بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mohammad Ali Razavi


موارد یافت شده: 458

1 - تاثیر نشاسته اکتنیل سوکسینیک انیدرید بر خواص کف زایی کنسانتره پروتئین آب پنیر (چکیده)
2 - مطالعه خصوصیات عملکردی و رفتار بیاتی نشاسته طبیعی گندم در حضور صمغ دانه شاهی و ساکارز (چکیده)
3 - Thickened fluids classification based on the rheological and tribological characteristics (چکیده)
4 - Effect of storage conditions on physicochemical, barrier, mechanical and structural characteristics of Eremurus luteus root gum edible film (چکیده)
5 - Fabrication of green colorimetric smart packaging based on basil seed gum/chitosan/red cabbage anthocyanin for real‐time monitoring of fish freshness (چکیده)
6 - اثر کشت‌های آغازگر سویه‌مخلوط تاری بر ویژگی‌های شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش آنالوگ طی دوره رسیدگی (چکیده)
7 - خواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر -نشاسته اصلاح شده: تاثیر pH و نسبت بیوپلیمرها (چکیده)
8 - Fabrication and characterisation of milk proteins-chitosan complex coacervates (چکیده)
9 - Novel antimicrobial/antioxidant Eremurus luteus root gum coating containing rosemary essential oil nanoemulsions for extension of chicken meat shelf life (چکیده)
10 - Effects of Carboxymethyl Cellulose, Cress Seed Gum, whey Protein Concentrate and Whipping Time on the Physical, Textural and Rheological Properties of Camel Milk Whipped Creamm (چکیده)
11 - مدلسازی و بهینه یابی شرایط استخراج خشک صمغ دانه ی مرو (چکیده)
12 - Steady shear rheological properties, microstructure and stability of water in water emulsions made with basil seed gum and waxy corn starch or high pressure-treated waxy corn starch (چکیده)
13 - Fabrication and characterization of novel biodegradable active films based on Eremurus luteus root gum incorporated with nanoemulsions of rosemary essential oil (چکیده)
14 - Evaluation of green tea extract incorporated antimicrobial/antioxidant/biodegradable films based on polycaprolactone/polylactic acid and its application in cocktail sausage preservation (چکیده)
15 - Physicochemical and structural properties of a bio-based antioxidant packaging film derived from Eremurus luteus root gum (چکیده)
16 - Physico-chemical and rheological properties of sage seed gum extracted by dry method in comparison with the conventional method (چکیده)
17 - مطالعه رفتار سینتیک رهایش سینمالدهید ریزپوشانی شده با نشاسته ذرت با آمیلوز بالا در شرایط شبیه‌سازی‌شده دهان و حین نگهداری و بهینه یابی ویژگی‌های ریز کپسول‌ها با روش پایش پارامتری (چکیده)
18 - Designing blenderized tube feeding diets for children and investigating their physicochemical and microbial properties and Dietary Inflammatory Index (چکیده)
19 - Physicochemical, Rheological and Structural Properties of Cold-set Emulsion-filled Gels Based on Whey Protein Isolate-basil Seed Gum Mixed Biopolymers (چکیده)
20 - ارزیابی اثرات صمغ آگار بر خواص بافتی و رئولوژیکی ژل سرد پر شده امولسیونی ایزوله پروتئین آب پنیر (چکیده)
21 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
22 - استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم (چکیده)
23 - بهینه یابی متغیرهای مخلوط- فرآیند درتولید خامه قنادی شیر شتر با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه چند هدفه (چکیده)
24 - Structural, morphological and rheological characterisation of bovine serum albumin–cress seed gum complex coacervate (چکیده)
25 - Impact of HHP-treated starches on LAOS, tribology, and steady shear behavior of reduced-fat O/W emulsions (چکیده)
26 - Understanding the physics of hydrocolloids interaction using rheological, thermodynamic and functional properties: A case study on xanthan gum-cress seed gum blend (چکیده)
27 - Fabrication and characterization of biodegradable active films with modified morphology based on polycaprolactone-polylactic acid-green tea extract (چکیده)
28 - سینتیک خشک‌کردن کف خامه شیر شتر به روش کف پوشی و بررسی تاثیر آن بر ساختار و رنگ محصول (چکیده)
29 - Dilute Solution Properties of Nettle Seed (Urtica pilulifera) Gum as a Function of Temperature (چکیده)
30 - اثر افزودن کربوکسی متیل سلولز، صمغ دانه مرو و میزان چربی بر خصوصیات خامه کم چرب شیر شتر (چکیده)
31 - Effect of concentration and temperature on the steady shear flow behavior of Nettle seed (Urtica pilulifera) gum (چکیده)
32 - Non-linear rheological responses and tribological behaviors of model reduced-fat O/W emulsion using high pressure-treated corn starch as a novel fat replacer (چکیده)
33 - Evaluation of tribological and rheological characteristics of cress seed gum-xanthan thickened liquids applicable for dysphagia diet (چکیده)
34 - Rheological properties of bovine serum albumin-cress seed gum complex coacervates (چکیده)
35 - اثر سورفکتانت در نانو انکپسولاسیون کروستین (چکیده)
36 - مروری بر مطالعات درون پوشانی عصاره گلبرگ زعفران (چکیده)
37 - Physicochemical, rheological and functional properties of a novel gum from Eremurus luteus root (چکیده)
38 - بهینه یابی برهمکنش پروتئین آب پنیر-صمغ دانه شاهی به روش سطح پاسخ و بررسی خواص کف زایی نمونه بهینه (چکیده)
39 - بررسی رفتار رئولوژیکی وابسته به زمان (تیکسوتروپ) صمغ دانه مرو در حضور برخی نمک‌ها و قندها (چکیده)
40 - The Effect of Temperature and Transmembrane Pressure on the Camel Milk Ultrafiltration Performance: An Optimization Study (چکیده)
41 - مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء (چکیده)
42 - مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند دیافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر pH و غلظت نمک (چکیده)
43 - تأثیر پکتین با گروههای متوکسیل پایین بر ویژگی های ساختاری گویچه های چربی خامه سنگین: مطالعه فاز پراکنده مبتنی بر اندازه و مورفولوژی ذرات (چکیده)
44 - Evaluating high pressure-treated corn and waxy corn starches as novel fat replacers in model low-fat O/W emulsions: A physical and rheological study (چکیده)
45 - مدلسازی ویژگی‌های فیزیکی (ویسکوزیته، دانسیته و رنگ) شیر شتر به‌عنوان تابعی از درصد چربی و دما (چکیده)
46 - Numerical investigation of a two-phase system on swallowing behavior in dysphagia: A case study on cress seed gum–xanthan gum thickened liquids (چکیده)
47 - Effect of high pressure-treated wheat starch as a fat replacer on the physical and rheological properties of reduced-fat O/W emulsions (چکیده)
48 - New Insights into Physical, Morphological, Thermal, and Pasting Properties of HHP‐Treated Starches: Effect of Starch Type and Industry‐Scale Concentration (چکیده)
