بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محسن خلیلی


موارد یافت شده: 212

1 - ایرانِ پُرهمسایه و سیاست خارجیِ چندهمسایگی (چکیده)
2 - روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق (چکیده)
3 - تعلیق مشروطیت/برتری استثناء: برآمدن دولت مطلقه پهلوی (چکیده)
4 - پیوستار قدرت در سیاست ‌خارجی از دیدگاه ‌فروغی (چکیده)
5 - سپنتامینو! انگره‌مینو! بس کنید! تاج‌برداری به‌جایِ تاج‌داری (چکیده)
6 - بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه (چکیده)
7 - بایسته‌های فراگیری و دانش‌آموختگی در گرایش مسایل ایرانِ رشته‌ی علوم سیاسی (چکیده)
8 - واکنش جنبش دانشجویی دهه 1340 به سبک های هویتی نیروهای سیاسی (چکیده)
9 - کدام ایران؟ (چکیده)
10 - پندِ لقمان و گوشِ نیوشای انقلابِ57 (چکیده)
11 - نشانگانِ فروپاشیِ دودمان قاجار در سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ (چکیده)
12 - ورود و ظرفیّت: نوگفتار یا آینده‌شناسی؟ (چکیده)
13 - چیستانِ جرم سیاسی در نظام حقوق اساسی ایران (چکیده)
14 - اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی (چکیده)
15 - نظام ملکی نظام الملک (چکیده)
16 - نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی (چکیده)
17 - علل انفعال قاجاران در روابط خارجی (چکیده)
18 - حقابه هلمند و پیشینه آن (چکیده)
19 - دگری عثمانی در تاریخ نویسی قاجار (چکیده)
20 - دشواره‌ها و دشواری‌ها‌ی دوباره‌خوانی امام خمینی در بازخوانیِ تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی (چکیده)
21 - دردسرسازیِ تاریخ در برساختنِ سیاست‌خارجی (چکیده)
22 - علوم سیاسی حرف ندارد! علوم سیاسی حرف دارد!: علم سیاست یا علوم سیاسی؟ (چکیده)
23 - بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی (چکیده)
24 - کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسی (چکیده)
25 - اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجی (چکیده)
26 - چرایی فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستان (چکیده)
27 - ساخت دوگانه دولت سازی نوین افغانستان (چکیده)
28 - رهگذار تاریخی و لحظه‌های سازنده در فرآیندِ دولت‌سازیِ پساانقلاب اسلامی (چکیده)
29 - من دولت تعیین می‌کنم! من تو دهنِ این دولت می‌زنم! (چکیده)
30 - پارسی‌گردانیِ آشفته‌سازِ Constitution (چکیده)
31 - Transport Diplomacy in the Silk Road: Roles and Expectations (چکیده)
32 - سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
33 - بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
34 - بایستگیِ ‌بنیاد نهادن ‌مکتب ‌خراسان ‌بزرگ‌ در علوم ‌سیاسی (چکیده)
35 - دوگانه‌ی مشروطه: تجربه‌های آشنا، فقدانِ نظریه (چکیده)
36 - مدیریت شهری و انتخاب شهردار (چکیده)
37 - پیدایی و پایایی تئوریک انقلاب اسلامی (چکیده)
38 - رویکرد تاریخی به آسیب‌شناسی روند توسعه‌ی سیاسی در ایران (چکیده)
39 - نشانگان مشروطه‌خواهی در سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی و سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیک (چکیده)
40 - آینده‌شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران با استفاده از مدل SWOT، سیاست‌خارجی ایران در افغانستان پس از تهاجم آمریکا (چکیده)
41 - همسانی/ناهمسانیِ فرضیه/ سناریو در پژوهش‌ِ علوم‌سیاسی (چکیده)
42 - آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمان (چکیده)
43 - اکسیر ماثر نو: بررسی مقایسه ای مشکله هویت در تاریخ نگاری قاجاریه (چکیده)
44 - A Comparative Study of the Issue of Revision in the Two Constitutional and Islamic Republic's Constitutions (چکیده)
45 - Characteristics of a Revolutionary Foreig Policy (چکیده)
46 - پارسی گردانی انگارگانی واژگان سیاسی: نمونه پژوهی سیاسی، لیبرالیسم (چکیده)
47 - نظریه‌ی سیاسیِ یک سازمانِ اطّلاعاتی (چکیده)
48 - هشدارهای نهفته در نشانه های چندگانه راه جدید ابریشم (چکیده)
49 - کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک (چکیده)
50 - مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق (چکیده)
51 - دشواره‌ی هویت در روایت صادق‌خانِ مستشارالدّوله از مشروطیت (چکیده)
52 - Function and Performance of the Islamic Parliament Assembly of Iran (چکیده)
53 - سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
54 - فرهنگ سیاسی نخبگان زمانه برآمدن و برافتادن پهلوی اول (چکیده)
55 - برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحاد (چکیده)
