بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: قائمی


موارد یافت شده: 317

1 - دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها (چکیده)
2 - Improving Signal Subspace Identification Using Weighted Graph Structure of Data (چکیده)
3 - ارزیابی بهینه سازی اختصاص کاربری زمین شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان (چکیده)
4 - ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران و باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر تشرف قهرمان) (چکیده)
5 - بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
6 - منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان (چکیده)
7 - برآورد خطر لرزه خیزی و شتاب حرکت زمین در شرق شهر یزد با استفاده از روش تحلیلی و آماری (چکیده)
8 - ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی (چکیده)
9 - ژئوشیمی سنگ های مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر ( شمال شرق ایران ) (چکیده)
10 - پتروگرافی و آلتراسیون سنگهای مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر ( شمال شرق ایران ) (چکیده)
11 - ویژگیهای کهن الگوی آفرینش در اسطوره شناسی تحلیلی و بررسی نمودهای آن در شاهنامة فردوسی (چکیده)
12 - تحلیل تطبیقی اسطوره توفان در اساطیر ایرانی بر مبنای الگوی مرگ و رستاخیز (چکیده)
13 - نقد منابع داستان برزو در تاریخ دلگشای توکّل بیگ در مقایسه با برزونامه کهن (چکیده)
14 - متن شناسی انتقادی (نقد متنی) نسخ یکی از نظیره‌های شاهنامة فردوسی (شاهنامة اسدی) و ارائة الگوی عملی جدیدی برای ارزیابی کیفی- کمّی نسخ یک متن به یاری مطالعة موردی (چکیده)
15 - براورد ررات معلق با به کارگیری اطلاعات ماهوارهای (چکیده)
16 - تعیین یک شاخص بهینه چند سنسوره سنجش از دوری به منظور ارتقای فرایند پایش زمان واقعی خشکسالی در مناطقی با پوشش اراضی ناهمگن (چکیده)
17 - تحلیل تکامل شهری از منظر خوشه بندی فازی و انجام آنالیز حساسیت میان داده های ورودی و نتایج مدل پیشنهادی (چکیده)
18 - بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
19 - بررسی جایگاه شعر و سرایندگی در فرهنگهای جوامع پیش از ظهور ادیان یگانه‌گرا (بر مبنای مطالعة موردی این نقش در فرهنگ ایران باستان در مقایسه با نظام قبیله¬ای جامعة عرب جاهلی) (چکیده)
20 - مطالعه الگوهای آماری سیستم‌های شکستگی منطقه اخلمد، شمال‌غرب بینالود بر روی نقشه رسم شده از روش دورسنجی (چکیده)
21 - فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود (چکیده)
22 - A foresight model for intrusion response management (چکیده)
23 - تحلیل کهن‌‌ الگویی آرمان‌ شهرگرایی و سیر الگو واره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران (چکیده)
24 - Separation study of some heavy metal cations through a bulk liquid membrane containing 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (چکیده)
25 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
26 - تحلیل تطبیقی اسطوره ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) (چکیده)
27 - آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه (چکیده)
28 - Developing an Iranian Green Building Assessment Tool using Decision Making Methods and Geographical Information System: Case study in Mashhad City (چکیده)
29 - تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه های کیفی ED, TDS, SAR آب های زیرزمینی دشت اسد آباد (چکیده)
30 - E-correlator: an entropy-based alert correlation system (چکیده)
31 - A comprehensive approach for network attack forecasting (چکیده)
32 - Risk-based Intrusion Response Management in IDS using Bayesian Decision Networks (چکیده)
33 - بررسی تغییرات آسپریتی و نحوه توزیع تنش در محل رخداد زمین‌لرزه‌ای با 6.2 =MN در سال 2014 میلادی، بخش شمال غربی زاگرس (چکیده)
34 - بررسی لرزه زمین ساخت و تنش‌گاه‌ها در زاگرس با استفاده از پارامتر لرزه‌ای b-value (چکیده)
35 - الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک های دورسنجی (چکیده)
36 - تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) (چکیده)
37 - اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات بینالود (چکیده)
38 - بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد (چکیده)
