بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azadeh Malekzadeh Shafaroudi


موارد یافت شده: 400

1 - Fe-Cu mineralization of Tangal-e-Sefid; A magnetite rich massive sulfide deposit from Kuh-e-Sarhangi district, Central Iran (چکیده)
2 - Geology, mineralization, geochemistry and fluid inclusion studies in Kimia copper mineralization, northwest of Bardeskan, Razavi Khorasan Province (چکیده)
3 - کانی سازی سرب- روی در منطقه اکتشافی کلاته پیاله، پهنه کپه داغ: بررسی‌های کانی سازی، زمین شیمی گالن و میان‌ بارهای سیال (چکیده)
4 - بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، زمین‌شیمی کانسنگ سولفیدی و کانی گالن در کانسار سرب و روی چاه‌نار، نوب باختر شهرستان بافت (پهنه سنند- سیران) (چکیده)
5 - ملاحظاتی در مورد جایگاه ذخایر روی و سرب ایرانکوه در کلاس جهانی (چکیده)
6 - تفسیر داده های IP/RS مرتبط با رخداد کانه زایی مس در شمال منطقه اکتشافی سماخون، استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی جفت رود، جنوب غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی (چکیده)
8 - پتانسیل سنجی کانی سازی مس با استفاده از داده های سنجنده ASTER در محدوده جفت رود، جنوب غرب بیرجند (چکیده)
9 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی صنوبر، شمال غرب تربت حیدریه (چکیده)
10 - کانسارهای سرب و روی ناحیه مزار- روتشون، استان کرمان: زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی (چکیده)
11 - کانی شناسی، ژئوشیمی، ساخت، بافت و نحوه تشکیل رخداد مس رسوبی آرک (Redbed)، شمال غرب بیرجند، خراسان جنوبی (چکیده)
12 - The Bahariyeh iron oxide copper–gold deposit, Khaf-Khashmar-Bardaskan magmatic belt, NE Iran: Constraints from geochemical, fluid inclusions, and O-S isotope studies (چکیده)
13 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در رخداد معدنی مس کیمیا، شمال‌غرب بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
14 - بررسی خصوصیات کانی شناسی، بافتی و ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی مس امیر آباد، شمال غرب نیشابور (چکیده)
15 - Zangalou Manto‐type deposit in the Sabzevar zone, northeast Iran: Evidence of mineralogy, geochemistry, U–Pb dating, fluid inclusion, and stable isotopes (چکیده)
16 - زمین شناسی، کانه زایی و ژئوشیمی ماده معدنی و توده های نفوذی محدوده شمال بهاریه، شرق کاشمر، شمال شرق ایران (چکیده)
17 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی کانسار منگنز گرمابی بیجورد، شمال بردسکن (چکیده)
18 - دگرسانی و تغییرات بافتی کانه مگنتیت در منطقه کانی‌سازی نرم، شمال طبس (چکیده)
19 - زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی منطقه اکتشافی سریش استان خراسان رضوی (چکیده)
20 - زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و زمین شیمی منطقه اکتشافی مس سریش، استان خراسان رضوی (چکیده)
21 - مطالعات ویژگی های زمین شناسی و دگرسانی زیرسطحی در محدوده اکتشافی مس-طلای پورفیری زردکوه، جنوب شرق ایرانشهر (چکیده)
22 - مطالعات زمین شناسی، سنگ نگاری و پترولوژی واحدهای نفوذی در محدوده شمال بهاریه، شمال شرق کاشمر، استان خراسان رضوی (چکیده)
23 - زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی معدن خاک صنعتی درپژوهان، شمال غرب گناباد (چکیده)
24 - کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار باریت ساق، جنوب شرقی تربت حیدریه (چکیده)
25 - بررسی زمین شناسی، رخداد کانه زایی و داده های ژئو شیمی در شمال منطقه اکتشافی سماخون، استان خراسان رضوی (چکیده)
26 - The gabbro-diorite magmatism from the Narm area, western Kuh-e-Sarhangi (Central Iran): Evolution from Eocene magmatic flare up to Miocene asthenosphere upwelling (چکیده)
27 - شواهد کانی سازی مس-طلا پورفیری در محدوده اکتشافی زرد کوه، جنوب شرق ایرانشهر (چکیده)
28 - کانی سازی، ژئوشیمی و میکروترمومتری میانبارهای سیال در منطقه اکتشافی سیاجک، جنوب زاهدان، ایران (چکیده)
29 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی شناسی، بافت و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی طلای قوچی، شرق بجستان، بلوک لوت (چکیده)
30 - Textures and chemical compositions of the Narm iron oxide-apatite deposit in Kuh-e-Sarhangi District (Central Iran): Insights into the magmatic-hydrothermal mineralization (چکیده)
31 - بررسی کانی سازی و ژئوشیمی ذخیره کبوترکوه و مقایسه آن با ذخیره رخ سفید گناباد، استان خراسان رضوی (چکیده)
32 - کانی‌شناسی، ساخت و بافت و محیط تشکیل رخداد معدنی مس آرک، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی (چکیده)
33 - کمربند ماگمایی ساوه- نایین- یرفت ایگزین کمربند ماگمایی ارومیه- دختر: بررسی ارتباط ژنتیکی کانسارهای مس پورفیری با گرانیتوئیدهای آداکیتی و غیرآداکیتی (چکیده)
34 - مطالعات زمین شناسی و پتروگرافی زیرسطحی در محدوده مس-طلای پورفیری هَمِچ، بلوک لوت (خراسان جنوبی - بیرجند) (چکیده)
35 - مطالعات زمین شناسی و دگرسانی زیرسطحی در محدوده مس-طلای پورفیری همچ، بلوک لوت (خراسان جنوبی - بیرجند) (چکیده)
36 - کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار کائولن چنار، شرق کاشمر (چکیده)
37 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی چنار، شرق کاشمر (چکیده)
38 - مورفولوژی و ریز دماسنجی سیالات درگیر بر روی رگه-رگچه های کانی سازی شده در محدوده اکتشافی سیاجک (جنوب زاهدان) (چکیده)
39 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی سیا جک، جنوب شرق زاهدان (چکیده)
40 - زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های IP/RS در محدوده اکتشافی مس و طلای زردکوه، جنوب شرق ایرانشهر (چکیده)
41 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی مس و طلا زردکوه، جنوب شرق ایرانشهر (چکیده)
42 - پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ میزبان ماسه سنگی در منطقه اکتشافی مس امیرآباد، شمال غرب نیشابور (چکیده)
43 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی مس امیرآباد، شمال-غرب نیشابور (چکیده)
44 - زمین شناسی، کانی سازی و پردازش داده های آستر در منطقه اکتشافی طلای ده سلم، بلوک لوت (چکیده)
45 - زمین‌شناسی، ژئوشیمی و کانی‌سازی در رخداد معدنی مس آرک، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی (چکیده)
46 - پردازش سنجنده استر و انطباق آن با داده های زمینی در منطقه اکتشافی ابوالخازن، شمال غربی فردوس (چکیده)
47 - Comparison of petrological and geochemical characteristics of three different types of Eocene copper-gold mineralization in eastern Iran (چکیده)
48 - Integration of geological and geophysical studies in order to mineral exploration at the Zaveh mineralization area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
49 - کانی شناسی، ساخت و بافت و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس ـ طلا فدیهه، شمال غربی تربت حیدریه (چکیده)
