مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ابراهیم ایزدی دربندی , رحیم بخش محمدنژادلجی , سید کریم موسوی , مدیریت علف‌های هرز در حبوبات سرمادوست (نخود (Cice arietinumr L.) و عدس (Lens culinaris L.)) در ایران: چالش‌ها، یافته‌ها و رهیافت‌های آتی, پژوهش علف های هرز, دوره (15), شماره (1), سال (2023-9), صفحات (63-86)
 2. ابراهیم ایزدی دربندی , آرش مقصودی , آینده پژوهی در علوم علف‌های‌هرز (مروری بر نیازهای تحقیقاتی آینده و فناوری‌های نوظهور), پژوهش علف های هرز, دوره (14), شماره (2), سال (2023-1), صفحات (100-118)
 3. ایوب شافعی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن‌ساز, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (36), شماره (3), سال (2022-12), صفحات (327-337)
 4. آرش مقصودی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , بررسی کارآیی اختلاط علف‌کش پایریدیت با چند علف‌کش باریک‎‌برگ‌کش در کنترل علف‌های‌هرز نخود Cicer arietinum L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2022-5), صفحات (11-23)
 5. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده , حوریه نصیرلی , بررسی نقش تجزیه شیمیایی و زیستی در ماندگاری علفکش نیکوسولفورون در شرایط کنترل شده خاک, دانش علف های هرز ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2022-2), صفحات (99-110)
 6. ابراهیم ایزدی دربندی , آرش مقصودی , بهبود رشد و عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر کودهای زیستی و روش‌های کنترل علف‌هرز, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2021-9), صفحات (144-155)
 7. سحر منصوریان , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , Homayoon Kanouni , تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (35), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (69-89)
 8. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده , بررسی اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون در خاک با استفاده از روش زیست‌سنجی, دانش علف های هرز ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2021-6), صفحات (11-26)
 9. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن راده خیاط , اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر پایداری علف‌کش نیکوسولفورون در خاک, دانش علف های هرز ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (141-154)
 10. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده , تعیین ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون با آزمون زیست‌سنجی و آنالیز دستگاهی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, سال (2021-3)
 11. حامد رادمهدی , احمد نظامی , مهدی پارسا , ابراهیم ایزدی دربندی , علیرضا حسن فرد , کاشت پاییزه بارهنگ برگ پهن .Plantago major L) در شرایط آب وهوایی مشهد, تنش های محیطی در علوم زراعی, سال (2022-3)
 12. اسماعیل ابراهیمی , ابراهیم ایزدی دربندی , فرشید معماریانی , فلور و ساختارجوامع علف های هرز نظام های زراعی و باغی بردسکن, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (34), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (423-444)
 13. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , حوریه نصیرلی , بررسی تجزیه بیولوژیکی و شیمیایی متریبیوزین در خاک و تأثیر کود آلی بر نیمه عمر و تجزیه آن در شرایط کنترل شده, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (34), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (219-227)
 14. آرش مقصودی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , ارزیابی استفاده از رهیافت اختلاط مالچ با علفکشهای تریفلورالین و ایمازتاپیر در کنترل علفهای هرز نخود Cicer arietinum L., پژوهش های حبوبات ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2020-8), صفحات (12-25)
 15. ابراهیم ایزدی دربندی , علیرضا حسن فرد , مرضیه عظیمی , بررسی تحمل به یخ زدگی در علفهای هرز جودره . Hordeum spontaneum Koch. و چاودار وحشی . Secale cereale L. در مقایسه با گندم , Triticum aestivum L. در مرحله دو برگی, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (51), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (163-167)
 16. زهرا حسینی ایوری , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد کافی , حسن مکاریان , بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌ها و مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زعفران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, سال (2021-3)
 17. زهرا حسینی ایوری , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد کافی , حسن مکاریان , بررسی امکان کاربرد علف‌کش‌ها همراه با ادجونت ها در کنترل علف‌های هرز پهن برگ زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (3), سال (2020-5), صفحات (339-359)
 18. زهرا حسینی ایوری , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد کافی , حسن مکاریان , بهبود کارایی انواع علف کش های بازدارنده ACCase در مزارع زعفران با استفاده از مواد افزودنی, پژوهش های زعفران , دوره (8), شماره (2), سال (2021-1), صفحات (33-49)
 19. محمدباقر عالیزاده , حسن مکاریان , علی عبادی خزینه قدیم , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد غلامی , بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (227-244)
 20. الهه پیروزمند , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی نصیری محلاتی , رضا توکل افشاری , تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی سه گونه تاج خروس (Amaranthus sp.), پژوهش علف های هرز, دوره (11), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (17-33)
 21. ابراهیم ایزدی دربندی , الناز مولایی , احمد نظامی , حسن پرسا , ارزیابی تحمل برخی از ارقام نخود (L. Cicer arietinum) به کاربرد برخی از علف‌کشها, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2019-1), صفحات (118-128)
 22. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (33), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (289-299)
 23. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (12), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (1313-1322)
 24. حسین سارانی , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , علی راحمی کاریزکی , اثر دما و نور بر ویژگی‌های جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea nil): تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی, پژوهش های بذر ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (115-127)
 25. احمد رهبری , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , غلامحسین ظهوری , اسکندر زند , بهینه سازی کارایی علفکش تریفلورالین با بهره گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علفهای هرز توتون (Nicotianatobacum), پژوهش علف های هرز, دوره (10), شماره (2), سال (2018-11), صفحات (49-59)
 26. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علفکش تریفلورالین در خاک, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (33), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (57-67)
 27. ابراهیم ایزدی دربندی , جعفر نباتی , احمد نظامی , آرمین اسکوئیان , تأثیر کودهای زیستی بر بهبود رشد و عملکرد نخود -Cicer arientinum L.- با روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز, زیست شناسی خاک, دوره (7), شماره (2), سال (2019-11), صفحات (195-211)
 28. ابراهیم ایزدی دربندی , مریم شوریابی , بررسی تحمل ارقام جدید گوجه فرنگی - Lycopersicon esculentum L.- به گل جالیز مصری -Orobanche aegyptiaca Pers.- در شرایط گلخانه, پژوهش علف های هرز, دوره (10), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (13-22)
 29. محمد سرحدی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , محمد علی باغستانی میبدی , بررسی جنبه‏ های زیستی خواب، جوانه‏ زنی و سبز‏شدن بذور علف‏ هرز ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides), دانش علف های هرز ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (77-95)