39 - بررسی مقدماتی الگوی شکستگی‌های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد (چکیده)
40 - تحلیل تکتونیک فعال دامنه شمالی رشته کوه بینالود بر اساس پارامترهای مورفومتریک (چکیده)
41 - مقایسه الگوریتمهای پردازش تصاویر ماهوارهای در بهینه سازی پیجویی منابع معدنی با رویکرد حفظ محیط زیست (چکیده)
42 - تهیه شاخص ترکیبی پایش خشکسالی به کمک تصاویر ماهوارهای و آنالیز (PCA) مولفه اصلی (چکیده)
43 - PiSHi: Click The Images and I Tell if You Are a Human (چکیده)
44 - بررسی لرزه خیزی گسل توس (چکیده)
45 - بررسی چند روش Image Fusion در آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه ارومیه (چکیده)
46 - Robust adaptive mixed H2/H∞ interval type-2 fuzzy control of nonlinear uncertain systems with minimal control effort (چکیده)
47 - روند بیان ژن های CLsHSP18.1A و CcNAC2 در ژنوتیپ های متحمل و حساس هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus) به تنش خشکی با استفاده از روش نیمه کمی RT-PCR (چکیده)
48 - ارزیابی تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های هندوانه بذری (Citrullus lanatus) در پاسخ به تنش خشکی طی مراحل اولیه فنولوژیکی (چکیده)
49 - عناوین و القاب احترام آمیز و عبارتهای دعایی بر مبنای "نظریه ادب" در اسرار التوحید (چکیده)
50 - Network Security Risk Mitigation using Bayesian Decision Networks (چکیده)
51 - تحلیل سود- هزینه‌ی ریسک امنیتی با استفاده از شبکه‌های تصمیم بیزی (چکیده)
52 - پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS و GIS (چکیده)
53 - A bioinformatic approach to check the spatial epitope structure of an immunogenic protein coded by DNA vaccine plasmids (چکیده)
54 - پیش بینی رشد فیزیکی به منظور درک چشم اندازهای شهری در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به کمک FCA مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
55 - بررسی نمادهای تصویری فر (با تأکید بر نگاره های شاهنامه) (چکیده)
56 - بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین¬لغزه و بررسی روش‌های مختلف در پیش-بینی پدیده¬ی زمین¬لغزه (چکیده)
57 - تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام (چکیده)
58 - Electrocardiographic Effects of Granisetron in Clinically Healthy Dogs (چکیده)
59 - پترولوژی، کانی¬شناسی و بررسی کانی¬سازی باریت مجموعه افیولیتی دره¬انجیر (جنوب شرق مشهد) (چکیده)
60 - پتروگرافی و آلتراسیون سنگ‎های آذرین غرب دره انجیر (خراسان رضوی) (چکیده)
61 - Discernible visualization of high dimensional data using label information (چکیده)
62 - بررسی عدم قطعیت در فرایند مدل¬سازی و پیش¬بینی رشد شهری با استفاده از اتوماتای سلولی و منطق فازی(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
63 - شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی (چکیده)
64 - رسوبگذاری در ارتباط با تکتونیک راندگیها در کوههای بینالود (چکیده)
65 - مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی ها در کانسار طلای زرمهر (چکیده)
66 - Facies Analysis and Sequence Stratigraphy of Silurian C arbonate Ramps In the Turan(Kopeh-Dagh) and Central Iran Plates with Emphasis Gondwana Tectonic Event (چکیده)
67 - پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتای سلولی فازی جهت نیل به توسعه پایدار شهری در سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
68 - بررسی کارایی الگوریتم های غیر خطی کریجینگ برای پایش تغییرپذیری مکانی رطوبت خاک (چکیده)
69 - ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging ،Ordinary Kriging جهت تخمین رطوبت خاک Universal Kriging (چکیده)
70 - ارزیابی روش های آموزش شبکه عصبیMLP به کمک خصوصیات زود یافت خاک به منظور پیش بینی رطوبت خاک (چکیده)
71 - اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد (چکیده)
72 - ارزیابی چرخه حیاتی- LCA- تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان (چکیده)
73 - Antibody response effect of fusing IgY and C3d gene segments to hemagglutinin9 (H9) gene on influenza DNA vaccines in chicken (چکیده)
74 - Analysis of “Dorjoldorar” as an unknown and literary book by -Asileddin Vaez Dashtaki (چکیده)
75 - نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا) (چکیده)
