بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 2


موارد یافت شده: 556

1 - بهینه سازی باززایی آنیسون (Pimpinella anisum L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
2 - Cell-Based Regenerative Endodontics for the Treatment of Irreversible Pulpitis: An In Vivo Investigation (چکیده)
3 - بررسی پاسخ های مختلف به ریسک نشست در حفاری مکانیزه تمام مقطع باTBM(مطالعه موردی:پروژه خط 2قطار شهری مشهد) (چکیده)
4 - A new interval type 2 best worst method and its application to healthcare waste treatment selection problem (چکیده)
5 - ساخت صافی نوری میان گذر 222 نانومتر برای تولید تابش فرابنفش ضدعفونی کننده ایمن (چکیده)
6 - پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده) (چکیده)
7 - Immunomodulatory Effects of Engineered hTERT-MSCs Overexpressing IDO1 Gene against Xenogeneic Rat Peripheral Blood Mononuclear Cells (چکیده)
8 - Assessment of Passive Immunity in Neonatal Calves in Dairy herd in Mashhad Suburb by Measuring Serum Total Protein (چکیده)
9 - Chitosan-embedded hTERT-MSCs-IDO1-EVs reduce blood leukocytes after spinal cord injury (چکیده)
10 - Evaluation of the immunomodulatory properties of chitosan-embedded hTERT-MSCs-IDO1-EVs after spinal cord injury (چکیده)
11 - Copolymer-Coated Magnetic Graphene Oxide: A Reusable Catalyst for the Preparation of 2,4,6-Triaryl Pyridines via Four-Component Reaction (چکیده)
12 - Nonlinear optical properties of 3,3′-biindole 2,2′(1H,1′H)-dione derivatives (چکیده)
13 - Optimizing Mineralization of Bioprinted Bone Utilizing Type-2 Fuzzy Systems (چکیده)
14 - شناسایی مناطق احتمالی اضافه برداشت آب کشاورزی در دشت کاشمر (چکیده)
15 - استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی های سیستم ناپیوستگی (چکیده)
16 - تحلیل متن - بافت در تصاویر شعر 23 از احمد شاملو به روش نورمن فرکلاف (چکیده)
17 - Regulatory networks of hormone‑involved transcription factors and their downstream pathways during somatic embryogenesis of Arabidopsis thaliana (چکیده)
18 - Efficient discovery of room temperature magnetic transition metal monolayers assisted by artificial neural network (چکیده)
19 - مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج در استان گیلان (چکیده)
20 - Preparation and characterization of PPO/ SiO2 mixed matrix membrane for CO2 separation using membrane contactor (چکیده)
21 - Prediction of type 2 diabetes mellitus using hematological factors based on machine learning approaches: a cohort study analysis (چکیده)
22 - Copula-based multivariate EWMA control charts for monitoring the mean vector of bivariate processes using a mixture model (چکیده)
23 - Quantitative criteria characterizing the time change pattern of total lipid-peroxidation carbonyls (چکیده)
24 - بهینه سازی کالوس زایی و کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران (چکیده)
25 - Easy-axis rotation in ferromagnetic monolayer CrN induced by fluorine and chlorine functionalization (چکیده)
26 - Room-temperature antiferromagnetic order in monolayer Fe2C (چکیده)
27 - Psychometric assessment of Persian translation of Yale Food Addiction Scale Version 2.0 (YFAS 2.0) in Iranian college students (چکیده)
28 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین‌های PPAR-α SREBP1c, و CHREBP کبدی در رت‌های دارای دیابت نوع دو (چکیده)
29 - بررسی اثر بارگذاری مود ترکیبی صفحهای و خارج صفحه بر رفتار شکست نمونه هایCTST (چکیده)
30 - Efficient photothermal catalytic hydrogen production via plasma-induced photothermal effect of Cu/TiO2 nanoparticles (چکیده)
31 - Effect of Cattaneo-Christov approximation for viscoelastic fluid with carbon nanotubes on flow and heat transfer (چکیده)
32 - Monitoring and projection of climate change impact on 24-h probable maximum precipitation in the Southeast of Caspian Sea (چکیده)
33 - The effects of several operative parameters on the grafting of selected grafting agents on a polyamide six (PA6) fiber surface (چکیده)
34 - The rice yield gap estimation using integrated system approaches: a case study—Guilan province, Iran (چکیده)
35 - مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره (چکیده)
36 - The effects of saffron (Crocus sativus L.) in conjunction with concurrent training on body composition, glycaemic status, and inflammatory markers in obese men with type 2 diabetes mellitus: A randomized double‐blind clinical trial (چکیده)
37 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
38 - مدلسازی جریان دوبعدی و رسوب وارده به بندسارها بر روی مخروط افکنه توسط نرم Mike21 (چکیده)
39 - تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399) (چکیده)
40 - One-pot Three-component Synthesis of Novel 1,3,4-Thiadiazole-thiazolo[3,2-a]pyrimidine Derivatives Catalyzed by Molecular Iodine (چکیده)
41 - Effect of Molybdate on the Stability of Pit Growth in Duplex Stainless Steel 2205 (چکیده)
42 - Investigation of the Microstructure Dependence of Critical Pitting Temperature and Pitting Potential in a 2205 Duplex Stainless Steel (چکیده)
43 - Effect of Exercise Training on Spexin Level, Appetite, Lipid Accumulation Product, Visceral Adiposity Index, and Body Composition in Adults With Type 2 Diabetes (چکیده)
44 - LaCl3⋅7H2O as an Effective Catalyst for the Synthesis of α-Aminophosphonates under Solvent-Free Conditions and Docking Simulation of Ligand Bond Complexes of Cyclin-Dependent Kinase 2 (چکیده)
45 - Polycistronic cellulase gene expression in Pichia pastoris (چکیده)
46 - دیدگاه بیزی در گذر زمان (چکیده)
47 - Biomimetic hydrogenation of electron deficient olefins using in situ generated 2-arylbenzimidazoline: synthesis of novel 3-benzylbenzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-4-ones (چکیده)
48 - آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه (چکیده)
49 - بررسی فاعل بودن مضاف‌الیه در عبارت ﴿ذکر الله﴾ در آیه 28 سوره رعد و واکاوی نظرات مفسران و مترجمان پیرامون آن (چکیده)
50 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
51 - مقایسه شاخص های گیاهی در تخمین زیست‌توده بقایای محصولات زراعی بهاره و پاییزه (در حوضه‌های آبخیز جنوب غرب استان گلستان) (چکیده)
52 - Comment on: “Effect of particle size on the optical properties of lead zirconate titanate nanopowders” [J. Am. Cream. Soc. 2018;101:5335–5345] (چکیده)
53 - Comment on: “Effect of low thermal treatment temperatures on the morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cations” [Ceram. Int. 45 (2019) 23203–23215] (چکیده)
54 - Assessment the effect of explant type and hormone on the callogenesis of Salvia tebesana Bunge (چکیده)
55 - کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
56 - Magnetic nanofluid behavior including an immersed rotating conductive cylinder: finite element analysis (چکیده)
57 - تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر برخی مایوکاینهای تنظیمی تمایز بافت آدیپوز به چربی قهوه ای و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو (چکیده)
58 - Magnetic horsetail plant ash (Fe3O4@HA): a novel, natural and highly efficient heterogeneous nanocatalyst for the green synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles (چکیده)
59 - The Impact of Electronic Health Care Record on Physicians\\\' Professional Authority (چکیده)
60 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 207 و واریته های مختلف ذرت های تجاری وارداتی (چکیده)
61 - Effects of single injection of vitamin D3 on some immune and oxidative stress characteristics in transition dairy cows (چکیده)
62 - نقش دیپلماسی شهری در تحقق توسعه پایدار در دوران آنتروپوسن (چکیده)
63 - تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 (چکیده)
64 - The performance improvement of an indirect solar cooker using multi-walled carbon nanotube-oil nanofluid: An experimental study with thermodynamic analysis (چکیده)
65 - Designing and Validating a Persian Humor Comprehension Test (PHCT) on the Basis of Grice’s Conversational Maxims (چکیده)
66 - Comparative study on the role of gelatin, chitosan and their combination as tissue engineered scaffolds on healing and regeneration of critical sized bone defects: an in vivo study (چکیده)
67 - Stochastic Comparisons of General Proportional Mean Past Lifetime Frailty Model (چکیده)