 30. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تأثیر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل تاج‌خروس ریشه‌ قرمز (Amaranthus retroflexus), تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (8), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (45-59)
 31. مریم شوریابی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , علی گنجعلی , غربال گری ارقام و توده های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط گلخانه, پژوهش علف های هرز, دوره (9), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (53-62)
 32. علی اصغر پادارلو , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , حسن فیضی , بررسی فلور و ساختار جوامع علف های هرز مزارع زعفران ( Crocus sativus L) استان خراسان رضوی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (339-353)
 33. محمد سرحدی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , محمد علی باغستانی میبدی , بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته ‏خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏ کش ‏ها, دانش علف های هرز ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2018-12), صفحات (43-60)
 34. محمد باقر عالی زاده اولی کندی , حسن مکاریان , علی عبادی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد غلامی , اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل, علوم زراعی ایران, دوره (20), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (16-29)
 35. سید علیرضا موسوی , حسن فیضی , احمد احمدیان , ابراهیم ایزدی دربندی , اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (219-236)
 36. محسن خانجانی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی مین باشی معینی , بررسی تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک فاصله ده ساله (1384 تا 1394), دانش علف های هرز ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2018-6), صفحات (157-173)
 37. احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم جانعلی زاده قزوینی , روح اله حسن بیگی , ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪﺳﺮﻣﺎی ﮔﻴﺎه ﺧﺎﻛﺸﻴر ( Descurainia sophia L) تحت ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (627-639)
 38. ابراهیم ایزدی دربندی , آرش مقصودی , الناز مولایی , ارزیابی عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر طول دوره رقابت علف‌های‌هرز, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2019-11), صفحات (90-103)
 39. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , کنترل نوری علفهای هرز و مقادیر کاهش یافته علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز نخود, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (31), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (548-557)
 40. ابراهیم ایزدی دربندی , مجید عنابستانی , عباس شمس آبادی , بررسی تحمل ژنوتیپ‌های خربزه (Cucumis melo L.) به علف‌هرز انگلی گل جالیز مصری (Orobanch aegyptiaca L.), تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (8), شماره (2), سال (2018-7), صفحات (135-144)
 41. اکبر علی وردی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره (Datura stramonium L.), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (31), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (356-361)
 42. ابراهیم ایزدی دربندی , مهناز میرزائی , هادی مهدیخانی نهرخلجی , بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera) شهرستان کرمان, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (59-69)
 43. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (231-243)
 44. مجید عنابستانی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , میرستا ویداکویچ , امکان سنجی کاربرد علفکش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علفهای هرز در ذرت (Zea mayze), تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (7), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (103-115)
 45. مریم غلامشاهی , علی قنبری , مهری صفاری , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم سمائی , اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (416-425)
 46. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (22), شماره (110), سال (2016-6), صفحات (39-45)
 47. حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (19-30)
 48. رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , امیر لکزیان , بررسی اثرات باقیماندة برخی از علف کش های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2017-2), صفحات (95-108)
 49. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر خسارت گیاهان زراعی گندم (Triticum aestivum)، جو (Hordeum vulgare ) و کلزا ((brassica napus, دانش علف های هرز ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (79-96)
 50. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر کود های آلی و زیستی در ذرت ( Zea mays) و کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس در بهینه سازی مصرف علف کش نیکوسولفورون, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (7), شماره (23), سال (2017-5), صفحات (55-71)
 51. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا حسینی ایوری , بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد, پژوهش های زعفران , دوره (4), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (249-265)
 52. سعید محمدی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , موسی الرضا وفایی تبار , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر زمان کاربرد علف کش توتال -متسولفورون متیل25درصد+ سولفوسولفورون 75درصد- بر برخی صفات اکوتیپ های جودره -Hordeum spontaneum c.koch- ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (373-384)
 53. سعید محمدی , مهدی راستگو , محمدعلی باغستانی , موسی الرضا وفایی تبار , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس), دانش علف های هرز ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2017-3), صفحات (45-61)
 54. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح اله حسن بیگی , مریم جانعلی زاده قزوینی , اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (Descurainia sophia L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (369-379)
 55. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (177-187)
 56. دانیال گندم زاده , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , علی محمدزاده , ابراهیم ایزدی دربندی , ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (230-241)
 57. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , بیژن ملائکه نیکویی , حوریه نصیرلی , ارزیابی نیمه عمر و تجزیه علف کش متری بیوزین در محیط خاک تحت تاثیر کودهای آلی مختلف در شرایط مزرعه ای, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (28), شماره (3), سال (2015-10), صفحات (120-126)
 58. ابراهیم ایزدی دربندی , رحیم بخش محمدنژادلجی , بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو (Lallemanti aroyleana Benth), پژوهش علف های هرز, دوره (9), شماره (1), سال (2017-11), صفحات (1-15)
 59. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.(, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (108), شماره (3), سال (2015-11), صفحات (143-152)
 60. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , تأثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (24), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (132-139)
