بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Moradi


موارد یافت شده: 596

1 - Application of Earning and Value Added in Reducing the Forecast Error of GDP (چکیده)
2 - رابطه باورهای فراشناختی و کیفیت خواب در نوجوانان (چکیده)
3 - مدیریت ریسک سازمانی و مسئولیت اتماعی شرکت: نقش تعدیل گری مدیریت سود واقعی (چکیده)
4 - تاثیر طیف‌های مختلف نور بر عملکرد فتوسنتزی، شاخص‌های رشد و میزان اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) (چکیده)
5 - بررسی و مقایسه ی صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد سالم (چکیده)
6 - تحلیل تثیر مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی؛ مورد مطالعه در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران (چکیده)
7 - تحلیل نظری نقش مؤلفه‌های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی (چکیده)
8 - بررسی نقش چالش های مدیریت سیاسی فضا بر توسعه پایدار نواحی ساحلی مَکُران (چکیده)
9 - بررسی موانع قانونی مدیریت سیاسی فضا بر ناکارآمدی مناطق آزاد ساحلی ایران (چکیده)
10 - بررسی نقش چالش های مدیریت سیاسی فضا بر توسعه پایدار نواحی ساحلی مکران (چکیده)
11 - بررسی موانع قانونی مدیریت سیاسی فضا بر ناکارآمدی مناطق آزاد ساحلی ایران (چکیده)
12 - Induction of nickel resistance by sodium nitroprusside in tomato plant (چکیده)
13 - رابطه انواع عزت نفس با مؤلفه های کنش های اجرایی در بزرگسالان (چکیده)
14 - Chitosan/Nanohydroxyapatite/Hydroxyethyl-cellulose-based printable formulations for local alendronate drug delivery in osteoporosis treatment (چکیده)
15 - Review of parent training based on smartphones: Identification and evaluation of apps (چکیده)
16 - From Accounting to Economics: The Role of Earning Reporting Features in The Relationship between Aggregated Earnings and GDP (چکیده)
17 - Efficient Motif Discovery in Protein Sequences Using a Branch and Bound Algorithm (چکیده)
18 - شناسایی و تدوین راهبردهای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تکنیک‌های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیری (چکیده)
19 - کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی (چکیده)
20 - تاثیر بحران ناشی از همه‌گیری ویروس‌ دستگاه تنفسی بر کیفیت حسابرسی (چکیده)
21 - Employees\\\' mental health in the workplace: The role of work behavior patterns (چکیده)
22 - مدل سازی مفهومی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه گردشگری کشاورزی با رویکرد سیستمی مورد: روستاهای شهرستان محلات (چکیده)
23 - The impact of business ethics on stress, anxiety and depression and the success of auditors (چکیده)
24 - The psychological profile of university students with and without a disciplinary record: A comparative study (چکیده)
25 - Predicting the performance of organic solvent reverse osmosis membranes using artificial neural network and principal component analysis by considering solvent–solvent and solvent–membrane affinities (چکیده)
26 - کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه‎های تازه (چکیده)
27 - A practical hybrid machine learning method for predicting the flash point of complex ternary alcohol-based mixtures (چکیده)
28 - بررسی رابطه کارایی سرمایه‌گذاری، مسئولیت اجتماعی و بیش‌اعتمادی مدیران؛ با تأکید بر رویکرد تئوری سلسله مراتبی (چکیده)
29 - The Effect of Ethics in Business on Happiness, Aggressiveness and Inconsistency of Efforts and Rewards (چکیده)
30 - Experimental study of flow pattern and sediment behavior near the intake structures using the spur dike and skimming wall (چکیده)
31 - Electrochemical evaluation of the effect of anode to cathode surface area ratio on power generation in air-cathode microbial fuel cells (چکیده)
32 - The Severity of a Client’s Negative Environmental Social and Governance Reputation Affect Audit Effort and Audit Quality (چکیده)
33 - بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی توانایی مدیریتی بر رابطه ‌‌بین احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت (چکیده)
34 - Experimental study on velocity distribution and bed load transport in compound channels: Effect of the floodplain’s wall parallel with the meandering main channel (چکیده)
35 - Thumb carpometacarpal joint reaction force during distraction: a cadaveric study (چکیده)
36 - Assist-As-Needed Control of a Hip Exoskeleton, Using Central Pattern Generators in a Stride Management Strategy (چکیده)
37 - Which Is More Concerning for Accounting ProfessionalsPersonal Risk or Professional Risk? (چکیده)
38 - The relationship between corporate governance and cost of equity: evidence from the ISIS era in Iraq (چکیده)
39 - تراکم و پایداری اجتماعی (چکیده)
40 - Experimental and numerical analysis of ratcheting behavior of A234 WPB steel elbow joints including corrosion defects (چکیده)
41 - Shiga Toxin-Producing Escherichia coli in Diarrheic Neonatal Dairy Calves: Matching Small Intestinal and Fecal Isolates in Terms of Isolation Rates and Antimicrobial Resistance (چکیده)
42 - Metagenomic Analysis of Malva sylvestris from Iran Displays a Malva Vein Clearing Virus Genome (چکیده)
43 - COVID-19 Pandemic and Caregiving of Old Adults with Chronic Nervous System Disease (چکیده)
44 - The estimation of Hamedan limestone brittleness index using point load index and porosity test (چکیده)
45 - Efficacy of saprophytic yeasts on growth of Aspergillus flavus and aflatoxin production (چکیده)
46 - Static and dynamic analysis of FG plates using a locking free 3D plate bending element (چکیده)
47 - First report of Wisteria badnavirus 1 infecting Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
48 - Thermodynamic modeling of binary mixtures of ethylenediamine with water, methanol, ethanol, and 2-propanol by association theory (چکیده)
49 - Constitutive modeling of steel fiber-reinforced concrete (چکیده)
50 - High-resolution, spatially resolved quantification of wind erosion rates based on UAV images (case study: Sistan region, southeastern Iran) (چکیده)
51 - First report of Turnip mosaic virus infecting saffron in Iran (چکیده)
52 - Clinical implementation of a bionic hand controlled with kineticomyographic signals (چکیده)
53 - اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستایی (چکیده)
54 - Evaluation of Household Resilience Capacity Index to Food insecurity Case study: Hosein Abad Rekhneh Gol village - Iran. (چکیده)
55 - Exploring the Role of Emotioncy in Reading Comprehension Test Bias (چکیده)
56 - اثر تورش های محلی گوگل بر عدم تقارن اطلاعاتی و واکنش بازار (چکیده)
57 - A Probe into Cognitive and Metacognitive Reading Strategy Use and Reading Comprehension Test Performance in Light of Emotioncy (چکیده)
58 - تأثیر منبع کنترل درونی بر رابطه بین توانمندسازی روانشناختی حسابرسان و کیفیت حسابرسی (چکیده)
59 - ارزیابی دیدگاه گروداران اصلی از اجرای طرح‌های مرتع‌داری: مطالعه موردی شهرستان تربت جام (چکیده)
60 - Reading comprehension test fairness across gender and mode of learning: insights from IRT-based differential item functioning analysis (چکیده)
61 - Preparation and Characterization of Platelet Lysate (Pl)-Loaded Electrospun Nanofibers for Epidermal Wound Healing (چکیده)
62 - COVID-19 Pandemic and the Mental Health of Caregivers of the Elderly With Chronic Diseases (چکیده)
63 - The first whole genome sequence and characterization of narcissus latent virus based on metagenomic analysis of iris in Iran; analyses of the genetic structure of the virus (چکیده)
64 - First report of Narcissus latent virus infecting iris in Iran (چکیده)
65 - Investigation of lactic acid production in optimized dairy wastewater culture medium (چکیده)
66 - Estimation for the Three-Parameter Exponentiated Weibull Distribution under Progressive Censored Data (چکیده)
67 - نقش میانجی عجین شدگی شغلی بر رابطه بین هویت حرفه ای و سازمانی و کیفیت حسابرسی (چکیده)
68 - Genomic Characterization and Phylogenetic Analysis of Two Potyviruses Infecting Iris in Iran (چکیده)
69 - تاثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران Crocus sativus L.) (چکیده)
