بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: رضایی


موارد یافت شده: 263

1 - مقایسه دو روش تیمار داخل صفاقی و موضعی تیامین بر مرگ نورونی درگانگلیون ریشه خلفی نخاع موش صحرایی پس از قطع عصب سیاتیک (چکیده)
2 - برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی (چکیده)
3 - مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (چکیده)
4 - جداسازی و بررسی In silico نقش ژن کاندید در میانکنش میزبان- گل جالیز (Phelipanche aegyptiaca) (چکیده)
5 - تحلیل جامعه شناختی خودمداری ایرانیان (براساس داده های مطالعه تجربی در شهر تهران) (چکیده)
6 - An Operational Definition of Affects in Urban Space in the Light of a Methodological Approach (چکیده)
7 - ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) (چکیده)
8 - معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس دادههای فازی (چکیده)
9 - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی در آینه تضمین کیفیت: تجارب کارشناسان نظارت و ارزیابی (چکیده)
10 - تعیین مقدار رادون و سایر فراسنجه های موثر بر کیفیت شیرهای پاستوریزه ی موجود در بازار کرمان (چکیده)
11 - تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد و شاخص های تعادلی زنان مبتلا به آرتروز زانو (چکیده)
12 - Theoretical study on ionic liquids based on DBUH + : Molecular engineering and hydrogen bond evaluation (چکیده)
13 - درجه حرارت و مکانیزمهای تبلور مجدد دانه های کوارتز در ماسه سنگهای سازند خان (چکیده)
14 - The role of evidence in proving the crime: the perspective of Sunnis (چکیده)
15 - The Effect of Explicit and Implicit Instructions and Sleep on Consolidation of the Accuracy of Elements of a Fine Motor Skill (چکیده)
16 - شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آن (چکیده)
17 - توسعه سواحل مکران، پیشران توسعه شرق کشور (چکیده)
18 - DFT Study on CO2 Absorption by a New Generation of Ionic Liquids (چکیده)
19 - Survey of Fluoride, Chlorine, Potassium, Sodium, and Trihalomethane contents in the drinking water of five major universities in Iran (چکیده)
20 - توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی بر گندم دیم (چکیده)
21 - Effect of dietary inclusion of date seed (Phoenix dactylifera L.) on intake, digestibility, milk production, and milk fatty acid profile of Holstein dairy cows (چکیده)
22 - بررسی دوام جداول پرسی خشک در معرض چرخه‌های ذوب و یخبندان (چکیده)
23 - تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) (چکیده)
24 - تغییرات محتوی سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه های ازمک (Lepidium draba L.) در پاسخ به جاسمونات (چکیده)
25 - Comparative proteomics analysis of whitetop (Lepidium draba L.) seedlings in response to exogenous glucose (چکیده)
26 - روش های پیش تیمار هضم بی هوازی زیست توده جلبک دریایی؛ مروری (چکیده)
27 - In Vitro Evaluation of Antimold Activity of Annatto Natural Dye and Its Effects on Microbial, Physicochemical, and Sensory Properties of Bread (چکیده)
28 - Implementing the homotopy continuation method in a hybrid approach to solve the kinematics problem of spatial parallel robots (چکیده)
29 - Compliance error modeling for manipulators considering the effects of the component weights and the body and joint flexibilities (چکیده)
30 - نمودار RA-CUSUM بر اساس داده های فازی (چکیده)
31 - Influence of Joints Flexibility on Overall Stiffness of a 3–PRUP compliant Parallel Manipulator (چکیده)
32 - ارزیابی میزان کارایی لوتئولین بر پایداری روغن های زیتون و کانولا در درجه حرارتهای مختلف بر اساس مکانیسم مهارکنندگی (چکیده)
33 - تعیین نقاط آبگرفتگی و طراحی ابعاد بهینه کانال های منطقه 9 شهرداری مشهد با هدف استحصال آب باران (چکیده)
34 - بررسی عددی تاثیر فرکانس نسبت فشار مولد صوتی و اختلاف دمای مبدل های حرارتی در یخچال ترموآکوستیک (چکیده)
35 - The effects of concentration and heating-cooling rate on rheological properties of Plantago lanceolata seed mucilage (چکیده)
36 - Carbon Dioxide Absorption by the Imidazolium−Amino Acid Ionic 2 Liquids, Kinetics, and Mechanism Approach (چکیده)
37 - Addition of a new insect parasitic nematode, Oscheius tipulae to Iranian fauna (چکیده)
38 - Influence of repetitive laser pulse energy depositions on supersonic flow over a sphere, cone and oblate spheroid (چکیده)
39 - بهبود زمان اجرای الگوریتم Delta Debugging مبتنی بر زبان موازی Chapel (چکیده)