76 - ‏مطالعه الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگیهای توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه روشهای دورسنجی (چکیده)
77 - تحلیل فراکتالی توزیع شکستگیها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) بر پایه مطالعات دورسنجی (چکیده)
78 - شناسایی ملاک هایی برای شایستگی ارزیاب: ضرورتی در ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی در نظام های دانشگاهی (چکیده)
79 - تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد (چکیده)
80 - درفش های شاهنامه: کیفیت نمادپردازی باورهای جمعی در نگارگری قومی و ملی (چکیده)
81 - میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
82 - فروگذارده ماندن فرا-ارزشیابی برنامه‌های بهبود کیفیت برنامه درسی دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی (چکیده)
83 - تحلیل کارکردهای اساطیری خورشید و مهر در ارتباط با قداست مفهوم شاه- موبد و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
84 - بررسی سیر تاریخی نظم روایات پهلوانی در ایرانِ دورة تیموری و عدم تبلور این آثار در منابع ادبی عصر نوایی (چکیده)
85 - مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
86 - تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل گیری داستان های حماسی فارسی (چکیده)
87 - سیر "نظریة الهامی" (بوطیقای الهام) و منابع الهام در فرهنگ ایران باستان و شعر فارسی دورة اسلامی (چکیده)
88 - تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایران (چکیده)
89 - بررسی متن‌شناختی جایگاه سلیمان (ع) در روند تکوین حماسه‌های ایرانی (چکیده)
90 - Improvement of An Abstractive Summarization Evaluation Tool using Lexical-Semantic Relations and Weighted Syntax Tags in Farsi Language (چکیده)
91 - برآورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده های ترکیبی (چکیده)
92 - Determining soil indicators for soil sustainability assessment using principal component analysis of Astan Quds- east of Mashhad- Iran (چکیده)
93 - بررسی آثار بازبودن تجاری و شدت انرژی بر شاخص عملکرد زیست محیطی در ایران با تاکید بر نقش تحریم های تجاری (چکیده)
94 - Anomaly Detection and Foresight Response Strategy for Wireless Sensor Networks (چکیده)
95 - ارتباط ساختارها با کانی‏زایی در محدوده‏ی گسل ابقوی (چکیده)
96 - Indirect Adaptive Interval Type-2 Fuzzy Pi Sliding Mode Control For A Class Of Uncertain Nonlinear Systems (چکیده)
97 - تحلیل شکستگی های سیستماتیک در گرانیت خواجه مراد (چکیده)
98 - بررسی فاصله بندی شکستگی ها در تاقدیس خورو تاثیر آن درمیزان تراوایی سنگ مخزن، کمربند چین خورده کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
99 - تحلیل سینماتیکی دینامیکی تاقدیس خور کمربند چین خورده کپه داغ،شمال شرق ایران (چکیده)
100 - بررسی زیست محیطی پرتوزایی بوکسیت و گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم و محاسبه ی نسبت اختلاط گل قرمز برای استفاده در مصالح ساختمانی (چکیده)
101 - سنگ نگاری، ژثوشیمی و ژنز کانسار کرومیت کوهی (افیولیت ملانژ رباط سفید)، شمال شرق ایران (چکیده)
102 - The effect of rapid and gradual weight loss on some hematological parameters in trained wrestlers (چکیده)
103 - ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (چکیده)
104 - ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی (چکیده)
105 - Spatio-temporal soil quality assessment under crop rotation irrigated with treated urban waste water using fuzzy modeling (چکیده)
106 - A Comparison of Effects of Rapid and Gradual Weight Loss Methods on Body Composition, Aerobic Capacity, And Anaerobic Power in Trained Wrestlers (چکیده)
107 - نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین) (چکیده)
108 - Petrography and geochemistry of Silurian Niur sandstones, Derenjal Mountains, East Central Iran: implications for tectonic setting, provenance and weathering (چکیده)
109 - مقایسه ورابطه ی درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان داخلی وخارجی دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
110 - ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد (چکیده)
