مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمد محمدیان , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , اثر منابع تامین‌کننده نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در برنج (.Oryza sativa L) رقم شیرودی, مجله علوم زراعی ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (82-95)
 2. قباد جلالی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , علی اکبر حداد مشهد ریزه , مهدی آزادوار , عیسی اسفندیارپور بروجنی , تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (7), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (1-15)
 3. محمدجواد پژند , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک, آب و خاک, دوره (29), شماره (6), سال (2016-3), صفحات (1699-1710)
 4. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , بررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea mays, زیست شناسی خاک, دوره (5), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (123-136)
 5. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (6), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (70-83)
 6. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میراحمد موسوی شلمانی , بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (494-510)
 7. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میراحمد موسوی شلمانی , تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI), آب و خاک, دوره (28), شماره (4), سال (2014-10), صفحات (804-817)
 8. صبا نجاتی زاده , سعید ملک زاده شفارودی , علیرضا آستارائی , نسرین مشتاقی , تأثیر نانوذرات دیاکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea), علوم باغبانی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (419-427)
 9. علی مولائی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا آستارائی , یرحسن رسولی صدقیانی , ماریا ترئزا چکرینی , تأثیر آنتی‌بیوتیک‌های اکسی‌تتراسایکلین (OTC) و سولفامتاکسازول (SMX) بر نیتریفیکاسیون بالقوه و فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز قلیایی و اوره‌آز در یک خاک آهکی, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (6), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (1-14)
 10. تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی, تحقیقات غلات, دوره (7), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (301-313)
 11. معصومه سادات ذاکر , حجت امامی , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , تأثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی های ساختمانی خاک, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (6), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (51-61)
 12. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (7), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (147-158)
 13. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (29), شماره (4), سال (2017-1), صفحات (87-104)
 14. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذره آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (23), شماره (6), سال (2017-3), صفحات (101-121)
 15. زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مجتبی بارانی مطلق , حجت امامی , توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک, آب و خاک, دوره (31), شماره (5), سال (2017-12), صفحات (1325-1339)
 16. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی , تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.)), پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (29), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (87-104)
 17. مهرنوش اسکندری تربقان , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حسین بشارتی , مقایسه کمی تولید آمونیاک و تری‌ایندول استیک اسید در جدایه‌های باکتریایی شور، قلیا و شور و قلیاپسند خاک, زیست شناسی جانوری تجربی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (41-58)
 18. تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزار, تحقیقات غلات, دوره (6), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (437-450)
 19. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (87-99)
 20. احسان کهنه , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی , اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیه معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی, جنگل و فرآورده های چوب, دوره (70), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (61-70)
 21. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاک, پژوهش های فرسایش محیطی, دوره (6), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (71-90)
 22. سمیرا تندیسه بناء , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (575-586)
 23. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , بیژن قهرمان , بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (23), شماره (5), سال (2017-1), صفحات (253-265)
 24. ستاره شریفی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , نسرین قربان زاده , تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی, آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2017-1), صفحات (1646-1661)
 25. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میر احمد موسوی شلمانی , علی خراسانی , واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم, آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2017-1), صفحات (1556-1573)
 26. فاطمه شهرکی , حجت امامی , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (252-261)
 27. نسرین چاجی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران, پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (1-12)
 28. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی, تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (47), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (185-195)