70 - Fairness-driven integrated multi-prosumer load scheduling incorporating solar energy (چکیده)
71 - شناسایی شبکه اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سود: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (چکیده)
72 - Identifying and classifying the financial resilience measurement indices using intuitive fuzzy DEMATEL (چکیده)
73 - بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان) (چکیده)
74 - Identifying and classifying the contributing factors to financial resilience (چکیده)
75 - Social Capital, Intellectual Capital, and Audit Fee: Conflicting Evidence from Iran (چکیده)
76 - The effect of different types of intelligence on organizational performance (چکیده)
77 - The anti-money laundering expectations gap in Iran: auditor and judiciary perspectives (چکیده)
78 - بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی (چکیده)
79 - Controlled release of azithromycin from polycaprolactone/chitosan nanofibrous membranes (چکیده)
80 - Nanofibrous polycaprolactone/chitosan membranes for preventing postsurgical tendon adhesion (چکیده)
81 - The effect of group counseling based on motivational interview on the motivation of childbearing in the female students of Mashhad University of Medical Sciences (چکیده)
82 - تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری (چکیده)
83 - بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در آبراهه‌های مرکب پیچان با دیواره سیلاب‌دشت هم‌راستا (چکیده)
84 - Optimization of γ-aminobutyric acid (GABA) production by Lactobacillus spp. from agro-food waste (چکیده)
85 - جایگاه ژئوپلیتیکی سازمان همکاری های اقتصادی اکو در تقویت سیاست همسایگی ایران و همسایگان (چکیده)
86 - Psychopathology and Poor Clinical Insight in Psychotic Patients (چکیده)
87 - Investigating the Solubility of CO2 in the Solution of Aqueous K2CO3 Using Wilson-NRF Model (چکیده)
88 - Exotic final states in the $$\varphi ^8$$ multi-kink collisions (چکیده)
89 - Multifunctional trace of various reinforcements on vibrations of three-phase nanocomposite combined hemispherical-cylindrical shells (چکیده)
90 - سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگران (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز ) (چکیده)
91 - گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات) (چکیده)
92 - The Effect of Corporate Governance on Export Performance of Iranian Listed Companies (چکیده)
93 - مقایسه پروفایل اسانس مریم گلی روسی-خزری در رویشگاه های متفاوت استان خراسان رضوی (چکیده)
94 - مقایسه ترکیبات فنلی در اندام های مختلف از سه جمعیت گیاه مریم گلی روسی-خزری Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma در استان خراسان رضوی (چکیده)
95 - Incidence and molecular characterization of Beet virus Q in sugar beet production areas of Iran based on coat protein gene (چکیده)
96 - اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها (چکیده)
97 - Cost-Effective Survivable Controller Placement in Software-Defined Networks (چکیده)
98 - Pain detection using batch normalized discriminant restricted Boltzmann machine layers (چکیده)
99 - بررسی اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (چکیده)
100 - ارزش گذاری منابع تولید پراکنده به منظور توسعه شبکه توزیع برق به کمک نظریه بازیها (چکیده)
101 - Bioactivity studies of two copper complexes based on pyridinedicarboxylic acid N-oxide and 2,2′-bipyridine (چکیده)
102 - Macroeconomic Factors and Stock Price Crash Risk: Do Managers Withhold Bad News in the Crisis-Ridden Iran Market? (چکیده)
103 - تاثیر جریان نقد عملیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش شایستگی مدیران (چکیده)
104 - Whole genome characterization of wisteria vein mosaic virus from Iran and its relationship to other members of bean common mosaic virus group (چکیده)
105 - ظرفیت تخلیه زهکش پنجه سدهای خاکی با و بدون هسته رسی (چکیده)
106 - The relationship between narcissism, managerial overconfidence and comparability of financial statements of listed companies (چکیده)
107 - The Rural Texture of Azghad Village: Historical Context of Collective Housing (چکیده)
108 - Baghuk Mountain (Central Iran): high-resolution stratigraphy of a continuous Central Tethyan Permian–Triassic boundary section (چکیده)
109 - Straightforward and simple synthesis of novel pyranodipyrimidine derivatives via reaction of aromatic aldehydes and heterocyclic-1,3-dicarbonyl compound (چکیده)
110 - Analyzing the Role of Security in local Societies Tourism Development Case Study: Rural Areas of Torqabeh and Shandiz County (چکیده)
111 - Enhancing Voltage Regulation in DC Microgrids Using a Price Incentive Load Management Approach (چکیده)
112 - Complete Genomic Characterization of Two Beet Soil-Borne Virus Isolates from Turkey: Implications of Comparative Analysis of Genome Sequences (چکیده)
113 - بررسی آبشستگی موضعی پی در سرریزهای کلیدپیانویی تیپA با تاج جانبی زیگزاگی (چکیده)
114 - Layer-by-layer polyamide thin film nanocomposite membrane: synthesis, characterization and using as pervaporation membrane to separate methyl tertiary butyl ether/methanol mixture (چکیده)
115 - بررسی آلودگی های مخلوط چهار ویروس خاکزاد در مناطق عمده کشت چغندرقند در ایران: تهدیدی جدی برای محصول چغندرقند (چکیده)
116 - Molecular characterization of two highly divergent Iranian johnsongrass mosaic virus isolates from Zea mays (چکیده)
117 - Dual filler functionally graded polymermaterials – manufacturing process and characteristics (چکیده)
118 - Effectiveness of Time Management Training on Nursing Students' Academic Achievement and Resilience (چکیده)
119 - Chemical compostion, microstructure and hardness of diamond segmentsبررسی ترکیب شیمیایی، ریزساختار و سختی سگمنت های الماسه (چکیده)
120 - Biocontrol potential of native yeast strains against Aspergillus flavus and aflatoxin production in pistachio (چکیده)
121 - تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوق نیمدایرهای بر میزان عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون تکیهگاه پل (چکیده)
122 - Electrospun Nanofibrous Membranes for Preventing Tendon Adhesion (چکیده)
123 - اثر بخشی بلوک‌های V شکل بر آبشستگی موضعی در پایین‌دست سرریز اوجی (چکیده)
124 - نقش هندسه بلوک های شوت در اتلاف توان فرسایشی جریان (چکیده)
125 - نقش بهبود فضای کسب و کار در کشور در کاهش مهاجر فرستی مناطق مرزی (چکیده)
126 - بررسی اثرات سطوح پروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی (چکیده)
127 - بررسی اثرات سطوحپروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
128 - چینه نگاری سکانسی و نوسانات سطح آب دریا در سازند چهل کمان (پالئوسن پسین) شمال کپه داغ (چکیده)
129 - بررسی اثرات نوسازی کالبدی کیفیت محیطی مناطق روستایی: مورد مطالعه دهستان‌ طوس و میان‌ولایت (چکیده)
130 - Chinese Jujube Physicochemical Characteristics, Storability And Marketing In Response To Preharvest Application Of Salicylic Acid And Calcium Nitrate (چکیده)
131 - Design and multi-criteria optimisation of a trigeneration district energy system based on gas turbine, Kalina, and ejector cycles: Exergoeconomic and exergoenvironmental evaluation (چکیده)
132 - Dynamic controller placement insoftware‐definednetworks for reducing costs and improving survivability (چکیده)
133 - Audit adjustments and corporate financing: evidence from Iran (چکیده)
134 - Taxonomies of money laundering: an Iranian perspective (چکیده)
135 - Perception versus reality: Iranian banks and international anti-money laundering expectations (چکیده)
136 - Analysis of the complete genome sequence of cucumber mosaic virus from Vinca minor and Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
137 - نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط (چکیده)
138 - رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران (چکیده)
139 - Impact of corporate governance mechanisms on the cost of equity capital in emerging markets (چکیده)