 61. حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , ارزیابی اثرات اختلاط در مخزن علف کش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv در ذرت.Zea mays L, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (28), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (85-92)
 62. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (31), شماره (1), سال (2017-8), صفحات (61-73)
 63. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا , ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (754-765)
 64. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناری, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (295-303)
 65. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (325-336)
 66. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (29), شماره (1), سال (2017-3), صفحات (147-155)
 67. سحر منصوریان , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , همایون کانونی , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان, دانش علف های هرز ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (118-201)
 68. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , امکان سنجی بهبود عملکرد گندم با اصلاح روش ها و مقادیر مختلف کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (6), شماره (105), سال (2015-2), صفحات (190-195)
 69. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , عباس عباسیان , مجید حیدری , بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش و تحمل به یخزدگی در بیوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.), پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (6), شماره (105), سال (2015-1), صفحات (127-133)
 70. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی بگه پورامرائی , حسین برمک , ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز ((Cuminum cyminum L., پژوهش علف های هرز, دوره (7), شماره (1), سال (2016-2), صفحات (21-34)
 71. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی , بررسی تأثیر بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک بر رشد و گره‌زایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (117-126)
 72. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (287-292)
 73. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا , ارزیابی تحمل به یخ زدگی بارهنگ سرنیزه ای (.Plantago lanceolata L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (8), شماره (1), سال (2015-8), صفحات (109-120)
 74. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (81-91)
 75. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , روح اله آفریکان , امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژن, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (571-581)
 76. ابراهیم ایزدی دربندی , هادی زرقانی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و رشد نهال بذر سه رقم کنجد( Sesamum indicum)، در شرایط تنش شوری و خشکی, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (27), شماره (102), سال (2014-5), صفحات (94-100)
 77. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان , ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (93-108)
 78. علیرضا مرادی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (283-290)
 79. سیدکریم موسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , مروری بر کاربردهای عملی نانوفن آوری در پالایش بقایای علف کش ها و آفت کش ها در محیط, پژوهش علف های هرز, دوره (6), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (87-104)
 80. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقیمانده علف کش ها, پژوهش علف های هرز, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (1-22)
 81. احمد نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخا آخر , بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (369-378)
 82. حسن شهقلی , حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , علی درخشان شادمهری , حمیدرضا اصغری , بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (4), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (92-110)
 83. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی , بررسی تأثیر غلظت های مختلف علف‌کش متری بیوزین در خاک بر رشد و گره زایی نخود, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (29), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (103-109)
 84. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (155-163)
 85. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (106-114)
 86. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تاثیر کیفیت آب و محتوای نیتروژن خاک بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.), تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (4), شماره (11), سال (2014-4), صفحات (27-38)
 87. فرشته آهنگرانی فراهانی , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays L), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (502-508)
 88. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , بررسی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش های فورام سولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون در خاک بر رشد حبوبات در شرایط گلخانه, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (121-132)
 89. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاک, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (73-84)
 90. ابراهیم ایزدی دربندی , علی اصغر چیت بند , عباس عباسیان , مجید حیدری , ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (152-161)
 91. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مسعود آزاد , تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف های هرزگندم, دانش علف های هرز ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (79-91)
 92. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (690-698)
 93. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علف کش یدوسولفورن+مزوسولفورن (شوالیه) در خاک, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (2), شماره (6), سال (2013-3), صفحات (120-130)
 94. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی اثرات روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم, دانش علف های هرز ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2013-3), صفحات (27-39)
 95. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , عباس عباسیان , مجید حیدری , بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-7), صفحات (81-95)
 96. علیرضا دهقان بهابادی , محمد بنایان اول , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , سجّاد میجانی , شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (457-466)
 97. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , حریه نصیرلی , بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (467-476)
 98. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (24), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (362-369)
 99. ابراهیم ایزدی دربندی , مریم السادات یوسف ثانی , احمد نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , فاطمه کیخا آخر , سمیه نظامی , اثر تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (4), شماره (2), سال (2012-2), صفحات (117-125)
 100. ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی تاثیر تنش خشکی و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس ( Amaranthus retroflexus L.) و ذرت ( Zea mays L.), پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (94), شماره (94), سال (2012-6), صفحات (68-75)
 101. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , هادی زرقانی , اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد Sesamum indicum, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (335-345)