 29. احسان کهنه , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی , تأثیرسطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک, تحقیقات جنگل و صنوبر, دوره (23), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (256-268)
 30. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (159-174)
 31. زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی گیاه ریحان و غلظت عناصر کم مصرف در گیاه و خاک, علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (6), شماره (22), سال (2015-8), صفحات (187-204)
 32. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (21), شماره (6), سال (2015-3), صفحات (173-190)
 33. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (658-664)
 34. فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (21), شماره (4), سال (2014-10), صفحات (99-118)
 35. پریسا میرحسینی موسوی , علیرضا آستارائی , علیرضا کریمی , غلامرضا کریمی , شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن, آب و خاک, دوره (28), شماره (5), سال (2015-1), صفحات (987-997)
 36. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , سید بهمن موسوی , اثر مصرف بهینه نیتروژن در کاهش اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ‌های گندم نان دیم, به زراعی نهال و بذر, دوره (30), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (169-198)
 37. فهیمه نیک بین , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (3), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (221-236)
 38. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم, زراعت دیم ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (41-59)
 39. حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک, آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-9), صفحات (565-574)
 40. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (4), شماره (1), سال (2014-8), صفحات (145-164)
 41. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت امامی , ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی, آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (276-285)
 42. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمی, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (153-161)
 43. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی نصیری محلاتی , حجت امامی , ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد, پژوهش های خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (463-473)
 44. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت , مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (25), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (103-110)
 45. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک, آب و خاک, دوره (26), شماره (6), سال (2013-3), صفحات (1329-1338)
 46. علیرضا آستارائی , تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (97-106)
 47. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات خاک و رشد نهال تاغ, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (3), شماره (1), سال (2013-8), صفحات (167-182)
 48. علیرضا فریدحسینی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , پریسا میرحسینی موسوی , تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-11), صفحات (577-582)
 49. محمود فاضلی سنگانی , امیر لکزیان , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین, آب و خاک, دوره (27), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (111-121)
 50. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکس, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (26), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (211-223)
 51. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی, علوم محیطی, دوره (9), شماره (3), سال (2012-6), صفحات (111-118)
 52. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت , مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (92), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (103-111)
 53. حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (2), سال (2012-8), صفحات (104-111)
 54. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (348-355)
 55. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (294-300)
 56. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (70-77)
 57. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (600-608)
 58. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم, دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (42), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (43-49)
 59. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , مهدی طاهری , بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن, آب و خاک, دوره (25), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (42-50)
 60. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علیرضا آستارائی , بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-3), صفحات (548-555)
 61. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-6), صفحات (103-110)
 62. علیرضا آستارائی , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , مرجان قائمی , فرنوش فلاح پور , بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-6), صفحات (12-18)
 63. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک،وزن خشک و ترکیب شیمیایی گندم, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (215-224)
 64. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (8), سال (2011-3), صفحات (767-771)
 65. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (8), سال (2011-3), صفحات (956-964)
 66. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , احمد منشی , بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظت آهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (8), سال (2011-3), صفحات (855-861)
