مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. نسترن هراتی , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , انتقال ژنepspsبه نخودبه منظور مقاومت به علفکش گلایفوسیت, مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (11), شماره (1), سال (2023-2), صفحات (108-120)
 2. زهره اقاجانی قادیکلائی , مهدی راستگو , اسکندر زند , عبدالرضا باقری , ارزیابی روند مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌هایی از بازدارنده‌های استیل‌کوآنزیم‌آکربوکسیلاز در مزارع گندم استان فارس, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (34), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (29-54)
 3. آرمین اسکوئیان , احمد نظامی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , امیر لکزیان , توانایی نس‌های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L), تنش های محیطی در علوم زراعی, سال (2022-3)
 4. سروش صابری محمودآبادی , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR و CAPS, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (31), شماره (1), سال (2020-12), صفحات (1-13)
 5. جعفر نباتی , احمد نظامی , سیده محبوبه میرمیران , علیرضا حسن فرد , سیدسعید حجت , عبدالرضا باقری , تحمل به یخ‌زدگی در برخی از ژنوتیپ‌های عدس تحت شرایط کنترل‌شده, به نژادی نهال و بذر, دوره (36), شماره (2), سال (2021-1), صفحات (183-205)
 6. فاطمه حسینی , نسرین مشتاقی , Ahmad sharifi , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , انتقال ژن gus به گیاه زینتی Begonia soli-mutata, بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (11), شماره (4), سال (2020-2), صفحات (87-104)
 7. سارا خسروی نیا , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , نسرین مشتاقی , بهینه‏سازی شرایط رشدی برخی از مهمترین ریزجلبک‏های خالص‏سازی شده از دریاچه بزنگان و بررسی مقدار کلروفیل و کاروتنوئید آن‏ها, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (33), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (1-18)
 8. هدی زارع میرک آباد , محمد فارسی , سعید ملک زاده شفارودی , Mehrdad Iranshahi , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم, علوم باغبانی, دوره (32), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (641-654)
 9. مژگان سلیمانی زاده , عبدالرضا باقری , مختار جلالی جواران , علیرضا سیفی , مهدی بهدانی , فاطمه کاظمی لمعه , بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF, بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (9), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (81-100)
 10. سیده مهدیه خرازی , احمد شریفی شریف آباد , فاطمه کیخا آخر , عبدالرضا باقری , مریم مرادیان , اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.), تولیدات گیاهی, دوره (40), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (91-103)
 11. فاطمه ذاکر تولایی , عبدالرضا باقری , بهزاد قره یاضی , کایران کمار شارما , بهینه‏ سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2017-11), صفحات (84-95)
 12. روح الله قاسمی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فرهاد شکوهی فر , بررسی الگوی بیان ژن‏های P5CS و CBF تحت تنش یخ زدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود(Cicer arietinum L.)., پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (31-43)
 13. احمد شریفی , فاطمه کیخا آخر , محبوبه یزدی , عبدالرضا باقری , اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ‏ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه‏ های TCL., علوم باغبانی, دوره (31), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (555-564)
 14. فرزانه کوهزادی , محمد فارسی , عبدالرضا باقری , منصور امیدی , توماس گیرکی , هوشنگ علیزاده , مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seq, ژنتیک نوین, دوره (12), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (507-516)
 15. مریم پیرزاده مقدم باغسیاه , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی , تحلیل های آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (99-110)
 16. ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , قربانعلی نعمت زاده , امین میرشمسی کاخکی , نادعلی بابائیان جلودار , جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS1 در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم, پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (16), سال (2016-3), صفحات (60-69)
 17. آرش رزمی , مریم نیکخواه , عبدالرضا باقری , مسعود شمس‌بخش , سعید ملک زاده شفارودی , سنتز سبز نانو ذرات کروی طلا با استفاده از عصاره گیاه آب تره, زیست فناوری, دوره (8), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (1-12)
 18. علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه کمی ژنهای CapLEA-1وDehydrin1در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم آبی, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (17), سال (2017-6), صفحات (57-68)
 19. حسن پرسا , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , محمد عابد , بررسی خصوصیات مورفوفنولوژیک، شاخص‌های رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های اُمیدبخش متحمل به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی در نیشابور, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2018-10), صفحات (12-27)
 20. حمیدرضا ساسان فر , مهدی راستگو , اسکندر زند , عبدالرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana), دانش علف های هرز ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2017-10), صفحات (133-150)
 21. عادل غدیری , پرویز رضوانی مقدم , عبدالرضا باقری , رضا قربانی , علیرضا بهشتی , ارزیابی ژنوتیپ های لوبیا چیتی(Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم نظام های کم نهاده بر اساس شاخص های تحمل, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (155-165)
