بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Danesh Mesgaran


موارد یافت شده: 538

1 - تاثیر برخی از ریز مغذی ها در دوره انتقال گاوهای شیرده در شرایط تنش گرمایی بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر تولیدی (چکیده)
2 - Productive and metabolic responses of Holstein dairy calves to different milk dry matter concentrations and two free water provision schedules (چکیده)
3 - تاثیر ترکیبات متفاوت با ویژگی بافری بر سرنوشت نیتروژن یره‌های با نسبت‌های متفاوت علوفه به مواد متراکم در شرایط برون تنی (چکیده)
4 - Rumen‐protected l‐carnitine supplementation during mating period altered metabolic status and reproductive performance of ewes (چکیده)
5 - تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن (چکیده)
6 - کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی (چکیده)
7 - بررسی قابلیت هضم انواع خلر فرآوری شده در سیستم تولید گاز و محیط شکمبه و روده در شرایط برون تنی (چکیده)
8 - تأثیر سطوح مختلف ساپونین بر گوارش پذیری، فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
9 - Rumen-protected zinc–methionine dietary inclusion alters dairy cow performances, and oxidative and inflammatory status under long-term environmental heat stress (چکیده)
10 - Toward Modeling the In Vitro Gas Production Process by Using Propolis Extract Oil Treatment: Machine Learning and Kinetic Models (چکیده)
11 - Effect of processed barley grain on in vitro rumen fermentation and fate of nitrogen6 metabolism (چکیده)
12 - Diets containing processed barley grain as a potential rumen bypass starch source enhance productive responses of lactating Holstein dairy cows (چکیده)
13 - Peripartal Rumen-Protected L-Carnitine Manipulates the Productive and Blood Metabolic Responses in High-Producing Holstein Dairy Cows (چکیده)
14 - Evaluation of dietary supplementation of B vitamins and HMBi on fermentation kinetics, ruminal or post-ruminal diet digestibility using modified in vitro techniques (چکیده)
15 - اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر جمعیت کل باکتری ها، متانوژن ها و پروتوزوآ در شرایط برون تنی (چکیده)
16 - بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز دانه خلر فرآوری شده با روش های مختلف حرارتی (چکیده)
17 - اثر دانه خلر فرآوری شده (آسیاب شده و اکسترود شده) به جای کنجاله سویا در استارتر بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
18 - تاثیر مقادیر متفاوت الیاف گوارش ناپذیر غیر محلول در شوینده خنثی و شکل فیزیکی خوراک آغازین بر ویژگیهای تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
19 - مبانی نوین ارزش گذاری پروتیین در تولی شیر (چکیده)
20 - اثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیرخوار نژاد هلشتاین (چکیده)
21 - In Vitro Effect of the Inorganic Buffers in the Diets of Holstein Dairy Cow Varying in Forage: Concentrate Ratios on the Rumen Acid Load and Methane Emission (چکیده)
22 - ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذبهای سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجههای تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
23 - تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی (چکیده)
24 - Performance of Holstein Calves, Heifers and First‐Lactating Cows Fed Starter Diets with Different Protein Levels and Types of Soybean Meal (چکیده)
25 - Effect of Feeding of Various Types of Soybean Meal and Differently Processed Barley Grain on Performance of High Producing Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
26 - کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنی (چکیده)
27 - In vitro Effect of Essential Oils on Rumen Fermentation and Microbial Nitrogen Yield of High Concentrate Dairy Cow Diet (چکیده)
28 - Invitro Utilizable Crude Protein at the Duodenum of Dairy Cows of Various Ecotypes of Kochia scoparia Fertilized with Nitrogen (چکیده)
29 - The effect of adding ethanolic saffron petal extract and vitamin E on growth performance, blood metabolites and antioxidant status in Baluchi male lambs (چکیده)
30 - Radon transfer from water to milk (چکیده)
31 - Evaluation of Potential New Opportunities for Herbal Plants as Natural Products on Rumen Fermentation Patterns in vitro (چکیده)
32 - تعیین مقدار رادون و سایر فراسنجه های موثر بر کیفیت شیرهای پاستوریزه ی موجود در بازار کرمان (چکیده)
33 - Milk Production and Composition, and Intake of Holstein Lactating Cows Fed Diets with Partial Substitution of Soybean Meal with Flaked Field Pea (چکیده)
34 - عملکرد برههای پرواری بلوچی تغذیه شده با جیرههای حاوی سیلاژ پوسته و ضایعات آلوی عمل آوری شده با اوره (چکیده)
35 - Effects of Adding Coated Urea on in vitro Gas Production of Dairy Cow (چکیده)
36 - In vitro effect of heat processed flaxseed on ruminal fermentation and methane emission response (چکیده)
37 - The impact of silage additives on undigested NDF and potential digestible NDF of corn, whole barley and alfalfa silages (چکیده)
38 - Effect of various silage additives applied in corn, alfalfa and whole barley on in vitro duodenum utilizable crude protein in dairy cows (چکیده)
39 - Effect of varying sources of protein in glucogenic dairy diets on in vitro rumen microbial nitrogen yield (چکیده)
40 - Effect of using RumenBuff plus® on in vitro duodenal utilizable crude protein of two glucogenic diets (چکیده)
41 - Effects of saffron petals ethanolic extract and vitamin E on plasma antioxidant status in Baluchi male lambs (چکیده)
42 - To estimate intestinal truly absorbed protein of alfalfa hay and alfalfa silage using new Dutch System (DVE/OEB) (چکیده)
43 - Altering undigested neutral detergent fiber through additives applied in corn, whole barley crop, and alfalfa silages, and its effect on performance of lactating Holstein dairy cows (چکیده)
44 - رهیافت های کاربردی برون رفت چالش تغذیه نیتروزن در گاوهای شیری (چکیده)
45 - Rumen Fermentation Responses to Dairy Diets Differing in Protein Degradation Potential and Processed Barley Grain (چکیده)
46 - Comparing Logistic and Michaelis-Menten Multiphasic Models for Analysis of in vitro Gas Production Profiles of some Starchy Feedstuffs (چکیده)
47 - The Effects of Phenolic Compounds in Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Fermentation, Methane Production and Microbial Population (چکیده)
48 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام با نسبت بهینه پروتئین تجزیه پذیر به غیر تجزیه پذیر شکمبه ای بر روی تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی (چکیده)
49 - تعیین ارزش غذایی گلبرگ زعفران با استفاده ازتکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
50 - Effect of Supplementing Mixed Plant Essential Oils on Milk Yield and Composition, Ruminal Fermentation, and Candidate Blood Parameters of Holstein Lactating Dairy Cows (چکیده)
51 - Enhancing gastrointestinal health in dairy cows (چکیده)
52 - Effect of Varying Sources of Energy and Protein in Glucogenic a nd Lipogenic Dairy Diets on in Vitro Rumen Microbial Nitrogen Yield and Duodenal Utilizable Crude Protein (چکیده)
53 - Mitochondrial biogenesis and PGC-1α gene expression in male broilers from ascites-susceptible and -resistant lines (چکیده)
54 - آثار جایگزینی کنجاله سویای فرآوری‌شده با کنجاله سویا در سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر عملکرد گاوهای شیرده در تنش حرارتی خفیف (چکیده)
55 - تاثیر افزودن اوره و ترکیبات محرک تخمیر به سیلاژ تفاله چغندر قند بر فراسنجه های تولید گاز برون تنی شکمبه ای (چکیده)
56 - بررسی تاثیر افزودن اوره و ملاس یا شیره نبات بر خصوصیات شیمیایی و کیفی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی وکیوم (چکیده)
57 - Effect of Physical Processing of Pea (Pisum sativum) on Nitrogen Fractionation and Intestinal Protein Digestion (چکیده)
58 - تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن (چکیده)
59 - تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن سکوم برداری شده (چکیده)
60 - Influence of barley grain treated with alkaline compounds or organic extracts on ex vivo site and extent of digestion of starch (چکیده)
61 - Effect of Additives on In Vitro Intestinal Utilizable Crude Protein in Dairy Cows and Mobile Bag Nutrient Digestibility of Corn, Alfalfa and Whole Barley Silages (چکیده)
62 - اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام (چکیده)
63 - In Vitro Yield of Microbial-N from Fermentation of Glucogenic and Lipogenic Diets Provided by Different Sources of Rumen Degradable Amino Acids (چکیده)