 67. مرجان قائمی , سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (128-137)
 68. رستم یزدانی بیوکی , حمیدرضا خزاعی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (5), سال (2010-12), صفحات (748-756)
 69. علیرضا آستارائی , مهرنوش اسکندری تربقان , تأثیر نمکهای مختلف بر گندزدایی میکروبی شیرابه زباله های شهری, علوم محیطی, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (1-12)
 70. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2008-3), صفحات (19-28)
 71. علیرضا آستارائی , ثمانه آریابد , اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل, علوم محیطی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-6), صفحات (95-106)
 72. گلنار قیامتی , علیرضا آستارائی , غلام رضا زمانی , تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-11), صفحات (153-162)
 73. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (50), سال (2010-3), صفحات (119-131)
 74. علیرضا آستارائی , فرشته الماسیان , تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم, علوم محیطی, دوره (7), شماره (4), سال (2010-9), صفحات (181-192)
 75. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (17-24)
 76. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , رضا قربانی , علیرضا آستارائی , اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (12-19)
 77. ابراهیم فتاحی کیاسری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , غلامحسین حق نیا , اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه, علوم آب و خاک, دوره (51), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (57-68)
 78. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (15-27)
 79. محمد حسین نجفی‌ مود , امین علیزاده , علیرضا آستارائی , عبدالرضا باقری , تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (1), سال (2000-4), صفحات (91-100)
 80. بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , میثم مجیدی خلیل ا باد , سکینه تمسکی , تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (67-76)
 81. حجت امامی , علیرضا آستارائی , زهرا نقی زاده اصل , تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه, بیابان- Desert, سال (2004-3)
 82. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , علطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران, فضا, دوره (7), شماره (30), سال (2008-7), صفحات (53-59)
 83. علیرضا آستارائی , تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوست, علوم محیطی, سال (2007-3)
 84. علیرضا آستارائی , اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل, کشاورزی-پردیس ابوریحان, سال (2006-6)
 85. محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا آستارائی , سرچشمه پور , ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (1-9)
 86. علیرضا آستارائی , تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2007-12)
 87. محمد احمدی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , پیمان کشاورز , تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3)
 88. اعظم خندان کاریزبالائی , علیرضا آستارائی , تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک, بیابان- Desert, دوره (10), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (361-368)
 89. علیرضا آستارائی , تأثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه اسفرزه, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (22), شماره (3), سال (2006-12), صفحات (180-187)
 90. علیرضا آستارائی , محسن فروزان گهر , تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري, بیابان- Desert, سال (2000-3)
 91. علیرضا آستارائی , تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (22), شماره (3), سال (2006-6), صفحات (180-187)
 92. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا آستارائی , تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیای گندم, بیابان- Desert, سال (2006-4)
 93. فرشته الماسیان , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم, بیابان- Desert, دوره (11), شماره (1), سال (2006-6)
 94. اعظم خندان , عليرضا آستارايي , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , امیر فتوت , تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata), پژوهشهای زراعی ایران, سال (2005-3)

انگلیسی

 1. Alaaeddin Alsaleh , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Amir Lakzian , Mercury Behavior in Saline Soil Containing Humic Acid and Zeolite, International Journal of Advanced Science and Technology, Volume (28), No (9), Year (2019-9), Pages (340-352)
 2. Elham Amiri khaboushan , Hojat Emami , محمدرضا مصدقی , Ali Reza Astaraei , Shear strength of an unsaturated loam soil as affected by vetiver and polyacrylamide, Soil and Tillage Research, Volume (194), Year (2019-11), Pages (104331-7)
 3. ولی فیضی اصل , Amir Fotovat , Ali Reza Astaraei , Amir Lakzian , جعفر جعفرزاده , تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD), پژوهشهای زراعی ایران, Volume (17), No (2), Year (2019-6), Pages (221-240)
 4. mahmood fazeli , Gary Owens , بیژن نظری , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , Hojat Emami , Different modelling approaches for predicting titanium dioxide nanoparticles mobility in intact soil media, Science of The Total Environment, Volume (665), No (22), Year (2019-5), Pages (1168-1181)
 5. Hamid dehghanian , akram halajnia , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , The effect of earthworm and arbuscular mycorrhizal fungi on availability and chemical distribution of Zn, Fe and Mn in a calcareous soil, Applied Soil Ecology, Volume (130), No (9), Year (2018-9), Pages (98-103)