49 - بهینه یابی شرایط استخراج صمغ ریشه سریش به روش سطح پاسخ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه بهینه (چکیده)
50 - تاثیر برخی جایگزینهای چربی بر ویژگی های بافتی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربی (چکیده)
51 - بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازن (چکیده)
52 - Cress seed gum improves rheological, textural and physicochemical properties of native wheat starch-sucrose mixture (چکیده)
53 - The effect of pH and NaCl on the diafiltration performance of camel milk (چکیده)
54 - Providing new formulation for white compound chocolate based on mixture of soy flour, sesame paste, and emulsifier: An optimization study using response surface methodology (چکیده)
55 - Intrinsic Viscosity and Molecular Parameters of Wheat Starch-Cess Seed Gum-Sucrose Mixture (چکیده)
56 - Rheological, physical, and sensory properties of non‐fat ice creams as affected by selected fat replacers (چکیده)
57 - Investigation of the rheological, thermal, sensory properties, and particle size distribution of sesame paste white compound chocolate as influenced by the soy flour and emulsifier levels (چکیده)
58 - Physicochemical, rheological and functional properties of Nettle seed (Urtica pilulifera) gum (چکیده)
59 - Impact of sage seed gum and whey protein concentrate on the functional properties and retrogradation behavior of native wheat starch gel (چکیده)
60 - مطالعه پروفایل اسیدهای چرب و برخی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی قیماق گیلانوند و دلیران و مقایسه آن‏ها با خامه سنگین (چکیده)
61 - Physicochemical characterisation of Salvia macrosiphon gum based edible films incorporated with various fatty acids (چکیده)
62 - Rheological, functional and thermal properties of the blend system of canary seed starch-wheat starch gels (چکیده)
63 - بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی دانۀ انجره (Urtica pilulifera) و بهینه‌یابی شرایط استخراج صمغ حاصل از آن به روش سطح پاسخ (چکیده)
64 - Influence of thermosonication treatment on the average size of fat globules, emulsion stability, rheological properties and color of camel milk cream (چکیده)
65 - Effect of Infrared Roasting Process on the Microorganism Contaminations of Long and Round Iranian Pistachio Kernels (چکیده)
66 - ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی )سوسیس( با استفاده از مدلهای نوین تجربی (چکیده)
67 - Structure-rheology relationship of basil seed gum-whey protein isolate mixture: Effect of thermal treatment and biopolymer ratio (چکیده)
68 - Dynamic rheological properties of reduced-fat camel cream affected by guar gum and sage seed gum (چکیده)
69 - Developing modified hysteresis loop test to evaluate time-dependency (چکیده)
70 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های بافتی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
71 - ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته مقاوم ذرت حاصل از روش اتوکلاو (چکیده)
72 - Application of Artificial Neural Networks (ANN) and Image Processing for Prediction of Gravimetrical Properties of Roasted Pistachio Nuts and Kernels (چکیده)
73 - Mechanisms of whey protein isolate interaction with basil seed gum: Influence of pH and protein-polysaccharide ratio (چکیده)
74 - Biopolymers interaction elaborating using viscoelastic relaxation spectra, network parameters, and thermodynamic properties (چکیده)
75 - تاثیر صمغ ها بر رئولوژی دینامیک ماست فوری شتر: بهینه سازی با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط و الگوریتم کرم شب تاب (چکیده)
76 - Development and characterization of alginate/pectin edible films containing Lactobacillus plantarum KMC 45 (چکیده)
77 - Influence of pumpkin puree and guar gum on the bioactive, rheological, thermal and sensory properties of ice cream (چکیده)
78 - A New Approach to Distinguish Thixotropic and Viscoelastic Phenomena (چکیده)
79 - Classification of hydrocolloids based on small amplitude oscillatory shear, large amplitude oscillatory shear, and textural properties (چکیده)
80 - تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهی (چکیده)
81 - بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخ (چکیده)
82 - Application of Artificial Neural Networks (ANN) and Image Processing for Prediction of the Geometrical Properties of Roasted Pistachio Nuts and Kernels (چکیده)
83 - Kinetic pattern and microbial population dynamic characterization of Escherichia coli and Salmonella enteritidis in Frankfurter sausage: An experimental and modeling study (چکیده)
84 - Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology (چکیده)
85 - Fatty acid composition, rheological and thermal properties of butter from sheep’s and omega-3 cow’s milks (چکیده)
86 - Influence of Ultrasound-Assisted Extraction on Bioavailibity of Bene Hull (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica) Extract: Testing Optimal Conditions and Antioxidant Activity (چکیده)
87 - Response Surface Optimization of Reduced Fat o/w Emulsions Formulated with Cornstarch Nanocrystal as a Novel Fat Replacer (چکیده)
88 - Proteolysis of sodium caseinate using Withania coagulans extract: An optimization study (چکیده)
89 - The effects of different gums and their interactions on the rheological properties of instant camel yogurt: a mixture design approach (چکیده)
90 - تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی (چکیده)
91 - Cornstarch nanocrystals as a potential fat replacer in reduced fat O/W emulsions: A rheological and physical study (چکیده)
92 - Viscoelastic and textural properties of canary seed starch gels in comparison with wheat starch gel (چکیده)
93 - Hydrocolloid clustering based on their rheological properties (چکیده)
94 - Dynamic Rheological and Textural Properties of Acorn (Quercus brantii Lindle.) Starch: Effect of Single and Dual Hydrothermal Modifications (چکیده)
95 - بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ (چکیده)
96 - بهینه یابی و مدلسازی فرایند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگی (چکیده)
97 - Rheological, physical and sensory characteristics of light ice cream as affected by selected fat replacers (چکیده)
98 - Physicochemical and rheo-mechanical properties of titanium dioxide reinforced sage seed gum nanohybrid hydrogel (چکیده)
99 - تأثیر نانوکریستال نشاسته ذرت به عنوان جایگزین چربی بر رئولوژی و اندازه ذره سامانه امولسیونی روغن در آب مدل (چکیده)
100 - Large Amplitude Oscillatory Shear Rheology (LAOS): Theory and Applications in Food Science and Technology (چکیده)