64 - Effects of pyrimidine nucleosides on growth performance, gut morphology, digestive enzymes, serum biochemical indices and immune response in broiler chicken (چکیده)
65 - Effect of purine nucleosides on growth performance, gut morphology, digestive enzymes, serum profile and immune response in broiler chicken (چکیده)
66 - The Effects of Various Essential Oils of Medical Plant Seeds and Spices on Digestion Characteristics and Population Changes of Ruminal Anaerobic Fungi in in vitro Condition (چکیده)
67 - EVALUATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AND TOTAL PHENOLIC OF HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF SAFFRON PETAL (چکیده)
68 - Combination of purine and pyrimidine nucleosides influences growth performance, gut morphology, digestive enzymes, serum biochemical indices and immune functions in broiler chickens (چکیده)
69 - The Effect of Spent Mushroom Substrate on Blood Metabolites in Kurdish Male Lambs (چکیده)
70 - A novel approach to determine synchronization index oflactating dairy cow diets with minimal sensitivity to random variations (چکیده)
71 - Effect of Brown Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Gas Production (چکیده)
72 - optiimizing a method of separation and determination of purin ...... (چکیده)
73 - plasma methionin lysine concentrations of early kactation cows fed diet cocentration raw or roastaed iranian soybean varicty (چکیده)
74 - Interactive effects of temperature and dietary supplementation of arginine or guanidinoacetic acid on nutritional and physiological responses in male broiler chickens (چکیده)
75 - The Effect of Herbal Plant Mixture (HPM) on Gas Production Kinetics in In Vitro (چکیده)
76 - تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی (چکیده)
77 - تاثیر افزودن مخلوط آنزیمی ناتوزایم به جیره های کاملا مخلوط بر فراسنجه های تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی (چکیده)
78 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده (چکیده)
79 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی (چکیده)
80 - اوره کند رهش، تامین کننده نیتروژن مورد نیاز در شکمبه (چکیده)
81 - In vitro Ruminal Acid Load and Methane Emission Responses to Supplemented Lactating Dairy Cow Diets with Inorganic Compounds Varying in Buffering Capacities (چکیده)
82 - (Effect of Peppermint Essential Oil versus a Mixture of Formic and Propionic Acids on Corn Silage Volatile Fatty Acid Score (چکیده)
83 - Modelling Anaerobic Digestion of Cow Manure to predict Methane Flow Rate (چکیده)
84 - Dose‐Response Effects of Various Rumen Microbial Modifier Essential Oils on Protein Degradation Using in vitro Gas Production Technique (چکیده)
85 - Risk factors affecting the culling of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
86 - ارزیابی تغییزات فصلی بز تزکیب و تولید شیز گاوهای هلشتاین تغذیه شده با دانه کتان (چکیده)
87 - تاثیر فراوری سیلاژ یونجه با اسید فرمیک بر پروتئین حقیقی جذب شده در روده باریک (چکیده)
88 - بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی دانهی کتان و تأثیر آن بر متابولیسم و سیستم ایمنی گوسفند با استفاده از مدل برونتنی و درونتنی (چکیده)
89 - تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی (چکیده)
90 - تعییه تزکیب شیمیبیی ی ارسش غذایی گلبزگ سعفزان بب استفبد اس ریش کیس بَی وبیل وًی (چکیده)
91 - مقایس ریش اَی بزین تىی س مزحل ای آوزیمی ی بخص بىذی ویتزیژن بزای تخمیه ویتزیژن غیز قابل استفاد مىابع خ رًاکی وطخ اًرکىىذگان (چکیده)
92 - Bassia ( تأثیر مرحله رشد بلوغ گیاه بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری شکمبه ای علوفه کوشیا اسکوپاریا با استفاده از روش های برون تنی )scoparia (L.) A.J.Scott (چکیده)
93 - بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی (چکیده)
94 - تاثیر اسانسهای گیاهی آویشن، پونه و مرزه بختیاری بر فراسنجههای تولید گاز و تولیدنیتروژن میکروبی در شرایط برون تنی (چکیده)
95 - تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی (چکیده)
96 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده (چکیده)
97 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی (چکیده)
98 - بررسی کنش تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا و فرآوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های تخمیرپذیری و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک (چکیده)
99 - تاثیر فراوری دانه جو پرک شده در مقابل آردی بر تولید پروتئین میکروبی حاصل از جیره های گلوکوژنیک و مقایسه (چکیده)
100 - Effects of eCG in Milking Dairy Cows with High Levels of BUN and Synchronized with Ovsynch Protocol (چکیده)
101 - اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
102 - Effect of Essential Oils of Various Plants as Microbial Modifier to Alter Corn Silage Fermentation and in vitro Methane Production (چکیده)
103 - Rumen Degradability and Model Prediction of Nutrient Supply to Ruminants from Different Processed Soybean Meals (چکیده)
104 - Effect of dietary sugar concentration and sunflower seed supplementation on lactation performance, ruminal fermentation, milk fatty acid profile, and blood metabolites of dairy cows (چکیده)
105 - In vitro Estimation of Microbial Nitrogen Production and Ruminal Fermentation Responses to Levels and Applying Duration of a Commercial Enzyme Mixture (چکیده)
106 - Effects of supplementation of active dried yeast and malate during sub-acute ruminal acidosis on rumen fermentation, microbial population, selected blood metabolites, and milk production in dairy cows (چکیده)
107 - کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان (چکیده)
108 - fermentation pattern of alfalfa hay and ulva fasciata using in gas production technique (چکیده)
109 - to compare intestinal available protein of Ulva fasciata with alfalfa hay using a new gas technique (چکیده)
110 - تاثیر تنش های مدیریتی، تغذیه ای و محیطی بر تولید شیر گاوهای هلشتاین (چکیده)
111 - اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری (چکیده)
112 - مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه (چکیده)
113 - Truly absorbed protein in the small intestine content of alfalfa hay harvestedat various blooming (چکیده)
114 - Truly absorbed protein in the small intestine content of alfalfa hay harvestedat various blooming (چکیده)
115 - Truly Absorbed Microbial Protein Synthesis, Rumen Bypass Protein, Endogenous Protein, and Total Metabolizable Protein from Starchy and Protein-Rich Raw Materials: Model Comparison and Predictions (چکیده)
116 - تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین (چکیده)
117 - اثر برخی اسانس های گیاهی بر تجزیه پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین (چکیده)
118 - Crude Protein Fractions and in vitro Gas Production of Alfalfa Silages Treated with Pistachio by‐Products Extract  (چکیده)
119 - Effect of Dietary Crude Protein Level on UT‐B Expression and Nitrogen Efficiency in Growing Baluchi Male Lambs Fed Low or High Concentrate Diets (چکیده)
120 - The effect of chemical processing of soybean meal on in vitro ruminant intestinal available protein (چکیده)
121 - اثر مرحله گلدهی بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک یونجه خشک (چکیده)
122 - بررسی تولید گاز علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی (چکیده)
123 - اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه برنج در شرایط برون تنی (چکیده)
124 - تأثیر ظرفیت بافری مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه ای جیره های با نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی (چکیده)
125 - MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE (چکیده)
126 - The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique (چکیده)
127 - اثر نسبتهای مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های بلوچی در حال رشد (چکیده)
128 - Effects of sucrose and sunflower oil addition to diet of Saanen dairy goats on performance and milk fatty acid profile (چکیده)
129 - The effect of polyvinyl polypyrrolidone, polyethylene glycol and urea on polyphenolic compounds and in vitro gas production of pomegranate seed and peel (چکیده)
130 - Extraction of Phenolic Compounds and Tannins from Pistachio By-products (چکیده)
131 - Using DVE/OEB System to Predict Protein Value of Soybean Meal, Yasmino Max® and Fishmeal for Ruminants (چکیده)