140 - The impact of ownership structure on the cost of equity in emerging markets (چکیده)
141 - تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان محلات) (چکیده)
142 - روستازیستی پایدار در حوضه آبخیز بخش موسی‌آباد شهرستان تربت جام (چکیده)
143 - Relationship between earnings management, CEO compensation, and stock return on Tehran Stock Exchange (چکیده)
144 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
145 - پیش‌بینی تقاضا با در نظر گرفتن کالای رقیب: نمونه موردی (چکیده)
146 - LDSFI: a Lightweight Dynamic Software-based Fault Injection (چکیده)
147 - تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود (چکیده)
148 - مدل دوگانه سینوسی گوردون، تقریب مختصه تجمعی (چکیده)
149 - نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف (چکیده)
150 - بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود (چکیده)
151 - بررسی نواحی مختلف آبشستگی نسبت به سرعت جریان در پایه پایین دست در جفت پایه ها و تاثیر روش حفاظتی کابل بر این نواحی (چکیده)
152 - نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف (چکیده)
153 - اثرات تنوع بخشی اقتصاد روستایی بر تاب‌آوری معیشت روستاییان در دهستان رادکان شهرستان چناران (چکیده)
154 - Intercultural sensitivity: A comparative study among Business English Undergraduate Learners in two Countries of Iran and China (چکیده)
155 - Effects of halloysite nanotubes on the morphology and CO2/CH4 separation performance of Pebax/polyetherimide thin‐film composite membranes (چکیده)
156 - THE IMPORTANCE OF UTILIZING SUPPLEMENTARY VOCABULARY MATERIAL IN FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT OF READING COMPREHENSION: A STUDY ON IRANIAN UPPER INTERMEDIATE EFL LEARNERS (چکیده)
157 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
158 - مطالعات پاراژنزی و سیالات درگیر در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال شرق سبزوار (چکیده)
159 - Investigation of fractal market hypothesis and forecasting time series stock returns for Tehran Stock Exchange and London Stock Exchange (چکیده)
160 - تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت (چکیده)
161 - تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر خاتمه دادن زودهنگام رویه‌ها و کم‌گزارش‌دهی زمان کار حسابرسی (چکیده)
162 - تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی (چکیده)
163 - Decolorization of dye solutions by tyrosinase in enzymatic membrane reactors (چکیده)
164 - کنترل بیماری های کرمی در اسب: دیدگاه های تازه (چکیده)
165 - اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان (چکیده)
166 - دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری، جنوب باختر ایران (چکیده)
167 - Cultivation Effect of Chitinase-Transgenic Cotton on Functional Bacteria and Fungi in Rhizosphere and Bulk Soil (چکیده)
168 - بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (چکیده)
169 - بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
170 - بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار (چکیده)
171 - Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange (چکیده)
172 - Comparison of the effects of perceptual-motor exercises, vitamin D supplementation and the combination of these interventions on decreasing stereotypical behavior in children with autism disorder (چکیده)
173 - بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
174 - Relationship Between Depositional Facies and Reservoir Characteristics of the Oligo-Miocene Asmari Formation, Aghajari Oilfield, SW Iran (چکیده)
175 - Preharvest Application Effect of Salicylic Acid and Calcium Nitrate on Physicochemical Characteristics of Fresh Jujube Fruit (Ziziphus jujuba. Mill) During Storage (چکیده)
176 - چینه نگاری سنگی نهشته های پالئوسن پسین -سازند چهل کمان- در جنوب غرب درگز (چکیده)
177 - Catalyst-free green synthesis of tetrahydro-benzo[b]pyrans in magnetized water: experimental aspects and molecular dynamics simulation (چکیده)
178 - تخمین پتانسیل مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری بر اساس شواهد ماکروسکوپی در مغزه های حفاری، (چکیده)
179 - Population Genetic Analysis of Zucchini yellow mosaic virus based on the CI Gene Sequence (چکیده)
180 - Evaluation of adherence and anti-infective properties of probiotic Lactobacillus fermentum strain 4-17 against Escherichia coli causing urinary tract infection in humans (چکیده)
181 - بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام قبل و بعد از اعلان آیین نامه نظام راهبری شرکتی (چکیده)
182 - انواع دولومیت های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه (چکیده)
183 - -SME-آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد: سفالسازی روستای مند گناباد (چکیده)
184 - Genetic variability and molecular evolution of Bean common mosaic virus populations in Iran: comparison with the populations in the world (چکیده)
185 - ارزیابی درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه سای انبوه -Nepeta glomerulosa Boiss.- (چکیده)
186 - اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک (چکیده)
187 - بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه یابی موقعیت نصب پیگیبک لاین (چکیده)
188 - میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان (چکیده)
189 - شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندران (چکیده)
190 - Incorporating Prior Knowledge of Principal Components in Genomic Prediction (چکیده)
191 - بررسی عوامل موثر بر فاصله صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده (چکیده)
192 - فرآیندهای دیاژنتیکی موثر بر سنگ آهک های سازند چهل کمان (پالئوسن پسین)، جنوب درگز (چکیده)
193 - تغییرات فنوتیپی ایجاد شده توسط جهش خودبخودی و ترانسپوزونی در باکتری سودو موناس تولاسی (Pseudomonas tolaasii) (چکیده)
194 - بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی (چکیده)
195 - An adaptive-resolution signal-specific ADC for sensor-interface applications (چکیده)
196 - تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورت های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده (چکیده)
197 - Tensile modeling of steel fiber reinforced concrete (چکیده)
198 - تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
199 - تأثیر آرایش تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندان (چکیده)
200 - بررسی مقایسه ای مدیریت سود و نقدشوندگی بین شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران (چکیده)
201 - Staining Ability of Turmeric-Persica Solution and Turmeric-GC-MI Plus Paste on Remnant Adhesive Resin after Bracket Debonding (چکیده)
202 - تاثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (چکیده)
203 - مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobson و Benson بر افسردگی سالمندان (چکیده)
204 - Three novelBacillusstrains from a traditional lacto-fermented pickle as potential probiotics (چکیده)
205 - بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و ناکافی در دارایی‌های شرکت با استفاده از مدل ایستا و پویا (چکیده)
206 - The effect of washback on teaching methodology in distance education efl (چکیده)
207 - تحلیل نقش مدیریت پروژه‌های کارآفرینانه در توانمندسازی زنان روستایی (نمونه موردی: اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات) (چکیده)
208 - ردیابی و بررسی مولکولی دو جدایه جدید ویروس موزائیک ایرانی قیاق (IJMV) در مزارع ذرت استان مازندران (چکیده)
209 - Genetic diversity and biological characterization of sugarcane streak mosaic virus from Iran (چکیده)
210 - Targeting the death receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancer (چکیده)
211 - نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی (چکیده)
212 - تغییرات مرفولوژیک رودخانه های مرزی‌ و نقش آن در تنش‌های هیدروپلیتیک (چکیده)
213 - Using the Imperialistic Competitive Algorithm Model in Bankruptcy Prediction and Comparison with Genetic Algorithm Model in Listed Companies of Tehran Stock Exchange (چکیده)
214 - Numerical And Analytical Study Of Oxygen Transport In Microfluidics Bioreactors (چکیده)
215 - Perpendicular STT_RAM cell in 8 nm technology node using Co1/Ni3(1 1 1)||Gr2||Co1/Ni3(1 1 1) structure as magnetic tunnel junction (چکیده)