50 - محدوده اکتشافی طلا- منگنز اپی‌ترمال بیجورد، شمال بردسکن، خراسان رضوی: شواهدی از زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی (چکیده)
51 - بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی در سازه هیدرولیکی قنات: روستاهای جلمبادان و رامشین، شمال سبزوار (چکیده)
52 - مورفولوژی سیالات درگیر و میکروترمومتری رگچه های گرمابی در زون‌های کانی‌سازی محدوده مس- طلا پورفیری شاه سلطان علی (جنوب غرب بیرجند) (چکیده)
53 - زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس ـ طلا فدیهه، شمال غربی تربت حیدریه (چکیده)
54 - مطالعات کانی شناختی و ساخت و بافت در رخداد معدنی فدیهه، شمال غربی تربت حیدریه، خراسان رضوی (چکیده)
55 - بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ETM+ درکانسار‌های طلای اپی‌ترمال شمال بردسکن (چکیده)
56 - سنگ نگاری، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ های آتشفشانی شمال غربی بردسکن: مطالعه موردی معدن زنگالو (چکیده)
57 - تاثیر متقابل سنگ میزبان کربناته و سیال کانه‌دار بر یکدیگر در فرایند کانی‌سازی کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان (چکیده)
58 - بررسی خصوصیات کانی شناسی، بافتی و ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی سرب-روی کلاته پیاله، شمال شرق اسفراین (چکیده)
59 - Evidence of iron oxide-copper–gold mineralization in the Torud-Chahshirin Magmatic Belt, northern Iran: Insight from the Robaie area (چکیده)
60 - زمینشناسی، دگرسانی، کانیسازی، زمین شیمی، بررسی سیالات درگیر، پتروژنز و سن سنجی دای کهای دیوریتی محدوده مس رباعی (جنوب دامغان ) (چکیده)
61 - ارزیابی آلودگی خاک های منطقه افیولیتی سبزوار (چکیده)
62 - Geochemistry, petrogenesis, zircon U Pb geochronology and Sr Nd isotopic composition of Kuh-e-Shah volcanic rocks: Implications for an active continental margin along with eastern Iran during the Paleogene (چکیده)
63 - زمین شناسی و دگرسانی و پتروژنز مس پورفیری در معدن مس پرداد (کاهک – شرق عباس آباد) (چکیده)
64 - زمین شناسی و پتروگرافی و کانه زایی مس پورفیری در معدن مس پرداد (کاهک – شرق عباس آباد) (چکیده)
65 - شناسایی، تفکیک و آشکارسازی زون های دگرسانی هیدروترمال معدن مس- کائولن بهاریه، شرق کاشمر با استفاده از تصاویر سنجنده استر (چکیده)
66 - کانی شناسی و مطالعه سیالات درگیر در مس نوع مانتو کیمیا، شمال‌غرب بردسکن؛ استان خراسان‌رضوی (چکیده)
67 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده معدنی مس کیمیا، شمال غرب بردسکن (چکیده)
68 - کانی شناسی، بافت و شیمی گالن در منطقه اکتشافی کلاته پیاله، شمال شرق اسفراین (چکیده)
69 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی کلاته پیاله، شمال شرق اسفراین (چکیده)
70 - کانی شناسی و مطالعات ژئوشیمیایی زیر سطحی در رخداد معدنی پلی متال قوچی، استان خراسان رضوی (چکیده)
71 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی قوچی، شرق بجستان (چکیده)
72 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی طلای اپی‌ترمال بیجورد، شمال بردسکن (چکیده)
73 - استفاده از پردازش داده‌های سنجنده استر به روش نسبت‌گیری باندی و نقشه‌برداری زاویه ‌طیفی در اکتشاف کانسارهای طلای شمال بردسکن (چکیده)
74 - زمین شناسی و کانی سازی در محدوده اکتشافی نوق، جنوب شرق تربت حیدریه (چکیده)
75 - دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار سرب و روی‌دار چاه‌نقره، شمال‌غرب بیرجند، بلوک لوت (چکیده)
76 - بررسی کانی سازی مس±طلا نوع رگه ای رخداد معدنی سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه)، براساس خصوصیات کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر (چکیده)
77 - ویژگی‌های کانه‌زایی مگنتیت معدن آهن نرم با نگرشی بر سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های گابرویی-دیوریتی مجاور آن (شمال طبس، استان خراسان جنوبی) (چکیده)
78 - سنگ نگاری، زمین شیمی، جایگاه زمین ساختی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه رباعی (جنوب دامغان) (چکیده)
79 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
80 - شواهد باریت هیدروترمال در منطقه مشکان، شمال شرق سبزوار: کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر (چکیده)
81 - کانه زایی رگه ای آنتیموان-آرسنیک منطقه کوه شورو، جنوب فردوس: شواهدی از دگرسانی، کانه نگاری، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر (چکیده)
82 - رهیافت دانش‌ محور در اکتشاف ذخایر روی و سرب با سنگ میزبان کربناته، مطالعه موردی: قلمرو معدنی شمال ایرانکوه، اصفهان، ایران (چکیده)
83 - Middle Eocene magmatism in the Khur region (Lut Block, Eastern Iran): implications for petrogenesis and tectonic setting (چکیده)
84 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
85 - مطالعات پاراژنزی و سیالات درگیر در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
86 - مطالعات زمین شناسی،کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی باریت مشکان: شمال شرق سبزوار (چکیده)
87 - مطالعات کانی شناختی و سیالات درگیر در منطقه اکتشافی باریت مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
88 - پتروگرافی و ژئوشیمی توده گرانیتی کافردوغ (جنوب شرق تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
89 - کانی سازی و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس± طلای سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
90 - مطالعه کانی شناسی و سیالات درگیر در محدوده اکتشافی سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه، شمال شرق ایران) (چکیده)
91 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین‌شیمی منطقه آهن- مس تنگل سفید (جنوب باختر بردسکن، خراسان جنوبی) (چکیده)
92 - کانی‌سازی و مطالعه سیالات درگیر در رخداد کانه‌زایی آهن-مس تنگل سفید، جنوب باختر بردسکن (چکیده)
93 - بررسی منابع آب منطقه افیولیتی شمال سبزوار جهت مصارف کشاورزی با اشاره بر عناصرCr و Ni (چکیده)
94 - شاخص کیفی آب زیرزمینی (GQI) در محیط GIS، منطقه افیولیتی افچنگ، شمال سبزوار (چکیده)
95 - بررسی خصوصیات سیال کانسارساز در معدن مس بهاریه، شرق کاشمر (چکیده)
96 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی شناسی و زمین شیمی در رخداد کانه زایی مس± طلای چشمه زاغ، استان خراسان رضوی: شواهدی از کانی سازی احتمالی نوع سولفید توده ای آتشفشان زاد (چکیده)
97 - رخداد کانه زایی طلای اپی ترمال سولفیداسیون متوسط دامن قر، شمال بردسکن: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی (چکیده)
98 - شواهد کانیسازی مس پورفیری در منطقه چشمه خوری، شمالغرب بیرجند: زمینشناسی، دگرسانی، کانیسازی، ژئوشیمی، سیالات درگیر و ایزوتوپ پایدار (چکیده)
99 - Irankuh lead-zinc mining district, southern Isfahan, Iran: Evidences of geology, fluid inclusion and isotope geochemistry (چکیده)
100 - Geochemistry of metamorphic rocks and mineralization in the Golgohar iron ore deposit (No. 1), Sirjan, SE Iran: Implications for paleotectonic setting and ore genesis (چکیده)