 102. ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری , بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینو سولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( Chenopodium album), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-6), صفحات (84-90)
 103. احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سیدمحمد جوادموسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیه نظامی , مریم السادات یوسف ثانی , اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (430-438)
 104. ابراهیم ایزدی دربندی , لیلا اکرم , بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (105-118)
 105. عبدالرضا احمدی , محمد حسن راشد محصل , محمد علی باغستانی , محمد شاهوردی , ابراهیم ایزدی دربندی , مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم لوبیا, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-12), صفحات (81-89)
 106. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه و پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس برعملکرد و اجزا عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی و مدل سه پارامتری کراف, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (17), شماره (2), سال (2003-12), صفحات (195-201)
 107. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2003-7), صفحات (13-22)
 108. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , تعیین آستانه خسارت اقتصادی علف های هرز سوروف (Echinocloa crus- galli) و تاج خروش (Amaranthus retroflexus) در لوبیا, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (11), شماره (3), سال (2004-11), صفحات (45-52)
 109. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , حسن مکاریان , بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Echinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2004-1), صفحات (155-166)
 110. حسن مکاریان , حمید رحیمیان مشهدی , محمد بنایان اول , ابراهیم ایزدی دربندی , اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2003-7), صفحات (271-279)
 111. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش توتال( مزوسولفورون+ یدوسولفورون) در خاک, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (194-201)
 112. سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخاآخر , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده, آب و خاک, دوره (25), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (380-388)
 113. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (50-57)
 114. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش سولفوسولفوران (آپیروس ) در خاک بر هفت گیاه زراعی, دانش علف های هرز ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2011-3), صفحات (53-64)
 115. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2), صفحات (995-1001)
 116. ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری , بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus) ریشه قرمز, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (258-265)
 117. محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثر تنش آب و مقدار کاربرد نـیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی, دانش علف های هرز ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2008-8), صفحات (59-67)
 118. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2009-11), صفحات (81-88)
 119. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش اترازین, علوم محیطی, دوره (4), شماره (5), سال (2008-7), صفحات (53-64)
 120. نرگس پورطوسی , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر عفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگ, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2008-11), صفحات (255-261)

انگلیسی

 1. Ebrahim Izadi Darbandi , nayereh hosseini , حسن کریم مجنی , Ahmad Nezami , جوز لوییس گونزال آندوجار , Investigating the physiological and morphological responses of Cucumis sativus to Phelipanche aegyptiaca parasitism, Journal of Crop Protection, Volume (11), No (3), Year (2022-10), Pages (345-359)
 2. salman vojoodi , Mehdi Rastgoo , Ebrahim Izadi Darbandi , Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf , alireza hasanfard , Tank-mixing 2,4-D amine and sulfosulfuron can help alleviate the adverse effects of water hardness on controlling flixweed [Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl], Crop Protection, Volume (173), Year (2023-11)
 3. Seyyed Alireza Mousavi , Hassan Feiz , Ahamd Ahmadian , Ebrahim Izadi Darbandi , Extracts obtained from organs of saffron (Crocus sativus) alter growth and seed germination of common lambsquarters (Chenopodium album) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli), Plant Biosystems, Volume (157), No (4), Year (2023-7), Pages (844-850)
 4. alireza hasanfard , Mehdi Rastgoo , Ebrahim Izadi Darbandi , Ahmad Nezami , باگیرات سینگ چااوهان , Freezing Stress Affects Herbicide Efficacy On Sterile Oat and Turnipweed in Wheat, Gesunde Pflanzen, Year (2023-2)
 5. alireza hasanfard , Mehdi Rastgoo , Ebrahim Izadi Darbandi , Ahmad Nezami , Singh Bhagirath Chauhan , Freezing stress affects the efficacy of clodinafop-propargyl and 2,4-D plus MCPA on wild oat (Avena ludoviciana Durieu) and turnipweed [Rapistrum rugosum (L.) All.] in wheat (Triticum aestivum L.), PLOS One, Volume (17), No (10), Year (2022-10)
 6. nayereh hosseini , Ebrahim Izadi Darbandi , Hassan Karimmojeni , Ahmad Nezami , The morphological and physiological traits of Cucumis sativus- Phelipanche aegyptiaca association affected by arbuscular mycorrhizal fungi symbiosis, Journal of Crop Protection, Volume (10), No (4), Year (2021-12), Pages (669-684)
 7. esmail ebrahimi , Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Reza Tavakkol Afshari , Seed germination and seedling emergence in two populations of eastern dodder (Cuscuta monogyna Vahl.): evaluation of environmental factors and burial depth, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (44), No (2), Year (2022-1)
 8. alireza hasanfard , Ebrahim Izadi Darbandi , بررسی رشد مجدد علف‌های هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) در مقایسه با گندم پس از تنش یخ‌زدگی, تحقیقات غلات, Volume (10), No (1), Year (2020-5), Pages (73-85)
 9. amir sarani , Ebrahim Izadi Darbandi , Mehdi Rastgoo , Optimizing of sulfosulfuron and sulfosulfuron plus metsulfuron-methyl herbicides efficiency against Japanese downy brome Bromus japonicus L. by adjuvants application, Journal of Crop Protection, Volume (10), No (1), Year (2020-10), Pages (85-94)
 10. zahra Hosseini evari , Ebrahim Izadi Darbandi , Mohammad Kafi , Hassan Makarian , Saffron Crocus sativus L. tolerance to some herbicides, Journal of Crop Protection, Volume (9), No (4), Year (2020-9), Pages (721-731)
 11. MAHBOOBEH MOLLAEE , Ebrahim Izadi Darbandi , Mohammad Bannayan Aval , Bhagirath Singh Chauhan , Germination response of three Setaria species (S. viridis, S. verticillata, and S. glauca) to water potential and temperature using non-linear regression and hydrothermal time models, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (42), No (9), Year (2020-9)
