مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حمید رضا وحیدی پور , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , مریم مقدم متین , اثر زمان برداشت بر میزان برخی متابولیت‌های ثانوی و عناصر فلزی یونجه (Medicago sativa L.), فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (12), شماره (57), سال (2024-1), صفحات (37-50)
 2. مهشید طبری فرد , منیره چنیانی , علی گنجعلی , ترغیب محتوای متابولیت های ثانوی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کالوس کلپوره در شرایط تیمار با بنزیل آمینو پورین، نفتالن استیک اسید و متیل جاسمونات, علوم باغبانی ایران, دوره (54), شماره (3), سال (2023-10), صفحات (493-512)
 3. لیلا مهدی زاده شاندیز , محمد مقدم , علی گنجعلی , اثر برهمکنش سطوح مختلف روی و متیل‌ جاسمونات بر ویژگی‌های مورفولوژیک و رنگیزه‌های فتوسنتزی نعناع فلفلی در شرایط کشت بدون خاک, روابط خاک و گیاه, دوره (13), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (19-34)
 4. رویا قربانی , علی موافقی , علی گنجعلی , جعفر نباتی , بررسی خصوصیات جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum) در پاسخ به پیش‌تیمار با نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و تنش خشکی, پژوهش های بذر ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2022-12), صفحات (189-202)
 5. محمدحسن وفائی , مهدی پارسا , احمد نظامی , علی گنجعلی , گزینش ژنوتیپهای منتخب عدس ) Lens culinaris Medik ( متحمل به تنش خشکی با به کارگیری پنج شاخص تحمل جدید در شرایط مشهد, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2021-8), صفحات (187-204)
 6. فریناز شمسائی , علی گنجعلی , الهام امجدی , تأثیر کلریدکلسیم بر صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و انباشت برخی عناصر در گیاه لوبیاقرمز رقم گلی ).L vulgaris Phaseolus)تحت تنش کلریدسدیم, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2021-3), صفحات (215-227)
 7. علی گنجعلی , سید موسی موسوی کوهی , عبدالله بیک خورمیزی , سید وجیه الله حسینی , بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی, علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2021-3), صفحات (433-445)
 8. رویا قربانی , علی موافقی , علی گنجعلی , جعفر نباتی , تأثیر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط تنش خشکی, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (14), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (1-14)
 9. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , بهبود رشد و تحریک مسیر بیوسنتز پلی فنل ها در بادرنجبویه (Melissa officinalis L. ) همزیست با میکوریز آربوسکولار, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (9), شماره (38), سال (2020-10), صفحات (1-18)
 10. ملیحه هاشمیان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , تأثیر الیسیتورهای متیل ‏جاسمونات و اسیدسالیسیلیک بر میزان تولید متابولیت‏های ثانوی و ظرفیت آنتی‏ کسیدانی گیاه کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط در‏شیشه‏, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (12), شماره (44), سال (2020-11), صفحات (61-76)
 11. مریم زارع حسن آبادی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , نسرین مشتاقی , بررسی توان سویه های مختلف Agrobacterium rhizogenes در القای ریشه مویین گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.), علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (273-284)
 12. آزاده صفاریزدی , علی گنجعلی , رضا فرهوش , منیره چنیانی , بهینه سازی محیط کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) و تأثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی اکسیدان, علوم باغبانی, دوره (34), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (107-118)
 13. مصطفی شمس آبادی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , الهام امجدی , برهمکنش یون‌های سدیم و پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی ارقام نخود (Cicer arietinum L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2021-3), صفحات (109-121)
 14. سید موسی موسوی کوهی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه کلزا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (33), شماره (2), سال (2020-12), صفحات (374-385)
 15. مصطفی ساغریان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تأثیر آنتی­ اکسیدان ­ها و غلظت­ های مختلف هورمون BAP و NAA بر ساقه­ زایی و ریشه­ زایی گیاه دارویی پونه­ سای بینالودی, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (6), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (198-205)
 16. محمدحسن وفائی , مهدی پارسا , احمد نظامی , علی گنجعلی , بِه‌گزینی ژنوتیپ‌های عدس -Lens culinaris Medik- با تأکید بر مقایسة شاخص‌های قدیمی و جدید تحمل به تنش خشکی به‌‌منظور معرفی ژنوتیپ‌های امیدبخش, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (204-218)
 17. محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو ویژگی های ریخت شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف های هرز تک لپه و دولپه بر برخی Prunus armeniaca L., زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (10), شماره (37), سال (2018-12), صفحات (69-82)
 18. فاطمه رضایی , مهرداد لاهوتی , محمود ملکی , علی گنجعلی , تغییرات محتوی سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه های ازمک (Lepidium draba L.) در پاسخ به جاسمونات, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (7), شماره (26), سال (2018-11), صفحات (45-55)
 19. مریم شوریابی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , علی گنجعلی , غربال گری ارقام و توده های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط گلخانه, پژوهش علف های هرز, دوره (9), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (53-62)
 20. مریم پیرزاده مقدم باغسیاه , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی , تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (99-110)
 21. علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مریم شوریابی , بر همکنش اثرات شوری و سالیسیلیک‌اسید بر جوانه‌زنی، رشد و برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2017-2), صفحات (78-94)
 22. سیده سارا حسینی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (8), شماره (30), سال (2017-3), صفحات (27-42)
 23. حسن پرسا , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , محمد عابد , بررسی خصوصیات مورفوفنولوژیک، شاخص‌های رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های اُمیدبخش متحمل به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی در نیشابور, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2018-10), صفحات (12-27)
 24. مریم جاویدی مقدم , منیره چنیانی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (8), شماره (29), سال (2016-12), صفحات (37-52)
 25. علی گنجعلی , آزاده صفاریزدی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , زهرا رضایی , بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L), زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (23), سال (2015-6), صفحات (63-74)
 26. علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , مهرداد لاهوتی , هدی شفیعیان , تأثیر سولفات کلسیم در بهبود اثرهای منفی ناشی از تنش شوری بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های ریخت شناسی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris M.), روابط خاک و گیاه, دوره (6), شماره (22), سال (2015-9), صفحات (69-81)
 27. سیمین ایران خواه , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , منصور مشرقی , بررسی تاثیر Pseudomonas putida و Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله Trigonella foenum-graecum, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (112-121)
 28. سیدوجیه اله حسینی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , بیک خورمیزی , بررسی واکنش جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برنج رقم هاشمی، تحت تاثیر تنش خشکی, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (27), شماره (105), سال (2015-1), صفحات (181-188)