 6. Elham Amiri khaboushan , Hojat Emami , M. R. Mosadeghi , Ali Reza Astaraei , Estimation of unsaturated shear strength parameters using easily-available soil properties, Soil and Tillage Research, Volume (184), No (12), Year (2018-12), Pages (118-127)
 7. M. Dashti , Mohammad Kafi , Ali Reza Astaraei , H. R. Zabihi , Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers, Zeitschrift fur Arznei-und Gewurzpflanzen, Volume (22), No (2), Year (2018-6), Pages (84-90)
 8. Mehrnoush Eskandari Torbaghan , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , H. Besharati , Salt and alkali stresses reduction in wheat by plant growth promoting haloalkaliphilic bacteria, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Volume (17), No (4), Year (2017-11), Pages (1058-1073)
 9. Elham Amiri khaboushan , Hojat Emami , M. R. Mosaddeghi , Ali Reza Astaraei , Investigating the effect of vetiver and polyacrylamide on runoff, sediment load and cumulative water infiltration, Soil Research, Volume (55), No (8), Year (2017-12), Pages (769-777)
 10. Ali Molaei , Amir Lakzian , Rahul Datta , Gholam Hosain Haghnia , Ali Reza Astaraei , M-H.Rasouli-Sadaghiani , M. T. Ceccherini , Impact of chlortetracycline and sulfapyridine antibiotics on soil enzyme activities, International Agrophysics, Volume (31), No (4), Year (2017-11), Pages (499-505)
 11. ghobad jalali , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , M. Azadvar , E. Esfandiarpour , The Impact of Land use on Bacterial Community Composition and Physicochemical Properties of Soil, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (4), Year (2016-12), Pages (2167-2176)
 12. Ali Molaei , Amir Lakzian , Gholam Hosain Haghnia , Ali Reza Astaraei , M.H. Rasouli-Sadaghiani , M.T. Ceccherini , R. Datta , Assessment of some cultural experimental methods to study the effects of antibiotics on microbial activities in a soil : An incubation study, PLOS One, Volume (12), No (7), Year (2017-7), Pages (1-14)
 13. ghobad jalali , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , M. Azadvar , E. Esfandiarpour , Effects of Land use on the Structural Diversity of Soil Bacterial Communities in South Eastern Iran, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (3), Year (2016-9), Pages (1739-1747)
 14. Ehsan Kahneh , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Khavazi Kazem , Study Growth and N2-fixation of Alnus subcordata seedlings inoculated with different Frankia crushed nodules, Advances in Bioresearch, Volume (7), No (2), Year (2016-2), Pages (155-161)
 15. fereshteh nabavinia , Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , Amir Lakzian , Effect of tannery wastes and biochar on soil chemical and physicochemical properties and growth traits of radish, International Agrophysics, Volume (29), No (3), Year (2015-8), Pages (333-339)
 16. abbas ghodsi , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Effects of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur on chemical properties of a saline-sodic soil, بیابان- Desert, Volume (20), No (1), Year (2015-6), Pages (39-46)
 17. Marjan Ghaemi , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Mehdi Nassiri Mahallati , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Determining soil indicators for soil sustainability assessment using principal component analysis of Astan Quds- east of Mashhad- Iran, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Volume (14), No (4), Year (2014-11), Pages (987-1004)
 18. Parisa Mirhosseini Moosavi , Ali Reza Astaraei , Alireza Karimi , Mohammad Moshiri , Leila Etemad , Majid Zeinali , Gholamreza Karimi , Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in rat, Applied Clay Science, Volume (103), No (1), Year (2015-1), Pages (62-66)
 19. Mohammad darbandi , Ali Reza Astaraei , Alireza Karimi , Amir Lakzian , Effects of humic acid on Ti2O nanoparticle biosynthesized by Lactobacillus delbrueckii subsp, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, Volume (2), No (4), Year (2014-4), Pages (1086-1089)
 20. Sayyede Afsane Hosseini , Mehdi Modarres Awal , Ali Reza Astaraei , Consequence of Different Nitrogen: Potassium Regime Ratios on performance of black bean aphid and related growth parameters change in bean, Anthesis Journal of Agricultural Sciences, Volume (2), No (2), Year (2014-2), Pages (36-45)
 21. Marjan Ghaemi , Ali Reza Astaraei , Mehdi Nassiri Mahallati , Hojat Emami , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Spatio-temporal soil quality assessment under crop rotation irrigated with treated urban waste water using fuzzy modeling, International Agrophysics, Volume (28), No (3), Year (2014-8), Pages (291-302)
 22. Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , mojtaba khotabaie , Effect of Soil Conditioners on Cation Ratio of Soil Structural Stability, Structural Stability Indicators in a Sodic Soil, and On Dry Weight of Maize, Arid land Research and Management, Volume (28), No (3), Year (2014-8), Pages (325-339)
 23. mojtaba khotabaie , Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , Improving soil physical indicators by soil amendments to a saline-sodic soil, بیابان- Desert, Volume (18), No (1), Year (2014-5), Pages (73-78)
 24. Hamideh Fatemi tajaddin , Atefe Ameri , samane mohammadi , Ali Reza Astaraei , Influence of salicylic acid & Humic Acid on Salinity Stress Tolerance During Seed Germination of -Lens Culinaris Medik, Journal of Current Research in Science, Volume (1), No (5), Year (2013-6), Pages (396-399)