101 - بررسی مس رگه ای شورک و زون گوسان همراه (شمال غرب بیرجند) بر اساس دگرسانی، کانی سازی، زمین شیمی و سیالات درگیر (چکیده)
102 - کانسار مس رگه‌ای رشیدی، شمال‌خور، شرق ایران: مطالعات دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمیایی، میان‌بارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (چکیده)
103 - زمین شناسی و مطالعات مغناطیس سنجی در اکتشاف رخداد آهن چاه کلیدانک -جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی- (چکیده)
104 - رخداد کانه زایی آهن و زمین شیمی چاه کلیدانک -جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی- (چکیده)
105 - ریزدماسنجی میانبارهای سیال بر روی رگچه های استوک ورک کوارتز در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی -جنوب غرب بیرجند- (چکیده)
106 - تعیین منشا سیال بوسیله ایزوتوپ پایدار کربن بر روی رگچه های کربناته کانه دار در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی -جنوب غرب بیرجند- (چکیده)
107 - Geochemistry, Sr-Nd isotopes and zircon U-Pb geochronology of intrusive rocks: Constraint on the genesis of the Cheshmeh Khuri Cu mineralization and its link with granitoids in the Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
108 - معدن باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی: کانی شناسی، ژئوشیمی عناصر نادرخاکی و مطالعه سیالات درگیر (چکیده)
109 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین‌شیمی در رخداد آهن پده بید، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی (چکیده)
110 - Geochronological and geochemical characteristics of the Dehzaman intrusive and volcanic rocks -NE Iran-: Implication for a Cadomian magmatism (چکیده)
111 - U-Pb zircon geochronology, geochemistry, and petrogenesis of the Hamech intrusions in the Kuh-e-Shah volcano-plutonic complex, Eastern Iran (چکیده)
112 - نظریه جدید در خصوص زمان و گرادیان حرارتی پوسته اقیانوسی فرورانده شده با تاکید بر سنگ میزبان دولومیت و شیل در تشکیل کانسارهای سرب و روی کمربند ایرانکوه- آهنگران (چکیده)
113 - دگرسانی، کانی سازی، زمین‌شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال‌غرب نیشابور (چکیده)
114 - مطالعه پاراژنزی و سیالات درگیر کانسار باریت تلخابوند، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
115 - زمین¬شناسی، کانی¬شناسی و ژئوشیمی کانسار باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی (چکیده)
116 - سنگ شناسی و ژئوشیمی دایک های گرانیتوئیدی و مافیکی در منطقه شکسته-دیوار، شمال غرب بیرجند (چکیده)
117 - ویژگی‌های کانی‌شناسی معدن آهن نرم؛ استان خراسان جنوبی (چکیده)
118 - زمین شناسی،کانی سازی و زمین شیمی آهن چاه کلیدانک (جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی) (چکیده)
119 - زمین شناسی،سنگ نگاری و کانی شناسی زون های دگرسانی در معدن کائولن بهاریه، شرق کاشمر، شمال شرق ایران (چکیده)
120 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی کانسار مس رباعی، جنوب دامغان (چکیده)
121 - ملاحظاتی درباره اکتشاف ذخایر روی و سرب با سنگ میزبان کربناته در ایرانکوه با معرفی معدن زون 5 رومرمر (چکیده)
122 - مطالعات زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های RS در منطقه اکتشافی النگ، شرق فریمان (چکیده)
123 - مطالعات زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوشیمی منطقه اکتشافی النگ، شرق فریمان (چکیده)
124 - زمین شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی رگه های مگنتیت ± اسپکیولاریت بخش شرقی کانسار ده زمان، جنوب غرب بردسکن، خراسان رضوی (چکیده)
125 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده معدن مس زنگالو (چکیده)
126 - بررسی داده های زمین شیمی در منطقه اکتشافی زاوه، استان خراسان رضوی (چکیده)
127 - U–Pb geochronology, Sr–Nd isotopic compositions, geochemistry and petrogenesis of Shah Soltan Ali granitoids, Birjand, Eastern Iran (چکیده)
128 - سنگ شناسی، ژئوشیمی، سن سنجی زیرکان و ایزوتوپ های Sr-Nd سنگ های دگرگونی و آذرین در محدوده کبودان، شمال بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
129 - Integration of SPOT-5 and ASTER satellite data for structural tracing and hydrothermal alteration mineral mapping: implications for Cu–Au prospecting (چکیده)
130 - Origin of the Kaviro lead deposit in the Neyganan area, Lut Block, Eastern Iran: Constraints from geology, fluid inclusions, and isotope geochemistry (چکیده)
131 - زمین شناسی، پتروگرافی، دگرسانی، کانی سازی و پتروژنز توده های نفوذی در محدوده اکتشافی هَمِچ، جنوب‌غرب بیرجند (چکیده)
132 - زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی در کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان (چکیده)
133 - کانی‌شناسی، بررسی ماهیت ماگمایی، و موقعیت تکتونیکی تشکیل پروتولیت آمفیبولیت‌های معدن سنگ آهن گل‌گهر (شماره 1)، سیرجان، کرمان (چکیده)
134 - Geochemistry, U-Pb geochronology and Sr-Nd isotopes of the Neogene igneous rocks, at the Iju porphyry copper deposit, NW Shahr-e-Babak, Iran (چکیده)
135 - ‌شیمی و دماسنجی کلریت در زون‌های کانی‌سازی و سنگ‌های دگرگونی معدن سنگ آهن گل‌گهر (شماره 1)، سیرجان، کرمان (چکیده)
136 - Age and origin of subvolcanic rocks from NE Iran: Link between magmatic “flare-up” and mineralization (چکیده)
137 - مطالعات کانه زایی، سیالات درگیر، ژئوشیمی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی IP/RS منطقه فریزی، شمال شرقی ایران (چکیده)
138 - کانی‌شناسی و تغییرات زمین‌شیمیایی سنگ میزبان آلتره شده در ناحیه معدنی سرب و روی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
139 - کانی شناسی، زمین شیمی و بررسی سیالات درگیر در رخداد کانه زایی مس زاوه، جنوب شرق تربت حیدریه (چکیده)
140 - کانی شناختی، شیمی کانه ها و مطالعه سیالات درگیر در کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
141 - Geochemistry, geochronology, isotope and fluid inclusion studies of the Kuh-e-Zar deposit, Khaf-Kashmar-Bardaskan magmatic belt, NE Iran: Evidence of gold-rich iron oxide–copper–gold deposit (چکیده)
142 - کانی شناختی، دگرسانی، زمین شیمی و مطالعه سیالات درگیرکانی سازی اکسیدآهن- مس منطقه نامق، شمال شرقی کاشمر (چکیده)
143 - کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در بخش شمالی کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان (محدوده فیروزه-قیچی) (چکیده)
144 - بررسی ترکیب شیمیایی کلریت در زون‌های کانی‌سازی و سنگ‌های دگرگونی معدن سنگ آهن گل‌گهر (شماره 1)، سیرجان، کرمان (چکیده)
145 - زمین¬شناسی و کانی¬شناسی رگه¬های کانه¬دارِ کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته منطقه روچون- مزار(جنوب بافت، استان کرمان) (چکیده)
146 - بررسی زمین شیمی واحدهای آتشفشانی در منطقه شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند) (چکیده)