101 - Biopolymer Interaction Elaborating Using Viscoelastic Relaxation Spectra and Fracture Properties (چکیده)
102 - بررسی رفتار رئولوژیکی دینامیکی آمیزه نشاسته گرمانرم گندم/ پلی لاکتیک اسید نرم شده متاثر از غلظت سازگارکننده (چکیده)
103 - تاثیر روش های تخلیص و فراکسیون بندی بر خصوصیات رئولوژیکی دینامیک صمغ دانه شاهی (چکیده)
104 - Estimation of the Molar Mass Characteristics of Selected Biopolymers Using Rheological Measurements (چکیده)
105 - Small and large deformation behaviors monitoring of sage seed gumLaponite nanocomposite hydrogels (چکیده)
106 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
107 - The effects of concentration and heating-cooling rate on rheological properties of Plantago lanceolata seed mucilage (چکیده)
108 - Steady and dynamic shear rheological behavior of semi dilute Alyssum homolocarpum seed gum solutions: influence of concentration, temperature and heating–cooling rate (چکیده)
109 - Influence of main emulsion components on the physicochemical and functional properties of W/O/W nano-emulsion: Effect of polyphenols, Hi-Cap, basil seed gum, soy and whey protein isolates (چکیده)
110 - Novel nanobiocomposite hydrogels based on sage seed gum-laponite: Physico-chemical and rheological characterization (چکیده)
111 - Steady Shear Rheological Properties of Native and Hydrothermally Modified Persian Acorn (Quercus brantii Lindle.) Starches (چکیده)
112 - Dilute Solution Properties of Two Hairless Canary Seed Starches Compared with Wheat Starch in a Binary Solvent: Influence of Temperature, Mono‐ and Divalent Cations (چکیده)
113 - Hyperspectral imaging as an effective tool for prediction the moisture content and textural characteristics of roasted pistachio kernels (چکیده)
114 - Effects of Compatibilizer and Thermoplastic Starch (TPS) Concentration on Morphological, Rheological, Tensile, Thermal and Moisture Sorption Properties of Plasticized Polylactic Acid/TPS Blends (چکیده)
115 - Predicting the moisture content and textural characteristics of roasted pistachio kernels using Vis/NIR reflectance spectroscopy and PLSR analysis (چکیده)
116 - Effect of temperature and selected sugars on dilute solution properties of two hairless canary seed starches compared with wheat starch (چکیده)
117 - Thermo-rheology and thermodynamic analysis of binary biopolymer blend: A case study on sage seed gum-xanthan gum blends (چکیده)
118 - Optimization of textural characteristics of analogue UF-Feta cheese made from dairy and non-dairy ingredients (چکیده)
119 - Study on the effects of sucrose and lactose on the rheological properties of Alyssum homolocarpum seed gum in dilute solutions, Iranian Food Science & Technology Research Journal. (چکیده)
120 - The flow properties of honey–malt spread (چکیده)
121 - Optimization of low-fat set-type yoghurt: effect of altered whey protein to casein ratio, fat content and microbial transglutaminase on rheological and sensorial properties (چکیده)
122 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
123 - ارزیابی تاثیر زمان رسانیدن بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد (چکیده)
124 - بهینه‌سازی فرمولاسیون بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد و مقایسه ویژگی‌های آن با بستنی معمولی (چکیده)
125 - تأثیر تغییر نسبت پروتئین‌های سرم به کازئین و چربی بر دناتوراسیون حرارتی پروتئین‌های سرم (چکیده)
126 - بهینه یابی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کره حاوی آلفالینولنیک اسید اکسترود شده با استفاده از روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
127 - Thermal and Functional Properties of Hairless Canary Seed (Phalaris canariensis L.) Starch in Comparison with Wheat Starch (چکیده)
128 - Kinetic Modelling of Hydraulic Resistance in Colloidal System Ultrafiltration: Effect of Physiochemical and Hydrodynamic Parameters (چکیده)
129 - Influence of sage seed gum on some physicochemical and rheological properties of wheat starch (چکیده)
130 - Impact of hydrothermal modifications on the physicochemical, morphology, crystallinity, pasting and thermal properties of acorn starch (چکیده)
131 - Pasting, rheological, and retrogradation properties of starches from dual‐purpose sorghum lines (چکیده)
132 - Influence of temperature on sage seed gum (Salvia macrosiphon) rheology in dilute and concentrated regimes (چکیده)
133 - Temperature dependency of the interaction between xanthan gum and sage seed gum: An interpretation of dynamic rheology and thixotropy based on creep test (چکیده)
134 - Sequential ultrasound and transglutaminase treatments improve functional, rheological, and textural properties of whey protein concentrate (چکیده)
135 - بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید (چکیده)
136 - Investigating the relationship between the perceived thickness of the chocolate pudding in sensory and instrumental analysis (چکیده)
137 - Functional properties and applications of basil seed gum: An overview (چکیده)
138 - Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) simulation for predicting overall acceptability of ice cream (چکیده)
139 - Purification of Raw Cane Sugar by Micellar-Enhanced Ultrafiltration Process Using Linear Alkylbenzene Sulphonate (چکیده)
140 - بررسی اثر انجماد سریع و کند بر ویژگی‌های عملکردی (ویژگی‌های رئولوژیکی، پایداری امولسیون و کف) صمغ دانه قدومه شهری (چکیده)
141 - اثر صمغ‌های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی سس مایونز کم‌چرب (چکیده)
142 - تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب (چکیده)
143 - بررسی اثر شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کرم گردو (چکیده)
144 - The flow properties of honey-malt spread (چکیده)
145 - Modeling of glucose release from native and modified wheat starch gels during in vitro gastrointestinal digestion using artificial intelligence methods (چکیده)
146 - A Comparative Modeling Study of Quince Infrared Drying and Evaluation of Quality Parameters (چکیده)
147 - بررسی نانوذرات صمغ دانه زیحان بعنوان حامل های پپتید کوچک (چکیده)
148 - تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های بافتی و رئولوژیکی بستنی بدون چربی (چکیده)
149 - تاثیر صمغ دانه بالنگو و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر خصوصیات رئولوژیکی بستنی بدون چربی (چکیده)
150 - Increase the Quality of Sugar by Ultrafiltration Process (چکیده)
151 - Effect of extrusion conditions and storage temperature on texture, colour and acidity of butter (چکیده)