216 - A novel approach to solve inverse heat conduction problems: Coupling scaled boundary finite element method to a hybrid optimization algorithm (چکیده)
217 - Pain Detection from Facial Images using Unsupervised Feature Learning Approach (چکیده)
218 - A 1.62 μW 8-Channel Ultra-High Input Impedance EEG Amplifier for Dry and Non-Contact Biopotential Recording Applications (چکیده)
219 - STT-RAM Energy Reduction Using Self-Referenced Differential Write Termination Technique (چکیده)
220 - The effects of different combinations of perceptual-motor exercises, music, and vitamin D supplementation on the nerve growth factor in children with high-functioning autism (چکیده)
221 - Principles of the Development of Transactions Jurisprudence (چکیده)
222 - Anaplasma spp. in dromedarian camels in Bushehr Province (چکیده)
223 - مدیریت سیستمی دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زبان‌های موازی مبتنی بر زمانبند ربایش کار (چکیده)
224 - بررسی تأثیر شاخص دوام بر ویژگی‌های مکانیکی سنگ‌های آهکی سازند تیرگان (چکیده)
225 - بررسی خصوصیات مهندسی سنگ‌های کربناته سازند تیرگان (چکیده)
226 - رابطه بین رویکرد اخلاقی نسبی گرایی، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسان (چکیده)
227 - رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان (چکیده)
228 - تاثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگه‌داشت وجه نقد (چکیده)
229 - مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز کربن دی اکسید در محلول پتاسیم کربنات با استفاده از مدل برپایه یونی Nonelctrolyte-NRTL-NRF (چکیده)
230 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا BYMV و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا BCMNV در استان مازندران (چکیده)
231 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus) در استان مازندران (چکیده)
232 - بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی (چکیده)
233 - بررسی رابطه بین چرخش موسسات حسابرسی و بازد ه غیرعادی سهام (چکیده)
234 - بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره (چکیده)
235 - CNT-decellularized cartilage hybrids for tissue engineering applications (چکیده)
236 - A facile and diastereoselective access to functionalised benzopyrano[3,4-a] quinolizines via a pyridine-based three-component reaction (چکیده)
237 - Effectiveness of Soil and Water Conservation Practices Under Climate Change in the Gorganroud Basin, Iran (چکیده)
238 - تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکلات توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
239 - Molecular characterization of two sugarcane streak mosaic virus isolates from Iran with emphasis on its population structure (چکیده)
240 - رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس (چکیده)
241 - Use of solvent mixtures for total lipid extraction of Chlorella vulgaris and gas chromatography FAME analysis (چکیده)
242 - Supercritical carbon dioxide extraction and analysis of lipids from Chlorella vulgaris using gas chromatography (چکیده)
243 - Preconcentration and Determination of Lead for Trace Levels in Water and Wastewater Samples by Vortex-Assisted Microextraction Using TPAS as a New Synthetic Complexing Agent with Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy Detection (چکیده)
244 - اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (چکیده)
245 - Evaluating of the synergistic anticancer effects of E. coli DH5α and glycyrrhizic acid compound on growth of CT26 colon cancer cells (چکیده)
246 - Investigating Cytotoxicand Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I)Complex onHeLa Cervical Cancer Cells (چکیده)
247 - Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerousmouse cell lines (چکیده)
248 - Willingness to Receive Treatment for Hepatitis C among Injecting Drug Users on Methadone Program: Implications for Education and Treatment (چکیده)
249 - Survival of enteric viruses during yoghurt making process using male‐specific coliphage (چکیده)
250 - Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerous mouse cell lines (چکیده)
251 - Investigating Cytotoxic and Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I) Complex on HeLa Cervical Cancer Cells (چکیده)
252 - Evaluation of allelopathic activity of 68 medicinal and wild plant species of Iran by Sandwich method (چکیده)
253 - Effect of Calcium Nitrate and Salicylic Acid on physicochemical characteristics and storability of Fresh Jujube Fruits (چکیده)
254 - Effect of Salicylic Acid and Calcium Nitrate Spraying on Qualitative Properties and Storability of Fresh Jujube Fruit (Ziziphus jujuba.Mill) (چکیده)
255 - A Low-Power Time-Based Phase-Domain Analog-to- Digital Converter (چکیده)
256 - Optimization of a solar air heater with phase change materials: Experimental and numerical study (چکیده)
257 - Damage and plasticity constants of conventional and high-strength concrete part II: STATISTICAL EQUATION DEVELOPMENT USING GENETIC PROGRAMMING (چکیده)
258 - مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک (چکیده)
259 - DAMAGE AND PLASTICITY CONSTANTS OF CONVENTIONAL AND HIGH-STRENGTH CONCRETE PART I: STATISTICAL OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHM (چکیده)
260 - PDMS coating of used TFC-RO membranes for O2/N2 and CO2/N2 gas separation applications (چکیده)
261 - بررسی تأثیر ویژگی های فردی بر قضاوتهای اخلاقی دانشجویان (چکیده)
262 - Multi-kink collisions in the phi6 model (چکیده)
263 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
264 - High Energy Density In The Collision Of N Kinks In The φ4 Model (چکیده)
265 - بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی (چکیده)
266 - Occurrence and Evolutionary Analysis of Coat Protein Gene Sequences of Iranian Isolates of Sugarcane mosaic virus (چکیده)
267 - بررسی رابطه بین آلودگی هوای شهر و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
268 - تاثیر رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر روند منحنی های فشار موئینه، سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
269 - کاهش مصرف انرژی و دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زمانبند ربایش کار در اجرای برنامه‌های موازی (چکیده)
270 - مدیریت پویای دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای در سطح سیستم‌عامل برای زمانبند ربایش کار زبان‌های موازی (چکیده)
271 - Effects of Different Fat Sources in Finisher Diet of Broiler Chickens on Performance, Fat Deposition and Blood Metabolites (چکیده)
272 - Effect of Employee Expenses on Usefulness of Accounting Information (چکیده)
273 - Rock typing using geological and petrophysical data in the Asmari reservoir, Aghajari Oilfield, SW Iran (چکیده)
274 - اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی (چکیده)
275 - Corporate governance, product market competition and firm performance: evidence from Iran (چکیده)
276 - بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
277 - بررسی عوامل موثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسان (چکیده)
278 - استخراج لیپید از ریزجلبک کلرلاولگاریس با استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید به منظور تولید بیودیزل (چکیده)
279 - Investigation of Stigma Phenomenon in Cancer: A Grounded Theory Study (چکیده)
280 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به نقش فضای باز در افزایش تعاملات اجتماعی (چکیده)
281 - Bioassay of Flavonoids Crataegus oxyacantha with Plant bionanosensor (چکیده)
282 - The Qualitative Bioassay of vitamins C and B12 antioxidants by Plant bionanosensor (چکیده)
283 - بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک (چکیده)
284 - پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R (چکیده)
285 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به بافت مسکونی روستای تاریخی ازغد به عنوان گونه ای از خانه های جمعی (چکیده)
286 - Investigating Anticancer Properties Of Some Derivatives Of Monoterpenes On Colon Carcinoma Cells In Vitro (چکیده)