 25. Mehrnoush Eskandari Torbaghan , Ali Reza Astaraei , Masoud Eskandari Torbaghan , Effect Of Diffrent Amount Of Salts On Detoxification And Some Chemical Properties Of Municipal Solid Waste Leachate, International Journal of Pharma and Bio Sciences, Volume (2), No (4), Year (2011-10), Pages (506-514)
 26. Marjan Ghaemi , Ali Reza Astaraei , Seyed Hossein Sanaei Nejad , H. Zare , Using satellite data for soil cation exchange capacity studies, International Agrophysics, Volume (27), No (4), Year (2013-10), Pages (409-417)
 27. Marjan Ghaemi , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Ali Reza Astaraei , Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (11), No (1), Year (2012-10), Pages (9-18)
 28. Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , Effect of organic and inorganic amendments on parameters of water retention curve, bulk density and aggregate diameter of a saline-sodic soil, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (14), No (7), Year (2012-12), Pages (1625-1636)
 29. T. Mesbahzaeh , Ali Reza Astaraei , Comparison of urban solid waste leachate and vermi-compost as foliar spray and root medi on nutritional perfonnance of Fhaseolus vulgaris L, بیابان- Desert, Volume (13), No (1), Year (2008-12), Pages (19-23)
 30. Sima Mazaherinia , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , A. Monshi , Nano Iron Oxide Particles efficiency on Fe, Mn, Zn and Cu Concentrations in Wheat Plant, World Applied Sciences Journal, Volume (7), No (1), Year (2010-3), Pages (36-40)
 31. Hassan Shariat Jafari , Mohammad Kafi , Ali Reza Astaraei , Interactive Effects of NaCl Induced Salinity, Calcium and Potassium on Physiomorphological Traits of Sorghum (Sorghum Bicolor L, Pakistan Journal of Botany, Volume (41), No (6), Year (2009-11), Pages (3053-3063)
 32. Ali Reza Astaraei , Microbial count and succession,soil chemical properties as affected by organic debrises decomposition, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (4), No (2), Year (2008-9), Pages (178-188)
 33. Ali Reza Astaraei , Effect of organic sources as foliar spray and root media on nutrition of cowpea plant, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (3), No (3), Year (2008-8), Pages (352-356)
 34. Ali Reza Astaraei , Allelopathic effect of almond on cress and fenugreek, Allelopathy Journal, Volume (22), No (1), Year (2008-6), Pages (239-244)
 35. , Reza Abbasi Alikamar , Ali Reza Astaraei , Effect of Saffron (Crocus sativus L.) Petals on Germination and Primary Growth of Cotton (Gossypium hirsutum L.), Acta Horticulturae, Year (2007-8)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سعید جواهری , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , حمیدرضا ذبیحی , اثر ترکیبات آلی، نانوذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی , شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27
 2. علاء الدین الصالح , علیرضا آستارائی , حجت امامی , امیر لکزیان , بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شور , شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27
 3. اسحق نظری , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 4. اسحق نظری , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 5. علی مولائی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا آستارائی , میرحسن رسولی صدقیانی , ماریا ترئزا چکرینی , تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های داروئی , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 6. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی , بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss. , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 7. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , محمدرضا مصدقی , علیرضا آستارائی , تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 8. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 9. مهتاب روشنیان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 10. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر در گیاه ذرت , دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2016-09-07
 11. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-10-19
 12. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-10-19
 13. علیرضا آستارائی , اثر کاربرد اسید هومیک بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 14. علیرضا آستارائی , تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در خاک آهکی , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16
 15. مریم خداویسی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی برهمکنش منگنز و فسفر در کشت مزرعه‌ای سیب‌زمینی(رقم اسپریت) , دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2015-08-27
 16. مریم خداویسی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر عناصر روی و منگنز بر عملکرد و درصد پروتئین و نشاسته سیب زمینی رقم اسپریت (Solanumtubresumvar Sprit) , هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2015-05-13
 17. حسن محمودی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر کاربرد همیک اسید بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 18. ستاره شریفی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , نسرین قربانزاده , تأثیر اسید هیومیک، اسید فولویک و AQS برکاهش زیستی آهن فریک در خاک آهکی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-08