152 - تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک فرآیند برشته کردن پسته با هوای داغ (چکیده)
153 - تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالت (چکیده)
154 - The effect of some processing parameters on mechanical and image texture properties of fried carrot (چکیده)
155 - Rheological characterization of hydrocolloids interaction: A case study on sage seed gum-xanthan blends (چکیده)
156 - Fabrication of basil seed gum nanoparticles as a novel oral delivery system of glutathione (چکیده)
157 - Characterization of Cellulose From Coffee Silverskin (چکیده)
158 - Characterization of dietary fiber from coffee silverskin: An optimization study using response surface methodology (چکیده)
159 - The influence of temperature, sucrose and lactose on dilute solution properties of basil (Ocimum basilicum) seed gum (چکیده)
160 - Evaluation of interactions of biopolymers using dynamic rheological measurements: Effect of temperature and blend ratios (چکیده)
161 - Dilute solution, flow behavior, thixotropy and viscoelastic characterization of cress seed ( Lepidium sativum ) gum fractions (چکیده)
162 - Scaling law, fractal analysis and rheological characteristics of physical gels cross-linked with sodium trimetaphosphate (چکیده)
163 - Textural characteristics of pasta enriched with full fat soy flour; An optimization study using Response Surface Methodology (چکیده)
164 - Protein-free cress seed ( Lepidium sativum ) gum: Physicochemical characterization and rheological properties (چکیده)
165 - Steady shear flow behavior of sage seed gum affected by various salts and sugars: Time-independent properties (چکیده)
166 - تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چرب (چکیده)
167 - Effect of frying temperature and time on image characterizations of pellet snacks (چکیده)
168 - New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part III - Steady and dynamic shear rheology (چکیده)
169 - Purification of cress seed ( Lepidium sativum ) gum: A comprehensive rheological study (چکیده)
170 - بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته (چکیده)
171 - New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part II—Emulsifying and foaming characterization (چکیده)
172 - Stepwise extraction of Lepidium sativum seed gum: Physicochemical characterization and functional properties (چکیده)
173 - Investigation of the interaction between sage seed gum and guar gum: Steady and dynamic shear rheology (چکیده)
174 - Dilute solution properties of canary seed (Phalaris canariensis) starch in comparison to wheat starch (چکیده)
175 - Influence of variety, concentration and temperature on the steady shear flow behavior and thixotropy of canary seed (Phalaris canariensis) starch gels (چکیده)
176 - Nanofiltration treatment of tomato paste processing wastewater: process modeling and optimization using response surface methodology (چکیده)
177 - بررسی رفتار وابسته به زمان سس مایونز کم چرب تهیه شده با صمغ قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیر (چکیده)
178 - بررسی سینتیک خشک شدن پسته در فرایند برشته کردن با هوای گرم (چکیده)
179 - A fast and efficient approach to prepare starch nanocrystals from normal corn starch (چکیده)
180 - بررسی خصوصیات بافتی و حسی پخشینه مالت عسلی (چکیده)
181 - Purification of cress seed ( Lepidium sativum ) gum: Physicochemical characterization and functional properties (چکیده)
182 - Modeling of waste brine nanofiltration process using artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system (چکیده)
183 - Sensory and instrumental texture assessment of roasted pistachio nut/kernel by partial least square (PLS) regression analysis: effect of roasting conditionses (چکیده)
184 - Structural and physicochemical characteristics of a novel water-soluble gum from Lallemantia royleana seed (چکیده)
185 - Hydration kinetics and physical properties of split chickpea as affected by soaking temperature and time (چکیده)
186 - تهیه و بررسی نانوذرات صمغ .Ocimum bacilicum L (چکیده)
187 - ارزیابی اثر صمغ دانه ریحان بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکی خلال‌های سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیق (چکیده)
188 - تاثیر ترکیب بیوپلیمر- رزین سقز بر خواص فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب (چکیده)
189 - Baking-drying kinetics of crisp bread: The influence of bran content and baking temperature (چکیده)
190 - اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
191 - Steady shear flow behavior and thixotropy of wheat starch gel: Impact of chemical modification, concentration and saliva addition, (چکیده)
192 - برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندم (چکیده)
193 - In vitro gastrointestinal digestibility of native, hydroxypropylated and cross-linked wheat starches (چکیده)
194 - کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف (چکیده)
195 - The influence of basil seed gum, guar gum and their blend on the rheological, physical and sensory properties of low fat ice cream (چکیده)
196 - Alyssum homolocarpum seed gum: Dilute solution and somephysicochemical properties (چکیده)
197 - Effect of Thermal Treatment on Chemical Structure of Β-Lactoglobulin and Basil Seed Gum Mixture at Different States by ATR-FTIR Spectroscopy (چکیده)
198 - New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part I – Fractionation, physicochemical and surface activity characterization (چکیده)
199 - The conformational transitions in organic solution on the cress seed gum nanoparticles production (چکیده)
200 - ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنی (چکیده)
201 - Modeling for drying kinetics of papaya fruit using fuzzy logic table look-up scheme (چکیده)
202 - مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) (چکیده)
203 - Ultrasound-assisted acid-thinning of corn starch: Morphological, physicochemical and rheological properties (چکیده)
204 - Dynamic rheological properties of wheat starch gels as affected by chemical modification and concentration (چکیده)
205 - بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولا (چکیده)
206 - Colloid-Enhanced Ultrafiltration of Canola Oil: Effect of Process Conditions and MWCO on Flux, Fouling and Rejections (چکیده)
207 - Fabrication of Cress Seed Gum Nanoparticles, an Anionic Polysaccharide, Using Desolvation Technique: an Optimization Study (چکیده)
208 - بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ (چکیده)
