مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. یاسمین خوارزمی خراسانی , احمد آسوده , به‎کارگیری پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی در درمان سرطان, پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (35), شماره (2), سال (2022-8), صفحات (183-197)
 2. عسل خواجه پور زاوه , احمد آسوده , حسین نادری منش , استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه, پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (35), شماره (1), سال (2022-9), صفحات (1-15)
 3. یاسمین خوارزمی خراسانی , احمد آسوده , تیموزین آلفا-1 (زاداکسین): پپتید تیموسی با طیف وسیعی از فعالیت‏های بیولوژیکی و بالینی, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (28), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (67-80)
 4. فائزه ربانی , وهب جعفریان , احمد آسوده , غربالگری و جداسازی برخی از باکتریهای تجزیه کننده ی فنول در خاک های حاوی آلاینده های نفتی, زیست شناسی کاربردی, دوره (33), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (52-69)
 5. معصومه بحرینی , رقیه مریدشاهی , میرزامحمدرضا شریف مقدم , احمد آسوده , بهناز کروژدهی , بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز توسط سویه بومی Bacillus sp. FUM120 به روش تک متغیره, پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (33), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (548-561)
 6. فائزه ربانی , وهب جعفریان , احمد آسوده , جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کتکول ۱و ۲دیاکسیژناز از فلور میکروبی خاک های آلوده نفتی, زیست فناوری, دوره (11), شماره (2), سال (2020-4), صفحات (217-224)
 7. مهدی کسرایی , ریحانه سریری , علیرضا حسابی نامقی , محمدرضا نصیری , احمد آسوده , اثر آنزیم‏های فیتاز نوترکیب باکتریایی و قارچی به همراه نمونه تجاری بر عملکرد، غلظت کلسیم و فسفر استخوان و سرم خون در جوجه‌های گوشتی, تحقیقات تولیدات دامی, دوره (8), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (79-90)
 8. مریم رواقی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , بررسی تغییر خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (16-29)
 9. مهدی کسرایی , ریحانه سریری , علیرضا حسابی نامقی , محمدرضا نصیری , احمد آسوده , تولید و خالص سازی فیتاز اسیدی و قلیایی از قارچ آسپرژیلوس نایجر و باکتری های نوترکیب اشرشیاکلی و باسیلوس سابتلیس با هدف دستیابی به یک ترکیب مفید در جیره طیور, پژوهش های سلولی و ملکولی, شماره (33), سال (2020-4), صفحات (1-10)
 10. سحر مهربان , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی , احمد آسوده , بهناز کروژدهی , ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﻮﻣﯽ FUM 1 ﺟﺪاﺷﺪه از ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻬﺒﻮد فعالیت آﻧﺰﯾﻤﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ به روش ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه, زیست فناوری, دوره (10), شماره (4), سال (2019-12), صفحات (527-534)
 11. حمید آریان نژاد , محمدرضا نصیری , علی جوادمنش , شاهرخ قوتی رودسری , حسام دهقانی , احمد آسوده , طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس الگوی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (351-360)
 12. عیسی جبله , مجید کزازی , احمد آسوده , بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep:Pyralidae)بر باکتریEscherichia coli, پژوهش های جانوری, دوره (31), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (483-497)
 13. الهام سادات مصطفوی , احمد آسوده , پپتیدهای نفوذ کننده به سلول و ترانسیتوزیز: استراتژی های قدرتمندی جهت انتقال خوراکی انسولین, علوم پزشکی رازی, دوره (26), شماره (2), سال (2019-5), صفحات (10-29)
 14. ندا نقدی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , احمد آسوده , نقش مکمل روی بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیل, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (325-338)
 15. آزاده طاعتی , امین میرشمسی کاخکی , احمد آسوده , سعید ملک زاده شفارودی , خالص سازی و بررسی برخی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت باکتری Bacillus cereus, بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-11), صفحات (101-117)
 16. عیسی جبله , مجید کزازی , احمد آسوده , بررسی فعالیت همولیتیک عصاره های بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae, زیست شناسی تکوینی, دوره (9), شماره (1), سال (2017-3), صفحات (59-68)
 17. کوثر هوشمند , احمد آسوده , بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلولها ی A549 و سلولهای خونی انسانی و حیوانی, پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (29), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (463-473)
 18. حمید تقوی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , احمد آسوده , علیرضا حق پرست , تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (4), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (91-118)
 19. مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , محمد مشرقی , ماهره رضازاده بزاز , مجید درودی , رضا کاظمی اسکویی , بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (23), شماره (6), سال (2016-1), صفحات (142-151)
 20. مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , هدا شبستریان , جداسازی و شناسایی یک پپتید جدید آنتی اکسیدانت از بتاکازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (22), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (45-56)
 21. مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , محمد رضا عباس زادگان , خدیجه شاهرخ آبادی , محبوبه نخعی مقدم , شناسایی یک پپتید مهار کننده ACE از هیدرولیزات پروتئین های سفیده تخم شتر مرغ, دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School, دوره (32), شماره (301), سال (2014-11), صفحات (1-13)
 22. مریم رواقی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , اثر میزان چربی آرد سویا بر ویژگی های بیوشیمایی و عملکردی ایزوله پروتئینی آن, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (23), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (59-67)
 23. هاشم یعقوبی , حسین نادری منش , یداله امیدی , احمد آسوده , سنتز شیمیایی فاز جامد Brevinin2R و دیاسترومر آن به عنوان پپتید ضد باکتریایی و مطالعه ساختار-فعالیت, زیست شناسی ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (366-376)
 24. مریم رواقی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (16-29)
 25. حمید آریان نژاد , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , احمد آسوده , شاهرخ قوتی رودسری , کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس, بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-8), صفحات (19-33)
 26. مریم رواقی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , نقش نوع آرد سویا و روش تولید بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی کنسانتره پروتئینی حاصل از آن, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (21), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (71-82)
 27. مریم رواقی , مصطفی مظاهری طهرانی , احمد آسوده , ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2010-10), صفحات (223-228)
 28. طوبا غضنفری , رویا یارایی , احمد آسوده , طیبه رجبیان , مژگان کاردر , زهیر محمد حسن , حسین نادری منش , سفیه صوفیان , داود جمالی , خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (8), شماره (29), سال (2008-9), صفحات (100-106)

انگلیسی

 1. ELAHEH GHEYBI , Ahmad Asoodeh , جعفر امانی , Preparation of chitosan nanoparticle containing recombinant CD44v antigen and evaluation of its immunization capacity against breast cancer in BALB/c mice, BMC Cancer, Volume (23), No (1), Year (2023-2)
 2. reza naghdi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Ahmad Asoodeh , نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل, پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (10), No (3), Year (2018-12), Pages (325-338)
 3. حمید تقوی , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Ahmad Asoodeh , Alireza Haghparast , اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی, پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (12), No (2), Year (2020-7), Pages (135-149)
 4. Mohammad Amin Khojastehnezhad , Seyed Mohammad reza Seyedi , Farveh Raoufi , Ahmad Asoodeh , Association of hypoxia-inducible factor 1 expressions with prognosis role as a survival prognostic biomarker in the patients with osteosarcoma: a meta-analysis, Expert Review of Molecular Diagnostics, Volume (22), No (12), Year (2022-12), Pages (1099-1106)
 5. Seyed Mohammad reza Seyedi , Ahmad Asoodeh , Majid Darroudi , The human immune cell simulated anti-breast cancer nanorobot: the efficient, traceable, and dirigible anticancer bio-bot, Cancer Nanotechnology, Volume (13), No (44), Year (2022-12), Pages (1-24)
 6. Elham Sadat Mostafavi , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , New insights on the binding of butyl-paraben to trypsin: experimental and computational approaches, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Year (2022-12)
 7. Atefeh Biabangard , Ahmad Asoodeh , Mahmood Reza Jaafari , Mohammad Mashreghi , Study of FA12 peptide-modified PEGylated liposomal doxorubicin (PLD) as an effective ligand to target Muc1 in mice bearing C26 colon carcinoma: in silico, in vitro, and in vivo study, Expert Opinion on Drug Delivery, Volume (19), No (12), Year (2022-12), Pages (1710-1724)
 8. ELAHEH GHEYBI , Ahmad Asoodeh , Jafar Amani , In silico designing and expression of novel recombinant construct containing the variable part of CD44 extracellular domain for prediagnostic breast cancer, Cancer Reports, Year (2022-10)
 9. Negin Taghehchian , Moien Farshchian , Reihaneh Alsadat Mahmoudian , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Abbaszadegan , The expression of long non-coding RNA LINC01389, LINC00365, RP11-138J23.1, and RP11-354K4.2 in gastric cancer and their impacts on EMT, Molecular and Cellular Probes, Volume (66), No (1), Year (2022-12), Pages (101869-11)