68 - The effect of two concurrent exercise modalities on serum concentrations of FGF21, irisin, follistatin, and myostatin in men with type 2 diabetes mellitus (چکیده)
69 - Elastic wave propagation in 2D-FGM hollow cylinders with curved outer surface under moving shock loading using isogeometric analysis (چکیده)
70 - تاثیر استفاده توام از نانوذرات و نانوالیاف 2TiO در الکترود کاتد بر بازدهی سلول خورشیدی حساس به رنگدانه طبیعی پوست انار سیاه (چکیده)
71 - بررسی سبک شناسی تطبیقی خطبه ی 27 و نامه ی 28 نهج البلاغه (مطالعه ی موردی لایه یواژگانی) (چکیده)
72 - The effects of two iso-volume endurance training protocols on mitochondrial dysfunction in type 2 diabetic male mice (چکیده)
73 - An improved method of designing optimum microstrip Rotman lens based on 2D‐FDTD (چکیده)
74 - Water distribution networks optimization using GA, SMPSO, and SHGAPSO algorithms based on engineering approach: a real case study (چکیده)
75 - Multicomponent gas separation and purification using advanced 2D carbonaceous nanomaterials (چکیده)
76 - One-pot synthesis of 4-ethyl 2,3-dimethyl 1-(5-aryl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,3,4-tricarboxylate derivatives via intramolecular Wittig reaction (چکیده)
77 - 2-Distance chromatic number of some graph products (چکیده)
78 - 2-Capability of 2-Generator 2-Groups of Class Two (چکیده)
79 - پیوند زنی سطح یک نوع الیاف نایلونی با استفاده از مخلوط دو مونومر اکریلیک و بهینه سازی پارامترهای مربوطه توسط یک نرم افزار متداول طراحی ازمایش (چکیده)
80 - Nedis-Serpent simulation of a neutron source assembly with complex internal heterogeneous structure (چکیده)
81 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
82 - An Efficient Green Protocol for Synthesis of 2,3‐Dihydroquinazolin‐4(1H)‐ones Using SBA‐16/GPTMS‐TSC‐CuIunder Solvent‐Free Conditions (چکیده)
83 - The Effect of Two Types of Combined Training on Physical Performance and Body Composition in Type 2 Diabetic Women with Peripheral Neuropathy (چکیده)
84 - بازخوانی ترجمه فارسی عبارت قرآنی«نفختَ فیه من روحی» (حجر: 29) با تکیه بر کارکرد استعاره واژه «نفختُ» (چکیده)
85 - FUZZY 2-NORMED SPACES AND ITS FUZZY I-TOPOLOGY (چکیده)
86 - Synthesis, crystal structure, Hirshfeld surface analysis, DFT calculations and characterization of 1,3-propanediylbis(triphenylphosphonium) monotribromide as brominating agent of double bonds and phenolic rings (چکیده)
87 - طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (چکیده)
88 - A Conductometric Study of Complexation Reaction between Kryptofix 22DD with Yttrium(III) Cation in Some Binary Mixed Non-aqueous Solvents (چکیده)
89 - Fabrication of micro–nano-roughened surface with superhydrophobic character on an aluminium alloy surface by a facile chemical etching process (چکیده)
90 - احتمال نگاه پیش رو (چکیده)
91 - بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (چکیده)
92 - Novel Hybrid Thioamide Ligand Supported Copper Nanoparticles on SBA-15: A Copper Rich Robust Nanoreactor for Green Synthesis of Triazoles and Tetrazoles in Water Medium (چکیده)
93 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
94 - Analysis of different signal peptides for the secretory production of Ama r 2 in gram-positive systems (Lactococcus lactis) (چکیده)
95 - بررسی توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری- دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری و مقایسه آن با کودکان عادی (چکیده)
96 - Horsetail plant (Equisetum arvense) and horsetail plant ash: application and comparison of their catalytic activities as novel and natural porous lewis acid catalysts for the one-pot green synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives under solvent-free conditions (چکیده)
97 - The design of Bayesian generalized likelihood ratio control chart for monitoring the normal process mean (چکیده)
98 - بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس سویه PML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلولهای اپیتلیال روده (چکیده)
99 - Synthesis, Crystal Structure and Hirshfeld Surface (HS) Analysis of Two New Phosphoric Triamides: A Comparison of HSs for Structures with Different Molecular Assemblies (چکیده)
100 - Brevinin-2R-linked polyethylenimine as a promising hybrid nanogene- delivery vector (چکیده)
101 - نگرشی امنیت پژوهانه به بحران های پایه ای قرن 21 (چکیده)
102 - Measurement of Liver Stiffness with 2D-Shear Wave Elastography -2D-SWE- in Bariatric Surgery Candidates Reveals Acceptable Diagnostic Yield Compared to Liver Biopsy (چکیده)
103 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 (چکیده)
104 - Anti-leishmanial activity of Brevinin 2R and its Lauric acid conjugate type against L. major: In vitro mechanism of actions and in vivo treatment potentials (چکیده)
105 - Mechanistic Investigation on the Effect of Molybdate on the Critical Pitting Temperature of 2205 Duplex Stainless Steel (چکیده)
106 - Opposite effect of motivated forgetting on sleep spindles during stage 2 and slow wave sleep (چکیده)
107 - Synthesis and characterization of molecular-crystal structure of a coordination complex based on zinc and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
108 - Synthesis and characterization of a supramolecular structure bearing manganese-II- and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
109 - Uniform copper nanoparticles as an inexpensive and efficient catalyst for synthesis of novel β-carbonyl-1, 2, 3-triazoles in water medium (چکیده)
110 - اصلاح سطح نایلون با استفاده از مخلوط مونومرهای 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات و متیل آکریلات (چکیده)
111 - Synthesis and molecular docking of novel N-2 -chloroquinolin-3-yl-methylene-4-methylbenzenamine derivatives as anti -HIV-1 reverse transcriptase inhibitors nhibitorsnhibitors (چکیده)
112 - Morphological variation and molecular study of the root lesion nematode Pratylenchus thornei (چکیده)
113 - Comparative assessment of on-farm greenhouse gas (GHG) emissions from male-headed and female-headed rice farms in Mazandaran Province, Iran (چکیده)
114 - Atmospheric dynamics associated with exceptionally dusty conditions over the eastern Mediterranean and Greece in March 2018 (چکیده)
115 - An efficient method to induce regeneration and callogenesis in Crataegus microphylla L. (چکیده)
116 - Optimal design of water distribution networks using simple modified particle swarm optimization approach (چکیده)
117 - کنترل لرزه‌یی سازه‌ها با میراگر جرمی فعال به همراه کنترل‌کننده ی فازی نوع 2 بازه‌یی با درنظر گرفتن آثار اندرکنش خاک و سازه (چکیده)
118 - بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
119 - بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن (چکیده)
120 - نقش فهرست‏ های کتابخانه‏ ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران: راهکارهای موجود و میزان پیروی فهرست‏ های پیوسته کتابخانه‏ های دانشگاهی از آنها (چکیده)
121 - تاریخچه دیاژنز سازند مزدوران و ارتباط دولومیتی شدن با سکانسهای رسوبی در دشت گنبد، غرب کپه داغ (چکیده)
122 - Sensitivity of natural gas flow measurement to AGA8 or GERG2008 equation of state utilization (چکیده)
123 - Compliance error modeling for manipulators considering the effects of the component weights and the body and joint flexibilities (چکیده)
124 - In situ oxidation of 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline for synthesis of nickel(II) complexes containing highly preorganized acidic ligand (چکیده)
125 - DFT studies on the structure and intramolecular hydrogen bond strength in 1, 2-dibenzoylcyclopentadiene (چکیده)
126 - Conformational stability, molecular structure, and intramolecular hydrogen bond of 2,2-dimethyl-5-amino-4-hexen-3-one (چکیده)
127 - Some results on proportional mean past lifetime frailty model (چکیده)
128 - تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵) (چکیده)
129 - رصد و تحلیل محتوای مقاله های اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه های علمی-پژوهشی (چکیده)
130 - The design of geometric generalized likelihood ratio control chart (چکیده)
131 - Constructing two 1D–coordination polymers and one mononuclear complex by pyrazine- and pyridinedicarboxylic acids under mild and sonochemical conditions: Magnetic and CSD studies (چکیده)