209 - The influence of different plasticisers and fatty acids on functional properties of basil seed gum edible film (چکیده)
210 - بررسی تأثیر پودر ژل آلوورا بر ویژگیهای نان بربری طی مدت نگهداری (چکیده)
211 - Application of simplex-centroid mixture design to optimize stabilizer combinations for ice cream manufacture (چکیده)
212 - Modeling of rheological behavior of honey using genetic algorithm–artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system (چکیده)
213 - اثر صمغ دانه ریحان و گزانتان به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات سس مایونز کم چرب (چکیده)
214 - حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی (چکیده)
215 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقند (چکیده)
216 - کاربرد تصویربرداریابرطیفی مرئی-مادون قرمز و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف (چکیده)
217 - بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته (چکیده)
218 - کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن (چکیده)
219 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی و حسی مخلوط خمیر پسته و خمیر تخمه کدو (چکیده)
220 - بررسی اثر دما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی کره های گاوی و گوسفندی (چکیده)
221 - بهینه سازی شرایط اکستروژن و نگهداری کره حاوی آلفالینولنیک اسید با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
222 - Rheological and Textural Aspects of Transglutaminase Applications in Dairy Product (چکیده)
223 - بررسی اثر نسبت های مختلف فاز آبی، پروتئینها و امولسیفایرها بر ویژگی های رئولوژیکی کره کم چرب (چکیده)
224 - Improving Textural and Sensory Characteristics of Low-Fat UF Feta Cheese Made with Fat Replacers (چکیده)
225 - مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی مختلف به روش نرو-فازی (چکیده)
226 - بررسی و بهینه‌سازی ویژگی‌های شیمیایی و حسی فرمولاسیون‌های مختلف پنیر فتای فراپالایش آنالوگ باز‌ساخته به روش سطح پاسخ (چکیده)
227 - بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب بر اساس ویژگیهای حسی به روش سطح پاسخ (چکیده)
228 - Morphological, physicochemical, and viscoelastic properties of sonicated corn starch (چکیده)
229 - Effect of deep-fat frying on sensory and textural attributes of pellet snacks (چکیده)
230 - بررسی خواص رئولوژیکی و حسی بستنی حاوی پوره کدو حلوایی (چکیده)
231 - بررسی کاربرد صمغ های دانه ریحان و گوار به عنوان جایگزین چربی در بستنی وانیلی (چکیده)
232 - Functional properties of Balangu seed gum over multiple freeze–thaw cycles (چکیده)
233 - Characterisation of a new biodegradable edible film based on sage seed gum: Influence of plasticiser type and concentration (چکیده)
234 - Steady Shear Rheological Behavior and Thixotropy of Low-Calorie Pistachio Butter (چکیده)
235 - تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون (چکیده)
236 - پیشگویی شار ترواه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون های رنگبری توسط شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
237 - Predicting Total Acceptance of Ice Cream Using Artificial Neural Network (چکیده)
238 - Influence of temperature, mono- and divalent cations on dilutesolution properties of sage seed gum (چکیده)
239 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، بافتی و بیواکتیو صمغ دانه شاهی (چکیده)
240 - Cress seed (Lepidium sativum) mucilage, an overview (چکیده)
241 - Rheological interaction of sage seed gum with xanthan in dilute solution (چکیده)
242 - Functional and textural characteristics of cress seed (Lepidium sativum) gum and xanthan gum: Effect of refrigeration condition (چکیده)
243 - Intrinsic viscosity of cress (Lepidium sativum) seed gum: Effect of salts and sugars (چکیده)
244 - Some physicochemical properties of sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
245 - The effect of pH, salts and sugars on the rheological properties of cress seed (Lepidium sativum) gum (چکیده)
246 - Dynamic rheological properties of Lepidium perfoliatum seed gum: Effect of concentration, temperature and heating/cooling rate (چکیده)
247 - مدلسازی دفع یونهای آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPM (چکیده)
248 - بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
249 - Applications of hyperspectral imaging in grains and nuts quality and safety assessment; a review (چکیده)
250 - Optimization of functional properties of three stabilizers and κ-carrageenan in ice cream and study of their synergism (چکیده)
251 - The effect of pH and calcium ion on rheological behaviour of β-lactoglobulin-basil seed gum mixed gels (چکیده)
252 - Effects of a novel stabilizer blend and presence of k-carrageenan on some properties of vanilla ice cream during storage (چکیده)
253 - بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت (چکیده)
254 - Viscous Flow Behavior, Microstructure and Physicochemical Characteristics of a Sweet Paste Functional Dessert (Samanu) Made from Germinated Wheat (چکیده)
255 - Viscoelastic Characterization of Sage Seed Gum (چکیده)
256 - Physical and flow properties of d-limonene-in-water emulsions stabilized with whey protein concentrate and wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
257 - Dynamic viscoelastic study on the gelation of basil seed gum (چکیده)
258 - Effect of Freezing on Functional and Textural Attributes of Cress Seed Gum and Xanthan Gum (چکیده)
259 - اثر پایدار کننده های منتخب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی (چکیده)
260 - Dynamic Rheological and Textural Characteristics of Low-Calorie Pistachio Butter (چکیده)
261 - اثر کاربرد دو نوع جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر موزارلای کم چرب (چکیده)
262 - Optimising the ice cream formulation using basil seed gum (Ocimum basilicum L.) as a novel stabiliser to deliver improved processing quality (چکیده)
263 - تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
264 - تعیین ویژگی های انعقاد پذیری و شیمیایی پنیر فتای فراپالایشی حاصل از پودر ریتنتیت در سطوح مختلف چربی و کلریدکلسیم (چکیده)
265 - Rheological and structural properties of β-lactoglobulin and basil seed gum mixture: Effect of heating rate (چکیده)
266 - Filtration of crude canola oil miscella utilizing PVDF membrane: the effects of pretreatments and operating conditions (چکیده)
267 - Effects of Fat Replacers and Sweeteners on the Time-Dependent Rheological Characteristics and Emulsion Stability of Low-Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
268 - Rheology and microstructure of basil seed gum and b-lactoglobulin mixed gels (چکیده)
