بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nasser Mahdavi SHahri


موارد یافت شده: 327

1 - بررسی اثرات تجویز سیتی‌کولین و آتورواستاتین بر ظرفیت ترمیمی بخش دیستال عصب سیاتیک قطع‌شده در شرایط ترمیم عصب با تأخیر (چکیده)
2 - Thiamine as a peripheral neuro-protective agent in comparison with N-acetyl cysteine in axotomized rats (چکیده)
3 - Assessing the biocompatibility of bovine tendon scaffold, a step forward in tendon tissue engineering (چکیده)
4 - Decellularized Bovine Aorta as a Promising 3D Elastin Scaffold for Vascular Tissue Engineering Applications (چکیده)
5 - The effect of cartilage and bacteria-derived glycoproteins as a biological dressing on wound healing (چکیده)
6 - بررسی اثرات تجویز متیل پردنیزولون بر ظرفیت ترمیمی بخش دیستال عصب سیاتیک قطع شده، در شرایط ترمیم عصب با تاخیر (چکیده)
7 - Diazinon exposure reduces bone mineral density in adult and immature rats: A histomorphometric and radiographic study (چکیده)
8 - Benfotiamine reduced collagen IV contents of sciatic nerve in hyperglycemic rats (چکیده)
9 - بررسی اثر تجویز بنفوتیامین در حفظ استحکام کششی عصب سیاتیک و داربست سلولزدایی شده آن در موشهای صحرایی مدل دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
10 - Development and evaluation of a novel beneficent antimicrobial bioscaffold based on animal waste-fish swim bladder (FSB) doped with silver nanoparticles (چکیده)
11 - Cell Matrix Interaction in Decellularized Pancreatic Natural 3D Scaffold with Heparin Sulfate (چکیده)
12 - Data on analysis of OCC-1 transcript levels in pluripotent and differentiated states of P19 cells (چکیده)
13 - مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (چکیده)
14 - مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک (چکیده)
15 - A comparison study of different decellularization treatments on bovine articular cartilage (چکیده)
16 - مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (چکیده)
17 - Down-regulation of HaIr1 during induced differentiation of embryonal carcinoma P19 cells (چکیده)
18 - Meiotic initiation in chicken germ cells is regulated by Cyp26b1 and mesonephros (چکیده)
19 - Effect of swim bladder matrix treated with hyaluronic acid on wound healing: an animal model evaluation (چکیده)
20 - Use of cerium oxide nanoparticles: a good candidate to improve skin tissue engineering (چکیده)
21 - The effects of lead on the development of somites in chick embryos (Gallus gallus domesticus) under in vitro conditions: a histological study (چکیده)
22 - ساختار سر ومغز انسان مدلی از معماری بیومیتیک با هدف برند سازی مکانی توریستی در مشهد (چکیده)
23 - A modified staining protocol to study early development of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) skull (چکیده)
24 - اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیــون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک (چکیده)
25 - اثرات دگزامتازون بر روند ترمیم به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در مدل حیوانی موش صحرایی (چکیده)
26 - Application of the bacterial cellulose as a bioscaffold (چکیده)
27 - Synergistic effects of ALCAR and adipose-derived stromal cells to improving regenerative capacity of acellular nerve allograft in sciatic nerve defect (چکیده)
28 - Interferon-alpha Reduced Inflammatory Effects of Filgrastim -G-CSF- in Liver of Syrian Mice (چکیده)
29 - ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول‌زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش‌های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین (چکیده)
30 - Supportive properties of basement membrane layer of human amniotic membrane enable development of tissue engineering applications (چکیده)
31 - بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده (چکیده)
32 - Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Neuronal Degeneration Due to Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
33 - Dose-Dependent Delay of Wallerian Degeneration Induced by Dexamethasone after Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
34 - The Effects of Cadmium on Development of Somites in Chick Embryo (Gallus gallus domesticus) Under in Vitro Conditions (چکیده)
35 - Development of a demineralized and decellularized human epiphyseal bone scaffold for tissue engineering: A histological study (چکیده)
36 - بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF)برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری (چکیده)
37 - Inducing the effects of acellular dermal matrix on blastema tissue originated from the pinna of New Zealand white rabbit, in vitro (چکیده)