147 - زمین¬شناسی، آلتراسیون، کانی¬سازی و ژئوشیمی منطقه نامق، شمال شرقی کاشمر (چکیده)
148 - زمین¬شناسی، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسنگ مگنتیت آپاتیت¬دار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن (چکیده)
149 - پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی غرب کوه شاه، جنوب غرب بیرجند (چکیده)
150 - اکتشافات ژئوشیمیایی ثانویه (رسوب آبراهه¬ای) و معرفی مناطق احتمالی کانه‌زاییدر منطقه هَمِچ، جنوب¬غرب بیرجند (چکیده)
151 - کانی¬سازی، آلتراسیون و مطالعه سیالات درگیر درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
152 - مطالعات کانی¬شناختی و شیمی‌ کانی‌های گالن و اسفالریت¬ درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
153 - مطالعات کانی¬شناختی و سیالات درگیر در منطقه اکتشافی زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریه، خراسان رضوی (چکیده)
154 - شواهدی از کانی سازی احتمالی مس-طلا پورفیری در محدوده نامق، شمال خاوری کاشمر: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر (چکیده)
155 - سنگ نگاری، زمین شیمی و جایگاه زمین ساختی واحدهای آتشفشانی منطقه شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند) (چکیده)
156 - Fracture mapping of lineaments and recognizing their tectonic significance using SPOT-5 satellite data: A case study from the Bajestan area, Lut Block, east of Iran (چکیده)
157 - زمین شناسی، کانی سازی، شیمی کانیها و شرایط محلول کانه دار در ناحیه معدنی سرب و وروی ایرانکوه، جنوب اصفهان (چکیده)
158 - سنگ شناسی، زمین شیمی، تعیین سن به روش U-Pb و ایزوتوپ های Sr-Nd سنگهای آذرین منطقه اکتشافی طلا- مس پورفیری تنورجه، شمال شرقی کاشمر (چکیده)
159 - زمین شناسی، کانه زائی، ژئوشیمی و پترولوژی دایک های مونزودیوریتی در رخداد کانی سازی مس حاتم آباد، شمال شرق قائن (چکیده)
160 - ژئوشیمی و خاستگاه کانسنگ مگنتیت- اسپکیولاریت آپاتیت دار کانسار آهن ده زمان، شمال شرقی زون تکتونیکی کاشمر- کرمان (چکیده)
161 - تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مغناطیس سنجی در کانسار آهن آپاتیت دار ده زمان، استان خراسان رضوی (چکیده)
162 - رخداد کانی سازی طلا ± مس منطقه جلمبادان، (شمال غربی سبزوار) زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی (چکیده)
163 - Mineralogy, Geochemistry, Fluid Inclusion and Oxygen Isotope Investigations of Epithermal Cu ± Ag Veins of the Khur Area, Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
164 - ویژگی‌های میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک (چکیده)
165 - زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی، ژئوشیمی اکتشافی و پترولوژی توده های نفوذی در محدوده اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند، استان خراسان جنوبی) (چکیده)
166 - U-Pb geochronology and petrogenesis of intrusive rocks: Constraints on the mode of genesis and timing of Cu mineralization in SWSK area, Lut Block (چکیده)
167 - سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده‌های گرانیتوئیدی شرق بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی (چکیده)
168 - زمین¬شناسی، کانی¬سازی و ژئوشیمی رگه اکسیدآهن-مس منطقه نامق، شمال شرق کاشمر (چکیده)
169 - زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های IP/RS در منطقه اکتشافی زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریه، خراسان رضوی (چکیده)
170 - مطالعات کانی¬سازی ومیکروترمومتری منطقه اکتشافی طلا پورفیری تنورجه، شمال¬شرق کاشمر (چکیده)
171 - زمین¬شناسی، کانی¬سازی و مغناطیس¬سنجی رگه¬های مگنتیت± اسپکیولاریت بخش مرکزی کانسار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن، خراسان رضوی (چکیده)
172 - کانی-شناسی و ژئوشیمی کانسنگ اسکارن آهن و توده نفوذی سینودیوریتی میزبان در منطقه اکتشافی زبرکوه (جنوب غربی بردسکن، استان خراسان جنوبی) (چکیده)
173 - Geochronological and geochemical characteristics of fractionated I-type granites associated with the skarn mineralization in the Sangan mining region, NE Iran (چکیده)
174 - تعیین مدل کانه زایی مگنتیت- اسپکیولاریت در کانسار آهن ده زمان، استان خراسان رضوی: کانی شناسی، ساخت و بافت و دگرسانی (چکیده)
175 - سنگ‌شناسی، سن‌سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی (چکیده)
176 - سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گرانیتوئیدهای کوه میش (جنوب سبزوار) (چکیده)
177 - کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار شورک، شرق ایران (چکیده)
178 - بررسی دگرسانی و کانی سازی در محدوده اکتشافی همچ (جنوب غرب بیرجند) (چکیده)
179 - دگرسانی، کانی سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند) (چکیده)
180 - مقایسه پردازش داده های ماهواره ای و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زون های دگرسانی کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان (چکیده)
181 - سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی محدوده اکتشافی فیروزه نیشابور (چکیده)
182 - معرفی انواع تیپ کانی‌سازی در بخش خاوری معدن سنگان خواف، استان خراسان رضوی (چکیده)
183 - پردازش تصاویر ETM+ به منظور شناخت دگرسانی در منطقه جنوب‌باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت (چکیده)
184 - میانبارهای سیال مرتبط با دگرسانی کوارتز-سرسیت-پیریت در منطقه جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت (چکیده)
185 - معرفی پتانسیل های اقتصادی منطقه اکتشافی نیگنان واقع در شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی (چکیده)
186 - تفسیر مطالعات IP/RS و بررسی های چاه نگاری درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی (چکیده)
187 - زمین‌شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی و ژئوشیمی کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک (چکیده)
188 - مطالعات کانی شناختی و ژئوشیمیایی در کانسار آهن دلکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
189 - مطالعات آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی طلاپورفیری تنورجه، شمال شرق کاشمر (چکیده)
190 - مطالعات کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی( IP-RS ) در محدوده اکتشافی حاتم آباد، استان خراسان جنوبی (چکیده)
191 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی مس حاتم آباد، شمال شرق قائن، استان خراسان¬جنوبی (چکیده)
192 - کاربرد دورسنجی در بارزسازی، شناخت و تحلیل خصوصیات تکتونیکی خط‌واره های مرتبط با آلتراسیون درمنطقه بجستان، شرق ایران (چکیده)
193 - مطالعات کانه زایی، آلتراسیون و شاره های درگیر درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی (چکیده)
194 - ژئوشیمی توده‌های نفوذی، پترولوژی اسکارن، کانی‌شناسی و شیمی ماده معدنی در آنومالی سنجدکI، شرق مجموعه معدنی سنگان خواف (چکیده)
195 - مس رگه‌ای جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت، خاور ایران: مطالعات کانی سازی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن (چکیده)