 29. سعیدرضا حسین زاده , اعظم سلیمی , علی گنجعلی , تأثیر کاربرد متانول بر برخی خصوصیات مرتبط با رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی, فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (5), شماره (17), سال (2013-5), صفحات (5-16)
 30. معصومه السادات راستی ثانی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (103-116)
 31. علی گنجعلی , راهله رهباریان , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به خشکی نخود ((Cicer arietinum L. در شرایط تنش خشکی در مزرعه, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (91-102)
 32. علی گنجعلی , حسین اردلان , مهرداد لاهوتی , عبدالله بیک خورمیزی , تأثیر پیش تیمار بذر بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گیاهچه های نخود, روابط خاک و گیاه, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2), صفحات (51-61)
 33. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی , بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth), علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (319-326)
 34. حسین نجفی , علی گنجعلی , حسن پرسا , امیر رافعی , مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور, علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد, دوره (13), شماره (1), سال (2007-12), صفحات (223-230)
 35. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , فرزانه نجفی , بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود ( ( Cicer arietinum. L, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (87-98)
 36. مهدی پارسا , علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , بررسی رفتار جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (65-76)
 37. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، صفات رشد و برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی دو رقم نخود (Cicer arietinum. L) در شرایط تنش خشکی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (99-110)
 38. محمد عارفیان , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , برخی تغییرات مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلرید سدیم, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (117-128)
 39. سعید رضا حسین زاده , اعظم سلیمی , علی گنجعلی , راهله احمدپور , تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های فتوسنتزی، فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (5), شماره (18), سال (2014-2), صفحات (115-132)
 40. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.)), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (81-98)
 41. رضوان رمضان نژاد , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی, اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (5), شماره (12), سال (2013-9), صفحات (24-36)
 42. سیدرضا هاشمی , سعید ملک زاده شفارودی , سیدحسن مرعشی , علی گنجعلی , مطالعه بیان ژن Cu/znSOD و فعالیت آنزیم SOD در ژنوتیپ های نخود زراعی( cicer arietinum) تحت تنش خشکی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (43-50)
 43. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , امیر آوان , تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (383-393)
 44. ژاله حسانی نوقابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus), زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (5), شماره (17), سال (2013-10), صفحات (1-14)
 45. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حصان ساکنی , بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (17-30)
 46. احمد نظامی , فرزین پورامیر , صیاد مومنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (17-30)
 47. زهرا ستایش مهر , علی گنجعلی , بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.), علوم باغبانی, دوره (27), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (27-35)
 48. محمد بنایان اول , احمد نظامی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (634-642)
 49. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی , مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (4), شماره (14), سال (2013-1), صفحات (89-100)
 50. سعید رضا حسین زاده , اعظم سلیمی , علی گنجعلی , تاثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L ) تحت تنش خشکی, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (4), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (139-150)
 51. مریم شوریابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-10), صفحات (41-54)
 52. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (121-132)
 53. علی گنجعلی , مهدی پارسا , سیدرضا امیری ده احمدی , برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدنژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (97-108)
 54. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (223-234)
 55. آزاده صفاریزدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم برویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج((Spinacia oleracea L.), علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (292-300)
 56. ربابه سرائی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثرات آللوپاتیک اکالیپتوس بر جوانه زنی، رشد، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) و علف هرز خاکشیر, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (215-222)
 57. مهدی پارسا , علی گنجعلی , الیاس رضائیان زاده , احمد نظامی , تاثیر ابیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشدی سه رقم نخود در منطقه مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (310-321)
 58. الیاس رضائیان زاده , مهدی پارسا , علی گنجعلی , احمد نظامی , واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی, آب و خاک, دوره (25), شماره (5), سال (2011-12), صفحات (1080-1095)
 59. ماندا صفوی , سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , مطالعه ی خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (1-14)
 60. علی گنجعلی , سعید جوینی پور , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (1-12)
 61. علی گنجعلی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (29-45)
 62. زهرا خاکشورمقدم , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو ژیک گیاه شوید(Anethum graveolens L.), علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (185-193)
 63. احمد نظامی , فرزین پورامیر , صیاد مومنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2010-11), صفحات (21-36)
 64. سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , احمد نظامی , علی گنجعلی , تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانه, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2010-11), صفحات (69-84)
 65. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (3), سال (2010-12), صفحات (474-485)
 66. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (50), سال (2010-3), صفحات (119-131)
 67. علی گنجعلی , محمد کافی , مژگان ثابت تیموری , تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (35-45)
 68. متین جامی معینی , مدرس ثانوی , پیمان کشاورز , سروش زاده , علی گنجعلی , ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-9), صفحات (1-13)
 69. ایران مختاری , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (22), شماره (1), سال (2010-8), صفحات (62-72)
 70. علیرضا کوچکی , امین علیزاده , علی گنجعلی , تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L ), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (324-335)
 71. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-4), صفحات (67-80)
 72. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (15-27)
 73. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , امین علیزاده , علی گنجعلی , مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (583-594)