38 - Studying the effects of cerium oxide nanoparticles on proliferation of adipose-derived mesenchymal stem cells in vitro (چکیده)
39 - The effects of decellularization methods on biological properties of human dermal matrix scaffolds (چکیده)
40 - Ultrastructure of bioscaffolds derived from bovine articular cartilage as an experimental model to support blastema cells (چکیده)
41 - اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی (چکیده)
42 - بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری (چکیده)
43 - ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده (چکیده)
44 - Effects of Neonatal Exposure to Zearalenone on Puberty Timing, Hypothalamic Nuclei of AVPV and ARC, and Reproductive Functions in Female Mice (چکیده)
45 - Photographic Study of Lip Anthropometric Pattern Development in the Fars Family in Mashhad (چکیده)
46 - Histological Study of Skin Wound Healing with Fish Swim Bladder Matrix (چکیده)
47 - سیر تکوین اولیه استخوان ترقوه و غرابی در ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
48 - سیر تکوین اولیه استخوانهای مفصلی و گوشه ای در ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
49 - ریخت‌ شناسی استخوان‌های جمجمه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
50 - The symmetry analysis, Fars race men through Poroscopy (چکیده)
51 - Early development of hyomandibular in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
52 - Dedifferentiation Effects of Rabbit Regenerating Tissue on Partially Differentiated Cells (چکیده)
53 - تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده (چکیده)
54 - بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با داربست سه بعدی پوست انسانی (چکیده)
55 - Studying the Expression Patterns of OCT4 and SOX2. Proteins in Regenerating Rabbit Ear Tissue (چکیده)
56 - Elastic scaffolds derived from aorta support mesenchymal stem cells' maintenance and growth (چکیده)
57 - Oestrogenic action of neonatal tamoxifen on the hypothalamus and reproductive system in female mice (چکیده)
58 - Glial cell derived neurotrophic factor induces spermatogonial stemcell marker genes in chicken mesenchymal stem cells (چکیده)
59 - کاربرد تکنیک جداسازی سلولی Cell Dissociation در مطالعات تولیدمثلی (چکیده)
60 - اثرترمیمی داربست کیسه شنای ماهی آغشته به هیالورونیک اسید بر زخم (چکیده)
61 - مطالعه هیستولوژی اثر داربست کیسه شنای ماهی آغشته شده به هیالورونیک اسید بر ترمیم زخم پوست موش صحرایی (چکیده)
62 - تشخیص ناهنجاری در قزل الای رنگین کمان (چکیده)
63 - سیر تکوین اولیه استخوان لامى فکى در ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
64 - ریخت شناسی استخوان بخش سری ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
65 - In vitro histological investigation of interactions between rat decellularized large intestine scaffold and human adipose derived mesenchymal stem cells (چکیده)
66 - Mesenchymal stem cells can survive on the extracellular matrix derived decellularized bovine articular cartilage scaffold (چکیده)
67 - Preparation of a biological dressing from human amniotic membrane for regenerative studies (چکیده)
68 - In vitro histological investigation of interactions between rat decellularized large intestine scaffold and human adipose derived mesenchymal stem cells (چکیده)
69 - Studying the interactions between blastema tissue and three-dimensional matrix derived from rabbit liver in vitro (چکیده)
70 - Use of ionic detergent SDS as a method for preparation of a natural scaffold from rabbit liver tissue (چکیده)
71 - Study on the Effect of Neonatal Exposure to Zearalenone on Mammary Gland of Female Mice (چکیده)
72 - Study of the Effects of Neonatal Administration of Tamoxifen on Endometrium in Female Mice (چکیده)
73 - مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده (چکیده)
74 - بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری (چکیده)
75 - Effects of hydro-alcoholic extract of Launaea acanthodes on serum gonadotropin and testosterone levels and the structure of seminiferous tubules in hyperglycemic rats (چکیده)
76 - Three-Dimensional Scaffold from Decellularized Human Gingiva for Cell Cultures: Glycoconjugates and Cell Behavior (چکیده)
77 - In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer (چکیده)
78 - Decellularized kidney in the presence of chondroitin sulfate asa natural 3D scaffold for stem cells (چکیده)
79 - Effects of neonatal exposure to zearalenone and tamoxifen on the onset of puberty, estrous cycle and lordosis behavior in female mice (چکیده)