40 - مدلسازی و حل مسأله تبادل زمان، هزینه و کیفیت با درنظرگرفتن جریمه عدم استفاده از منابع تجدیدپذیر در پروژه (چکیده)
41 - بررسی موازنه زمان،هزینه و کیفیت در برنامه زمانبندی پروژه (چکیده)
42 - زمان بندی پروژه با استفاده از تکنیک موازنه در دو دهه اخیر (چکیده)
43 - درنگی در انتقال خون آلوده از منظر فقه جزایی (چکیده)
44 - تحلیل جامعه شناختی خودمداری ایرانیان به عنوان مانع پیشرفت (چکیده)
45 - گلوکز: محرک زیستی افزایش محتوای سولفورافان در گیاهچه های ازمک ) (L.) Lepidium draba ) (چکیده)
46 - بهبود محتوای سولفورافان گیاهچهه ای ازمک با تیمار با محرک Lepidium draba (L.)) جاسمونات (چکیده)
47 - تغییر محتوای سولفورافان گیاهچه های ازمک Lepidium draba (L.) در پاسخ به جاسمونات (چکیده)
48 - تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سنتز کربنات استرانسیم با کمک فرایند خاکستر سیاه (چکیده)
49 - Boiling process ability in drinking water arsenic removing (چکیده)
50 - A Performance Counter-based Control Flow Checking Technique for Multi-core Processors (چکیده)
51 - Safety Verification of Rate-Monotonic Least-Splitting Real-Time Scheduler on Multiprocessor System (چکیده)
52 - بررسی لای ههای زغالی درون ماسه سنگ های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی (چکیده)
53 - اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
54 - A New Algorithm for Multimodal Medical Image Fusion Based on the Surfacelet Transform (چکیده)
55 - پهنه بندی خطر فروچاله در خاک های شمال شرق کلاله، استان گلستان با استفاده از روش آماری دومتغیره (روش ارزش اطلاعاتی) و GIS (چکیده)
56 - ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهای لسی در شمال شرق کلاله، استان گلستان (چکیده)
57 - پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغیره (مطالعه موردی، حوضه آبخیز زیارت) (چکیده)
58 - ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS (چکیده)
59 - بررسی تأثیر پرهیز از مصرف بر روی توجه پایدار، حافظهٔ آینده نگر و بازداری پاسخ در سوءمصرف کنندگان مزمن سابق مت آمفتامین (چکیده)
60 - اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر، و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیز (چکیده)
61 - تحلیل مدل ‏های چند سطحی بیزی و کاربرد آن در صنعت (چکیده)
62 - مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (چکیده)
63 - خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا (چکیده)
64 - خوشه‌بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه بهبودیافته برمبنای معیارهای آنتروپی و مجذور مربعات خطا (چکیده)
65 - اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
66 - الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات در طراحی تزویج گر جهتی پلاسمونیک (چکیده)
67 - استخراج رنگدانه کلورفیل a از ریزجلبک کلرلا کشت شده در فاضلاب شهری مشهد (چکیده)
68 - خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی (چکیده)
69 - راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از طراحی نورگیرهای طبیعی (چکیده)
70 - مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد (چکیده)
71 - مطالعه خاستگاه سنگهای رسوبی سیلیسی آواریاز طریق ژئوشیمی لسپینل کروم دار آواری: مطالعه موردی از گروه نخلک (تریاس)و ارتباط آن با پالئوتتیس (چکیده)
72 - بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی) (چکیده)
73 - بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در استانهای ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی (چکیده)
74 - THE OPTIMIZED CONCENTRATION AND PURITY OF SPIRULINA PLATENSIS C-PHYCOCYANIN: A COMPARATIVE STUDY ON MICROWAVE-ASSISTED AND ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTION METHODS (چکیده)
75 - مروری براثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
76 - Assignment Look-ahead HEFT for Scheduling Workflows of Communicating Tasks (چکیده)
77 - A Clustering Approach to Schedule Workflows to Run on the Cloud (چکیده)
78 - اثر بزهکاری و جنس بر سبکهای فرزندپروری، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیت نوجوانان (چکیده)
79 - اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
80 - ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
81 - بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDI (چکیده)
82 - ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪاوم و وﺳﻌﺖ آن در ، ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺷﺪت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ اﻳﺮان (چکیده)
83 - Peak shifted properties of the low background NaI(Tl) detectors: An experimental study of response function behavior in different temperature and acquisition time (چکیده)