132 - Distribution of different sized ocular surface vessels in diabetics and normal individuals (چکیده)
133 - 2-Aminoethanesulfonic acid immobilized on epichlorohydrin functionalized Fe3O4@WO3: a novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1-Substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles in water (چکیده)
134 - Time dependent creep analysis in thick FGM rotating disk with two-dimensional pattern of heterogeneity (چکیده)
135 - The synergistic cooperation of NH…O and CH…O hydrogen bonds in the structures of three new phosphoric triamides (چکیده)
136 - Broadleaf Weed Control in Corn (Zea mays L.) with Sulfonylurea Herbicides Tank‐mixed with 2,4‐D + MCPA (چکیده)
137 - Complexation Study of 4,13-Didecyl-1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane (Kryptofix 22DD) with the Co2+, Cr3+, Tl+, and UO2 2+ Cations in Acetonitrile, Methanol, and Their Binary Mixtures1 (چکیده)
138 - A NEW METHOD FOR SOLVING OF 2D FREDHOLM INTEGRAL EQUATION WITH RH WAVELET (چکیده)
139 - 2-capability and 2-nilpotent multiplier of finite dimensional nilpotent Lie algebras (چکیده)
140 - Cu(II) immobilized on Fe3O4@Agarose nanomagnetic catalyst functionalized with ethanolamine phosphate-salicylaldehyde Schiff base: A magnetically reusable nanocatalyst for preparation of 2-substituted imidazolines, oxazolines and thiazolines (چکیده)
141 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
142 - گرفت کوپلیمریزاسیون 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش UV و بررسی اثر ضد رسوب گذاری ان بر ارگانیسم های زیستی (چکیده)
143 - electronic and phononic modulation of mos2 under biaxial strain (چکیده)
144 - بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
145 - Engelizer subgroup of a 2-Engel transitive groups (چکیده)
146 - Assessment of brittleness and empirical correlations between physical and mechanical parameters of the Asmari limestone in Khersan 2 dam site, in southwest of Iran (چکیده)
147 - Atomic Systems in 2-inner Product Spaces (چکیده)
148 - استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی (چکیده)
149 - ارزیابی ساختگاه سد خرسان 2 و تخمین موج تراکمی و مدول تغییر شکل پذیری (چکیده)
150 - بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ (چکیده)
151 - Normal coordinate analysis of pyridine and its C2v 2H-isotopomers. A new approach (چکیده)
152 - 2-AminoethanesulfonicAcid Immobilized on Epichlorohydrin Functionalized Fe3O4@WO3(Fe3O4@WO3-EAE-SO3H): A Novel Magnetically Recyclable Heterogeneous Nanocatalystfor the Green One-Pot Synthesisof 1-Substituted-1H-1,2,3,4-Tetrazolesin Water (چکیده)
153 - The effect of sodium thiopental as a GABA mimetic drug in neonatal period on expression of GAD65 and GAD67 genes in hippocampus of newborn and adult male rats (چکیده)
154 - Physical-spatial development pattern analysis in urban districts one and two in the West Mashhad (چکیده)
155 - The effects of periodic overloads on plastic zone and fatigue crack growth in Al 2024 –T4 using modified Wheeler model (چکیده)
156 - بررسی اثر اعمال اضافه¬بار بر رشد ترک خستگی با استفاده از قانون پاریس تعمیم یافته و مدل ویلر در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
157 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
158 - The role of pilin protein of Xenorhabdus nematophila against immune defense reactions of insects (چکیده)
159 - چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آن (چکیده)
160 - مدل های شکنندگی و خواص توزیعی آنها (چکیده)
161 - Benthic foraminiferal response to environmental changes across Cenomanian/Turonian boundary (OAE2) in the northeastern Tethys, Kopet-Dagh basin (چکیده)
162 - ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطة تصویر ذهنی کشور مبدا و کیفیت رابطه بر تصویر برند با در نظر گرفتن نقش واسطهگری ارزش نام تجاری(برند) (چکیده)
163 - Study the effects of Cloisite15A nanoclay incorporation on the morphology and gas permeation properties of Pebax2533 polymer (چکیده)
164 - Synthesis of pyrimido [4′,5′:5,6] [1,4] dithiepino [2,3- b] quinoxalines: Derivatives of a novel seven membered ring system (چکیده)
165 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای معاصر سازی بافت‌های تاریخی‌شهر در مواجهه با برنامه ی پایتخت فرهنگی (چکیده)
166 - Investigation of substitution effect by changing from methyl to aldehyde in the highly preorganized ligand, 2,9-dicarboxaldehyde-1,10-phenanthroline, on its coordination behavior (چکیده)
167 - Investigation of the coordination behavior of pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide and 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline toward copper ion (چکیده)
168 - بررسی اثر تلرانس بر فاکتور شدت تنش و عمر خستگی اتصال لبه ای پرچ با صفحات از جنس آلومینیوم 2224 به کمک تحلیل اجزای محدود و معیارSWT (چکیده)
169 - An uranyl solid state PVC membrane potentiometric sensor based on 4,13-didecyl-1,7,10,16-tetraoxa-4,13- diazacyclooctadecane and its application for environmental samples (چکیده)
170 - ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون در گیاه (چکیده)
171 - Construction of the Recombinant Lentiviral Vector Containing Human GH1 Gene and Its Expression in HEK293T Cells (چکیده)
172 - بررسی فاکتورهای شدت تنش و زاویه رشد ترک برحسب نسبت تنش در آلومینیوم 2024 تحت بارگذاری دومحوره در فازهای مختلف (چکیده)
173 - طراحی سازه نوترکیب چند اپی توپی متشکل از 27 آمینواسید آنتی ژن omp31 متصل به سایتو کاین اینترون 2 به منظور تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلوز در گوسفند (چکیده)
174 - Separation of oil/water emulsion using a new PSf/pebax/F-MWCNT nanocomposite membrane (چکیده)
175 - INVESTIGATING THE ORIGIN AND INTERACTION BETWEEN SURFACE WATER AND KARSTIC GROUNDWATER IN ARJAN BASIN, LOCATED IN ZAGROS MOUNTAIN RANGE –IRAN, USING ENVIRONMENTAL ISOTOPE (18O, 2H) COMPOSITIONS (چکیده)
176 - Quasi type 2 fuzzy differential equations (چکیده)
177 - چگونگی تهیه و اهمیت نقشه پهنه بندی محتوی ایزوتوپی (18O & 2H) و خط ایزوتوپی نزولات جوی در فهم بهتر چرخه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب (چکیده)
178 - Beyond Pull-in Stabilization of a Torsional MicroActuator (چکیده)
179 - بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 بهینه سازی شده با الگوریتم غذایابی باکتری (چکیده)
180 - On a new positive dependence concept based on the conditional mean inactivity time order (چکیده)
181 - بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium (چکیده)
182 - از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 (چکیده)
183 - PROPERTIES OF n-LAPLACE TRANSFORM RATIO ORDER AND L(n)-CLASS OF LIFE DISTRIBUTIONS (چکیده)
184 - Transient Expression of CCL21Chemokine in Tobacco via Agroinfiltration (چکیده)
185 - Studies on the Macrocycle Mediated Transport of Some Metal Cations Through a Bulk Liquid Membrane System Using Kryptofix 22 (چکیده)
186 - Investigation of tool speed effect on Fracture Toughness of Aluminum Alloy 2024-T351 Friction Stir Weld joints by means of Digital Shearography (چکیده)
187 - بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷ (چکیده)
188 - 2-Prenylated m -Dimethoxybenzenes as Potent Inhibitors of 15-Lipoxygenase: Inhibitory Mechanis m and SAR studies (چکیده)
189 - Efficient one-pot three-component synthesis of novel spiro(indoline-3,7'- thiazolo[3,2-a]pyrimidine) derivatives (چکیده)
190 - Semantic tagging and linking of software engineering social content (چکیده)
191 - Biodiversity and origin of the microbial populations isolated from Masske, a traditional Iranian dairy product made from fermented Ewe’s milk (چکیده)
192 - The influence of welding parameters on fracture toughness and fatigue crack growth rate in friction stir welded nugget of 2024-T351 aluminum alloy joints (چکیده)
193 - A Novel Method to Solve a Class of Distributed Optimal Control Problems Using Bezier Curves (چکیده)
194 - A mechanistic insight into the effect of piperidine as an organocatalyst on the [3 + 2] cycloaddition reaction of benzalacetone with phenyl azide from a computational study (چکیده)
195 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
196 - Proteome analysis of early response of tomato to Egyptian broomrape (Orobanche aegyptiaca) infection (چکیده)
197 - Introducing new cracked finite elements and a method for SIF calculation of cracks (چکیده)
