh Jalal , Mohammad Reza Housaindokht , Molecular cloning and biochemical characterization of a thermoacidophilic, organic-solvent tolerant -amylase from a Bacillus strain in Escherichia coli, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (99), No (1), Year (2014-1), Pages (114-120)
 45. mahereh rezazadeh , mohammad mashreghi , Nasser Mahdavi SHahri , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Morteza Behnam Rassouli , Shiva Golmohammadzadeh , Pharmaceutical application of frog skin on full-thickness skin wound healing in mice, Pharmaceutical Biology, Volume (51), No (12), Year (2013-12), Pages (1600-1606)
 46. Shirin Emtenani , Ahmad Asoodeh , Shamsi Emtenani , Molecular cloning of a thermo-alkaliphilic lipase from Bacillus subtilis DR8806: Expression and biochemical characterization, Process Biochemistry, Volume (48), No (1), Year (2013-10), Pages (1679-1685)
 47. fateme asadi , Ahmad Asoodeh , reyhaneh kashef , Mohammad Reza Housaindokht , Alireza Haghparast , Jamshidkhan Chamani , The Effect of Antimicrobial Peptide Temporin-Ra on Cell Viability and Gene Expression of Pro-inflammatory Factors in A549 Cell Line, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (19), No (4), Year (2013-7), Pages (373-380)
 48. Mohammad-Hossein Baratzadeh , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Antioxidant peptides obtained from goose egg white proteins by enzymatic hydrolysis, International Journal of Food Science and Technology, Volume (48), No (1), Year (2013-7), Pages (1063-1069)
 49. S. Gh. Parsa , M. H. Moniri , Ahmad Asoodeh , A study on Tornabea scutellifera (Lichenized Ascomycete, Lecanorales) in northeastern Iran, Journal of Applied and Natural Science, Volume (5), No (1), Year (2013-7), Pages (148-152)
 50. Mina Memarpoor-Yazdi , Hadi Zare-Zardini , Ahmad Asoodeh , A Novel Antimicrobial Peptide Derived from the Insect Paederus dermatitis, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (19), No (2), Year (2013-6), Pages (99-108)
 51. Ahmad Asoodeh , Alireza Haghparast , reyhaneh kashef , J. Chamani , Pro-Inflammatory Cytokine Responses of A549 Epithelial Cells to Antimicrobial Peptide Brevinin-2R, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (19), No (2), Year (2013-6), Pages (157-162)
 52. Zahra Omidvar , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Studies on the Antagonistic Behavior Between Cyclophosphamide Hydrochloride and Aspirin with Human Serum Albumin: Time-Resolved Fluorescence Spectroscopy and Isothermal Titration Calorimetry, Journal of Solution Chemistry, Volume (42), No (127), Year (2013-5), Pages (1-15)
 53. Mohammad Reza Housaindokht , Mohammad Reza Bozorgmehr , Hossein Eshtiagh Hosseini , Razieh Jalal , Ahmad Asoodeh , Mahin Saberi , Zeinab Haratipour , Hassan Monhemi , Structural properties of the truncated and wild types of Taka-amylase: A molecular dynamics simulation and docking study, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (95), Year (2013-7), Pages (36-40)
 54. zahra mojallal taba tabaei , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Housaindokht , Jamshidkhan Chamani , Purification and biochemical characterization of angiotensin I-converting enzyme (ACE) from ostrich lung: The effect of 2,2,2-trifluoroethanol on ACE conformation and activity, Process Biochemistry, Volume (48), No (7), Year (2013-10), Pages (1091-1098)
 55. Hamid Tanzadehpanah , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Saberi , Jamshidkhan Chamani , Identification of a novel angiotensin-I converting enzyme inhibitory peptide from ostrich egg white and studying its interactions with the enzyme, Innovative Food Science and Emerging Technologies, Volume (18), No (1), Year (2013-5), Pages (212-219)
 56. Ahmad Asoodeh , ashraf alemi , Akbar Heydari , Jafar Akbari , Purification and biochemical characterization of an acidophilic amylase from a newly isolated Bacillus sp. DR90, Extremophiles, Volume (17), No (2), Year (2013-2), Pages (339-348)