80 - Preparation of the human bone 3D matrix and investigating interactions between mouse adherent bone marrow cells and this matrix. (چکیده)
81 - تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با این داربست (چکیده)
82 - Evaluation of Antimicrobial and Healing Activities of Frog Skin on Guinea Pigs Wounds (چکیده)
83 - اثر تجویز همزمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون- آلفا بر پوکی استخوان (چکیده)
84 - Use of Stromal Amniotic Membrane as a Suitable Scaffold for Tissue Engineering (چکیده)
85 - Investigating Survival and Differentiation of Mesenchymal Stem Cells to Vascular Cells and Components when Seeded on a Decellularized Aortic Scaffold (چکیده)
86 - مطالعه هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون بر پلاک رشد موش صحرایی نر (چکیده)
87 - Are Mesenchymal Stem Cells Implanted in Lip DefecCapable of Returning Orbicularis Oris Muscle Function?t (چکیده)
88 - Use of an in vitro model in tissue engineering to study wound repair and differentiation of blastema tissue from rabbit pinna (چکیده)
89 - Study of Anthropometric, Dermatoglyphic Traits and Symmetry of Feet in Folk Fars Girls of Birjand Aged from Birth to 10 (چکیده)
90 - The interactions between the blastema tissue and a extracellular matrix of bovine tendon as a model for studies of cell and cell interactions in vitro (چکیده)
91 - Preparation of a natural dressing from animal amniotic membrane (چکیده)
92 - Preparation and application of natural scaffolds in tissue engineering (چکیده)
93 - Preparation of rat's 3D- calvaria bone matrix and investigation of the intractions between L929 cell and this matrix . (چکیده)
94 - The interactions between the blastema tissue and a three-dimensional matrix derived from bovine inter-vertebral disc as a model for in vitro studies (چکیده)
95 - New Zealand rabbit’s blastema as a models for studing the interactions between amphibians and mammals tissues (چکیده)
96 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
97 - Effects of lead on the development of Drosophila melanogaster (چکیده)
98 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع یک و دو تجربی بر سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هسیتولوژیک غده تیروئید در رتهای نر نژاد ویستار (چکیده)
99 - Preparation of a natural three dimentional elastic scaffold, from amphibians (Pelophylax ridibundus (چکیده)
100 - اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر تغییرات میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی (چکیده)
101 - Preparation of a 3D- tendon matrix from cow for use in primary research tissue engineering (چکیده)
102 - Preparation of 3-D matrix bovine inter-vertebral discs for use in cartilage tissue engineering (چکیده)
103 - مطالعه‌ی غضروف و استخوان ماهی قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از رنگ آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین رد (چکیده)
104 - Preparation of antimicrobial wound dressing composed of fish swim bladder & NanoMg(0.97) Ag(0.03) O (چکیده)
105 - (Preparation of a natural three dimentional elastic scaffold from amphibians (Pelophylax ridibundus (چکیده)
106 - Preparation of 3-D bone matrix from rat's calvaria (چکیده)
107 - Preparation of a declassified 3D bone matrix from human epiphyseal bone (چکیده)
108 - Morphological Evaluation of Testis Tissue of Rats in Various Time Points after Diabetes Type 1 Induction (چکیده)
109 - The effect of lead toxicity on embryonic development and early larval growth of the Echinometra mathaei sea urchin (Persian Gulf), morphologic and morphometric studies (چکیده)
110 - مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis بر اساس مطالعات ریخت سنجی و بافت شناختی (چکیده)
111 - ارزیابی اثر سم دیازینون، و مکمل ویتامین د و کلسیم بر بافت استخوان موش صحرایی (بر اساس مطالعات رادیوگرافیک) (چکیده)
112 - بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات مساحت تیغه های استخوان ترابکولار موش صحرایی نر (بر اساس مطالعات هیستومورفومتریک) (چکیده)
113 - بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تغییرات غضروف صفحه رشد اپی فیزی بر اساس مطالعات بافت شناسی (چکیده)
114 - بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تراکم بافت استخوان بر اساس مطالعات رادیوگرافی (چکیده)
115 - Preparation of biological dressing As an antibacterial activate for wound composed of fish swim bladder (FSB) & aloe Vera and to study its effect on bacterial growth (چکیده)
116 - Biological Variability of Sweat Gland Pores in the Fingerprints of a Fars Iranian Family from Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