56 - بازنمایی دیگری در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوه (چکیده)
57 - بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368 (چکیده)
58 - بررسیِ بحران آذربایجان برپایه‌ی مدل مدیریت بحران برچر (چکیده)
59 - دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه‌ای براساسِ مدل پیوستگی روزنا (چکیده)
60 - برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان (چکیده)
61 - ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه (چکیده)
62 - قانون‌اساسی جدید عراق و پیدایش دوباره‌ی کشمکش‌ سیاسی (چکیده)
63 - گسترده سازی و استمرار تحریم ها علیه ایران/ بنیان‌ زبرنظری سازو کار تحریم/ توازن در ساختار نظام بین‌المللی (چکیده)
64 - بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی (چکیده)
65 - تحول مفهوم سیاست خارجی در چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه (چکیده)
66 - بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی (چکیده)
67 - فعّال سازیِ ژنوم های قدرت آفرین/ خاموش‌سازیِ ژنوم‌های قدرت‌زدا (نمونه‌پژوهی: قطر) (چکیده)
68 - بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایران (چکیده)
69 - تأثیر عوامل متغیّر در تغییر کارکردِ سیاست خارجی ایران: ناهمانندی های دوران جمهوری اسلامی ایران (1384-1357) (چکیده)
70 - جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آن (چکیده)
71 - برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم (چکیده)
72 - نقش‌های ملی و پیدایش قدرت‌نرم: تحلیل کمی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری(1368-1388) (چکیده)
73 - بازنگری درس های تاریخ‌پایه در دوره کارشناسی علوم سیاسی (چکیده)
74 - پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران) (چکیده)
75 - پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی، نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران (چکیده)
76 - نقش پارلمان‌ها در سیاست خارجی (چکیده)
77 - سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم‌خان (چکیده)
78 - بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گرایی (چکیده)
79 - ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT (چکیده)
80 - آینده پژوهی سیاست‌خارجی: کد/ ژنوم های ژئوپلیتیک ایران و همسایگان (چکیده)
81 - بازخوانی نامه‌های میرزاحسین‌خانِ سپهسالار در پرتوِ چشمداشت‌های هفت‌گانه‌ از سیاست‌خارجی (چکیده)
82 - بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388) (چکیده)
83 - بازنمایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی(انتخاب نهم در چنبره جهانی‌سازی سیاست و اقتصاد) (چکیده)
84 - مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق (چکیده)
85 - بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
86 - نقش‌مایه‌های چندگانه‌ی مجلس شورای ملّی دوره‌ی چهاردهم در بحران آذربایجان (چکیده)
87 - ژنومهای ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان (چکیده)
88 - تاریخ شفاهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحنامه تدوین و بازنگری (چکیده)
89 - آفرینش وفاق کارویژه قانون اساسی (چکیده)
90 - قانون اساسی و حقوق شهروندان (چکیده)
91 - ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه (چکیده)
92 - مسأله‌ی زن در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
93 - فراتحلیلِ مضمونِ دوستی/ دوستانِ سیاست خارجی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
94 - پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران) (چکیده)
95 - مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب‌های فرانسه و روسیه (چکیده)
96 - ویژگی‌های بافتار ژئوپولیتیک ایرانِ دوران قاجار از منظر سفرنامه‌ نویسان روسیه (چکیده)
97 - تصمیم گیری در روابط خارجی: فهم چرایی تمایز با نگاهی مقایسه ای به روزگار امیرکبیر و سپهسالار (چکیده)
98 - آفرینشِ نشان‌ویژه‌یِ صلحِ ایرانی (Pax Irannica) در سیاست خارجی ایران (چکیده)
99 - پارسی‌گردانیِ انگارگانیِ واژ‌ه‌گان سیاسی (چکیده)
100 - بازخوانی نیت مند اسناد در پژوهش های تاریخی: پیشنهاد مدلی دومتغیره برای بازتفسیر رخدادهای تاریخ معاصر ایران (چکیده)
101 - نگاهی به مدل دولت/ ملت سازی در مالزی (چکیده)
102 - بررسی مقایسه ای مساله قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی (چکیده)
103 - روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور (چکیده)
104 - نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: بررسی انتقادی (چکیده)