 57. HADI ZARE ZARDINI , Ahmad Amiri , Mehdi Shanbedi , Mina Memarpoor-Yazdi , Ahmad Asoodeh , Studying of antifungal activity of functionalized multiwalled carbon nanotubes by microwave-assisted technique, Surface and Interface Analysis, Volume (45), No (3), Year (2013-3), Pages (751-755)
 58. mohammad mashreghi , mahereh rezazadeh , Nasser Mahdavi SHahri , Ahmad Asoodeh , Mansour Mashreghi , Morteza Behnam Rassouli , Shiva Golmohammadzadeh , Topical effects of frog ‘‘Rana ridibunda’’ skin secretions on wound healing and reduction of wound microbial load, Journal of Ethnopharmacology, Volume (145), No (3), Year (2013-1), Pages (793-797)
 59. Mina Memarpoor-Yazdi , Ahmad Asoodeh , JamshidKhan Chamani , Structure and ACE-Inhibitory Activity of Peptides Derived from Hen Egg White Lysozyme, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (18), No (4), Year (2012-10), Pages (353-360)
 60. Milad Lagzian , Ahmad Asoodeh , An extremely thermotolerant, alkaliphilic subtilisin-like protease from hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (51), No (5), Year (2012-9), Pages (960-967)
 61. H. Tanzadehpanah , Ahmad Asoodeh , J. Chamani , An antioxidant peptide derived from Ostrich (Struthio camelus) egg white protein hydrolysates, Food Research International, Volume (49), No (1), Year (2012-9), Pages (105-111)
 62. Ahmad Asoodeh , tahereh ghanbari , Characterization of an extracellular thermophilic alkaline esterase produced by Bacillus subtilis DR8806, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (85), No (1), Year (2013-1), Pages (49-55)
 63. Zohreh Sattar , Hediye Iranfar , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Saberi , Mahboobeh Mazhari , Jamshidkhan Chamani , Interaction between holo transferrin and HSA–PPIX complex in the presence of lomefloxacin: An evaluation of PPIX aggregation in protein–protein interactions, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume (98), No (8), Year (2012-8), Pages (1089-1100)
 64. Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani Azam , JamshidKhan Chamani , Identification and Characterization of Novel Antibacterial Peptides from Skin Secretions of Euphlyctis cyanophlyctis, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (18), No (2), Year (2012-4), Pages (107-115)
 65. Ahmad Asoodeh , hossein mohammadian musa abadi , Purification and characterization of a thermostable neutrophilic metalloprotease from Pseudomonas sp. DR89, Iranian Journal of Biotechnology, Volume (10), No (2), Year (2012-3), Pages (120-128)
 66. Ahmad Asoodeh , Milad Lagzian , Purification and characterization of a new glucoamylopullulanase from thermotolerant alkaliphilic Bacillus subtilis DR8806 of a hot mineral spring, Process Biochemistry, Volume (47), No (5), Year (2012-4), Pages (806-815)
 67. Mina Memarpoor-Yazdi , Ahmad Asoodeh , JamshidKhan Chamani , A novel antioxidant and antimicrobial peptide from hen egg white lysozyme hydrolysates, Journal of Functional Foods, Volume (4), No (1), Year (2012-3), Pages (278-286)
 68. Ahmad Asoodeh , HADI ZARE ZARDINI , JamshidKhan Chamani , Identification and characterization of two novel antimicrobial peptides, temporin-Ra and temporin-Rb, from skin secretions of the marsh frog (Rana ridibunda), Journal of Peptide Science, Volume (12), No (1), Year (2012-1), Pages (10-16)
 69. Hamideh Sanei , Ahmad Asoodeh , Shirin Hamedakbari-Tusi , Jamshidkhan Chamani , Multi-spectroscopic Investigations of Aspirin and Colchicine Interactions with Human Hemoglobin: Binary and Ternary Systems, Journal of Solution Chemistry, Volume (40), No (11), Year (2011-11), Pages (1905-1931)
 70. Ahmad Asoodeh , Mina Memarpoor Yazdi , JamshidKhan Chamani , Purification and characterisation of angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from lysozyme hydrolysates, Food Chemistry, Volume (131), No (1), Year (2012-3), Pages (291-295)
