بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرادی


موارد یافت شده: 356

1 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
2 - High energy density in the collision of N kinks in the φ4 model (چکیده)
3 - بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی (چکیده)
4 - Occurrence and Evolutionary Analysis of Coat Protein Gene Sequences of Iranian Isolates of Sugarcane mosaic virus (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین آلودگی هوای شهر و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
6 - ارزیابی مدل‏های حیوانی مختلف در پیش بینی ارزش‏ اصلاحی برای صفات رشد در گوسفند لری بختیاری (چکیده)
7 - تاثیر رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر روند منحنی های فشار موئینه، سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
8 - کاهش مصرف انرژی و دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زمانبند ربایش کار در اجرای برنامه‌های موازی (چکیده)
9 - مدیریت پویای دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای در سطح سیستم‌عامل برای زمانبند ربایش کار زبان‌های موازی (چکیده)
10 - تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) (چکیده)
11 - بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان (چکیده)
12 - Rock typing using geological and petrophysical data in the Asmari reservoir, Aghajari Oilfield, SW Iran (چکیده)
13 - اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی (چکیده)
14 - Corporate governance, product market competition and firm performance: evidence from Iran (چکیده)
15 - بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
16 - بررسی عوامل موثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسان (چکیده)
17 - استخراج لیپید از ریزجلبک کلرلاولگاریس با استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید به منظور تولید بیودیزل (چکیده)
18 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به نقش فضای باز در افزایش تعاملات اجتماعی (چکیده)
19 - بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک (چکیده)
20 - پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R (چکیده)
21 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به بافت مسکونی روستای تاریخی ازغد به عنوان گونه ای از خانه های جمعی (چکیده)
22 - Investigating Anticancer Properties Of Some Derivatives Of Monoterpenes On Colon Carcinoma Cells In Vitro (چکیده)
23 - بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی) (چکیده)
24 - بررسی رابطه تغییر هم زمان مدیریت ارشد و مدیریت سود : سال پایانی حضور مدیران ارشد (چکیده)
25 - The Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
26 - بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro (چکیده)
27 - مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده (چکیده)
28 - کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود (چکیده)
29 - سطح تحمل ابهام دانشجویان: مطالعه مقایسه‌ای در بین دانشجویان حسابداری و مدیریت (چکیده)
30 - بررسی روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون و کاهش اثرات زیست محیطی آنها پس از کاربرد در سطح مزرعه یونجه (چکیده)
31 - اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری (چکیده)
32 - Application of the Strut-and-Tie Method for Steel Fiber Reinforced Concrete Deep Beams (چکیده)
33 - بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو (چکیده)
34 - Using PDMS coated TFC-RO membranes for CO2/N2 gas separation: Experimental study, modeling and optimization (چکیده)
35 - The role of tolerance of ambiguity on ethical decision-making students (چکیده)
36 - رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
37 - بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
38 - Synthesis of novel 3‑substituted‑5H‑benzo [5,6][1, 4] thiazino [3,2‑e] [1,2,4] triazines and their 15‑lipoxygenase inhibitory activity (چکیده)
39 - تشخیص و بررسی تنوع مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا در شمال ایران (چکیده)
40 - ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
41 - تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز (چکیده)
42 - Iranian johnsongrass mosaic virus: the complete genome sequence, molecular and biological characterization, and comparison of coat protein gene sequences (چکیده)
43 - بررسی تاثیر پیگیبک لاین بر آبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی (چکیده)
44 - شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی (چکیده)
45 - تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد) (چکیده)
46 - تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه) (چکیده)
47 - Bioprocess engineering of microalgae to optimize lipid production through nutrient management (چکیده)
48 - آبشستگی موضعی اطراف خطوط لوله مستغرق تحت تاثیر پیگیبک¬لاین (چکیده)
49 - بررسی فشار آب منفذی در بدنه سد خاکی در مراحل ساخت به وسیله نرم افزار Plaxis مطالعه موردی سد دامغان (چکیده)
50 - Synthesis of thiazolo[5,4-d][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidines as a new class of heterocyclic compounds (چکیده)
51 - الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه (چکیده)