 10. Mohammad Ehsan Salehi , Ahmad Asoodeh , Extraction, Purification, and Biochemical Characterization of an Alkalothermophilic Endoglucanase from Bacterial Flora in Gastrointestinal Tract of Osphranteria coerulescens Larvae, Waste and Biomass Valorization, Year (2022-9)
 11. FarnazAhmadi Oskooei , Jamshid Mehrzad , Ahmad Asoodeh , Alireza Motavalizadeh kakhky , Multi-spectroscopic characteristics of olive oil-based Quercetin nanoemulsion (QuNE) interactions with calf thymus DNA and its anticancer activity, Journal of Molecular Liquids, Volume (367), Year (2022-12)
 12. Ahmad Asoodeh , Seyedeh Farzaneh Khaligh , Recent advances in the bio-application of microalgae-derived biochemical metabolites and development trends of photobioreactor-based culture systems, 3Biotech, Volume (12), No (10), Year (2022-9)
 13. Seyed Ali Mehrdad , Farshad Mirzavi , Seyed Mohammad reza Seyedi , Ahmad Asoodeh , The effect of angiotensin receptor blockers and angiotensin- converting enzyme inhibitors on progression of gastric cancer: systematic review and meta-analysis, Anti-Cancer Drugs, Volume (1), No (1), Year (2022-8), Pages (1-6)
 14. Mohammad Ehsan Salehi , Ahmad Asoodeh , Immobilization of endoglucanase isolated from symbiotic bacterium Bacillus safensis CF99 on magnetic nanoparticles, Chemical Papers, Volume (76), No (10), Year (2022-7), Pages (6523-6536)
 15. Negin Taghehchian , Reza Alemohammad , Moein Farshchian , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Abbaszadega , Inhibitory role of LINC00332 in gastric cancer progression through regulating cell EMT and stemness, Life Sciences, Volume (305), Year (2022-9), Pages (120759-120774)
 16. Elham Sadat Mostafavi , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Evaluation of interaction between Ponceau 4R (P4R) and trypsin using kinetic, spectroscopic, and molecular dynamics simulation methods, Journal of Molecular Liquids, Volume (362), Year (2022-9), Pages (119761-119772)
 17. niloofar ghobadi , Ahmad Asoodeh , Marzieh Mohammadi , Fabrication, characterization and in vitro cell exposure study of zein-chitosan nanoparticles for co-delivery of curcumin and berberine, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (204), Year (2022-2), Pages (576-586)
 18. Seyedeh Farzaneh Khaligh , Ahmad Asoodeh , Green synthesis and biological characterization of cerium oxide nanoemulsion against human HT-29 colon cancer cell line, Materials Technology, Volume (37), No (12), Year (2022-1), Pages (2318-2338)
 19. Farnaz Ahmadi Oskooei , Jamshid Mehrzad , Ahmad Asoodeh , Alireza Motavalizadehkakhky , Olive oil-based quercetin nanoemulsion (QuNE)’s interactions with human serum proteins (HSA and HTF) and its anticancer activity, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (41), No (3), Year (2021-12), Pages (778-791)
 20. reihaneh nikbakhti , Bahar Shahnavaz , Ahmad Asoodeh , Purification and characterization of an extracellular alkaline cold-adapted serine metalo-protease from the cold tolerant bacterium, Stenotrophomonas sp. BTR88, Indian Journal of Biochemistry and Biophysics, Volume (58), Year (2021-10), Pages (444-450)
 21. AHMED RAJAB , Gholamhossein Moravvej , Ahmad Asoodeh , Induction of insecticide tolerance in German cockroach (Dictyoptera: Blattellidae) due to sublethal doses of imidacloprid, indoxacarb, and lambda-cyhalothrin, International Journal of Pest Management, Year (2021-10)
 22. Fereidoun Taghizad , Hamid Reza Kazerani , Hesam Dehghani , Ahmad Asoodeh , Danial Yaghubi , A novel approach towards obesity: The use of a bacterial product, gassericin A, in 3T3-L1 cells, Obesity Research and Clinical Practice, Volume (15), No (5), Year (2021-9), Pages (499-505)
 23. Rosa Eskandari , Ahmad Asoodeh , Seyed Danial Mousavi , Zohreh Firouzi , The effect of a novel drug delivery system using encapsulated antimicrobial peptide Protonectin (IL-12) into Nano micelle PEG-PCL on A549 adenocarcinoma lung cell line, Journal of Polymer Research, Volume (28), No (9), Year (2021-8)
 24. Zahra Setayesh Mehr , Leila Vafadar Ghasemi , Ahmad Asoodeh , Evaluation of the in vivo antihypertensive effect and antioxidant activity of HL‑7 and HL‑10 peptide in mice, Molecular Biology Reports, Volume (1), No (1), Year (2021-9), Pages (1-8)
 25. Zahra Setayesh-Mehr , Ahmad Asoodeh , Mahdiye Poorsargol , Upregulation of Bax, TNF-α and down-regulation of Bcl-2 in liver cancer cells treated with HL-7 and HL-10 peptides, Biologia, Volume (76), No (9), Year (2021-9), Pages (2735-2743)
 26. Fatemeh Pasban Ziyarat , Jamshid Mehrzad , Ahmad Asoodeh , behjat deiminiat , Alireza Motavalizadehkakhky , A novel organic-solvent and detergent resistant esterase from Bacillus sp. isolated from Bazangan Lake, Biocatalysis and Biotransformation, Volume (1), No (1), Year (2021-5), Pages (1-12)
 27. Mojtaba Khakshoor , Ali Makhdoumi , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Housaindokht , Co-immobilized spore laccase/TiO2 nanoparticles in the alginate beads enhance dye removal by two-step decolorization, Environmental Science and Pollution Research, Volume (28), No (5), Year (2021-2), Pages (6099-6110)
 28. Azadeh Meshkini , elnaz sistanipour , Hamid Oveisi , Ahmad Asoodeh , Induction of osteogenesis in bone tumour cells by purine-conjugated zinc-hydroxyapatite, Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials, Volume (10), No (1), Year (2021-3), Pages (16-27)
 29. AHMED RAJAB , Gholamhossein Moravvej , Ahmad Asoodeh , Rapid, One-Step DNA Extraction for the Identification of German Cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) Using DNA Sequence of Mitochondrial Ribosomal RNA gene (16S rRNA gene), Journal of Entomological Research, Volume (44), No (2), Year (2020-8), Pages (189-194)
 30. Adel Ghorani-Azam , Mahdi Balali-Mood , Seyed-Mola Khatami , Ahmad Asoodeh , Zarrin Eshaghi , Bamdad Riahi-Zanjani , Plant Extract and Herbal Products as Potential Source of Sorbent for Analytical Purpose: An Experimental Study of Morphine and Codeine Determination Using HPLC and LC–MSMS, Journal of Chromatographic Science, Volume (59), No (5), Year (2021-4), Pages (482-489)
 31. Fahimeh Dehghanikhah , Jahanshir Shakarami , Ahmad Asoodeh , Isolation and identification of lignin-degrading bacteria with laccase activity from the gut of the leopard moth, Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae), Journal of Crop Protection, Volume (10), No (1), Year (2021-2), Pages (41-49)
 32. حمید تقوی , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Ahmad Asoodeh , Alireza Haghparast , اثر تزریق شکمبهای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجههای تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی, پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (12), No (2), Year (2018-9), Pages (135-149)
 33. Rosa Eskandari , Ahmad Asoodeh , Fatemeh Behnam Rassouli , The Therapeutic Effects of an Antimicrobial Peptide Protonectin (IL-12) on A549 Cancer Cell Line, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (27), No (1), Year (2020-9), Pages (679-688)
 34. Asal Khajepour-Zaveh , Ahmad Asoodeh , Hossein Naderi-Manesh , Antioxidant enzyme regulating and intracellular ROS scavenging capacities of two novel bioactive peptides from white grub larvae (Polyphylla adstpersa) hydrolysate in A549 cells, Medicinal Chemistry Research, Volume (29), No (11), Year (2020-9), Pages (2039-2049)
 35. roghayeh morid shahi , Masoumeh Bahreini , Mirza Mohammad Reza Sharifmoghadam , Ahmad Asoodeh , Biochemical characterization of an alkaline surfactant-stable keratinase from a new keratinase producer, Bacillus zhangzhouensis, Extremophiles, Volume (24), No (5), Year (2020-9), Pages (693-704)
 36. Fahimeh Dehghanikhah , Jahanshir Shakarami , Ahmad Asoodeh , Purification and Biochemical Characterization of Alkalophilic Cellulase from the Symbiotic Bacillus subtilis BC1 of the Leopard Moth, Zeuzera pyrina (L.) (Lepidoptera: Cossidae), Current Microbiology, Volume (77), No (7), Year (2020-7), Pages (1254-1261)
 37. Farzaneh Sadeghzadeh , Amir Arsalan Entezari , Kiana Behzadian , Kimia Habibi , Zeinab Amiri-Tehranizadeh , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Saberi , Jamshidkhan Chamani , Characterizing the Binding of Angiotensin Converting Enzyme I Inhibitory Peptide to Human Hemoglobin: Influence of Electromagnetic Fields, Protein and Peptide Letters, Volume (27), No (10), Year (2020-4), Pages (1007-1021)
 38. amanollah hashemzahi , Ali Makhdoumi , Ahmad Asoodeh , Culturable Diversity and Enzyme Production Survey of Halophilic Prokaryotes from a Solar Saltern on the Shore of the Oman Sea, Journal of Genetic Resources, Volume (6), No (1), Year (2020-4), Pages (1-11)
 39. Azadeh Haghighitalab , Maryam Moghaddam Matin , Fatemeh Khakrah , Ahmad Asoodeh , Ahmad Reza Bahrami , Cost-effective Strategies for Depletion of Endogenous Extracellular Vesicles from Fetal Bovine Serum, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (11), No (2), Year (2020-3), Pages (42-54)
 40. Elaheh Asadi Shamsabadi , Ali Makhdoumi , Ahmad Asoodeh , Laccase mediator system obtained from a marine spore exhibits decolorization potential in harsh environmental conditions, Ecotoxicology and Environmental Safety, Volume (191), Year (2020-3), Pages (110184-110190)
 41. Reza Assaran Darban , Behzad Shareghi , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Multi-spectroscopic and molecular modeling studies of interaction between two different angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate and human serum albumin, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (35), No (16), Year (2017-12), Pages (3648-3662)
