بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ناصر حافظی مقدس


موارد یافت شده: 177

1 - ارزیابی زیست محیطی (EIA) و مکان یابی بهینه محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روش GIS ،SAW و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی شهر یزد) (چکیده)
2 - Assessment of Sedimentary Basin effect on Soil Structure in Kerman City Deposits Using Destructuring Coefficient Criterion (چکیده)
3 - DETERMINATION OF SOIL STRENGTH PARAMETERS OF QUATERNARY DEPOSITS BASED ON PHYSICAL PROPERTIES (SOUTH OF ESFAHAN, IRAN) (چکیده)
4 - بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد (چکیده)
5 - بررسی مقدماتی الگوی شکستگی‌های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد (چکیده)
6 - بررسی لرزه خیزی گسل توس (چکیده)
7 - بررسی عملکرد مته های دستگاهT.B.Mدر حفاری سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) (چکیده)
8 - بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد (چکیده)
9 - بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد (چکیده)
10 - بررسی روابط همبستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران (چکیده)
11 - بررسی اثر شکل دانه‌ها در منحنی دانه‌بندی به کمک پردازش تصویر (چکیده)
12 - برآورد منحنی دانه بندی خاک دانه ای بر اساس تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
13 - ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﺧﺺ دوام ﺑﺎ ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان (چکیده)
14 - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان (چکیده)
15 - بررسی عملکرد مته های دستگاهT.B.Mدر حفاری سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) (چکیده)
16 - ارزیابی روش های گوناگون درون یابی به منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحی (چکیده)
17 - ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد (چکیده)
18 - روشهای استفاده بهینه از رواناب سطحی در غرب شهر مشهد (چکیده)
19 - ارزیابی زیستمحیطی محلهای دفن قدیمی پسماند در شهر مشهد (چکیده)
20 - معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی (چکیده)
21 - خطر گسلشو حریم گسل جنوب مشهد (چکیده)
22 - ارزیابی پریود تشدید برخی از پل های مهم شهر مشهد با استفاده از میکروترمور (چکیده)
23 - بهبود داده های لرزه ای درون گمانه ای با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
24 - بررسی دوام و مقاومت سنگ نماهای کربناته شهر مشهد (چکیده)
25 - ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi (چکیده)
26 - پهنه بندی بافت خاک و بررسی مقاومت نهشته های رسوبی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
27 - ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد (چکیده)
28 - Multi-phase inversion tectonics related to the Hendijan–Nowrooz–Khafji Fault activity, Zagros Mountains, SW Iran (چکیده)
29 - بررسی احتمال وجود گسل با استفاده از داده‌های نقطه میانی مشترک ژئورادار (چکیده)
30 - بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد (چکیده)
31 - پهنه بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود (چکیده)
32 - Dynamic soil properties of some deep trenches in Mashhad city, NE Iran (چکیده)
33 - بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد) (چکیده)
34 - ارزیابی نقش پدیده های انسانی در سکونت گاههای دشت سیستان (چکیده)
35 - تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
36 - The Evaluation of Drillability and Support System Type in Western to Southern Part of Mashhad Rock Mass Based on Rmi Classification (چکیده)
37 - Empirical relationships of shear wave velocity, SPT-N value and vertical effective stress for different soils in Mashhad, Iran (چکیده)
38 - ارزیابی کمّی رواناب سطحی غرب مشهد و ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از آن (چکیده)
39 - ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) (چکیده)
40 - Effects of Land Use on the Concentrations of Some Heavy Metals in Soils of Golestan Province, Iran (چکیده)
41 - الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان (چکیده)
42 - تاثیر دو نقشه زمین لغزش تهیه شده از منابع متفاوت بر روی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مطالعه موردی: حوزه آبریز بابل‏رود (چکیده)
43 - مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP), و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی دشت شهرکرد (چکیده)
44 - مروری بر امکان سنجی استفاده از خردلرزه ها برای شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی (چکیده)
45 - استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد (چکیده)
46 - بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
47 - بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد (چکیده)
48 - ارزیابی خطر گسلش و رده بندی گسل های فعال اطراف سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت (چکیده)
49 - Estimation of Soil Cation Exchange Capacity using Multiple Regression, Artificial Neural Networks, and Adaptive Neuro-fuzzy Inference System Models in Golestan Province, Iran (چکیده)
50 - اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان) (چکیده)
51 - تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر برخی وی‍گی های فیزیکی و شیمیایی خاک در استان گلستان (چکیده)
52 - ارزیابی کمی و کیفی رواناب های سطحی غرب شهر مشهد (چکیده)
53 - ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس)عسلویه( (چکیده)
54 - ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور (چکیده)
55 - Evaluation of Qanat Subsidence Potential Map in West of Mashhad City NE of Iran (چکیده)
56 - بررسی عوامل مؤثر بر هیدروژئوشیمی آبخوان زاهدان با استفاده از روش های تحلیل عاملی، نمایه های اشباع و نمودارهای ترکیبی (چکیده)