198 - An unexpected diastereoselective synthesis of novel substituted pyridines via one-pot, four-component reaction (چکیده)
199 - بررسی اثر هورمون TDZ در ترکیب با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی در زعفران (چکیده)
200 - نقش روسپیان شهر نو در کودتای 28 مرداد 1332 (چکیده)
201 - اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین (چکیده)
202 - بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل (چکیده)
203 - Coordination behavior of chelidamic acid with V(V), Ni(II), Fe(III), and Ca(II): Syntheses, X-ray characterization and DFT studies (چکیده)
204 - Density functional theory study of the regio- and stereoselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition reactions between 2-ethylthio-4- phenyl-1-azetin and some substituted nitrile oxides (چکیده)
205 - Report of diabetes mellitus remission in a cat by orally administered glibenclamide (چکیده)
206 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
207 - Fatigue damage evaluation by image processing from surface feature for aluminum 2024-T351 alloy (چکیده)
208 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
209 - Thermodynamic Properties of CO2 and 2-Amino-2-methyl-1-propanol, an Efficient Absorbent for CO2, using GMA Equation of State (چکیده)
210 - Microstructure and Residual Stress Distributions Under the Influence of Welding Speed in Friction Stir Welded 2024 Aluminum Alloy (چکیده)
211 - Removal of 2-propanol from water by pervaporation usingpoly(vinylidene fluoride) membrane filled with carbon black (چکیده)
212 - Sulfonated nanohydroxyapatite functionalized with 2-aminoethyl dihydrogen phosphate (HAP@AEPH2-SO3H) as a reusable solid acid for direct esterification of carboxylic acids with alcohols (چکیده)
213 - On the 2-Nilpotent Multiplier of a Finite p-Groups (چکیده)
214 - Private Shiraz’s gardens of architectural merit in transition to public space (چکیده)
215 - reconstruction of Iranian identity by means of the historical gardens (چکیده)
216 - Complex changes in the use and boundaries of Shiraz’s private introverted gardens in 20th century Iran (چکیده)
217 - Royal gardens in the Islamic Republic of Iran (چکیده)
218 - A Solution to the Surprise Exam Paradox in Constructive Mathematics (چکیده)
219 - مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP (چکیده)
220 - Morphological, molecular and phylogenetic study of Filenchus aquilonius as a new species for Iruanian Nematofauna and some other known Nematodes from Iran Based on D2D3 segments of 28 srRNA Gene (چکیده)
221 - Magnetized property effect of a non-aqueous solvent upon complex formation between kryptofix 22DD with lanthanum(III) cation: experimental aspects and molecular dynamics simulation (چکیده)
222 - رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی (چکیده)
223 - A Novel Carbon Paste Electrode for Potentiometric Determination of Vanadyl Ion (چکیده)
224 - Expanded perlite: an inexpensive natural efficient heterogeneous catalyst for the green and highly accelerated solvent-free synthesis of 5- substituted-1H-tetrazoles using [bmim]N3 and nitriles† (چکیده)
225 - Hydroxyapatite Q1 nanoparticles (HAP NPs): a green and Q2 efficient heterogeneous catalyst for three-component one-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivatives in aqueous media (چکیده)
226 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
227 - Nanomagnetically modified polyphosphoric acid (NiFe2O4@SiO2–PPA): an efficient, fast, and reusable catalyst for the synthesis of 2-thioxoquinazolinones under solvent-free conditions (چکیده)
228 - Copper immobilized on aminated ferrite nanoparticles by 2-aminoethyl dihydrogen phosphate (Fe3O4@AEPH2-CuII) catalyses the conversion of aldoximes to nitriles (چکیده)
229 - Synthesis of Dihydrobenzo[b]pyrimido[4,5-e][1,4]Thiazepines; Derivatives of a Novel Ring System (چکیده)
230 - نقش شهرک های صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2 (چکیده)
231 - Comparison of Cp, Cpk and Cp-‎tilde process capability indices in ‎the case of measurement error ‎occurrence (چکیده)
232 - تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی (چکیده)
233 - Geothermal Rreservoir Characteristics (T & D) of Ayub Peighambar and Shafa Hot Springs Using Geothermometers and Environmental 2H and 18O Isotopes (چکیده)
234 - مقایسه روش های خوشه سازیMRGC و SOM جهت تعیین الکتروفاسیس های ماسه سنگ های چلکن و آقچاگیل در چاه اکتشافی شماره 2 میدان سردار جنگل (چکیده)
235 - مطالعه پارامترهای مخزنی سازند آپشرون در چاه اکتشافی شماره 2 میدان سردار جنگل واقع در خزر جنوبی (چکیده)
236 - Association of rs12255372 (TCF7L2) and D76N (PDX-1) Polymorphisms with Type 2 Diabetes in a Population Living in Northeast Iran (چکیده)
237 - Assessment of Callus Growth and Bio-production of Diosgenin in (چکیده)
238 - (2-Aminopyrimidine- κ N 1 )aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato- κ 3 O 2 , N,O 6 )copper(II): X-ray and DFT calculated structure (چکیده)
239 - Gegenbauer spectral method for time-fractional convection–diffusion equations with variable coefficients (چکیده)
240 - تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه داغ (چکیده)
241 - Synthesis and Spectral Characteristics of Nove lFluorescentDyes Based on Pyrimido[4,5-d ][1, 2,4 ]triazolo[4,3-a ]pyrimidine (چکیده)
242 - A potentiometric membrane sensor based on kryptofix 22 for determination of uranyl ions in environmental samples (چکیده)
243 - آنالیز مولکولیHelicotylenchus digonicus بر اساس توالی 28SrDNA (چکیده)
244 - بررسی سمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانیA549 ریه و نرمال HFLF ریه انسان و اثر همولیز آن برسلول های نرمال خونی حیوانی و انسانی (چکیده)
245 - Hydrothermal synthesis, X-ray structure and DFT and magnetic studies of a (H2SiW12O40)2− based one-dimensional linear coordination polymer (چکیده)
246 - تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه (چکیده)
247 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
248 - Synthesis of Novel 1‐(Benzo[d]thiazol‐2‐yl)‐1H‐pyrrol‐2(5H)‐ones (چکیده)
249 - Copper(II) and Lead(II) Complexes Based on 2,3,5,6-tetrakis(2-Pyridyl)Pyrazine as a Polydentate Ligand (چکیده)
250 - حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی (چکیده)
251 - شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS (چکیده)
252 - هند و پاکستان: مدیریت منازعه پس از 1998 (چکیده)
253 - Molecular and morphological identification of hymenoptran parasitoids from the pomegranate aphid, Aphis punicae in Razavi Khorasan province, Iran (چکیده)
254 - ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک در مسیر تونل خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
255 - مدل سازی و شبیه سازی راکتور سه فازی هیدروژناسیون در فرآیند تولید 2- اتیل هگزانول (چکیده)
256 - Synthesis of the new heterocyclic system 7,8-dihydro-6H-benzotetrazolothiadiazine and derivatives (چکیده)
257 - مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
258 - مطالعه خواص آنتی اکسیدانی پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
259 - کاوشی درحکمت289نهج البلاغه (سیمای برادر) (چکیده)
260 - Effect of 2-EHA as a soft monomer on the adhesion properties of PSAs syhnthesized by Emulsion Semi-Batch Terpolymerization Process Using Hybrid Emulsifiers (چکیده)
261 - Determination the Best Culture for Callus Induction from Teucrium polium L. Explants (چکیده)
262 - Synthesis, structure and DFT study of a chelidamic acid based Cu coordination polymer: On the importance of p–p interactions and hexameric water clusters (چکیده)
263 - Conditionally Mean Inactivity Time Concept (چکیده)
264 - اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر تغییرات میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی (چکیده)
265 - Spatial changes of socio-economic Melbourne Metropolitan area from 2001 to 2011; Compactness Versus Sprawl (چکیده)
266 - A comparison investigation of DNP-binding effects to HSA and HTF by spectroscopic and molecular modeling techniques (چکیده)
267 - A 2D Model to Simulate Polymeric Membrane Formation by Phase Inversion (چکیده)
268 - Bunium persicum: variability in essential oils and antioxidants activity of fruits from different Iranian wild populations (چکیده)