132 - Evaluation of Antioxidative Efficacy of Treated Linseed using In Vitro Rumen Culture (چکیده)
133 - Fermentation Characteristics and Aerobic Stability of Triticale Silage Treated with Formic Acid or a Mixture of Formic and Propionic Acids (چکیده)
134 - In vitro Effect of Garlic Oil and Turmeric Extract on Methane Production from Gas Test Medium (چکیده)
135 - Thyme and cinnamon essential oils: Potential alternatives formonensin as a rumen modifier in beef production systems (چکیده)
136 - Effect of Some Plant Essential Oils on In vitro Ruminal Methane Production and on Fermentation Characteristics of a Mid-forage Diet (چکیده)
137 - In vitro Rumen Fermentation and Gas Production: Influence of Different by-productFeedstuffs (چکیده)
138 - Effects of essential oils, yeast culture and malate on rumen fermentation, blood metabolites, growth performance and nutrient digestibility of Baluchi lambs fed high‐concentrate diets (چکیده)
139 - تأثیر نوع منبع کربوهیدرات غیرالیافی بر تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابت (چکیده)
140 - Influence of sodium hydroxide treatment of barley grain on in vitro rumen gas production and microbial-N yield (چکیده)
141 - In vitro effect of the adding of sodium hydroxide on rumen gas production of whole barley grain (چکیده)
142 - تعیین ترکیب شیمیایی علوفه هیدروپونیک جو (چکیده)
143 - تاثیر اسانس گیاهان رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز جیره با نسبت های مختلف کنسانتره به علوفه در شرایط برون تنی (چکیده)
144 - اثر اسانس های گیاهی رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز خوراک های دان های در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
145 - اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه جو در شرایط برون تنی (چکیده)
146 - مقایسه بخشهای نیتروژندار برخی مواد خوراکی غنی از پروتئین عبوری با استفاده از روش CNCPS (چکیده)
147 - ارزیابی ارزش پروتئین برخی از مواد خوراکی غنی از نیتروژن با استفاده از روش نوینDVE/OEB (چکیده)
148 - تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری ارقام مختلف جو ایران با روش in situ (چکیده)
149 - تاثیر مکمل نمودن اسانسهای گیاهی در جیره بر تغییرات روزانه pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه گاوهای نر هلشتاین (چکیده)
150 - تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری نشاسته ارقام مختلف جو ایران با روش برون تنی (چکیده)
151 - تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی بر تولید و ترکیبات شیر و غلظت آفلاتوکسین M1 شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
152 - تاثیر مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
153 - Comparison of Truly absorbed protein in the small intestine (DVE) and balance between the rumen available N and fermentable energy (OEB) content of various feed protein sources (چکیده)
154 - Effects of saffron (Crocus sativus) petal ethanolic extract on hematology, antibody response, and spleen histology in rats (چکیده)
155 - Effect of Level and Duration of Application of a Commercial Enzyme Mixture on In Vitro Ruminal Fermentation Responses of a Mid-Forage Total Mixed Ration (چکیده)
156 - EFFECT OF CUMIN AND OREGANO ESSENTIAL OILS Effect of Cumin and Oregano Essential Oils AT THREE DIFFERENT CONCENTRATIONS ON IN VITRO GAS PRODUCTION PARAMETERS OF CORN SILAGE (چکیده)
157 - INFLUENCE OF SODIUM HYDROXIDE TREATMENT OF BARLEY GRAIN ON IN VITRO APPARENT AND TRUE SUBSTRATE DEGRADABILITY AND MICROBIAL-N PRODUCTION (چکیده)
158 - Effects of timing to start lipogenic diet on productive and reproductive responses in periparturient dairy cows (چکیده)
159 - مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایش (چکیده)
160 - Dose response effects of some Iranian native essential oils on in vitro ruminal methane production (چکیده)
161 - Effect of level of Natuzyme@ on methane production in diets with varoius forage sources (چکیده)
162 - Nutritional evaluation of several extruded linseed product by in vitro gas production technique (چکیده)
163 - Effect of microwave irradiation on in vitro gas production parameters of linseed (چکیده)
164 - Extraction of Phenolic Compounds and Tanninsfrom Pistachio By-products (چکیده)
165 - In Vitro Rumen Fermentation Characteristics of Intact or Oil Free of Various Protein Sources (چکیده)
166 - In vitro Effect of Increasing Levels of Natuzyme® on Fermentation Responses of Corn Silage Based Diet (چکیده)
167 - Ideal ratio of threonine to lysine in straight-run Cobb 500 broiler chickens from 15 to 28 d of age predicted from regression and broken-line models (چکیده)
168 - ساخت و ارزیابی کیت اندازه‌گیری ایمونوگلبولین G با استفاده از نانوذرّات پارامغناطیسی اکسید آهن (چکیده)
169 - In vitro usage of various non-organic compounds to subdue acidogenic value and enhance the fermentation of alfalfa hay based diets by mixed rumen microbiota. (چکیده)
170 - اثرات عصاره ی الکلی گلبرگ زعفران ( Crocus sativus L) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نر (چکیده)
171 - Effect of Aflatoxin B1 on in vitro Rumen Microbial Fermentation Responses Using Batch Culture (چکیده)
172 - Characterisation and Pattern of Culling in Holstein Dairy Cows in Torbat-E-Jam Area, Northeast of Iran (چکیده)
173 - Comparison of two methods estrus synchronization by CIDR and sponge along with PMSG various levels on Baloochi ewes on reproductive performance in breeding season (چکیده)
174 - Effect of Esterified Glucomannan on Carryover of Aflatoxin from Feed to Milk in Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
175 - Effect of Dietary Energy Source on Ruminal Fermentation, Venous Blood Gases and Various Blood Metabolites of Baluchi Sheep (چکیده)
176 - مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش (چکیده)
177 - برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه های گوشتی راس 308 وکاب 500 (چکیده)
178 - Influence of prolonged vs. Instant use of Natuzyme® on in vitro fermentation of two ruminant s diets (چکیده)
179 - The Effects of Thyme and Cinnamon Essential Oils on Performance, Rumen Fermentation and Blood Metabolites in Holstein Calves Consuming High Concentrate Diet, (چکیده)
180 - بررسی اثر مقادیر مختلف کربوهیدرات غیر فیبری در جیره قبل از زایش بر پروفیل متابولیکی گاوهای شیرده هلشتاین در بعد از زایش (چکیده)
181 - فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین یونجه ی خشک و پودر ماهی به روش نوین برون تنی (چکیده)
182 - تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر فاکتورهای خونی بره های نر بلوچی (چکیده)
183 - فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین کنجاله ی سویا و کنجاله ی کلزا در شرایط برون تنی (چکیده)
184 - اثر اسانس های گیاهی آویشن ودارچین بر عملکرد، فراسنجه های تخمیری شکمبه و متابولیت های خونگوساله های پرواری تغذیه شده با جیره های حاوی مواد متراکم بالا (چکیده)
185 - اثر استفاده از ضایعات کشمش بر فراسنجه های خونی میش های بلوچی (چکیده)
186 - Microscopic Studies and Molecular Identification of Ruminal Zygomycytes Fungi in Sheep (چکیده)
187 - تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
188 - اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی (چکیده)
189 - اثر افزودن روغن کانولا در آب آشامیدنی گاوهای دوره ی انتقال بر متابولیت های خونی (چکیده)
190 - اثر افزودن روغن گلیسرول و کانولا در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری در دوره ی انتقال (چکیده)
191 - بررسی تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بره های نر بلوچی (چکیده)
192 - پروفیل اسیدهای چرب شیر میش های بلوچی تغذیه شده با مقادیر مختلف ضایعات کشمش (چکیده)
193 - بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
194 - Practical Application of Diets Rich in Ground Linseed to Enhance Omega-3 Milk Production in Holstein Dairy Farms Located in Northeast Iran (چکیده)
195 - Milk production, milk fatty acid composition, and blood biochemical parameters of Holstein dairy cows fed whole or ground flaxseed instead of extruded soybeans in the first half of lactation (چکیده)
196 - Comparative effects of glucogenic and lipogenic diets on milk production and blood responses of dairy Holstein cows in transition period (چکیده)
197 - Effect of mastitis during the first lactation on production and reproduction performance of Holstein cows (چکیده)
198 - برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