105 - مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
106 - چشم به دست غرب نسخه برای شرق: غرب از نگاه احسان نراقی (چکیده)
107 - استغراب استذلال استتباع (چکیده)
108 - نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368 (چکیده)
109 - مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی (چکیده)
110 - مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی (چکیده)
111 - بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی (چکیده)
112 - The changing Foundation of Geopolitic Genome in the Arab M IDDLE eAST (چکیده)
113 - شیعیان در فرآیندِ نوینِ قانونِ اساسی‌سازی، مطالعه موردی: قانون اساسی افغانستان (چکیده)
114 - بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق (چکیده)
115 - نمانام باژگونه در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران (چکیده)
116 - نمایندگی/ سخن‌گویی جهان اسلام: چیستی ادعا و کیستی مدعی (چکیده)
117 - نشانگان مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحتنامه ابراهیم بیک (چکیده)
118 - تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسی (چکیده)
119 - پایه ی اخلاقیِ کناکنش ها در سیاست خارجی: منافع ملّی یا ایده نولوژی؟ (چکیده)
120 - مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ (چکیده)
121 - نقش مجلس شورای ملّی دوره‌ی چهاردهم در پایان بحران آذربایجان (چکیده)
122 - واکاوی معنایی قطعنامه‌ی 598 (چکیده)
123 - تعمیقِ شهر شاد، تقویت شهروندان بانشاط و تلطیفِ کهن الگویِ غمین شهرِ مذهبی (چکیده)
124 - بازنمایی مولفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
125 - گنجایش سازی قانون اساسی برای توسعه یافتگی (چکیده)
126 - بن‌مایه‌یِ دگرگون‌شونده‌یِ ژنومِ ژئوپولیتیک در خاورمیانه‌ی عربی (چکیده)
127 - نبردِ مرگ و زندگی: جست‌وجویِ راهی برای ماندگاریِ تاریخ (چکیده)
128 - تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت (چکیده)
129 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) (چکیده)
130 - مجلس شورای ملی در نقش راهرویی برای بنیادگذاری سلطنت مطلقه (چکیده)
131 - دولت اسلامی: پیش شرط اقتصاد اسلامی / توسعه اسلامی (چکیده)
132 - بایستگی های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران (چکیده)
133 - تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد) (چکیده)
134 - دموکراسی دیجیتالی، جهانی شدن و فرگشت حقوق بشر آسیب شناسی قانون اساسی ایران (چکیده)
135 - دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک (چکیده)
136 - پیوند حامی _ پیرو و سقوط نظام پهلوی ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی (چکیده)
137 - The Geopolitical Characteristics of Iran s Qajar era (چکیده)
138 - دشواره‌ی کاربست فرضیه در پ‍ژوهش‌های تاریخی (چکیده)
139 - پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (چکیده)
140 - روشنفکری دینی و زایش رنجیدگی خاطر همگانی (چکیده)
141 - پیشینه اندیشه دولت متمرکز اقتدارگرا در متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)
142 - تشخص و تمایز علوم سیاسی در دانشگاههای گوناگون:بایستگی های تأسیس مکتبِ خراسان بزرگ در علوم سیاسی (چکیده)
143 - مجلس شورای ملی در نقش راهرویی برای بنیادگذاری سلطنت مطلقه: سومین بازنگری در تاریخ تحول قانون اساسی مشروطه (چکیده)
144 - دولت / ملت سازی در جهان اسلام: مطالعه موردی مدل مالزی (چکیده)
145 - نمایندگی/ سخن‌گویی جهان اسلام: چیستی ادعا و کیستی مدعی (چکیده)
146 - شالوده شکنی انترناسیونالیسم اسلامی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
147 - کاربست مدل تصمیم گیری جیمز روزنا در پژوهش های تاریخی، مطالعه موردی ایران:ایران دوران قاجاریه (چکیده)
148 - پیشینه اندیشه دولت متمرکز اقتدارگرا در متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)
149 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
150 - بنیان‌گذاری گروه درس‌های روش‌شناسی در دوره کارشناسی علوم‌سیاسی (چکیده)
151 - امنیت انرژی ، سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا (چکیده)
152 - ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس (چکیده)
153 - کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ (چکیده)
154 - بنیان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی (چکیده)
155 - ناهمسانی ارزش اسناد تاریخی در گزارش مکتوب رویدادها (چکیده)
156 - کاربست فرضیه در پژوهش های تاریخی (چکیده)
157 - پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (چکیده)