 42. فرناز زاهدی فرد , Hyeryon Lee , Joo Hwan No , مونا سلیمی , نگار سید , Ahmad Asoodeh , سیما رفعتی , Comparative study of different forms of Jellein antimicrobial peptide on Leishmania parasite, Experimental Parasitolog, Volume (209), No (1), Year (2020-2), Pages (107823-107831)
 43. seyedh golnaz javadzadeh , Ahmad Asoodeh , A novel textile dye degrading extracellular laccase from symbiotic bacterium of Bacillus sp. CF96 isolated from gut termite (Anacanthotermes), International Journal of Biological Macromolecules, Volume (145), No (1), Year (2020-2), Pages (355-363)
 44. بهناز طلوعی نیا , Mahmoud Reza Aghamaali , Ahmad Asoodeh , محسن مهرگان , Biochemical characterization of lysozyme extracted from Caspian kutum,Rutiluskutum,Kamensky 1901, Caspian Journal of Environmental Sciences, Volume (17), No (3), Year (2019-9), Pages (271-280)
 45. Abbas Heidari , Ahmad Asoodeh , A novel nitrile-degrading enzyme (nitrile hydratase) from Ralstonia sp.ZA96 isolated from oil-contaminated soils, Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, Volume (21), No (1), Year (2019-9), Pages (101285-101292)
 46. Fatemeh Zohrab , Ahmad Asoodeh , امین جلیلی , مجید درودی , رضا کاظمی اسکویی , Brevinin-2R-linked polyethylenimine as a promising hybrid nanogene- delivery vector, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (22), No (9), Year (2019-6), Pages (1026-1035)
 47. Bamdad Riahi-Zanjani , Mahdi Balali-Mood , Zarrin Es’haghi , Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani-Azam , Preconcentration of morphine in urine sample using a green and solvent-free microextraction method, Green Processing and Synthesis, Volume (8), No (1), Year (2019-1), Pages (542-550)
 48. jasmin kharazmi khorassani , Ahmad Asoodeh , Thymosin alpha‐1; a natural peptide inhibits cellular proliferation, cell migration, the level of reactive oxygen species and promotes the activity of antioxidant enzymes in human lung epithelial adenocarcinoma cell line -A549-, Environmental Toxicology, Volume (34), No (6), Year (2019-5), Pages (1-9)
 49. Farnaz Zahedifard , هیریون لی , جو هوان نو , مونا سلیمی , Negar Seyed , Ahmad Asoodeh , Sima Rafati , Anti-leishmanial activity of Brevinin 2R and its Lauric acid conjugate type against L. major: In vitro mechanism of actions and in vivo treatment potentials, PLOS Neglected Tropical Diseases, Volume (13), No (2), Year (2019-2)
 50. jasmin kharazmi khorassani , Ahmad Asoodeh , Hamid Tanzadehpanah , Antioxidant and angiotensin-converting enzyme -ACE- inhibitory activity of thymosin alpha-1 -Thα1- peptide, Bioorganic Chemistry, Volume (87), Year (2019-6), Pages (743-752)
 51. Mandana Javaheri kermani , Ahmad Asoodeh , A novel beta-1,4 glucanase produced by symbiotic Bacillus sp. CF96 isolated from termite -Anacanthotermes-, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (131), No (1), Year (2019-3), Pages (752-759)
 52. Bamdad Riahi-Zanjani , Mahdi Balali-Mood , Zarrin Es’haghi , Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani-Azam , Molecular modeling and experimental study of a new peptide-based microextraction fiber for preconcentrating morphine in urine samples, Journal of Molecular Modeling, Volume (25), No (54), Year (2019-3), Pages (1-12)
 53. Bamdad Riahi-Zanjani , Mahdi Balali-Mood , Ahmad Asoodeh , Zarrin Es’haghi , Adel Ghorani-Azam , Potential application of amino acids in analytical toxicology, Talanta, Volume (197), No (1), Year (2019-5), Pages (168-174)
 54. shadi sepehr , Bahar Shahnavaz , Ahmad Asoodeh , Seyed Mohsen Karrabi , Biodegradation of Phenol by Cold-Tolerant Bacteria Isolated from Alpine Soils of Binaloud Mountains in Iran, Journal of Environmental Science and Health, Part A, Year (2018-11)
 55. toktam abbasnia baze , Ahmad Asoodeh , Gholamreza Habibi , Alireza Haghparast , Isolation and Purification of the Schizont Stage of Theileria annulata from Host Leukocytes through Novel Biochemical Techniques, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Volume (38), No (4), Year (2019-1), Pages (1-6)
 56. Zahra Setayesh‑Mehr , Ahmad Asoodeh , Inhibitory Effect of HL-7 and HL-10 Peptides on Human Breast Cancer Cells by Induction of the Expression of Antioxidant Enzymes, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (25), No (4), Year (2019-12), Pages (1333-1341)
 57. B. Toloueinia , M. R. Aghamaali , Ahmad Asoodeh , M. Mehregan , Activity and stability of lysozyme obtained from Rutilus frisii kutum in the presence of nickel oxide nanoparticles, Monatshefte fur Chemie, Volume (150), No (2), Year (2019-2), Pages (363-369)
 58. B. Riahi‑Zanjani , M. Balali‑Mood , Ahmad Asoodeh , Z. Es’haghi , A. Ghorani‑Azam , Developing a new sensitive solid-phase microextraction fiber based on carbon nanotubes for preconcentration of morphine, Applied Nanoscience, Volume (8), No (8), Year (2018-11), Pages (2047-2056)
 59. bahareh ghodsi moghadam , Ahmad Asoodeh , The Impact of Brevinin-2R Peptide on Oxidative Statues and Antioxidant Enzymes in Human Epithelial Cell Line of A549, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (25), No (3), Year (2018-11), Pages (1065-1074)
 60. toktam abbasnia baze , Ahmad Asoodeh , Gholamreza Habibi , Alireza Haghparast , Isolation and purification of glycosylphosphatidylinositols (GPIs) in the schizont stage of Theileria annulata and determination of antibody response to GPI anchors in vaccinated and infected animals, Parasites and Vectors, Volume (11), No (82), Year (2018-2), Pages (1-10)
 61. M. Mehranian , R.Farshbaf Pourabad , N.Sokhandan-Bashir , Ahmad Asoodeh , Mohammad Ehsan Salehi , Purification and characterization of chitinase from the integument of theMediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) and its antibacterial role, International Journal of Tropical Insect Science, Year (2018-1)
 62. Reza Assaran Darban , Behzad Shareghi , Ahmad Asoodeh , جمشیدخان چمنی , Multi-spectroscopic and HPLC Studies of the Interaction Between Estradiol and Cyclophosphamide With Human Serum Albumin: Binary and Ternary Systems, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (35), No (16), Year (2016-12), Pages (3648-3662)
 63. Zahra Sharif-Barfeh , Sima Beigoli , Somaye Marouzi , Atena Sharifi Rad , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Multi-spectroscopic and HPLC Studies of the Interaction Between Estradiol and Cyclophosphamide With Human Serum Albumin: Binary and Ternary Systems, Journal of Solution Chemistry, Volume (46), No (2), Year (2017-2), Pages (488-504)
 64. Zahra Setayeshmehr , Ahmad Asoodeh , Biochemical Characterization of HL-7 and HL-10 Peptides Identified from Scorpion Venom of Hemiscorpius lepturus, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (24), No (3), Year (2017-11), Pages (421-430)
 65. M.Lagzian , A.Shahraki , M Besharatian , Ahmad Asoodeh , A thermostable alkaliphilic protein-disulfide isomerase from Bacillussubtilis DR8806: cloning, expression, biochemical characterizationand molecular dynamics simulation, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (107), No (1), Year (2018-1), Pages (703-712)
 66. M. Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , M. Mashreghi , MAHERE REZAZADEBAZAZ , R.Kazemi Oskuee , M. Darroudi , Attachment of a Frog Skin-Derived Peptide to Functionalized Cerium Oxide Nanoparticles, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (22), No (4), Year (2016-9), Pages (505-510)
 67. H.Tanzadehpanaha , Ahmad Asoodeh , M. Saidijam , J.Chamani , H. Mahaki , Improving efficiency of an angiotensin converting enzyme inhibitory peptide as multifunctional peptides, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (36), No (14), Year (2017-12), Pages (3803-3818)
 68. zahra marvian hosseini , Ahmad Asoodeh , Biochemical characterization of purified lipoxygenase from sesame (Sesamum indicum), International Journal of Food Properties, Volume (20), No (1), Year (2017-12)
 69. Maryam Hooshmand , Ahmad Asoodeh , Fatemeh Behnam Rassouli , TNF-α pro-inflammatory cytokinemodulates CD44 expression in human lung epithelial cell line (A549) treated with Temporin-Ra, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Volume (7), No (2), Year (2016-4), Pages (1137-1147)
 70. Zahra Setayeshmehr , Ahmad Asoodeh , The inhibitory activity of HL-7 and HL-10 peptide from scorpion venom ( Hemiscorpius lepturus ) on angiotensin converting enzyme: Kinetic and docking study, Bioorganic Chemistry, Volume (75), No (1), Year (2017-9), Pages (30-37)
 71. M. Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , Mozhgan Soltani , Cytotoxic and antioxidant capacity of camel milk peptides: Effects of isolated peptide on superoxide dismutase and catalase gene expression, Journal of Food and Drug Analysis, Volume (25), No (3), Year (2017-7), Pages (567-575)
 72. Jamileh Alvandi , Javad Karimi , Mohammad Ghadamyari , Mahbubeh Sharifi , Ahmad Asoodeh , Physiological defense of the white grub, Polyphylla adspersa Motschulsky (Col., Scarabaeidae) against entomopathogenic nematodes, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (20), No (3), Year (2017-7), Pages (878-885)
 73. atousa hatefi , Ali Makhdoumi , Ahmad Asoodeh , Omid Mirshamsi , Characterization of a bi-functional cellulase produced by a gut bacterial resident of Rosaceae branch borer beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae), International Journal of Biological Macromolecules, Volume (103), Year (2017-10), Pages (158-164)