57 - طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی حاصل از عدد نفوذ استاندارد در منطقه ثامن مشهد (چکیده)
58 - Ecological risk of heavy metal hotspots in topsoils in the Province of Golestan, Iran (چکیده)
59 - PROPOSED SEISMOTECTONIC PROVINCES FOR KURDISTAN REGION–NORTH-EASTERN IRAQ (چکیده)
60 - ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی (چکیده)
61 - TUNNELING MACHINE SELECTION MODEL BASED ON GEOLOGIC PARAMETERS USING AHP METHOD (چکیده)
62 - Engineering Geological Assessment of the Anzali Coastal Region (North Iran, South Caspian Coast) to Sustain Urban Planning and Development (چکیده)
63 - ارزیابی پهنه های فرار آب از سد استقلال میناب (چکیده)
64 - Spatial Variability of Shear Wave Velocity Using Geostatistical Analysis in Mashhad City, NE Iran (چکیده)
65 - ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (چکیده)
66 - PROBLEMS OF MECHANIZED TUNNELING IN GASSY GROUND CONDITIONS A CASE STUDY: NOUSOUD WATER TRANSMISSION TUNNEL (چکیده)
67 - The Evaluation of Seismic Hazard of Rasht City Area, Using Probabilistic Methods And Its Effect on Environmental Issues (چکیده)
68 - An investigating on the soil standard penetration test (SPT) variations, using geostatistical methods in Chehel Baze National Park of Mashhad city, North East of Iran (چکیده)
69 - بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ارتکند ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی (چکیده)
70 - بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار (چکیده)
71 - بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان (چکیده)
72 - بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی (چکیده)
73 - پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران (چکیده)
74 - اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان (چکیده)
75 - مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر (چکیده)
76 - تحلیل آماری داده های ژئو تٌکنیک غرب مشهد (چکیده)
77 - ارزیابی ناهمگنی خصو صییات مهندسی خاک در غرب مشهد بر اساس روش های آماری (چکیده)
78 - An investigation of mineralogy and microscopic structure in Kerman city sediments (چکیده)
79 - بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها (چکیده)
80 - Monitoring of dust storm and estimation of aerosol concentration in the Middle East using remotely sensed images (چکیده)
81 - Landslide susceptibility mapping for Yadak-Tevil watershed (northeast Iran), using AHP method (چکیده)
82 - مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز) (چکیده)
83 - بررسی علل افزایش سطح ایستایی در مىطقه بهبهان (مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان) (چکیده)
84 - ارزیابی شاخص آسیب پذیر ساختگاه در شمال شهر مشهد (چکیده)
85 - تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالبخاکدر شهر خلیل آباد (چکیده)
86 - پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی: (چکیده)
87 - پنه بندی آلودگی سرب و روی در استان خراسان شمالی (چکیده)
88 - پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سرب و روی در پهنه بند AHP و روش کاربرد منطق فاز (چکیده)
89 - مکانیابی و ارزیابی معیارهای دفن پسماند شهر یزد با استفاده از سنجش از دور و (چکیده)
90 - تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود (چکیده)
91 - ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس (چکیده)
92 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در شهر گرمسار (چکیده)
93 - خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه (چکیده)
94 - نقش مطالعات ریس پهنه تنذی لرزه ای در طراحی پایذار شهری (چکیده)
95 - Wastewater treatment plant site selection using AHP and GIS, a case study: in Falavarjan, Esfahan (چکیده)
96 - بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها (چکیده)
97 - ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک (چکیده)
98 - Assessing Sedimentary Basin Effect on Compressibility of City of Kerman Sediments Using Stress Sensitivity and Standard Penetration Test (چکیده)
99 - بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد (چکیده)
100 - شناسایی و طبقه بندی مناطق گرد و غباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده ی MODIS (چکیده)
101 - بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
102 - Investigation of Seepage Paths in Left Abutment of Bidvaz Dam Using Tracing Technique (چکیده)
103 - بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی (چکیده)
104 - مقایسه اثر محلولهای اسید سولفوریک و اسید نیتریک بر دوام وارفتگی نمونه هایی از سنگ های ساختمانی (چکیده)
105 - پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) (چکیده)
106 - The investigation of the Sistan River morphology using Rosgen classification (چکیده)
107 - ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد (چکیده)
108 - Evaluating local geological conditions and Vs profiles in Khash area, SE Iran (چکیده)
109 - Measuring the properties of the microstructure loess in Golestan Province (چکیده)
110 - Study of Advantages and Disadvantages of Protecting and Training of Riversides by Vegetation Against Geomorphologic changes (چکیده)
111 - بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاکها (چکیده)
112 - پهنه بندی شاخص آسیب پذیری زمین و کرنش برشی در شهر خاش (چکیده)
113 - ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد (چکیده)
114 - همبستگی شاخص دوام با ویژگی های مکانیکی نمونه هایی از سنگ های ساختمانی با تاکید بر تاثیر تعداد چرخه های تر و خشک شدن (چکیده)