287 - بررسی رابطه تغییر هم زمان مدیریت ارشد و مدیریت سود : سال پایانی حضور مدیران ارشد (چکیده)
288 - The Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
289 - Bioactive and ACE binding properties of three synthetic peptides assessed by various spectroscopy techniques (چکیده)
290 - کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود (چکیده)
291 - سطح تحمل ابهام دانشجویان: مطالعه مقایسه‌ای در بین دانشجویان حسابداری و مدیریت (چکیده)
292 - اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری (چکیده)
293 - Application of the strut-and-tie method for steel fiber reinforced concrete deep beams (چکیده)
294 - بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو (چکیده)
295 - Optimization of the production conditions of the lipase produced by Bacillus cereus from rice flour through Plackett-Burman Design (PBD) and response surface methodology (RSM) (چکیده)
296 - Using PDMS coated TFC-RO membranes for CO2/N2 gas separation: Experimental study, modeling and optimization (چکیده)
297 - The role of tolerance of ambiguity on ethical decision-making students (چکیده)
298 - رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
299 - Synthesis of novel 3‑ substituted‑ 5H‑ benzo [5,6][1, 4] thiazino [3,2‑e][1,2,4] triazines and their 15‑ lipoxygenase inhibitory activity (چکیده)
300 - تشخیص و بررسی تنوع مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا در شمال ایران (چکیده)
301 - ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
302 - تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز (چکیده)
303 - Iranian johnsongrass mosaic virus: the complete genome sequence, molecular and biological characterization, and comparison of coat protein gene sequences (چکیده)
304 - بررسی تاثیر پیگیبک لاین بر آبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی (چکیده)
305 - شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی (چکیده)
306 - تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد) (چکیده)
307 - Size Controlling of L1 0 -FePt Nanoparticles During High Temperature Annealing on the Surface of Carbon Nanotubes (چکیده)
308 - Bioprocess engineering of microalgae to optimize lipid production through nutrient management (چکیده)
309 - آبشستگی موضعی اطراف خطوط لوله مستغرق تحت تاثیر پیگیبک¬لاین (چکیده)
310 - بررسی فشار آب منفذی در بدنه سد خاکی در مراحل ساخت به وسیله نرم افزار Plaxis مطالعه موردی سد دامغان (چکیده)
311 - Study of Genetic Diversity of Sheep Breeds in Afghanistan (چکیده)
312 - Synthesis of Thiazolo[5,4-d][1,2,4]Triazolo[4,3-a]Pyrimidines as a New Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
313 - الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه (چکیده)
314 - Correlation of equivalent quartz content, Slake durability index and Is50 with Cerchar abrasiveness index for different types of rock (چکیده)
315 - پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009 (چکیده)
316 - مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (چکیده)
317 - Graphene-Based STT-RAM Cell With Improved Switching for Scaled Technology Nodes (چکیده)
318 - Synthesis, characterization and biological evaluation of novel unsaturated amides (چکیده)
319 - Relationship of Tensile Strength of Steel fiber reinforced Concrete Based on Genetic Programming (چکیده)
320 - The complete genome sequences of two naturally occurring recombinant isolates of Sugarcane mosaic virus from Iran (چکیده)
321 - بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود با کارایی و تصمیمات سرمایه گذاری: با استفاده از روش¬های گشتاورهای تعمیمیافته و حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی (چکیده)
322 - بررسی ارتباط بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت پیش بینی سود به وسیله مدیریت پس از عرضه اولیه (چکیده)
323 - رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری (چکیده)
324 - تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS (چکیده)
325 - بررسی میزان پراکندگی و نقش متغیرهای ژئوشیمیایی در انحلال و تحرک آرسنیک در منابع آب دشت سفیدرود (چکیده)
326 - تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
327 - بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم (چکیده)
328 - The Study on Application of TiO2/water Nanofluid in Plate Heat Exchanger of Milk Pasteurization Industries (چکیده)
329 - Synthesis of 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles using a potent, green and reusable nano catalyst (FHS/SiO2) (چکیده)
330 - STT-RAM Write Energy Consumption Reduction by Differential Write Termination Method (چکیده)
331 - Low Energy Write Operation for 1T-1MTJ STT-RAM Bitcells with Negative Bitline Technique (چکیده)
332 - Forecasting Systematic Risk by Least Angel Regression, AdaBoost and Kernel Ridge Regression (چکیده)
333 - A low-power fast tag comparator by modifying charging scheme of widefan-indynamic OR gates (چکیده)
334 - تاثیر الگودهی ویدئویی بر یادگیری مهارت پرتاب کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم (چکیده)
335 - منصب دبیری در دوره ساسانیان (چکیده)
336 - تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
337 - Effects of using plant extracts and a probiotic on performance, intestinal morphology, and microflora population in broilers (چکیده)
338 - بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
339 - COMPARISON OF ESSENTIAL OIL CONTENT AND CONSTITTUENTS OF NEPETA GLOMERULOSA DURING THREE DEVELOPMENTAL STAGES (چکیده)
340 - بررسی رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
341 - Infestation and pathological lesions of some lymph nodes induced by Linguatula serrata nymphs in sheep slaughtered in Shahrekord Area (Southwest Iran) (چکیده)
342 - تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت (چکیده)
343 - تاثیر شکستگی ها و سایر فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی منصوری (چکیده)
344 - A Platform for Dynamic Thermal Management of FPGA-Based Soft-Core Processors via Dynamic Frequency Scaling (چکیده)
345 - بررسی حساسیت جریان نقدیِ سطح نگهداشت موجودی های نقد (چکیده)
346 - رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام (چکیده)
347 - تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر (چکیده)
348 - The Effects of Industry Specialization on Auditor's Opinion in Iran (چکیده)
349 - Mesenchymal stem cell based therapy for osteo‐diseases (چکیده)
350 - Dipyrimido[4,5‑b:5,4‑e][1,4]thiazine: synthesis and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15‑lipoxygenase (چکیده)
351 - Analysis of Incentive Effects of Managers’ Bonuses on Real Activities Manipulation Relevant to Future Operating Performance (چکیده)
352 - A New Write Assist Technique for SRAM Design in 65nm CMOS Technology (چکیده)
353 - Investigating the effect of connectivity of top management team on their resilience (چکیده)
354 - Use imagination, body functioning, perceived pain, in prevention athletic injury of Ferdosi University of Mashhad (چکیده)
355 - An investigation of artificial intelligence methodologies in the prediction of dirty amine flow rate of gas sweetening absorption column (چکیده)
356 - A new asymmetric 6T SRAM cell with a write assist technique in 65 nm CMOS technology (چکیده)
357 - Changes in composition and essential oil yield of Ocimum ciliatum at different phenological stages (چکیده)
358 - بررسی تاثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود (چکیده)
359 - Energy use and economical analysis of seedy watermelon production for different irrigation systems in Iran (چکیده)
360 - بررسی فرآیندهای دیاژنزی و رخساره های رسوبی سازند آسماری در چاه 149 میدان آغاجاری (چکیده)
361 - کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
362 - عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
363 - ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
364 - بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی (چکیده)