 74. Hamid Tanzadehpanah , Ahmad Asoodeh , Hanieh Mahaki , Zeinab Mostajabodave , Jamshidkhan Chamani , zahra mojallal , Shirin Emtenani , Shamsi Emtenani , Mohammad Reza Moradi , Bioactive and ACE binding properties of three synthetic peptides assessed by various spectroscopy techniques, Process Biochemistry, Volume (51), No (12), Year (2016-12), Pages (2067-2075)
 75. Kosar Hooshmand , Ahmad Asoodeh , Fatemeh Behnam Rassouli , GL- 9 peptide regulates gene expression of CD44 cancer marker and pro-inflammatory cytokine TNF- α in human lung epithelial adenocarcinoma cell line (A549), Molecular and Cellular Biochemistry, Volume (423), No (1), Year (2016-10), Pages (141-149)
 76. hoda shabestarian , Ahmad Asoodeh , Masoud Homayouni-Tabrizi , هانیه حسین نژاداریانی , Antioxidant and Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) Inhibitory Properties of GL-9 Peptide, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (41), No (2), Year (2017-8)
 77. somaye ramezani , Ahmad Asoodeh , Biochemical characterization and gene cloning of a novel alkaline endo -1-4-glucanase from Bacillus subtilis DR8806, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (132), No (1), Year (2016-7), Pages (75-83)
 78. Ehsan Salehi , Ahmad Asoodeh , Mansour Aliabadian , Production and biochemical characterization of an alkaline protease from Aspergillus oryzae CH93, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (94), No (1), Year (2017-1), Pages (827-835)
 79. ALIREZA AMIRIJAMI , Hussein Sadeghi Namaghi , francis Gilbert , Gholamhossein Moravvej , Ahmad Asoodeh , Oviposition preference of aphidophagous hoverflies toward oviposition site quality: The presence of intra- and interspecific competitor, glucosinolate content, and prey species, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (19), No (2), Year (2016-3), Pages (275-280)
 80. Ahmad Asoodeh , Masoud Homayouni-Tabrizi , hoda shabestarian , Shamsi Emtenani , Shirin Emtenani , Biochemical characterization of a novel antioxidant and angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptide from Struthio camelus egg white protein hydrolysis, Journal of Food and Drug Analysis, Volume (24), No (2), Year (2016-4), Pages (332-342)
 81. ALIREZA AMIRIJAMI , Hussein Sadeghi Namaghi , Francis Gilbert , Gholamhossein Moravvej , Ahmad Asoodeh , On the role of sinigrin (mustard oil) in a tritrophic context: plant–aphid–aphidophagous hoverfly, Ecological Entomology, Volume (41), No (1), Year (2016-2), Pages (138-146)
 82. Masoud Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , Mozhgan Soltani , hoda shabestarian , Identification of Two Novel Antioxidant Peptides from Camel Milk Using Digestive Proteases: Impact on Expression Gene of Superoxide Dismutase (SOD) in Hepatocellular Carcinoma Cell Line, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (22), No (2), Year (2016-5), Pages (187-195)
 83. Ali Makhdoumi , zinat dehghani joybari , Mansour Mashreghi , Khadijeh Jamialahmdi , Ahmad Asoodeh , A novel halo-alkali-tolerant and thermotolerant chitinase from Pseudoalteromonas sp. DC14 isolated from the Caspian Sea, International journal of Environmental Science and Technology, Volume (12), No (12), Year (2015-12), Pages (3895-3904)
 84. Mohammad Mahdi Sargolzehi , Abbas Ali Naserian , Ahmad Asoodeh , masomeh rezaei roknabadi , Jong Suh Shin , Jalil Ghassemi Nejad , Jing Lun Peng , Bae Hun Lee , Do Hyeon Ji , Alireza Haghparast , Ali Mirshahi , JAVAD ARSHAMI , Amir Afkhami Goli , Reza Valizadeh , Kyung Il Sung , Application of esterase inhibitors: A possible new approach to protect unsaturated fatty acids from ruminal biohydrogenation, European Journal of Lipid Science and Technology, Volume (117), No (10), Year (2015-10), Pages (1667-1672)
 85. mahereh rezazadeh , Mohammad Mashreghi , Nasser Mahdavi SHahri , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Morteza Behnam Rassouli , Evaluation of Antimicrobial and Healing Activities of Frog Skin on Guinea Pigs Wounds, Jundishapur Journal of Microbiology, Volume (8), No (8), Year (2015-8), Pages (1-6)
 86. Masoud Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , Mozhgan Soltani , Mohammad Mahdi Forghanifard , Antimicrobial peptide Brevinin-2R induces the secretion of a pro-inflammatory cytokine in HepG2 cells, Journal of Basic Research in Medical Sciences, Volume (2), No (2), Year (2015-8), Pages (23-29)
 87. Roya Rafati , Razieh Jalal , Ahmad Asoodeh , Maryam Moghaddam Matin , Association of rs12255372 (TCF7L2) and D76N (PDX-1) Polymorphisms with Type 2 Diabetes in a Population Living in Northeast Iran, Archives of Iranian Medicine, Volume (18), No (6), Year (2015-6), Pages (376-378)
 88. Kolsoum Rezaie-Kahkhaie , Shirin Emtenani , Shamsi Emtenani , Mohammad Doosti , Ahmad Asoodeh , The Effect of a Human Antibacterial Neuropeptide SL-21 on the Expression of Pro-inflammatory Factors in Airway Epithelial Cells, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (21), No (4), Year (2015-11), Pages (403-409)
 89. Simin Mohseni , mehdi aghayan , Adel Ghorani-Azam , Mohammad Behdani , Ahmad Asoodeh , Evaluation of antibacterial properties of Barium Zirconate Titanate (BZT) nanoparticel, Brazilian Journal of Microbiology, Volume (45), No (4), Year (2014-6), Pages (1393-1399)
 90. Masoud Homayouni-Tabrizi , Ahmad Asoodeh , Mohammad-Reza Abbaszadegan , Khadijeh Shahrokhabadi , Mahboobeh Nakhaie Moghaddam , An identified antioxidant peptide obtained from ostrich ( Struthio camelus ) egg white protein hydrolysate shows wound healing properties, Pharmaceutical Biology, Volume (53), No (8), Year (2015-7), Pages (1155-1162)
 91. Shaghayegh Farhadian , Ahmad Asoodeh , Milad Lagzian , Purification, biochemical characterization and structural modeling of a potential htrA-like serine protease from Bacillus subtilis DR8806, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (115), No (2), Year (2015-2), Pages (51-58)
 92. zahra mojallal taba tabaei , Ahmad Asoodeh , fateme asadi , hamid reza nezafati , ACE-Inhibitory and Antioxidant Activityof Temporin-Ra Peptide: Biochemical Characterization and Molecular Modeling Study, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (20), No (4), Year (2014-10), Pages (493-500)
 93. FAEZE DANKOOB , Mohammad Reza Housaindokht , Ahmad Asoodeh , Omid Rajabi , Zeinab Rouhbakhsh Zaeri , asma verdian , Spectroscopic and molecular modeling study on the separate and simultaneous bindings of alprazolam and fluoxetine hydrochloride to human serum albumin (HSA): W ith the aim of the drug interactions probing, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume (137), Year (2015-1), Pages (1106-1119)
 94. Ahmad Asoodeh , Shirin Emtenani , Shamsi Emtenani , Expression and Biochemical Characterization of a Thermophilic Organic Solvent-Tolerant Lipase from Bacillus sp. DR90, Protein Journal, Volume (33), No (5), Year (2014-9), Pages (410-421)
 95. Shamsi Emtenani , Ahmad Asoodeh , Shirin Emtenani , Gene cloning and characterization of a thermostable organic-tolerant alpha-amylase from Bacillus subtilis DR8806, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (72), No (1), Year (2015-1), Pages (290-298)
 96. Mahboobeh Zolfagharzadeh , Maliheh Pirouzi , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Saberi , Jamshidkhan Chamani , A comparison investigation of DNP-binding effects to HSA and HTF by spectroscopic and molecular modeling techniques, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (32), No (12), Year (2014-8), Pages (1936-1952)
 97. Anna Savelyeva , Saeid Ghavami , Padideh Davoodpour , Ahmad Asoodeh , Marek J. Łos , An Overview of Brevinin Superfamily: Structure, Function and Clinical Perspectives, Advances in Experimental Medicine and Biology, Volume (818), No (1), Year (2014-7), Pages (197-212)
 98. Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani Azam , HADI ZARE ZARDINI , Biochemical Characterization of A Novel Thermophilic Esterase Isolated from Shewanella sp F88, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (25), No (1), Year (2014-6), Pages (5-12)
 99. Ahmad Asoodeh , Leyla Haghighi , Jamashidkhan Chamani , Mohamad Amin Ansari-Ogholbeyk , zahra mojallal taba tabaei , Milad Lagzian , Potential angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate: Biochemical characterization and molecular docking study, Journal of Cereal Science, Volume (60), No (1), Year (2014-6), Pages (92-98)
 100. Simin Mohseni , Shirin Emtenani , Shamsi Emtenani , Ahmad Asoodeh , Antioxidant properties of a human neuropeptide and its protective effect on free radical-induced DNA damage, Journal of Peptide Science, Volume (20), No (6), Year (2014-5), Pages (429-437)
 101. Ahmad Asoodeh , Samaneh Sepahi , Adel Ghorani Azam , Purification and Modeling Amphipathic Alpha Helical Antimicrobial Peptides from Skin Secretions ofEuphlyctis cyanophlyctis, Chemical Biology and Drug Design, Volume (83), No (4), Year (2014-5), Pages (411-417)
 102. Ahmad Asoodeh , H. Naderi-Manesh , M. Mirshahi , B. Ranjbar , Purification and Characterization of an Antibacterial, Antifungal and Non Hemolytic Peptide from Rana Ridibunda, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (15), No (4), Year (2004-10), Pages (303-309)
 103. Fatemeh Pasban Ziyarata , Ahmad Asoodeh , Zahra Sharif Barfeh , Maliheh Pirouzi , Jamshidkhan Chamani , Probing the interaction of lysozyme with ciprofloxacin in the presence of different-sized Ag nano-particles by multispectroscopic techniques and isothermal titration calorimetry, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (32), No (4), Year (2014-1), Pages (613-629)