84 - درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد (چکیده)
85 - بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل) (چکیده)
86 - Smartphone as the Sensing Device for Colorimetric Quantification of Azide Based on of Modified Gold Nanoparticles Aggregation (چکیده)
87 - بررسی اثر سویه های اگروباکتریوم رایزوژنز و اکسین ها بر ریشه زایی قلمه های سرخدار (.Taxus baccata L) (چکیده)
88 - مدل‌سازی و حل مسئله موازنه هزینه – زمان در شرایط قطعیت (‌مطالعه موردی‌) (چکیده)
89 - بررسی مدل‌های موازنه ( هزینه - زمان - کیفیت ) در مدیریت پروژه‌ها (چکیده)
90 - تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن (چکیده)
91 - Seed Harvesting Time Affects Seedling Emergence, Vigour and Growth: Case Study of Rumex turcomanicus Czerep. (Polygonaceae) (چکیده)
92 - ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
93 - A Budget Constrained Scheduling Algorithm for Hybrid Cloud Computing Systems Under Data Privacy (چکیده)
94 - Investigation of Cultural Eco-Technology in Iranian Traditional Architecture: The Way of Achieving A Comprehensive View Point Regarding Contemporary Architecture of Iran (چکیده)
95 - بررسی و سنجش معیارهای طراحی فضاهای مکث شهری (نمونه موردی: میدان شهدای مشهد) (چکیده)
96 - کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی (چکیده)
97 - پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( (چکیده)
98 - مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras (چکیده)
99 - اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
100 - برآورد عرض متوسط شکست سدهای خاکی در دو حالت پدیده ایجاد لوله و روگذری با الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
101 - الگوهای جدید چند متغیره برای برآورد دبی اوج ناشی ازشکست سدهای خاکی (چکیده)
102 - ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی (چکیده)
103 - انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقال ماهی کور ایرانی (Iranocypris typhlops)، (چکیده)
104 - بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) (چکیده)
105 - Workflow Scheduling on the Hybrid Cloud to Maintain Data Privacy under Deadline Constraint (چکیده)
106 - Network Security Risk Mitigation using Bayesian Decision Networks (چکیده)
107 - تحلیل سود- هزینه‌ی ریسک امنیتی با استفاده از شبکه‌های تصمیم بیزی (چکیده)
108 - طراحی بهینهی مدارهای اتاماتای سلولی کوانتومی بر مبنای تعداد سلولهای کوانتومی بهکمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
109 - A Clustering Approach to Scientific Workflow Scheduling on the Cloud with Deadline and Cost Constraints (چکیده)
110 - Scheduling in Hybrid Cloud to Maintain Data Privacy (چکیده)
111 - A Novel Deadline-Constrained Scheduling to Preserve Data Privacy in Hybrid Cloud (چکیده)
112 - الگوریتم زمانبندی در محاسبات ابری ترکیبی برپایه افزایش محرمانگی داده ها (چکیده)
113 - طراحی و ساخت پروتزی متحرک برای درمان بیماری آپنه خواب با استفاده از مواد هوشمند IPMC (چکیده)
114 - تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) (چکیده)
115 - Improved general solution for the dynamic modeling of Gough–Stewart platform based on principle of virtual work (چکیده)
116 - عیب‌یابی روبات موازی 3-پی‌اِس‌پی با استفاده از روش آنالیز مولفه‌های اصلی (چکیده)
117 - Study on Jacobian, singularity and kinematics sensitivity of the FUM 3-PSP parallel manipulator (چکیده)
118 - گونه‌شناسی‌ و‌ کارکرد‌شناسی‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ دختران‌ مشهد‌ ‌در‌ عصر‌ رضا‌شاه (چکیده)
119 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گراز وحشی پارک ملی گلستان براساس ژن میتوکندریایی ناحیه کنترل (چکیده)
120 - بررسی مدیریت جمعیت های گراز وحشی (Sus scorfa) شمال ایران (چکیده)
121 - رابطه توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی) (چکیده)
122 - رابطة بین انگیزة پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
123 - برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره (چکیده)
124 - Application of esterase inhibitors: A possible new approach to protect unsaturated fatty acids from ruminal biohydrogenation (چکیده)
125 - ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی (چکیده)
126 - اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد (چکیده)
127 - زیر گونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد (چکیده)