269 - کنترل سازه با میراگر جرمی تنظیم شده فعال با استفاده از کنترل کننده منطق فازی نوع 2 بازه ای برای تحریک لرزه ای (چکیده)
270 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ سه تایی (5/0=x) 2xTixCr-1Zr (چکیده)
271 - Utilization of 241Am-9Be Neutron Source in PGNAA Setup Used in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
272 - A Monte Carlo Study of the Influence of Neutron Source Spectrum on PGNAA Facility Performance in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
273 - Effect of magnetic field on property of a non-aqueous solvent upon complex formation between kryptofix 22DD with yttrium (III) cation (چکیده)
274 - Naphthazarin, a simple model of important antitumor agents in a facile size-tunable synthesis of gold nanoparticles (چکیده)
275 - Fruit Drop Pattern of Sour Cherry Cultivars (چکیده)
276 - The Fruit Set Capability of Some Sour Cherry Cultivars (Prunus cerasus L (چکیده)
277 - بررسی انواع دولومیتها و تأثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آبتیمور (چکیده)
278 - ردیابی ژنphID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris (چکیده)
279 - اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
280 - GEOTHERMOMETRY OF TWO HOT SPRINGS IN WESTERN IRAN (چکیده)
281 - احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین (چکیده)
282 - Commuting elements in the non abelian exterior square of 2-generated p-groups of nilpotency class two (چکیده)
283 - The Relative n-th Commutativity Degree of 2-Generator p-Groups of Nilpotency Class Two (چکیده)
284 - Reduction of chemical pain after intrathecal administration of vitamin K2 in the rats (چکیده)
285 - Validity and reliability of the Persian version of the Movement Imagery Questionnaire 2 (چکیده)
286 - Crystal engineering with coordination compounds of 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine and 9-aminoacridine fragments driven by different nature of the face-to-face π-π stacking (چکیده)
287 - Synthesis, Structural Characterization and Theoretical studies ‎of a Mixed Ligand Copper Coordination Compound ‎Incorporating Dipicolinate‎ (چکیده)
288 - Evaluation of relationship between HNF-1α and GLP-1R polymorphisms and type 2 diabetes in a population living in northeast of Iran (چکیده)
289 - Complexation Study of Cryptand 222 with Lanthanum(III) Cation in Binary Mixed Nonaqueous Solvents1 (چکیده)
290 - Complexation of Cd2+, Ni2+, and Ag+ Metal Ions with 4,13Didecyll,7,10,16tetraoxa4,13diazacyclooctadecane in Acetonitrile–Ethylacetate Binary Mixtures1 (چکیده)
291 - [(Pyridine-2,6-dicarboxylato)copper(II)]- l-(pyridine-2,6-dicarboxylato)-[bis(ethylenediamine) copper(II)]-l-(pyridine-2,6- dicarboxylato)-[(pyridine-2,6-dicarboxylato) copper(II)] ethylenediamine monosolvate tetrahydrate (چکیده)
292 - The effects of dietary 1, 25-dihydroxycholecalciferol and hydroalcoholic extract ofWithania somniferaroot on bone mineralisation, strength and histological characteristics in broiler chickens (چکیده)
293 - N-Bromosuccinimide or 1,3-di(chloro or bromo)-5,5-dimethylhydantoin: as a mild and efficient catalyst for the synthesis of 2-arylbenzothiazoles and 2,4,5-triaryl-lH-imidazoles from aromatic aldehydes (چکیده)
294 - Callus induction and organogenesis capacity from lamina and petiole explants of Anthurium andreanum Linden (Casino and Antadra) (چکیده)
295 - The Effect of Aerobic Exercise on Cardiovascular Risk Factors in Women with Type 2 Diabetes (چکیده)
296 - A justification on Critical Pitting Temperature (CPT) Mechanism proposed by Salinas-Bravo and Newman Using Pencil Electrode/ Effect of nitrate ion addition (چکیده)
297 - Investigation on the effect of nitrate ion on the critical pitting temperature (CPT) of duplex stainless steel using pencil electrode (چکیده)
298 - (2D & 3D Nonlinear Dynamic Analysis of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam (a Case Study (چکیده)
299 - شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3D (چکیده)
300 - Caesium iodide as an efficient catalyst for synthesis of N‑substituted azepines via tandem Michael addition and cyclisation under aqueous conditions (چکیده)
301 - Fuzzy 2-Normed Spaces and Its Fuzzy I-Topology (چکیده)
302 - Investigation of Hydrogen Absorption on Structural, Thermodynamics and Magnetic Properties of ZrFe 2 Compound (چکیده)
303 - Application of neural networks for extraction of distance and reflectance in pulsed laser radar (چکیده)
304 - The effects of 8 week aerobic exercises on plasma levels of leptin and adiponectin in type 2 diabetic females (چکیده)
305 - Determination of the uncertainty in lung dose in an external photon exposure (چکیده)
306 - مقایسه اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم بر شاخص های لیپوکالین 2 (LCN2)، نیمرخ لیپیدی و مقاومت انسولینی مردان چاق غیر فعال (چکیده)
307 - نقش شهرکهای صنعتی در توسع اجتماعی فرهنگی نواحی روستایی-نمونه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2 (چکیده)
308 - افزایش مقاومت الگوریتم های یادگیری سارسای فازی در محیط نویزی با استفاده از سیستم های فازی نوع 2 (چکیده)
309 - Molecular phylogeny ofthe Puntius (Hamilton, 1822) based on nuclear gene RAG2 (چکیده)
310 - Insight into the connecting roles of interaction synthons and water clusters within different transition metal coordination compounds of pyridine-2,5-dicarboxylic acid: experimental and theoretical studies (چکیده)
311 - A convenient one-pot method for the synthesis of highly functionalized 1,3-oxazole (چکیده)
312 - Synthesis of new derivatives of 2-Substitueted 4-(4-methyl-12Hpyrimido[4,5:5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxalin-2-yl) (چکیده)
313 - Novel acidic ionic liquid as efficient and reusable catalyst based on imidazolium cation (چکیده)
314 - An efficient synthesis of imidazo[4,5-a]acridine-11-yl cyanides as new fluorescent heterocylic compounds (چکیده)
315 - Piperazine immobilized on silica gel as an inexpensive and recyclable catalyst for synthesis of 2-amino-2H-chromenes (چکیده)
316 - Synthesis of new pyrrolizine derivatives via ring annulation under green conditions (چکیده)
317 - Synthesis of some novel 1,3,4-thiadiazine containing tetrazolonucleus (چکیده)
318 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-c] pyridazine (چکیده)
319 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,3]oxazolo[4,5-d] [1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine (چکیده)
320 - Synthesis of new pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives as potential antibacterial agents (چکیده)
321 - بررسی مرفولوژی و مولکولی (ناحیه ITS2 )گونه های داکتیلوژیروس ماهی ( Cyprinus carpio) و (Ctenopharyngodon idella) در شهرستان مشهد (چکیده)
322 - Spectrophotometric Determination of Osmium (VIII) WITH 1-HYDROXY 2- PYRIDINE - THIONE (SODIUM SALT) AS A REAGENT (چکیده)
323 - Addition of metoclopramide or tramadol on analgesic effects of lidocaine in epidural analgesia in rabbit (چکیده)
324 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد,معدنی شدن استخوان و قابلیت هضم کلسیم و فسفر جیره (چکیده)
325 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
326 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
327 - Two-dimensional elastic wave propagation analysis in finite length FG thick hollow cylinders with 2D nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
328 - The Effect of Base Metal Conditions on the Final Microstructure and Hardness of 2024 Aluminum Alloy Friction-Stir Welds (چکیده)
329 - Wastage woods fly ashes as abase, heterogenous and reusable catalyst for one-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones (چکیده)
330 - Structuraland magnetic properties of CoFe2-x Alx O4 nanoparticles (چکیده)
331 - Biomass alkai-rich ash catalyzed one-pot synthesis of 2-amino-4H-pyrans and tetrahydro-4H-benzopyrans under solvent-free condition (چکیده)
332 - A simple method for the synthesis of functionalized 6H-Benzo[c]chromen-6-ones by reaction of 2-oxo-2H-chromenes-3-carbonitrile and phenylethylidene malononitrile (چکیده)
333 - اثر PH بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز (MnFe2 O4) (چکیده)