 104. Samaneh Sepahi , Razieh Jalal , , Ahmad Asoodeh , Jamshid Darvish , Evaluation of relationship between HNF-1α and GLP-1R polymorphisms and type 2 diabetes in a population living in northeast of Iran, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (5), No (2), Year (2013-11), Pages (54-59)
 105. Ahmad Asoodeh , Shamsi Emtenani , Shirin Emtenani , Razieh Jalal , Mohammad Reza Housaindokht , Molecular cloning and biochemical characterization of a thermoacidophilic, organic-solvent tolerant -amylase from a Bacillus strain in Escherichia coli, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (99), No (1), Year (2014-1), Pages (114-120)
 106. mahereh rezazadeh , mohammad mashreghi , Nasser Mahdavi SHahri , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Morteza Behnam Rassouli , Shiva Golmohammadzadeh , Pharmaceutical application of frog skin on full-thickness skin wound healing in mice, Pharmaceutical Biology, Volume (51), No (12), Year (2013-12), Pages (1600-1606)
 107. Shirin Emtenani , Ahmad Asoodeh , Shamsi Emtenani , Molecular cloning of a thermo-alkaliphilic lipase from Bacillus subtilis DR8806: Expression and biochemical characterization, Process Biochemistry, Volume (48), No (11), Year (2013-10), Pages (1679-1685)
 108. fateme asadi , Ahmad Asoodeh , reyhaneh kashef , Mohammad Reza Housaindokht , Alireza Haghparast , Jamshidkhan Chamani , The Effect of Antimicrobial Peptide Temporin-Ra on Cell Viability and Gene Expression of Pro-inflammatory Factors in A549 Cell Line, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (19), No (4), Year (2013-7), Pages (373-380)
 109. Mohammad-Hossein Baratzadeh , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Antioxidant peptides obtained from goose egg white proteins by enzymatic hydrolysis, International Journal of Food Science and Technology, Volume (48), No (8), Year (2013-7), Pages (1603-1609)
 110. S. Gh. Parsa , M. H. Moniri , Ahmad Asoodeh , A study on Tornabea scutellifera (Lichenized Ascomycete, Lecanorales) in northeastern Iran, Journal of Applied and Natural Science, Volume (5), No (1), Year (2013-7), Pages (148-152)
 111. Mina Memarpoor-Yazdi , Hadi Zare-Zardini , Ahmad Asoodeh , A Novel Antimicrobial Peptide Derived from the Insect Paederus dermatitis, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (19), No (2), Year (2013-6), Pages (99-108)
 112. Ahmad Asoodeh , Alireza Haghparast , reyhaneh kashef , J. Chamani , Pro-Inflammatory Cytokine Responses of A549 Epithelial Cells to Antimicrobial Peptide Brevinin-2R, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (19), No (2), Year (2013-6), Pages (157-162)
 113. Zahra Omidvar , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Studies on the Antagonistic Behavior Between Cyclophosphamide Hydrochloride and Aspirin with Human Serum Albumin: Time-Resolved Fluorescence Spectroscopy and Isothermal Titration Calorimetry, Journal of Solution Chemistry, Volume (42), No (5), Year (2013-5), Pages (1005-1017)
 114. Mohammad Reza Housaindokht , Mohammad Reza Bozorgmehr , Hossein Eshtiagh Hosseini , Razieh Jalal , Ahmad Asoodeh , Mahin Saberi , Zeinab Haratipour , Hassan Monhemi , Structural properties of the truncated and wild types of Taka-amylase: A molecular dynamics simulation and docking study, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (95), Year (2013-7), Pages (36-40)
 115. zahra mojallal taba tabaei , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Housaindokht , Jamshidkhan Chamani , Purification and biochemical characterization of angiotensin I-converting enzyme (ACE) from ostrich lung: The effect of 2,2,2-trifluoroethanol on ACE conformation and activity, Process Biochemistry, Volume (48), No (7), Year (2013-10), Pages (1091-1098)
 116. Hamid Tanzadehpanah , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Saberi , Jamshidkhan Chamani , Identification of a novel angiotensin-I converting enzyme inhibitory peptide from ostrich egg white and studying its interactions with the enzyme, Innovative Food Science and Emerging Technologies, Volume (18), No (1), Year (2013-5), Pages (212-219)
 117. Ahmad Asoodeh , ashraf alemi , Akbar Heydari , Jafar Akbari , Purification and biochemical characterization of an acidophilic amylase from a newly isolated Bacillus sp. DR90, Extremophiles, Volume (17), No (2), Year (2013-2), Pages (339-348)
 118. HADI ZARE ZARDINI , Ahmad Amiri , Mehdi Shanbedi , Mina Memarpoor-Yazdi , Ahmad Asoodeh , Studying of antifungal activity of functionalized multiwalled carbon nanotubes by microwave-assisted technique, Surface and Interface Analysis, Volume (45), No (3), Year (2013-3), Pages (751-755)
 119. mohammad mashreghi , mahereh rezazadeh , Nasser Mahdavi SHahri , Ahmad Asoodeh , Mansour Mashreghi , Morteza Behnam Rassouli , Shiva Golmohammadzadeh , Topical effects of frog ‘‘Rana ridibunda’’ skin secretions on wound healing and reduction of wound microbial load, Journal of Ethnopharmacology, Volume (145), No (3), Year (2013-1), Pages (793-797)
 120. Mina Memarpoor-Yazdi , Ahmad Asoodeh , JamshidKhan Chamani , Structure and ACE-Inhibitory Activity of Peptides Derived from Hen Egg White Lysozyme, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (18), No (4), Year (2012-10), Pages (353-360)
 121. Milad Lagzian , Ahmad Asoodeh , An extremely thermotolerant, alkaliphilic subtilisin-like protease from hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (51), No (5), Year (2012-9), Pages (960-967)
 122. H. Tanzadehpanah , Ahmad Asoodeh , J. Chamani , An antioxidant peptide derived from Ostrich (Struthio camelus) egg white protein hydrolysates, Food Research International, Volume (49), No (1), Year (2012-9), Pages (105-111)
 123. Ahmad Asoodeh , tahereh ghanbari , Characterization of an extracellular thermophilic alkaline esterase produced by Bacillus subtilis DR8806, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (85-86), No (1), Year (2013-1), Pages (49-55)
 124. Zohreh Sattar , Hediye Iranfar , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Saberi , Mahboobeh Mazhari , Jamshidkhan Chamani , Interaction between holo transferrin and HSA–PPIX complex in the presence of lomefloxacin: An evaluation of PPIX aggregation in protein–protein interactions, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume (98), No (8), Year (2012-8), Pages (1089-1100)
 125. Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani Azam , JamshidKhan Chamani , Identification and Characterization of Novel Antibacterial Peptides from Skin Secretions of Euphlyctis cyanophlyctis, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (18), No (2), Year (2012-4), Pages (107-115)
 126. Ahmad Asoodeh , hossein mohammadian musa abadi , Purification and characterization of a thermostable neutrophilic metalloprotease from Pseudomonas sp. DR89, Iranian Journal of Biotechnology, Volume (10), No (2), Year (2012-3), Pages (120-128)
 127. Ahmad Asoodeh , Milad Lagzian , Purification and characterization of a new glucoamylopullulanase from thermotolerant alkaliphilic Bacillus subtilis DR8806 of a hot mineral spring, Process Biochemistry, Volume (47), No (5), Year (2012-4), Pages (806-815)
 128. Mina Memarpoor-Yazdi , Ahmad Asoodeh , JamshidKhan Chamani , A novel antioxidant and antimicrobial peptide from hen egg white lysozyme hydrolysates, Journal of Functional Foods, Volume (4), No (1), Year (2012-3), Pages (278-286)
 129. Ahmad Asoodeh , HADI ZARE ZARDINI , JamshidKhan Chamani , Identification and characterization of two novel antimicrobial peptides, temporin-Ra and temporin-Rb, from skin secretions of the marsh frog (Rana ridibunda), Journal of Peptide Science, Volume (18), No (1), Year (2012-1), Pages (10-16)
 130. Hamideh Sanei , Ahmad Asoodeh , Shirin Hamedakbari-Tusi , Jamshidkhan Chamani , Multi-spectroscopic Investigations of Aspirin and Colchicine Interactions with Human Hemoglobin: Binary and Ternary Systems, Journal of Solution Chemistry, Volume (40), No (11), Year (2011-11), Pages (1905-1931)
 131. Ahmad Asoodeh , Mina Memarpoor Yazdi , JamshidKhan Chamani , Purification and characterisation of angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from lysozyme hydrolysates, Food Chemistry, Volume (131), No (1), Year (2012-3), Pages (291-295)
 132. Zahra Omidvar , Kazem Parivar , Hamideh Sanee , Zeinab Amiri-Tehranizadeh , Ali Baratian , Mohammad Reza Saberi , Ahmad Asoodeh , Jamshidkhan Chamani , Investigations with Spectroscopy, Zeta Potential and Molecular Modeling of the Non-Cooperative Behaviour Between Cyclophosphamide Hydrochloride and Aspirin upon Interaction with Human Serum Albumin: Binary and Ternary Systems from the View Point of Multi-Drug Therapy, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Volume (29), No (1), Year (2011-6), Pages (181-206)
 133. Nooshin Abdollahpour , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Saberi , JamshidKhan Chamani , Separate and simultaneous binding effects of aspirin and amlodipine to human serum albumin based on fluorescence spectroscopic and molecular modeling characterizations: A mechanistic insight for determining usage drugs doses, Journal of Luminescence, Volume (131), No (9), Year (2011-5), Pages (1885-1899)
 134. Hossein Eshghi , narges mirzayi , Ahmad Asoodeh , Synthesis of fluorescein aromatic esters in the presence of P2O5/SiO2 as catalyst and their hydrolysis studies in the presence of lipase, Dyes and Pigments, Volume (89), No (2), Year (2011-5), Pages (120-126)