 71. Zahra Omidvar , Kazem Parivar , Hamideh Sanee , Zeinab Amiri-Tehranizadeh , Ali Baratian , Mohammad Reza Saberi , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Investigations with Spectroscopy, Zeta Potential and Molecular Modeling of the Non-Cooperative Behaviour Between Cyclophosphamide Hydrochloride and Aspirin upon Interaction with Human Serum Albumin: Binary and Ternary Systems from the View Point of Multi-Drug Therapy, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (29), No (1), Year (2011-6), Pages (181-206)
 72. Nooshin Abdollahpour , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Saberi , JamshidKhan Chamani , Separate and simultaneous binding effects of aspirin and amlodipine to human serum albumin based on fluorescence spectroscopic and molecular modeling characterizations: A mechanistic insight for determining usage drugs doses, Journal of Luminescence, Volume (131), No (9), Year (2011-5), Pages (1885-1899)
 73. Hossein Eshghi , narges mirzayi , Ahmad Asoodeh , Synthesis of fluorescein aromatic esters in the presence of P2O5/SiO2 as catalyst and their hydrolysis studies in the presence of lipase, Dyes and Pigments, Volume (89), No (2), Year (2011-5), Pages (120-126)
 74. J. Chamani , Ahmad Asoodeh , M. Homayoni-Tabrizi , Z. Amiri Tehranizadeh , A. Baratian , M.R. Saberi , M. Gharanfoli , Spectroscopicandnano-molecularmodelinginvestigationonthebinaryand ternary bindingsofcolchicineandlomefloxacintoHumanserumalbumin with theviewpointofmulti-drugtherapy, Journal of Luminescence, Volume (130), No (1), Year (2010-8), Pages (2476-2486)
 75. Ahmad Asoodeh , J. Chamani , Milad Lagzian , A Novel Thermostable, Acidophilic -Amylase from a New Thermophilic -Bacillus sp. Ferdowsicous- Isolated from Ferdows Hot Mineral Spring in Iran: Purification and Biochemical Characterization, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (46), No (3), Year (2010-3), Pages (289-297)
 76. Faramarz Mehrnejad , Hossein Naderi-Manesh , Bijan Ranjbar , Bahman Maroufi , Ahmad Asoodeh , Farahnoosh Doustdar , PCR-based Gene Synthesis , Molecular, Applied Biochemistry and Biotechnology- Part A, Volume (149), Year (2008-8), Pages (109-118)
 77. Saeid Ghavami , Ahmad Asoodeh , Thomas Klonisch , Andrew J. Halayko , Kamran Kadkhoda , Tadeusz J. Kroczak , Spencer B. Gibson , Evan P. Booy , Hossein Naderi-Manesh , Marek Los , Brevinin-2R semi-selectively kills, Journal of Cellular and Molecular Medicine, Volume (12), No (3), Year (2008-2), Pages (1005-1022)
 78. Ali Riahi Madvar , Saman Hosseinkhani , Khosro Khajeh , Bijan Ranjbar , Ahmad Asoodeh , Implication of a critical residue (Glu175) in structure and function of bacterial luciferase, FEBS Letters, Volume (579), Year (2005-4), Pages (4701-4706)
 79. Reza Hassan Sajedi , Hossein Naderi-Manesh , Khosro Khajeh , Rahim Ahmadvand , Bijan Ranjbar , Ahmad Asoodeh , Fatemeh Moradian , A Ca-independent α-amylase that is active and stable at low pH from the Bacillus sp. KR-8104, Enzyme and Microbial Technology, Volume (36), Year (2005-2), Pages (666-671)
 80. Maryam Monsef Shokri , Khosro Khajeh , Jahan Alikhajeh , Ahmad Asoodeh , Bijan Ranjbar , Saman Hosseinkhani , Mehdi Sadeghi , Comparison of the molten globule states of thermophilic and mesophilic α-amylases, Biophysical Chemistry, Volume (122), No (122), Year (2006-12), Pages (58-65)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ماندانا جواهری کرمانی , احمد آسوده , جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم سلولاز از روده موریانه , سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2017-05-24
 2. رقیه مریدشاهی , معصومه بحرینی , میرزامحمدرضا شریف مقدم , احمد آسوده , بهناز کروژدهی , بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز در سویه FUM.120 , سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20