365 - Influence of planting date, intercropping and plant growthpromoting rhizobacteria on cumin (Cuminum cyminum L.)with particular respect to disease infestation in Iran (چکیده)
366 - بررسی ویژگی رخساره های رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
367 - اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
368 - Determination of optimal strip width in strip intercropping of maize (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) in Northeast Iran (چکیده)
369 - بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال آب/TiO2 در مبدل حرارتی صفحه ای صنایع شیر (چکیده)
370 - Adaptation of maize to climate change impacts in Iran (چکیده)
371 - Comparative Study of FinFETs versus 22nm Bulk CMOS technologies: SRAM Design Perspective (چکیده)
372 - A New Strategy for the Synthesis of Size-controlled L1 0 FePt Nanoparticles on Nanotube Substrate (چکیده)
373 - Relationship between Meta-Technology Ratios and Varietal Differences in Date Production (Case Study of Sistan and Baluchestan, Iran) (چکیده)
374 - Climate change impacts on stream flow and sediment yield in the North of Iran (چکیده)
375 - Determination of allelopathic potential in some medicinal and wild plant species of Iran by dish pack method (چکیده)
376 - بررسی ویژگیهای دگرآسیبی تیره گیاهی Asteraceae با استفاده از روش ساندویچ (چکیده)
377 - بررسی 20 گونه گیاهی متعلق به تیره Asteraceaeاز نظر ویژگیهای دگرآسیبی با استفاده از روش دیش پک (چکیده)
378 - A facile access to highly functionalized triphenylphosphoranylidene succinimides through a three-component reaction and DFT investigation on the reaction mechanism (چکیده)
379 - COMPARISON OF ESSENTIAL OIL CONTENT AND CONSTITTUENTS OF NEPETA GLOMERULOSA DURING THREE DEVELOPMENTAL STAGES (چکیده)
380 - تاثیر شرایط اتمسقر بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پسته‌ی خشک رقم اوحدی (چکیده)
381 - Screening Efficiency and Entrepreneurship Potential in Automotive Suppliers Using DEA (چکیده)
382 - طراحی مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی ایران (چکیده)
383 - اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (چکیده)
384 - تغییران سطح آب دریا و بیوژئوگرافی سازند ایلام بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در تاقدیس کوه سلطان (زاگرس) (چکیده)
385 - تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
386 - (EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار (چکیده)
387 - The computation of commutativity degree for dihedral groupsin termsof centralizers (چکیده)
388 - On Graphs Associated to Conjugacy Classes of Some Metacyclic 2-Groups (چکیده)
389 - Conjugacy classes and commutativity degree of metacyclic 2-groups (چکیده)
390 - Towards a Contrastive Pragmatic Analysis of Congratulation Speech Act in Persian and English (چکیده)
391 - اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST (چکیده)
392 - A Study on the relationship between human development and intellectual and human capital in banking industry (چکیده)
393 - مطالعه‌ی تطبیقی پایداری محلات سراب و سجاد مشهد با استفاده از روش‌های AHP و دلفی (با مشارکت شهرداری مشهد) (چکیده)
394 - بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی (چکیده)
395 - Investigating the Degree of Importance & Employment of Management Accounting Methods by Managers of Companies Admitted Into the (چکیده)
396 - Factors Influencing Auditors’ Ethical Sensitivity in Ethical Decision - making: Evidence from Iran (چکیده)
397 - بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه ی هوش هیجانی مدیرانارشد، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان (چکیده)
398 - ارائه مدل مفهومی تاثیر سبک رهبری رابطه ای مدیران عامل بر تصمیمات استراتژیک بواسطه ایجاد اعتماد بیه مدیران ارشد و یادگیری آنان از شکست ها (چکیده)
399 - The Numerical Study of the Gas-Solid Flow in a Conventional Cyclone Separator (چکیده)
400 - The effect of ratio of anode to cathode surface area on generated power in double-chamber microbial fuel cells (چکیده)
401 - Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
402 - The effects of attention instructions on learning of soccer chip on novice children (چکیده)
403 - بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (چکیده)
404 - زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی ایزوتوپ Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی U-Pb و توده‌های نفوذی مرتبط با کانی سازی کرتاسه منطقه کلاته آهنی، جنوب‌غرب گناباد (چکیده)
405 - Diastereoselective synthesis of highly functionalized quinolizines via a pyridine-based three-component reaction and a DFT investigation on the reaction mechanism (چکیده)
406 - پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری (چکیده)
407 - The Effect of Mathematics Subject on Accounting Students of Private and State Universities in Iran (چکیده)
408 - Association between Corporate Governance and Corporate Performance in Iran (چکیده)
409 - Multi-DaC Programming Model: A variant of Multi-BSP Model for divide-and-conquer Algorithms (چکیده)
410 - اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه (چکیده)
411 - Electrochemical and quantum chemical assessment of two organic compounds from pyridine derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in HCl solution under stagnant condition and hydrodynamic flow (چکیده)
412 - ورزش: پیام آور صلح و دوستی (چکیده)
413 - The Effect of Earning Quality on Level of Cash Holding of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
414 - A Survey on Timeliness in Financial Reporting and Corporate Governance: Evidence from Iran (چکیده)
415 - جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت- لوبیا در منطقه زنجان (چکیده)
416 - اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
417 - Microbial Fuel Cells Analysis Using Electrochemical Impedance Spectroscopy (چکیده)
418 - Utilizing Geological Properties for Predicting Cerchar Abrasiveness Index (CAI) in Sandstones (چکیده)
419 - تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد (چکیده)
420 - مقایسه پترولوژیکی، آلتراسیون و کانی سازی توده های مونزونیتی (ائوسن) و گرانودیوریتی (کرتاسه) در منطقه کلاته آهنی- گناباد (چکیده)
421 - The effect of Higgs boson radiation from TeV black holes on the hadronic cross section at the LHC (چکیده)
422 - Synthesis and application of FePt/CNTs nanocomposite as a sensor and novel amide ligand as a mediator for simultaneous determination of glutathione, nicotinamide adenine dinucleotide and tryptophan (چکیده)
423 - Decoration of carbon nanotube with sizecontrolled L10-FePt nanoparticles for storage media (چکیده)
424 - <b>Assessing nitrogen flow in production and utilization cycle of wheat and maize as a tool to monitor N loss in Iran</b> - doi: 10.4025/actascibiolsci.v35i3.16039 (چکیده)
425 - Chemotaxonomical Analysis of the Essential Oil Aroma Compounds of Two Different Ocimum basilicum L. Varieties from Iran (چکیده)
426 - بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران 2- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM (چکیده)
427 - Variation in essential oil content and composition of assafoetida (ferula assafoetida) in Kerman province (چکیده)
428 - Intraspecific variability of the essential oil of ocimum basilicum l. var. purpurascens and var. dianatnejadii from iran (چکیده)
429 - بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی (چکیده)
430 - Domino logic designs for high-performance and leakage-tolerant applications (چکیده)
431 - An investigation on Impact of Institutional ownership and company proprietorship on Tax Aggressive Policy (چکیده)
432 - فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون «انگلیسی جادویی» (چکیده)
433 - اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.) (چکیده)
434 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
435 - A Novel and Efficient Three-Component Procedure for the Synthesis of new Spiro Indenoquinoxalines (چکیده)