 135. J. Chamani , Ahmad Asoodeh , M. Homayoni-Tabrizi , Z. Amiri Tehranizadeh , A. Baratian , M.R. Saberi , M. Gharanfoli , Spectroscopicandnano-molecularmodelinginvestigationonthebinaryand ternary bindingsofcolchicineandlomefloxacintoHumanserumalbumin with theviewpointofmulti-drugtherapy, Journal of Luminescence, Volume (130), No (1), Year (2010-8), Pages (2476-2486)
 136. Ahmad Asoodeh , J. Chamani , Milad Lagzian , A Novel Thermostable, Acidophilic -Amylase from a New Thermophilic -Bacillus sp. Ferdowsicous- Isolated from Ferdows Hot Mineral Spring in Iran: Purification and Biochemical Characterization, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (46), No (3), Year (2010-3), Pages (289-297)
 137. Faramarz Mehrnejad , Hossein Naderi-Manesh , Bijan Ranjbar , Bahman Maroufi , Ahmad Asoodeh , Farahnoosh Doustdar , PCR-based Gene Synthesis , Molecular, Applied Biochemistry and Biotechnology- Part A, Volume (149), Year (2008-8), Pages (109-118)
 138. Saeid Ghavami , Ahmad Asoodeh , Thomas Klonisch , Andrew J. Halayko , Kamran Kadkhoda , Tadeusz J. Kroczak , Spencer B. Gibson , Evan P. Booy , Hossein Naderi-Manesh , Marek Los , Brevinin-2R semi-selectively kills, Journal of Cellular and Molecular Medicine, Volume (12), No (3), Year (2008-2), Pages (1005-1022)
 139. Ali Riahi Madvar , Saman Hosseinkhani , Khosro Khajeh , Bijan Ranjbar , Ahmad Asoodeh , Implication of a critical residue (Glu175) in structure and function of bacterial luciferase, FEBS Letters, Volume (579), No (21), Year (2005-8), Pages (4701-4706)
 140. Reza Hassan Sajedi , Hossein Naderi-Manesh , Khosro Khajeh , Rahim Ahmadvand , Bijan Ranjbar , Ahmad Asoodeh , Fatemeh Moradian , A Ca-independent α-amylase that is active and stable at low pH from the Bacillus sp. KR-8104, Enzyme and Microbial Technology, Volume (36), Year (2005-2), Pages (666-671)
 141. Maryam Monsef Shokri , Khosro Khajeh , Jahan Alikhajeh , Ahmad Asoodeh , Bijan Ranjbar , Saman Hosseinkhani , Mehdi Sadeghi , Comparison of the molten globule states of thermophilic and mesophilic α-amylases, Biophysical Chemistry, Volume (122), No (122), Year (2006-12), Pages (58-65)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فاطمه رستکار , علی مخدومی , احمد آسوده , تولید و بهینه‌سازی آنزیم کیتین داستیلاز توسط باکتری های ساکن روده لارو Zophobas morio , بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2022-08-31
 2. زهرا کاظمی , علی مخدومی , احمد آسوده , تولید و بهینه سازی آنزیم کوتیناز توسط سویه قارچی جدا شده از دستگاه گوارش لارو پلاستیک خوار Zophobas morio , بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2022-08-31
 3. مرضیه ریاحی مدوار , احمد آسوده , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت پپتید LFcin-11 بر زیستایی سلولهای سرطانی معده)َ AGS , بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2021-02-16
 4. ماندانا جواهری کرمانی , احمد آسوده , جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم سلولاز از روده موریانه , سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2017-05-24
 5. رقیه مریدشاهی , معصومه بحرینی , میرزامحمدرضا شریف مقدم , احمد آسوده , بهناز کروژدهی , بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز در سویه FUM.120 , سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20
 6. سحر مهربان , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی , احمد آسوده , شناسایی باکتریهای تولیدکننده کراتیناز جداشده از خاک اطراف مشهد , اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23
 7. سحر مهربان , میرزامحمدرضا شریف مقدم , معصومه بحرینی , احمد آسوده , بهینه سازی کراتیناز تولید شده توسط جدایهی FUM-2 , اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23
 8. امان الله هاشمزهی , علی مخدومی , احمد آسوده , ارزیابی فعالیت اوره ‏آزی در پروکاریوت های نمک‏ دوست جداشده از حوضچه‏ های برداشت نمک چابهار , اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23
 9. امان الله هاشمزهی , علی مخدومی , احمد آسوده , تنوع آنزیمی آرکی‏ های نمک‏ دوست افراطی جدا شده از حوضچه‏ های برداشت نمک چابهار , اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23
 10. مونا اویسی , معصومه بحرینی , احمد آسوده , بهار شهنواز , غربالگری ، جداسازی و شناسایی باکتریهای تولیدکننده آنزیم تیروزیناز از خاک های مزارع سیب‌زمینی شمال و شمال شرق ایران , نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی , 2016-02-24
 11. سمیراء جهانداری , محمدرضا حسین دخت , عباسعلی اسماعیلی , احمد آسوده , زینب قصوری درگاهی , مطالعه بیوشیمی فیزیکی بر هم کنش ماده 3-هیدروکسی2-اکسیندول با آلبومین سرم گاو به روش های نفوذ وداکینگ , دومین همایش پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی وزمین شناسی , 2015-02-18
 12. الهه اسدی شمس آبادی , علی مخدومی , احمد آسوده , جداسازی باکتری‌های مولد آنزیم لاکاز از دریای خزر , اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24
 13. آتوسا هاتفی , علی مخدومی , احمد آسوده , امید میرشمسی کاخکی , ارزیابی فعالیت سلولازی در باکتری های سلولیتیک بدست آمده با دو روش غربالگری متفاوت قرمز کنگو و لوگل , اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24
 14. مریم هوشمند , احمد آسوده , بررسی سمیت پپتید Temporin-Ra (T-Ra) بر سلولهای اندوکارسینومای اپیتلیال ریوی(A549) و نرمال ریه( HFLF) انسان و اثر سمیت آن بر روی سلولهای نرمال خونی حیوانی و انسانی , همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی , 2015-02-18
 15. هانیه حسینی , احمد آسوده , بررسی سمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانیA549 ریه و نرمال HFLF ریه انسان و اثر همولیز آن برسلول های نرمال خونی حیوانی و انسانی , همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی , 2015-02-18
 16. هانیه حسینی , احمد آسوده , اثرسمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانی A549 و نرمال HFLF ریه انسان , هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 17. مریم هوشمند , احمد آسوده , بررسی اثر سمیت پپتید ضد میکروبی Temporin- Ra بر بقای سلول های A549 و HFLF , هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 18. احسان صالحی , احمد آسوده , منصور علی آبادیان , مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا , اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , 2015-02-12
 19. فرزانه وفایی , منصور مشرقی , احمد آسوده , محمدرضا حسین دخت , بهینه سازی نور و رشد گونه های ویبریو لومینسانس جداشده از استخر پرورش میگو جنوب شرق کشور , دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , 2015-01-29
 20. صدیقه هاشم پور , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی , مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 21. صدیقه هاشم پور , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی , مطالعه خواص آنتی اکسیدانی پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 22. شادی سپهر , بهار شهنواز , احمد آسوده , بررسی پتانسیل تجزیه فنل توسط باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 23. سیمین معروف , بهار شهنواز , سید محسن کرابی , منصور مشرقی , احمد آسوده , بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 24. سیمین معروف , بهار شهنواز , سید محسن کرابی , منصور مشرقی , احمد آسوده , جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده EPS از برکه های لجن فعال فاضلاب بجنورد , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 25. زهرا مرویان حسینی , احمد آسوده , تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از دانه کنجد (Sesamun indicum) , هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 26. سمیه طبخی , احمد آسوده , محمدرضا حسین دخت , تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از تخم کتان , هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 27. شقایق فرهادیان , احمد آسوده , تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از پروتئاز خالص شده از باکتری باسیلوس سابتیلیس DR 8806 , سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20
 28. سمیه رمضانی , احمد آسوده , تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم سلولاز تخلیص شده از باکتری Bacillus subtilis DR8806 , سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20
 29. زهرا مرویان حسینی , احمد آسوده , تخلیص آنزیم لیپواکسیژنازدانه کنجد با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و تعویض یونی , سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20
 30. سمیه طبخی , احمد آسوده , محمدرضا حسین دخت , تخلیص آنزیم لیپواکسیژناز از تخم کتان با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون , سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20
 31. مسعود همایونی تبریزی , شمسی امتنانی , شیرین امتنانی , احمد آسوده , جداسازی و تخلیص پروتئین اووترانسفرین از سفیده تخم شترمرغ و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی هیدرولیزات حاصل از هضم آنزیم های گوارشی , سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2013-11-07
 32. شقایق فرهادیان , احمد آسوده , جداسازی، خالص سازی و تعیین برخی ویژگی های بیوشیمیایی نوعی آنزیم پروتئاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806 , سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2013-11-07
 33. سمیه رمضانی , احمد آسوده , تخلیص آنزیم سلولاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806 با کمک ژل فیلتزاسیون و تعویض یونی , سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2013-11-07
 34. لیلا حقیقی کفاش , حافظ حیدری زرنق , احمد آسوده , بررسی توالی گلیادین به منظور شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد باکتری، ضد ویروسی و آلرژی زا در هیدرولیزات های آن بوسیله تریپسین، پپسین و کیموتریپسین با روش های بیوانفورماتیک , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 35. محمد امین انصاری اغُول بیک , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , بررسی قابلیت حذف رادیکال های 2،2- دی فنیل 1پیکریل هیدرازیل توسط پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آلبومین سرم خون شتر مرغ , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-08-27
