بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Bannayan Aval


موارد یافت شده: 299

1 - بررسی تثیر میزان نیتروژن و آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک، کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (چکیده)
2 - اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
3 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و ازای عملکرد دانه و کارآیی مصرف تابش در سه نوع لوبیا قرمز، سفید و چیتی (چکیده)
4 - Identification of climatic and management factors influencing wheat’s yield variability using AgMERRA dataset and DSSAT model across a temperate region (چکیده)
5 - بررسی امکان کشت پاییزه و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و بهترین رقم مقاوم به بولت چغندرقند در منطقه خراسان بزرگ (چکیده)
6 - Simulating resilience of rainfed wheat–based cropping systems of Iran under future climate change (چکیده)
7 - Effects of Foliar Spraying Nano and Ionized Silicon on Physiological Characteristics and Yield of Potato (Solanum tuberosum L.) Mini-tuber (چکیده)
8 - تأثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخس (چکیده)
9 - Changes in spatio-temporal distribution of AgMERRA-derived agro-climatic indices and agro-climatic zones for wheat crops in the northeast Iran (چکیده)
10 - ارزیابی خشکسالی و آسیب پذیری در نوسانات تولید محصول زعفران در اثر کمبود بارش مطالعه موردی: خراسان رضوی و جنوبی (چکیده)
11 - بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده های شبکه بندی شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالی (چکیده)
12 - Crop water productivity and yield response of two greenhouse basil (Ocimum basilicum L.) cultivars to deficit irrigation (چکیده)
13 - Winter warming detection using temperature and precipitation anomalies in arid and semi-arid areas (چکیده)
14 - برآورد و پهنه ‏بندی ردپای آب در تولید گندم (مطالعه موردی: استان خوزستان) (چکیده)
15 - Germination response of three Setaria species (S. viridis, S. verticillata, and S. glauca) to water potential and temperature using non-linear regression and hydrothermal time models (چکیده)
16 - تأثیر تاریخ های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L) در شرایط کم آبیاری در مشهد (چکیده)
17 - Performance of predicted evapotranspiration and yield of rainfed wheat in the northeast Iran using gridded AgMERRA weather data (چکیده)
18 - تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو (چکیده)
19 - Assessing the effects of water stress on peach fruit quality and size using the QualiTree model (چکیده)
20 - Time trend analysis of some agroclimatic variables during the last half century over Iran (چکیده)
21 - تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (چکیده)
22 - Water Deficit Decreases Gas Exchange Parameters and Marketable Quality of Rosa hybrida ‘Club-Nika’ Irrespective of Training Systems (چکیده)
23 - On soil moisture deficit, low precipitation, and temperature extremes impacts on rainfed cereal productions in Iran (چکیده)
24 - اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد) (چکیده)
25 - Ecological assessment of shallot (Allium altissimum Regel) habitats using fuzzy logic approach (case study: Khorasan Razavi, Iran) (چکیده)
26 - Projecting climate change impacts on rainfed wheat yield, water demand, and water use efficiency in northeast Iran (چکیده)
27 - Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches (چکیده)
28 - Spatiotemporal changes in aridity index and reference evapotranspiration over semi-arid and humid regions of Iran: trend, cause, and sensitivity analyses (چکیده)
29 - Climate vulnerability index fluctuation: a case of Iran (چکیده)
30 - Optimizing cropping area by proposing a combined water-energy productivity function for Neyshabur Basin, Iran (چکیده)
31 - Using the red-near infrared spectral to estimate ground cover based on vegetative indices (چکیده)
32 - ارزیابی شبیه سازی دما و بارش مدل های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه ای تغییر اقلیم - مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران- (چکیده)
33 - ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهد (چکیده)
34 - Optimization of tillage and sowing operations using discrete event simulation (چکیده)
35 - مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم ( Triticum aestivum L. ( زمستانه در مشهد (چکیده)
36 - بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل (چکیده)
37 - The Effect of Fluctuations in Climate Parameters on Wheat Market (چکیده)
38 - The association of crop production and precipitation; a comparison of two methodologies (چکیده)
39 - مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت (چکیده)
40 - برآورد هدایت روزنه ای برگ های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ (چکیده)
41 - ریسک تولید گندم پاییزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
42 - کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (چکیده)
43 - ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضوی (چکیده)