 22. صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.), مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (76-86)
 23. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L. ), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (451-462)
 24. حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , سمانه نجیب نیا , ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کاشت پاییزه در مشهد, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (37-53)
 25. فاطمه خاکدان , فرج اله شهریاری احمدی , مجتبی رنجبر , عبدالرضا باقری , هوشنگ علیزاده , بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTsدر گیاه ریحانتحت تنش خشکی, ژنتیک نوین, دوره (12), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (1-10)
 26. محمد قربانی , عبدالرضا باقری , ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایران, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (78-98)
 27. سمیه نظامی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , عبدالرضا باقری , تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (9), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (59-74)
 28. محرم ولی زاده , عبدالرضا باقری , جعفر ولی زاده , محمدحسین میرجلیلی , نسرین مشتاقی , بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunalدر رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (3), سال (2015-9), صفحات (406-417)
 29. سارا خسروی نیا , عبدالرضا باقری , سید مهدی زیارت نیا , بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های بدست آمده از کالوس و سلول های کشت سوسپانسیون زیره سیاه در مقایسه با بذر آن و تاثیر نوع حلال و رقت عصاره بر این فعالیت, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (9), سال (2015-6), صفحات (39-48)
 30. علی گنجعلی , راهله رهباریان , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به خشکی نخود ((Cicer arietinum L. در شرایط تنش خشکی در مزرعه, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (91-102)
 31. محرم ولی زاده , عبدالرضا باقری , جعفر ولی زاده , محمدحسین میرجلیلی , نسرین مشتاقی , ارزیابی تنوع موجود در توده های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunaبا تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره, تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (22), شماره (2), سال (2015-2), صفحات (261-277)
 32. صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (7), سال (2014-12), صفحات (35-47)
 33. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (12), شماره (1), سال (2013-8), صفحات (11-19)
 34. نسرین مشتاقی , الهام حمیدی شیرغان , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , عباس همتی کاخکی , شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS, زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (29-38)
 35. پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (21-30)
 36. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , فرزانه نجفی , بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود ( ( Cicer arietinum. L, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (87-98)
 37. عبدالرضا باقری , فرشته مشیری , سارا خسروی نیا , بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch درون شیشهای زیره سیاه ایرانی, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (5), سال (2013-12), صفحات (53-61)
 38. محمد عارفیان , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , برخی تغییرات مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلرید سدیم, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (117-128)
 39. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , مرتضی عظیم زاده , علی اکبر محمودی , علی بزرگمهر , ارزیابی کاشت بقولات به عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2013-8), صفحات (21-30)
 40. سارا خسروی نیا , سید مهدی زیارت نیا , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch., تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (21), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (163-173)
 41. لیلا رازقی یدک , مجید عزیزی ارانی , سید مهدی زیارت نیا , عبدالرضا باقری , سیدحسین نعمتی , تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (1), سال (2015-3), صفحات (1-10)
 42. سارا خسروی نیا , سید مهدی زیارت نیا , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درو ن شیشه ای زیره سیاه (Bunium persicum) و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانس, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-7), صفحات (79-92)
 43. حسین صداقت خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (41-52)
 44. احمد نظامی , فرزین پورامیر , صیاد مومنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (17-30)
 45. نرگس خمدی , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (557-565)
 46. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , ‫ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک‬ ‫در دوازده ژنوتیپ نخود ).‪(Cicer arietinum L‬‬, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (67-80)
 47. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مهناز آشنائی , بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.), فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (11), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (35-42)
 48. حسن بیات , سیدحسین نعمتی , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , مرجان ساعی , هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی, به نژادی نهال و بذر, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (159-177)
 49. سارا خسروی نیا , سید مهدی زیارت نیا , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , شناسایی و استخراج اسکوپولتین از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum), زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (2), شماره (3), سال (2012-6), صفحات (49-56)