 19. اعظم رضوی نسب , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , احمد تاج‌آبادی پور , تاثیر دو ساله روشهای اعمال اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته در شرایط مزرعه , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 20. پروانه نامور , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , تاثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد گیاه ذرت , 4th International Conference On Environmental Challenges & Dendrochronology , 2014-05-14
 21. پروانه نامور , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , تاثیر میکوریزا گلوس موسه و پیریفورمسفورا ایندیکا بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت , هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2014-05-14
 22. زهرا پنام , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , نقش اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا , دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , 2014-08-07
 23. زهرا پنام , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2014-09-10
 24. سودابه کارامدکلاته ملو , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی و عملکرد نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23
 25. اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2014-09-10
 26. اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23
 27. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 28. فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 29. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 30. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 31. شادی عامل زنده دل , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12
 32. زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر اسید هیومیک، کمپوست زباله شهری و مقادیر فسفر بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی ریحانOcimum bacilicum , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12
 33. فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12
 34. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12
 35. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار , 2013-03-07
 36. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم , همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , 2012-09-15
 37. محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , تاثیر منبع کود نیتراتی و دور آبیاری بر آبشویی نیترات و توزیع آن در نیمرخ خاک , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29
 38. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و آبیاری بر رشد و استقرار نهال تاغ , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29
 39. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک و رشد و استقرار نهال آتریپلکس , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29
 40. محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب , پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2011-11-19
 41. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 42. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03
 43. حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03
 44. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , 2010-11-14
 45. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , نگار سیابی , بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , 2010-11-14
 46. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , مجتبی فتحی , اثر کود آهن و کمپوست بر جذب و فراهمی مس، منگنز و روی گندم , همایش ملی علوم آب، خاک،گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی , 2010-03-02
 47. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , احمد منشی , مقایسه اثر اکسیدهای آهن معمولی و نانو ضایِعاتی بر جذب و تجمع آهن در گیاه گندم در یک خاک آهکی , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2010-03-10
 48. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , بررسی امکان استفاده ازضایعات فرایند اسید شویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن , همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی , 2010-03-02
 49. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ترکیب شیمیایی گندم , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 50. فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی , تاثیر نوع و مقادیر نمک بر کادمیوم قابل دسترس خاک , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 51. فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی , اثر دما بر فراهمی کادمیوم خاک , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 52. ندا برادریان , علیرضا آستارائی , برهمکنش ماده اصلاحی فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 53. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31
 54. معصومه شهابی , علیرضا آستارائی , تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12
 55. عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , نقش پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 56. علیرضا آستارائی , زعفران مفید یا سمی؟ , همایش بین المللی زعفران داروی گیاهی هزاره سوم , 2009-05-13
 57. عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , تاثیر علظت عناصر منیزیوم سدیم وکلر در سوختگی کناره برگهای ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 58. عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , نقش عنصر پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 59. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12
 60. زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر , نهمین سمینار سراسرس آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-01-30
 61. , حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر نسبتهای یونی کلر (|C) به سولفات (SO4) در سطوح مختلف شوری بر جذب ازت در گندم , هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-08-23
 62. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , ارزیابی شاخص های گیاهی و شاخص های خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه ی نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران , 2008-12-23