111 - Direct Adaptive General Type-2 Fuzzy Control for a Class of Uncertain Nonlinear Systems (چکیده)
112 - بررسی برقراری نسبت طلایی در گردابه های جریان پشت سیلندر در اعداد رینولدز مختلف (چکیده)
113 - از گوسان تا بلبل (مجموعه مقالات همایش هزاره شاهنامه - فرهنگستان زبان و ادب فارسی) (چکیده)
114 - تحلیل اسطوره شناختی داستان سیاوش بر مبنای آیینهای سالانه مرگ و تولد دوباره و الگوی هبوط ایزد رپیهوین (چکیده)
115 - تداوم سنت خنیاگری و شعر موسیقایی در عصر رودکی و شعر نخستینة فارسی (چکیده)
116 - بررسی تطبیقی ساختار آیینی اسطورة سیاوش و آیین سیاوشان (چکیده)
117 - بررسی تحلیلی شاهنامة نسخة سعدلو و کاربرد آن در کشف ضبطهای کهن و تصحیح شاهنامة فردوسی (چکیده)
118 - بررسی ارتباط میان کنش آیینی و تکرار الگوهای اساطیری و بررسی نمودگاری آن در تحلیل اسطورة توتمی گاو در شاهنامة فردوسی (چکیده)
119 - A Group-Based Trust Propagation Method (چکیده)
120 - A New Alert Correlation Framework Based on Entropy (چکیده)
121 - A Layer Model of a Confidence-aware Trust Management System (چکیده)
122 - A Simple and Fast Technique for Detection and Prevention of SQL Injection Attacks (چکیده)
123 - بررسی کهن الگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شاهنامة فردوسی بر مبنای اسطوره شناسی تحلیلی (چکیده)
124 - شاخصهای بازاری اخلاق و کارایی در بازار سهام شهر اسلامی (چکیده)
125 - بررسی بیمه اسلامی، سازوکارو آثار بیمه تکافل اسلامی در شهر (چکیده)
126 - برآورد ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی (چکیده)
127 - Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Library Staff Training: A Comparative Study (چکیده)
128 - Using satellite data for soil cation exchange capacity studies (چکیده)
129 - Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area (چکیده)
130 - توصیف و دسته بندی شکستگی های محدوده بین دو آنومالی باغک و سنجدک در معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
131 - بازسازی میدان تنش دیرین در اطراف گسل دردوی در محدوده معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
132 - بررسی وضعیت میدان تنش و بازسازی آن در توده Cجنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف در شرق ایران (چکیده)
133 - ‏نقش کنترل کننده های ساختاری در تشکیل کانی سازی محدوده کانسار طلای زرمهر (چکیده)
134 - ‏نتایج اولیه بازسازی تنش دیرین در کانسار طلای کوه زر مهر (چکیده)
135 - برآورد شبه پارامتریک تابع تولید کشاورزی مبتنی بر مدلسازی پویایی های بهره وری- مطالعه موردی: برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی استان های منتخب ایران (چکیده)
136 - Effect of Carbon nanotubes on the Electrical Conductivity of Polyurethane/Multiwalled Carbon nanotubes Foam (چکیده)
137 - بررسی الگوهای ساختاری و ارتباط آنها با تشکیل رگه های فلوئوریت معدن کوه سفید، جنوب شرقی مشهد (چکیده)
138 - سروش: رب النوع شاعری در ایران باستان (چکیده)
139 - بررسی پیوند میان جنبه های انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب (چکیده)
140 - Design and Formal Verification of DZMBE+ (چکیده)
141 - سامانه راندگی ها در کوه‌های بینالود (چکیده)
142 - A Confidence-Aware Interval-based Trust Model (چکیده)
143 - Viral Evasion and Subversion Mechanisms of the Host Immune System (چکیده)
144 - ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان (چکیده)
145 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دوره اسلامی (چکیده)
146 - رؤیای شهر زرین و بازتاب آن در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران (چکیده)
147 - زیباشناسی تمثیل و تحلیل ساختاری ادبیات تمثیلی مولانا بر مبنای نظریة فلسفی صورتهای مثالی (چکیده)
148 - تفسیر اسطوره شناختی نخستین مصراع شاهنامه (بر مبنای رهیافتهای زبان شناختی تاریخی) (چکیده)
149 - سنت جهانی دفاع از شعر و بررسی دیدگاههای عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز فی القرآن (چکیده)
150 - Geochemistry of Silurian Niur Sandstones in Tabas Block, Central Iran (چکیده)
151 - بررسی تکوینی نظریه ی افلاطون دربارة شعر و تقابل نگاه او با ارسطو در پدیدارشناسی شعر و هنر (چکیده)
152 - شهر پاکان اقبالنامه و بازخوانی حکیمانه ی نظامی از بن مایه ای عارفانه (چکیده)