199 - اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﺎو ﻫﺎی ﺗﺎزه زای ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ (چکیده)
200 - Effect of drying temperature on in vitro gas production and energy content of wheat dried distillers grains using mixed rumen micro-biota obtained from Holstein steers (چکیده)
201 - استفاده از کاه جو خیسیده شده و یونجه در جیره گاوهای شیرده (چکیده)
202 - Effect of Diet Containing Different Amount of Wheat Dried Distillers’ Grain as a Substitute for Alfalfa Hay on Holstein Lactating Cow Responses (چکیده)
203 - Effects of dry period length on milk yield and composition, blood metabolites, follicular dynamics and complete blood count in Holstein dairy cows (چکیده)
204 - Effect of Supplementation of Fish and Canola Oil in the Diet on Milk Fatty Acid Composition in Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
205 - Effects of Two Halophytic Plants (Kochia and Atriplex) on Digestibility, Fermentation and Protein Synthesis by Ruminal Microbes Maintained in Continuous Culture (چکیده)
206 - Evaluation of the effect of fat content of sunflower meal on rumen fungi growth and population by direct (quantitative competitive polymerase chain reaction) and indirect (dry matter and neutral detergent fibre disappearance) methods (چکیده)
207 - تخمین فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و دیواره سلولی و تولید گاز پوسته الیاف دار دانه پنبه (شولوخه) عمل آوری شده با هیدروکسید سدیم (چکیده)
208 - Effect of climate on the in vitro first-order ruminal disappearance kinetics of dry matter in grain of semi-arid native barley cultivars (چکیده)
209 - To Determine Protein Degradation of Alfalfa Hay Using in Vitro Gas Production Technique (چکیده)
210 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet Supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation (چکیده)
211 - مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی (چکیده)
212 - تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
213 - Effect of drying temperature on in vitro gas production and energy content of wheat dried distillers’ grains using mixed rumen micro-biota obtained from Holstein steers (چکیده)
214 - Fermentation Characteristics, In Situ Rumen Degradation and Nutritional Value of Whole Crop Barley Ensiled with Microbial Inoculant or Ammonium Propionate for Lactating Dairy Holstein Cows (چکیده)
215 - Fermentation Characteristics, In Situ Rumen Degradation and Aerobic Stability of Whole Crop Barley Ensiled with Urea or Aqueous Ammonia (چکیده)
216 - The effects of some essential oils on ruminal fermentation in Baloochi lambs (چکیده)
217 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
218 - The Effect of glucogenic and lipogenic diets on blood metabolites of Baloochi sheep (چکیده)
219 - The effects of garlic oil (Allium sativa), turmeric powder (Curcuma longa Linn) and Monensin on Total apparent digestibility of nutrients in Baloochi lambs (چکیده)
220 - Effect of various medicinal plant essential oils obtained from semi-arid climate on rumen fermentation characteristics of a high forage diet using in vitro batch culture (چکیده)
221 - تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن (چکیده)
222 - Effects of the inclusion of dried molassed sugar beet pulp in a low-forage diet on the digestive process and blood biochemical parameters of Holstein steers (چکیده)
223 - Effects of the source of non-fiber carbohydrates on in vitro first order ruminal disappearance kinetics of dry matter and NDF of various feeds (چکیده)
224 - Effect of semi-arid native fennel (Foeniculuim vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of various ruminant fiber source feeds (چکیده)
225 - Effects of feeding whole or physically broken flaxseed on milk fatty acid profiles of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
226 - In vitro effect of oil content of various protein sources on ruminal protein fermentation (چکیده)
227 - Effects of Trogonella foenum-graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
228 - Hematological and plasma biochemical parameter responses of white Wistar rats received intraperitoneal injection of Achilla Eriophora essential oil (چکیده)
229 - Effect of dry period length. and lipogenic vs. glucogenic diets on dry matter intake. milk production and composition in Holstein dairy cows (چکیده)
230 - Bulk density, chemical composition and in vitro gas production parameters of Iranian barley grain cultivars grown at different selected climates (چکیده)
231 - Whole crop barley silage characteristics treated with sugar beet molasses or dried sugar beet pulp (چکیده)
232 - Chemical composition and In situ dry matter degradation of whole crop barley silage treated with urea or anhydrous ammonia (چکیده)
233 - The effects of glucogenic and lipogenic diets on plasma glucose and urea nitrogen concentration of Baloochi sheep (چکیده)
234 - In vitro effect of non-fiber carbohydrates on gas production parameters of various fibrous feeds (چکیده)
235 - The effect of supplementation with monensin, garlic oil or turmeric powder on rumen pH and ammonia-N concentration responses of sheep (چکیده)
236 - The effect of various semi-arid native plant essential oils on in vitro acid load of a low forage diet (چکیده)
237 - Effect of various semi-arid medicinal plant essential oils on in vitro ruminal methane emission and feed fermentation efficiency. (چکیده)
238 - Effects of semi-arid medicinal herb essential oils on growth of pure culture of Butyrivibrio fibrisolvens SH13. (چکیده)
239 - Effect of air temperature of a tower heat-dryer on in vitro digestibility of organic matter and metabolozable energy content of brewer s grain (چکیده)
240 - Effects of the timing of initiation of glucogenic diet on performance of transition Holstein dairy cows (چکیده)
241 - Effects of Trogonella foenum graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
242 - استفاده از اسید تانیک برای محافظت دانه جو از تخمیر شکمبه ای (چکیده)
243 - Influence of Protein Sources with Different Degradability on Performance, Ruminal Fermentation, Blood Metabolites and Protozoal Population in Lactating Dairy Cows (چکیده)
244 - The Effect of Heat or Heat-Xylose Processing on Nitrogen Fractions and <I>in Situ</I>/<i>In Vitro</i> Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Guar Meal (چکیده)
245 - تاثیر کوشیا (Kochia scoparia) و آتریپلکس (Atriplex dimorphostegia) بر متابولیت های خون و فراسنجه های ادرار گوسفندان بلوچی (چکیده)
246 - Effects of Diets Containing Monensin, Garlic Oil or Turmeric Powder on Ruminal and Blood Metabolite Responses of Sheep (چکیده)
247 - Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Chemically Treated Alfalfa Silage and the Effect of the Silage Containing Diets on Performance of Holstien Lactating Dairy Cows (چکیده)
248 - تعیین مصرف اختیاری و متابولیتهای خون بره های تغذیه شده با تیمارهای مختلف سیلاژ برگ و طوقه چغندر قند (چکیده)
249 - تاثیر جایگزینی تفاله پرک ملاس چغندر قند به جای دانه جو در جیره های کم علوفه بر ویژگی های تخمیر شکمبه گوساله های نر هلشتاین (چکیده)
250 - تاثیر فراوری فیزیکی بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و الیاف تفاله چغندر قند با استفاده از روش درون کیسه ای (چکیده)
251 - The Effects of Supplemented Diet with Fish Oil and Canola Oil during Transition Period to Early Lactation on Milk Yield, Dry Matter Intake, and Metabolic Responses of Early Lactating Dairy Cows (چکیده)
252 - اثر افزودن اوره بر روی میزان تانن و تولید گاز پوست انار سیلو شده (چکیده)
253 - تاثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
254 - تاثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برن تنی (in vitro) (چکیده)
255 - تاثیر اسانس های گیاهی بر بار اسیدی مایع شکمبه گوسفند در شرایط برون تنی (چکیده)
256 - تاثیر منابع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت در شکمبه بر گوارش پذیری ظاهری مواد مغذی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
257 - تاثیر منبع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت بر تخمیر، غلظت نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی در شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
258 - مقایسه دو روش تعیین قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در طیور (چکیده)