 3. سحر مهربان , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی , احمد آسوده , شناسایی باکتریهای تولیدکننده کراتیناز جداشده از خاک اطراف مشهد , اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23
 4. سحر مهربان , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی , احمد آسوده , بهینه سازی کراتیناز تولید شده توسط جدایهی FUM-2 , اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23
 5. امان الله هاشمزهی , علی مخدومی , احمد آسوده , ارزیابی فعالیت اوره ‏آزی در پروکاریوت های نمک‏ دوست جداشده از حوضچه‏ های برداشت نمک چابهار , اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23
 6. امان الله هاشمزهی , علی مخدومی , احمد آسوده , تنوع آنزیمی آرکی‏ های نمک‏ دوست افراطی جدا شده از حوضچه‏ های برداشت نمک چابهار , اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23
 7. مونا اویسی , معصومه بحرینی , احمد آسوده , بهار شهنواز , غربالگری ، جداسازی و شناسایی باکتریهای تولیدکننده آنزیم تیروزیناز از خاک های مزارع سیب‌زمینی شمال و شمال شرق ایران , نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی , 2016-02-24
 8. سمیراء جهانداری , محمدرضا حسین دخت , عباسعلی اسماعیلی , احمد آسوده , زینب قصوری درگاهی , مطالعه بیوشیمی فیزیکی بر هم کنش ماده 3-هیدروکسی2-اکسیندول با آلبومین سرم گاو به روش های نفوذ وداکینگ , دومین همایش پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی وزمین شناسی , 2015-02-18
 9. الهه اسدی شمس آبادی , علی مخدومی , احمد آسوده , جداسازی باکتری‌های مولد آنزیم لاکاز از دریای خزر , اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24
 10. آتوسا هاتفی , علی مخدومی , احمد آسوده , امید میرشمسی کاخکی , ارزیابی فعالیت سلولازی در باکتری های سلولیتیک بدست آمده با دو روش غربالگری متفاوت قرمز کنگو و لوگل , اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24
 11. مریم هوشمند , احمد آسوده , بررسی سمیت پپتید Temporin-Ra (T-Ra) بر سلولهای اندوکارسینومای اپیتلیال ریوی(A549) و نرمال ریه( HFLF) انسان و اثر سمیت آن بر روی سلولهای نرمال خونی حیوانی و انسانی , همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی , 2015-02-18
 12. هانیه حسینی , احمد آسوده , بررسی سمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانیA549 ریه و نرمال HFLF ریه انسان و اثر همولیز آن برسلول های نرمال خونی حیوانی و انسانی , همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی , 2015-02-18
 13. هانیه حسینی , احمد آسوده , اثرسمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانی A549 و نرمال HFLF ریه انسان , هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 14. مریم هوشمند , احمد آسوده , بررسی اثر سمیت پپتید ضد میکروبی Temporin- Ra بر بقای سلول های A549 و HFLF , هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 15. احسان صالحی , احمد آسوده , منصور علی آبادیان , مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا , اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , 2015-02-12
 16. فرزانه وفایی , منصور مشرقی , احمد آسوده , محمدرضا حسین دخت , بهینه سازی نور و رشد گونه های ویبریو لومینسانس جداشده از استخر پرورش میگو جنوب شرق کشور , دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , 2015-01-29
 17. صدیقه هاشم پور , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی , مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 18. صدیقه هاشم پور , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی , مطالعه خواص آنتی اکسیدانی پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 19. شادی سپهر , بهار شهنواز , احمد آسوده , بررسی پتانسیل تجزیه فنل توسط باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 20. سیمین معروف , بهار شهنواز , سید محسن کرابی , منصور مشرقی , احمد آسوده , بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 21. سیمین معروف , بهار شهنواز , سید محسن کرابی , منصور مشرقی , احمد آسوده , جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده EPS از برکه های لجن فعال فاضلاب بجنورد , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 22. زهرا مرویان حسینی , احمد آسوده , تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از دانه کنجد (Sesamun indicum) , هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 23. سمیه طبخی , احمد آسوده , محمدرضا حسین دخت , تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از تخم کتان , هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 24. شقایق فرهادیان , احمد آسوده , تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از پروتئاز خالص شده از باکتری باسیلوس سابتیلیس DR 8806 , سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20
