بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی مشهدی


موارد یافت شده: 239

1 - Combined Emotional Socialization Training and Family Accommodation Modification: Impact on Emotional Regulation and Anxiety Symptoms in Anxious Children (چکیده)
2 - اثربخشی درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه‌های افسردگی و مشکلات روان‌تنی در کارکنان عملیاتی آتش‌نشانی (چکیده)
3 - Premenstrual Syndrome: The Role of Emotion Regulation Strategies and Trait Meta-Mood (چکیده)
4 - Comparison of executive functions in disruptive mood dysregulation disorder and attention-deficit hyperactivity disorder (چکیده)
5 - The effectiveness of cognitive-behavioral therapy in improving symptoms of children with chronic tic disorder (چکیده)
6 - مقایسه عملکرد کودکان مبتلا به اختلال زبانی رشدی، کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و کودکان طبیعی در مهارت های نظریه ذهن و زبان (چکیده)
7 - اعتیاد به گوشی هوشمند در نوجوانان: تدوین پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر نظم جویی هیجانی و احساس تنهایی (چکیده)
8 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی (چکیده)
9 - Effectiveness of Time Management Training on Nursing Students' Academic Achievement and Resilience (چکیده)
10 - تأثیر فعالیت های بدنی ناهماهنگ با نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) بر کاهش نشانگان این اختلال (چکیده)
11 - اختلالات عملکردی بیماران با پر اشتهایی عصبی: مرور نظام مند متون پژوهشی (چکیده)
12 - اثر بخشی آموزش مهارت های حرفه ایبر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان وجوانان پسر دارای ناتوانی هوشی تحول (چکیده)
13 - واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی (چکیده)
14 - شیوع اختلال‌های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم‌جویی هیجانی (چکیده)
15 - The effect of cognitive therapy combined with drug therapy in reducing the symptoms of trichotillomania (چکیده)
16 - اثر‌بخشی درمان یکپارچه‌شده شناختی-رفتاری با ذهن‌آگاهی برکیفیت زندگی، پریشانی روان‌شناختی و تبعیت از درمان بیماران دیابتی نوع دو (چکیده)
17 - Behavior Rating Inventory of Executive Function – adult version (BRIEF-A) in Iranian University students: Factor structure and relationship to depressive symptom severity (چکیده)
18 - بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگام (چکیده)
19 - The Effect of Group Emotional Schema Therapy on Cognitive Emotion Strategies in Women with Migraine Headaches: a Pilot Study (چکیده)
20 - شیوع انطباق ھای خانوادگی و ارتباط آن با شدت اضطراب کودکان مضطرب (چکیده)
21 - اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی (چکیده)
22 - نقش میانجیِ ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان (چکیده)
23 - Psychometric properties of Persian version of the Barkley deficits in executive functioning scale–children and adolescents (چکیده)
24 - اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر افزایش نظریه ذهن و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا (چکیده)
25 - اثربخشی درمان متمرکز بر دلبستگی (برنامه ارتباط) ویژه والدین بر نظم جویی هیجانی نوجوانان (چکیده)
26 - Cultural correlates of social anxiety disorder in the Iranian population: A qualitative study (چکیده)
27 - The Effectiveness of Parental Reflective Functioning-Based Psycho-educational Program ‎on ‎Improvement of Children with Separation Anxiety Disorder‏:‏ ‎ A Single Subject Study (چکیده)
28 - الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان (چکیده)
29 - نقش الگوهای تعاملی والدین در بروز اختلال وسواسی _ جبری: مطالعه مروری در پیشینه (چکیده)
30 - Augmenting the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders with transcranial direct current stimulation in individuals with generalized anxiety disorder and comorbid depression: A randomized controlled trial (چکیده)
31 - تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA (چکیده)
32 - کشف عوامل مؤثر بر طلاق در ازدواج های زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظام من (چکیده)
33 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
34 - Experimental and numerical study of elasto-inertial focusing in straight channels (چکیده)
35 - Evaluating the role of sensation seekingand brain-behavioral systems in internet addiction among college students (چکیده)
36 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش نگرانی و مشکلات درون سازی شده ناشی از روابط آسیب زای دختران و پسران در مدارس شبانه روزی (چکیده)
37 - اثربخشی آموزش ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBS-R) بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی نوجوانان با مشکلات اضطرابی (چکیده)
38 - اثربخشی مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط بر مهارت های اجتماعی در کودکان اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
39 - تاثیر آموزش مبتنی بر تغییر سبک زندگی بر کیفیت رابطه زناشویی (چکیده)
40 - Effectiveness of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment in Reducing Depression Associated with Marital Problems (چکیده)
41 - بررسی و نقد مستندات الهیات سلبی قاضی سعید قمی در معناشاسی صفات خداوند بر اساس روایات امام زضا (علیه السلام) (چکیده)