 74. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود(Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (50-65)
 75. سید رضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی , تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-4), صفحات (40-57)
 76. علی گنجعلی , مهدی پارسا , میترا خطیب , کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-5), صفحات (77-87)
 77. حمید رضا ذبیحی , غلام رضا ثوابقی , کاظم خاوازی , علی گنجعلی , رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (40-51)
 78. متین جامی معینی , علی محمد مدرس ثانوی , پیمان کشاورز , علی سروش زاده , علی گنجعلی , تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (36-56)
 79. حمید رضا ذبیحی , غلام رضا ثوابقی , کاظم خاوازی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کاربرد سویه های از سودوموناس های فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک, آب و خاک, دوره (23), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (199-2008)
 80. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب, دانش کشاورزی, دوره (11), شماره (1), سال (2001-4), صفحات (61-70)
 81. علی گنجعلی , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2000-4), صفحات (33-41)
 82. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (183-194)
 83. محمد فرزام , احمد دلاوری , علی گنجعلی , کپه کاری گیاه مرتعی Bromus kopetdaghensis در مراتع بوته زار, مرتع, دوره (2), شماره (4), سال (2009-3), صفحات (314-328)
 84. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-9), صفحات (89-90)
 85. علی گنجعلی , نیل ترنر و هایرو پالتا , رشد ریشه و اندام‌های هوایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر تنش غرقابی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (3), سال (2008-9), صفحات (78-79)
 86. میترا خطیب , محمدحسن راشدمحصل , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه جعفری-Petroselikum criscum, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (295-302)
 87. محمد کافی , علی گنجعلی , فروغ عباسی , بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.)., علوم دانشگاه تهران, دوره (33), شماره (4), سال (2008-2), صفحات (19-26)
 88. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود, علوم کشاورزی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2007-3), صفحات (179-189)
 89. علیرضا کوچکی , علی گنجعلی , بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2005-3), صفحات (67-78)
 90. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-5), صفحات (103-122)
 91. علی گنجعلی , حسن پرسا , سیدسعید حجت , تنوع ژنوتیپی صفات مربوط به ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود در شرایط کاشت هیدروپونیک و گلخانه, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-1)
 92. علی گنجعلی , الگو های زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ های نخود در شرایط تنش غرقابی, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (343-356)

انگلیسی

 1. maryam babaie , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , Jamil Vaezi , Quantitative HPLC Analysis of Flavonoids and Evaluation of Antioxidant Activity in Two Organs of Salvia tebesana Bunge, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, Volume (22), No (87), Year (2023-11), Pages (39-56)
 2. Hamid Reza Vahidipour , Monireh Cheniany , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Maryam Moghaddam Matin , The Correlation of Some Secondary Metabolites of Alfalfa (Medicago sativa L.) with Plant Organ and Harvest Time, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, Volume (12), No (1), Year (2024-6), Pages (28-43)
 3. رویا قربانی , Ali Ganjeali , علی موافقی , Jafar Nabati , Exposure to TiO2 nanoparticles improves the physiological characteristics of drought‐challenged chickpeas (Cicer arietinum L.), Legume Science, Volume (5), No (4), Year (2023-10)
 4. Maryam Varasteh kojourian , Ali Ganjeali , Javad Asili , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Akram Taleghani , 5-azacytidine increase tanshinone production in endophytic fungi of Salvia abrotanoidesKar.) Sytsma, Journal of Cell and Molecular Research, Year (2023-1)
 5. Fatemeh Masoudi Khorasani , Ali Ganjeali , جواد اصیلی , Monireh Cheniany , Beneficial effects of endophytic fungi inoculation on tanshinones and phenolic compounds of Salvia abrotanoides, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (26), No (4), Year (2023-3), Pages (408-413)
 6. ziynab ashna , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , سید موسی موسوی کوهی , Allelopathic effects of apricot (Prunus armeniaca L.) root on some crops and weeds, فرآیند و کارکرد گیاهی, Volume (11), No (52), Year (2023-3), Pages (49-56)
 7. Azadeh Taheri , Ali Ganjeali , Afsane arefi , کونیک سیرک , Monireh Cheniany , The variability of phenolic constituents and antioxidant properties among wild populations of Ziziphora clinopodioides Lam, Physiology and Molecular Biology of Plants, Volume (29), No (2), Year (2023-1), Pages (221-237)
 8. Akram Shenavaie Zare , Ali Ganjeali , Mohammad Reza Vaezi Kakhki , Mansour Mashreghi , Monireh Cheniany , Additive effects of arbuscular mycorrhizae and TiO2 nanoparticles on growth and essential oils enhancement of peppermint, Rhizosphere, Volume (25), Year (2023-3), Pages (100659-100670)
 9. Azadeh Taheri , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , افسانه عارفی اسکویی , ICP-OES assessment of trace and toxic elements in Ziziphora clinopodioides Lam. from Iran by chemometric approaches, Biometals, Volume (35), No (6), Year (2022-12), Pages (1169-1186)
 10. Akram Shenavaie Zare , Ali Ganjeali , Mohammad Reza Vaesi Kakhki , Monireh Cheniany , Mansour Mashreghi , Plant elicitation and TiO2 nanoparticles application as an effective strategy for improving the growth, biochemical properties, and essential oil of peppermint, Physiology and Molecular Biology of Plants, Volume (28), No (7), Year (2022-7), Pages (1391-1406)
 11. Abdollah Beyk-Khormizi , Siavash Hosseini Sarghein , Mohammad Reza Sarafraz- Ardakani , Seyed Mohammad Moshtaghioun , Seyed Mousa Mousavi-Kouhi , Ali Ganjeali , Ameliorating effect of vermicompost on Foeniculum vulgare under saline condition, Journal of Plant Nutrition, Volume (1), No (1), Year (2022-6), Pages (1-15)
 12. azadeh saffaryazdi , Ali Ganjeali , Reza Farhoosh , Monireh Cheniany , Zahra Lari , Interactive effects of chilling and wounding stresses on antioxidant compounds and fatty acid profile of purslane, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (44), No (4), Year (2022-3)
 13. amin allah shoja , Cuneyt Cirak , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Stimulation of phenolic compounds accumulation and antioxidant activity in in vitro culture of Salvia tebesana Bunge in response to nano-TiO2 and methyl jasmonate elicitors, Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Volume (149), Year (2022-5), Pages (423-440)
 14. mostafa sagharyan , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Seyed Mousa Mousavi-Kouhi , Studies on Seed Germination, Plant Regeneration, and Soil Acclimatization of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae), Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science, Volume (45), No (6), Year (2021-12), Pages (1915-1924)
 15. SIMIN IRANKHAH , Ali Ganjeali , Mansour Mashreghi , Zahra Lari , Mixed inoculum of rhizobacteria and arbuscular mycorrhizal fungus enhance diosgenin contain and phosphorus uptake in fenugreek under drought stress, Rhizosphere, Volume (18), Year (2021-6), Pages (100338-13)