52 - پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009 (چکیده)
53 - مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (چکیده)
54 - The complete genome sequences of two naturally occurring recombinant isolates of Sugarcane mosaic virus from Iran (چکیده)
55 - ترویج همکاری باانعطاف پذیری اجتماعی فازی تطبیقی (چکیده)
56 - بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WG (چکیده)
57 - بررسی ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختی (چکیده)
58 - بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود با کارایی و تصمیمات سرمایه گذاری: با استفاده از روش¬های گشتاورهای تعمیمیافته و حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی (چکیده)
59 - بررسی ارتباط بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت پیش بینی سود به وسیله مدیریت پس از عرضه اولیه (چکیده)
60 - رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری (چکیده)
61 - تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS (چکیده)
62 - بررسی میزان پراکندگی و نقش متغیرهای ژئوشیمیایی در انحلال و تحرک آرسنیک در منابع آب دشت سفیدرود (چکیده)
63 - تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
64 - بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم (چکیده)
65 - The Study on Application of TiO2/water Nanofluid in Plate Heat Exchanger of Milk Pasteurization Industries (چکیده)
66 - جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری (چکیده)
67 - Synthesis of 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles using a potent, green and reusable nano catalyst (FHS/SiO2) (چکیده)
68 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گراز وحشی پارک ملی گلستان براساس ژن میتوکندریایی ناحیه کنترل (چکیده)
69 - بررسی مدیریت جمعیت های گراز وحشی (Sus scorfa) شمال ایران (چکیده)
70 - تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل های سری زمانی هالت- وینتر و من- کندال در یزد (چکیده)
71 - Forecasting Systematic Risk by Least Angel Regression, AdaBoost and Kernel Ridge Regression (چکیده)
72 - تاثیر الگودهی ویدئویی بر یادگیری مهارت پرتاب کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم (چکیده)
73 - منصب دبیری در دوره ساسانیان (چکیده)
74 - تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
75 - تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی (چکیده)
76 - اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنی (چکیده)
77 - کارسنجی و برآورد منابع انسانی با رویکرد افزایش بهره وری در موسات فرهنگی با تاکید بر فرایندها و شیوه های انجام کار (چکیده)
78 - بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
79 - COMPARISON OF ESSENTIAL OIL CONTENT AND CONSTITTUENTS OF NEPETA GLOMERULOSA DURING THREE DEVELOPMENTAL STAGES (چکیده)
80 - جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپاز (چکیده)
81 - بررسی رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
82 - بررسی تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد شیرابه، میزان اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی و بقاء گیاه دارویی- مرتعی آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.) (چکیده)
83 - تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت (چکیده)
84 - تاثیر شکستگی ها و سایر فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی منصوری (چکیده)
85 - A Platform for Dynamic Thermal Management of FPGA-Based Soft-Core Processors via Dynamic Frequency Scaling (چکیده)
86 - تجزیه پروتئوم بذر علف گندمی بلند تحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین (چکیده)
87 - بررسی حساسیت جریان نقدیِ سطح نگهداشت موجودی های نقد (چکیده)
88 - رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام (چکیده)
89 - بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلف (چکیده)
90 - تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر (چکیده)
91 - The Effects of Industry Specialization on Auditor's Opinion in Iran (چکیده)
92 - Dipyrimido[4,5‑b:5,4‑e][1,4]thiazine: synthesis and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15‑lipoxygenase (چکیده)
93 - Analysis of Incentive Effects of Managers’ Bonuses on Real Activities Manipulation Relevant to Future Operating Performance (چکیده)
94 - بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت (چکیده)
95 - Investigating the effect of connectivity of top management team on their resilience (چکیده)
96 - استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) (چکیده)
97 - بررسی تاثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود (چکیده)
98 - بررسی فرآیندهای دیاژنزی و رخساره های رسوبی سازند آسماری در چاه 149 میدان آغاجاری (چکیده)
99 - کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
100 - عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
101 - ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
102 - بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی (چکیده)
103 - گزینش منطقه ای گیاهان، ابزاری مفید و کارآمد در مدیریت اقتصادی فضای سبز (چکیده)
104 - نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی (چکیده)