128 - حافظه آشکار و پنهان بیماران بهبود یافته از افسردگی با دارو درمانی و مقایسه آن ها با افراد عادی (چکیده)
129 - Osteoarthritis and systemic infection caused by Candida Albicans in a common Mynah (Acridotheres tristis) (چکیده)
130 - شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعة صنعت برق کشور مطالعة موردی: حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
131 - Analysis and evaluation of antibacterial effects of new herbal formulas,AP-001 and AP-002, against Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
132 - تأثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجه (چکیده)
133 - آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا (چکیده)
134 - تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان مواد (چکیده)
135 - تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس (چکیده)
136 - ON THE MULTIPLE EXTERIOR DEGREE OF FINITE GROUPS (چکیده)
137 - اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان) (چکیده)
138 - اثر تفکیک دسته بندی هدف دار و تصادفی در میزان صحت برآورد رسوبدهی معلق توسط شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه کارون) (چکیده)
139 - مقایسه منحنی سنجه ی رسوب با شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار معلق رودخانه کارون (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری بهشت آباد) (چکیده)
140 - اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری (چکیده)
141 - تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر متابولیت های خونی گوسالههای شیرخوار (چکیده)
142 - تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر عملکرد گوسالههای شیرخوار (چکیده)
143 - نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک (چکیده)
144 - برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس (چکیده)
145 - پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی (چکیده)
146 - الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
147 - طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده (چکیده)
148 - تشخیص هوشمند آپنه خواب و نوع آن مبتنی بر ویژگی سیگنال تنفسی قفسه سینه و اشباع اکسیژن خون (چکیده)
149 - آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران) (چکیده)
150 - مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی (نمونه موردی: مناطق 5 و 11 شهرداری مشهد) (چکیده)
151 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer in Pregnancy: A Simulative Dosimetry Estimation Study (چکیده)
152 - Overrun-freeness verification of Rate-Monotonic Least-Splitting Real-Time Scheduler on Multicores (چکیده)
153 - ارتباط فقر حاصل از بیکاری و طلاق (چکیده)
154 - In vitro cytokine responses of peripheral blood mononuclear cells from Asthmatic human to excretory–secretory products of Marshallagia marshalli (چکیده)
155 - عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
156 - ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله (چکیده)
157 - مدلسازی و بهینه سازی مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
158 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات( (چکیده)
159 - ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین (چکیده)
160 - الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران (چکیده)
161 - تحلیل شاخص خشکسالی SPI برای بارش دراز مدت مشهد با زنجیره مارکف (چکیده)
162 - اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان (چکیده)
163 - بررسی رخساره های الکتریکی مخزنی در قالب واحد های جریانی هیدرولیکی در میدان ویچررنج مربوط به حوضه پرت واقع در استرالیای غربی (چکیده)
164 - مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
165 - مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر (چکیده)
166 - مکانیزم رمبش لس های گلستان (چکیده)
167 - برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
168 - Modularization of Graph-Structured Ontology with Semantic Similarity (چکیده)
169 - بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیش‎زمینه پایینِ NaI(Tl)و تعیین شرایط کار بهینه در حالتهای مختلف اندازه‎گیری (چکیده)
170 - بررسی اختلافات طیف محاسباتی و تجربی ایزوتوپهای Cs137 و Co60 و مقایسه نتایج محاسباتی کدهای GEANT4 و MCNP (چکیده)
171 - کالیبراسیون دستگاه BCA جهت تعیین دقیق میزان عناصر درون نمونه با توجه به شار گامای آشکارسازی شده (چکیده)
172 - مقایسه پارامترهای پیرولیز راک-اول و بایومارکرها: مطالعه موردی سنگ منشاء هورن والی سیلتستون مرکز استرالیا (چکیده)