115 - ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان (چکیده)
116 - Ambient noise study over a gas field in Qeshm Island (چکیده)
117 - مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS (چکیده)
118 - Frequency–amplitude range of hydrocarbon microtremors and a discussion on their source (چکیده)
119 - بررسی مکانیزم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) (چکیده)
120 - A new false color composite technique for dust enhancement and point source determination in Middle East (چکیده)
121 - The role of soil engineering in producing bank erosion and morphological changes of Sistan River (چکیده)
122 - Evaluation of qanat collapse hazard in Mashhad city (case study: the Zone 11 of Municipality of Mashhad, Iran) (چکیده)
123 - بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل (چکیده)
124 - تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP (چکیده)
125 - برآورد پاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی (مطالعه موردی، ایرانشهر) (چکیده)
126 - شناسایی شرایط زیر سطحی شهر زابل براساس مطالعات میکروترمور (چکیده)
127 - ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان (چکیده)
128 - ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش (چکیده)
129 - پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود (چکیده)
130 - مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان (چکیده)
131 - اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان (چکیده)
132 - بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا (چکیده)
133 - مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی (چکیده)
134 - نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد (چکیده)
135 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک (مطالعه موردی استان قم) (چکیده)
136 - ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی (چکیده)
137 - ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (چکیده)
138 - کاربرد نقشه های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار (چکیده)
139 - اثرات زیست محیطی معدن کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان) (چکیده)
140 - بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان (چکیده)
141 - مکان یابی محل دفن زباله های شهری در شهر گلپایگان با استفاده از سیستم GIS (چکیده)
142 - مطالعه ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه سیستان (چکیده)
143 - کاربرد روش موازنه فشار تزریق و فشار سطح آب مخزن در کنترل نشتی سد زاوین(استان خراسان رضوی) (چکیده)
144 - ویژگی های زمین شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد (چکیده)
145 - ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور (چکیده)
146 - Hazardous waste landfill site selection in Khorasan Razavi Province, Northeastern Iran (چکیده)
147 - تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی(مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود) (چکیده)
148 - پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد (چکیده)
149 - بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری (چکیده)
150 - زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران (چکیده)
151 - Evaluating the erosion hazard of the stream banks of Karoun, south of Ahvaz,Iran (چکیده)
152 - Evaluating the landslide and erosion hazards in the river banks of Sefidrud River (چکیده)
153 - مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر سرعین (چکیده)
154 - اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت منابع آب زیر زمینی دشت ساوه (چکیده)
155 - به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (چکیده)
156 - برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری (چکیده)
157 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی (چکیده)
158 - جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS (چکیده)
159 - ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی (چکیده)
160 - بررسی رابطه بین خصوصیات زمین ریخت شناسی و تشکیل فروچاله ها در حوزه آبریز قرناوه در استان گلستان (چکیده)
161 - پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری (چکیده)
162 - بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان (چکیده)
163 - بررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان (چکیده)
164 - ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی (چکیده)
165 - Stability Analysis of Qanats in the West of Mashhad, North-east of Iran (چکیده)
166 - مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS مطالعه موردی شهر نیشابور (چکیده)
167 - Landslide Susceptibility mapping Using AHP metod in Yadak -Tevil Watershed,NE Iran (چکیده)
168 - Seismic microzonation of Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
169 - A comparative study of the preliminary examining methods for liquefaction potential and geological condition of constal soils in the southeastern Caspian sea (چکیده)
170 - رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران (چکیده)
171 - نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم (چکیده)
172 - ریزپهنه بندی لرزهای غرب شهر مشهد با استفاده از ریز ارتعاشات (چکیده)
173 - بررسی تغیرات , Vs30 و رده بندی لرزه ای خاک در شمال شهر مشهد (چکیده)
174 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
175 - A geomorphological approach to landslide susceptibility assessment in Zoshk valley, NE Iran (چکیده)
176 - بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (چکیده)
177 - مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد (چکیده)