117 - بررسی بافت‌شناسی برهم‌کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست مری سلول‌زدایی شده خرگوش (چکیده)
118 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش صحرایی (چکیده)
119 - Study of the expression of a pluripotency-associated Long non coding RNA in Embryonic germ cells (چکیده)
120 - شناسایی یک توالی غیر کد شونده بلند در سلول های زایای رویانی (چکیده)
121 - Report of some histologic alterations in brain of rat newborns induced by zolpidem treatment during pregnancy (چکیده)
122 - Morphometric effects of maternal zolpidem administration on rat embryo (چکیده)
123 - Some anatomic alterations in the rat’s newborns induced by zolpidem treatment during pregnancy (چکیده)
124 - Teratogenic effects of maternal zolpidem administration on rat embryo based on histological study (چکیده)
125 - The Effect of Maternal Thyroid Disorders (Hypothyroidism and Hyperthyroidism) During Pregnancy and Lactation on Skin Development in Wistar Rat Newborns (چکیده)
126 - آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
127 - بررسی اثر فرایند سلول زدایی بر بافت غشاء اشنایدریان سینوس فک بالا به عنوان داربست درمهندسی بافت (چکیده)
128 - The study of dermatoglyphic patterns and distribution of theminutiae in Inherited Essential hypertension disease (چکیده)
129 - بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی (چکیده)
130 - Pharmaceutical application of frog skin on full-thickness skin wound healing in mice (چکیده)
131 - اثر تجویز نخاعی مسدودکننده اتصال‌های منفذدار به همراه آگونیست و آنتاگونیست گابا A بر پاسخ‌های رفتاری به درد شیمیایی در موش صحرایی نر (چکیده)
132 - Histological evaluation of Curcuma longa and ghee on experimental gastric mucosal ulcers healing in rats (چکیده)
133 - Effet of Resveratrol in the improvement of mice testes abnormalities induced by Cisplatin (چکیده)
134 - Developmental study of mercury effects on the fruit fly (Drosophila melanogaster) (چکیده)
135 - Fabrication of a bioscaffold from bovine tendon for possible applications in tissue engineering (چکیده)
136 - Strategies for simulation of tendon by human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells seeded on engineered tendon matrix (چکیده)
137 - بررسی اثر القایی داربست سلول زدایی شده مری رت بر چیدمان سلول های بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت چربی انسانی (چکیده)
138 - Sodium selenite increases the transcript levels of iodothyronine deiodinases I and II in ovine and bovine fetal thyrocytes in vitro (چکیده)
139 - Scaffolds derived from cancellous bovine bone support mesenchymal stem cells maintenance and growth (چکیده)
140 - Bovine Articular Cartilage Decellularized Matrix as a Scaffold for Use in Cartilage Tissue Engineering (چکیده)
141 - The effects of maternal hyperglycemia and Launaea acanthodes extract administration on the volume of the fetal rat kidney (چکیده)
142 - The healing effect of lavandula angustifolia hydroalcholic extract on the repair of indomethacin induced gastric ulcer in rats (چکیده)
143 - The Protective Effects of Vitamin C on Histological Changes Induced by Cisplatin on Testes Tissue in Balb/C mice (چکیده)
144 - Testis histological changes induced by cisplatin administration in Balb/c mice (چکیده)
145 - Preparation and evaluation of a three-dimensional natural bioscaffold from human gingival stroma for tissue engineering (چکیده)
146 - Effects of hyaluronic acid on the behaviors of adipose-derived mesenchymal stem cells cultured on decellularized gingival matrix in vitro (چکیده)
147 - The preparation of kidney natural scaffolds containing glycoproteins for preliminary tissue engineering applications (چکیده)
148 - Histological study of interactions between scaffolds prepared from mice kidneys and mesenchymal stem cells (چکیده)
149 - تهیه ماتریکس درمی فاقد سلول از پوست خرگوش (چکیده)
150 - مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت (چکیده)
151 - بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro (چکیده)
152 - بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو (چکیده)
153 - Comparative study on the effects of type 1 and type 2 diabetes on structural changes and hormonal output of the adrenal cortex in male Wistar rats (چکیده)
154 - Comparative Assessment of Nuclear and Nucleolar CytochemicalParameters of Oral Epithelial Cells in Smokers and Non-Smokers by (چکیده)
155 - بررسی برخی اثرات اختلال زای دیابت دوران بارداری بر زاده ها در رت (چکیده)