196 - Nakhlak carbonate-hosted Pb- (Ag) deposit, Isfahan province, Iran: A geological, mineralogical, geochemical, fluid inclusion, and sulfur isotope study (چکیده)
197 - کاربرد ایزوتوپ پایدار گوگرد در تعیین ژنز کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان (چکیده)
198 - زمین شناسی،کانی سازی و آلتراسیون درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال-غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی (چکیده)
199 - بررسی تاثیرات کانی‌سازی بر سنگ میزبان کربناته کانسار نوع دره می‌سی‌سی‌پی سرب-(نقره) نخلک، اصفهان (چکیده)
200 - بررسی کانه زایی و ژئوشیمی کانسار آهن ده زمان، (جنوب غرب بردسکن) و مقایسه آن با کانسارهای آهن نواری (چکیده)
201 - کانسار مس چینه کران (نوع مانتو) کال ابری در مجموعه آتشفشانی- رسوبی ائوسن شمال غربی بردسکن، شمال شرقی ایران (چکیده)
202 - Detecting and mapping different types of iron mineralization in Sangan mining region, NE Iran, using satellite image and airborne geophysical data (چکیده)
203 - مطالعات کانه¬سازی و سیالات درگیر در کانسار رگه¬ای منطقه جنوب باختری سرخ¬کوه، بلوک لوت (چکیده)
204 - ژئوشیمی و ژنز هماتیت در کانسار آهن ده زمان، جنوب غرب بردسکن (چکیده)
205 - تکوین زمین¬ساختاری منطقه کانسار آهن ده¬زمان، جنوب غرب بردسکن (چکیده)
206 - تفسیر برداشت¬های ژئوفیزیکی(IP/RS و مغناطیس¬سنجی) به کمک داده¬های زمین¬شناسی، دگرسانی و کانی¬سازی در محدوده اکتشافی طرق(شمال غربی کاشمر) (چکیده)
207 - کانه زایی و شیمی کانی مگنتیت در منطقه اکتشافی آهن زبرکوه، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی (چکیده)
208 - تفسیر داده هایIP-RS به کمک اطلاعات زمین¬شناسی و کانی¬سازی در منطقه اکتشافی فریزی (بخش B)، شمال غرب مشهد (چکیده)
209 - پردازش داده های ماهواره ای به منظور شناسایی ذخایر بنتونیت نوع سدیک و کلسیک در شرق ایران (چکیده)
210 - کانسار مس چشمه گز (نسیم)، شمال غرب بردسکن: کانی شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و تعیین مدل (چکیده)
211 - زمین شناسی، کانی شناسی و شیمی کانی سیدریت در آنومالیC جنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
212 - کانی سازی و مغناطیس سنجی زمینی به منظور اکتشاف ذخایر معدنی و تعیین گسترش عمقی کانی سازی در محدوده معدن فیروزه نیشابور، استان خراسان رضوی (چکیده)
213 - تلفیق پردازش تصاویر لندست 8 و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای اکتشاف منابع معدنی: مطالعه موردی در ناحیه ده سلم، شرق ایران (چکیده)
214 - سنگ‌شناسی و ژئوشیمی توده‌های نفوذی مناطق اکتشافی سم‌آهنی و فرزنه، شرق معدن سنگ‌آهن سنگان خواف (چکیده)
215 - سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی توده‌های نفوذی محدوده جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
216 - مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، سیالات‌درگیر و ایزوتوپ پایدار گوگرد کانسار Cu-Zn-As باقرق با سنگ میزبان کربناته (شمال‌شرق انارک) (چکیده)
217 - Zircon U–Pb geochronology, Hf isotopes and geochemistry of intrusive rocks in the Gazu copper deposit, Iran: Petrogenesis and geological implications (چکیده)
218 - کانی¬شناسی و شیمی کانی پیروتیت در آنومالی باغک معدن سنگ آهن سنگان خواف، جنوب شرق مشهد (چکیده)
219 - زمین¬شناسی و کانی¬سازی کانسار آهن دلکن، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
220 - تفسیر داده های IP/RS با استفاده از زمین شناسی و کانی سازی در منطقه مس المجوق، تربت جام، استان خراسان رضوی (چکیده)
221 - زمین¬شناسی، کانی¬سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی فریزی، شمال غرب مشهد،خراسان رضوی (چکیده)
222 - بررسی کیفیت آب با استفاده از شاخصهای کیفی منابع آب معدن فیروزه نیشابور(شمالغرب شهرستان نیشابور، خراسان رضوی) (چکیده)
223 - تعیین شاخصهای آلودگی در منابع آب معدن فیروزه نیشابور(شمال غرب شهرستان نیشابور، خراسان رضوی) (چکیده)
224 - مطالعه زمین شناسی و کانی سازی در منطقه اکتشافی زبرکوه، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی (چکیده)
225 - مطالعات آلتراسیون، کانی‌سازی و ژئوشیمی زیرسطحی بخش شرقی کانسار مس چشمه‌گز، استان خراسان رضوی (چکیده)
226 - سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای نیمه عمیق در منطقه چشمه خوری، شمال-غرب بیرجند (چکیده)
227 - شیمی گارنت و پیروکسن در آنومالی سنجدک I، شرق معدن آهن سنگان (چکیده)
228 - مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روشSAMو مطالعات صحرایی زونهای آلتراسیون،در محدوده اکتشافی هِمِچ (جنوب غربی بیرجند) (چکیده)
229 - پردازش تصاویر ماهواره¬ای Landsat و Aster جهت بارز¬سازی زون¬های آلتراسیونی در منطقه اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب شرقی خوسف) (چکیده)
230 - مقایسه داده‌های حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و برداشت‌های زمینی در مطالعات دگرسانی محدوده جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت (چکیده)
231 - مطالعات زمین شناسی،آلتراسیون وکانی سازی زیرسطحی و تفسیر داده های IP/RS درکانسار کال ابری، استان خراسان رضوی (چکیده)
232 - زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی آنومالی فرومنگنز فرزنه، شرق مجموعه معدنی سنگان خواف (چکیده)
233 - زمین شناسی، کانی سازی، کانی شناسی زون های اسکارن و ماده معدنی و ژئوشیمی مناطق اکتشافی سنجدکII و III، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
234 - کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق، شمال شرقی ایران (چکیده)
235 - سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگهای آتشفشانی و توده های نفوذی ترشیاری شمال شهر فیروزه، شمال شرقی ایران (چکیده)
236 - سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی مناطق چشمه خوری و شکسته سبز، خور، شمال غرب بیرجند (چکیده)
237 - Mineralization and geochemical studies at Ma’danjoo Fe skarn prospect area, east of Sangan mine, NE Iran (چکیده)
238 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی مس المجوق، استان خراسان رضوی (چکیده)
239 - زمین‌شناسی، آلتراسیون و کانی‌سازی بخش شرقی کانسار مس چشمه‌گز(نسیم)، شمال غرب بردسکن (چکیده)
240 - زمین شناسی ، آلتراسیون، کانی سازی وژئوشیمی کانسار کال ابری شمال غرب بردسکن (چکیده)
241 - زمین شناسی، کانی‌شناسی و شیمی زون‌های اسکارن و ماده معدنی در منطقه اکتشافی اسکارن آهن معدن‌جو، شرق معدن سنگان خواف (چکیده)
242 - بلورشناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی گالن، کانسار سرب نخلک (اصفهان) (چکیده)
243 - پردازش داده های ماهواره ای، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی مهرخش، شمال غرب بیرجند (چکیده)
244 - Mineralogic, fluid inclusion, and sulfur isotope evidence for the genesis of Sechangi lead–zinc (–copper) deposit, Eastern Iran (چکیده)