 50. محمد بنایان اول , احمد نظامی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (634-642)
 51. فاطمه کیخا آخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی , گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط این ویترو, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-8), صفحات (292-298)
 52. ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , قربانعلی نعمت زاده , امین میرشمسی کاخکی , بررسی بیان ژن های ALSOS1 و ALNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-1), صفحات (27-37)
 53. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (364-369)
 54. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , ‫تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی، ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکالهای فعال‬ ‫ژنوتیپهای مختلف نخود ).‪ (Cicer arietinum L‬در محیط آبکشت‬, روابط خاک و گیاه, دوره (3), شماره (12), سال (2013-3), صفحات (59-76)
 55. محمد زارع مهرجردی , جعفر نباتی , علی معصومی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , ‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (83-96)
 56. محمد خیرخواه , عبدالرضا باقری , مهدی نصیری محلاتی , احمد نظامی , به گزینی در ژرم پلاسم نخود کابلی (Cicer arietinum L.) برای کاشت انتظاری در شرایط آب و هوایی مشهد, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2002-9), صفحات (173-180)
 57. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (376-383)
 58. سمیه نظامی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , عبدالرضا باقری , واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده, آب و خاک, دوره (26), شماره (4), سال (2012-11), صفحات (1051-1063)
 59. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , مختار جلالی جواران , بهزاد قره یاضی , مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین دانه, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (19), شماره (1), سال (2012-8), صفحات (1-15)
 60. حسین صداقت خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کاشت انتظاری در مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (322-330)
 61. ماندا صفوی , سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , مطالعه ی خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (1-14)
 62. علی گنجعلی , سعید جوینی پور , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (1-12)
 63. علی گنجعلی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (29-45)
 64. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , محسن زعفرانیه , نرگس خمدی , ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2010-11), صفحات (46-58)
 65. احمد نظامی , فرزین پورامیر , صیاد مومنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2010-11), صفحات (21-36)
 66. زینب غیور کریمیانی , عبدالرضا باقری , مریم جعفرخانی کرمانی , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن, علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (170-174)
 67. امیرغفار شهریاری , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , نسرین مشتاقی , کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (109-115)
 68. محمد کافی , عبدالرضا باقری , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , علی معصومی , بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیک, روابط خاک و گیاه, دوره (1), شماره (4), سال (2011-3), صفحات (55-69)
 69. مسعود شیری , علی اشرف محرابی , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T. boeoticumو T. urartu نواحی غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR., زیست شناسی کاربردی, دوره (22), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (45-54)
 70. احمد نظامی , حسین صداقت خواهی , حسن پرسا , مهدی پارسا , عبدالرضا باقری , ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-8), صفحات (415-423)
 71. ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (90-97)
 72. ماریا بیهقی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , احمد نظامی , بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-10), صفحات (57-64)
 73. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , تی جی هیگینز , مختار جلالی جواران , بهزاد قره یاضی , مهندسی ژنتیک نخود(.Cicer arietinum L ) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (65-75)
 74. فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , ارزیابی مزرعه ای ژرم پلاسم نخود ( Cicer arietinum L ) در برابر پاتوتیپ های بیماری برق زدگی, ژنتیک نوین, دوره (1), شماره (3), سال (2005-9), صفحات (26-36)
 75. فرشته مشیری , فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD, ژنتیک نوین, دوره (4), شماره (11), سال (2008-2), صفحات (39-48)
 76. فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , عباس صفر نژاد , بررسی تأثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ‌زدگی در سه رقم نخود (Cicer arietinum L), علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (12), شماره (1), سال (2005-4), صفحات (153-160)
 77. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی اکبر محمودی , خداداد عابدی , بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-4), صفحات (191-204)
 78. غلامرضا زمانی , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. ), علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (1), سال (2005-2), صفحات (35-45)
 79. احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , بررسی اثر ریزنمونه و سطوح مختلف اکسین و سیتوکنین بر ریخت زایی سویا, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2004-4), صفحات (117-125)
 80. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-4), صفحات (67-80)
 81. فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود, کشاورزی-پردیس ابوریحان, دوره (5), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (51-58)