 12. alireza hasanfard , Mehdi Rastgoo , Ebrahim Izadi Darbandi , Ahmad Nezami , Bhagirath Singh Chauhan , Regeneration capacity after exposure to freezing in wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) and turnipweed (Rapistrum rugosum (L.) All.) in comparison with winter wheat, Environmental and Experimental Botany, Volume (181), Year (2020-10)
 13. nayereh hosseini , Ebrahim Izadi Darbandi , Hassan Karimmojeni , Ahmad Nezami , Physiological and growth responses of cucumber (Cucumis sativus L.) genotypes to Egyptian broomrape (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) parasitism, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (42), No (8), Year (2020-7)
 14. majid annabestani , Ebrahim Izadi Darbandi , میرستا ویداکوویک , میثم زرگر , Chemical weed management programs for cycloxydim-tolerant maize in Iran, Journal of Crop Protection, Volume (9), No (3), Year (2020-7), Pages (471-481)
 15. Meisam Zargar , Amir Lakzian , rahile rasooli , Ebrahim Izadi Darbandi , Evaluation of PRE and POST Herbicides on Growth Features, Nodulation, and Nitrogen Fixation of Three Cultivars of Chickpea (Cicer aritiniumL.), Journal of Crop Science and Biotechnology, Volume (23), No (2), Year (2020-3), Pages (157-162)
 16. mohammad mehdizade , Ebrahim Izadi Darbandi , Mtaghi Naseri , Mehdi Rastgoo , بیژن ملائکه نیکویی , Hooriyeh Nassirli , Impacts of different organic amendments on soil degradation and phytotoxicity of metribuzin, International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, Volume (8), No (2), Year (2019-3), Pages (118-121)
 17. میثم زرگر , مریم بیات , Elena Romanova , Ebrahim Izadi Darbandi , POST herbicide programs utilizing tribenuron for cleavers (Galium aparine L.) control in winter wheat cultivars, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (66), No (9), Year (2019-8), Pages (1235-1243)
 18. Ebrahim Izadi Darbandi , Hadi Mehdikhani , Salinity effect on some of the morphophysiological traits of three plantago species ( Plantago spp.), Scientia Horticulturae, Volume (236), No (1), Year (2018-3), Pages (43-51)
 19. Ebrahim Izadi Darbandi , اکبر علی وردی , majid annabestani , عباس شمس آبادی , Adjuvantsto improvephenmedipham + desmedipham + ethofumesate efficacy against weeds in sugar beet-Beta vulgaris L.-, Planta Daninha, Volume (37), No (1), Year (2019-3), Pages (1-9)
 20. Sahar Mansourian , Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Mehdi Rastgoo , Homayoun Kanouni , Comparison of artificial neural networks and logistic regression as potential methods for predicting weed populations on dryland chickpea and winter wheat fields of Kurdistan province, Iran, Crop Protection, Volume (93), No (1), Year (2016-1), Pages (43-51)
 21. Mohammad Mehdizadeh , Ebrahim Izadi Darbandi , An efficient strategy oF Enhancing herbicide performance with adjuvant application, Journal of Agricultural Research, Volume (53), No (4), Year (2015-4), Pages (547-553)
 22. Ebrahim Izadi Darbandi , Akbar Aliverdi , Optimizing Sulfosulfuron and combination of Sulfosulfuron Metsulfuron-methyl Activity Tank-Mixed with Vegetable Oil to Control Wild Barley(Hordeum spontaneum Koch.), Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (17), No (6), Year (2015-11), Pages (1769-1780)
 23. mohammad mehdizade , Ebrahim Izadi Darbandi , Houshang Naseri-Rad , Ahmad Tobeh , Growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) as influenced by different organic fertilizers, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (4), Year (2013-2), Pages (734-738)
 24. Ebrahim Izadi Darbandi , Akbar Aliverdi , Hossein Hammami , Behavior of vegetable oils in relation to their influence on herbicides’ effectiveness, Industrial Crops and Products, Volume (44), No (3), Year (2013-1), Pages (712-717)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. جلال کاخکی زاده کاخکی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی عملکرد گل محمدی (Rosa damascene) تحت تأثیر روش های مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز , دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت , 2023-02-01
 2. ابراهیم ایزدی دربندی , آرش مقصودی , بهبود رشد و عملکرد عدس (.Lens culinaris Medik) تحت تأثیر کودهای زیستی و روشهای کنترل علفهای هرز , نهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2021-11-16
 3. نیره السادات حسینی فرادنبه , ابراهیم ایزدی دربندی , حسن کریم مجنی , احمد نظامی , ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای خیار (Cucmis sativus L.) به انگلی شدن توسط گلجالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca) , نهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2021-11-16
 4. علیرضا حسن فرد , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , تغییرات بیشینه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II در گندم، یوالف وحشیAvena ludoviciana Durieu و شلمیRapistrum rugosum (L.) All. درشرایط تنش یخزدگی , نهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2021-11-16
 5. محمد سرحدی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , محمد علی باغستانی , مطالعه قدرت رقابتی ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) در واکنش به تراکم های مختلف گندم , هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27
 6. علیرضا حسن فرد , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی جوانه زنی بذر بیوتیپ های یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana L) حساس و مقاوم به علفکش های بازدارنده ACCase در پاسخ به تغییرات دما و پتانسیل آب , هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27
 7. آرش مقصودی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , استفاده از اختلاط مالچ و علفکش در کنترل علفهای هرز نخود (Cicer arietinum L. ) , هشتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2019-08-27
 8. فریبا پورحسن , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) , هشتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2019-08-27
 9. فریبا پورحسن , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظتهای مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی چاودار ( Secale cereale L. ) , اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران , 2019-01-30
 10. فریبا پورحسن , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال بذر چاودار(Secale cereal L.) , دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-04-26
 11. مریم شوریابی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , علی گنجعلی , امکان سنجی مدیریت گل جالیز مصری در ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)با استفاده از قارچ مایکوریزا آربوسکولار(Orobanche aegyptiaca) , سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 12. علیرضا حسن فرد , ابراهیم ایزدی دربندی , مرضیه عظیمی , مقایسه تحمل به یخ زدگی در گندم (.Triticum aestivum L) و جودره (Hordeum spontaneum Koch) در شرایط کنترل شده , سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 13. الناز مولایی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی امکان استفاده از مواد افزودنی در بهینه سازی مصرف علف کش های پیریدات و ایمازتاپیر به منظور کنترل علفهای هرز نخود (Ciecer arietinum L. ) , هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2017-08-27
 14. آرش مقصودی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , بررسی کارایی اختلاط چند علف کش باریک برگ کش با علفکش پیریدیت در کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز , 2017-08-27