156 - Topical effects of frog ‘‘Rana ridibunda’’ skin secretions on wound healing and reduction of wound microbial load (چکیده)
157 - مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی (چکیده)
158 - In vitro Assay of Human Gingival Scaffold in Differentiation of Rat’s Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Keratinocystes (چکیده)
159 - مطالعه ایمونو هیستو شیمیایی اثر هیپو تیروئیدی و هیپرتیروئیدی مادری در طی دوران بارداری و شیردهی، بر تکوین پوست نوزادان رت نژاد ویستار (چکیده)
160 - A comparison between learning progress before and after maturation under the effect of repeated infancy anesthesia induced by Thiopental in Wistar rats (چکیده)
161 - Effect of repeated Thiopental neonatal anesthesia on memory retrieval before and after puberty in rats (چکیده)
162 - Decellularized media of cows aorta as appropriate bioscaffold for use in engineering and regenerative medicine researches of vascular tissue (چکیده)
163 - مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان (چکیده)
164 - مقایسه روش سلول زدایی ماتریکس خارج سلولی مری بین موش صحرایی و خرگوش نر (چکیده)
165 - بررسی اثرات القایی ماتریکس خارج سلولی مری خرگوش بر رفتار سلولهای بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی (چکیده)
166 - ارزیابی ظرفیت مهاجرت و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی در آسیب ترومای مغزی در رت (چکیده)
167 - آماده سازی داربست سلول زدایی شده مری رت نر نژاد ویستار جهت کاربردهای احتمالی در مهندسی بافت (چکیده)
168 - تغییرات التهاب ناشی از فرمالین حین بکارگیری آگونیست GABAA و انسداد دهنده Gap junction در سطح نخاع در موش صحرایی نر (چکیده)
169 - استفاده از سیتوتکنیک در بررسی تمایز سلولهای خونی در جنین جوجه Gallus gallus domesticus (چکیده)
170 - بررسی اثرات سمی جیوه بر تکوین مگس سرکه (چکیده)
171 - Determination of developmental stages of embryo in the Sea Urchin, Echinometra mathaei (چکیده)
172 - Effects of Infantile Repeated Hyperglycemia on Behavioral Alterations in Adult male and female Rats (چکیده)
173 - The effect of lead toxicity on embryonic development and early larval growth of the Echinometra mathaei sea urchin (Persian Gulf), morphologic and morphometric studies (چکیده)
174 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
175 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
176 - مطالعه برهم کنش های بین بافت بلاستمای گوش خرگوش نژاد نیوزلندی وماتریکس سلول زدایی شده لثه انسان (به عنوان داربست) در شرایط in vitro (چکیده)
177 - بررسی بر هم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده مری رت های نر نژاد ویستار (چکیده)
178 - Quantitative and Qualitative Study of Dermatoglyphic Patterns in Albinism (چکیده)
179 - بررسی اثر تجویز آگونیست گابا A و مسدود کننده Gap junction در سطح نخاع بر احساس درد در آزمون tail flick در موش صحرایی نر (چکیده)
180 - بررسی تغییرات رفتاری - شناختی تزریق والپروئیک اسید در دوران بارداری بر نوزادان موش صحرائی، القاء مدل حیوانی بیماری اوتیسم (چکیده)
181 - Increased cell density of hippocampus may lead to enhanced spatial memory of rats prenatally exposed to Valproic acid (چکیده)
182 - مطالعه اسپرماتوژنز و بافت شناسی بیضه گونه ای مارمولک (چکیده)
183 - Blastema cells derived from rabbit ear show stem cell characteristics (چکیده)
184 - Exaggerated fear conditioning memory and increased amygdala cell density in the valproic acid animal model of autism (چکیده)
185 - بررسی هیستولوژیکی بر هم کنش میان سلول های بنیادی مزانشیمی رت ویستار با ماتریکس لثه انسان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
186 - اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه ( 940 مگا هرتز) بر اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی (چکیده)
187 - Study of the effects of lunaea acanthodes extract on Leydig cells number and testosterone level in rat (چکیده)
188 - Study of the effects of experimental hyperglycemia on myometrial histology in wistar rat (چکیده)
189 - Study of the effects of hyperglycemia on sttous cycle and histology of ovary in adult wstar rat (چکیده)
190 - اثر کربنوکسالون و بیکوکولین تزریق شده به صورت نخاعی بر التهاب ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
191 - تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio (چکیده)
192 - اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون در پردردی ایجاد شده توسط بیکوکولین در موش صحرایی نر (چکیده)
193 - Effects of infantile repeated hyperglycemia on neuronal density of hippocampus and Pentylentetrazol induced convulsions in male Wistar rats (چکیده)
194 - بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست موش صحرایی نر (چکیده)