 82. سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (61-69)
 83. حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , جلال رستگار , تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور ), علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (51-64)
 84. ابراهیم دورانی علیائی , محمد فارسی , عبدالرضا باقری , بهزاد قره‌یاضی , بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (17), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (13-20)
 85. فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , تعیین تنوع ژنتیکی قارچ بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD Identification of Genetic Diversity in the Ascochyta Blight Pathogen of Chickpea [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] Using RAPD Markers, علوم آب و خاک, دوره (7), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (193-204)
 86. فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , سعید ملک زاده شفارودی , تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایران, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (217-232)
 87. سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , عباس صفرنژاد , بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویترو, علوم آب و خاک, دوره (6), شماره (1), سال (2002-4), صفحات (67-76)
 88. حسن پرسا , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی اصغر محمدآبادی , سیدمحمد لنگری , بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسان, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2002-4), صفحات (143-152)
 89. ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , بهینه سازی شرایط کشت بمنظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو, علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد, دوره (13), شماره (1), سال (2007-12), صفحات (139-148)
 90. محسن زعفرانیه , احمد نظامی , مهدی پارسا , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود درکشت پاییزه در شرایط ‌آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 2- اجزای عملکرد و عملکرد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (483-492)
 91. محسن زعفرانیه , احمد نظامی , مهدی پارسا , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (473-482)
 92. نرگس خمدی , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهد, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-8), صفحات (39-51)
 93. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود(Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (50-65)
 94. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , بررسی مقدماتی خصوصیات فنولوژیکی، اجزاء عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-12), صفحات (71-80)
 95. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشور, نامه فرهنگستان علوم, سال (2006-5), صفحات (125-142)
 96. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (15), شماره (2), سال (2001-2), صفحات (155-162)
 97. , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (12), شماره (1), سال (1998-9), صفحات (39-44)
 98. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب, دانش کشاورزی, دوره (11), شماره (1), سال (2001-4), صفحات (61-70)
 99. علی گنجعلی , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2000-4), صفحات (33-41)
 100. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی اصغر محمدآبادی , جواد شباهنگ , مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (12), سال (2000-4), صفحات (146-153)
 101. محمد حسین نجفی‌ مود , امین علیزاده , علیرضا آستارائی , عبدالرضا باقری , تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (1), سال (2000-4), صفحات (91-100)
 102. غلامحسین حق نیا , علیرضا پرستار , امین علیزاده , عبدالرضا باقری , تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (13), شماره (2), سال (1999-4), صفحات (167-173)
 103. علیرضا نخ‌ فروش‌ , علیرضا کوچکی , عبدالرضا باقری , بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ), علوم زراعی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (1998-4), صفحات (20-35)
 104. عبدالرضا باقری , جی.پاوول , ای‌. جی‌. راتجین‌ , استفاده‌ از مارکرهای‌ مولکولی‌RAPD و RFLP برای‌ تعیین‌ محل‌ کرموزومی‌ ژن‌ های‌ کنترل‌ کننده تحمل‌ به‌ بُر در نخود فرنگی‌ (Pisum sativum L), علوم زراعی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (1998-4), صفحات (1-12)
 105. فرزام قهقایی , محمد گلوی , محمود رمرودی , عبدالرضا باقری , مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنو تیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (34-45)
 106. احمد نظامی , نرگس خمدی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , عبدالرضا باقری , بررسی تحمل به خشکی ژنو تیپ های متحمل به سرمای عدس در مرحله جوانه زنی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (49-58)
 107. فاطمه ذاکرتولایی , عبدالرضا باقری , بهزاد قره یاضی , کایران شارما , بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس ( Lens culinaris Medik) جهت القای شاخه زایی موثر, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2009-10), صفحات (56-64)
 108. عبدالرضا باقری , عوض کوچکی , گرم‌ شدن‌ کره زمین‌ و ضرورت‌ تدوین‌ طرح های‌ به‌ نژادی, نیوار, دوره (3), شماره (33), سال (1997-4), صفحات (9-18)
 109. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , محمد لنگری , بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (11), شماره (2), سال (1997-4), صفحات (53-64)
 110. عبدالرضا باقری , علی گنجعلی‌ , گل‌ محمد گریوانی , اثر تراکمهای‌ مختلف‌ کاشت‌ و غلاف‌ بذر بر عملکرد علوفة‌ اسپرس‌ (.Scop Onobrychis viciifolia ) تحت‌ شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان‌, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (1996-4), صفحات (126-131)