 16. maryam zare , Ali Ganjeali , Mehrdad Lahouti , Rosmarinic and caffeic acids contents in Basil (Ocimum basilicum L.) are altered by different levels of phosphorus and mycorrhiza inoculation under drought stress, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (43), No (2), Year (2021-1)
 17. mostafa sagharyan , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Seyed Mousa Mousavi Kouhi , Optimization of Callus Induction with Enhancing Production of Phenolic Compounds Production and Antioxidants Activity in Callus Cultures of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae), Iranian Journal of Biotechnology, Volume (18), No (4), Year (2020-12), Pages (47-55)
 18. Niloofar Hemmati , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , Effect of plant growth regulators and explants on callus induction and study of antioxidant potentials and phenolic metabolites in Salvia tebesana Bunge, Botanica Serbica, Volume (44), No (2), Year (2020-1), Pages (163-173)
 19. azadeh saffaryazdi , Ali Ganjeali , Reza Farhoosh , Monireh Cheniany , Variation in phenolic compounds, α-linolenic acid and linoleic acid contents and antioxidant activity of purslane (Portulaca oleracea L.) during phenological growth stages, Physiology and Molecular Biology of Plants, Volume (26), No (7), Year (2020-7), Pages (1519-1529)
 20. simin irankhah , والتر چیتارا , لوکا نروا , کریستالا آنتونیو , اریکا لومینی , ورونیکا ولپ , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Mansour Mashreghi , واسیلیوس فتوپولس , رافائلا بالستینی , Impact of an arbuscular mycorrhizal fungal inoculum and exogenous MeJA on fenugreek secondary metabolite production under water deficit, Environmental and Experimental Botany, Volume (176), Year (2020-8), Pages (104096-104104)
 21. simin irankhah , فابریو سیلو , لوکا نروا , Ali Ganjeali , رافایلا بالسترینی , والتر کیتارا , Combined Effects of Water Deficit, Exogenous Ethylene Application and Root Symbioses on Trigonelline and ABA Accumulation in Fenugreek, Applied Sciences, Volume (10), No (7), Year (2020-3), Pages (2338-2348)
 22. Yeganeh Teimoori , Ali Ganjeali , Tomislav Cernava , Henry Mueller , جواد اصیلی , Gabriele Berg , Endophytic Fungi of Native Salvia abrotanoides Plants Reveal High Taxonomic Diversity and Unique Profiles of Secondary Metabolites, Frontiers in Microbiology, Volume (10), Year (2020-1)
 23. reyhaneh rezapour , Ali Ganjeali , Parvaneh Abrishamchi , بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی صفات گیاه کلزا (Brassica napus L.), پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, Volume (32), No (2), Year (2019-11), Pages (1-12)
 24. Fatemeh Rezaee , Mehrdad Lahouti , Mahmood Maleki , Ali Ganjeali , Comparative proteomics analysis of whitetop (Lepidium draba L.) seedlings in response to exogenous glucose, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (120), No (1), Year (2018-12), Pages (2458-2465)
 25. masome rasti sani , Ali Ganjeali , Mehrdad Lahouti , , Morphological and physiological responses of two common bean cultivars to drought stress, فرآیند و کارکرد گیاهی, Volume (6), No (22), Year (2018-3), Pages (37-45)
 26. Sorayya Ebrahimi , Arehzoo Zaker , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Ali Ganjeali , najmeh sodagar , Hairy root induction and secondary metabolite production in Perovskia abrotanoides Karel, فرآیند و کارکرد گیاهی, Volume (6), No (20), Year (2017-1), Pages (17-26)
 27. Ali Ganjeali , الهام اشیانی , مریم زارع , Elaheh Tabasi , Influences of the Arbuscular Mycorrhizal fungi (Glomus mosseae) on Morpho-Physiological Traits and Biochemical Compounds of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Under Drought Stress, South African Journal of Plant and Soil, Year (2017-12)
 28. samaneh jamshidi , Mehrdad Lahouti , Mohammad Taher Boroushaki , Ali Ganjeali , Ahmad Ghorbani , Mehdi Bihamta Toosi , Protective Effect of Diosgenin against H2O2-Induced Oxidative Stress on H9C2 Cells, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (8), No (2), Year (2016-12), Pages (58-64)
 29. Seyed Mousa Mousavi Kouhi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Mohammad Hassan Entezari , Anatomical and ultrastructural responses of Brassica napus after long-term exposure to excess zin, Turkish Journal of Biology, Volume (40), No (1), Year (2016-5), Pages (652-660)
 30. Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , Developmental Role of Phenylalanine-ammonia-lyase (PAL) and Cinnamate 4-Hydroxylase (C4H) Genes During Adventitious Rooting of Juglans Regia L. Microshoots, Acta Biologica Hungarica, Volume (67), No (4), Year (2016-12), Pages (379-392)
 31. abdollah beyk khormizi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , Mahdi Parsa , Effect of Vermicompost on Some Morphological, Physiological and Biochemical Traits of Bean (Phaseolus vulgarisL.) Under Salinity Stress, Journal of Plant Nutrition, Volume (39), No (6), Year (2016-1), Pages (883-893)
 32. Seyed Mousa Mousavi Kouhi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Mohammad Hassan Entezari , Comparative effects of ZnO nanoparticles, ZnO bulk particles, and Zn2+ on Brassica napus after long-term exposure: Changes in growth, biochemical compounds, antioxidant enzyme activities, and Zn bioaccumulation, Water, Air, and Soil Pollution, Volume (15), No (226), Year (2015-12), Pages (364-375)
 33. samaneh jamshidi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Assessment of Callus Growth and Bio-production of Diosgenin in, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, Volume (3), No (1), Year (2014-8), Pages (191-198)
 34. Seyed Mousa Mousavi Kouhi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Mohammad Hassan Entezari , Long-term exposure of rapeseed (Brassica napus L.) to ZnO nanoparticles: anatomical and ultrastructural responses, Environmental Science and Pollution Research, Volume (22), No (14), Year (2015-3), Pages (10733-10743)
 35. Seyed Mousa Mousavi Kouhi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Mohammad Hassan Entezari , Comparative phytotoxicity of ZnO nanoparticles, ZnO microparticles, and Zn2C on rapeseed (Brassica napus L.): investigating a wide range of concentrations, Toxicological and Environmental Chemistry, Volume (96), No (6), Year (2014-3), Pages (861-868)
 36. mina zarghami moghaddam , Mahmoud Shoor , Ali Ganjeali , Nasrin Moshtaghi , Differential Physiological and Morphological Responsesof Persian and Hybrid Petunia (Petunia hybrida cv. Sonja Pink) in Vegetative and Reproductive Growth Stagesunder Drought Stress, Advances in Environmental Biology, Volume (9), No (23), Year (2014-7), Pages (316-321)
 37. mina zarghami moghaddam , Mahmoud Shoor , Ali Ganjeali , Nasrin Moshtaghi , Ali Tehranifar , Effect of salicylic acid on morphological and ornamental characteristics of Petunia hybrida at drought stress, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Volume (4), No (3), Year (2014-8), Pages (523-532)
 38. masoomeh modarres , Javad Asili , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Milad Iranshahy , Amirhossein Sahebkar , Simultaneous Determination of Rosmarinic Acid, Salvianolic Acid B And Caffeic Acid in Salvia Leriifolia Benth. Root, Leaf and Callus Extracts Using A High Performance Liquid Chromatography With Diode Array Detection Technique, Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, Volume (37), No (4), Year (2014-4), Pages (1721-1730)