105 - بررسی ویژگی رخساره های رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
106 - اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
107 - Determination of optimal strip width in strip intercropping of maize (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) in Northeast Iran (چکیده)
108 - بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال آب/TiO2 در مبدل حرارتی صفحه ای صنایع شیر (چکیده)
109 - Adaptation of maize to climate change impacts in Iran (چکیده)
110 - ارزیابی سمپاش های رایج و دوزهای مختلف علف کش گیاهستار بر عملکرد گندم آبی (چکیده)
111 - COMPARISON OF ESSENTIAL OIL CONTENT AND CONSTITTUENTS OF NEPETA GLOMERULOSA DURING THREE DEVELOPMENTAL STAGES (چکیده)
112 - تاثیر شرایط اتمسقر بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پسته‌ی خشک رقم اوحدی (چکیده)
113 - طراحی مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی ایران (چکیده)
114 - اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (چکیده)
115 - مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی– رفتاری(CBT) و درمانگری فعال سازی رفتاری(BAT) در اصلاح عملکرد شناختی ( حافظه کاری و زمان واکنش ساده(SRT)) سوء مصرف کنندگان هروئینی در افغانستان (چکیده)
116 - تغییران سطح آب دریا و بیوژئوگرافی سازند ایلام بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در تاقدیس کوه سلطان (زاگرس) (چکیده)
117 - بررسی ویژگی های رسوبی بخش ماسه سنگی اهوازدر میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
118 - پالئو بیوژئوگرافی آلبین میانی - سنومانین زیرین در مرکز کپه داغ بر اساس آمونیت (چکیده)
119 - تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
120 - بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی (چکیده)
121 - (EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار (چکیده)
122 - بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388 (چکیده)
123 - A Study on the relationship between human development and intellectual and human capital in banking industry (چکیده)
124 - ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود (چکیده)
125 - پیش بینی نوسان بارش در زیر حوزه گرگانرود برای دوره 2039-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس نمایی LARS-WG (چکیده)
126 - مطالعه‌ی تطبیقی پایداری محلات سراب و سجاد مشهد با استفاده از روش‌های AHP و دلفی (با مشارکت شهرداری مشهد) (چکیده)
127 - بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی (چکیده)
128 - Investigating the Degree of Importance & Employment of Management Accounting Methods by Managers of Companies Admitted Into the (چکیده)
129 - Factors Influencing Auditors’ Ethical Sensitivity in Ethical Decision - making: Evidence from Iran (چکیده)
130 - بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه ی هوش هیجانی مدیرانارشد، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان (چکیده)
131 - ارائه مدل مفهومی تاثیر سبک رهبری رابطه ای مدیران عامل بر تصمیمات استراتژیک بواسطه ایجاد اعتماد بیه مدیران ارشد و یادگیری آنان از شکست ها (چکیده)
132 - Comparison of the Salmonella isolates from domestic animals and poultry, by ERIC PCR and Antibiotic Resistance Analysis (چکیده)
133 - بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی (چکیده)
134 - سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
135 - The Numerical Study of the Gas-Solid Flow in a Conventional Cyclone Separator (چکیده)
136 - The effect of ratio of anode to cathode surface area on generated power in double-chamber microbial fuel cells (چکیده)
137 - تاثیر میدان مغناطیسی بر محیط DMEM در کشت سلول های Vero (چکیده)
138 - اثر حرارت در فرآیند تولید ماست روی بقای ویروس های روده ای با استفاده از باکتریوفاژ مدل (چکیده)
139 - Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
140 - اثر شدت تمرین بر اجرای تصمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد در بازیکنان با تجربه تنیس روی میز (چکیده)
141 - بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (چکیده)
142 - زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی ایزوتوپ Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی U-Pb و توده‌های نفوذی مرتبط با کانی سازی کرتاسه منطقه کلاته آهنی، جنوب‌غرب گناباد (چکیده)
143 - پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری (چکیده)
144 - The Effect of Mathematics Subject on Accounting Students of Private and State Universities in Iran (چکیده)
145 - Association between Corporate Governance and Corporate Performance in Iran (چکیده)
146 - Effect of pure oxygen, argon and air in sintering on structural and magnetic properties of Nickle ferrite thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
147 - Multi-DaC Programming Model: A variant of Multi-BSP Model for divide-and-conquer Algorithms (چکیده)
148 - اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه (چکیده)
149 - ارزیابی باکتری های تجزیه کننده نفت و توانایی آن ها در رفع آلودگی های زیست محیطی وابسته (چکیده)
150 - Electrochemical and quantum chemical assessment of two organic compounds from pyridine derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in HCl solution under stagnant condition and hydrodynamic flow (چکیده)