 25. سمیه رمضانی , احمد آسوده , تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم سلولاز تخلیص شده از باکتری Bacillus subtilis DR8806 , سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20
 26. زهرا مرویان حسینی , احمد آسوده , تخلیص آنزیم لیپواکسیژنازدانه کنجد با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و تعویض یونی , سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20
 27. سمیه طبخی , احمد آسوده , محمدرضا حسین دخت , تخلیص آنزیم لیپواکسیژناز از تخم کتان با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون , سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20
 28. مسعود همایونی تبریزی , شمسی امتنانی , شیرین امتنانی , احمد آسوده , جداسازی و تخلیص پروتئین اووترانسفرین از سفیده تخم شترمرغ و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی هیدرولیزات حاصل از هضم آنزیم های گوارشی , سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2013-11-07
 29. شقایق فرهادیان , احمد آسوده , جداسازی، خالص سازی و تعیین برخی ویژگی های بیوشیمیایی نوعی آنزیم پروتئاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806 , سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2013-11-07
 30. سمیه رمضانی , احمد آسوده , تخلیص آنزیم سلولاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806 با کمک ژل فیلتزاسیون و تعویض یونی , سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2013-11-07
 31. لیلا حقیقی کفاش , حافظ حیدری زرنق , احمد آسوده , بررسی توالی گلیادین به منظور شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد باکتری، ضد ویروسی و آلرژی زا در هیدرولیزات های آن بوسیله تریپسین، پپسین و کیموتریپسین با روش های بیوانفورماتیک , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 32. محمد امین انصاری اغُول بیک , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , بررسی قابلیت حذف رادیکال های 2،2- دی فنیل 1پیکریل هیدرازیل توسط پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آلبومین سرم خون شتر مرغ , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-08-27
 33. احمد آسوده , لیلا حقیقی کفاش , جمشیدخان چمنی , مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای حاصل از هضم گلوتن در زمان های مختلف , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-08-27
 34. پروانه پردلی , محمدرضا حسین دخت , منصور مشرقی , احمد آسوده , محمد محسن زاده , طراحی بیوسنسور میکروبی تشخیص افلاتوکسین M1 بر پایه باکتری بیولومینسانس V. fischeri , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03
 35. سید حسن کاظمی ریابی , احمد آسوده , بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: آزمایش قانون بقای جرم) , سومین کنفرانس ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی , 2012-10-03
 36. احمد آسوده , زهرا مجلل طباطبائی , محمدرضا حسین دخت , ‌تاثیر‌ یون‌ها و مهارکننده‌ها بر فعالیت آنزیم تبدیل‌‌کننده آنژیوتانسین (ACE) I استخراجی از ریه‌‌ شترمرغ (Struthio camelus) , اولین همایش ملی شیمی سبز , 2011-12-14
 37. احمد آسوده , نجمه هوشمندفیض آبادی , راضیه جلال , تعیین ویژگی های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین-1 استخراج شده از ریه شتر , اولین همایش ملی شیمی سبز , 2011-12-14
 38. رؤیا رفعتی گنابادی , راضیه جلال , احمد آسوده , مریم مقدم متین , بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 39. محمد امین انصاری اُغول بیک , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , جداسازی آلبومین سرم خون شترمرغ، و بررسی اثر پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آن بر حذف رادیکال های هیدروکسیل و جذب یون آهن , همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28