153 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دوره ی اسلامی (چکیده)
154 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
155 - تحلیل بنیادهای نظری درباره فلسفه مثالی و نمودهای آن در تمثیل گرایی مولانا (چکیده)
156 - پژوهشی درباره اسطوره نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر (چکیده)
157 - معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی (چکیده)
158 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن؛ در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
159 - تحلیل اسطوره کیومرث در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی (چکیده)
160 - بررسی نمادپردازی (ببر بیان) رستم و جایگاه آن در میان دیگر ابزارهای نمادین و محافظت کننده در شاهنامه (چکیده)
161 - ارائه یک الگوریتم کارا جهت کشف حمله wormhole در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
162 - تحلیل فضایی الگوی پرفشار جنب حاره بر روی آسیا و آفریقا (چکیده)
163 - Optimal Design of Adaptive Interval Type-2 Fuzzy Sliding Mode Control Using Genetic Algorithm (چکیده)
164 - Adaptive Interval Type-2 Fuzzy Sliding Mode Control For a Class of Uncertain Nonlinear Systems (چکیده)
165 - اشکال ریخت زمین ساختی حاصل از فرسایش راندگی چین خورده در شمال خاوری فریمان (چکیده)
166 - The Effect of Situational Identification of Teacher’s Scaffolding on Students’ Better Language Use: A Case Study Based on Speaking Skill on AD Students of Asrar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran (چکیده)
167 - بررسی ساختارهای تکتونیکی تاقدیس ژرف (ارتفاعات کپه داغ) (چکیده)
168 - تغییرات حرکت برشی و تنش دیرینه در پهنه ی گسلی زندان (میناب)، شمال شرق هرمزگان (چکیده)
169 - ساختهای فروریزشی ثقلی در تاقدیس پاسان (زاگرس) (چکیده)
170 - تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر درکشتی گیران تیم ملی آزاد (چکیده)
171 - تاثیر کاهش وزن حاد وتدریجی بر برخی شاخص های هماتولوژی خون کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
172 - A Dynamic-Growing Fuzzy-Neuro Controller, Application to a 3PSP Parallel Robot (چکیده)
173 - چینه نگاری سکانسی سازند سفیدکوه (تریاس زیرین) در برش الگو در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
174 - سنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشت ههای آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه (چکیده)
175 - بررسی خاصیت ضد هرپسی عصاره ریشه گیاه جعفری مکزیکی علیه ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی درکشت سلول (چکیده)
176 - ارزیابی اثر فعالیت ضدویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی (چکیده)
177 - بررسی نوع برش در پهنهی گسلی زندان (میناب) در محدودهی باختری دهستان فاریاب واقع در استان هرمزگان (چکیده)
178 - تحلیل دینامیکی ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شمال بلوک لوت) (چکیده)
179 - بررسیهای ژئوشیمیایی عدسیهای کرومیت در افیولیتملانژهای شمال تربت حیدریه،(رباط سفید) شرق ایران (چکیده)
180 - تعین عناصر سبک چین در تاقدیس ژرف ( ارتفات کپه داغ) (چکیده)
181 - بررسی تکتونیک فعال گسل کوهبنان در منطقه بهاباد با استفاده ازشاخص های ریخت زمین ساختی (چکیده)
182 - نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
183 - اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور (چکیده)
184 - SEIMCHA: A New Semantic Image CAPTCHA Using Geometric Transformations (چکیده)
185 - بهبود روش نهان‌نگاری قابل برگشت گسترش تفاضل چندلایه در تصاویر رنگی با استفاده از پیش پردازش (چکیده)
186 - بررسی عملکرد پروتکل مدیریت کلید RKPH و تحلیل پارامترهای موثر بر آن (چکیده)
187 - ارزیابی و برآورد تبخیر – تعرق گندم در مراحل مختلف رشد با روش تراز انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با نتایج لایسیمتر (چکیده)
188 - تحلیل رابطه ی بین سیستم های درزه ای و گسلش راندگی در تاقدیس چشمه گیلاس، شمال غرب مشهد (چکیده)
189 - هندسه چین خوردگی در منطقه چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
190 - بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) (چکیده)
191 - ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور) (چکیده)