151 - ورزش: پیام آور صلح و دوستی (چکیده)
152 - The Effect of Earning Quality on Level of Cash Holding of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
153 - A Survey on Timeliness in Financial Reporting and Corporate Governance: Evidence from Iran (چکیده)
154 - جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت- لوبیا در منطقه زنجان (چکیده)
155 - اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
156 - میزان آلودگی و ضایعات آسیب شناسی برخی عقده های لنفاوی ناشی از نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد. (چکیده)
157 - وضعیت بیماری یون بر اساس ضایعات ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی در گوسفندان کشتار شده در نجف آباد. (چکیده)
158 - Microbial Fuel Cells Analysis Using Electrochemical Impedance Spectroscopy (چکیده)
159 - Utilizing Geological Properties for Predicting Cerchar Abrasiveness Index (CAI) in Sandstones (چکیده)
160 - تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد (چکیده)
161 - مقایسه پترولوژیکی، آلتراسیون و کانی سازی توده های مونزونیتی (ائوسن) و گرانودیوریتی (کرتاسه) در منطقه کلاته آهنی- گناباد (چکیده)
162 - ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث (چکیده)
163 - پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند (چکیده)
164 - Assessing nitrogen flow in production and utilization cycle of wheat and maize as a tool to monitor N loss in Iran (چکیده)
165 - بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران 2- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM (چکیده)
166 - مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران (چکیده)
167 - بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی (چکیده)
168 - بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
169 - An investigation on Impact of Institutional ownership and company proprietorship on Tax Aggressive Policy (چکیده)
170 - اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.) (چکیده)
171 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
172 - The relationship between antibody generated against BVD virusand hematologic finding associated with non-specific immunity in high yielding cows (چکیده)
173 - The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings News (چکیده)
174 - بررسی نقش مدیریت علفهای هرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند و چند گونه علف هرز (چکیده)
175 - New Charge Balancing Method Based on Imbalanced Biphasic Current Pulses for Functional Electrical Stimulation (چکیده)
176 - Application of analytic hierarchy process in analyzing and ranking of non-financial measures that affect investor decisions (چکیده)
177 - کوه در نهج البلاغه با نظری بر یافته های زمین شناسی (چکیده)
178 - استفاده از روش Real time-PCR برای شمارش جمعیت پروتوزای شکمبه در جیره بره های پرواری (چکیده)
179 - بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time - PCR (چکیده)
180 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
181 - مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دورههای شیردهی متفاوت (چکیده)
182 - A Study of the Influence of Field of the Study and Gender on Ethical Values: Iranian Scenario (چکیده)
183 - Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques (چکیده)
184 - شمارش جمعیت کل باکتریهای شکمبه با استفاده از روش Real time-PCR (چکیده)
185 - Adaptation strategies for maize cultivation under climate change in Iran: irrigation and planting date management (چکیده)
186 - زمین شیمی، سن سنجی U-Pb زیرکن و ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd سنگهای مونزونیتی نجم آباد، جنوب گناباد (چکیده)
187 - Energy budget and economic analysis in conventional and organic rice production systems and organic scenarios in the transition period in Iran (چکیده)
188 - A Study of Job Satisfaction - Comparison between the Auditors of Supreme Audit Court and CPAs. An Iranian Evidence (چکیده)
189 - A Study of the Audit Information Technology Usage and Perceived Importance by Auditors in Iran (چکیده)
190 - فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران (چکیده)
191 - استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (چکیده)
192 - بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
193 - Effect of Cadmium and Lead on Quantitative and EssentialOil Traits of Peppermint (Mentha piperita L (چکیده)
194 - Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means (چکیده)
195 - ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت کم آبیاری (چکیده)
196 - تطبیق ویژگی های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب (چکیده)
197 - بررسی تاریخ‏ کاشت، کود بیولوژیک و کشت مخلوط بر عملکرد و کمیت اسانس زیره سبز و شنبلیله (چکیده)
198 - Ecological management of cumin common diseases in Iran; Planting date, intercropping and biofertilizer (چکیده)
199 - بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایران (چکیده)