 40. احمد آسوده , اشرف عالمی , اکبر حیدری , جعفر اکبری , آنالیز محصولات هیدرولیز شده نشاسته بوسیله آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج شده از باکتری جدید Bacillus sp. DR90 و بررسی تاثیر مایعات یونی بر روی فعالیت آن , همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28
 41. احمد آسوده , نجمه هوشمندفیض آبادی , راضیه جلال , استخراج و خالص سازی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین از بافت ریه شتر و بررسی اثر مهاری کپتوپریل بر فعالیت آن , همایش علوم زیستی فلاورجان اصفهان 10 الی 11 اسفند 90 , 2012-02-29
 42. بی بی ریحانه کاشف , احمد آسوده , علیرضا حق پرست , جمشید خان چمنی , بررسی اثر پپتید ضدمیکروبی B2R بر بیان ژنهای سایتوکاینهای پیش التهابی در رده سلولی A549 به روش Semi quatitative RT-PCR , چهارمین کنکره آزمایشگاه و بالین (تهران- دانشگاه شهید بهشتی) , 2011-12-21
 43. پروانه پردلی , محمدرضا حسین دخت , منصور مشرقی , احمد آسوده , تثیبت باکتری لومینسانس V.fisheri به روش سل _ ژل بر روی بستر سیلیکا با کاربری تشخیص SDS , اولین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2011-11-30
 44. حمید تن زده پناه , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی , خالص سازی پپتیدهای آنتی اکسیدان از پروتئین های هیدرولیز شده ی سفیده ی تخم شتر مرغ با استفاده از آنزیم گوارشی پپسین , 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12
 45. محمد حسین برات زاده , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی , جداسازی پپتیدهای حاصل از هیدرولیزات سفیده تخم غاز با پاپایین به روش HPLC:شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد اکسیدکنندگی , 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12
 46. احمد آسوده , طاهره قنبری کشتلی , ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپاز آلکالو- ترموفیل جداشده از باسیلوس سابتیلیس سویه DR8806 , 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12
 47. احمد آسوده , اشرف عالمی , بررسی بیوشیمیایی و سینتیکی آنزیم آمیلاز اسیدوفیل از فلور باکتری یایی چشمه دیگ رستم , 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12
 48. ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده , اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 49. ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده , کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 50. پروانه پردلی , محمدرضا حسین دخت , منصور مشرقی , احمد آسوده , طراحی سنسور میکروبی تشخیص SDS بر اساس باکتری بیولومینسانس V. fischeri , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 51. احمد آسوده , الهام رشیدی نسب , جمشید خان چمنی , هضم پروتئازی سفیده تخم بلدرچین در حضور پاپائین: شناسایی پپتیدهای مهار کننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 52. احمد آسوده , الهام رشیدی نسب , جمشید خان چمنی , استخراج و خالص سازی پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هضم آنزیمی پروتئین‌های سفیده تخم بلدرچین با تریپسین , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 53. مینا معمار پور یزدی , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , شناسایی و جداسازی پیتیدهای مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین از لیزوزیم سفیده تخم مرغ , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 54. مینا معمار پور یزدی , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , پپتیدهای ضد فشار خون از هیدرولیزات لیزوزیم سفیده تخم ‌مرغ با پاپائین , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 55. مینا معمارپور یزدی , احمد آسوده , شناسایی و جداسازی پپتیدهایی با فعالیت ضد میکروبی از لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ , دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی , 2010-11-10
 56. الهام رشیدی نسب , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , هادی زارع زردینی , جداسازی و خالص سازی پپتیدهای دارای فعالیت ضدمیکروبی از هیدرولیزات های سفیده تخم بلدرچین , دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی , 2010-11-10
 57. احمد آسوده , حسین محمدیان موسی آبادی , جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی یک آنزیم پروتئاز ترموفیل از یک سویه متعلق به جنس سودوموناس , دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی , 2010-11-10