 111. عبدالرضا باقری , عوض کوچکی , مطالعه نقش‌ زنبور عسل‌ و تراکم‌ در تولید بذر اسپرس (Onobrychis viciifolia scop) در منطقه‌ مشهد در گرده‌ افشانی‌ اسپرس‌, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (1995-4), صفحات (80-89)
 112. حمید رحیمیان‌ مشهدی‌ , عبدالرضا باقری , اصغر پاریاب‌ , اثر پتانسیل‌ های‌ مختلف‌ حاصل‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ و کلرور سدیم‌ توأم‌ با درجه‌ حرارت‌ بر جوانه‌ زنی‌ توده‌ های‌ گندم‌ دیم, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (1991-4), صفحات (37-46)
 113. عبدالرضا باقری , غلامحسین‌ سرمدنیا , بررسی‌ امکان‌ استفاده‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ 6000 جهت‌ مطالعات‌ خشکی‌ در گیاه‌ اسپرس‌ (Scop Onobrychis viciifolia ) در مرحلة‌ گیاهچه‌, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (1991-4), صفحات (2-9)
 114. عبدالرضا باقری , غلامحسین‌ سرمدنیا , شاپور حاج‌ رسولیها , بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچه, علوم کشاورزی ایران, دوره (20), شماره (4), سال (1989-4), صفحات (11-20)
 115. عبدالرضا باقری , شاپور حاج‌ رسولیها , غلامحسین‌ سرمدنیا , بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌(Scop.Onobrychis viciifolia) تحت‌ تنش‌ شوری‌, علوم کشاورزی ایران, دوره (21), شماره (4), سال (1990-4), صفحات (9-17)
 116. عبدالرضا باقری , غلامحسین‌ سرمدنیا , تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌، رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (2), شماره (1), سال (1988-6), صفحات (57-67)
 117. عبدالرضا باقری , غلامحسین سرمدنیا‌ , شاپور حاج‌ رسولیها , بررسی‌ عکس‌ العمل‌ توده‌ های‌ مختلف‌ اسپرس‌ نسبت‌ به‌ تنشهای‌ شوری‌ و خشکی‌ در مرحلة‌ جوانه‌ زدن, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (1988-4), صفحات (41-55)
 118. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (183-194)
 119. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , سمانه نجیب نیا , هما عزیزی , عکس العمل ژنو تیپ های نخود(Cicer arietinum L) به تنش یخ زدگی در شرایط آزمایشگاه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-6), صفحات (235-243)
 120. هدی هاشمی , عباس صفر نژاد , عبدالرضا باقری , مطالعه تنوع ژنتیکی توده های بومی زیره پارسی(Bunium persicum Boiss) ایران با استفاده از نشانگرهایRAPD, تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2008-12), صفحات (238-246)
 121. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , سکینه مشتاقی , بررسی تاثیر اسپری بتایین بر تحمل به یخ زدگی نخود در شرابط کنترل شده, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2010-1), صفحات (49-61)
 122. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , مختار جلالی جوران , بهزاد قره یاضی , شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه ای, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (6), شماره (4), سال (2007-3), صفحات (49-62)
 123. احمد نظامی , سمانه نجیب نیا , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , بررسی خصوصیات فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-7), صفحات (183-192)
 124. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود, علوم کشاورزی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2007-3), صفحات (179-189)
 125. حسن پرسا , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوبات, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2006-6), صفحات (1-15)
 126. احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , حسن محمد علیزاده , بررسی تحمل ارقام سویا به علف کش گلایفوسیت, علوم کشاورزی ایران, دوره (37), شماره (3), سال (2006-4)
 127. حانیه گیوه چی , عبدالرضا باقری , فرهاد شکوهی فر , بررسی پروتئوم برگ ژنوتیپ های نخود مقاوم و حساس در واکنش به بیماری برق زدگی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2006-9), صفحات (163-170)
 128. احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , حسن محمد علیزاده , عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (5), سال (2007-1), صفحات (180-193)
 129. محرم ولی زاده , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , بررسی تغییرات کل پروتئین های محلول و پرولین آزاد کالوس های نخود (Cicer arietinume L.) در مرحله خوسرمائی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9)
 130. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 1- خصوصیات فنولوژیکی و مو, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-3), صفحات (143-155)
 131. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 2- عملکرد و اجزای عملکرد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-3), صفحات (156-170)
 132. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-5), صفحات (103-122)
 133. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمیدرحیمیان , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده, علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (4), سال (2007-3), صفحات (257-268)
 134. فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در ایران, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), سال (2006-4)
 135. احمد شریفی شریف آباد , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L), علوم و صنایع کشاورزی, شماره (3), سال (2006-9)
 136. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , عباس صفرنژاد , سعیدرضا وصال , القای جنین در کشت تعلیقی سلولی نخود (Cicer arietinum L) و بررسی تغییرات احتمالی در تعداد کروموزومها, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9)
 137. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي نمونه اي عدس با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي RAPDS, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2005-9)