42 - اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکان (چکیده)
43 - How to Differentiate Generalized Anxiety Disorder from Worry: The Role of Cognitive Strategies (چکیده)
44 - The effectiveness of group reality therapy on personal identity crisis improvement with an emphasis on Life expectancy (چکیده)
45 - مداخله مبتنی بر شواهد برای اختلال نارساییی توجه/ فزون کنشی: مرور توصیفی آموزش فرزندپروری (چکیده)
46 - تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی (چکیده)
47 - Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities (چکیده)
48 - HD-tDCS in patients with refractory left focal LTE: cognitive performance (چکیده)
49 - Identifying Common Elements of Parent Training Programs for Children with ADHD: An Initial Effort to Develop an Element Approach in Iran (چکیده)
50 - اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (چکیده)
51 - اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی (چکیده)
52 - اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در پیش دبستان: تجارب زیسته مادران (چکیده)
53 - Predictive role of mindfulness in externalizing disorders in adolescents (چکیده)
54 - مؤلفه‌های کنش انعکاسی در والدین کودکان با تشخیص اختلال اضطراب جدایی: پژوهش کیفی (چکیده)
55 - اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آور (چکیده)
56 - The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Emotional Regulation and Social Anxiety Symptoms (چکیده)
57 - درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظمجویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی) (چکیده)
58 - اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی ‏سرپرست (چکیده)
59 - Temperamental Characteristics and Prosocial Behaviour Among Iranian Early Adolescents: The Mediating Role of Prosocial Moral Reasoning, Emotion Regulation, and Emotion Lability (چکیده)
60 - اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (چکیده)
61 - کارآزمایی بالینی نوروفیدبک اسیمتری آلفا برای بهبود کنش های اجرایی و نشخوارفکری افراد مبتلا به افسردگی واکنشی ناشی از ضربه عشق (چکیده)
62 - اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی به شیوه‌ی گروهی، بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل‌گر تکانشگری (چکیده)
63 - Cognitive and language intervention in primary language impairment: Studying the effectiveness of working memory training and direct language intervention on expansion of grammar and working memory capacities (چکیده)
64 - بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی (چکیده)
65 - پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) (چکیده)
66 - Preschool children with attention deficit/ hyperactivity disorder: Iranian fathers’ experiences (چکیده)
67 - Effectiveness of Mindfulness -based Therapy on Reducing Symptoms , Emotion Dysregulation and Mindfulness in Female Adolescents with Attention Deficit–Hyperactivity Disorder (چکیده)
68 - بررسی سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده ای افراد مبتلا به اختلال دوقطبی (چکیده)
69 - The role of mindfulness and emotion regulation in prediction of post-traumatic stress Disorder in firefighters (چکیده)
70 - تأثیر معنای زندگی در رابطه بین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگی (چکیده)
71 - Adult attention deficit/hyperactivity disorder among the prison inmates: An investigation of the executive function differences and comorbidity effects (چکیده)
72 - Effect of daily life executive functions training on symptoms and adaptive skills in children with attention deficit/ hyperactivity disorder (چکیده)
73 - The Prevalence of Behavioral Problems Among Primary School Children in Outskirts of Mashhad City, Iran (چکیده)
74 - نظم جویی شناختی هیجان، تنیدگی، افسردگی، اضطراب، و تنیدگی ناشی از رویدادهای زندگی در مبتلایان به بیماری‌های پریودنتال و شاهدهای همسان شده (چکیده)
75 - بررسی نقش میانجی گرانه جهت‌گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیت‌بدنی (چکیده)
76 - اثربخشی زوج درمانی شناختی داتیلیو بر مولفه های ارتباط با خویشاوندان در زوج های متعارض شهرستان مشهد (چکیده)
77 - Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulaton(tDCS) on Reducing Craving among Hookah Smokers (چکیده)
78 - کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی (چکیده)
79 - Role of Mediating Cognitive Emotion Regulation Strategies and Goal Adjustment in Relationship between Personality Characteristics and Quality of Life of Patients with Cancer (چکیده)
80 - آلودگی ذهنی در اختلال وسواس – اجبار: بررسی فراوانی و شدت در نمونه ایران (چکیده)
81 - اثربخشی آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تجربه های مثبت (چکیده)
82 - اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر افسردگی در زنان مبتلا به اختلال خوردن (چکیده)
83 - بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (چکیده)
84 - Executive Functions Training: Facilitating and Improving the psychological Processes of Children and Adolescents in the context of neuroscience (چکیده)