334 - A coupled two degree of freedom pull-in model for micromirrors under capillary force (چکیده)
335 - Complexation ability of kryptofix 21 with Y3+ and Ce3+ cations in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
336 - Study of complexation processes between kryptofix 222 with Cd 2+ and Y3+ metal cations in some pure and binary mixed non-aqueous solvents using conductometric method (چکیده)
337 - مطالعه هیدروشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار (18O و (H2 منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه کارستی اندرخ (شمال شهر مشهد) (چکیده)
338 - اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
339 - بررسی انحراف برآوردهای موقعیت و اثراتQTL از مقادیر واقعی در حضور غالبیت با روش رگرسیون هالی و نات (چکیده)
340 - Complexation ability of kryptofix 22DD with lanthanum (III) cation in some binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
341 - Comparative study on the effects of type 1 and type 2 diabetes on structural changes and hormonal output of the adrenal cortex in male Wistar rats (چکیده)
342 - تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم وحساس علف هرز درنه... (چکیده)
343 - Molecular analysis and antimicrobial susceptibility of methicillin resistant Staphylococcus aureus in one of the hospitals of Tehran University of Medical Sciences: high prevalence of sequence type 239 (ST239) cloneSITY OF MEDICAL SCIENCES: HIGH PREVALENCE OF SEQUENCE TYPE 239 (ST239) CLONE (چکیده)
344 - بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
345 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
346 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
347 - Diphenyl (isopropylamido) phosphate (چکیده)
348 - Nano-level Monitoring of Yttrium by a Novel PVC-membrane Sensor Based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7-dithiadecane (چکیده)
349 - Fe(HSO4)3as an Efficient Catalyst for Diazotization and Diazo Coupling Reactions (چکیده)
350 - تحلیل ساختاری وعددی، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل انحراف سد سررود (چکیده)
351 - Operator inequalities related to weak 2-positivity (چکیده)
352 - Comprehensive studies of non-covalent interactions within four new Cu(II) supramolecules (چکیده)
353 - 5Amino-3-methyl-1,2-oxazole-4-carbo- nitrile (چکیده)
354 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2-chloro-2,2- difluoroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
355 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
356 - Fundamental concept of cryopreservation using Dendrobium sonia-17 protocorm-like bodies by encapsulation-dehydration technique (چکیده)
357 - STUDY OF CONFINED AND UNCONFINED IMPINGING JETS WITH DIFFERENT JET-TO-TARGET DISTANCES USING V2-F MODEL (چکیده)
358 - Dianilinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-3O2,N,O6)cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
359 - تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS (چکیده)
360 - Synthesis of 1H,7H,12bH-Pyrano[3’,4’: 5,6]pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1- one via Domino Knoevenagel/Hetero-DielsAlder Reaction with Theoretical Investigations (چکیده)
361 - 9Aminoacridinium bis(pyridine-2,6- dicarboxylato-j3 O2 ,N,O6 )ferrate(III) tetrahydrate (چکیده)
362 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
363 - Synthesis of novel benzo[ f ]chromene compounds catalyzed by ionic liquid (چکیده)
364 - تعیین مشخصات برخی از نماتودهای بیمارگر حشرات همدان بوسیله توالی ژن های ITS و 28S (چکیده)
365 - کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های NACA0018,NACA0012 (چکیده)
366 - On Felbin-Type Fuzzy 2-Normed Spaces and Its Fuzzy I-Topologies (چکیده)
367 - تحلیل حرارتی عددی و بهینه سازی اکسرژی گردآورنده صفحه- تخت خورشیدی با مجاری مارپیچ (چکیده)
368 - Association between the polymorphism of the TCF7L2 gene and type 2 diabetes in 154 patients in Mashhad (چکیده)
369 - بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی (چکیده)
370 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
371 - لیتواستراتیگرفی و بیواستراتیگرافی سازند مزدورا ن در غرب کپه داغ (روستای چشمه خان و چاه قزل تپه 2) (چکیده)
372 - بررسی پتانسیل حذف جلبک های موجود در آب آشامیدنی شهرها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
373 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
374 - حذف جلبکهای موجود در آب آشامیدنی با استفاده از ازن (چکیده)
375 - بررسی عوامل بیولوژیکی تاثیر گذار بر کیفیت آب سد طرق و تصفیه خانه شماره 2 مشهد (چکیده)
376 - Bis(9-aminoacridinium)bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)zincate(II)trihydrate (چکیده)
377 - New Synthesis of Tetraalkyl 2,3-Dihydro-5- oxopyrrolo[2,1-a]isoindole-1,2,3,3-tetracarboxylates and Tetraalkyl 2,3-Dihydro-5-oxopyrrolo[2,1-a]- pyrrolidine-1,2,3,3-tetracarboxylates Mediated by Vinyltriphenylphosphonium Salts (چکیده)
378 - A Facile One-Pot Synthesis of Functionalized 1,5-Dihydro-2H- [1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-ones (چکیده)
379 - Ionic Liquid Promoted Efficient Three-Component Synthesis of 2-Thioxo-2H-Thiopyrans (چکیده)
380 - تحلیلی بر رویکرد شناسایی مولکولی نماتودهای عامل کنترل بیولوژیک حشرات آفت (چکیده)
381 - X-ray structure of 1D-coordination polymer of copperII bearing 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid and 2-aminopyrimidine (چکیده)
382 - Prediction of thermodynamic properties of some hydrofluoroether refrigerants using a new equation of state (چکیده)
383 - بررسی اثر ترکیبات دارویی ضد سرطانی 1-آریلیدن آمینو 2-آمینو ایمید ازول توسط روش های اصول اولیه ی شیمیایی (چکیده)
384 - Natural analcime zeolite modified with 2,3,5,6-tetra(2-pyridyl)pyrazine for preconcentration and determination of trace amounts of cadmium by flame atomic absorption spectrometry (چکیده)
385 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
386 - Review on Fast Neutron Therapy (چکیده)
387 - Structural aspects and solution behavior of metallosupramolecular compound of FeIII ion obtained by proton transfer (چکیده)
388 - N,N--Dicyclopentyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
389 - Integrated all-optical pulse regenerator in chalcogenide waveguides (چکیده)
390 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
391 - Fabrication of Ion Selective Electrode Using 2,9- Dihydroxy-1,10-diphenoxy- 4,7-dithia decane as ionophore for Determination of Lead Ions (چکیده)
392 - study of complex formation of kryptofix 222 with Ce3+ cation in binary mixed non-aqueous solvents using conductometric metod . (چکیده)
393 - study of complexation of kryptofix 222 with La3+ cation in binary mixed non - aqueous solvents using conductometric method . (چکیده)
394 - complexing ability of krptofix 22DD with La3+ cation in some binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
395 - a new cerium (III) ion selective electrode based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7 -dithia decane , a novel synthetic ligand (چکیده)
396 - N-(3-Fluorobenzoyl)-N-,N---bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
397 - N,N--Dicyclohexyl-N--(3-fluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
398 - The Effect of Local Thermal Non-Equilibrium on A 2-D Symmetric Porous (چکیده)
399 - Direct Numerical Simulation of 2--D Incompressible Steady Mixing Layer (چکیده)
400 - 3-(4-Bromoanilino)-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one (چکیده)
401 - Cyclohexyl(methyl)ammonium(bis[cyclohexyl(methyl)amino]-phosphoryl)(4-methylphenylsulfonyl)-azanide (چکیده)
402 - p-Tolyl bis(cyclohexylamido)phosphinate (چکیده)
403 - N,N--Di-tert-butyl-N--(2-chloroacetyl)-phosphoric triamide (چکیده)
404 - The Direct Numerical Simulation of Three-Dimensional Spatially-Developing Free Shear Flow (چکیده)
405 - The Effect of Mandrel Speed upon the Residual Stress Distribution around Cold Expanded Hole (چکیده)
406 - بررسی مقایسه‌ای دوزیمتری PpIX تولید شده درون تومور پس از مصرف ALA در درمان فوتوداینامیک به دو روش فلوئوریمتری و فلوئورسانس اسپکتروسکوپی (چکیده)
407 - Bis(9-aminoacridinium)bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)manganate(II)trihydrate (چکیده)
408 - Oxidation of Benzylic alcohols to their corresonding carbonyl compounds in the presence of 2-Bromoethyl(Triphenyl phosphonium)Chlorochromate versus 2-Bromoethyl(Triphenyl Phosphonium)Perchlorate (چکیده)