195 - Histological evaluation of wound healing effects of alcoholic and oily extract curcuma longa – cattle’s eye vitreous in male rat skin (چکیده)
196 - An experimental study of the healing effect some biostimulator (ghee and morphine) on the cutaneous wound wistar rats (چکیده)
197 - Preparation of extracellular matrix-derived decellularized cartilage scaffold (چکیده)
198 - Decellularized media of cows aorta as appropriate bioscaffold for use in engineering and regenerative medicine researches of vascular tissue (چکیده)
199 - Decellularized Human Gingival Stroma (DHGS) as a Bioscaffold for Using in Gingival Tissue Engineering (چکیده)
200 - کاربرد اختصاصات آنتروپومتریک پا در صنعت کفش (چکیده)
201 - بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست رت (چکیده)
202 - بررسی تأثیر سرب بر تکوین مگس سرکه (چکیده)
203 - تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند (چکیده)
204 - مگس سرکه به عنوان مدلی برای سنجش سمیت (توکسیسیته) جیوه (چکیده)
205 - اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون همراه موسیمول بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
206 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری بر سازمانبندی نورنی در سیستم عصبی در حال تکامل در جنین رت (چکیده)
207 - بررسی میکروسکوپی تاثیر عصاره مغز جنین بر روند ترمیم ضایعه عصب فاسیال در رت (چکیده)
208 - بررسی اثر تجویز زیر پوستی عصاره گل ساعتی در دوران بارداری بر تغییرات حجم بطن طرفی در مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی (چکیده)
209 - بررسی اثر تجویز عصاره آبی الکلی گیاه چرخه بر ساختار لوله های سمینفروس و سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی هیپرگلیسمیک (چکیده)
210 - بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار (چکیده)
211 - بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار (چکیده)
212 - بررسی اثرات ویتامین A در مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
213 - تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio (چکیده)
214 - کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار (چکیده)
215 - Investigating differentiation of rat’s bone marrow mesenchymal stem cells towards Keratinocytes by using Natural Scaffolding (چکیده)
216 - اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی (چکیده)
217 - کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم (چکیده)
218 - مطالعه هیستولوژیکی اثر متقابل بافت بلاستمای لاله گوش خرگوش نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده سه بعدی طبیعی الاستیک در شرایطin vitro (چکیده)
219 - بازآرایی عروق کرونری قلب در موش صحرائی به دنبال استرس مزمن تجربی (چکیده)
220 - مطالعه تجربی اعمال متقابل بین بافت بلاستما با ماتریکس سه بعدی مشتق شده از بافت استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی گاو در شرایط in vitro (چکیده)
221 - مطالعه هیسولوژیکی توان تمایز وتکوین بافت بلاستمایی لاله خرگوش نژاد نیوزیلندی بعد از انتقال وکاشت در محل عضله ران آسیب دیده همان خرگوش (چکیده)
222 - Investigating growth and proliferative properties of cells derived from rabbit´s regenerating pinna (چکیده)
223 - Investigating epithelium-forming capacity of rat's mesenchymal stem cells cultured on decellularised human gingiva as a scaffold (چکیده)
224 - The experimental study of preparing extracellular matrix (ECM) derived and their application on tissue engineering research and stem cells biology (چکیده)
225 - Alteration of testicular microanatomical parameters in experimental type 1 and type 2 diabetic rat (چکیده)
226 - بررسی اثر استر س دوران جنینی رت ویستار بر حملات تشنجی فبرایل نوزادی و تشنجات ناشی از PTZ در دوران بلوغ (چکیده)
227 - Protective and therapeutic effects of Curcuma longa powder on the CCL4 inducedhepatic damage (چکیده)
228 - تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت (چکیده)
229 - Investigating the effects of vitreous humour (crude extract) on growth and differentiation of rat mesenchymal stem cells (rMSCs) and human NTERA2 cells (چکیده)
230 - اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار (چکیده)
231 - سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس (چکیده)
232 - نگاهی به انسان شناسی زیستی (چکیده)
233 - تاریخ علم زیست شناسی در تمدن اسلامی (چکیده)
234 - آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro (چکیده)
235 - بررسی میزان اثر بخشی پماد حاصل از مخلوط کره حیوانی Ghee و پودر غلاف میوه گیاه جغجغه بر اپی تلیزاسیون زخم پوستی در رت (چکیده)
236 - Investigating the behavior of blastema tissue with acellular cancellous bovine bone (چکیده)
237 - بررسی ابعاد آنتروپومتری کمپلکس لب- بینی در پسران 11-17 ساله شهر مشهد با استفاده آنالیز فتوگرافی (چکیده)