 63. میثم مجیدی خلیل ا باد , بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05
 64. علیرضا آستارائی , تاثیر مقادیر بر در آب آبیاری وشوریخاک برخصوصیات شیمیایی خاک وخصوصیات رشدی ریشه جو , سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری ومدیریت منابع آب وخاک , 2007-12-11
 65. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , عاطفه کشاورزی , مرجان قائمی , استفاده ازتصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش گیاهی , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27
 66. علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور. , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27
 67. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق..... , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27
 68. علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شوری خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-01-30
 69. علیرضا آستارائی , ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-01-26
 70. علیرضا آستارائی , تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه , هیجدهمین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 71. علیرضا آستارائی , اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18
 72. علیرضا آستارائی , اثر مقادیر مختلف شوری وعنصر بر روی عملکرد دانه وجذب عناصر غذایی گیاه جو , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18
 73. علیرضا آستارائی , تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر در صدجوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی , سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , 2008-05-13
 74. علیرضا آستارائی , مقایسه کمپوست های تولیدی در فصول سال و اثرات آنها بر جوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی , سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , 2008-05-13
 75. علیرضا آستارائی , تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی , چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , 2008-04-21
 76. علیرضا آستارائی , نقش بر در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-11-04

انگلیسی

 1. Amir Fotovat , fateme sabouri , Ali Reza Astaraei , Reza Khorassani , Speciation of Pb in a Contaminated Calcareous Soil Amended with Nano-Sized Zero-Valent Iron (nZVI) and Cow Manure , 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements , 2013-06-20
 2. ehsan hamzei , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش , سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب , 2012-09-10
 3. abbas ghodsi , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Effect of different amounts of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur on some physical properties of saline-sodic soil , 2nd Conference on application of nanotechnology in sciences, engineering and medicine , 2011-05-16
 4. Seyed Hossein Sanaei Nejad , Ali Reza Astaraei , , Marjan Ghaemi , Selection of best band combination for soil salinity studies using ETM+ satellite images (A Case study: Nyshaboor region,Iran) , International Conference on Geographic Information Systems , 2009-06-22
 5. Ali Reza Astaraei , ارزیابی سمیت کمپوست زباله شهری تولیدی درفصول مختلف بر جوانه زنی ورشد گیاه . Lepidium sativm L , همایش بین المللی مهندسی شیمی،بیولوژی ومحیط زیست , 2009-09-10
 6. Ali Reza Astaraei , Toxicity evaluation of different urban solid waste compost on germination and growth parameters of Lepidium sativum L , The 2009 International Conference on Chemical, Biological & Environmental Engineering-CBEE 2009 , 2009-10-09
 7. Ali Reza Astaraei , تأثیر دگر آسیبی اندامهای هوایی و ریشه اسپند بر خصوصیات رشدی گیاه بابونه , دوازدهمین کنگره بین المللی فیتوفارم , 2008-07-02
 8. Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , The effects of salinity with different (Cl-) / (So42-) ratios and nitrogen (N) levels on wheat , The 7th International Rangelands Congress (IRC 2003 CONGRESS) , 2003-07-26
 9. Ali Reza Astaraei , Seyed Hossein Sanaei Nejad , پریسا میر حسینی موسوی , , عاطفه کشاورزی , EVALUATIONS OF VEGETATION COVER AND SOIL INDICES FOR SALINE LAND CLASSIFICATION IN NEYSHABOUR REGION USING ETM+ LANDSAT , International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2008 , 2008-12-04
 10. Ali Reza Astaraei , تأثیر شیرابه زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم دسامبر (2007).تایلند . , کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی - , 2007-12-10
 11. Ali Reza Astaraei , تأثیر تیمار کردن بذر، شوری و درجه حرارت برجوانه زنی و رشد دو گونه آتریپلکس , کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی , 2007-12-10
 12. Ali Reza Astaraei , A STUDY OF THE EFFECTS OF Cl-/SO4= RATIOS IN WATER IRRIGATION AND NITROGEN FERTILIZER ON QUANTITY, NUTRIENT UPTAKE, HARVEST INDEX AND NITROGEN EFFECIENCY IN BARLEY (Hordeum vulgar L , دومین کنفرانس بین المللی علوم ،تکنولوژی وکاربرد در صنایع و آموزش((ICSTIE O8 , 2008-12-12
 13. Ali Reza Astaraei , EVALUATION OF METHODS FOR QUANTIFICATION OF CL/SO4 RATIOS IRRIGATION WATER AND MUNICIPAL REFUSE COMPOST IN SOIL TOLORANCE IN BARLEY , دومین کنفرانس بین المللی علوم ،تکنولوژی وکاربرد در صنایع و آموزش , 2008-11-12
 14. abdolghader momeni , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Reza Astaraei , The role of potassium in pistachio leaf necrosis , XIV GREMPA meeting , 2008-03-30
 15. Ali Reza Astaraei , Effect of Peganum harmala on germination and emergence of Anthemis nobilis L , دوازدهمین کنگره بین المللی فیتوفارم , 2008-07-02