 58. احمد آسوده , جمشید خان چمنی , میلاد لگزیان , خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آمیلاز مقاوم به حرارت از باسیلوس ترموفیل جداشده از چشمه آبگرم و معدنی فردوس , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13
 59. مسعود کریمی پور , ناصر شاه طهماسبی , امیر محمد ملوندی , احمد آسوده , پروانه ابریشم چی , احسان ملوندی , حسین رضوانی , ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ , شانزدهمین همایش انجمن باور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12
 60. احمد آسوده , کامران منصوری , منوچهر میرشاهی , مهار رگ زایی با پپتید ضد میکروبی بروینین-R2 , دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2008-01-29
 61. طوبی غضنفری , رویا یارایی , احمد آسوده , مژگان کاردر , طیبه رجبیان , سفیه صوفیان , زهیر محمد حسن , حسین نادری منش , داوود جمالی , خالص سازی فراکشن ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC , سومین همایش گیاهان دارویی , 2007-10-24

انگلیسی

 1. maryam hasan beyki noghondar , Ahmad Asoodeh , The effect of WG-9 peptide on Glutathione peroxidase activity in human lung adenocarcinoma cell line (A549) , اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی , 2017-04-18
 2. bahareh ghodsi moghadam , Ahmad Asoodeh , Measurement of catalase activity in human lung epithelial adenocarcinoma cell line (A549) treated with Brevinin-2R peptide , اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی , 2017-04-18
 3. reihaneh nikbakhti , Bahar Shahnavaz , Ahmad Asoodeh , Optimization of cold active protease production by the cold tolerant bacterium Stentrophomonas sp. with one factor at a time methodology , 17th Intentational Iranian Congress of Microbiology , 2016-08-23
 4. Farzane Vafaeie , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Housaindokht , Luminescent Vibrios isolated from an Iranian shrimp farm: Their biosensory application and luciferase enzyme activity , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 5. Farzane Vafaeie , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Housaindokht , Application of immobilized Vibrio harveyi A92M8 as a potential microbial biosensor for the detection of biohazardous , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 6. Rosa Eskandari , Ahmad Asoodeh , Cytotoxic effect and cell attachment of IL-12 antimicrobial peptide on A549 epithelial cells , 1st International Nastaran Cancer Symposium , 2015-10-01
 7. Kosar Hooshmand , Ahmad Asoodeh , Cell adhesion and ROS production ability of synthetic GL- 9 peptide in A549 lung carcinoma cells , 1st International Nastaran Cancer Symposium , 2015-10-01
 8. shadi sepehr , Bahar Shahnavaz , Ahmad Asoodeh , The Study on the Growth Process and Phenol Biodegradation by Isolated Bacteria from Binalood Mountain , اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24
 9. Mohammad Ebrahim Malakooti , Ahmad Asoodeh , Molecular docking studies on the binding properties of TR-14 peptide to angiotensin converting enzyme , بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران , 2014-02-25
 10. Ahmad Asoodeh , Shamsi Emtenani , Molecular Cloning and Expression of a Bacillus subtilis Alpha-Amylase Gene in E. coli BL21 , 13th ICB and 5th ICBMB , 2013-04-16
 11. Ahmad Asoodeh , Shirin Emtenani , Cloning, sequencing and expression in Escherichia coli of a lipase gene from Bacillus subtilis DR8806 , 13th ICB and 5th ICBMB , 2013-04-16
 12. FAEZE DANKOOB , Mohammad Reza Housaindokht , Ahmad Asoodeh , Study of the interaction between alprazolam and human serum albumin using fluorescence spectroscopy , 13thICB & 5thICBMB , 2013-04-16
 13. Parvaneh pordeli , Mohammad Reza Housaindokht , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Design of a microbial sensor for SDS diagnosis in basis of luminescent bacteria Vibrio fischeri , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 14. M. Pirouzi , H. Salari , Ahmad Asoodeh , J. Chamani , A novel view on interaction between human serum albumin and three different drugs as binary system by fluorescence spectroscopy , The First National Green Chemistry Congress Kerman, Iran, 14-15 December, 2011 , 2011-12-14