 138. عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , pathotyping of ascochyta rabiei isolates in iran, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2003-3)
 139. عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , عباس صفر نژاد , بررسي امكان توليد گياه هاپلوييد نخود به روش كاشت اين ويترو, علوم آب و خاک, سال (2002-3)
 140. علی اکبر محمودی , عبدالرضا باقری , عصمت مهدی خانی مقدم , عکس العمل ارقام نخود به بیماری برق زدگی در منطقه مشهد, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2003-3), صفحات (83-90)
 141. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , تاثير تاريخ كاشت هاي پاييزه و زمستانه برخصوصيات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاريا, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2003-3)
 142. احمد نظامی , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خر, علوم زراعی ایران, سال (2003-3)
 143. عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايران, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2003-3)
 144. عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهاي, علوم آب و خاک, سال (2003-8)
 145. , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2000-3)

انگلیسی

 1. AZADEH KHADEM , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , فاطمه کیخا اخر , احمد شریفی , Auxin sensitivity improves production of rosmarinic acid in transformed hairy roots of <em>Lavandula angustifolia</em>, Biological Communications, Volume (67), No (3), Year (2022-10)
 2. Ahmad Jalilian , Abdolreza Bagheri , Veronique Chalvon , Isabelle Meusnier , Thomas Kro , Amin Mirshamsi kakhki , The RLCK subfamily VII‐4 controls pattern‐triggered immunity and basal resistance to bacterial and fungal pathogens in rice, Plant Journal, Volume (115), No (5), Year (2023-9), Pages (1345-1356)
 3. AZADEH KHADEM , Nasrin Moshtaghi , Abdolreza Bagheri , Regulatory networks of hormone‑involved transcription factors and their downstream pathways during somatic embryogenesis of Arabidopsis thaliana, 3 Biotech, Volume (13), No (132), Year (2023-4), Pages (1-11)
 4. Fatemeh Moinoddini , Amin Mirshamsi kakhki , Abdolreza Bagheri , Ahmad Jalilian , Genome-wide analysis of annexin gene family in Schrenkiella parvula and Eutrema salsugineum suggests their roles in salt stress response, PLOS One, Volume (18), No (1), Year (2023-1)
 5. , Mohammad Ali Malboobi , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Comparative transcriptome analyses of a transgenic sugar beet resistance to beet necrotic yellow vein virus BNYVV), Journal of Cell and Molecular Research, Year (2022-10)
 6. karim imangholiloo , Nasrin Moshtaghi , Hassan Marashi , Abdolreza Bagheri , Ahmad Sharifi , Expressed cellobiohydrolase enzyme of Thermobifidia fusca in Pichia pastoris as host can act on cotton substrate, Journal of Cell and Molecular Research, Year (2022-6)
 7. AZADEH KHADEM , Nasrin Moshtaghi , Abdolreza Bagheri , Conversion of membrane lipids to jasmonates as a key pathway to develop somatic embryos in Arabidopsis thaliana, Journal of Cell and Molecular Research, Year (2022-9)
 8. parisa naderian , Nasrin Moshtaghi , Abdolreza Bagheri , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Variations in morphological, biochemical and phytochemical traits of diploid and induced tetraploid plants of downy thorn-apple (Datura innoxia Mill.), گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, Volume (21), No (82), Year (2022-5), Pages (66-79)
 9. SHABNAM HASRAK , Abdolreza Bagheri , رضا ضرغامی , بررسی اثر اسید جیبرلیک، کربن دی سولفید و تیواوره بر شکستن خواب و جوانه زنی مینی تیوبرهای سیب زمینی, علوم و فناوری بذر ایران, Volume (9), No (3), Year (2020-11), Pages (59-71)
 10. fatemeh hosseini , Nasrin Moshtaghi , احمد شریفی , Abdolreza Bagheri , Hassan Marashi , فاطمه کیخا آخر , اثر نوع و ترکیب تنظیم کننده‌های رشد در ریزازدیادی سه گونه بگونیا, تولیدات گیاهی, Year (2019-11)
 11. Danial Shokouhi , Abdolreza Bagheri , Alireza Seifi , Growth Dynamics and Cell Viability in Tomato Suspension Cultures Derived from Different Types of Calli, International Journal of Horticultural Science and Technology, Volume (8), No (1), Year (2021-1), Pages (25-35)
 12. Sara Borhani , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Farhad Shokouhifar , Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis, Journal of Plant Growth Regulation, Volume (39), No (3), Year (2019-12), Pages (1211-1220)
 13. Farhad Shokouhifar , مرجان بحرآبادی , Abdolreza Bagheri , Mojtaba Mamarabadi , Transient expression analysis of synthetic promoters containing F and D cis-acting elements in response to Ascochyta rabiei and two plant defense hormones, AMB Express, Volume (9), No (1), Year (2019-12)
 14. Zahra sargazi moghadam , Nasrin Moshtaghi , احممد شریفی , Abdolreza Bagheri , THE EFFECT OF MUTATION ON MICRO PROPAGATION OF Crocus sativus L., Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, Volume (20), No (23), Year (2019-11), Pages (1059-1065)
 15. Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Kadambot H. M. Siddique , Abdolreza Bagheri , Comparative proteomics and gene expression analyses revealed responsive proteins and mechanisms for salt tolerance in chickpea genotypes, BMC Plant Biology, Volume (19), No (1), Year (2019-12)
 16. Mohammad Farsi , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish (Danio rerio) Larvae, International Journal of Molecular Sciences, Volume (20), No (6), Year (2019-3), Pages (1507-1524)