259 - The Effect of Fat Content of Chemically Treated Sunflower Meal On in vitro Gas Production Parameters Using Isolated Rumen Microbiota (چکیده)
260 - مقایسه ارزش غذایی ارقام مختلف جو با و بدون افزودن مکمل آنزیمی در تغذیه جوجه های گوشتی (چکیده)
261 - The determine of chemical characteristics and in vitro gas production parameters of chemically treated cottonseed hull (چکیده)
262 - Effects of Dry Period Length on, Milk production and Composition, Blood Metabolites and Complete Blood Count in subsequent Lactation of Holstein Dairy Cows (چکیده)
263 - اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی (چکیده)
264 - Quantification of Cellulolytic Bacteria Using In Vitro Culture Containing Treated or Untreated Cottonseed hulls Determined by Real-time Polymerase Chain Reaction (چکیده)
265 - ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه های تولید گاز ارقام مختلف دانه های جو ایران در شرایط برون تنی (چکیده)
266 - تاثیر خوراک های حاوی روغن سیر، پودر زردچوبه یا موننزین برpH ، غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و برخی از متابولیت های پلاسمای خون بره های نر بلوچی (چکیده)
267 - تأثیراسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
268 - تأثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برون تنی (in vitro ) (چکیده)
269 - Effect of Air Temperature of a Tower Heat-Dryer on In Vitro First Order NDF Disappearance Kinetics of Brewer s Grain (چکیده)
270 - In Situ Ruminal Degradation of Sesame (Sesamum indicu) Stover Treated with Sodium Hydroxide, Urea or Sulfuric Acid (چکیده)
271 - Effect of Black Pepper (Pepper Nigrum) Essential Oil on In Vitro Gas Production Parameters of Alfalfa Hay, Barley Grain or Sugar Beet Pulp (چکیده)
272 - In Vitro Effect of Peppermint (Mentha Piperita) Essential Oil on Gas Production Parameters of Wheat Straw Supplemented by Various Water Soluble Sugars or Starch (چکیده)
273 - The Effect of Supplemental Fish Oil and Canola Oil from Transition Period to Early Lactation on Immunology Responses in Early Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
274 - In situ Ruminal Degradation and in vitro Gas Production of Chemically Treated Sesame Stover (چکیده)
275 - Effects of Different Levels of Fish Oil and Canola Oil on Productive Performance of Holstein Dairy Cows (چکیده)
276 - اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
277 - اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید وترکیب شیر (چکیده)
278 - Digestible lysine requirements of staight-run broiler chickens from 15-28 days of age (چکیده)
279 - Digestible threonine needs of straighted-run broiler during the growing period (چکیده)
280 - Effect of dry period lengths on follicular dynamics in early lactation Holstein cows (چکیده)
281 - Effect of non-fiber carbohydrates on in vitro first order kinetics disappearance of cellulose (چکیده)
282 - Effect of Biological and Chemical Additives on Fermentation Responses and Degradation Characteristics of Whole Crop Barely Silage (چکیده)
283 - Impact of climate on chemical composition and in vitro organic matter digestibility of semi-arid barley grain varieties determined by gas production technique. (چکیده)
284 - Silage characteristics, and nutritive value of sugar beet tops and crown harvested by two different methods. (چکیده)
285 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation. (چکیده)
286 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on fungi populations in rumen fluid as determined by real time polymerase chain reaction in Holstein steers. (چکیده)
287 - Effect of supplemented diets with sucrose and/or starch on ruminal peptide-N concentration of Holstein steers. (چکیده)
288 - The effect of microwave irradiation on gas production parameters of cottonseed hulls using medium containing ruminal bacterial isolation (چکیده)
289 - An in vitro gas production technique to evaluate the effect of microwave irradiation on fermentation potential of cottonseed hulls using medium of ruminal fungal isolation (چکیده)
290 - Effect of cumin essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay, barley grain and sugar beet pulp. (چکیده)
291 - Effect of fennel (Foeniculume vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay supplemented with sucrose or starch (چکیده)
292 - In vitro effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil and non-fiber carbohydrates on gas production parameters of alfalfa (چکیده)
293 - تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ضایعات کارخانجات ماکارونی، رشته، بیسکویت، پفک، لپه پاک کنی و بوجاری لپه (چکیده)
294 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on productive performance of early lactating Holstein dairy cows (چکیده)
295 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed fish oil, canola oil, or their combination in early lactation (چکیده)
296 - The effect of high fat sunflower meal treated with formaldehyde and sodium hydroxide on milk yield and composition of Holstein dairy cows (چکیده)
297 - Chemical composition and dry matter degradability coefficients of Fennel seed (چکیده)
298 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
299 - Nitrogen fractionations, in situ ruminal degradation and post-ruminal crude protein disappearance of overheat and overheat-xylose processed guar meal (چکیده)
300 - Kinetic of in vitro gas production of high fat sunflower meal treated with sodium hydroxide and or formaldehyde by rumen bacteria+protozoa (چکیده)
301 - In vitro gas production parameters of chickpea (Cicer arietinum L.) by-product (چکیده)
302 - Effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil on in vitro gas production parameters of lucerne hay and cottonseed hulls (چکیده)
303 - The effect of non-fibre carbohydrates supplementation on methanogenesis bacteria and protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
304 - Effect of various Iranian native medicinal herbs or spices on in vitro ruminal disappearance of lucerne hay (چکیده)
305 - Use of real-time polymerase chain reaction assay for monitoring in vitro ruminal cellulolytic bacteria population as affected by non-structural carbohydrates (چکیده)
306 - In vitro gas production parameters of sesame (Sesamum indicum) straw treated with sodium (چکیده)
307 - Comparison of ruminal degradability models using the number of runs of sign of residuals (چکیده)
308 - Effect on animal performance of the source of energy (glucogenic vs. lipogenic) of early lactating dairy cow diets with similar content of metabolizable energy (چکیده)
309 - Artificial Neural Network Models of the Ruminal pH in Holstein Steers (چکیده)
310 - خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه غنی شده بااسید کلریدریک و اوره و تاثیر آنها بر ویژگیهای تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
311 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
312 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on complete blood count of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
313 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on follicular dynamics of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
314 - تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
315 - Effect of Different levels of fish oil and canola oil on in vitro and in vivo nutrient digesbility (چکیده)
316 - Effect of different Levels of Fish Oil and Canola Oil on in vitro Dry Matter and Organic Matter and Digestibility (چکیده)
317 - In vitro first order Kinetic Disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
318 - Variability in the chemical composition and in situ ruminal degradability of sugar beet pulp produced in north-east Iran (چکیده)
319 - Serum constituents and thyroid hormones in sheep fed koshia scoparia hay (چکیده)
320 - The effect of grain sources on in vitro rumen acid load of close-up dry cow diets (چکیده)
321 - Fertility response of high producing Iranian Holstein dairy cowse (چکیده)
322 - Effect of feeding diet containing fish oil and canola oil from transition period on milk production and components of Holstein cows in early lactation. (چکیده)
323 - اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولیدی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)