44 - بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
45 - Spatiotemporal reference evapotranspiration changes in humid and semi-arid regions of Iran: past trends and future projections (چکیده)
46 - تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی (چکیده)
47 - تحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمه خشک ایران (چکیده)
48 - برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی (چکیده)
49 - Analysis of the climate change effect on wheat production systems and investigate the potential of management strategies (چکیده)
50 - اثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (482 Cicer arietinum var. ILC) تحت تأثیر سطوح نیتروژن و آبیاری (چکیده)
51 - اثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم‌های آبیاری (چکیده)
52 - اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخصهای رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد (چکیده)
53 - ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) (چکیده)
54 - واکنش گندم به شرایط قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد و نموبه نیتروژن در شرایط اب و هوای اهواز (چکیده)
55 - Disentangling the Effects of Water Stress on Carbon Acquisition, Vegetative Growth and Fruit Quality of Peach Trees by Means of the QualiTree Model (چکیده)
56 - تأثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیب زمینی (چکیده)
57 - بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی (چکیده)
58 - ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن (چکیده)
59 - Estimation of meteorological drought indices based on AgMERRA precipitation data and station-observed precipitation data (چکیده)
60 - برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیم (چکیده)
61 - Climate variability impacts on rainfed cereal yields in west and northwest Iran (چکیده)
62 - آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
63 - بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم (چکیده)
64 - بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاری (چکیده)
65 - آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
66 - بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش (Avena ludoviciana Durieu.) ستوکسیدیم در کنترل یولا فوحشی (چکیده)
67 - بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایران (چکیده)
68 - اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غدهدهی (چکیده)
69 - اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی (چکیده)
70 - ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری (چکیده)
71 - بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ (چکیده)
72 - برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات (چکیده)
73 - بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست کاغذی (چکیده)
74 - مطالعه غنای گونه‌های گیاهی در زیستگاه‌های با شدت‌های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوار (چکیده)
75 - Quantitative Trend, Sensitivity and Contribution Analyses of Reference Evapotranspiration in some Arid Environments under Climate Change (چکیده)
76 - ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه‌خشک مشهد (چکیده)
77 - بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت (چکیده)
78 - Effect of nitrogen application on growth and yield of pumpkin (چکیده)
79 - Towards shifting planting date as an adaptation practice for rainfedwheat response to climate change (چکیده)
80 - ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهی (چکیده)
81 - بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایران (چکیده)
82 - Sensitivity analysis of monthly reference crop evapotranspiration trends in Iran: a qualitative approach (چکیده)
83 - مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد (چکیده)
84 - بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری (چکیده)
85 - دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdariffa L.) ( (چکیده)
86 - برآورد نیاز درجه - روزرشد مراحل فنولوژیکی چای ترش بر اساس مقیاس BBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک) (چکیده)
87 - بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (چکیده)
88 - پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه (چکیده)
89 - مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد (چکیده)
90 - Simulating Climate change Impacts on Wheat Production in Gorgan, Iran (چکیده)
91 - Towards modeling soil texture-specific sensitivity of wheat yield and water balance to climatic changes (چکیده)
92 - پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال (چکیده)
93 - تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی(Cucurbitapepo .L) (چکیده)
94 - شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند (چکیده)
95 - Vulnerability of maize production under future climate change: possible adaptation strategies (چکیده)
96 - آب و هواشناسی (چکیده)
97 - Using Canopy Reflectance and Crop Stress Index to Enhance Wheat Yield Prediction (چکیده)
98 - Assessment of climatic indices limiting rainfed wheat yield (چکیده)