 39. Ali Marjani , Mohammad Farsi , Eslam Majidi Hervan , Ali Ganjeali , Comparative analysis of LEA and Dehydrin genes in response to drought stress in chickpea phonological different stages, International Journal of Biosciences, Volume (4), No (4), Year (2014-3), Pages (49-57)
 40. masoomeh modarres , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , J. Asili , M. E. Taghavizadeh Yazdi , The Effect of Media and Plant Growth Regulators on Embryo Culture of Salvia leriifolia, Archives des Sciences, Volume (65), No (9), Year (2012-9), Pages (426-434)
 41. Azadeh saffar yazdy , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , hassan bayat , Impact of Selenium Supplementation on Growth and Selenium Accumulation on Spinach (Spinacia oleracea L.) Plants, Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (4), Year (2012-10), Pages (1025-1035)
 42. S. R. Hossinzadeh , Ali Ganjeali , A. Salami , raheleh ahmadpour , Effects of foliar application of methanol on growth and root characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress, European Journal of Experimental Biology, Volume (2), No (5), Year (2012-10), Pages (1697-1702)
 43. R. Rahbarian , R. Khavari-Nejad , Ali Ganjeali , Abdolreza Bagheri , F. Najafi , M. Roshanfekr , Use of biochmecal indices and antioxidant enzyme as a screening technique for drought tolerant in chickpea genotypes ( Cicer arietinum L.), African Journal of Agricultural Research, Volume (7), No (39), Year (2012-9), Pages (5372-5380)
 44. nafise nematshahi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Accumulation of chromium and its effect on growth of (Allium cepa cv. Hybrid), European Journal of Experimental Biology, Volume (2), No (4), Year (2012-8), Pages (969-974)
 45. R. Rahbarian , R. Khavari-nejad , Ali Ganjeali , Abdolreza Bagheri , F. Najafi , Drought stress effects on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and water, Acta Biologica Cracoviensia-Series Botanica, Volume (53), No (1), Year (2011-2), Pages (47-56)
 46. Ali Ganjeali , hassan porsa , Abdolreza Bagheri , Assessment of Iranian chickpea (Cicer arietinum L.) germplasms for drought, Agricultural Water Management, Volume (98), No (9), Year (2011-6), Pages (1477-1488)
 47. H. R. Zabihi , G. R. Savaghebi , K. Khavazi , Ali Ganjeali , M. Miransari , Pseudomonas bacteria and phosphorous fertilization, affecting wheat (Triticum aestivum L.) yield and P uptake under greenhouse and field conditions, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (33), No (1), Year (2010-12), Pages (145-152)
 48. Jairo palta , Ali Ganjeali , Neil Turner , K.H.M. Siddiqueb , Effects of transient subsurface waterlogging on root growth, plant biomass and yield of chickpea, Agricultural Water Management, Volume (97), No (10), Year (2010-8), Pages (1469-1476)
 49. Mohammad Kafi , , Ali Ganjeali , Possible utilization of high-salinity waters and application of low amounts of water for production of the halophyte Kochia scoparia as alternative fodder in saline agroecosystems, Agricultural Water Management, Volume (97), No (1), Year (2009-12), Pages (139-147)
 50. Ali Ganjeali , Mohammad Kafi , Genotypic differences for allometric relationships between root and shoot characteristics in chickpea (Cicer arietinum L.), Pakistan Journal of Botany, Volume (39), No (5), Year (2007-7), Pages (1523-1531)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. لیلا مهدی زاده شاندیز , محمد مقدم , علی گنجعلی , تغییر در ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و زیست توده نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) تحت سطوح مختلف روی و سالیسیلیک اسید , سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2023-09-18
 2. لیلا مهدی زاده شاندیز , محمد مقدم , علی گنجعلی , بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و محتوای اسانس نعناع فلفلی تحت تأثیر سطوح مختلف روی و متیل جاسمونات در شرایط کشت بدون خاک , سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2023-09-18
 3. اکرم شنوایی زارع , علی گنجعلی , محمدرضا واعظی کاخکی , منیره چنیانی , منصور مشرقی , تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکوالر (VAM ) بر برخی صفات رشدی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی , هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2022-10-19
 4. اکرم شنوایی زارع , علی گنجعلی , محمدرضا واعظی کاخکی , منصور مشرقی , منیره چنیانی , بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوذره تیتانیوم دیاکسید بر ترکیبات فنلی و اسانسی گیاه نعناع فلفلی , سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2022-08-16
 5. فهیمه قرائی , منیره چنیانی , علی گنجعلی , ارزیابی اثر نیترات نقره بر میزان متابولیت های ثانوی کلپوره (Teucrium polium L) در شرایط in vitro , هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2023-02-19
 6. زهرا کرمانی مجاور , علی گنجعلی , منصور مشرقی , کاربرد نانوذرات 2TiO صنعتی و بیولوژیک و باکتری حل کننده فسفات بر تولید دیوزژنین در گیاه شنبلیله ) Trigonella foenum-graecum L. , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی , 2021-11-10
 7. عارفه نخل احمدی , منصور مشرقی , علی گنجعلی , محمدحسن راشدمحصل , ساخت میکروکپسول حاوی علف کش با پلی هیدروکسی آلکانوات تولید شده توسط باکتری ویبریوی لومینسانس , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی , 2022-02-03
 8. عارفه نخل احمدی , منصور مشرقی , علی گنجعلی , محمدحسن راشدمحصل , Polyhydroxyalkanoate production using vibrio.sp , 12th National & 4th International Biotechnology Congress of The Islamic Republic of IRAN , 2021-08-22
 9. فاطمه سادات حسینی زهرائی , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر محتوای ترکیبات فنل و فلاونوئید پونه سای بینالودی ( Nepeta binaloudensis Jamzad ) , هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01
 10. پروین آزاد توپکانلو , منیژه میان آبادی , علی گنجعلی , تاثیر اسید سالیسیلیک بر محتوی متابولیت های ثانویه در کشت کالوس گیاه توکریوم پولیوم ) Teucrium polium .L( , هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01
 11. مهشید طبری فرد , منیره چنیانی , علی گنجعلی , تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید وظرفیت آنتی اکسیدان کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط کشت بافت , هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01
 12. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , افزایش مقاومت به تنش خشکی در بادرنجبویه‌ (Melissa officinalis L.) همزیست با میکوریز آربوسکولار از طریق القای سیستم آنتی‌اکسیدانی , اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی , 2021-01-06
 13. مهشید طبری فرد , منیره چنیانی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر عامل دما بر تیمارهای مختلف موثر بر شکست خواب بذر گیاه کلپوره , 6th Iranian Conference of Plant Physiology , 2019-10-23
 14. نیلوفر همتی , منیره چنیانی , علی گنجعلی , بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro , دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13
 15. ملیحه هاشمیان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , تأثیر غلظتهای مختلف هورمونهای D - 2،4 و BAP بر نرخ کالزایی گیاه کلپوره Teucrium polium , پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2018-03-06