200 - تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر (چکیده)
201 - دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
202 - Cognitive and Affective Characteristics of Children in EFL Classes (چکیده)
203 - Improving L2 Writing Ability in the Light of Critical Thinking (چکیده)
204 - The contribution of Women in Iranian Scholarly Publication (چکیده)
205 - The Relationship between Consumer Price Index, Producer Price Index and Traded Shares at Tehran Stock Exchange (چکیده)
206 - A Study the Reasons of Failure in Implementation of Enterprise Resource Management Systems in Iran (چکیده)
207 - مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) (چکیده)
208 - نمایه سازی استخراجی خودکار با نگاهی گذرا به مشکلات نمایه سازی در زبان فارسی (چکیده)
209 - Qualitative and Quantitative Analysis of Limiting Factors in Microbial Fuel Cells Using Electrochemical Techniques (چکیده)
210 - شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی؛ با بهره گیری از روش دلفی (چکیده)
211 - A Study of the Effective Variables on Earning Management: Iranian Evidence (چکیده)
212 - A Study of the Audit Inherent Risk: Evidence of Emerging Economy (چکیده)
213 - Investigating condolence responses in English and Persian (چکیده)
214 - A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
215 - Influence of turmeric rhizome and black pepper on blood constituents and performance of broiler chickens (چکیده)
216 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
217 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
218 - Study of Cobalt-Doped SnO Thin Films (چکیده)
219 - بررسی پیوست بعد زیست محیطی به برگه امتیاز دهی تعدیل شده در حسابرسی مدیریت محیط زیست (چکیده)
220 - اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد (چکیده)
221 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
222 - اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد،جنوب مشهد (چکیده)
223 - A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario (چکیده)
224 - A Study of the Effect of Establishing Accounting Standards on Conservatism Amount: Iranian Scenario (چکیده)
225 - The Relation between Financial Information Transparency and Firms Characteristics of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
226 - بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود (چکیده)
227 - روان شناسی و جامعه شناسی تقلب (چکیده)
228 - EVALUATING THE INVESTORS’ OVERREACTION TO FINANCIAL MEASURES: SOME EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE (چکیده)
229 - A Study of Managers Point of View on Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Companies in Iran (چکیده)
230 - Impact of Intensity and Exposure Duration of Magnetic Field on Seed Germination of Tomato (Lycopersicon esculentum L (چکیده)
231 - اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( Nigella sativa) (چکیده)
232 - First Report of Coat Protein Sequence of Cucumber Green Mottle Mosaic Virus in Cucumber Isolated from Khorasan in Iran (چکیده)
233 - پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (چکیده)
234 - زمین شناسی و زمین شیمی توده های نفوذی شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
235 - پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
236 - Pulses Production Systems in Term of Energy Use Efficiency (چکیده)
237 - بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
238 - دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگی) شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
239 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
240 - تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (چکیده)
241 - بررسی وضعیت آموزش تلفظ و جایگاه آن در کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان در ایران (چکیده)
242 - Influence of weed competition on potato growth, production and radiation use efficiency (چکیده)
243 - ارزیابی سیستم های استنتاج فازی جهت برآورد تبخیرتعرق مرجع ساعتی (چکیده)
244 - The Study of EFL Teacher Discourse in Reading Skill Using Bloom \'s Cognitive Taxonomy (چکیده)
245 - A study of the knowledge of auditors in the field of tax laws: Evidence of Iran (چکیده)
246 - The effect of qualified audit report on share prices and returns: Evidence of Iran (چکیده)
247 - An Investigation of the relationship between audit firm size and earning management in quoted companies in Tehran stock exchange (چکیده)
248 - A study of the reasons for shortcomings in establishment of internet financial reporting in Iran (چکیده)
249 - تقویت برش پانچینگ دال های تخت با استفاده از صفحات پلیمری- الیافی (CFRP) (چکیده)
250 - Synthesis of 14-Aryl- and Alkyl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes Catalyzed by Silica-supported Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
251 - Group Work in EFL Children‟s Classes: A Qualitative Study (چکیده)
252 - Effects of organic and biological fertilizers on fruit yield and essential oil of sweet fennel (Foeniculum vulgare var. dulce) (چکیده)