85 - The role of different aversive stimuli on morphine seeking behavior in socially isolated male mice (چکیده)
86 - نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهران (چکیده)
87 - بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران (چکیده)
88 - اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی مغز بر حافظه کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقاوم به درمان (چکیده)
89 - بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
90 - اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌ بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌ دبستان - فرم والدین (چکیده)
91 - اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده (چکیده)
92 - An Investigation of Executive Functions and Cognitive Emotion Regulation in Labor Children Undergoing Training at Educational Centers (چکیده)
93 - اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمن (چکیده)
94 - پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده (چکیده)
95 - Investigation of Stigma Phenomenon in Cancer: A Grounded Theory Study (چکیده)
96 - مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم (چکیده)
97 - نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی (چکیده)
98 - مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی (چکیده)
99 - Effectiveness of mindfulness-based therapy on the rate of symptoms and mindfulness in adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder (چکیده)
100 - تاثیر کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب آوری و کیفیت زندگی پرستاران (چکیده)
101 - میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه و لکنت زبان با منشاء روانی (مطالعه موردی:کودک چهار ساله) (چکیده)
102 - نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (چکیده)
103 - The effectiveness of couple therapy based on Gottman’s method of decreasing emotional divorce among conflicted couples in Mashhad city (چکیده)
104 - بررسی میزان شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در سطح شهر مشهد (چکیده)
105 - مقایسه کنش های اجرای بزرگسلان دارای نشانگان کندی زمان شناختی و بهنجار (چکیده)
106 - اثربخشی برنامه اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏ های اضطرابی به اختلال‏ های اضطرابی (چکیده)
107 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود ملامت گری کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد (چکیده)
108 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری افراد دارای نشانگان اختلال بدریخت انگاری بدن: پژوهش مورد منفرد (چکیده)
109 - Effects of a selected exercise programon executive function of children with attention deficit hyperactivity disorde (چکیده)
110 - اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حمله وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترال (چکیده)
111 - اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
112 - اثربخشی درمان گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر راهبردهای کنترل فکر، افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه (چکیده)
113 - اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد درنارسایی هیجانی و کاهش علایم اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
114 - Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Cognitive Emotion Regulation and Clinical Symptoms in Females With Breast Cancer (چکیده)
115 - بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در مردان فارسی زبان 30-25 سال با استفاده از نسخه فارسی آزمون ری (چکیده)
116 - بررسی ازمون حافظه و یادگیری شنوایی کلامی ری (چکیده)
117 - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری (چکیده)
118 - مقایسه هوش معنوی و طرح واره های ناسازگار اولیه بین مجرمان سابقه دار، بدون سابقه و افراد عادی (چکیده)
119 - مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی). (چکیده)
120 - تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالا (چکیده)
121 - Effect of Cognitive Pain Self-Management Program on Depression, Anxiety, and Stress in Women with Chron ic Musculoskeletal Pain: A Pilot Study (چکیده)
122 - اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی و تعارض زناشویی (چکیده)
123 - مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
124 - اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی (چکیده)
125 - The effectiveness of attachment-based group training on the psychological well-beingof a non-clinical sample of students with preoccupied insecure attachment style (چکیده)
126 - Comparing the Effectiveness of Emotion-Oriented Couple Therapy and Cognitive-Behavioral Couple Therapy on Marital Conflict among Couples (چکیده)
127 - ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشی (چکیده)
128 - نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم) (چکیده)
129 - رعایت قوانین ترافیک در کودکان دبستانی: نقش استدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین، خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکی (چکیده)
130 - اداره کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
131 - مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (چکیده)
132 - Psychometric Properties of Relationship Scales Questionnaire in Iranian Female Students (چکیده)