324 - The influence of exogenous enzyme, formaldehyde and/or sodium hydroxide on in vitro Gas Production parameters of sunflower meal (چکیده)
325 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
326 - تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده و یونجه با روش مستقیم و آزمایشگاهی (چکیده)
327 - ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین (چکیده)
328 - In situ ruminal degradation of sesame (Sesamum indicu) stover treated with sodium hydroxide and/or urea (چکیده)
329 - In vitro effect of non-fiber carbohydrate content of high forage dairy cow diets on ruminal acid load values (چکیده)
330 - Development and use of quantitative competitive PCR assays for relative quantifying rumen anaerobic fungal populations in both in vitro and in vivo systems (چکیده)
331 - Effect of diets supplemented by sucrose and/or starch on Ruminococcuse albuse populations in the rumen fluid of Holstein steers determined by real time-PCR (چکیده)
332 - The effect of propionic acid or propionate ammonium on chemical composition and in situ dry matter degradation of whole crop barley (چکیده)
333 - In situ dry degradation coefficients of whole crop barley silage treated with lactobacillus plantarum or mixed with pediococcus pentosaceus plus propionbacter freudenreichii (چکیده)
334 - Nutrient digestibility of Holstein steers fed diets containing different levels of nonforage fiber in a law forage diet (چکیده)
335 - Screening the activity of medicinal plants or spices on in vitro ruminal methane production (چکیده)
336 - Comparison of in vivo with in situ mobile bag and three step enzymatic procedures to evaluate protein disappearance of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
337 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان (چکیده)
338 - the effect of a shortened dry priod on follicular dynamic in early lactation Holstein cows (چکیده)
339 - Effects of a shortened dry period on milk production and composition in early lactating cows (چکیده)
340 - Influences of ensiling wet barley distillers grain with sugar beet pulp on lactating performance of dairy cows (چکیده)
341 - Ruminal dry matter degradation of sodium hydroxide treated cottonseed hulls using in situ technique (چکیده)
342 - The effect of various mechanical processing on in situ degradation of sugar beet pulp (چکیده)
343 - Voluntary feed intake, nutrient digestibility and rumen fermentation characteristics of Iranian Baluchi sheep fed Koshia scoparia (چکیده)
344 - The effect of supplementated diet by sucrose and/or starch on fibrobacter succinogenes population in ruminal fluid of Holstein steers determined by real-time PCR (چکیده)
345 - Effect of medicinal herbs or spices on in vitro ruminal nutrients disappearance of alfalfa hay (چکیده)
346 - Evaluation of nutritional value of barley distillers’ grain supplementing with different silage additives (چکیده)
347 - The evaluation of three ruminal degradability models using the plot of residuals against predicted values (چکیده)
348 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on milk yield, dry matter intake, and metabolic responses of earley lactating dairy cows (چکیده)
349 - The effect of concentrate to forage ratios on Ruminococcus albus population in rumen fluid of Holstein steers determined by real time PCR (چکیده)
350 - Chemical composition and in situ dry matter degradation of various organic acid treated whole crop barley silage (چکیده)
351 - Effect of Protein Sources of Isonitrogenous Whole Crop Barley Silage Based Diets on Perfonnance and Blood Metabolites of Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
352 - Effect of dry period lengths on complete blood count in early lactating Holstein cows (چکیده)
353 - Effect of diverse sire origins on first-parity performance in Iranian Holstein cows (چکیده)
354 - Effect of Different Rumen-degradable Carbohydrates on Rumen Fermentation, Nitrogen Metabolism and Lactation Performance of Holstein Dairy Cows (چکیده)
355 - In situ dry matter degradability coefficients of whole crop barley silage treated with Lactobacillus plantarum or mixed with Pediococcus pentosaceus plus Propionbacter freudenreichii (چکیده)
356 - استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
357 - Effects of Non-Fiber Carbohydrate on in vho First Order Kinetic Disappearance of Neutral Detergent Fiber and Neutral Detergent Insoluble Nitrogen of Wheat Bran (چکیده)
358 - Effect of Diet Containing a Variety of Iranian Rapeseed Meal (SLM sp.) on High Producing Lactating Holstein Cow Responses (چکیده)
359 - The Effect of Different Levels of Choline and Betaine on Broilers Performance and Carcass Characteristics (چکیده)
360 - Effect of Ensiled Barley Distillers Grains for Holstein Dairy Cows (چکیده)
361 - تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن (چکیده)
362 - The effect of fluctuations in rumen pH on protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
363 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on DMI, milk production and blood metabolites of high producing Iranian Holstein dairy cows in early lactation (چکیده)
364 - Effects of dry period length on follicular dynamics in early lactating Holstein cows (چکیده)
365 - Effects of dry period length on milk production and composition in early lactating Holstein cows (چکیده)
366 - The effect of different lightning programs on reproductive performance of native turkeys (چکیده)
367 - The effect of non-structural carbohydrate on in vitro first order disappearance kinetic of cellulose (چکیده)
368 - Effect of supplemented diet by sucrose and/ or starch on blood cholesterol and some hepatic enzymes in Holstein steers (چکیده)
369 - Chewing behaviour of Holstein steers fed diets containing different levels of non-forage fibre in a low forage diet (چکیده)
370 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on ruminal pH and ammonia nitrogen concentration of Holstein steers (چکیده)
371 - In vitro rumen fungi quantification in medium containing sodium hydroxide or formaldehyde treated sunflower meal using quantitative competitive PCR assay (چکیده)
372 - In vitro Gas Production Parameters of Sesame (Sesamum indicum) Stover Treated with Sodium Hydroxide and/or Urea (چکیده)
373 - Evaluation of barley distillers grains ensiled with or without molassed sugar beet pulp on feed intake and production of Holstein dairy cows (چکیده)
374 - Effect of different calving classes in the first calving on subsequent milk production in Holstein dairy cows (چکیده)
375 - Evaluation of a zero-order model to describe ruminal degradation kinetics of whole soybean incubated in situ (چکیده)
376 - Behavior analysis of a first order degradation model when fitting the nutrient ruminal disappearance data (چکیده)
377 - The effect of silver nano-particles (Nanosilver) on in vitro gas production of barley grain and lucerne hay (چکیده)
378 - Disappearance of dry matter and neutral detergent fibre (NDF) of sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by isolated mixed rumen bacteria using in vitro culture (چکیده)
379 - Evaluation of mathematical models to describe protein fraction degradation kinetics of various oilseed meals (چکیده)
380 - Determination of chemical composition and metabolizable energy of wastes of spaghetti, pasta, biscuit, crisp, chickpea pre-cleaning and chickpea screening plants (چکیده)
381 - Effects of shortened dry period on milk production and composition in early lactating Holstein cows (چکیده)
382 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
383 - Effect of alfalfa hay particle size and dry matter content of barley based diets on ruminal, faecal and blood measurements of dairy cows in early lactation (چکیده)
384 - The effect of processed full fat soybean on the performance in broiler chicks (چکیده)
385 - مقایسه ارزش غذایی کاه گندم و کاه جو با روش تولید گاز و in situ (چکیده)
386 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrateto alfalfa hay ratios (چکیده)
387 - The effect of rumen pH on dry matter degradation kinetics of alfaalfa using in situ technique (چکیده)