99 - Applicability of AgMERRA forcing dataset to fill the gaps in historical in-situ meteorological data, case study: Iran (چکیده)
100 - CLIMATE CHANGE: USING REMOTE SENSING TO REFINE WATER USE ESTIMATES (چکیده)
101 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.) (چکیده)
102 - Nested validation of AquaCrop model for simulation of winter wheat grain yield, soil moisture and salinity profiles under simultaneous salinity and water stress (چکیده)
103 - تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقة مشهد (چکیده)
104 - شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) (چکیده)
105 - بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک (چکیده)
106 - اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
107 - بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (چکیده)
108 - اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد (چکیده)
109 - مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (چکیده)
110 - بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی (چکیده)
111 - آنالیز خلاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازی (چکیده)
112 - مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی .Allium altissimum Regel و .A. hertifulium Boiss در تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده (چکیده)
113 - Determining optimum sowing date of wheat using CSM-CERES-Wheat model (چکیده)
114 - برهمکنش ژنتیک و کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب (چکیده)
115 - پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری (چکیده)
116 - Common bean canopy characteristics and N assimilation as affected by weed pressure and nitrogen rate (چکیده)
117 - Climate change impact on legumes’ water production function in the northeast of Iran (چکیده)
118 - Study of Drought Stress Patterns in Khorasan Province using Climatic-Agricultural Indices (چکیده)
119 - Peach Water Relations, Gas Exchange, Growth and Shoot Mortality under Water Deficit in Semi-Arid Weather Conditions (چکیده)
120 - آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا (چکیده)
121 - مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی (چکیده)
122 - Vulnerability assessment of wheat and maize production affected by drought and climate change (چکیده)
123 - فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم‌نهاده تولید شنبلیله (چکیده)
124 - بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid ( در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست (چکیده)
125 - تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول (چکیده)
126 - ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری (چکیده)
127 - Enhancing the ability of QualiTree to study the effect of water availability on the fruit-tree development and growth (چکیده)
128 - تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر توسعه‌ی سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (چکیده)
129 - اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف (چکیده)
130 - اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (چکیده)
131 - اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری (چکیده)
132 - ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
133 - ارزیابی توان تولید گیاهان دارویی: از کجا آغاز کنیم (چکیده)
134 - مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (چکیده)
135 - ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط در منطقه مشهد (Trifolium resupinatum L.) و شبدر ایرانی (Satureja hortensis L.) مرزه تابستانه (چکیده)
136 - شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی (چکیده)
137 - محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دو ساله زعفران (چکیده)
138 - Water scarcity conditions affect peach fruit size and polyphenol contents more severely than other fruit quality traits (چکیده)
139 - در گوجه فرنگی (Orobanche aegyptiaca) کنترل شیمیایی گل جالیزمصری با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون (چکیده)
140 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (چکیده)
141 - رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا (چکیده)
142 - اعتبار سنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآورد حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستان (چکیده)
143 - CHLOROPHYLL FLUORESCENCE AS AN INDEX FOR FREEZING TOLERANCE IN FALL SUGAR BEET (BETA VULGARIS L.) CULTIVARS (چکیده)
144 - Yield gap analysis of chickpea under semi-arid conditions: A simulation study (چکیده)
145 - Screening of resistance to egyptian broomrape infection in tomato varieties (چکیده)
146 - Investigating the effects of urea, Azocompost and cutting on quantitative and qualitative characteristics of Oregano (Origanum vulgare virid) (چکیده)
147 - Assessment of Sowing Date impacts on productivity of different Grass pea ecotypes (چکیده)
148 - تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
149 - Behavior of Sethoxydim Alone or in Combination with Turnip Oils on Chlorophyll Fluorescence Parameter (چکیده)