133 - Comparison and Effectiveness of Stress Reduction Methods based on Mindfulness and Solution-focused Therapy on Reducing Aggression and Marital Conflicts in couples with addict spouses (چکیده)
134 - Effectiveness of Stress Reduction Methods on Mindfulness in Reducing Marital Conflicts in Couples with Addict Spouses (چکیده)
135 - اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاق (چکیده)
136 - The effectiveness of short-term group interpersonal psychotherapy to symptoms of depression, emotional expressiveness, social skills and quality of life in depressed university students (چکیده)
137 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
138 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
139 - نقش نظریه های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (چکیده)
140 - Predicting aberrant driving behaviour: The role of executive functionOriginal (چکیده)
141 - Executive Function in School: The Effectiveness of Executive Functions Strategies Training and Combining It with Neuro-Feedback on Promoting Academic Performance of Students (چکیده)
142 - تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد (چکیده)
143 - ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال (چکیده)
144 - بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی زوج های متعارض شهرستان مشهد (چکیده)
145 - تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسی (چکیده)
146 - اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان (چکیده)
147 - نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی (چکیده)
148 - اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
149 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن (چکیده)
150 - Effect of group cognitive behavioral therapy based on Hofmann model on anxietysymptoms and brain behavioral systems in adults suffering from social anxiety disorder (چکیده)
151 - اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی (چکیده)
152 - ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
153 - مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالم (چکیده)
154 - اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
155 - مداخلات روان شناختی در اضطراب دندان پزشکی کودکان: اصول و کاربردها (چکیده)
156 - ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش‎ وری جنسی در دانشجویان متاهل زن (چکیده)
157 - اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان (چکیده)
158 - Survey of Factor structure and reliability Relationship Style Questionnaire (RSQ) in the students (چکیده)
159 - اثربخشی آموزش رایانه ای بازداری و حافظه کاری بر نشانه ها و اختلال های همبود زندانیان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در بزرگسالان (چکیده)
160 - اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متأهل زن (چکیده)
161 - Barkley's Parent Training Program, Working Memory Training and their Combination for Children with ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (چکیده)
162 - اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
163 - شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله (چکیده)
164 - Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Therapy on Anxiety, Depression and Glycemic Control in Children with Type 1 Diabetes (چکیده)
165 - وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
166 - رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
167 - ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی- فرم معلم (چکیده)
168 - اختلال نارسایی توجه_فزون کنشی در دانشجویان: شواهد پژوهشی درباره شیوع و پیامدهای آن (چکیده)
169 - کنش وری اجرایی در زیر نوع‌های اختلال نارسایی توجه فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
170 - بررسی مقایسه ای حافظه کاری (دیداری فضایی– کلامی) در کودکان مبتلا به نشانگان داون و بهنجار (چکیده)
171 - آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD (چکیده)
172 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
173 - Effectiveness of Behavioral Inhibition Training in Prison Inmates with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (چکیده)
174 - رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر 8 - 12 سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شده (چکیده)
175 - نقش حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان (چکیده)
176 - The Effect of Musical Dialogue on EFL Learners’ Syllabic Stuttering (چکیده)
177 - اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
178 - شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان (چکیده)
179 - The efficacy of computerized working memory training on reducing comorbid psychiatric symptoms among prison inmates with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (چکیده)
180 - رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتی (چکیده)
181 - اثربخشی رواندرمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد (چکیده)
182 - نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ (چکیده)
183 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
184 - تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم (چکیده)