 17. Arash Razmi , A. Golestanipour , Maryam Nikkhah , Abdolreza Bagheri , M. Shamsbakhsh , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Localized surface plasmon resonance biosensing of tomato yellow leaf curl virus, Journal of Virological Methods, Volume (267), No (1), Year (2019-2), Pages (1-7)
 18. mojgan soleimanizadeh , Abdolreza Bagheri , Mokhtar Jalali Javaran , Alireza Seifi , Mahdi Behdani , Fatemeh Kazemi-Lomedasht , Enhanced expression and purification of anti-VEGF nanobody in cucurbit plants, Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, Year (2018-8)
 19. maria beihaghi , Hassan Marashi , Abdolreza Bagheri , مجتبی سنکیان , Transient expression of CCL21as recombinant protein in tomato, Biotechnology Reports, Volume (5), No (17), Year (2018-1), Pages (10-15)
 20. Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Abdolreza Bagheri , Comparative Analysis of the Reaction to Salinity of Different Chickpea (Cicer aretinum L.) Genotypes: A Biochemical, Enzymatic and Transcriptional Study, Journal of Plant Growth Regulation, Volume (37), No (2), Year (2017-1), Pages (391-402)
 21. Maryam Ameri , Mehrdad Lahouti , Abdolreza Bagheri , ahmad sharifi sharif abad , fatemeh keykha akhar , Indirect regeneration from cotyledonary explants of watermelon (Citrullus lanatus) at in vitro culture, International Journal of Advanced Research, Volume (4), No (11), Year (2016-11), Pages (1451-1458)
 22. maria beihaghi , Hassan Marashi , Abdolreza Bagheri , Mojtaba Sankian , Transient Expression of CCL21Chemokine in Tobacco via Agroinfiltration, International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume (7), No (10), Year (2016-10), Pages (430-436)
 23. F. Keykha , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Ahmad Reza Bahrami , A. Sharifi , RNAi-induced silencing in floral tissues of Petunia hybrida by agroinfiltration: a rapid assay for chalcone isomerase gene function analysis, Cellular and Molecular Biology, Volume (62), No (9), Year (2016-8), Pages (26-31)
 24. fatemeh khakdan , Mojtaba Ranjbar , Jaber Nasiri , Farajollah Shahriari Ahmadi , Abdolreza Bagheri , Houshang Alizadeh , The relationship between antioxidant compounds contents and antioxidant enzymes under water-deficit stress in the three Iranian cultivars of basil (Ocimum basilicum L.), Acta Physiologiae Plantarum, Volume (38), No (9), Year (2016-8), Pages (1-15)
 25. Amir Ghaffar shahriari , Abdolreza Bagheri , Mohammad Reza Bassami , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Alireza Afsharifar , Ali Niazi , Expression of Hemagglutinin–Neuraminidase and fusion epitopes of Newcastle Disease Virus in transgenic tobacco, Electronic Journal of Biotechnology, Volume (22), Year (2016-7), Pages (38-43)
 26. fatemeh keykha akhar , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Ahmad Reza Bahrami , Analysis of Chalcone Synthase and Chalcone Isomerase Gene Expression in Pigment Production Pathway at Different Flower Colors of Petunia Hybrida, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (8), No (1), Year (2016-3), Pages (8-14)
 27. Leila Razeghi Yadak , Majid Azizi , Ziyaratnia , Abdolreza Bagheri , Seyyed Hossein Nemati , Evaluation in vitro culture of Kelussia odoratissima Mozaff and secondary metabolites production through suspension cultures, The Pharma Innovation, Volume (5), No (1), Year (2016-3), Pages (74-80)
 28. Maryam Ameri , Mehrdad Lahouti , Abdolreza Bagheri , Ahmad Sharifi , Fatemeh Keykhah Akhar , In Vitro Regeneration of Watermelon Seed Segments, Journal of Biology and Today`s World, Volume (4), No (8), Year (2015-10), Pages (173-179)
 29. maria beihaghi , Ahmad Reza Bahrami , Abdolreza Bagheri , Mohammad Zare Mehrjerdi , Supplementary Analysis of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Gene Expression in Developing Seeds of Chickpea, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (7), No (2), Year (2015-6), Pages (102-107)
 30. Ahmad Sharifi Sharifabad , Kanako Oizumi , Shosei Kubota , Abdolreza Bagheri , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Masaru Nakano , Akira Kanno , Double flower formation in Tricyrtis macranthopsis is related to lowexpression of AGAMOUS ortholog gene, Scientia Horticulturae, Volume (1), No (193), Year (2016-8), Pages (337-345)
 31. Amir Ghaffar shahriari , Abdolreza Bagheri , Mohammad Reza Bassami , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Alireza Afsharifar , Cloning and Expression of Fusion (F) and Haemagglutinin-neuraminidase (HN) Epitopes in Hairy Roots of Tobacco (Nicotiana tabaccum) as a Step Toward Developing a Candidate Recombinant Vaccine Against Newcastle Disease, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (7), No (1), Year (2015-9), Pages (11-18)
 32. Ehsan Sepahi Karnave , Saeed Tarighi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Abdolreza Bagheri , Inhibition of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa by two herbal essential oils from Apiaceae family, Journal of Microbiology, Volume (53), No (2), Year (2015-2), Pages (176-180)
 33. Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , BIOCHEMICAL CHANGES IN RESPONSE TO SALINITY IN CHICKPEA (CICER ARIETINUM L.) DURING EARLY STAGES OF SEEDLING GROWTH, Journal of Animal and Plant Sciences, Volume (24), No (6), Year (2014-12), Pages (1849-1857)