150 - Photochemical Behavior of Sethoxydim in the Presence of Vegetable Oils (چکیده)
151 - Evaluation of Ceres-Rice, Aquacrop and Oryza2000 Models in Simulation of Rice Yield Response to Different Irrigation and Nitrogen Management Strategies (چکیده)
152 - اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
153 - اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی (چکیده)
154 - اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (چکیده)
155 - بررسی اثر شاخص رضایتمندی نیاز آبی و بارش بر عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی) (چکیده)
156 - مقایسه دادههای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و نتایج حاصل از درونیابی مکانی بارندگی در استان خوزستان (چکیده)
157 - بررسی نوسانات اقلیمی و وضعیت خشکی دشت مشهد با استفاده از شاخص های مختلف در نیم قرن گذشته (چکیده)
158 - هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور (چکیده)
159 - ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (چکیده)
160 - بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و آلی بر عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نیتروژن مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) تحت شرایط‌های اقلیمی یزد و مشهد (چکیده)
161 - Growth analysis of rhizomania infected and healthy sugar beet (چکیده)
162 - اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط رقابت با علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و ارزن (چکیده)
163 - Estimating climate change, CO2 and technology development effects on wheat yield in northeast Iran (چکیده)
164 - بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران (چکیده)
165 - Effects of Osmo-Hydropriming and Drought Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Rye (Secale Montanum) (چکیده)
166 - بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرز (چکیده)
167 - Management of nitrogen fertilizer, irrigation and plant density in onion production using response surface methodology as optimization approach (چکیده)
168 - ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (چکیده)
169 - Future Production of Rainfed Wheat in Khorasan Province: Climate Change Scenario Analysis (چکیده)
170 - ارزیابی عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر وزن بنه و کود گاوی (چکیده)
171 - تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی بر تولید بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
172 - Investigation of temporal and spatial climate variability and aridity of Iran (چکیده)
173 - بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa orizy cola و Echinochloa. crus galli سوروف (چکیده)
174 - Nitrogen and Cultivated Bulb Weight Effects on Radiation and Nitrogen-Use Efficiency, Carbon Partitioning and Production of Persian Shallot (Allium altissimum Regel.) (چکیده)
175 - صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایران (چکیده)
176 - بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رود (چکیده)
177 - Agrometeorological study of crop drought vulnerability and avoidance in northeast of Iran (چکیده)
178 - Calibration and Evaluation of CERES Rice Model under Different Nitrogen- andWater-Management Options in Semi-Mediterranean Climate Condition (چکیده)
179 - Determining optimum planting dates for rainfed wheat using theprecipitation uncertainty model and adjusted crop evapotranspiration (چکیده)
180 - Intercropping (چکیده)
181 - بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی (چکیده)
182 - استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان (چکیده)
183 - Using drought indices to assess climate change impacts on drought conditions in the northeast of Iran (case study: Kashafrood basin) (چکیده)
184 - کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش گلیفوزیت (چکیده)
185 - شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی (چکیده)
186 - بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری (چکیده)
187 - Impact of Climate Change Scenarios on Wheat Yield Determined by Evapotranspiration Calculation (چکیده)
188 - بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان (چکیده)
189 - Agro-ecological zoning for wheat (Triticum aestivum), sugar beet (Beta vulgaris) and corn (Zea mays) on the Mashhad plain, Khorasan Razavi province (چکیده)
190 - The environmental impact assessment of wheat and barley production by using life cycle assessment (LCA) methodology (چکیده)
191 - Emergence response of Persian shallot (Allium altissimum) to temperature (چکیده)
192 - شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشک (چکیده)
193 - بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر (چکیده)
194 - Rainfed wheat yields under climate change in northeastern Iran (چکیده)
195 - بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب (چکیده)
196 - Evaluation of Freezing Tolerance of Cumin (Cuminum cyminum) Under Controlled Condition (چکیده)
197 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو (چکیده)
198 - Dry bean competitiveness with redroot pigweed as affected by growth habit and nitrogen rate (چکیده)