245 - سن سنجی زیرکن (U-Pb)، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd و پتروژنز گرانیتوئیدهای سری I احیایی منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف) (چکیده)
246 - توده های نفوذی با پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در محدوده جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت (چکیده)
247 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی طرق (شمال غربی کاشمر) (چکیده)
248 - نقش کنترل کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک (شمال شرق اصفهان) (چکیده)
249 - مطالعات کانی سازی، دگرسانی و ژئوشیمی در سطح و حفاری های اکتشافی و تفسیر داده های IP/RS در شمال منطقه مهرخش (چکیده)
250 - پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی سنجدک I، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
251 - مطالعات دورسنجی و مغناطیسسنجی در اکتشاف کانسنگ آهن در محدوده درنجال، شمال غربی طبس (چکیده)
252 - Geochemistry and genesis of iron-apatite ore in Khanlogh deposit, Eastern Cenozoic Quchan-Sabzevar magmatic arc, NE Iran (چکیده)
253 - تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند (چکیده)
254 - تفسیر داده های مغناطیس سنجی زمینی به کمک اطلاعات زمین شناسی و کانی سازی در منطقه ی اکتشافی خانلق،شمال غرب نیشابور (چکیده)
255 - زمین شناسی، کانی شناسی اسکارن، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIIشرق معدن سنگان خواف (چکیده)
256 - کانسار- مگنتیت آپاتیت خانلق، شمال غربی نیشابور: کانی شناسی، ساخت و بافت، آلتراسیون و تعیین مدل (چکیده)
257 - کانی شناسی، زمین شیمی، منشاء و مصرف صنعتی سیلیس منطقه عارفی، جنوب مشهد (چکیده)
258 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIشرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
259 - کانسار اکسید آهن- آپاتیت خانلق: اولین کانسارشناخته شده ی نوع کایرونا در شمال شرق ایران (چکیده)
260 - زمین شناسی،آلتراسیون،کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک I، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
261 - تلفیق اطلاعات زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پردازش داده های سنجنده آستر در محدوده پهنه کمر، جنوب غربی خوسف (چکیده)
262 - سنگ شناسی، کانی‌شناسی زون‌های دگرسانی و اکتشافات ژئوشیمیایی در منطقه اکتشافی جنوب باختری سرخ کوه، شرق ایران (چکیده)
263 - Alteration-mineralization, and radiometric ages of the source pluton at the (چکیده)
264 - کانی شناسی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر کانسار باریت- سرب± مس کوه سربی، شمال شرقی ایران (چکیده)
265 - بررسی سنگ نگاری، کانی شناسی زون های دگرسانی و ژئوشیمی منطقه کانی سازی مس- طلای سرچاه، شرق ایران (چکیده)
266 - The Khopik porphyry copper-gold prospect, Lut Block, Eastern Iran: geology, alteration, mineralization, fluid inclusion, and oxygen isotope studies (چکیده)
267 - شیمی کانی ها و سنگ شناسی توده های گابرویی مجموعه افیولیتی جنوب شرق سلطان آباد سبزوار (چکیده)
268 - سنگ نگاری، دگرسانی، کانی سازی و پی جویی های ژئوشیمیایی در منطقه ی شمال غرب ارغش نیشابور (چکیده)
269 - نقشه‌برداری پیشرفته انواع مختلف کانی‌سازی‌های آهن، اندواسکارن و اگزواسکارن در کانسار ‌آهن سنگان خواف ، استان خراسان رضوی با استفاده از داده‌های سنجنده ‌استر (چکیده)
270 - مطالعه کانی زایی کانسار آبقه تایباد، خراسان رضوی با استفاده از داده های کانی شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی (چکیده)
271 - زمین‌شیمی و تفکیک توده‌های نفوذی، ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی و تفسیر داده‌های IP/RS در منطقه اکتشافی گزو (چکیده)
272 - زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی ایزوتوپ Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی U-Pb و توده‌های نفوذی مرتبط با کانی سازی کرتاسه منطقه کلاته آهنی، جنوب‌غرب گناباد (چکیده)
273 - سن سنجی زیرکن به روش U-Pb و ژئوشیمی توده های گرانیتی سرخر و برمانی، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
274 - مطالعات کانی‌شناختی توده‌های نفوذی و زون‌های آلتراسیون و انطباق آن با داده‌های ژئوشیمیایی در کانسار مس گزو، جنوب‌غرب دیهوک (چکیده)
275 - مطالعات کانی شناختی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی کوه-سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی (چکیده)
276 - کانی سازی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده شرق کیبرکوه (جنوب غربی خواف) (چکیده)
277 - نقشه‌برداری انواع کانی‌سازی‌های آهن با استفاده از داده‌های سنجنده استر در آنومالی‌های مرکزی و شرقی معدن سنگان خواف، استان خراسان رضوی (چکیده)
278 - زمین شناسی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس آنتیموان - طلا نیگنان، شمال بشرویه،استان خراسان جنوبی (چکیده)
279 - بررسی تغییرات ژئوشیمیایی اندیس مس با سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کولی، شمال شرقی قائن، استان خراسان جنوبی (چکیده)
280 - پتروگرافی، کانی شناسی، آلتراسیون و کانی سازی اسکارن آهن تپه قرمز، معدن آهن سنگان خواف (چکیده)
281 - پتروگرافی، آلتراسیون و کانی سازی سطحی محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن آهن سنگان خواف (چکیده)
282 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس سرب و روی سرنخواب 2، شمال غرب بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
283 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی شکسته سبز شمال غرب بیرجند (چکیده)
284 - مدلسازی هندسی و برآورد ذخیره کانسار طلای شماره3 هیرد (چکیده)
285 - مطالعات زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی زیرسطحی محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن آهن سنگان خواف (چکیده)
286 - کانی سازی و بررسی تغییرات ژئوشیمیایی در سنگ میزبان کربناته در منطقه اکتشافی کوه سربی، شمال غربی باخرز، استان خراسان رضوی (چکیده)
287 - مطالعات مغناطیس سنجی زمینی، IP/RS و ژئوشیمی در منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند (چکیده)
288 - برداشتهای مغناطیسی زمینی برای اکتشاف آهن در منطقه آبقه، تایباد، خراسان رضوی (چکیده)
289 - مطالعات زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی زیرسطحی محدوده تپه قرمز، معدن آهن سنگان خواف (چکیده)
290 - نگرشی نوین بر تکتونو-ماگماتیسم و کانی‌سازی توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی برهه زمانی ژوراسیک میانی ایران (چکیده)
291 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس آهن سرنخواب 1، شمال غرب بردسکن،استان خراسان رضوی (چکیده)
292 - بررسی زون های آلتراسیون درسنگ های نفوذی منطقه قاسم آباد دهنه (چکیده)
293 - بررسی پراکندگی و انواع توده‌های نفوذی و ارتباط آن با کانی‌سازی در منطقه اکتشافی گزو، شمال‌شرق بلوک طبس (چکیده)
294 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی کولی، شمال شرق قائن، استان خراسان جنوبی (چکیده)
295 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس آهن نیگنان،شمال بشرویه،استان خراسان جنوبی (چکیده)