269 - Dilute solution properties of Balangu (Lallemantia royleana) seed gum: Effect of temperature, salt, and sugar (چکیده)
270 - Refining of Crude Canola Oil using PSA Ultrafiltration Membrane (چکیده)
271 - Micelle-enhanced Ultrafiltration of Chemical Pretreated Crude Canola Oil Miscella (چکیده)
272 - بکارگیری مدل سازی الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشگویی شار تراوه، درصد دفع کلرید سدیم و مقاومت هیدرولیکی کل در فرآیند نانوفیلتراسیون (چکیده)
273 - Prediction of permeate flux and ionic compounds rejection of sugar beet press water nanofiltration using artificial neural networks (چکیده)
274 - Effect of Moisture Contents and Compression Axes on Physical and Mechanical Properties of Pistachio Kernel (چکیده)
275 - Influence of thermal treatments on textural characteristics of cress seed (lepidium sativum) gum gel (چکیده)
276 - Dilute solution properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
277 - Rheological interactions of selected hydrocolloids-sugar-milk-emulsifier systems (چکیده)
278 - Dynamic modeling of flux and total hydraulic resistance in nanofiltration treatment of regeneration waste brine using artificial neural networks (چکیده)
279 - استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پردازش تصویر و تئوری فرکتال به منظور پیشگویی چروکیدگی کیوی خشک شده، به روش اسمزی- هوای داغ (چکیده)
280 - Sensory Acceptability Modeling of Pistachio Green Hull’s Marmalade using Fuzzy Approach (چکیده)
281 - Viscous Flow Behavior of Low-Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
282 - Optimization of Fat Replacers and Sweetener Levels to Formulate Reduced- Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
283 - Experimental Study on Optimization of the Agglomeration Process for Producing Instant Sugar by Conical Fluidized Bed Agglomerator (چکیده)
284 - Application of Image Analysis and Artificial Neural Network to Predict Mass Transfer Kinetics and Color Changes of Osmotically (چکیده)
285 - Effect of Osmotic Dehydration and Air Drying on Physicochemical Properties of Dried Kiwifruit and Modeling of Dehydration Process Using Neural Network and Genetic Algorithm (چکیده)
286 - فرمولاسیون کره پسته کم کالری محتوی صمغ دانه بالنگو: استفاده از متدلوژی سطح پاسخ (چکیده)
287 - بررسی اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر محتوای آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن کانولا (چکیده)
288 - Influence of coupling chemical pretreatment and membrane filtration on quality and stability of canola oil (چکیده)
289 - مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی (چکیده)
290 - Rheological and Textural Characteristics of Date Paste (چکیده)
291 - Effect of Extraction Procedures on Functional Properties of Eruca sativa Seed Mucilage (چکیده)
292 - بررسی خواص عملکردی عصاره خام هیدروکلوئیدی برخی دانه های بومی ایران (چکیده)
293 - DIRECT AND INDIRECT METHODS TO EVALUATE THE YIELD STRESS OF SELECTED FOOD HYDROCOLLOIDS (چکیده)
294 - The time dependent rheological characteristics of low- calorie pistachio butter: A response surface methodology (چکیده)
295 - Nanofiltration treatment of waste brine obtained from sugar decolorizing resin regeneration (چکیده)
296 - Influence of different substitution levels of Balangu seed gum on textural characteristics of selected hydrocolloids (چکیده)
297 - Refining of crude canola oil using PSA ultrafilteration membrane (چکیده)
298 - Effect of Operating Parameters on Performance of Nanofiltration of Sugar Beet Press Water (چکیده)
299 - Investigation of quality and stability of canola oil refined by adding chemical agents and membrane processing (چکیده)
300 - Modeling the time-dependent rheological behavior of pistachio butter (چکیده)
301 - Effect of thermal treatments on functional properties of cress seed (Lepidium sativum) and xanthan gums: A comparative study (چکیده)
302 - اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
303 - Influence of different substitution levels of lallemantia royleana seed gum on textural characteristics of selected hydrocolloids (چکیده)
304 - Purifying anion exchange resin regeneration effluent using polyamide nanofiltration membrane (چکیده)
305 - بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا (چکیده)
306 - رفتار رئولوژیکی جریان مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و لوبیای لوکاست (چکیده)
307 - تأثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انار (چکیده)
308 - Effect of Trisodium Citrate Concentration and Soy Cheese on Meltability of Pizza Cheese (چکیده)
309 - Application of Fractal Theory for Prediction of Shrinkage of Dried Kiwifruit Using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm (چکیده)
310 - بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط (چکیده)
311 - Physicochemical aspects of hydrocolloid extract from the seeds of Lepidium sativum (چکیده)
312 - بالا بردن راندمان کارخانجات تولید شکر از طریق تصفیه آب پرس تفاله چغندر برگشتی به دیفوزیون با استفاده از نانوفیلتراسیون (چکیده)
313 - Rheological interactions betweenLallemantia royleanaseed extract and selected food hydrocolloids (چکیده)
314 - اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند (چکیده)
315 - Extraction optimization of a hydrocolloid extract from cress seed (Lepidium sativum) using response surface methodology (چکیده)
316 - Effect of selected food hydrocolloids on the physical properties of mayonnaise (چکیده)
317 - The time-independent rheological characteristics of reduced calorie pistachio butter (چکیده)
318 - Dynamic rheological properties of sage seed gum as affected by concentration (چکیده)
319 - The Physical Properties of Fig (Ficus carica L.) as a Function of Moisture Content and Variety (چکیده)
320 - تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شده (چکیده)
321 - بهینه‌یابی فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسس با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط محدود شده (چکیده)
322 - تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صاقی بر ویژگی های کیفی و رنگ آب انار (چکیده)
323 - بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی (چکیده)
324 - بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ (چکیده)
325 - بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا (چکیده)
326 - Steady shear flow properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum as a function of concentration and temperature (چکیده)