409 - Some metal complexes of 2-thiophene aldehyde Thiosemicarbazone Syntheses, characterization and X-ray crystal structures of Ni(II) and Co(III) complexes (چکیده)
410 - Binuclear complex of Cu(II) containing 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid and 2-amino-4-methylpyrimidine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure and thermalproperties (چکیده)
411 - Potentiometric study of 2, 2´ bipyridine-citric acid proton-transfer system and itscomplexation with VO2+ ion in aqueous solution (چکیده)
412 - Two novel mononuclear and binuclear complexes of Ni(II) and Ca(II) atoms containing 4-hydroxy-pyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2-aminopyrimidine, and2,4,6-triamino-1,3,5-triazine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure andthermal property (چکیده)
413 - Synthesis, characterization and crystal structure of Indium(ш) binuclear complex containing pyridine-2,3 dicarboxylic acid (چکیده)
414 - A Practical Approach to Prescribe The Amount of Used Insulin of Diabetic Patients, 2013-1 (چکیده)
415 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
416 - Detecting the commuting probability of the derived subgroup (چکیده)
417 - Complexing ability of kryptofix 22DD with yttrium (ш) cation in some binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
418 - Studies on the macrocycle mediated transport in a bulk liquid membrane system of transition metal cations (چکیده)
419 - 1,1 -(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium bis(iodate) (چکیده)
420 - بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب سالن–کبالت ΙΙΙ در شرایط in vitro (چکیده)
421 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
422 - Diphenyl (cyclopentylamido)-phosphonate (چکیده)
423 - N,N\'-Dibenzyl-N,N\'-dimethyl-N\"-(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
424 - N-Benzoyl-N-,N-- -dicyclohexylphosphoric triamide (چکیده)
425 - N,N- -Dibenzyl-N,N- -dimethyl-N-- - (methylsulfonyl)phosphoric triamide (چکیده)
426 - N-(2-Chloro-2,2-difluoroacetyl)-N-,N-- -diisopropylphosphoric triamide (چکیده)
427 - بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل (چکیده)
428 - 3Ethylsulfanyl-5-methyl-1-phenyl- 7-(pyrrolidin-1-yl)-1H-pyrimido[4,5-e]- [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
429 - Bis(1-methyl-4-oxoimidazolidin-2- iminium) diaquabis(pyridine-2,4-dicarboxylato-k2N,O2)zincate(II) dihydrate (چکیده)
430 - Triphenyl[2-(triphenylphosphaniumyl)- ethyl]phosphanium bis(periodate) (چکیده)
431 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
432 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)-cuprate(II) methanol monosolvate (چکیده)
433 - Bis(2,3-diaminopyridinium) bis(µ-pyridine-2,6-dicarboxylato)-k4O2,N,O6:O6;k4O2:O2,N,O6- bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)bismuthate(III)] tetrahydrate] (چکیده)
434 - Determination of Cadmium by FAAS after Adsorption and Preconcentration on 2-Aminothiophenol Modified Silica Gel (چکیده)
435 - Synthesis, Characterization of Silica Gel Phases Chemically Immobilized with -2-Aminothiophenol and the Use of it for Preconcentration and Determination of Trace Amounts of Copper and Batch Studies by Flame Atomic Absorption Spectrometry (چکیده)
436 - An investigation of cadmium interference in the transport of iron and evaluation 1, 2- dimethyl-3-hydroxypyridine 4-one (DMHP) as orally chelator for removing cadmium ion (چکیده)
437 - Synthesis, characterization of silica gel phases chemically immobilized 2-aminothiophenole and use of it for preconcentration and determination of trace amount of cadmium and batch studies by flame atomic absorption spectrometry (چکیده)
438 - Synthesis, characterization and crystal structures of mononuclear Zinc(II) dichloride complexes with 2,3,5,6-tetra(2-pyridyl)pyrazine (چکیده)
439 - Synthesis, characterization of silica gel phases chemically immobilized 2-aminothiophenole and use of it for preconcentration and determination of trace amount of lead by flame atomic absorption spectrometry (چکیده)
440 - Ionic Liquid, [bmim]Br, as An Efficient Promoting Medium for Synthesis of 2-Amino-3,5-dicarbonitrile-6-thiopyridines (چکیده)
441 - Bis(4-carboxypyridine-2-carboxylato-k2N,O2)copper(II) dimethyl sulfoxide disolvate (چکیده)
442 - 2,2Bipyridine)(pyridine-2,6-dicarboxylato)oxidovanadium(IV) ethanol monosolvate (چکیده)
443 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) cuprateII (چکیده)
444 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
445 - Selective yttrium ion detection by polymetric ion selective electrode based on kryptofix 22 (چکیده)
446 - Capillary Gas Chromatographic determination of Chloride using 2,4-dichlorophenylboronic acid as a derivatizing reagent (چکیده)
447 - 9-Aminoacridinium nitrate monohydrate (چکیده)
448 - Tris{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholinium} dodecatungstophosphatehexahydrate (چکیده)
449 - Suramin inhibits the early effects of PLA 2 neurotoxins at mouse neuromuscular junctions: A twitch tension study (چکیده)
450 - N,N--Dicyclohexyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
451 - On the probability of being a 2-Engel group (چکیده)
452 - بررسی امکان استفاده از آنزیم Termamyl 2-x α-آمیلاز در تولید مالتو دکسترین (چکیده)
453 - Highly selective transport of silver(I) cation across a bulk liquid membrane containing an acyclic thioether ligand as carrier (چکیده)
454 - Poly[aqua(dimethyl sulfoxide)(l4- pyridine-2,5-dicarboxylato)calcium(II)] (چکیده)
455 - 2Amino-4-methylpyridinium 6-carboxypyridine-2-carboxylate methanol monosolvate (چکیده)
456 - Acridine–benzene-1,3,5-tricarboxylic acid (3/1) (چکیده)
457 - Bis(9-aminoacridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)cuprate(II) trihydrate (چکیده)
458 - N,N’-Bis(2-chlorobenzyl)-N”-(dichloroacetyl) phosphoric triamide (چکیده)
459 - Validity and reliability of the Persian version of the Movement Imagery Questionnaire 2 (چکیده)
460 - بررسی اثرناخالصی 2MnO بر دمای گذارترکیب δ-7O3Cu2YBa (چکیده)
461 - کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی (چکیده)
462 - N,N -Di-tert-butyl-N -(2,6-difluoro-benzoyl) phosphoric triamide (چکیده)
463 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
464 - Weldment corrosion characterization of multi-pass hybrid GTAW-SMAW 2205 duplex stainless steel in 3.5%NaCl solution (چکیده)
465 - Sarcin/ricin rRNA motif detection and comparison in Haloarcula Marismortuiand, Thermus (چکیده)
466 - Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat (چکیده)
467 - مطالعه مکانیسمهای آنتاگونیستی و ژنهای رمز کننده آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول در سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنتاگونیستی علیه فوزاریم (چکیده)
468 - بررسی نقش آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری پاخوره گندم (چکیده)
469 - Syntheses, characterizations, and molecular structures of Ferric and Chromic coordination compound consisting up dipicolinic acid and 2-aminopyridine (چکیده)
470 - Formation of a new monomeric zincII based-pyrazine-2,3-dicarboxylate ionic complex with 2-amino-4-methyl pyridine spacer (چکیده)
471 - ISOMETRIES IN PROBABILISTIC 2-NORMED SPACES (چکیده)
472 - بررسی انحراف برآوردهای موقعیت و اثراتQTL از مقادیر واقعی در حضور غالبیت با روش رگرسیون هالی و نات (چکیده)
473 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
474 - Fe(III) and cobalt(II) coordination compounds of 5-bromo-6-methyl-2-morpholinepyrimidinium-4-aminepyridine-2,6-dicarboxylate (چکیده)
475 - Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association (چکیده)
476 - N,N -Dibenzyl-N -(2,6-difluorobenzoyl)-N,N -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
477 - in Vitro Regeneration of Anthurium Andreanum Var. Tera (چکیده)
478 - p-Tolyl bis(o-tolylamido)phosphinate (چکیده)
479 - N,N -Dicyclohexyl-N,N -dimethyl-N -(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
480 - A novel PVC-membrane optical sensor for highly sensitive and selective determination of UO2 2+ ion based on a recently synthesized benzo-substituted macrocyclic diamide and dibenzoylmethane (چکیده)