296 - زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار سرب- روی- مس حوض رئیس، شرق ایران (چکیده)
297 - Discrimination of different erosion levels of porphyry Cu deposits using ASTER image processing in Eastern Iran: a case study on Maherabad, Shadan, and Chah Shaljami areas (چکیده)
298 - پترولوژی و سن سنجی زیرکن به روش U-Pb در توده های نفوذی مناطق A، C جنوبی و دردوی، معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
299 - پتروگرافی و پتروژنز توده های نفوذی شمال شرق نایبند، شرق ایران (چکیده)
300 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی منطقه اکتشافی سیرزار، استان خراسان رضوی (چکیده)
301 - بررسی سنگ شناسی وموقعیت تکتونیکی توده های نفوذی گرانوتوئیدی قاسم آباد دهنه(جنوب غرب نیشابور) (چکیده)
302 - سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی توده گرانیتوئیدی کوه میش (جنوب ششتمد) (چکیده)
303 - تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکیIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی (چکیده)
304 - زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
305 - بارزسازی زون های آلتراسیون و ساختارهای خطی در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده های ژئوفیزیک (چکیده)
306 - Zircon U–Pb geochronology and petrology of intrusive rocks in the C-North and Baghak districts, Sangan iron mine, NE Iran (چکیده)
307 - زمین شیمی، سن سنجی U-Pb زیرکن و ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd سنگهای مونزونیتی نجم آباد، جنوب گناباد (چکیده)
308 - تفسیر داده های ژئوفیزیکی (IP/RS) محدوده معدنی طلای هیرد بر مبنای مطالعات زمین-شناسی، دگرسانی و کانه زایی (جنوب بیرجند، استان خراسان جنوبی) (چکیده)
309 - شیمی کانیها و زمین دما- فشارسنجی توده های گابرویی- دیورتی زون افیولیتی سبزوار (جنوب شرق سلطان آباد) (چکیده)
310 - تلفیق برداشت های ژئوفیزیکی و مطالعات زیر سطحی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
311 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه چشمه خوری، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی (چکیده)
312 - زمین گرما-فشارسنجی گابرو و گابرودیوریتهای کوه میش با استفاده از شیمی کلینوپیروکسن ها (چکیده)
313 - پترولوژی و ژئوشیمی توده های گابرویی- دیورتی زون افیولیتی سبزوار (جنوب شرق سلطان آباد) (چکیده)
314 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام (چکیده)
315 - کانی سازی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی بزوشک، جنوب غربی مشهد (چکیده)
316 - زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP/RS برای اکتشاف زون های کانی سازی در منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد، خراسان رضوی (چکیده)
317 - زمین شناسی، پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
318 - دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
319 - کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده شرق کیبرکوه (خواف) (چکیده)
320 - ترسیم خطواره‌های ناحیه معدنی فیروزه نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و رابطه آنها با کانی سازی (چکیده)
321 - بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی (چکیده)
322 - بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره (استر و اسپات) و مطالعات زمین شناسی (چکیده)
323 - نگرشی بر خاکهای صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی (چکیده)
324 - پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام (چکیده)
325 - کانی شناسی و ژئوشیمی توده های نفوذی شرق روستای تیمنک، استان خراسان رضوی (چکیده)
326 - پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک دره، شمال تربت جام (چکیده)
327 - پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی (چکیده)
328 - کانی سازی، ژئوشیمی و دماسنجی سیالات درگیر در مطالعات تحت الارضی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام، خراسان رضوی (چکیده)
329 - زمین شناسی و کانی سازی کانسار طلای شماره3 در ناحیه معدنی هیرد(جنوب بیرجند) (چکیده)
330 - الگوی تکتونیکی درمحدوده ی رگه ی طلا-آنتیموان معدن ارغش ، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران (چکیده)
331 - سن سنجی زیرکن (U-Pb)،ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd، و پتروژنز گرانیتوئیدهای اکسیدان منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف) (چکیده)
332 - مروری بر ژئوشیمی و ایزوتوپ Rb/Sr و Sm/Nd توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی ژوراسیک میانی و ترشیاری: دیدگاهی نوین بر تکتونو‌-‌ماگماتیسم و کانی سازی این دوره زمانی ایران (چکیده)
333 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی، ژئوشیمی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی IP/RS منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی (چکیده)
334 - کانی سازی و اکتشاف مگنتیت به روش مغناطیس سنجی زمینی در محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
335 - Hydrothermal alteration mapping in northern Khur, Iran, using ASTER image processing: a new insight to the type of copper mineralization in the area (چکیده)
336 - مطالعات مغناطیس سنجی زمینی و IP/RSدر منطقه معدنی بزوشک، شرق نیشابور (چکیده)
337 - تفسیر داده‌های IP-RS به کمک اطلاعات زمین‌شناسی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس (چکیده)
338 - نقش کنترل کننده های ساختاری در تشکیل کانی سازی محدوده معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
339 - کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار مس گزو، جنوب‌شرق طبس، استان یزد (چکیده)
340 - زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی شمال شرق خور،خراسان جنوبی (چکیده)
341 - زمین شناسی،آلتراسیون و کانی سازی شرق چشمه خوری شمال شرق خور،خراسان جنوبی (چکیده)
342 - زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی زمینی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
343 - مطالعات زمین شناسی،کانی سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی تاریک دره شمال غرب تربت جام (چکیده)
344 - نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
345 - تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران) (چکیده)
346 - کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
347 - زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی شرق منطقه تیمنک، استان خراسان رضوی (چکیده)
348 - آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی (چکیده)
349 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی شمال شرق منطقه اکتشافی تاریک دره، شمال شرق تربت جام (چکیده)
350 - زمین شناسی،آلتراسیون،کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام (چکیده)
351 - پتروژنز گرانیتوئیدها و کانی سازی های مهم مرتبط با آنها در محدوده زمانی 43 تا 33 میلیون سال، واقع در بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