192 - تحلیل انسان شناختی اسطوره فر و کارکردهای آن در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران (چکیده)
193 - داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجام (چکیده)
194 - Efficient and Selective Transport of Silver(I) Cation Across a Bulk Dichloromethane Membrane Using 1,13-Bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as a Carrier (چکیده)
195 - جزء بندی شار انرژی و برآورد تبخیر – تعرق به روش تراز انرژی (نسبت باون) (چکیده)
196 - سیستم شکستگی کمربند چین خورده کپه داغ در ناحیه شمال خاور بجنورد (چکیده)
197 - بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
198 - بررسی زمین ساخت تاقدیسهای تنگ بیجار و کمانکوه در غرب ایلام (چکیده)
199 - تاثیر مراحل رشد تاقدیس بر سامانه ی رودخانه ای چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
200 - الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی) (چکیده)
201 - تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
202 - تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی (چکیده)
203 - شاهان خیره سر شاهنامه؛ (چکیده)
204 - FAPSWPP: یک پروتکل خرید امن کالای الکترونیکی مبتنی بر APSWPP (چکیده)
205 - Centralized Key Management Scheme in Wireless Sensor Networks (چکیده)
206 - Security Analyzing and Designing GUI with the Resources Model (چکیده)
207 - RTBIMS: Accuracy Enhancement in Iterative Multiplication Strategy for Computing Propagated Trust (چکیده)
208 - Propagation of Trust and Confidence using Intervals (چکیده)
209 - افزایش دقت در راهبرد ضرب مکرر برای محاسبه اعتماد انتشاری با استفاده از معیار شباهت و کلونی مورچه ها (چکیده)
210 - Multiple SEmantic IMage CAPTCHA (چکیده)
211 - آزمون تصویری بازشناسی انسان از ماشین مبتنی بر تبدیلات هندسی (چکیده)
212 - کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم (چکیده)
213 - بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم (چکیده)
214 - تعیین سن زیرکن به روش U-Pb-Th ، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr & Nd و تعیین منشاء پبلهای گرانیتوئیدی کنگلومرای سازند قره قیطان در منطقه آق دربند (چکیده)
215 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
216 - تفسیر انسان شناختی اسطوره اژدها و بن مایه تکرارشونده اژدهاکشی در اساطیر (چکیده)
217 - تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
218 - بررسی پرتوزایی طبیعی گاما در نمونه های زغال سنگی تعدادی از معادن زغال ایران با اشاره به اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
219 - Comparative study of the sol–gel based solid phase microextraction fibers in extraction of naphthalene, fluorene, anthracene and phenanthrene from saffron samples extractants (چکیده)
220 - مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه (چکیده)
221 - بررسی تکتونیک فعال منطقه بهاباد با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
222 - Computing Trust Resultant using Intervals (چکیده)
223 - لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور (چکیده)
224 - Effects of feeding whole or physically broken flaxseed on milk fatty acid profiles of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
225 - بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز (چکیده)
226 - تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) (چکیده)
227 - تفسیر موقعیت تکتونیکی رسوبات آواری و کربناته- آذرآواری اسکیتین در ناحیه آق دربند (چکیده)
228 - Studies on the macrocycle mediated transport in a bulk liquid membrane system of transition metal cations (چکیده)
229 - تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنائی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره ای (کهن الگویی) (چکیده)
230 - تمثیل گرایی فلسفی و پیوند آن با ادبیات تمثیلی مولانا در مثنوی (چکیده)
231 - کهن الگوی شهر پردیسی و نمودهای آن در ادبیات و هنر ایران باستان و شاهنامه فردوسی (چکیده)
232 - تحقیقی درباره ارزش توتمی نمادهای جانوری و ارتباط آنها با بیرقهای پهلوانان شاهنامه (چکیده)
233 - تحلیل ریخت زمین ساختی گسل بهاباد (چکیده)