481 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
482 - برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش های آماری در شمال شرق ایران (چکیده)
483 - تغییرات IGF-I و پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به آن در نواحی مختلف مغز مدل حیوانی مقاوم به انسولین (چکیده)
484 - Effects of sutureless amniotic membrane patching with 2-Octyl cyanoacrylate (Dermabond) on experimental corneal alkali burn in dogs (چکیده)
485 - بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی (چکیده)
486 - Monoclinic modification ofN-benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
487 - Multi-pass hybrid GTAW-SMAW operation on 2205 duplex stainless steel; Microstructure characterization and micro-hardness measurement (چکیده)
488 - OPERATOR VARIANCE-COVARIANCE INEQUALITY (چکیده)
489 - ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش (چکیده)
490 - Pathological Evaluation of Two Techniques of Amniotic Membrane Patching on Experimentally Induced Corneal Lesions in Dogs (چکیده)
491 - Terminologyof fruit set and fruit drop of sour cherry cultivars (چکیده)
492 - N-Benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
493 - Synthesis of New β,β -Diketodithioethers via Swern Oxidation and Study of Their Hydrazone Formation Rate (چکیده)
494 - N,N -Dicyclohexyl-N -(4-nitrobenzoyl)- phosphoric triamide (چکیده)
495 - اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در شرایط دیم استان خراسان شمالی (چکیده)
496 - Diphenyl (benzylamido) phosphate (چکیده)
497 - تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 (چکیده)
498 - Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
499 - نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت (چکیده)
500 - Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association (چکیده)
501 - N,N’,N’’,N’’’-tetramethyltetra-2,3-pyridinoporphyrazinato copper(II) methyl sulfate as a new and efficient catalyst for the dithioacetalization and the oxathioacetalization of carbonyl compounds (چکیده)
502 - تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲ (چکیده)
503 - Triphenylphosphine/2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone (DDQ)/[nBu4N]OCN as a Useful System for the Efficient Conversion of Tetrahydropyranyl (THP) Ethers to the Corresponding Alkyl Isocyanates- (چکیده)
504 - تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی (چکیده)
505 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)
506 - N,N-Dimethyl O-p-tolyl phosphoramidocyanidate (چکیده)
507 - p-Tolyl bis(p-tolylamido)phosphate (چکیده)
508 - Study of complex formation between La+3, Ce+3 and Y3+ cations with some 18-membered crown ethers in methanol–water and methanol-acetonitrile binary mixture (چکیده)
509 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (چکیده)
510 - metal-organic framework structure of Ni(II) with pyridine-2,6-dicarboxylate and 2-aminopyridinium spacer: synthesis, spectroscopic characterization, and molecular structure (چکیده)
511 - Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
512 - رتبه بندی شبکه های 20 کیلو ولت شبکه توزیع جهت، نگهداری و اتوماسیون با تکنیک سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
513 - The PA4204 gene encodes a periplasmic gluconolactonase (PpgL) which is important for fitness of Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
514 - Using pattern matching for tiling and packing problems (چکیده)
515 - The effect of heat treatment on hot deformation behaviour of Al 2024 (چکیده)
516 - Evaluation of Amount and Time of Nitrogen Application (چکیده)
517 - تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) (چکیده)
518 - Conductometric studies of solvent influence upon complex formation between 4′-nitrobenzo-15-crown-5 and Ni2+, Co2+ and Cu 2+ in acetonitrile-methanol binary mixtures (چکیده)
519 - Selective bulk liquid membrane transport of metal ions using dibenzopyridinio-18-crown-6 as ionophore (چکیده)
520 - Transport of silver ion through bulk liquid membrane using macrocyclic and acyclic ligands as carriers in organic solvents (چکیده)
521 - Novel and Highly Selective Conversion of Alcohols and Thiols to Alkyl Nitriteswith Triphenylphosphine/2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone/Bu4NNO2System (چکیده)
522 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
523 - A New and Convenient Method of Generating Alkyl Isocyanates fromAlcohols, Thiols and Trimethylsilyl Ethers Using Triphenylphosphine/2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone/Bu4NOCN (چکیده)
524 - Unexpected Reduction of 2-(1- Chloroethyl)benzimdazoles to 2- Ethylbenzimidazoles by Hydrazine (چکیده)
525 - Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1,2,4]triazoles with 2,3- (چکیده)
526 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
527 - A novel and highly selective conversion of alcohols, thiols, andsilyl ethers to azides using the triphenylphosphine/2,3- dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone(DDQ)/n-Bu4NN3 system (چکیده)
528 - Gamma Shielding Design Studies on 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources (چکیده)
529 - Reduction of the Gamma Dose Equivalent due to 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources in the Patients Soft Tissues When Using Body Chemical Composition Analyzer Bed (چکیده)
530 - Efficient Method for Tetrahydropyranylation of Phenols and Alcohols Using2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine (چکیده)
531 - study of different 2,4-D quantities in Anthurium andreanum var Tar tissue culture (چکیده)
532 - Thermodynamic Behavior of Complexation of 18-Crown-6 with Tl+, Pb2+, ‎Hg2+, and Zn2+Metal Cationsin Methanol–Water Binary Media (چکیده)
533 - Synthesis of Novel 3,6-disubstituted furo[2,3-d]pyrimidine (چکیده)
534 - Study on the effect of drought stress on morphological and physiological characteristic of millets (چکیده)
535 - مقایسه خودپنداره ورزشی کشتی گیران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)
536 - Rapid Simultaneous of Ferric and Ferrous Ions in Geological Solution Sample with new Synthesized beta-diketone, 3-(ortho-methoxyphenylthio)pentane-2,4-dione (چکیده)
537 - MICROSTRUCTURAL EFFECTS ON THE SMALL FATIGUE CRACK BEHAVIOUR OF AN ALUMINUM ALLOY PLATE (چکیده)
538 - سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران (چکیده)
539 - شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان (چکیده)
540 - A General Method of Density Estimation for Negatively Associated Random Variables (چکیده)
541 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
542 - بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس – تهران- 1385 (چکیده)
543 - Synthesis of some new 2-arylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one derivatives (چکیده)
544 - Facile Synthesis of 2-Anilinopyrimido[4,5-e]-[1,3,4]thiadiazines (چکیده)
545 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
546 - Mechanical peeling of pumpkins. Part 2: Modeling of peeling process (چکیده)
547 - تحلیل و بررسی خرابی ها و عیوب تراکتور (چکیده)
548 - Brevinin-2R semi-selectively kills (چکیده)
549 - A thermodynamic study of complexation of 18-crown-6 with Zn2+ ,Tl + ,Hg2+ and UO2þ 2 cations in acetonitrile-dimethylformamide binary media and study the effect of anion on the stability constant of (18C6-Na+ ) complex in methanol solutions (چکیده)
550 - Microwave activated synthesis of 2-aryl- quinazolin-4 (3H) ones (چکیده)
551 - شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbitae جدا شده از جالیز در استان های خراسان رضوی، شمالی و برخی از مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولی (چکیده)
552 - A Novel Synthesis of 2-(Alkylamino) and 2-(Arylamino) - 4(3H) Quinazolinomes by Heterotrocyclization (چکیده)
553 - n-Isoclinism Classes and n-Nilpotency Degree of Finite Groups (چکیده)
554 - Synthesis of Some New 3-Alkylthio Derivatives of 1-Phenyl-1H-[1, 3, 4]thiadiazino[5, 6-b]quinoxalines (چکیده)
555 - the effect of geological and geotechnical factors on the zavin concrete gravity dam site (چکیده)
556 - Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management (چکیده)