 16. مریم شوریابی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , علی گنجعلی , امکان سنجی مدیریت گل جالیز مصری در ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)با استفاده از قارچ مایکوریزا آربوسکولار(Orobanche aegyptiaca) , سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 17. مریم بابایی چرمی , منیره چنیانی , علی گنجعلی , جمیل واعظی , بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی (مجموعه فنلی) موجود در ساقه گیاه Salvia tebesana Bunge , کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-14
 18. فاطمه رضایی , مهرداد لاهوتی , محمد ملکی , علی گنجعلی , گلوکز: محرک زیستی افزایش محتوای سولفورافان در گیاهچه های ازمک ) (L.) Lepidium draba ) , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوزی گیاهان , 2015-09-02
 19. الهام امجدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , ( Solanum tuberosum var. Agria ) بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگیهای مورفولوژیک در سیب زمینی , اولین همایش ملی یافته نوین در علوم زیستی , 2013-04-25
 20. الهام امجدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثر کلریدسدیم بر میزان پرولین و وزن خشک اندام هوایی و زمینی در گیاه سیبزمینی (Solanum tuberosum var Agria) , ولین همایش ملی یافته های نوین زیستی , 2013-04-25
 21. فاطمه رضایی , مهرداد لاهوتی , محمود ملکی , علی گنجعلی , بهبود محتوای سولفورافان گیاهچهه ای ازمک با تیمار با محرک Lepidium draba (L.)) جاسمونات , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2017-09-02
 22. فاطمه رضایی , مهرداد لاهوتی , محمود ملکی , علی گنجعلی , تغییر محتوای سولفورافان گیاهچه های ازمک Lepidium draba (L.) در پاسخ به جاسمونات , سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20
 23. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2017-08-30
 24. علی گنجعلی , مقایسه اثرات نانوذرات و میکروذرات اکسید روی Zno بر روی برخی از صفات رویشی کلزا , چهارمین همایش نانو فن آوری در کشاورزی ، چشم انداز ها و افق های نوین , 2017-07-04
 25. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , نقش قارچ های میکوریزی آربسکولار در کنترل بیمارگرهای خاکزی , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02
 26. ریحانه رضاپور , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.) , نخستین همایش ملی دستاوردهایی نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21
 27. زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز تاج خروس و گیاه ذرت در مرحله جوانی زنی , همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-08-18
 28. زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی , ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز چاودار و گیاه لوبیا در مرحله جوانی زنی , سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2016-09-05
 29. زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو( Prunus armeniaca L)و نقش آن در کنترل علف های هرز یولاف و دم روباهی درمرحله جوانی زنی , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 30. زهرا محمدی سلطان پور , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تاثیر عوامل زیستی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L) تحت تاثیر رژیم های رطوبتی , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 31. زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی , بررسی امکان استفاده از بقایای )مالچ( گیاه برازمبل بر کنترل رشد علفهای هرز حساس و مقاوم به علفکش یولاف وحشی , دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2016-07-31
 32. زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی , تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02
 33. ثریا ابراهیمی , احمدرضا بهرامی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 34. ثریا ابراهیمی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel) , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 35. سیده سارا حسینی , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , علی گنجعلی , بررسی میزان مقاومت دو لاین20 -ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله X Triticale Witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید غشا و شاخص پایداری غشا , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 36. محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , پتانسیل آللوپتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca L) برای مدیریت علف هرز تاج خروس (Amarantus retroflexus L) , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-23
 37. محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , اثرات آللوپاتیک عصاره برگ زردالو (Prunus armeniaca L) بر جوانه زنی و رشد اولیه گندم (Triticum astivum)، ذرت(Zea mays) و چاودار (Secale montanum) , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی , 2015-02-18
 38. سیمین ایران خواه , علی گنجعلی , بررسی تاثیر قارچ میکوریز آرباسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله(L.Trigonella foenum-graecum)در شرایط تنش خشکی , همایش گیاهان دارویی , 2014-04-28
 39. سیمین ایران خواه , علی گنجعلی , بررسی تاثیر دو گونه ی باکتری محرک رشد از جنس سودوموناس شامل سودوموناس فلورسنس و سودوموناس پوتیدا بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله در شرایط تنش خشکی , همایش گیاهان دارویی , 2015-02-03
 40. سعید جوینی‌پور , علی گنجعلی , حسن پرسا , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18
 41. سعید جوینی‌پور , علی گنجعلی , حسن پرسا , اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخودهای ارقام تیپ کابلی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18
 42. حسن پرسا , علی گنجعلی , بررسی تکمیلی برخی پارامترهای زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) منتخب برای تحمل به خشکی در شرایط مشهد , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , 2012-02-08
 43. حسن پرسا , علی گنجعلی , بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18
 44. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ژرم‌پلاسم نخودهای تیپ کابلی (.Cicer arietinum L) برای تحمل به خشکی , دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05
 45. حسین نجفی , علی گنجعلی , حسن پرسا , امیر رافعی , مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور , دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05
 46. حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود تیپ کابلی تحت تأثیر تنش خشکی در شرایط مشهد , دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05
 47. علی گنجعلی , سیدسعید حجت , حسن پرسا , رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط کشت هیدروپونیک و گلخانه تحت شرایط تنش خشکی , خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2006-08-27
 48. الهام آشیانی , علی گنجعلی , غلامرضا بخشی خانیکی , الهه طبسی , بررسی اثرات متقابل تنش خشکی و قارچ میکوریز بر خصوصیات مورفولوژیکی و جذب عناصر در گیاه لوبیا , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2014-05-07
 49. زینب مطلوبی , علی گنجعلی , احمدرضا بهرامی , منیره چنیانی , بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07
 50. مرجان جاویدی مقدم , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.) , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07
 51. نفیسه نعمت شاهی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , تاثیر تنش +cr3 بر رشد گیاه پیاز خوراکی( Alium cepa L) , همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01
 52. نفیسه نعمت شاهی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی میزان انباشتگی و توزیع +Cr3 در گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid) . , اولین همایش ملی گیاه پالایی , 2012-02-16
 53. ندا احمدی حکمتی کار , رضا خراسانی , حجت امامی , علی گنجعلی , مطالعهی اهمیت و مکانیسم تغذیهی فسفر در دو گیاه ذرت و جو برای کاهش اثرات زیانآورناشی از تنش رطوبتی , اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی , 2013-01-23