 15. اسماعیل ابراهیمی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , رضا توکل افشاری , تاثیر زمان و عمق دفن بر شکست خواب و جوانه زنی بذور سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز , 2017-08-27
 16. اسماعیل ابراهیمی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , شناسایی فلور علفهای هرز مزارع زعفران و باغات انگور، انار و پسته شهرستان بردسکن , هفتمین همایش علوم علف های هرز , 2017-08-27
 17. ابراهیم ایزدی دربندی , اسماعیل ابراهیمی , محمدحسن راشدمحصل , شناسایی فلور علفهای هرز گیاهان زراعی در شهرستان بردسکن , هفتمین همایش علوم علف های هرز , 2017-08-27
 18. سید علیرضا موسوی , حسن فیضی , احمد حیدریان , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر بقایای زعفران در خاک هایی با سنین مختلف کشت زعفران بر سبز شدن و رشد چهار علف هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف , هفتمین همایش علوم علف های هرز , 2017-08-27
 19. ابراهیم ایزدی دربندی , مروری بر سرنوشت علفکشها و ماندگاری آنها در بوم نظام های کشاورزی، علم و مدیریت , هفتمین همایش علوم علف های هرز , 2017-07-27
 20. مجتبی اردمه , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر زیست‌توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-10-19
 21. مجتبی اردمه , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , ابراهیم ایزدی دربندی , تاثیر علف‌کش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا , دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2016-09-07
 22. مهناز میرزائی , هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , پروین پرنده افشار , بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 23. ابراهیم ایزدی دربندی , گیاهان هرز و مهاجم در فضاهای سبز و مناطق صنعتی، شناخت و مدیریت , همایش تخصصی مدیریت فضای سبز , 2015-12-14
 24. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی از علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01
 25. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01
 26. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای آلی و ماده افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 27. رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی تاثیر برخی از علف کش ها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بالنگو , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 28. مهدی بگه پورامرائی , ابراهیم ایزدی دربندی , حسین برمک , ارزیابی تأثیر برخی علفکشها بر رشد و عملکرد زیره سبز) (Cuminum cyminum L. , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 29. رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , امیر لکزیان , بررسی اثرات باقیمانذه علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل+سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود) Cicer arietinum L. ) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 30. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره ( Chenopodium album L. ) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 31. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی اثر مواد افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل تاج خروس ریشه قرمز) Amaranthus retroflexus (، سلمه تره ) Chenopodium album ( و سوروف ) Echinochloa crus galli , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 32. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , روح اله آفریکان , نقش مدیریت کاربرد نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) دربهینه سازی مصرف علف¬کش سولفوسولفورون (آپیروس) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 33. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان , بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 34. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) در سطوح مختلف شوری محلول پاشش , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-22
 35. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-22
 36. سحر منصوریان , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , همایون کانونی , بررسی رگرسیون چندمتغیره در شبیه سازی حضور علف های هرز غالب مزارع نخود دیم استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان‌های سنندج، دهگلان، کامیاران، دیواندره و سقز) , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23
 37. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , کاربزد حسگز اّی سیستی در تطخیص باقیها ذً سو مَ در ه اَد غذایی , ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف , 2014-10-15
 38. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه گیاه (Plantago spp.) دارویی بارهنگ , ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف , 2014-10-15
 39. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک‌ , اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید تبدیل و مصرف , 2014-10-15
 40. فاطمه قاسم پور , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 41. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر شوری آب بر کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 42. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علفهای هرز , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 43. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , اثر باقیمانده علف کش نیکو سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات , 2014-02-26
 44. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی , بررسی تاثیر باقیمانده علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد، گره زایی ژنوتیپ های نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات , 2014-02-26
 45. ابراهیم ایزدی دربندی , سحر منصوریان , محمدحسن راشدمحصل , همایون کانونی , نقشه پراکنش مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی , پنجمین همایش ملی حبوبات , 2014-02-26
 46. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , بررسی اثرات باقیمانده فورام و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات , 2014-02-26
 47. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر بقایای علفکش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 48. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , بررسی تاثیر بقایای برخی از علف کش های ذرت در خاک بر رشد گیاهان زراعی در شرایط \'گلخانه , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 49. عباس عباسیان , محمد حسن راشد محصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 50. روح اله آفریکان , قربانعلی اسدی , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 51. ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , مجید حیدری , ارزیابی خسارت بادبردگی شبیه سازی شده علف کش های گلیفوست و توفوردی+ ام سی پی آ در نخود , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 52. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (L. Chenopodium album) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 53. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 54. ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری , تاثیر سختی آب سمپاشی بر کارایی علف‎کش سینوسولفورون در کنترل علف‎های‎هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 55. ابراهیم ایزدی دربندی , نجمه نساری , فرزانه اذریان , مطالعه و بررسی کارایی علف کش توفوردی آ+ام سی پی آ در کنترل علف های هرز تحت تاثیر محتوی کربنات کلسیم (Caco3) آب , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 56. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , حسین ثابت زنگنه , ارزیابی تاثیر کاربرد مویان های مختلف در کارایی علف کش توتال (Metsulfuron metyl+ sulfosulfuron) در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor) , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 57. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , حسین ثابت زنگنه , ارزیابی حساسیت کلزا به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک با استفاده از روش زیست سنجی , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 58. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , امکان سنجی پالایش علفکش متری بیوزین در خاک با کاربرد کودهای آلی , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 59. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر بقایای علفکش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 60. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 61. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , مهدی راستگو , ارزیابی اثرات کود های آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از دستگاه GC , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24