199 - Pan coefficient (Kp) estimation under uncertainty on fetch (چکیده)
200 - تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرز (چکیده)
201 - مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی (چکیده)
202 - ارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی (چکیده)
203 - ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله ORYZA کاشت با استفاده از مدل 2000 (چکیده)
204 - برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا (چکیده)
205 - Comparison the PERSIANN model with interpolation methods toestimate daily precipitation (A case study: North-Khorasan, Iran) (چکیده)
206 - Evaluation of domestication possibility of thymus transcaspicus under low input cropping system (چکیده)
207 - اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) (چکیده)
208 - مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
209 - Application times and concentration of humic acid impact on aboveground biomass and oil production of hyssop (Hyssopus officinalis) (چکیده)
210 - Detection of recent climate change in extreme daily temperatures, Khorasan province, Iran (چکیده)
211 - Rainfed Cereals Response to Interseasonal Rainfall Variability in Semiarid Regions of Khorasan (چکیده)
212 - Mitigation of climate change impacts on maize productivity in northeast of Iran: a simulation study (چکیده)
213 - بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران (چکیده)
214 - Evaluation of the Impacts of Fall Sowing Dates on Different Ecotypes of Cumin (Cuminum cyminum, Apiaceae L.) Productivity in Northeast of Iran (چکیده)
215 - Differential Responses for Harvesting Times and Storage on Hardness of Different Varieties of Okra (چکیده)
216 - مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) (چکیده)
217 - در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن ORYZA ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج 2000 (واسنجی و اعتباریابی) (چکیده)
218 - Crop Water Consumption and Crop Yield Prediction under Climate Change Conditions at Northeast of Iran (چکیده)
219 - Weather conditions associated with irrigated crops in an arid and semi arid environment (چکیده)
220 - بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چهار گونه علف هرز (چکیده)
221 - Validation and testing of the AquaCrop model under full and deficit irrigated wheat production in Iran (چکیده)
222 - Modeling individual leaf area of basil (Ocimum basilicum )using different methods (چکیده)
223 - Variability of growing season indices in northeast of Iran (چکیده)
224 - Lidar Remote Sensing for Forestry and Terrestrial Applications (چکیده)
225 - Comparative Analysis of Drought Indices for Drought Zone Scheme of Northern Khorasan Province of Iran (چکیده)
226 - Effects of Crop Density and Irrigation Management on Water Productivity of Rice Production in Northern Iran: Field and Modeling Approach (چکیده)
227 - تاثیر خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه در مقادیر و زمان های مصرف نیتروژن (چکیده)
228 - بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی (Sinapis arvensis) و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف نیتروژن (چکیده)
229 - اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در گندم پاییزه (چکیده)
230 - مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی (چکیده)
231 - مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (چکیده)
232 - Effect of irrigation and organic manure on Khorasan thyme(Thymus transcaspicus Klokov (چکیده)
233 - Climatic Suitability of Growing Summer Squash (Cucurbita pepo L.) as a Medicinal Plant in Iran (چکیده)
234 - واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا (چکیده)
235 - Effects of precipitation and temperature on crop production variability in northeast Iran (چکیده)
236 - آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت (چکیده)
237 - Comparison of Climate Change Scenarios and GCM Models for Kashafrood Basin of Iran (چکیده)
238 - AQUACROP SIMULATION YIELD RESPONSE OF WHEAT TO WATER AVAILABILITY IN SOUTH OF IRAN (چکیده)
239 - Germination Properties of Some Wild Medicinal Plants from Iran (چکیده)
240 - Seed germination and dormancy breaking techniques for Ferula gummosa and Teucrium polium (چکیده)
241 - اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزه (چکیده)
242 - اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (چکیده)
243 - اثر پتانسیل های مختلف محلول کلرور سدیم بر جوانه زنی بذر گندم رقم فلات (چکیده)
244 - پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری (چکیده)
245 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد وکارایی مصرف نور و آب کرچک (چکیده)
246 - The assessment of PERSIANN model as an alternative for interpolation methods toevaluate wheat rainfed yield (چکیده)
247 - بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران) (چکیده)
248 - بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) (چکیده)