327 - Optimization of Hydrocolloid Extraction From Wild Sage Seed (Salvia macrosiphon) Using Response Surface (چکیده)
328 - Effect of Soy Cheese and Trisodium Citrate on Pizza Cheese (چکیده)
329 - OPTIMIZATION OF MUCILAGE EXTRACTION FROM QODUME SHIRAZI SEED (ALYSSUM HOMOLOCARPUM) USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (چکیده)
330 - مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعی (چکیده)
331 - Genetic Algorithm Optimization of Drying Conditions of Kiwifruit (چکیده)
332 - Steady shear flow behavior of gum extracted from Ocimum basilicum L. seed: Effect of concentration and temperature (چکیده)
333 - Rheological Characterization and Sensory Evaluation of a Typical Soft Ice Cream Made with Selected Food Hydrocolloids (چکیده)
334 - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی مارمالاد پوست سبز پسته (چکیده)
335 - VISCOUS FLOW BEHAVIOR OF SOLUTIONS OF GUM EXTRACTED FROM WILD SAGE SEEDS (چکیده)
336 - Computer Image Analysis and Physico-Mechanical Properties of Wild Sage Seed ( Salvia macrosiphon ) (چکیده)
337 - Monitoring geometric characteristics of rice during processing by image analysis system and micrometer measurement (چکیده)
338 - IMAGE PROCESSING AND PHYSICO‐MECHANICAL PROPERTIES OF BASIL SEED (OCIMUM BASILICUM) (چکیده)
339 - Influence of some chemical additives and ultrafiltration operating conditions on purification characterstics and permeate flux of thin sugar beet juice (چکیده)
340 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویا (چکیده)
341 - Potential application of UF PSA membrane in degumming of crude canola oil (چکیده)
342 - A novel food stabilizer extracted from Ocimum basilicum L. seeds: a rheological study (چکیده)
343 - A novel high zero shear viscosity food hydrocolloid from ocimumBasilicum L. seed (چکیده)
344 - Effect of Concentration and Temperature on Flow Properties of Alyssum homolocarpum Seed Gum Solutions: Assessment of Time Dependency and Thixotropy (چکیده)
345 - The effect of Lallemantia royleana (Balangu) seed, palmate‐tuber salep and carboxymethylcellulose gums on the physicochemical and sensory properties of typical soft ice cream (چکیده)
346 - Application of image texture analysis for evaluation of osmotically dehydrated kiwifruit qualities (چکیده)
347 - Synergistic interaction of Balangu seed gum with selected food hydrocolloids: the rheological investigation (چکیده)
348 - Rheological and Sensory Properties of a Typical Soft Ice cream as Influenced by Selected Food Hydrocolloids (چکیده)
349 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
350 - Optimization study of gum extraction from Basil seeds (Ocimum basilicum L.) using Response Surface Methodology (چکیده)
351 - Rheological properties of Lepidium sativum seed extract as a function of concentration, temperature and time (چکیده)
352 - Response surface methodology for optimization of extraction yield, viscosity, hue and emulsion stability of mucilage extracted from Lepidium perfoliatum seeds (چکیده)
353 - Moisture-Dependent Physical Properties of Grape (Vitis vinifera L.) Seed (چکیده)
354 - Optimization of the extrusion conditions and formulation of spaghetti enriched with full-fat soy flour based on the cooking and color quality (چکیده)
355 - CHEMICAL COMPOSITION AND RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF PISTACHIO GREEN HULL S MARMALADE (چکیده)
356 - Moisture Dependent Physical Properties of Canola Seeds (چکیده)
357 - Effects of processing variables and full fat soy flour on nutritional and sensory properties of spaghetti using mixture design approach (چکیده)
358 - Time-dependent flow properties and thixotropy of Alyssum homolocarpum seed gum solutions (چکیده)
359 - Rheological characterization of hydrocolloid extracted from wild sage seed (Salvia macrosiphon) (چکیده)
360 - Modeling Time-Independent Rheological Behavior of Pistachio Butter (چکیده)
361 - تأثیر عوامل مختلف بر ویسکوزیته و دانسیته پرمیت در طی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
362 - Effect of Transmembrane pressure on concentration polrization, fouling and membrane performance during ultrafiltration of milk (چکیده)
363 - Dynamic modeling of cross flow ultrafilrtation of milk using neural networks (چکیده)
364 - The study of milk ultrafiltration performance as a function MWCO (چکیده)
365 - پتانسیل کاربرد فرآیندهای غشایی در صنعت قند (چکیده)
366 - کاربرد اولترافیلتراسیون در کاهش رنگ و بهبود کیفیت نیشکر (چکیده)
367 - Specific Heat of Pistachio as a Function of Temperature and Variety (چکیده)
368 - بررسی کاربرد تکنیک های نوین غشایی در فرآوری و پالایش روغن های خوراکی (چکیده)
369 - Adaptive neural fuzzy interface system to modeling of flux and fouling during UF of skimmed milk (چکیده)
370 - پپتانسیل تصفیه شربت خام چغندر قند به روش میکروفیلتراسیون (چکیده)
371 - بررسی مکانیسم های گرفتگی، روش های کنترل، پیشگیری و تمیز کردن غشاها در صنایع لبنی (چکیده)
372 - Reduced fat sesame paste/date syrup blends: A novel product (چکیده)
373 - The effect of fat substitutes on the time dependent rheological of low fat sesame paste/date syrup blends (Halwa-Ardeh) (چکیده)
374 - بررسی خواص فیزیکی برنج در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید (چکیده)
375 - بهبود کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون (چکیده)
376 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر رفتار اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند (چکیده)
377 - بررسی خواص فیزیکی سه واریته متداول کدوی خوراکی (چکیده)
378 - بررسی خواص فیزیکی دانه سه واریته متداول هندوانه (چکیده)
379 - بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران (چکیده)
380 - بررسی خواص فیزیکی ارقام گندم اصلاح شده ایران (چکیده)
381 - An application of image analysis to dehydration of osmosed pumpkin by hot air drying (چکیده)
382 - کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستم های بینایی کامپیوتری (چکیده)
383 - بکارگیری غشای اسمز معکوس در شفاف سازی آب پرس تفاله چغندر قند و بکار گیری مجدد آن در استخراج قند (چکیده)
384 - Study on rheological properties of pistachio butter (چکیده)
385 - The effect of moisture content variation and pistachio cultivar on terminal velocity of pistachio nut and its kernel (چکیده)
386 - بررسی توانایی روش اولترافیلتراسیون در صمغ گیری، رنگبری و تصفیه روغن خام کلزا (چکیده)
387 - تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
388 - Flow properties and thixotropy of selected hydrocolloids; Experimental and modeling studies (چکیده)