 62. فرشته آهنگرانی فراهانی , مهدی راستگو , علی قنبری , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد ذرت , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 63. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , ارزیابی اثرات کاربرد کودهای ارگانیک مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L.) , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17
 64. ابراهیم ایزدی دربندی , معصومه دهقان بنادکی , نقش مدیریت کاربرد کود و اصلاح روشهای کاشت در عملکرد گندم زمستانه , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17
 65. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , طراحی سیستم کم نهاده در گندم با استفاده از مدیریت کوددهی , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17
 66. ابراهیم ایزدی دربندی , مجید برزوئی , بررسی تحمل ارقام و لاین های گندم و جو به بقایای علف کش ایمزتاپیر (پرسوییت) در خاک , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 67. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مسعود آزاد , بررسی امکان مدیریت علف های هرز گندم باکمک مدیریت کوددهی , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 68. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی استفاده از آزمون زیست سنجی در تعیین بقایای تریفلورالین در خاک با استفاده از سه گیاه شاخص (Panicum italicum) و ارزن (Avena ludoviciana) یولاف وحشی ،( Sorghum bicolar) سورگو , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 69. سیدکریم موسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , پیش بینی ناپذیری و مخاطرات زیست محیطی احتمالی ذرات نانو , اولین همایش ملی استاندارد و ایمنی در فن آوری نانو , 2012-05-24
 70. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , 2012-03-05
 71. حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , معصومه کردی , ارزابی تحمل خربزه(Cocomis melo L.) و هندوانه (Citrolus lanattus )به علف کش های متری بیوزین و هالوکسی فوپ-آر- متیل استر , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , 2012-02-06
 72. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , حوریه نصیرلی , بررسی تجزیه بیولوژیکی علف کش متری بیوزین در خاک , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , 2012-02-06
 73. لیلا اکرم , محمد حسن راشد محصل , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 74. لیلا اکرم , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 75. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Ritz.) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , 2012-02-06
 76. ابراهیم ایزدی دربندی , فرشته آهنگرانی فراهانی , مریم سمائی , مریم غلامشاهی , تاثیر بقایای شبیه سازی شده علف کش ریم سولفورون (تیتوس) بر رشد و گره زایی در ارقام مختلف نخود , چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08
 77. مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , ارزیابی روش های خاکورزی در روز و شب بر مدیریت علفهای هرز عدس (Lens culinaris medick.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08
 78. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تحمل لوبیا، نخود و عدس به بقایای علف کش توتال (سولفوسولفورون+متسولفورون)در خاک , چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08
 79. مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , ارزیابی مقادیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های هرز عدس (Lens culinaris Medik.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08
 80. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , لیلا اکرم , بررسی تاثیر علفکش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L. ) , چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08
 81. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (شوالیه) در خاک , چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08
 82. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی احتمال خسارنت باقیمانده علف کش آپیروس (سولفوسولفوران) در خاک بر لوبیا، نخود ، عدس و برخی گیاهان زراعی , چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08
 83. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , ارزیابی روش های خاکورزی در تاریکی و روشنایی بر مدیریت علف های هرز نخود (Cicer arientinum L.) , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , 2012-02-08
 84. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , ارزیابی کارایی مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های نخود (Cicer arientinum L.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08
 85. حسن شهقلی , حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , علی درخشان شادمهری , حمید رضا اصغری , علی انصوری , تاثیر باکتریهای محرک رشد و کودهای آلیبر محتوی نسبی آب(RWC) و کلروفیل برگ گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) , نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی , 2011-12-15
 86. قدریه محمودی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , معصومه دهقان بنادکی , بررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی علف کش توتال(یدوسولفورن+مزوسولفورن)در خاک , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی , 2011-09-10
 87. معصومه دهقان بنادکی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , بررسی خسارت بقایای علفکش شوالیه در خا ک به محصولات زراعی , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور , 2011-05-18
 88. معصومه دهقان بنادکی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , ارزیابی روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علفهای هرز گندم , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور , 2011-05-18
 89. عبدالجلیل یانق , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , هادی زرقانی , متین حقیقی خواه , به تنش خشکی و شوری در مرحله جوانه زنی ( sesamum indicum) ارزیابی تحمل توده های بومی و ارقام اصلاح شده کنجد , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 90. هادی زرقانی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , در سطوح مختلف خشکی و دما (Sesamum indicum) بررسی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپهای کنجد , دومین کنفرانس ملی فیژیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 91. مجید حیدری , عباس عباسیان , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش در ژنوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و تحمل به یخ زدگی , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 92. ریحانه عسگرپور , پرویز رضوانی مقدم , ابراهیم ایزدی دربندی , اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی و ریزمهای اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotendus) بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی سیاهدانه و ریحان , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 93. نازنین محبی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیرا صبوری راد , ریحانه پژوهشگر , سلمان شوشتریان , ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش شوری ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24