238 - Application of Dermatoglyphic Traits forDiagnosis of Diabetic Type 1 Patients (چکیده)
239 - Detection of nucleoproteins in squamous cell carcinoma, and dysplastic and normal mucosa in the oral cavity by methyl green-pyronin staining (چکیده)
240 - بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان (چکیده)
241 - PREPARATION OF AN ACELLULAR CANCELLOUS BOVIN MATRIX FOR TISSUE ENGINEERING (چکیده)
242 - استفاده از سلولهای بنیادی حاصل از کشت مغز استخوان برای ترمیم تاندون اشیل تخریب شده توسط کلاژناز (چکیده)
243 - Dermatoglyphic Analysis in Parents With Nonfamilial Bilateral Cleft Lip (چکیده)
244 - The application of a biometric index ( dermatoglyphics) in differentiation of K URD TRIBES IN IRAN (چکیده)
245 - Histochemical histological and variation of submaxillary glands rodents of iran (چکیده)
246 - بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان (چکیده)
247 - بررسی اثرات تجویز تستوسترون انانتات به رت های حامله بر سطح تستوسترون مادری و مرده زایی جنین ها (چکیده)
248 - بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده (چکیده)
249 - بررسی اثر استرس دوران جنینی بر رفتارهای هیجانی، جستجوگری و ویژگیهای مورفولوژیک هیپوکامپ رت ویستار (چکیده)
250 - تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ (چکیده)
251 - تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان (چکیده)
252 - مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
253 - گزارشی از اختصاصات خطوط پوستی در بیماران مبتلا به Albinism (چکیده)
254 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
255 - مطالعه ناهنجاری های ایجاد شده بر روی سلول های جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) ناشی از سمیت فلز سنگین جیوه (چکیده)
256 - کاربرد تکنیک مورفومتریک به منظور مطالعه شکل واندازه میکروسکوپی مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بستانه ) (چکیده)
257 - بهره گیری از تکنیک سیتومورفولوژی به منظور مطالعه سیر تکوین جنین توتیای دریایی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) (چکیده)
258 - بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) (چکیده)
259 - بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر عباس) بر اساس تکنیک های سیتو شیمیایی (چکیده)
260 - ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه) (چکیده)
261 - ارزیابی ناهنجاری های ناشی از توکسیسیته سلولی فلز سنگین مس بر روی جنین توتیای دریایی( Echinometra mathaei ) منطقه بندر عباس (چکیده)
262 - The relationship of palmar distribution of sweat glands and hypertension in women of Khorasan province (چکیده)
263 - Comparative Histological and Histochemical Inter-Species Investigation of Mammalian Sub Mandibular Salivary Glands (چکیده)
264 - سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور (چکیده)
265 - بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری (چکیده)
266 - بررسی مدل هندسی ترمیم زخم در خرگوش نژاد نیو زلندی (چکیده)
267 - Lectin Histochemistry Assay in Colon Tissues for Inter-species Characterization (چکیده)
268 - برسی امکان استفاده از کورکومین... (چکیده)
269 - ارزیا بی میزان اثر بخشی برخی از بیو استیمولا تورها... (چکیده)
270 - مطا لعه فرا ساختار اسپرماتوزوئید در توتیایی دریایی (چکیده)
271 - کاربرد میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ به منظور مطالعات سیر تکوین جنین (چکیده)
272 - کاربرد تکنیک های بافت شناسی وهیستوشیمی... (چکیده)
273 - کاربرد تکنیک Dissociation of cell به منظور مطا لعه فرآیند اسپر ما توژنز در مارمولک (چکیده)
274 - شنا سایی مرا حل رشد اووسیت در تخمدان تو تیایی دریا یی Echinometra mathaei (چکیده)
275 - مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی (چکیده)
276 - بررسی موانع و ارایه راهکارهای توسعه سیتو تکنو لوژی در کشور (چکیده)
277 - بررسی امکان کشت سلول و تهیین الگوی پرتوانی در سلول های بلاستمایی حاصل از زخم گوش خرگوش (چکیده)
278 - مدلی به منظور مطالعه تاثیر ویتامین C بر رشد و تکثیرو تمایز بافت بلاستما در in vitro (چکیده)
279 - Cytochemical studies for identification of blood cell in embryos of Gallus gallus domesticus (چکیده)
280 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
281 - اثر زجاجیه چشم گاو بر رویش مجدد سلولهای اپی تلیالی در بافتهای آسیب دیده لاله گوش خرگوش (چکیده)
282 - Evaluation of the efficacy of curcuma longa rizom ointment in healing process of burning wounds (چکیده)
283 - Macroscopic and microscopic survey of the effectiveness degree of some of the biostimulators used in traditional medecine in process of healing of sheep skin wound. (چکیده)
284 - effect of a natural polymer(rabbit vitreous) wound therapy on an experimental modelto (چکیده)