389 - Effect of different temperature and hydrocolloids on rheological properties of ketchup (چکیده)
390 - Effect of extraction methods on yield, purity and viscosity of mucilage extracted from Qodume Shirazi seed (Alyssum homolocarpum) (چکیده)
391 - Moisture dependent physical properties of cucurbit seeds (چکیده)
392 - Physical properties of watermelon seed as a function of moisture content and variety (چکیده)
393 - Rheological properties of mucilage extracted from Alyssum homolocarpum seed as a new source of thickening agent (چکیده)
394 - اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (چکیده)
395 - Experimental and modeling studies of the flow properties and thixotropy of selected hydrocolloids (چکیده)
396 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست تهیه شده از استارترهای پروبیوتیک (چکیده)
397 - بهینه سازی فرمولاسیون مارمالاد پوست پسته (چکیده)
398 - استفاده از تکنیک پردازش تصویر در اندازه گیری خواص هندسی دانه های کوچک (چکیده)
399 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک (چکیده)
400 - بررسی تاثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانه انگور (چکیده)
401 - بررسی خواص فیزیکی دانه های بالنگو و شاهی (چکیده)
402 - بررسی تاثیر ماده جامد بدون چربی و کلرور کلسیم بر بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (چکیده)
403 - بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان زمان رسانیدن بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم (چکیده)
404 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا (چکیده)
405 - بررسی روند تغییرات در فاکتورهای اندازه و شکل در برنج رقم طارم محلی طی مراحل مختلف پوست کنی با استفاده از اسکنر و پردازش تصویر (چکیده)
406 - The effect of operation parameters on ultrafiltration performance of thin sugar beet juice (چکیده)
407 - Effect of Lallemantia royleana (Balangu) seed, salep and carboxymethylcellulose gums on the characteristics of ice cream (چکیده)
408 - Physical properties and image analysis of wild pistachio nut (Baneh) (چکیده)
409 - تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر (چکیده)
410 - Use of Artificial Neural Network and Image Analysis to Predict Physical Properties of Osmotically Dehydrated Pumpkin (چکیده)
411 - Image analysis and dynamic modeling of thin layer drying of osmotically dehydrated pumpkin (چکیده)
412 - Effect of hulling and milling on the physical properties of rice grains (چکیده)
413 - Physical-mechanical properties and chemical compotion of Balangu seed - Lallemantia royleana (چکیده)
414 - A Comparative Study on Rheological Behavior of Saleps, CMC and Guar Gum as a Function of Concentration and Temperature (چکیده)
415 - The rheological properties of ketchup as a function of different hydrocolloids and temperature (چکیده)
416 - Rheological Characterization of Low Fat Sesame Paste Blended With Date Syrup (چکیده)
417 - Effect of some food hydrocolloids on the rheological properties of typical soft ice cream (چکیده)
418 - The specific heat of pistachio nuts as affected by moisture content, temperature, and variety (چکیده)
419 - The time independent rheological properties of low fat sesame paste/date syrup blends as a function of fat substitutes and temperature (چکیده)
420 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part III: Frictional properties (چکیده)
421 - Physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part II. Gravimetrical properties (چکیده)
422 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety: Part I. Geometrical properties (چکیده)
423 - The study of dynamic milk ultrafiltration performance influenced by membrane molecular weight cut off (چکیده)
424 - Terminal velocity of pistachio nut and its dernel as affected by moisture content and variety (چکیده)
425 - Some physical and Mechanical properties of Kiwifruit (چکیده)
426 - Some physical properties of the watermelon seeds (چکیده)
427 - بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) (چکیده)
428 - مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
429 - تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کم (چکیده)
430 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)
431 - بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری (چکیده)
432 - تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
433 - تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
434 - بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
435 - بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقند (چکیده)
436 - بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر (چکیده)
437 - The potential of microfiltration and ultrafiltration process in purification of raw sugar beet juice (چکیده)
438 - Improving thin sugar beet juice quality through ultrafiltration (چکیده)
439 - مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیر (چکیده)
440 - Dynamic predication of milk ultrafiltration performance (چکیده)
441 - Dynamic modeling of milk ultrafiltration by artificial neural networks (چکیده)
442 - تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی (چکیده)
443 - Application of neural networks for cross flow milk ultrafiltration simulation (چکیده)
444 - تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین) (چکیده)
445 - اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در تولید کنسانتره (چکیده)
446 - the study of chemical composition, physical peopertis, and organoleptic evaluation of soy icecream (چکیده)
447 - بررسي خاصيت كف زايي پروتئين هاي غذايي و عوامل موثر بر ان (چکیده)
448 - پتانسيل كاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي كشور (چکیده)
449 - effects of stabilizers & dairy substituents on the whipping ability and organoleptical charactristic (چکیده)
450 - evaluation of tofu charactristics according to iranian perference (چکیده)
451 - factors affecting on acceptance and shelf life of soy - drink (چکیده)
452 - optimization of soy - yogurt production according to iranian preference (چکیده)
453 - effects of whey utilization on the quality of yogurt (چکیده)
454 - optimization of soymilk production methods and formulations (چکیده)
455 - Comparisons of different methods for measuring yield stress in selected hydrocolloids (چکیده)
456 - Evaluation of the hydrocolloid extraction yield of Lallemantia royleana seed by image analysis method (چکیده)
457 - کنترل کیفیت فرایند و فراورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (چکیده)
458 - An Application of Image Analysys to Dehydration of Osmosed Pumpkin by Hot Air Drying (چکیده)