436 - Synthesis of Novel Substituted 4H-furo[3,4-c]chromen-4-one derivatives (چکیده)
437 - A simple method for the synthesis of functionalized 6H-Benzo[c]chromen-6-ones by reaction of 2-oxo-2H-chromenes-3-carbonitrile and phenylethylidene malononitrile (چکیده)
438 - Synthesis of highly substituted flourene by reaction of inden-3-yliden molononitrile with acetylenic esters (چکیده)
439 - Internet Financial Reporting: Case of Iran (چکیده)
440 - The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings News (چکیده)
441 - Fuzzy process capability plots for families of one-sided specification limits (چکیده)
442 - New Charge Balancing Method Based on Imbalanced Biphasic Current Pulses for Functional Electrical Stimulation (چکیده)
443 - Fuzzy Tolerance Region and Process Capability Analysis (چکیده)
444 - Application of analytic hierarchy process in analyzing and ranking of non-financial measures that affect investor decisions (چکیده)
445 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
446 - The Precise Value of Commutativity Degree in Some Finite Groups (چکیده)
447 - Metacyclic 2-groups with the same conjugacy classes and their commutativity degree (چکیده)
448 - A Study of the Influence of Field of the Study and Gender on Ethical Values: Iranian Scenario (چکیده)
449 - Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques (چکیده)
450 - Adaptation strategies for maize cultivation under climate change in Iran: irrigation and planting date management (چکیده)
451 - زمین شیمی، سن سنجی U-Pb زیرکن و ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd سنگهای مونزونیتی نجم آباد، جنوب گناباد (چکیده)
452 - Energy budget and economic analysis in conventional and organic rice production systems and organic scenarios in the transition period in Iran (چکیده)
453 - A Study of Job Satisfaction - Comparison between the Auditors of Supreme Audit Court and CPAs. An Iranian Evidence (چکیده)
454 - A Study of the Audit Information Technology Usage and Perceived Importance by Auditors in Iran (چکیده)
455 - فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران (چکیده)
456 - استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (چکیده)
457 - Effect of Cadmium and Lead on Quantitative and EssentialOil Traits of Peppermint (Mentha piperita L (چکیده)
458 - Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means (چکیده)
459 - IMPROVED SHORT CHANNEL EFFECTS IN 4H-SIC MOSFET WITH DUAL MATERIAL GATE STRUCTURE (چکیده)
460 - بررسی تاریخ‏ کاشت، کود بیولوژیک و کشت مخلوط بر عملکرد و کمیت اسانس زیره سبز و شنبلیله (چکیده)
461 - Ecological management of cumin common diseases in Iran; Planting date, intercropping and biofertilizer (چکیده)
462 - بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایران (چکیده)
463 - تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر (چکیده)
464 - دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
465 - A new prediction model for the load capacity of castellated steel beams (چکیده)
466 - The contribution of women in Iranian scholarly publication (چکیده)
467 - The Relationship between Consumer Price Index, Producer Price Index and Traded Shares at Tehran Stock Exchange (چکیده)
468 - A Study the Reasons of Failure in Implementation of Enterprise Resource Management Systems in Iran (چکیده)
469 - مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) (چکیده)
470 - نمایه سازی استخراجی خودکار با نگاهی گذرا به مشکلات نمایه سازی در زبان فارسی (چکیده)
471 - Weakly polymatroidal ideals with applications to vertex cover ideals (چکیده)
472 - Qualitative and Quantitative Analysis of Limiting Factors in Microbial Fuel Cells Using Electrochemical Techniques (چکیده)
473 - شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی؛ با بهره گیری از روش دلفی (چکیده)
474 - Carburising behaviour of low carbon steel with nanocrystalline surface layer induced by ball milling (چکیده)
475 - A Study of the Effective Variables on Earning Management: Iranian Evidence (چکیده)
476 - A Study of the Audit Inherent Risk: Evidence of Emerging Economy (چکیده)
477 - A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
478 - Influence of turmeric rhizome and black pepper on blood constituents and performance of broiler chickens (چکیده)
479 - Conjugacy classes and commuting probability in finite metacyclic p-groups (چکیده)
480 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
481 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
482 - Study of Cobalt-Doped SnO Thin Films (چکیده)
483 - بررسی پیوست بعد زیست محیطی به برگه امتیاز دهی تعدیل شده در حسابرسی مدیریت محیط زیست (چکیده)
484 - اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد (چکیده)
485 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
486 - اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد،جنوب مشهد (چکیده)
487 - A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario (چکیده)
488 - A Study of the Effect of Establishing Accounting Standards on Conservatism Amount: Iranian Scenario (چکیده)
489 - The Relation between Financial Information Transparency and Firms Characteristics of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
490 - بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود (چکیده)
491 - روان شناسی و جامعه شناسی تقلب (چکیده)
492 - EVALUATING THE INVESTORS’ OVERREACTION TO FINANCIAL MEASURES: SOME EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE (چکیده)
493 - A Study of Managers Point of View on Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Companies in Iran (چکیده)
494 - Impact of Intensity and Exposure Duration of Magnetic Field on Seed Germination of Tomato (Lycopersicon esculentum L (چکیده)
495 - Facile Synthesis of Highly Substituted Iminocyclopentenes: A Novel Isocyanide-Based Three-Component Condensation Reaction (چکیده)
496 - Regioselective synthesis of highly-substituted biaryls by reaction of vinyl malononitriles with acetylenic esters (چکیده)
497 - اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( Nigella sativa) (چکیده)
498 - First Report of Coat Protein Sequence of Cucumber Green Mottle Mosaic Virus in Cucumber Isolated from Khorasan in Iran (چکیده)
499 - پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (چکیده)
500 - زمین شناسی و زمین شیمی توده های نفوذی شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
501 - پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
502 - Pulses Production Systems in Term of Energy Use Efficiency (چکیده)
503 - Numerical Simulation of High-Efficient Gas Heaters (Application of Gas to Gas Heat Exchanger) (چکیده)
504 - A Study of Spatially Growing Mixing Layer By Means of Linear Stability Theory Using Spectral Method (چکیده)
505 - Simulation of Natural Gas EOS (Equation of State(investigation using PENG Robinson EOS (چکیده)
506 - Piperazine-1,4-diium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)cobaltate(II) tetrahydrate (چکیده)
507 - Linear Stability Analysis of Spatially Growing Mixing Layer Flow Using Spectral Method (چکیده)
508 - Formation of Nanocrystalline and Ultrafine-grained Structures in Disk-shaped Samples of Fe-0.15C and Interstitial-free (IF) Steels Produced by Ball Milling (چکیده)
509 - دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگی) شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
510 - Influence of weed competition on potato growth, production and radiation use efficiency (چکیده)
511 - ارزیابی سیستم های استنتاج فازی جهت برآورد تبخیرتعرق مرجع ساعتی (چکیده)
512 - A study of the knowledge of auditors in the field of tax laws: Evidence of Iran (چکیده)
513 - The effect of qualified audit report on share prices and returns: Evidence of Iran (چکیده)
514 - An Investigation of the relationship between audit firm size and earning management in quoted companies in Tehran stock exchange (چکیده)