 15. Razieh Jalal , Roya Rafati , Ahmad Asoodeh , Maryam Moghaddam Matin , Association between the polymorphism of the TCF7L2 gene and type 2 diabetes in 154 patients in Mashhad , 4th International Diabetes updates Congress , 2012-02-29
 16. Ahmad Asoodeh , Hamid Tanzadehpanah , Jamshidkhan Chamani , Bioactive peptide extracted from egg white ostrich as free radicals scavengers and preventing lipids from oxidation , The 8th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis, Mashhad-Iran , 2011-11-16
 17. Mohammad Reza Housaindokht , Hossein Eshtiagh Hosseini , Razieh Jalal , Ahmad Asoodeh , Reza Bozorgmehr , Study of engineered Taka Alpha Amylase by means of molecular , 12th Iranian Congress of Biochemistry and 4th International Congress of Biochemistry and Molecular biology , 2011-09-06
 18. Alham Rashidi Nasab , Ahmad Asoodeh , JamshidKhan Chamani , Kenetics inhibition of angiotansin converting enzyme by quail egg white hydrolysate fractions , چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2011-02-25
 19. Mina Memarpoor-Yazdi , Ahmad Asoodeh , JamshidKhan Chamani , ACE kinetic inhibition study of derived peptides from tryptic hydrolysate of HEWL , چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2011-02-25
 20. N. Abdollahpour , Ahmad Asoodeh , M.R. Saberi , V. Soheili , J. Chamani , Resonance Rayleigh scattering and Fluorescence quenching investigation of human serum albumin upon interaction with aspirin and amlodipine as N. Abdollahpour 1 binary and ternary systems , چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2011-02-25
 21. Ahmad Asoodeh , , Isolation and purification of lysozyme from hen egg wight , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 22. Ahmad Asoodeh , Milad Lagzian , An Investigation, Comparison and Determining Most Significant Critical Factors Influencing the Thermal Stability of α-amylase Enzymes Involving Thermophilic and Mesophilic Isoforms As a Model for Other Enzymes , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 23. Hossein Eshghi , narges mirzayi , Ahmad Asoodeh , Hydrolysis Study of Aromatic and Aliphatic Fluorescein Esters in Present of Lipase , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 24. Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani Azam , HADI ZARE ZARDINI , A novel lipase extracted from a thermostable bacillus ferdowsicus , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 25. Ahmad Asoodeh , HADI ZARE ZARDINI , Adel Ghorani Azam , جمشیدخان چمنی , Purification and characterization studies over antimicrobial peptides as basic constituents of immune system in Rana Ridibunda , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 26. Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani Azam , HADI ZARE ZARDINI , Isolation, Purification and Biochemical Characterization of Antimicrobial Peptides from Skin Secretions of Euphilictis cyanophlyctis , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 27. نوشین عبدالله پور , محمد رضا صابری , Ahmad Asoodeh , جمشیدخان چمنی , Competition binding study of aspirin and amlodipine to humanserum albumin in multi-drug therapy: a molecular dynamic approach , 9th Iran Biophysical Chemistry Conference , 2010-02-24
 28. Ahmad Asoodeh , میلاد لکزیان , نیما حدادی , An Extremely Thermostable Protease with an alkaline pH Profile from a hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64 isolated from “Dig Rostam” Hot Spring in Iran , 9th Iran Biophysical Chemistry Conference , 2010-02-24
 29. Ahmad Asoodeh , , Isolation, Purification, and Enzyme entrapment of Different Peroxidase Isozymes from Raphanus sativusl.niger , 9th Iran Biophysical Chemistry Conference , 2010-02-24