253 - Effects of turmeric rhizome powder and black pepper on blood constituents and performance of male broiler chickens (چکیده)
254 - بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل (چکیده)
255 - ساخت نسخه رایانه ای آزمون استروپ جهت دار و مطالعه مقدماتی آن (چکیده)
256 - ارزیابی کارآیی مدلهای شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از تست گاما (چکیده)
257 - بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نها (چکیده)
258 - تأثیر سس (Cuscuta sp.) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران (چکیده)
259 - ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی (چکیده)
260 - بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور (چکیده)
261 - FACTORS AFFECTING DIVIDEND POLICY: EMPIRICAL EVIDENCE OF IRAN (چکیده)
262 - A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economy (چکیده)
263 - A Study of the Effect of Oil Price Fluctuation on Industrial and Agricultural Produts in Iran (چکیده)
264 - بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبت های P/E و P/B در پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
265 - بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمه‌های سیستان (چکیده)
266 - بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
267 - اثر دما بر خواص اپتیکی نانو پودر سرامیک PZT تهیه شده به‌روش سل ژل (چکیده)
268 - بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم های مختلف کاشت (چکیده)
269 - Chemical Composition of Biotite as a Guide to Petrogenesis of Granitic Rocks from Maherabad, Dehnow, Gheshlagh, Khajehmourad and Najmabad, Iran (چکیده)
270 - ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd، سن سنجی زیرکون U-Pb و پتروژنز باتولیت گرانودیوریتی نجم آباد، گناباد (چکیده)
271 - اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (چکیده)
272 - Information Ioss for QCD Matter in Mini Black Holes at LHC (چکیده)
273 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (چکیده)
274 - تاثیر منابع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت در شکمبه بر گوارش پذیری ظاهری مواد مغذی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
275 - تاثیر منبع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت بر تخمیر، غلظت نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی در شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
276 - بررسی تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی دو رقم عدس رباط و گچساران در شرایط شوری (چکیده)
277 - A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland (چکیده)
278 - A Study of the Effect of Financial Leverage on Earnings Response Coefficient through out Income Approach: Iranian Evidence (چکیده)
279 - Iranian Angle to Non-Audit Services: Some Empirical Evidence (چکیده)
280 - An Empirical Modeling of Companies Using Support Vector Data Description (چکیده)
281 - Ground Magnetic survey for exploration of ore deposits and identify of geometry of intrusive bodies cased alteration and mineralization in the east of Keybarkuh area (southwest of Khaf) (چکیده)
282 - کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده غرب کبیر کوه (خواف) (چکیده)
283 - زمین شناسی، پترولوژی و کانی شناسی توده های نفوذی منطقه کلاته آهنی- گناباد (چکیده)
284 - بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی- گناباد (چکیده)
285 - Drilling rate prediction using an innovative soft computing approach (چکیده)
286 - A calculation based on Green s function method for FM/MgO /FM sandwiches with roughness at interfaces (چکیده)
287 - SW parameter in magnetic multilayers with rough interface (چکیده)
288 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
289 - NNLo correction to three jet rate production in electron positron annihilation (چکیده)
290 - بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
291 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی (چکیده)
292 - گزارش یک مورد پیچ خوردگی گردن (Torticollis) در گوساله هلشتاین نوزاد (چکیده)
293 - گزارش یک مورد لب شکری (Cheiloschisis) در گوساله هلشتاین (چکیده)
294 - Genetic variation of income over feed costs as an individual trait in Holstein cows (چکیده)
295 - بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
296 - بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری (چکیده)
297 - ارزیابی کارآیی علفکش های ایمازاتاپیر، اکسی فلورفن، ترفلان، پندیمتالین، و وجین دستی روی عملکرد نخود رقم ILC482 در منطقه مشهد (چکیده)
298 - تاثیر تناوبهای زراعی متفاوت بر ظهور گونه های مختلف علفهای هرز (چکیده)
299 - ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند (چکیده)
300 - بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
301 - بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه (چکیده)
302 - Effect of Plant Diversity and Nutrient Resource on WeedComposition and Density in Different Cropping Systems (چکیده)
303 - بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید درشرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