173 - رخداد استئومیلیت کانونی بالارو در گوسفند (چکیده)
174 - بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی (چکیده)
175 - مطالعه توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند عشین (لادینین پسین) در شمال خاوری نایین، ایران مرکزی (چکیده)
176 - بررسی عددی و مقایسه نتایج حاصل از دو سوخت هیدروژن و گاز طبیعی در کوره با جریان چرخشی (چکیده)
177 - Efficient semi-partitioning and rate-monotonic scheduling hard real-time tasks on multi-core systems (چکیده)
178 - Scheduling Hard Real-time Tasks on Multi-core using Intelligent Rate-monotonic (چکیده)
179 - Graph-based Partitioning of Ontology with Semantic Similarity (چکیده)
180 - بررسی مشخصه های ماسه های گازی سفت (Tight Gas Sands)، با مثالی از میدان ویچررنج در حوضه پرت واقع در استرالیای غربی (چکیده)
181 - بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی (چکیده)
182 - تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز (چکیده)
183 - اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی (چکیده)
184 - ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (چکیده)
185 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
186 - مقایسه برخی ویژگیهای فیزیوشیمیایی بذر چهار رقم تجاری ریحان تحت سطوح مختلف تنش شوری (چکیده)
187 - بررسی خاصیت آللوپاتی عصاره های آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی حاصل از گل، برگ و ساقه گیاه برازمبل بر جوانه زنی بذر کاهو و تربچه (چکیده)
188 - نوع شخصیت و میزان پیروی از رژیم های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتی (چکیده)
189 - اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری (چکیده)
190 - تأثیر تغذیه داخل تخم مرغی نانو مولتی ویتامین بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
191 - تأثیر استفاده از پری بیوتیک بیوماس بر خصوصیات پوسته تخم مرغ مرغهای مادر گوشتی (چکیده)
192 - بررسی تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش قراردادهای روان‌شناختی (چکیده)
193 - اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری (چکیده)
194 - نقش باورهای کارکنان در زمینه امنیت روانی و سودمندی واحدها بر عملکرد تیم های انتظامی (شهرستان همدان) (چکیده)
195 - حل معادلات غیرخطی حاکم بر ارتعاشات Rattling در دو چرخ دندة درگیر، با در نظر گرفتن ترم میرایی معادلات، به کمک روشهای بسط چند مقیاسی و معدل گیری (چکیده)
196 - Measuring the properties of the microstructure loess in Golestan Province (چکیده)
197 - مروری بر خواص دارویی و مواد فیتوشیمیایی انار از دیرباز تا به امروز (چکیده)
198 - برآورد دز ناشی از چشمه های باریکه نوترونی و مقایسه با هندسه های تابش متداول (چکیده)
199 - تأثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
200 - بررسی مدل عوامل اثر گذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد (چکیده)
201 - امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان (چکیده)
202 - The survey of dynamic compaction on microstructure of loess of Golestan province-Iran (چکیده)
203 - رابطه فضاهای بی‌دفاع و جرم درمشهد (چکیده)
204 - ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
205 - ارزیابی رفتار لرزه‏ای ساختمان های قاب خمشی فلزی و ایزوله شده با جداگر لاستیکی- سربی، به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (چکیده)
206 - تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی باکاربرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
207 - آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت (چکیده)
208 - بررسی ساختار بازار و تحلیل بازارهای هدف زردآلوی ایران (چکیده)
209 - Engineering Geology Criteria for Evaluation and Classification of Loess in Golestan Province (چکیده)
210 - در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن ORYZA ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج 2000 (واسنجی و اعتباریابی) (چکیده)
211 - تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
212 - ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی (چکیده)
213 - آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاور هم و نقش این نیروها در تشکیل مفصل پلاستیک در اعضای سازه در هنگام زلزله (چکیده)
214 - مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی توسط دو فرورونده با دو زاویه متفاوت (چکیده)
215 - بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایران (چکیده)
216 - الگوریتم خوشه بندی براساس انرژی و فاصله برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
217 - مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان (چکیده)