388 - Comparison of mathematical models to evaluate various ill situ ruminant feed crude protein degradation kinetics (چکیده)
389 - Comparison of ill-vitro enzyme procedure with the mobile nylon bag technique for estimating ruminal and post-ruminal disappearance of Iranian fced protein (چکیده)
390 - Chemical composition, and rumina! and post-ruminal protein disappearance of lucerne silage treated with formic acid (چکیده)
391 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
392 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
393 - The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR (چکیده)
394 - The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR (چکیده)
395 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
396 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
397 - The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique (چکیده)
398 - Sequence determination of 16s ribosomal RNA for ruminal ammoniabacters of Holstein cows (چکیده)
399 - تخمین نسبت ناپدید شدن شکمبه ای و بعد شکمبه ای پروتئین برخی از اقلام خوراکی با روش کیسه های نایلونی متحرک و روش آنزیمی (چکیده)
400 - Ruminal Peptide and Ammonia Nitrogen Concentrations in Holstein Steers Fed Diets Differing in Concentrate to Alfalfa Hay Ratios (چکیده)
401 - بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی (چکیده)
402 - مطالعه پتانسیل استفاده از اسید سولفوریک یا اسید فرمیک درعلوفه ذرت سیلو سده با اوره و تاثیر آن بر خصوصیات گاوهای شیر ده (چکیده)
403 - تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام (چکیده)
404 - The effect of rumen pH on ruminal lag time of protein degradation of various feeds (چکیده)
405 - Effect of close-up fat plus wheat grain supplementation on first 90 days milk production of Holstein dairy cows. (چکیده)
406 - Ruminal and post-ruminal disappearance of dry matter and crude protein of coffee pulp using in situ mobile bag technique (چکیده)
407 - The effect of season on performance and blood metabolites of Holstein steers fed low or high grain diets in semi-arid climate (چکیده)
408 - The effect of non fibre carbohydrate on in vitro first order dry matter disappearance model of various ruminant feeds (چکیده)
409 - The effect of formaldehyde or sodium hydroxide on in situ rumen degradation of low and high fat sunflower meal (چکیده)
410 - مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز (چکیده)
411 - تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
412 - اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری هلشتاین بر غلظت پلاسمایی لپتین، گلوکز و (چکیده)
413 - اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری نژاد هلشتاین بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
414 - بررسی جایگزینی کاه جو خیسانده شده با یونجه و تاثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری (چکیده)
415 - Blood and ruminal metabolites of early lactating Iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybean (چکیده)
416 - Effect of physical particle size on ruminal and postruminal disappearance of nutrients of a mixed concentrate in Holstein steers (چکیده)
417 - Effect of physical particle size on ruminal and post-ruminal disappearance of nutrients of a mixed concentrate in Holstein (چکیده)
418 - Effect of age at first calving on milk production and days open in first-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
419 - oil sunflower meal treated with formaldehyde or sodium hydroxide (چکیده)
420 - The use of simultaneous models for estimate in vivo nutrient digestibility of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
421 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on milk production and composition of high producing Holstein dairy cows in early lactation (چکیده)
422 - Effect of close-up fat supplementation on first 90 days milk production of Holstein dairy cows (چکیده)
423 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
424 - Days in milk at exiting in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
425 - Reasons for exiting in Iranian Holstein cows (چکیده)
426 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on blood metabolites in early lactating Iranian Holstein cows (چکیده)
427 - Effect of fat supplement in Holstein dairy cow transition diets on plasma leptin concentration and performances (چکیده)
428 - Effect of raw or roasted whole soybean on early lactational performance of Iranian Holstein cows (چکیده)
429 - Disappearance of dry matter and neutral detergent fibre (NDF) of sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by isolated mixed rumen bacteria using in vitro culture (چکیده)
430 - بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد (چکیده)
431 - Effect of heat processing on ruminal degradability and intestinal disappearance of nitrogen and amino acids in Iranian whole soybean (چکیده)
432 - Rumen and post-abomasal disappearance in lactating cows of amino acids and other components of barley grain treated with sodium hydroxide, formaldehyde or urea (چکیده)
433 - Comparison of Techniques to Determine the Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Various Oilseed Meals (چکیده)
434 - Effect of Diets Containing Anionic Salts or Hydrochloric Acid Treated Alfalfa Silage on Blood and Urine Acid-Base Properties of Holstein Dry Cows (چکیده)
435 - Chemical composition, in situ ruminal degradability and post-ruminal disappearance of dry matter and crude protein from the halophytic plants Kochia scoparia, Atriplex imorphostegia, Suaeda arcuata and Gamanthus gamacarpus (چکیده)
436 - تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل... (چکیده)
437 - تاثیر تغییر نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری در جیره های بر پایه پودرماهی (چکیده)
438 - ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم (چکیده)
439 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله دانه آفتابگردان (چکیده)
440 - In situ ruminal degradation of nitrogen fractions of cottonseed and canola meals (چکیده)
441 - Ruminal, fecal and urine pH of Holstein steers fed diets containing barley grain and(or) sugar beet pulp (چکیده)
442 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on venous blood gas of Holstein steers (چکیده)
443 - Effects of non-fi ber carbohydrates supplementation on some blood metabolites of Holstein steers (چکیده)
444 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
445 - Effect of age at fi rst calving on milk production and days open in fi rst-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
446 - The effect of non fiber carbohydrate on in vitro fi rst order NDF disappearance of alfalfa (چکیده)
447 - Effect of close-up fat supplementation on fi rst 90 days milk production of Holstein dairy cows (چکیده)
448 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on blood metabolites in early lactation Iranian Holstein cows (چکیده)
449 - In vitro gas production of high fat sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by rumen fungi and protozoa (چکیده)
450 - The relation between in vitro gas production by rumen fungi and protozoa and low fat sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde (چکیده)
451 - Analysis of productive life in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
452 - The degradation kinetic of NDF and lignin of sunflower meal containing low or high fat treated with sodium hydroxide (چکیده)
453 - In vitro gas production parameters of high fat sunflower meal treated with formaldehyde, sodium hydroxide or exogenous enzyme (چکیده)
454 - The effect of oil content of various feed protein sources on in situ and in vitro ruminal and post-ruminal protein disappearance (چکیده)
455 - The effect of fluctuation in rumen pH on Fibrobacter succinogenes population in rumen fluid as (چکیده)
456 - Effect of dietary methionine concentration on some blood metabolites of early lactating Holstein cows (چکیده)
457 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
458 - The effect of non- fibre carbohydrate on in vitro NDF disappearance of various ruminant feeds (چکیده)
459 - Canola meal as a substitute for soybean meal in diet of early lactation Holstein cows (چکیده)
460 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on follicular dynamic in early lactation Holstein cows (چکیده)