185 - The Relationship between Childhood Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Adulthood Borderline Personality Disorder (چکیده)
186 - مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده (چکیده)
187 - بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذایی (چکیده)
188 - The Examination of Effectiveness of Group Therapy of Transactional Analysis to Reduce Conflict between Parents and Adolescents (چکیده)
189 - The Effects of Parent Education and Skill Training Program on Stress of Mothers ofAutistic Children (چکیده)
190 - Investigation of Co morbid Disorders Profile Of Children with Autistic Spectrum Disorders Based On Teacher Report Form(TRF) (چکیده)
191 - Relationship between \"Parental Interactive Bed time Behavior \"and\"Infant sleep\" (چکیده)
192 - A library Study on the Relationship between Parental Cognitions about Infant Sleep and Infant Sleep (چکیده)
193 - Effect of Demographic Variables on children anxiety (چکیده)
194 - Effectiveness of Holistic Multidimensional Treatment Model in Treatment of Children with Autism Spectrum Disorders (چکیده)
195 - An Analytical Study of the Relationship between Sleep and Temperament in Infants and Young Children (چکیده)
196 - بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهد (چکیده)
197 - The Effectiveness of Existential Group Therapy and Reality Group Therapy in Treating the Problem of Body Image in Women Who Undergo Mastectomy (چکیده)
198 - The Effectiveness of Existential Group Therapy and Reality Group Therapy in Treating Depression in Women Who Undergo Mastectomy (چکیده)
199 - بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان- فرم کودکان (چکیده)
200 - مقایسه رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و مبتلا به ADHD: نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنی (چکیده)
201 - The Prevalence of ADHD and Comorbid Disorders in Iranian Adult Male Prison Inmates (چکیده)
202 - اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر هوش هیجانی معلولین جسمی ـ حرکتی (چکیده)
203 - نقش نشانه‌های ADHD، تهییج طلبی و مشکلات هیجانی-رفتاری در پیش بینی سوءمصرف مواد نوجوانان بزهکار (چکیده)
204 - ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان (چکیده)
205 - بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان (چکیده)
206 - مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
207 - بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
208 - بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای (چکیده)
209 - بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه (چکیده)
210 - رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
211 - بررسی فراوانی اختلال های همبود و تأثیر آن بر پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان مبتلا بهADHD (چکیده)
212 - نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان (چکیده)
213 - تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن (چکیده)
214 - نقش و جایگاه کنش های اجرایی در اختلال‌های عصب تحولی ADHD و ASD (چکیده)
215 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
216 - بررسی شیوع نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) در کودکان مبتلا به ناتوانی تحولی هوشی (چکیده)
217 - مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان (چکیده)
218 - نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی (چکیده)
219 - تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی (چکیده)
220 - مقایسه تهییج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
221 - بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالی (چکیده)
222 - مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد و نوجوانان بهنجار (چکیده)
223 - رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی (چکیده)
224 - A comparative efficacy of holistic multidimensional treatment model (HMTM) and applied behavioral analysis (ABA) in the treatment of children with autism spectrum disorder (ASD) (چکیده)
225 - برنامه درسی و آموزش اوقات فراغت: حیطه ای قابل تأمل در تحول بنیادین برنامه های درسی (چکیده)
226 - مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی (چکیده)
227 - توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
228 - رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
229 - احساس غربت و ابعاد شخصیت در آزمون نئو فرم کوتاه(Neo-FFI) در دانشجویان (چکیده)
230 - مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار (چکیده)
231 - مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار (چکیده)
232 - Effect of co morbid psychiatric disorders on response to methyl-phenidate in ADHD children (چکیده)
233 - مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
234 - آیا آموزش منجر به بهبود کنش اجرایی حافظه کاری می شود؟ (چکیده)
235 - بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر (چکیده)
236 - نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی (چکیده)
237 - بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی (چکیده)
238 - تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواند (چکیده)
239 - نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی (چکیده)