249 - شاخص خشکی، پارامتر های اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم در شمال شرق ایران (چکیده)
250 - Comparison of Pattern Recognition, Artificial Neural Network and Pedotransfer Functions for Estimation of Soil Water Parameters (چکیده)
251 - Association between climate indices, aridity index, and rainfed crop yield in northeast of Iran (چکیده)
252 - Applicability of AgMERRA forcing dataset to fill gaps in historical in-situ (چکیده)
253 - بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران (چکیده)
254 - بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (چکیده)
255 - Evaluation of Freezing Tolerance of Hexaploid Triticale Genotypes under Controlled Conditions (چکیده)
256 - Horizontal and vertical distribution of weed seed bank in Saffron (Crocus sativus L.) fields. (چکیده)
257 - Effects of site-specific and conventional herbicide application on spatial and temporal variability of Cardaria draba (L.) population. (چکیده)
258 - بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند (چکیده)
259 - تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه علفهای هرز (چکیده)
260 - ارزیابی کارایی مدل های رشد، نمو گیاهان زراعی در شرایط افزایش CO2 (چکیده)
261 - بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (چکیده)
262 - Hydropriming and Osmopriming Effects on Cumin Seeds Germination (چکیده)
263 - Can peak-LAI be used as an appropriate index to estimate wheat performance (چکیده)
264 - Rainfed crop production and its association with precipitation, temperature and sea surface temperature anomalies (چکیده)
265 - Does Hydro and Osmo-Priming Improve Fennel (Foeniculum vulgare) Seeds Germination and Seedlings Growth (چکیده)
266 - ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهواز (چکیده)
267 - مدلی برای شبیه سازی نمو گیاهان زراعی (چکیده)
268 - WheatPot: A simple model for spring wheat yield potential (چکیده)
269 - Growth and development of cotton (Gossypium hirsutum L.) in response to CO2 enrichment under two different temperature regimes (چکیده)
270 - Evaluation of Freezing Tolerance of Two Fennel (Foeniculum vulgarL.) Ecotypes Under Controlled Conditions (چکیده)
271 - Interaction of water and nitrogen on maize grown for silage (چکیده)
272 - Interactive effects of elevated [CO2] and temperature on long season and short season peanut cultivars (چکیده)
273 - Photothermal impact on maize performance: a simulation approach (چکیده)
274 - Modelling the Interactive Effects of CO2 and N on Rice Production Performance (چکیده)
275 - Effect of irrigation frequency and planting density on herbage biomass and oil production of Thyme (Thymus vulgaris) and Hyssop-Hyssopus officinalis (چکیده)
276 - ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (چکیده)
277 - evaluation of the effects of the fallow forage barley and sugarbeet forage barley rotations on density and distribution of weeds (چکیده)
278 - Predicting realizations of daily weather data for climate (چکیده)
279 - Using pattern recognition for estimating cultivar coefficients of a (چکیده)
280 - مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک (چکیده)
281 - ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد (چکیده)
282 - Soil seed bank and seedling populations of Hordeum murinum and Cardaria draba in saffron fields (چکیده)
283 - Gene-based modelling for rice: An opportunity to enhance the simulation of rice growth and development? (چکیده)
284 - اثرات مقدار بذر و كود نيتروژن بر رقابت خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) باگندم پاييزه (Triticum aesti (چکیده)
285 - ديده باني فصلي علفهاي هرز يك مزرعه چغندرقند در شرايط مشهد (چکیده)
286 - تأثير سه سيستم تاوب بر روي تنوع و پراكنش بانك بذر جوامع علف هاي هرز (چکیده)
287 - مطالعه پويايي مكاني جمعيت هاي علف هرز يك مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتيستيك (چکیده)
288 - تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژن (چکیده)
289 - ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان (چکیده)
290 - assessing the potential of an underutilized crop-a case study using bambara groundnut (چکیده)
291 - application of the ceres-wheat model for whithin-season prediction of winter wheat yield in the unit (چکیده)
292 - computer simulation models and gene function prediction (چکیده)
293 - سنجش كارايي سه مدل تجربي در پيشگويي افت عملكرد ذرت در شرايط رقابت با علف هرز تاح خروس (amaranthus re (چکیده)
294 - شبيه سازي اثر نيتروژن خاك بر توليد چغندر قند (چکیده)
295 - شبيه سازي كامپيوتر و پيش بيني عملكرد ژن ها (چکیده)
296 - BAMnut : مدل شبيه سازي رشد و نمو بادام زميني بامبارا (چکیده)
297 - توليد و تسهيم ماده خشك تاج خروس در كشت خالص و مخلوط با ذرت1 (چکیده)
298 - Yield and seed quality of Plantago ovata and Nigella sativa under differen irrigation treatments (چکیده)
299 - Weather Analogue: A tool for lead time simulation of daily weather data based on modified K-nearest-neighbor approach. Env. Modeling and Software 23, 703-713. (چکیده)