461 - The effect of fat content on ruminal and post-ruminal protein disappearance of cottonseed meal using in situ mobile bag and alternative enzymatic procedures (چکیده)
462 - The effect of fat content of sodium hydroxide treated sunower meal on in situ dry matter and crude protein degradation parameters (چکیده)
463 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
464 - In situ ruminal degradability of dry matter and crude protein of cottonseed meal containing different fat concentrations (چکیده)
465 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on milk production and composition in early lactating cows (چکیده)
466 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on total leukocyte and differential counts in transition and early lactating cows (چکیده)
467 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
468 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
469 - Effect of diets containing rapeseed meal or soybean meal on lactating Holstein cow responses (چکیده)
470 - The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique (چکیده)
471 - Chemiical composition, in situ degradable coefficients, ruminal and post-ruminal dry matter and crude protein disappearance of rapeseed meal (چکیده)
472 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
473 - Reasons and timing of cows leaving herd in dairy cows using survival analysis methodology (چکیده)
474 - Effect of first 60-day cumulative milk yield on days open in Holstein dairy cows (چکیده)
475 - The effects of palm oil fatty acids on cervix regression in dairy cows during the first 40 days postpartum (چکیده)
476 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on energy balance and follicular dynamics in early lactating Holstein cows (چکیده)
477 - Hazard ratios and correlation coefficients of some metabolic variables during the first 30 and cumulative 60 days of lactation and days open in Holstein dairy cows. (چکیده)
478 - Effects of clinical mastitis on production and days from first breeding to conception in Holstein cows using survival analysis test. (چکیده)
479 - Voluntary feed intake, rumen fermentation characteristics and nitrogen retention in Iranian Balouchi sheep fed halophyte forages (چکیده)
480 - Effects of feeding palm oil fatty acids on milk production and composition and follicle size in early lactating cows (چکیده)
481 - Ruminal retention time and indigestible dry matter fraction of various Iranian forages measured by in situ technique (چکیده)
482 - Effects of feeding palm oil fatty acids on follicular development in early lactating cows. (چکیده)
483 - Effects of feeding palm oil fatty acids on blood metabolites in early lactating cows (چکیده)
484 - Factors affecting days open and days to first insemination in Iranian Holstein cows (چکیده)
485 - Effect of the different ratios of effective rumen degradable protein to fermentable (چکیده)
486 - Embryo survival and its association with first 60-d cumulative milk yield in Holstein dairy cows (چکیده)
487 - The nutrient digestibility (in vitro) of halophytic forage (چکیده)
488 - Reproductive efficiency and milk production during recent years in Holstein dairy cows: An Iranian case (چکیده)
489 - Effects of feeding fish meal or fish oil fatty acids on energy balance and plasma concentrations of insulin and insulin-like growth factor binding proteins in early postpartum dairy cows (چکیده)
490 - In situ protein degradability of some feedstuffs used on Iranian dairy farms (چکیده)
491 - Canulation Of the Rumen in Cow: Experimnental Study of Two Methods (چکیده)
492 - تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
493 - Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female broiler Chickens (چکیده)
494 - تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
495 - Effect of supplemental fish meal on reproduction and immunology responses in early lactating Holstein dairy cows (چکیده)
496 - ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا (چکیده)
497 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and protein Quality of Iranian Kilka Fish Meal (چکیده)
498 - Effect of Alfalfa Hay Particle Size and Water Addition to Barley Base Diets on Dairy Cows Performance in early Lactation (چکیده)
499 - Effect of whole crop silages (Triticale or Barley) versus corn silage on performance of Holstein lactating Dairy cows (چکیده)
500 - Effect of raw or roasted whole soybeans on early lactational Performance and ruminal and blood metabolites in Iranian cows (چکیده)
501 - تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی (چکیده)
502 - Impact of Age at First Calving on Lactation and Reproduction of first-parity Iranian Holsteins Dairy cows (چکیده)
503 - Past peak lactational performance of Iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybeans (چکیده)
504 - ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه نایلونی متحرک (چکیده)
505 - مصرف اختیاری و قابلیت هضم گاودانه و یونجه با روشهای حیوان زنده و آزمایشگاهی (چکیده)
506 - Evaluation of Models to Describe Ruminal Degradation Kinetics from in Situ Ruminal Incubation of Who (چکیده)
507 - تعیین ترکیبات مواد مغذی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان در تغذیه جوجه‌‌های گوشتی (چکیده)
508 - تاثیر مخمر زنده(ساکاروسایسز سرویسیه) بر تخمیرات (چکیده)
509 - تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک) (چکیده)
510 - بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان (چکیده)
511 - تصحيح ضرايب قابليت هضم پروتئين در جوجه هاي گوشتي با اندازه گيري ميزان اسيد اوريك كود با روش هاي اسپك (چکیده)
512 - اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی (چکیده)
513 - تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات (چکیده)
514 - بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفند (چکیده)
515 - مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره و اسید سولفوریک و ت (چکیده)
516 - بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م (چکیده)
517 - تعیین بخشهای مختلف نیتروژن دار موادخوراکی مورد استفاده نشخوارکنندگان در استان خراسان (چکیده)
518 - تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیرد (چکیده)
519 - ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfreml (چکیده)
520 - Ruminal and post-ruminal protein disappearance of various feeds originating from Iranian plant varie (چکیده)
521 - Digestion of Feed Amino Acids in the Rumen and Intestine of Steers Measured Using a Mobile Nylon Bay (چکیده)
522 - مقایسه تاثیر میزان انرژی و پروتئین پیشنهادی AFRC و NRC بر عملکرد گاو شیری (چکیده)
523 - تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (چکیده)
524 - استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
525 - تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
526 - ruminal peptide-N concentrations in Iranian Balochi iambs fed diets containing iucerne hayor silage (چکیده)
527 - Effect of diets formulated to contain similar amiunts of ERDP with differwnt protein sourses on bloo (چکیده)
528 - Apparent digestibility rumen fermentation characteristics and microbial N entering duodenum in Irani (چکیده)
529 - Degradability characteristics and Intestinal protein apparent digestibility of Idanian and cottonsee (چکیده)
530 - ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کانادایی (چکیده)
531 - بررسي عملكرد رشد و بازدهي استفاده از نيتروژن در پاسخ به كمبود متيونين در جوجه هاي گوشتي (چکیده)
532 - Rumen and Post Abomasal Disappearance of Amino Acids and Some Nutrients of Barley Grain Treated with Sodium Hydroxide,Formaldehyde or Urea in Lactating Cows (چکیده)
533 - Effect of Diets Containing Different Ratio of Effective Rumen Degradable Protein to Fermentable Metabolizable Energy on Early Lactating Holstein Cow Responses (چکیده)
534 - Effects of Pre and Postpartum Feeding Fish Meal on Milk Yield and Metabolic Responses in Early Lactating Dairy Cows (چکیده)
535 - تاثیر جیره های غذایی حاوی نمکهای آنیونی یا اسیدکلریدریک بر مواد معدنی و وضعیت اسید- باز خون و ادرار تلیسه ها و گاوهای خشک نژاد هلشتاین (چکیده)
536 - بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
537 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
538 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)