218 - بررسی نقش دولت در توسعه کارآفرینی (چکیده)
219 - A comparative study of the preliminary examining methods for liquefaction potential and geological condition of constal soils in the southeastern Caspian sea (چکیده)
220 - اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
221 - ارائه‌ی چارچوب تشخیص خودکار سطح امنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب (چکیده)
222 - OPTIMIZATION OF A HIGH PRESSURE SWIRL INJECTOR BY USING VOLUME-OF-FLUID (VOF) METHOD (چکیده)
223 - کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
224 - اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن (چکیده)
225 - استفاده از آشکارساز He-3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک (چکیده)
226 - Survival of Microencapsulated Potential Probiotic Bacteria in Simulated Gastric Juice (چکیده)
227 - بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
228 - High pressure swirl injectors, Air-Cavity, Volume-of-Fluid, Discharge coefficient, Cone angle (چکیده)
229 - بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
230 - بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
231 - MODELING OF NON-NEWTONIAN FLUID FLOW WITHIN SIMPLEX ATOMIZERS (چکیده)
232 - جذب اورانیوم از محیط های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت (چکیده)
233 - A computational study of unsteady flow around circular cylinder (چکیده)
234 - بررسی علل تغییرات سختی و ریزساختار در سطح مقطع توپی چرخ خودرو ازجنسفولاد میکروآلیاژ (چکیده)
235 - رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
236 - Genetic Algorithm based Logic Optimization for Multi-Output Majority Gate-based Nanoelectronic Circuits (چکیده)
237 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری (چکیده)
238 - فواصل اطمینان آماری با داده های فازی (چکیده)
239 - شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
240 - An Energy Efficient Data Dissemination Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
241 - مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه های موردی (چکیده)
242 - الگوریتم مکان یابی بدون نیاز به لنگرگاه مبتنی بر کیفیت در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
243 - A fair routing protocol using generic utility based approach in Wireless Sensor Networks (چکیده)
244 - Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
245 - روش کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کبالت (چکیده)
246 - بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز (چکیده)
247 - در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 (چکیده)
248 - Extraction and Determination of an Antidepressant Drug, Fluoxetine in Waste waters by a New Microextraction Technique; Sol-gel in Hollow Fiber Combined with UV-Vis Spectrophotometry (چکیده)
249 - The influence of multi stage alginate coating on survivability of potential (چکیده)
250 - ارزیابی پارامترهای مخزنی سازند بورگان در یکی از میدان های نفتی جنوب باختر ایران (چکیده)
251 - The soil moisture and its effect on the detection of buried hydrogenous material by neutron backscattering technique (چکیده)
252 - بررسی عوامل موثر در آلودگی آب سد مخزنی شوریجه (چکیده)
253 - Computing the non-abelian tensor square of general linear groups (چکیده)
254 - Investigation of the effect of whey protein concentration on the properties of soft frozen yogurt (چکیده)
255 - SULFURIC ACID MEDIATED HETEROCYCLIZATION OF ORTHO- CYANOMETHYLNITROARENES TO BENZO[C]ISOXAZOLES AND FUSED BENZO[C]ISOXAZOLES (چکیده)
256 - Synthesis of some novel tetraimidazolium salts derived from diphenyl- and dimethylglycolurils (چکیده)
257 - اثر میکروانکپسولاسیون الژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
258 - اثر میکروانکپسولاسیون الزینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
259 - Improved Broiler Chick Performance by Dietary Supplementation of Organic Zinc Sources (چکیده)
260 - Effect of Feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on broiler performance and serum electrolytes (چکیده)
261 - بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان (چکیده)
262 - برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهی (چکیده)
263 - The Influence of Dietary Zinc-Methionine Substitution for Zinc Sulfate on Broiler Chick Performance (چکیده)