 94. ریحانه پژوهشگر , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیرا صبوری راد , نازنین محبی , سلمان شوشتریان , ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش خشکی ناشی از کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24
 95. سلمان شوشتریان , اعظم قهرمانلو , ابراهیم ایزدی دربندی , مرتضی علیرضائی نقندر , اثر الگوی کشت(فاصله کاشت) بر عملکرد گیاه پنیرک خبازی(Malva sylvestris L) , همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , 2010-06-01
 96. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه علفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگ , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29
 97. ابراهیم ایزدی دربندی , محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم وتاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-02-28
 98. مهدی محمدیان , هادی زرقانی , ابراهیم ایزدی دربندی , عبدالجلیل یانق , تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد , اولین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی , 2010-02-23
 99. عبدالجلیل یانق , ابراهیم ایزدی دربندی , هادی زرقانی , مهدی محمدیان , تاثیر تنش شوری بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد , اولین همایش منطقه ای کشاورزی منابع طبیعی , 2010-02-23
 100. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح اله حسن بیگی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی درگیاه خاکشیر( Descurainia Sophia) تحت شرایط کنترل شده , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 101. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مقایسه حساسیت نخود، لوبیا و عدس با سایرگیاهان زراعی به بقایای آترازین در خاک , سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19
 102. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی اثرات رقابتی سوروف و تاج خروس بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی , سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19
 103. ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , علی اصغر چیت بند , عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , ارز یابی حساسیت ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 104. نجمه نساری , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 105. محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , بر رسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17
 106. فاطمه کیخاآخر , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , مریم السادات یوسف ثانی , سمیه نظامی , اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 107. احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , روح اله حسن بیگی , بررسی تحمل به یخ زدگی خاکشیر در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی، , 2010-01-28
 108. سمیه نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , فاطمه کیخاآخر , مریم السادات یوسف ثانی , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه دارویی- زینتی مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 109. مریم السادات یوسف ثانی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سمیه نظامی , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 110. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی اثرات رقابتی تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی , هفدمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2006-09-05
 111. سید رضا موسوی سروینه باغی , محمدحسن راشدمحصل , سید علیرضا بهشتی , محمد بازوبندی , ابراهیم ایزدی دربندی , محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم و تاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29
 112. ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی تاثیر فواصل آبیاری و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2009-01-28

انگلیسی

 1. Ebrahim Izadi Darbandi , alireza hasanfard , ارزیابی شایستگی علفهای هرز جودره (Hurdeum spantaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) نسبت به تنش یخزدگی در مرحله پنجهزنی , هشتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2019-08-27
 2. Arash Maghsudi , Ebrahim Izadi Darbandi , elnaz molaie , THE EVALUATION OF BALANGU (LALLEMANTIA ROYLEANA BENTH.) GROWTH AND YIELD INTERCROPPING WITH CHICKPEA (CICER ARIETINUM L.) , 6thNational Congress on Medicinal Plants , 2017-05-09
 3. Sahar Mansourian , Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Mehdi Rastgoo , همایون کانونی , COMPARISION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) AND LOGISTIC REGRESSION AS POTENTIAL MODELS FOR PREDICTING WEED POPULATIONS IN DRYLAND WINTER WHEAT FIELDS IN KURDISTAN PROVINCE, IRAN. , The Westin - Edmonon, Alberta 69thAnnual Meeting November 23rd to 26th, 2015 / 69e Réunion annuelle 23 au 26 novembre 2015 , 2015-11-23
 4. Hadi Mehdikhani , Ebrahim Izadi Darbandi , بررسی تاثیر تنش شوری وو خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد چاودار , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 5. Hadi Mehdikhani , Ebrahim Izadi Darbandi , SALINITY EFFECT ON MORPHOPHYSIOLOGICAL TRAITS OF ISABGOL (PLANTAGO PSYLLIUM L.) , 4th National Congress on Medicinal Plants , 2015-05-12
 6. Hadi Mehdikhani , Ebrahim Izadi Darbandi , EFFECT OF SALINITY AND DROUGHT STRESS ON GERMINATION CHARACTERISTICS OF PURSLANE (PORTULACA OLERACEA L.) , 4th National Congress on Medicinal Plants , 2015-05-12
 7. maryam janalizade ghazvini , Ahmad Nezami , Ebrahim Izadi Darbandi , Mahdi Parsa , EVALUATION OF COLD TOLERANCE IN LANCELOT PLANTAIN (PLANTAGO LANCEOLATA L.) UNDER CONTROLLED CONDITIONS , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 8. fatemeh fakhrerad , Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , ارزیابی حساسیت برخی گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 9. Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , fatemeh fakhrerad , Investigation of metribuzin degradation in soil and the effect of organic manure amendment on its half life , ششمین کنگره بین المللی علفهای هرز , 2012-06-17
 10. Ebrahim Izadi Darbandi , Effect of Soil Texture and Temperature on Atrazine , 5th Meeting International Weed Science Congress , 2008-06-23
 11. Ebrahim Izadi Darbandi , Evaluation of Soil Texture and Organic Matter on Atrazine , Tropentag 2009 International Research on Food Security, Natural , 2009-10-06
 12. Ebrahim Izadi Darbandi , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , Use of growth indices on the mechanisms of competition between barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) with dry bean (Phaseolus vulgaris , 21th Asian pacific weed science society(APWSS) conference , 2007-10-02
 13. محمد اصغری پور چمن , محمد حسن راشد محصل , مجید رستمی , Ebrahim Izadi Darbandi , The allelopathic potential of saffron(Crocus sativus L.) on following crop in rotation , 2th international symposium of saffron biology and technology , 2006-10-28