158 - شالوده شکنی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (چکیده)
159 - آینده شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی (چکیده)
160 - پندار نادرست در سیاست خارجی ایران (چکیده)
161 - مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
162 - مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحت نامه ابراهیم بیک (چکیده)
163 - انرژی و سیاست خارجی در دولت تحصیل دار (سه حوزه همسایگی) (چکیده)
164 - همسانی / ناهمسانی فرضیه و سناریو در پژوهش های علوم سیاسی (چکیده)
165 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot (چکیده)
166 - نظام حقوق اساسی مقایسه ای با دانش مطالعات منطقه ای (چکیده)
167 - نظریه پردازی در سیاست های زمامدارانه در ایران (چکیده)
168 - بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی (چکیده)
169 - The concept of territory in the constitution of Islamic republic of Iran (چکیده)
170 - جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی (چکیده)
171 - معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه (چکیده)
172 - قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
173 - روشنفکری دینی و رنجیدگی خاطر همگانی (چکیده)
174 - کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ (چکیده)
175 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
176 - چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکا (چکیده)
177 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
178 - Religious Democracy: A Possibility or Impossibility (چکیده)
179 - مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) (چکیده)
180 - قراردادرویتر،درون مایه های یک تصمیم (چکیده)
181 - راهکارهای بهینه/کاربرد سازی علوم سیاسی:حضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیری (چکیده)
182 - چیستی مفهوم فرنگ در گزارشنامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
183 - وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
184 - کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (چکیده)
185 - تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
186 - بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه (چکیده)
187 - نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای (چکیده)
188 - خود / دیگر شناسی در متون تاریخی:خواجه رشیدالدین و جامع التواریخ (چکیده)
189 - بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی (چکیده)
190 - آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاست (چکیده)
191 - بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 2 (چکیده)
192 - ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسی (چکیده)
193 - سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی (چکیده)
194 - آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران (چکیده)
195 - پیشنهاد پنج درس جدید در دوره کارشناسی علوم سیاسی (چکیده)
196 - Reviewing the constitution of Islamic Republic and the change of quality of political Authority in Iran after Revolution (چکیده)
197 - جایگاه نفت در مناسبات خارجی ایران (چکیده)
198 - هواداری ملک الشعرای بهار از اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی (چکیده)
199 - فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق (چکیده)
200 - کاربست مدل تصمیم گیری جیمز روزنا در پژوهش های تاریخی (چکیده)
201 - چالش های اجرای قانون اساسی در افغانستان (چکیده)
202 - اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت (چکیده)
203 - بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 1 (چکیده)
204 - پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا (چکیده)
205 - قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولت (چکیده)
206 - نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف (چکیده)
207 - آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مكتوب مستشارالدوله و شادمان (چکیده)
208 - اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه (چکیده)
209 - نگاهی انتقادی به ایرانشناسی آرتور میلسپو (چکیده)
210 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
211 - مناسبات خارجی ایران در عصر قاجار:روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ (چکیده)
212 - نقدی از (دیگر- ایران) شناسی انگلیسی ها (چکیده)