304 - The effects of seed coating and pelleting on the rate and final germination in (چکیده)
305 - EEFECT OF ORGANIC AND BIOLOGICAL FERTILIZERS ON QUANTITY AND QUALITY OF ESSENTIAL OIL OF FENNEL (Foeniculum vulgare Mill.) (چکیده)
306 - بررسی و مقایسه کاربری و توان اکولوژیکی حوزه اسدلی با استفاده از GIS (چکیده)
307 - سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
308 - effects of plant density and depth on agronomic caractrestics of saffron (چکیده)
309 - افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد (چکیده)
310 - Geology and petrology of two distinct types of granitoids, Eastern Najmabad, Ghonabad, Iran (چکیده)
311 - بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
312 - Fe(HSO4)3 and Fe(HSO4)3/DMSO as Efficient Heterogeneous, and Reusable Catalyst Systems for the Oxidative Coupling of Thiols (چکیده)
313 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
314 - پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
315 - مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (چکیده)
316 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (چکیده)
317 - اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی (چکیده)
318 - Ultra Low Power Full Adder Topologies (چکیده)
319 - punching shear strength of interior slab-column connnections strengthened with carbon fiber reinforced polymer sheets (چکیده)
320 - New Subthreshold Concepts in 65nm CMOS Technology (چکیده)
321 - Ferric hydrogensulfate catalyzed aerobic oxidative coupling of 2-naphthols in water or under solvent free conditions (چکیده)
322 - روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز (چکیده)
323 - حسابرسی مستمر ، حسابرسی آینده (چکیده)
324 - حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاه (چکیده)
325 - بررسی رابطه اهرم مالی وهموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
326 - ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
327 - Evalution of the effects of the fallow fallow /forrage barly and sugar beat forrage barly rotations (چکیده)
328 - ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ (چکیده)
329 - اکتشافات ژئوشیمیائی رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی جهت شناسائی کانی سازی طلای اپی ترمال و ماسیو سولفاید نوع تکنار، بردسکن (چکیده)
330 - اکتشافات ژئوشیمیائی و شناسائی کانی سازی Iron Oxides Cu - Au در منطقه پلورزه - تربت جام (چکیده)
331 - نقش کانی مگنتیت در تفسیر کیفی داده های مغناطیس زمینی جهت شناسایی ذخایر جدید، در بخش شرقی تک 1، معدن پلی متال تکنار - بردسکن (چکیده)
332 - کانی شناسی و مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور (چکیده)
333 - Ground magnetic survey for exploration of massive sulfide in north east Iran. Journal of Applied Sciences (چکیده)
334 - Conditional Footer Domino Logic for Noise Immune Applications (چکیده)
335 - An improved noise-tolerant domino logic circuit for high fan-in gates (چکیده)
336 - A NOVEL LEAKAGE-TOLERANT DOMINO LOGIC CIRCUIT with feedback from footer transistor in ultra deep submicron cmos (چکیده)
337 - A High Speed and Leakage-Tolerant Domino Logic for High Fan-in Gates (چکیده)
338 - 1bit subthreshold full adders in 65nm CMOS technology (چکیده)
339 - Leakage Tolerant, Noise Immune Domino Logic for Circuit Design in the Ultra Deep Submicron CMOS Technology for High Fan-in Gates (چکیده)
340 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for the synthesis of 14-aryl- or alkyl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes (چکیده)
341 - استفاده از ورق های CFRP برای افزایش مقاومت برش پانچینگ دالهای تخت (چکیده)
342 - Punching shear strength of reinforced concrete slabs strengthened with glass fiber-reinforced polymer laminates. Paper by Cheng-Chin Chen and Chung-Yan Li, Discussion (چکیده)
343 - Effect of cropping systems and crop rotations on weeds (چکیده)
344 - اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها (چکیده)
345 - Prediction of stage-discharge curves in open-channels using a fixed-point velocity measurement (چکیده)
346 - Field-dependent spin-wave damping in ferromagnet/ antiferromagnet bilayers (چکیده)
347 - Curie temperatue of coupled magnetic planes (چکیده)
348 - the transition temperature of coupled magnetic plames inclusimg fluctuations in the spacer thickness (چکیده)
349 - the ordering temperature of coupled magnetic planes h. moradi (چکیده)
350 - the temperature dependence of the spin-wave damping in co/coo bilayers (چکیده)
351 - ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف (چکیده)
352 - بررسی تاثیر ضد قارچی اسانسهای نعناء فلفلی ، رازیانه و زیره سیاه (چکیده)
353 - کاربرد مواد موثر آنغوزه به عنوان یک آفتکش طبیعی در کنترل مگس خربوزه (چکیده)
354 - Temperature dependence of the linewidth of spin-waves in Co/CoO bilayers (چکیده)
355 - بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز (چکیده)
356 - A simple model for estimation of dimensionless isovel contours in open channels (چکیده)