 36. احمد آسوده , لیلا حقیقی کفاش , جمشیدخان چمنی , مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای حاصل از هضم گلوتن در زمان های مختلف , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-08-27
 37. پروانه پردلی , محمدرضا حسین دخت , منصور مشرقی , احمد آسوده , محمد محسن زاده , طراحی بیوسنسور میکروبی تشخیص افلاتوکسین M1 بر پایه باکتری بیولومینسانس V. fischeri , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03
 38. سید حسن کاظمی ریابی , احمد آسوده , بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: آزمایش قانون بقای جرم) , سومین کنفرانس ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی , 2012-10-03
 39. احمد آسوده , زهرا مجلل طباطبائی , محمدرضا حسین دخت , ‌تاثیر‌ یون‌ها و مهارکننده‌ها بر فعالیت آنزیم تبدیل‌‌کننده آنژیوتانسین (ACE) I استخراجی از ریه‌‌ شترمرغ (Struthio camelus) , اولین همایش ملی شیمی سبز , 2011-12-14
 40. احمد آسوده , نجمه هوشمندفیض آبادی , راضیه جلال , تعیین ویژگی های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین-1 استخراج شده از ریه شتر , اولین همایش ملی شیمی سبز , 2011-12-14
 41. رؤیا رفعتی گنابادی , راضیه جلال , احمد آسوده , مریم مقدم متین , بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 42. محمد امین انصاری اُغول بیک , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , جداسازی آلبومین سرم خون شترمرغ، و بررسی اثر پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آن بر حذف رادیکال های هیدروکسیل و جذب یون آهن , همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28
 43. احمد آسوده , اشرف عالمی , اکبر حیدری , جعفر اکبری , آنالیز محصولات هیدرولیز شده نشاسته بوسیله آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج شده از باکتری جدید Bacillus sp. DR90 و بررسی تاثیر مایعات یونی بر روی فعالیت آن , همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28
 44. احمد آسوده , نجمه هوشمندفیض آبادی , راضیه جلال , استخراج و خالص سازی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین از بافت ریه شتر و بررسی اثر مهاری کپتوپریل بر فعالیت آن , همایش علوم زیستی فلاورجان اصفهان 10 الی 11 اسفند 90 , 2012-02-29
 45. بی بی ریحانه کاشف , احمد آسوده , علیرضا حق پرست , جمشید خان چمنی , بررسی اثر پپتید ضدمیکروبی B2R بر بیان ژنهای سایتوکاینهای پیش التهابی در رده سلولی A549 به روش Semi quatitative RT-PCR , چهارمین کنکره آزمایشگاه و بالین (تهران- دانشگاه شهید بهشتی) , 2011-12-21
 46. پروانه پردلی , محمدرضا حسین دخت , منصور مشرقی , احمد آسوده , تثیبت باکتری لومینسانس V.fisheri به روش سل _ ژل بر روی بستر سیلیکا با کاربری تشخیص SDS , اولین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2011-11-30
 47. حمید تن زده پناه , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی , خالص سازی پپتیدهای آنتی اکسیدان از پروتئین های هیدرولیز شده ی سفیده ی تخم شتر مرغ با استفاده از آنزیم گوارشی پپسین , 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12
 48. محمد حسین برات زاده , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی , جداسازی پپتیدهای حاصل از هیدرولیزات سفیده تخم غاز با پاپایین به روش HPLC:شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد اکسیدکنندگی , 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12
 49. احمد آسوده , طاهره قنبری کشتلی , ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپاز آلکالو- ترموفیل جداشده از باسیلوس سابتیلیس سویه DR8806 , 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12
 50. احمد آسوده , اشرف عالمی , بررسی بیوشیمیایی و سینتیکی آنزیم آمیلاز اسیدوفیل از فلور باکتری یایی چشمه دیگ رستم , 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12
 51. ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده , اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 52. ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده , کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 53. پروانه پردلی , محمدرضا حسین دخت , منصور مشرقی , احمد آسوده , طراحی سنسور میکروبی تشخیص SDS بر اساس باکتری بیولومینسانس V. fischeri , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 54. احمد آسوده , الهام رشیدی نسب , جمشید خان چمنی , هضم پروتئازی سفیده تخم بلدرچین در حضور پاپائین: شناسایی پپتیدهای مهار کننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 55. احمد آسوده , الهام رشیدی نسب , جمشید خان چمنی , استخراج و خالص سازی پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هضم آنزیمی پروتئین‌های سفیده تخم بلدرچین با تریپسین , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 56. مینا معمار پور یزدی , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , شناسایی و جداسازی پیتیدهای مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین از لیزوزیم سفیده تخم مرغ , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 57. مینا معمار پور یزدی , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , پپتیدهای ضد فشار خون از هیدرولیزات لیزوزیم سفیده تخم ‌مرغ با پاپائین , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 58. مینا معمارپور یزدی , احمد آسوده , شناسایی و جداسازی پپتیدهایی با فعالیت ضد میکروبی از لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ , دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی , 2010-11-10
 59. الهام رشیدی نسب , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , هادی زارع زردینی , جداسازی و خالص سازی پپتیدهای دارای فعالیت ضدمیکروبی از هیدرولیزات های سفیده تخم بلدرچین , دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی , 2010-11-10
 60. احمد آسوده , حسین محمدیان موسی آبادی , جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی یک آنزیم پروتئاز ترموفیل از یک سویه متعلق به جنس سودوموناس , دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی , 2010-11-10
 61. احمد آسوده , جمشید خان چمنی , میلاد لگزیان , خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آمیلاز مقاوم به حرارت از باسیلوس ترموفیل جداشده از چشمه آبگرم و معدنی فردوس , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13
 62. مسعود کریمی پور , ناصر شاه طهماسبی , امیر محمد ملوندی , احمد آسوده , پروانه ابریشم چی , احسان ملوندی , حسین رضوانی , ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ , شانزدهمین همایش انجمن باور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12
 63. احمد آسوده , کامران منصوری , منوچهر میرشاهی , مهار رگ زایی با پپتید ضد میکروبی بروینین-R2 , دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2008-01-29
 64. طوبی غضنفری , رویا یارایی , احمد آسوده , مژگان کاردر , طیبه رجبیان , سفیه صوفیان , زهیر محمد حسن , حسین نادری منش , داوود جمالی , خالص سازی فراکشن ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC , سومین همایش گیاهان دارویی , 2007-10-24

انگلیسی

 1. Yasamin yousefi , Ahmad Asoodeh , مهران غلامین , اتیه اصلاحی , مجید مجرد , Silencing of MGMT expression by CRISPR system to better effect of TMZ in GBM patient , the fourth International and 16th National Genetics Congress , 2020-04-15
 2. Marzieh Riahi , Ahmad Asoodeh , Evaluation of the effect of LFcin-11 peptide on L929 cell line fibroblasts , International congress on veterinary anatomical sciences , 2021-03-03
 3. ABBAS VAEZIKAKHKI , Ahmad Asoodeh , Antioxidant activity of iron nanoparticles synthesized from aqueous extract of Saponaria officinalis , 8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology (ICNN 2021) February 17-18, 2021, Mashhad, Iran , 2021-02-17
 4. Fateme Merajian , Ahmad Asoodeh , Carboxymethyl cellulose coated magnetic nanoparticles for microbial transglutaminase (MTGase) immobilization , 8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology (ICNN 2021) February 17-18, 2021, Mashhad, Iran , 2021-02-17
 5. Mohammad Ehsan Salehi , Ahmad Asoodeh , Substrate specificity of cellulase extracted from symbiotic bacterium of Bacillus safensis CF99 , 8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology (ICNN 2021) February 17-18, 2021, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran , 2021-03-17
 6. , Ahmad Asoodeh , Isolation, purification and biochemical characterization of a new microbial transglutaminase (MTGase) from Streptomyces fradiae , 16th National Congress of Biochemistry & 7th International Congress of Biochemistry & Molecular Biology , 2020-12-09
 7. ABBAS VAEZIKAKHKI , Ahmad Asoodeh , Synthesis of iron nanoparticles from aqueous extract of Saponaria officinalis and evaluation of its antioxidant activity , 16th National Congress of Biochemistry & 7th International Congress of Biochemistry & Molecular Biology , 2020-11-09
 8. فاطمه پاسبان زیارت , Ahmad Asoodeh , Isolation and identification a esterase producing bacterium from the salty water , همایش بین المللی یافته های نوین در علوم شیمی و زیست شناسی , 2019-09-16
 9. فاطمه پاسبان زیارت , بهجت دیمی نیت , جمشید مهرزاد , Ahmad Asoodeh , The role of nanoparticles in the design of electrochemical biosensors for the measurement of diazinon , The 6th IRANIAN NATIONAL ZEOLITE CONFERENCE QUCHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY , 2019-09-17
 10. seyedh golnaz javadzadeh , Ahmad Asoodeh , Biochemical study of a laccase from microorganisms of gut extract of termite , چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی،منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی ایران , 2019-08-14
 11. Samira Sargoli , Ahmad Asoodeh , Isolation, purification and biochemical characterization alpha-amylase from microorganisms of gut extract of termite , چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی،منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی ایران , 2019-08-14
 12. Maryam Hooshmand , Ahmad Asoodeh , Fatemeh Behnam Rassouli , The Antimicrobial peptide Temporin-Ra induces the secretion of TNF- α pro-inflammatory cytokine , یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان , 2016-02-24