515 - A study of the reasons for shortcomings in establishment of internet financial reporting in Iran (چکیده)
516 - Synthesis of 14-Aryl- and Alkyl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes Catalyzed by Silica-supported Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
517 - Transformational Leadership and Innovation Manufacturing Objective (چکیده)
518 - The stability of mesons near event horizon of black hole (چکیده)
519 - Effects of turmeric rhizome powder and black pepper on blood constituents and performance of male broiler chickens (چکیده)
520 - بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل (چکیده)
521 - ارزیابی کارآیی مدلهای شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از تست گاما (چکیده)
522 - بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نها (چکیده)
523 - تأثیر سس (Cuscuta sp.) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران (چکیده)
524 - ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی (چکیده)
525 - FACTORS AFFECTING DIVIDEND POLICY: EMPIRICAL EVIDENCE OF IRAN (چکیده)
526 - A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economy (چکیده)
527 - A Study of the Effect of Oil Price Fluctuation on Industrial and Agricultural Produts in Iran (چکیده)
528 - بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبت های P/E و P/B در پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
529 - بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمه‌های سیستان (چکیده)
530 - بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم های مختلف کاشت (چکیده)
531 - Chemical Composition of Biotite as a Guide to Petrogenesis of Granitic Rocks from Maherabad, Dehnow, Gheshlagh, Khajehmourad and Najmabad, Iran (چکیده)
532 - ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd، سن سنجی زیرکون U-Pb و پتروژنز باتولیت گرانودیوریتی نجم آباد، گناباد (چکیده)
533 - اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (چکیده)
534 - Information Ioss for QCD Matter in Mini Black Holes at LHC (چکیده)
535 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (چکیده)
536 - Noise immuneConditional Footer Domino WIDE-OR Logic Design (چکیده)
537 - بررسی تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی دو رقم عدس رباط و گچساران در شرایط شوری (چکیده)
538 - A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland wheat production systems (چکیده)
539 - study and comparing the land use and capability in asadly waetrshed using GIS (چکیده)
540 - A Study of the Effect of Financial Leverage on Earnings Response Coefficient through out Income Approach: Iranian Evidence (چکیده)
541 - Iranian Angle to Non-Audit Services: Some Empirical Evidence (چکیده)
542 - An Empirical Modeling of Companies Using Support Vector Data Description (چکیده)
543 - Ground Magnetic survey for exploration of ore deposits and identify of geometry of intrusive bodies cased alteration and mineralization in the east of Keybarkuh area (southwest of Khaf) (چکیده)
544 - کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده غرب کبیر کوه (خواف) (چکیده)
545 - زمین شناسی، پترولوژی و کانی شناسی توده های نفوذی منطقه کلاته آهنی- گناباد (چکیده)
546 - بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی- گناباد (چکیده)
547 - Drilling rate prediction using an innovative soft computing approach (چکیده)
548 - A calculation based on Green s function method for FM/MgO /FM sandwiches with roughness at interfaces (چکیده)
549 - SW parameter in magnetic multilayers with rough interface (چکیده)
550 - NNLo correction to three jet rate production in electron positron annihilation (چکیده)
551 - بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
552 - تاثیر تناوبهای زراعی متفاوت بر ظهور گونه های مختلف علفهای هرز (چکیده)
553 - بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
554 - Effect of Plant Diversity and Nutrient Resource on WeedComposition and Density in Different Cropping Systems (چکیده)
555 - The effects of seed coating and pelleting on the rate and final germination in (چکیده)
556 - سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
557 - effects of plant density and depth on agronomic caractrestics of saffron (چکیده)
558 - Geology and petrology of two distinct types of granitoids, Eastern Najmabad, Ghonabad, Iran (چکیده)
559 - بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
560 - Fe(HSO4)3 and Fe(HSO4)3/DMSO as Efficient Heterogeneous, and Reusable Catalyst Systems for the Oxidative Coupling of Thiols (چکیده)
561 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
562 - پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
563 - مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (چکیده)
564 - Effect of Different Rumen-degradable Carbohydrates on Rumen Fermentation, Nitrogen Metabolism and Lactation Performance of Holstein Dairy Cows (چکیده)
565 - اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی (چکیده)
566 - Ultra Low Power Full Adder Topologies (چکیده)
567 - New Subthreshold Concepts in 65nm CMOS Technology (چکیده)
568 - Ferric hydrogensulfate catalyzed aerobic oxidative coupling of 2-naphthols in water or under solvent free conditions (چکیده)
569 - حسابرسی مستمر ، حسابرسی آینده (چکیده)
570 - حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاه (چکیده)
571 - بررسی رابطه اهرم مالی وهموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
572 - ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
573 - اکتشافات ژئوشیمیائی رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی جهت شناسائی کانی سازی طلای اپی ترمال و ماسیو سولفاید نوع تکنار، بردسکن (چکیده)
574 - اکتشافات ژئوشیمیائی و شناسائی کانی سازی Iron Oxides Cu - Au در منطقه پلورزه - تربت جام (چکیده)
575 - نقش کانی مگنتیت در تفسیر کیفی داده های مغناطیس زمینی جهت شناسایی ذخایر جدید، در بخش شرقی تک 1، معدن پلی متال تکنار - بردسکن (چکیده)
576 - کانی شناسی و مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی اندیس کانی سازی بزوشک – شمال شرق نیشابور (چکیده)
577 - Ground magnetic survey for exploration of massive sulfide in north east Iran. Journal of Applied Sciences (چکیده)
578 - Conditional Footer Domino Logic for Noise Immune Applications (چکیده)
579 - An improved noise-tolerant domino logic circuit for high fan-in gates (چکیده)
580 - A NOVEL LEAKAGE-TOLERANT DOMINO LOGIC CIRCUIT with feedback from footer transistor in ultra deep submicron cmos (چکیده)
581 - A High Speed and Leakage-Tolerant Domino Logic for High Fan-in Gates (چکیده)
582 - 1bit subthreshold full adders in 65nm CMOS technology (چکیده)
583 - Leakage Tolerant, Noise Immune Domino Logic for Circuit Design in the Ultra Deep Submicron CMOS Technology for High Fan-in Gates (چکیده)
584 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for the synthesis of 14-aryl- or alkyl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes (چکیده)
585 - Effect of cropping systems and crop rotations on weeds (چکیده)
586 - اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها (چکیده)
587 - Field-dependent spin-wave damping in ferromagnet/ antiferromagnet bilayers (چکیده)
588 - Curie temperatue of coupled magnetic planes (چکیده)
589 - the transition temperature of coupled magnetic plames inclusimg fluctuations in the spacer thickness (چکیده)
590 - the ordering temperature of coupled magnetic planes h. moradi (چکیده)
591 - the temperature dependence of the spin-wave damping in co/coo bilayers (چکیده)
592 - ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف (چکیده)
593 - A Ca-independent α-amylase that is active and stable at low pH from the Bacillus sp. KR-8104 (چکیده)
594 - Temperature dependence of the linewidth of spin-waves in Co/CoO bilayers (چکیده)
595 - بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز (چکیده)
596 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)