 54. محبوبه توکلی محمودآبادی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه شبدر ایرانی( Trifolium resupinatum)،در شرایط تنش cr3+ , تنش های گیاهی( غیر زنده) , 2012-10-31
 55. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) , اولین همایش ملی تنش های گیاهی , 2012-10-31
 56. فریناز شمسائی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بر همکنش تنش شوری و کلسیم بر صفات مورفولوژیکی گیاهچه های لوبیا قرمز رقم گلی( (Phaseolues vulgaris ) , همایش ملی کشاورزی پایدار , 2012-01-30
 57. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تاثیر بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه لوبیا رقم درخشان در شرایط گلخانه ای , دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , 2012-09-04
 58. الهام امجدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سیب زمینی ( Solanum tuberosum var. Agria ) , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-05-09
 59. محمد عارفیان , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , بررسی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش شوری , اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی (غیر زیستی) , 2012-10-31
 60. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی , اولین همایش گیاه پالایی , 2012-02-16
 61. آزاده صفاریزدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) , کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , 2011-09-01
 62. آزاده صفاریزدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , پاسخ متابولیکی گیاه Spinacia oleracea L. به سطوح مختلف سلنیوم , کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , 2011-09-01
 63. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی , بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia , کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , 2011-09-01
 64. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی , علی رمضانی , محمد احسان تقوی زاده , بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia , کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , 2011-09-01
 65. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia) , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , 2011-04-28
 66. هدی شفیعیان , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , اثر متقابل - Na و +Ca بر جوانه زنی بذور عدس تحت تنش شوری Lens Culinaris Medic , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , 2011-04-28
 67. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی اثرات اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر برخی از پارامتر های فیزیولوژیکی دو ژنوتیپ نخود , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , 2011-04-28
 68. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی رقم های موبیل و سوپراوربینا ،(Lycopersicum esculentom L.) , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , 2011-04-28
 69. سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی , ماندا صفوی , ارتولوگ cpdhn1 ژن کاندیدای تحمل به خشکی در نخود زراعی , سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19
 70. سید رضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی , تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و شاخص های رشد نخود ( Cicer arientinum L) در شرایط گلخانه , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 71. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری نژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی واکنش ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L) در شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 72. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری نژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L.) در شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 73. حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , گزینش برای زود رسی و صفات مرتبط با بهبود عملکرد نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل , سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19
 74. عبدالرضا دوستی , احمد نظامی , علی گنجعلی , حمیدرضا خزاعی , تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-26
 75. عبدالرضا دوستی , احمد نظامی , علی گنجعلی , حمیدرضا خزاعی , تاثیر مقادیر فسفر و تنش ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ژنوتیپ های عدس , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-26
 76. علی گنجعلی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , ارزیابی توده های بومی نخود های تیپ کابلی(Cicer arietinum L.) برای تحمل به خشکی , سومین همایش حبوبات , 2010-09-20
 77. راحله رهباریان , رمضانعلی خاوری ن‍ژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , Effects of drought stress on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and chlorophyll contents in chickpea (Cicer arietinum. L) genotypes , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 78. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.) , اولین همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی , 2010-02-04
 79. علی گنجعلی , تغییرات هورمونی و رفتار روزنه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12
 80. سمیرا صبوری راد , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی گنجعلی , علی اسکندری , تاثیر تنش خشکی و مقادیر فسفر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 81. سید رضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی , احمد نظامی , تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12
 82. متین جامی معینی , مدرس ثانوی , پیمان کشاورز , سروش زاده , علی گنجعلی , رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-16
 83. علی گنجعلی , تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود در واکنش به تنش خشکی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-07-18
 84. سعید جوینی , علی گنجعلی , حسن پرسا , اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های تیپ کابلی نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-07-18
 85. سعید جوینی پور , علی گنجعلی , حسن پرسا , اثرگزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-07-18
 86. حسن پرسا , علی گنجعلی , بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-07-18
 87. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L) , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13
 88. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13
 89. علی گنجعلی , مهدی پارسا , میترا خطیب , تعیین دما های کاردینال جوانه زنی ژنوتیپ های نخود- Cicer arietinum Lدر شرایط تنش خشکی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-06-13
 90. فرزین پورامیر , احمد نظامی , حسن پرسا , صیاد مومنی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی بر اساس دسکریپتور نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18
 91. صیاد مومنی , احمد نظامی , حسن پرسا , فرزین پورامیر , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ دسی بر اساس دسکریپتور نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

انگلیسی

 1. seyedeh zohreh saderi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , طیبه رجبیان , Arbuscular mycorrhizal induces polyphenols content of lemon balm in pathogen stress , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 2. mahshid tabarifard , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , amin allah shoja , Evaluation the effect of BAP and NAA on callus production capacity of Teucrium polium L. in vitro , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 3. Azadeh Taheri , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , افسانه عارفی اسکوئی , Evaluation of phenolic metabolites and antioxidant capacity of aerial part and root from two subspecies of medicinal plant Ziziphora clinopodioides Lam. , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 4. amin allah shoja , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , mahshid tabarifard , Assessment the effect of explant type and hormone on the callogenesis of Salvia tebesana Bunge , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 5. simin irankhah , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Mansour Mashreghi , Effects of root symbioses and MeJA priming in fenugreek seedlings growing under water deficit conditions , 4th International Molecular Mycorrhiza Meeting , 2019-02-08