285 - A NEW in vivo MODEL FOR TESTING EFFECTS OF TOPICALLY BIOTHERAPY WOUND HEALING (چکیده)
286 - COMPARING OF CURCUMA longa -ghee and hyaluronic acid effect on gingival healing (چکیده)
287 - Currcuma longa-ghee and hyaluronic acid effect on gingival healing (چکیده)
288 - STUDY OF CARTILAGE MATRIX AFTER AUTOLOGOUS GRAFTS TO DIFFERENT MATRIX BY HISTOCHEMICAL TECHNIQUES (چکیده)
289 - آشکار سازی ژنهای مهاجرت سلولی در سلول های ستیغ عصبی بر اساس روش هیبر یداسیون (چکیده)
290 - اختصا صات درما توگلا یفیک جمعیتی از ساکنان روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی (چکیده)
291 - گزارشی از مطا لعه درما تو گلا یفیک خط e-a درکف پای جمعیتی از مردان نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی (چکیده)
292 - درما تو گلا یفیک کف دست بیماران مبتلا به ها یپر تا نسیون ژنتیکی در نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی (چکیده)
293 - کزارشی از توزیع منافذ غده عرق در الگوهای در ماتو گلایفیکی در بیماران مبتلا به سندرم onodantia (چکیده)
294 - مطا لعه رفتار stem cellبر روی داربست غضروف اتو کلاو شده در in vitro (چکیده)
295 - معر فی یک مدل نوین in vitro به منظور تو سعه پژوهش های بنیادی در مهندسی بافت (چکیده)
296 - مطالعه رفتارسلولهای بنیادی مزانشیمی پس از کاشت برروی داربست غضروف (چکیده)
297 - بررسی بافت شناختی اثر اسید هیا لورونیک وترکیب curcuma longa-Ghee..بر ترمیم لثه به دنبال (چکیده)
298 - Experimental Study of the Tendon Healing and Remodeling After Local Injection of Bone Marrow Myeloid Tissue in Rabbit (چکیده)
299 - The Ultra Structural Study of Blastema in Pinna Tissues of Rabbits with Transmission Electron Microscope (چکیده)
300 - Reproductive Cycle of the Sea Urchin Echinometra mathaei. (Echinodermatidea: Echinoidea) in Bostaneh, Persian Gulf, Iran (چکیده)
301 - HISTOLOGICAL evaluation of curcuma longa-Ghee formulation hyaluronic acid on gingival healing in dog (چکیده)
302 - شبیه‌سازی هاورس با استفاده از دانش اوریگامی و سنجش مقاومت مکانیکی (چکیده)
303 - مطالعه هیستوشیمیایی روند هیستوژنز بافت غضروفی در رت (چکیده)
304 - بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
305 - بررسي تأثيرمايع زجاجيه چشم خرگوش بر ترميم آسيب وارده به غضروف و پوست گوش خرگوش (چکیده)
306 - مقايسه ويژگي هاي درماتوگليفيك و آنتي ژن هاي سيستم سازگارنسجي در بيماران مبتلا به ديابت وابسته به انس (چکیده)
307 - بررسي اثر تجويز موضعي زجاجيه چشم گاو بر روند بهبود زخم هاي سوختگي ناشي از اسيد بر روي پوست خرگوش هاي (چکیده)
308 - بررسي اثر سيتوتوكسيتي عصاره گياهي هندوانه ابوجهل بر سلول hep2 با استفاده از روش تست mtt و بررسي هاي (چکیده)
309 - جايگاه تاريخ علوم طبيعي در آثار كتب و اسناد قديم ايران و تمدن اسلامي (چکیده)
310 - استفاده دارويي از ريزوم زردچوبه در طب سنتي آسيا (چکیده)
311 - بكارگيري افت كشهاي سنتي بوسيله پزشكان و دانشمندان ايراني و مسلمان در مبارزه با جانوران زيانكار (چکیده)
312 - بررسي كلينيكي و هيستولوژيك تاثير زمان در روند ترميم و موفقيت پيوند آزاد لئه نگهداري شده در سرم فيزيو (چکیده)
313 - بررسی اثر تجویز یک نوبت عصاره مغز جنین بر حفظ نورنهای حرکتی نخاع پس از قطع عصب سیاتیک در رت (چکیده)
314 - بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر حفظ نورنهای گانگلیون های ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت (چکیده)
315 - تنوع هيستولوژيكي و هيستوشيمي غدد بزاقي چندين گونه از جوندگان (چکیده)
316 - بررسي بيوسيستماتيك مقايسه اي 9 گونه از جوندگان جنوب خراسان بر اساس مطالعات هيستولوژي و هيستوشيمي غدد (چکیده)
317 - بررسی تاثیر مرفین نالوکسان و پیلوکارپین بر تولید ابریشم و غدد ابریشمی کرم ابریشم (چکیده)
318 - بيولوژي كاربردي:اهميت/جايگاه/معرفي انجمنهاومجلات علمي و بررسي دروس اختصاصي اين رشته در بعضي از دانشگ (چکیده)
319 - اينترنت به غنوان ابزاري در خدمت تحقيقات و اموزش بيولوژي كاربردي (چکیده)
320 - گزارشي از مقايسه ميانگين خط شماري a-b كف دست (چکیده)
321 - Post-operative time effects after sciatic nerve crush on the number of alpha motoneuroneurons, usin a stereological counting method-disector (چکیده)
322 - The effects of local fetal brain extract administration in the electromyogram of crushed sciatic ner (چکیده)
323 - بررسي هيستوشيميايي لكين و مطالعه بيوسيستماتيك مقايسه اي آن در جوندگان خانواده ميوريده (چکیده)
324 - بررسي اختصاصات كمي و كيفي درماتو گليفيك بيماران ديابتي وابسته به انسولين (IDDM) در استان مركزي (چکیده)
325 - سنجش عدم تقارن در خطوط پوستی دست راست و چپ بیماران اسکیزوفرن (چکیده)
326 - بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر محافظت کنندگی محلول روغنی زردچوبه در آسیب حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی (چکیده)
327 - مطالعه بافت شناسی روند تکوین پیوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش (چکیده)