352 - کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی آنتیموان سیرزار، استان خراسان رضوی (چکیده)
353 - تعیین سن زیرکن به روش U-Pb-Th ، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr & Nd و تعیین منشاء پبلهای گرانیتوئیدی کنگلومرای سازند قره قیطان در منطقه آق دربند (چکیده)
354 - ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای، آب و آنومالی پرتوهای U و Thمنطقه معدن فیروزه نیشابور و تاثیر زیست محیطی آن در زندگی روستاهای منطقه (چکیده)
355 - مطالعات کانی شناختی و دماسنجی سیالات درگیر منطقه اکتشافی آنتیموان سیرزار، شمال غربی تربت جام، استان خراسان رضوی (چکیده)
356 - معدن فیروزه نیشابور: نخستین کانی سازی مس- طلا- اورانیم- عناصر نادر خاکی سبک نوع IOCG در ایران (چکیده)
357 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی گستره ی پی جویی گزو، جنوب شرق طبس (چکیده)
358 - پتروژنز گرانیتوئیدها، سن سنجی زیرکن به روشU-Pb ، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr- Nd و رخداد مهم کانی سازی ترشیاری در بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
359 - اثرات زیست محیطی آرسنیک در منطقه چشمه زرد جنوب غربی نیشابور استان خراسان رضوی (چکیده)
360 - کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه معدنی بزوشک، جنوب غربی مشهد (چکیده)
361 - مطالعات مغناطیسی زمینی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس (چکیده)
362 - زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس (چکیده)
363 - زمین شناسی، کانی سازی و تحلیل ناهنجاریهای ژئوفیزیکی (IP/RS) در ناحیه معدنی طلای هیرد جنوب بیرجند (چکیده)
364 - بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER,SPOTو ETM+ (چکیده)
365 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زائی، ژئوشیمی و پتانسیل های معدنی منطقه کانی سازی شمال غرب نیشابور (چکیده)
366 - پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با اطلاعات زمین شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای برای پتانسیل یابی مناطق مستعد کانی سازی، شمال شرقی بیرجند (چکیده)
367 - بررسی ژئوشیمیایی- زیست محیطی عناصر آرسنیک و آنتیموان در نمونه های آب و خاک محدوده معدن طلای ارغش، جنوب غربی نیشابور (چکیده)
368 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در شمال غربی انابد، استان خراسان رضوی (چکیده)
369 - زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه کلاته شیرخان، شمال غرب بردسکن (چکیده)
370 - پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی واحد های آذرین معدن فیروزه (محدوده تونل غاردوم)، شمال غرب نیشابور (چکیده)
371 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی) در محدوده اکتشافی تونل غاردوم، معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
372 - کانی سازی و ژئوشیمی (رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی) معدن فیروزه نیشابور (محدوده اکتشافی تونل زاک) (چکیده)
373 - زمین شناسی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی محدوده اکتشافی تونل زاک، معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
374 - بارزسازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لندست 7، جنوب غربی بیرجند (چکیده)
375 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در منطقه شمال غرب ارغش (نیشابور) (چکیده)
376 - مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روش نقشه برداری زاویه طیفی و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زونهای آلتراسیون در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری خوپیک، جنوب غربی بیرجند (چکیده)
377 - سن سنجی زیرکون به روش اورانیوم- سرب در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهرآباد: شاهدی بر دوره متالوژنیک ائوسن میانی ذخایر پورفیری در شرق ایران (چکیده)
378 - مطالعه تغییرات عناصر اصلی، جزیی و خاکی کمیاب در زون های آلتراسیون در کانی سازی مس پورفیری منطقه همند (خراسان جنوبی، ایران (چکیده)
379 - Review of Age, Rb-Sr Geochemistry and Petrogenesis of Jurassic to Quaternary Igneous rocks in Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
380 - بارزسازی زونهای آلتراسیون در ارتفاعات شمال غربی نیشابور، با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی بر روی تصاویر سنجنده آستر (چکیده)
381 - زمین شناسی، آلتراسیون و بذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی منطقه کانی سازی مس، سرب و روی رگه ای، غرب منطقه معدنی ارغش، نیشابور (چکیده)
382 - معرفی و نحوه تشکیل کوارتز بافت تک جهته برای اولین بار در سطح جهانی براساس مطالعات میکروترمومتری و ایزوتوپ پایدار اکسیژن در کانسار مس طلا پورفیری خوپیک خراسان جنوبی (چکیده)
383 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در غرب منطقه معدنی ارغش، با نگرشی بر اکتشاف مس، سرب و روی رگه ای (چکیده)
384 - پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی شمال غرب ارغش( نیشابور) (چکیده)
385 - Rb–Sr and Sm–Nd isotopic compositions and Petrogenesis of ore-related intrusive rocks of gold-rich porphyry copper Maherabad prospect area (North of Hanich), east of Iran (چکیده)
386 - The exploration of gold by magnetic method in Hired Area, South Khorasan, a case study (چکیده)
387 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی گستره MA-II، منطقه پی جویی مس- طلای پورفیری ماهرآباد، استان خراسان جنوبی (چکیده)
388 - ماگماتیزم و انواع کانی سازی مس، طلا، قلع و تنگستن در بلوک لوت (چکیده)
389 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئو شیمی منطقه اکتشافی طلای هیرد، استان خراسان جنوبی (چکیده)
390 - پیروتیت ردیاب طلا در بخشی از کانی سازی طلای هیرد (چکیده)
391 - زمین شناسی، کانی شناسی و مغناطیس زمینی منطقه معدن مس دهنه سیاه و محدوده اکتشافی KC5 (خراسان رضوی) (چکیده)
392 - آشکار سازی زونهای کانی سازی ماسیو سولفید تکنار با کار برد حساسیت مغناطیسی و مگنتومتری (چکیده)
393 - کانی شناسی اسکارن و سنگ منشأ معدن مگنتیت سنگان (چکیده)
394 - Genesis of Afzalabad, Tourshak, and Chah Khoo magnesite deposits (eastern city of Birjand) based on elemental and Oxygen and Carbon isotopic studies (چکیده)
395 - ژئوشیمی، پترولوژی و کانی سازی طلای - مس پورفیری تنورجه (چکیده)
396 - اندازه گیری مغناطیس سنجی زمینی برای اکتشاف طلا در منطقه اکتشافی هیرد، خراسان جنوبی (چکیده)
397 - Petrochemistry of the Reduced, Ilmenite-Series Granitoid Intrusion Related to the Hired Gold-Tin Prospect (Basiran), Eastern Iran (چکیده)
398 - مقایسه ژئوشیمی سنگ منشاء توده مگنتیت طلادار تنورجه، و مگنتیت بدون طلای معدن سنگان، استان خراسان رضوی (چکیده)
399 - اطلاعات مغناطیسی - ردیاب کانسار ماسیوسولفید پلی متال تکنار (چکیده)
400 - مغناطیس سنجهای زمینی بر روی بی هنجاریهای مغناطیسی هوابردی در منطقه معدن مس دهنه سیاه و منطقه اکتشافی (چکیده)