 13. Faezeh Sharbaf , Bahar Shahnavaz , Ahmad Asoodeh , Effect of different carbon and nitrogen source on amylase production by a newly cold tolerant bacterium isolated from Binaloud Mountain soil , دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2017-08-29
 14. Faezeh Sharbaf , Bahar Shahnavaz , Ahmad Asoodeh , Optimization of cold active amylase production by the cold tolerant bacterium BTR209 isolated from Binaloud Mountain soil , دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2017-08-29
 15. jasmin kharazmi khorassani , Ahmad Asoodeh , The effect of thymosin alpha-1 on the activity of catalase and glutathione peroxidase in a549 lung cancer , 2nd International Congress on Biomedicine , 2018-12-24
 16. jasmin kharazmi khorassani , Ahmad Asoodeh , The antioxidant effect of thymosin alpha-1 on a549 lung cancer , 2nd International Congress on Biomedicine , 2018-12-24
 17. Mandana Javaheri kermani , Ahmad Asoodeh , Effect of temperature on activity and stability of cellulose of termite’s gut bacteria , 15th CBC Conference on Biophysical Chemistry, Gorgan, Iran , 2018-10-23
 18. seyedh golnaz javadzadeh , Ahmad Asoodeh , Isolation, purification and biochemical characterization laccase enzyme from microorganisms of gut extract of termit , International conferance on promotion of scientific and regional coopperation on food and agricultural sciences 2018 , 2018-08-24
 19. reihaneh assari , Ahmad Asoodeh , Biochemical features of an alkaline protease for symbiotic bacterium of bacillus sp CH96 , International conferance on promotion of scientific and regional coopperation on food and agricultural sciences 2018 , 2018-08-24
 20. reihaneh assari , Ahmad Asoodeh , Isolation and identification a protease producing bacterium from the flora of termist , 19th International Iraninan Congress of Microbiology , 2018-09-04
 21. fatemeh shahab navaei , Ahmad Asoodeh , The Antibacterial Activity of Ethanol Extract of Korasani Propolis isolated from Binaloud Mountains , 19th International Iraninan Congress of Microbiology , 2018-09-04
 22. fatemeh shahab navaei , Ahmad Asoodeh , Solid Lipid Nanoparticles of Khorasani Propolis Extract: Preparation, Characterization, and Antibacterial Activity , 19th International Iraninan Congress of Microbiology , 2018-09-04
 23. Mojtaba Khakshoor , Ali Makhdoumi , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Housaindokht , Decolorization of indigo carmine by the immobilized spore laccase systems , the 19 international and iranian congress of microbiology , 2018-09-04
 24. Mojtaba Khakshoor , Ali Makhdoumi , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Housaindokht , Evaluation of entrapment approach for spore laccase immobilization , the 19 international and iranian congress of microbiology , 2018-09-04
 25. maryam hasan beyki noghondar , Ahmad Asoodeh , The effect of WG-9 peptide on Glutathione peroxidase activity in human lung adenocarcinoma cell line (A549) , اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی , 2017-04-18
 26. bahareh ghodsi moghadam , Ahmad Asoodeh , Measurement of catalase activity in human lung epithelial adenocarcinoma cell line (A549) treated with Brevinin-2R peptide , اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی , 2017-04-18
 27. reihaneh nikbakhti , Bahar Shahnavaz , Ahmad Asoodeh , Optimization of cold active protease production by the cold tolerant bacterium Stentrophomonas sp. with one factor at a time methodology , 17th Intentational Iranian Congress of Microbiology , 2016-08-23
 28. Farzane Vafaeie , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Housaindokht , Luminescent Vibrios isolated from an Iranian shrimp farm: Their biosensory application and luciferase enzyme activity , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 29. Farzane Vafaeie , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Mohammad Reza Housaindokht , Application of immobilized Vibrio harveyi A92M8 as a potential microbial biosensor for the detection of biohazardous , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 30. Rosa Eskandari , Ahmad Asoodeh , Cytotoxic effect and cell attachment of IL-12 antimicrobial peptide on A549 epithelial cells , 1st International Nastaran Cancer Symposium , 2015-10-01
 31. Kosar Hooshmand , Ahmad Asoodeh , Cell adhesion and ROS production ability of synthetic GL- 9 peptide in A549 lung carcinoma cells , 1st International Nastaran Cancer Symposium , 2015-10-01
 32. shadi sepehr , Bahar Shahnavaz , Ahmad Asoodeh , The Study on the Growth Process and Phenol Biodegradation by Isolated Bacteria from Binalood Mountain , اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24
 33. Mohammad Ebrahim Malakooti , Ahmad Asoodeh , Molecular docking studies on the binding properties of TR-14 peptide to angiotensin converting enzyme , بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران , 2014-02-25
 34. Ahmad Asoodeh , Shamsi Emtenani , Molecular Cloning and Expression of a Bacillus subtilis Alpha-Amylase Gene in E. coli BL21 , 13th ICB and 5th ICBMB , 2013-04-16
 35. Ahmad Asoodeh , Shirin Emtenani , Cloning, sequencing and expression in Escherichia coli of a lipase gene from Bacillus subtilis DR8806 , 13th ICB and 5th ICBMB , 2013-04-16
 36. FAEZE DANKOOB , Mohammad Reza Housaindokht , Ahmad Asoodeh , Study of the interaction between alprazolam and human serum albumin using fluorescence spectroscopy , 13thICB & 5thICBMB , 2013-04-16
 37. Parvaneh Pordeli , Mohammad Reza Housaindokht , Mansour Mashreghi , Ahmad Asoodeh , Design of a microbial sensor for SDS diagnosis in basis of luminescent bacteria Vibrio fischeri , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 38. M. Pirouzi , H. Salari , Ahmad Asoodeh , J. Chamani , A novel view on interaction between human serum albumin and three different drugs as binary system by fluorescence spectroscopy , The First National Green Chemistry Congress Kerman, Iran, 14-15 December, 2011 , 2011-12-14
 39. Razieh Jalal , Roya Rafati , Ahmad Asoodeh , Maryam Moghaddam Matin , Association between the polymorphism of the TCF7L2 gene and type 2 diabetes in 154 patients in Mashhad , 4th International Diabetes updates Congress , 2012-02-29
 40. Ahmad Asoodeh , Hamid Tanzadehpanah , Jamshidkhan Chamani , Bioactive peptide extracted from egg white ostrich as free radicals scavengers and preventing lipids from oxidation , The 8th Iranian International Congress on Multiple Sclerosis, Mashhad-Iran , 2011-11-16
 41. Mohammad Reza Housaindokht , Hossein Eshtiagh Hosseini , Razieh Jalal , Ahmad Asoodeh , Reza Bozorgmehr , Study of engineered Taka Alpha Amylase by means of molecular , 12th Iranian Congress of Biochemistry and 4th International Congress of Biochemistry and Molecular biology , 2011-09-06
 42. Alham Rashidi Nasab , Ahmad Asoodeh , JamshidKhan Chamani , Kenetics inhibition of angiotansin converting enzyme by quail egg white hydrolysate fractions , چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2011-02-25
 43. Mina Memarpoor-Yazdi , Ahmad Asoodeh , JamshidKhan Chamani , ACE kinetic inhibition study of derived peptides from tryptic hydrolysate of HEWL , چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2011-02-25
 44. N. Abdollahpour , Ahmad Asoodeh , M.R. Saberi , V. Soheili , J. Chamani , Resonance Rayleigh scattering and Fluorescence quenching investigation of human serum albumin upon interaction with aspirin and amlodipine as N. Abdollahpour 1 binary and ternary systems , چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2011-02-25
 45. Ahmad Asoodeh , , Isolation and purification of lysozyme from hen egg wight , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 46. Ahmad Asoodeh , Milad Lagzian , An Investigation, Comparison and Determining Most Significant Critical Factors Influencing the Thermal Stability of α-amylase Enzymes Involving Thermophilic and Mesophilic Isoforms As a Model for Other Enzymes , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 47. Hossein Eshghi , narges mirzayi , Ahmad Asoodeh , Hydrolysis Study of Aromatic and Aliphatic Fluorescein Esters in Present of Lipase , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 48. Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani Azam , HADI ZARE ZARDINI , A novel lipase extracted from a thermostable bacillus ferdowsicus , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 49. Ahmad Asoodeh , HADI ZARE ZARDINI , Adel Ghorani Azam , جمشیدخان چمنی , Purification and characterization studies over antimicrobial peptides as basic constituents of immune system in Rana Ridibunda , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 50. Ahmad Asoodeh , Adel Ghorani Azam , HADI ZARE ZARDINI , Isolation, Purification and Biochemical Characterization of Antimicrobial Peptides from Skin Secretions of Euphilictis cyanophlyctis , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 51. نوشین عبدالله پور , محمد رضا صابری , Ahmad Asoodeh , جمشیدخان چمنی , Competition binding study of aspirin and amlodipine to humanserum albumin in multi-drug therapy: a molecular dynamic approach , 9th Iran Biophysical Chemistry Conference , 2010-02-24
 52. Ahmad Asoodeh , میلاد لکزیان , نیما حدادی , An Extremely Thermostable Protease with an alkaline pH Profile from a hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64 isolated from “Dig Rostam” Hot Spring in Iran , 9th Iran Biophysical Chemistry Conference , 2010-02-24
 53. Ahmad Asoodeh , , Isolation, Purification, and Enzyme entrapment of Different Peroxidase Isozymes from Raphanus sativusl.niger , 9th Iran Biophysical Chemistry Conference , 2010-02-24