234 - بررسی ساختاری مجموعه افیولیتی سبزوار در محدوده معدن کرومیت اولنگ (چکیده)
235 - زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران (چکیده)
236 - تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود (چکیده)
237 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و تداوم و نابودی آن در عصر اسلامی (چکیده)
238 - از گوسان ها تا بلبل ها: نقش سرایندگان و راویان در روند شاهنامه سرایی در ایران (چکیده)
239 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
240 - هزار سال پس از فردوسی و نقش تاریخی شاهنامة فردوسی در جهان بینی هویت طلبانة انسان ایرانی (چکیده)
241 - تمثیل گرایی و بقایای انگیزه های سیاسی در عناصر روایی داستانهای شاهنامه (چکیده)
242 - تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
243 - بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور (چکیده)
244 - بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp (چکیده)
245 - The Effects of Zagros Mountain on Iran Summertime Subtropical Anticyclone (چکیده)
246 - تعیین عدد انشعاب تبدیل خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای با بکارگیری شبکه های عصبی (چکیده)
247 - ارائه یک الگوریتم کشف WormHole کارا مبتنی بر آنتن های جهت دار در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
248 - بهبود عملکرد پروتکل پرداخت Payword (چکیده)
249 - طراحی S-box با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
250 - بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی (چکیده)
251 - تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری (چکیده)
252 - بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی (چکیده)
253 - یک پروتکل پرداخت گمنام و خصوصی مبتنی بر SWPP (چکیده)
254 - Alternative Shared Key Replacement in Heterogeneous Wireless Sensor Networks (چکیده)
255 - اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوی قهرمان (چکیده)
256 - Solvent influence upon complex formation between benzo-15-crown-5 and Mg2+, Ca2+ and Sr2+ cations in some pure and binary mixed solvents (چکیده)
257 - Complexation ability of dibenzo-24-crown-8 with UO22+ cation in binary mixed non-aqueos solvents (چکیده)
258 - Solvent influence upon complex formation between benzo-15-crown-5 and Mg2+, Ca2+ and Sr2+ cations in some pure and binary mixed solvents using conductometric method (چکیده)
259 - تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E) (چکیده)
260 - نمادینگی جاودانگی در اسطورة آسمانی «آب حیات» و آزمون های دشوار بشری برای دست یافتن بدان (چکیده)
261 - رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری ائوسن زیرین، واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
262 - تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء نهشته های الیگوسن زون بینالود با استفاده از شواهد پتروگرافی در شمال نیشابور (چکیده)
263 - تفسیر رسوبات رودخانه ای الیگوسن زون بینالود، براساس شواهد رخساره ای در برش طاغان (چکیده)
264 - مکانیسم تشکیل هرسینیت در هالهی دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
265 - تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند (چکیده)
266 - جایگاه تکتونیکی رخساره های رسوبی مجموعه پی سنگی حوضه کپه داغ (چکیده)
267 - آنالیز رخسار ههای سنگی و تعیین محیط تشکیل نهشت ههای الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ(شمال نیشابور) (چکیده)
268 - مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند در استان خراسان (چکیده)
269 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
270 - نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره (چکیده)
271 - مطالعه گذشته نگر شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در گله های گوسفند وبز استان خراسان طی هفت سال اخیر (چکیده)
272 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه اجتماعی(SNIDS) (چکیده)
273 - یک لایه امنیتی برای وب سرویس ها (چکیده)
274 - یک لایه امنیتی برای کاربردهای مبتنی بر وب (چکیده)
275 - Selection of best band combination for soil salinity studies using ETM+ satellite images (A Case study: Nyshaboor region,Iran) (چکیده)
276 - By-alternative key management in heterogeneous wireless sensor networks (چکیده)