 6. simin irankhah , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Mansour Mashreghi , Determination of Best Organ and Growth Stage for Accumulation of Diosgenin by Fenugreek , 8th National Congress on Medicinal Plants , 2019-04-24
 7. seyedeh zohreh saderi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , طیبه رجبیان , Drought Stress Modulates Polyphenols Accumulation in Melissa officinalis L. , هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2019-04-24
 8. Niloofar Hemmati , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , Determination of the optimal 2,4-D concentration for callus induction from different Salvia tebesana Bunge explants , 20th National and 8th International Congress on Biology of Iran , 2018-08-22
 9. seyedeh zohreh saderi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , T. Radjabian , N. Rahmani , Potential Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Accumulation of Polyphenols in Melissa officinalis L. , هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2018-05-12
 10. fatemeh jafari , Ali Ganjeali , Parvaneh Abrishamchi , THE EFFECT OF PLANT GROWTH PROMOTINGBACTERIA (PGPR) INOCULATION ON SOMEGROW TH CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZA , 6th National Congress on Medicinal Plants , 2017-05-09
 11. faezeh bayat , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , EFFECTS OF INOCULATION WITH ARB USCULAR MYCORRHIZAE ON SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZAD , 6th National Congress on Medicinal Plantsth National Congress on Medicinal Plants , 2017-05-09
 12. maryam babaie , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , Jamil Vaezi , COMPARATIVE STUDY OF PHENOLIC CONTENT IN THREE KINDS OF EXTRACTS BELONGS TO LEAVES AND STEM OF SALVIA TEBESANA BUNG , ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2017-05-09
 13. zahra mohammady , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , The Effect of Mycorrhizal Fungi Symbiosis on Some Morphological Characteristics of Rice Under Drought Stress , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 14. zahra mohammady , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Effects of Biological Fertilizers on Some Growth Traits of Rice (Oryza sativa L.) , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 15. SIMIN IRANKHAH , Ali Ganjeali , Mehrdad Lahouti , Mansour Mashreghi , INFLUENCE OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNJI ON GROWTH AND , 3rd. National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-04
 16. marjan javidi moghadam , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Determination the Best Culture for Callus Induction from Teucrium polium L. Explants , 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran , 2014-08-24
 17. Maedeh akhavizadeh , هما محمود زاده , Ali Ganjeali , Effect of Zinc oxides nanoparticles on germination characters of Tomato (lycopersicum esculentum) , The 1st Internatonal conference on environmental crisis and its solutions , 2013-02-13
 18. nafise nematshahi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , تاثیر تنش Cr3+ بر رشد گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid ) , همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01
 19. Nafiseh Nematshahi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , toktam ehsani , بررسی میزان انباشتگی و توزیع +‍Cr 3 در گیاه پیاز خوراکی(Allium cepa cv. Hybrid ) , اولین همایش گیاه پالایی , 2012-01-17
 20. Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Ali Ganjeali , تأثیر تنش شوری بر پارامترهای متعدد بیوشیمیایی در مراحل اولیه فنولوژیکی گیاهچه نخود (Cicer arietinum L) , اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی(غیر زیستی) , 2012-10-31
 21. Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Ali Ganjeali , , Expression of Cpdhn1 as a drought resistant candidate gene in chickpea (cicer arietinum) under drought stress conditions , 7th European Conference on grain Legumes (AEP VII - Legumes for Global Health , 2010-04-26
 22. abdollah beyk khormizi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , Mahdi Parsa , Effect of vermicompost extract on seed germination, growth and salinity resistance in seedling of Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14
 23. maryam shooryabi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , Effect of salicylic acid on germination and seedling growth of two chickpea genotypes in drought stress condition , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14
 24. zahra khakshoor moghadam , Ali Ganjeali , Effect of drought stress on chlorophyll content and mineral nutrients changes in Anethum graveolens , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14
 25. , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , Effect of calcium on growth and biochemical adaptation in tomato plants (Lycopersicum esculentum) var. Mobile) under salt stress , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14
 26. , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , The effect of EDTA on chromium (CrIII) accumulation in radish (Raphanus sativus L) , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-12-14
 27. Ali Ganjeali , Screening of chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) for drought tolerance , Legume Crops and Products for Food, Feed and Environmental Benefits , 2010-04-26
 28. Ali Ganjeali , Mahdi Parsa , Predication of Cardinal Temperatures and Thermal Time Requirement for Seed Germination of Chickpea Genotypes (Cicer arietinum L.) in Drought Stress Condition , International conferance Abiotic Stress Tolerance , 2009-02-12
 29. Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Ali Ganjeali , , Evaluation of morpho-physiological traits of chickpea in tolerant lines under drought stress condition , Plant Abiotic Stress Tolerance , 2009-02-08
 30. - - , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , investigation about ameliorative effects of CaCl2 and CaSO4 on growth, solouble proteins, soluble sugars, prolin and mineral nutrients in tomato plant (Licopersicum esculentum var Mobile)under salt stress _ , 15th national & third international conference of biology , 2008-08-19
 31. Ali Ganjeali , میترا خطیب , کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود ( Cicer arietinum ) در رژیم های حرارتی مختلف , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-07-13
 32. Ali Ganjeali , Mohammad Kafi , Root studies on chickpea - Cicer arietinum , 5th International Symposium on Adventitious Root Formation , 2008-06-16
 33. Ali Ganjeali , تفاوت های ژنتیکی و روابط آلومتریک خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ ها ی نخود , کنفرانس بین المللی تحمل به تنش های غیر زیستی , 2009-02-08