277 - A new key management scheme in heterogeneous wireless sensor networks (چکیده)
278 - Complexation of 4 -Nitrobenzo-15-Crown-5 with Mg2+, Ca2+, Sr2+and Ba2+Metal Cations in Acetonitrile-Methanol Binary Solutions (چکیده)
279 - مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش) (چکیده)
280 - تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز (چکیده)
281 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی (چکیده)
282 - A Conductometric Study of Complexation Reactions Between Dibenzo-18-Crown-6 with (چکیده)
283 - Study of Compelex Formation Between 4 -Nitrobenzo-15-Crown-5 and Mg2+, Ca2+, Sr2 (چکیده)
284 - تاثیر روشهای مختلف خیساندن ، هیدروترمال و تخمیر در کاهش میزان اسید فیتیک سبوس گندم (چکیده)
285 - FINDING HIGHLY PROBABLE DIFFERENTIAL CHARACTERISTICS OF SUBSTITUTION-PERMUTATION NETWORKS USING GENETIC ALGORITHMS (چکیده)
286 - Incremental Hybrid Intrusion Detection Using Ensemble of Weak Classifiers (چکیده)
287 - Incremental Hybrid Intrusion Detection Using Ensemble of Weak Classifiers (چکیده)
288 - Finding the differential characteristics of block ciphers with neural networks (چکیده)
289 - مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (چکیده)
290 - Solvent Influence upon complex formation Between 4-Nitrobenzo-15-Crown-5 and Ni2+, Co+ and Cu2+ Cations in Acetonitrile-Methanol Binary Mixtures using the Conductometric Method. (چکیده)
291 - Stabilities of alkaline earth metal ion complexes with dicyclohexano-18- crown-6 in acetonitrile-water binary solutions (چکیده)
292 - زبان شناسی تاریخی و کشف معانی رمزی اسطوره ها (چکیده)
293 - تاریخچه رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند سفیدکوه در ناحیه آق دربند، شمال شرق ایران (چکیده)
294 - بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران (چکیده)
295 - EVALUATIONS OF VEGETATION COVER AND SOIL INDICES FOR SALINE LAND CLASSIFICATION IN NEYSHABOUR REGION USING ETM+ LANDSAT (چکیده)
296 - ارزیابی شاخص های گیاهی و شاخص های خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه ی نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ (چکیده)
297 - بررسی آرایش تنشهای دیرینه در گستره کپه داغ شرقی (چکیده)
298 - تاثیر فرایندهای تکتونیکی در تشکیل رسوبات تریاس زیرین پنجره فرسایشی آق دربند (چکیده)
299 - نخستین گزارش حضور کانی سیلیمانیت منشوری از سنگ های متا پلیتی هاله دگرگونی گرانیت مشهد - دهنو (چکیده)
300 - استفاده ازتصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش گیاهی (چکیده)
301 - مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور. (چکیده)
302 - بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق..... (چکیده)
303 - تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندر قند (چکیده)
304 - سازو کار تشکیل فیبرولیت در هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
305 - Multi-agent Data Fusion Architecture for Intelligent Web Information Retrieval (چکیده)
306 - A Verifiable Multi-Authority E-Voting Scheme for Real World Environment (چکیده)
307 - An Electronic Voting Scheme through Blind Signature over the Internet (چکیده)
308 - ویژگی‌های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران (چکیده)
309 - اختصاصات سنگ شناسي، دگرگوني و دگرساني افيوليت دره انجير (چکیده)
310 - نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه (چکیده)
311 - سیستم تشخیص نفوذ ترکیبی با استفاده از کلاسبند های ضعیف (چکیده)
312 - A Differential Boomerang Attack Against 7-round Rijndael (چکیده)
313 - مدل تفاضلی از الگوریتم های رمز بلوکی با استفاده از شیوه اجتماع مورچگان (چکیده)
314 - Finding suitable differential characteristics for block ciphers with Ant colony technique (چکیده)
315 - یک حمله تفاضلی بومرنگ علیه کهکشان 10 دوری (چکیده)
316 - تعیین مشخصه تفاضلی در الگوریتم‌های رمز قطعه ای با شبکه هاپفیلد و ماشین بولتزمن (چکیده)
317 - یک مدل بازنمایی عملکرد تفاضلی الگوریتم‌های رمز قطعه‌ای با ساختار جانشینی- جایگشتی (چکیده)