 34. NESA JAFARI , REZA BEHROOZI , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Determination of Genetic diversity of cultivated chickpea ( Cicer arietinum L.) using Medicago truncatula EST - SSRs, Journal of Plant Molecular Breeding, Volume (2), No (2), Year (2013-1), Pages (1-16)
 35. Ahmad Farhad Talebi , S. K. Mohtashami , M. Tabatabaei , M. Tohidfar , Abdolreza Bagheri , M. Zeinalabedini , H. H. Mirzaei , M. Mirzajanzadeh , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Sh. Bakhtiari , Fatty acids profiling: A selective criterion for screening microalgae strains for biodiesel production, Algal Research, Volume (2), No (3), Year (2013-5), Pages (258-267)
 36. sajede karimpour , Gholam Hossein Davarynejad , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , In Vitro Establishment and Clonal Propagation of Sebri Pear cultivar, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (15), No (6), Year (2013-6), Pages (1209-1217)
 37. Masoud Fakhrfeshani , Abdolreza Bagheri , Ahmad Sharifi , Disinfecting Effects of Nano Silver Fluids in Gerbera (Gerbera jamesonii) Capitulum Tissue Culture, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (6), No (17), Year (2012-1), Pages (121-127)
 38. sajede karimpour , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Abdolreza Bagheri , Comparative Effects of Some PGRs Combination on Proliferation and Hyperhydricity of Sebri Pear Cultivar, International Journal of Farming and Allied Sciences, Volume (2), No (9), Year (2013-5), Pages (202-205)
 39. , S. M. Ziaratnia , Abdolreza Bagheri , G. Rajabzadeh , Hassan Marashi , Comparison of Cuminaldehyde Contents from Cell Suspension Cultures and Seeds of [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.], Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (4), Year (2012-11), Pages (49-54)
 40. Abdolreza Bagheri , valiollah ghasemiomran , Saiid Hatefi , Indirect in vitro regeneration of lentil (Lens culinaris Medik.), Journal of Plant Molecular Breeding, Volume (1), No (1), Year (2012-1), Pages (43-50)
 41. R. Rahbarian , R. Khavari-Nejad , Ali Ganjeali , Abdolreza Bagheri , F. Najafi , M. Roshanfekr , Use of biochmecal indices and antioxidant enzyme as a screening technique for drought tolerant in chickpea genotypes ( Cicer arietinum L.), African Journal of Agricultural Research, Volume (7), No (39), Year (2012-9), Pages (5372-5380)
 42. hassan bayat , Seyyed Hossein Nemati , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , - - , Estimation of Heterosis and Combining Ability in Petunia (Petunia hybrida Hort, Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (3), Year (2012-1), Pages (151-157)
 43. najmeh javanmardi , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Ahmad Sharifi , Abbas Hemati Kakhki , Identification of Safflower as a fraud in commercial Saffron using RAPD/SCAR, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (3), No (1), Year (2012-5), Pages (31-37)
 44. amir shahriari , Abdolreza Bagheri , احمد شریفی , Nasrin Moshtaghi , Efficient Regeneration of ‘Caralis’ Alstroemeria Cultivar from Rhizome Explants, Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (2), Year (2012-5), Pages (86-90)
 45. morteza mohammadi , Abdolreza Bagheri , Hassan Marashi , Nasrin Moshtaghi , Ahmad Balandary , Investigation into Seasonal Effect and Browning Inhibitor on Callus Regeneration of Seedless Barberry (Berberis vulgaris var. asperma), Plant Tissue Culture and Biotechnology, Volume (21), No (2), Year (2011-12), Pages (161-168)
 46. Fatemeh Zaker Tavallaie , B. Ghareyazie , Abdolreza Bagheri , K. K. Sharma , Lentil regeneration from Cotyledone Explant Bearing a Small Part of the Embryo Axis, Plant Tissue Culture and Biotechnology, Volume (21), No (2), Year (2011-12), Pages (169-180)
 47. K. Shabanpour , A. Sharifi , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Effect of genotypes and culture medium on shootregeneration and proliferation of Gerbera jamesonii, African Journal of Biotechnology, Volume (10), No (57), Year (2011-9), Pages (12211-12217)
 48. R. Rahbarian , R. Khavari-nejad , Ali Ganjeali , Abdolreza Bagheri , F. Najafi , Drought stress effects on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and water, Acta Biologica Cracoviensia-Series Botanica, Volume (53), No (1), Year (2011-2), Pages (47-56)
 49. A. Sharifi , Nasrin Moshtaghi , Abdolreza Bagheri , Agar alternatives for micropropagation of African violet-Saintpaulia ionantha, African Journal of Biotechnology, Volume (9), No (54), Year (2010-12), Pages (9199-9203)
 50. , Abdolreza Bagheri , Amin Baghizadeh , Nasrin Moshtaghi , Quantitative analysis of chitinase gene expression in chickpea, Russian Journal of plant physiology, Volume (58), No (4), Year (2011-6), Pages (681-685)
 51. Ali Ganjeali , hassan porsa , Abdolreza Bagheri , Assessment of Iranian chickpea (Cicer arietinum L.) germplasms for drought, Agricultural Water Management, Volume (98), No (9), Year (2011-6), Pages (1477-1488)
 52. fatemeh keykha , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Ahmad Nezami , The effect of gamma radiation on freezing tolerance of chickpea-Cicer aretinum L, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (14), Year (2011-6), Pages (63-70)
 53. Nasrin Moshtaghi , Abdolreza Bagheri , Ahmad Sharifi , A Comparison of Two Selectable Marker Gene Systems Used in the Transformation of Chickpea (Cicer arietinum L, Transgenic Plant Journal, Volume (5), No (1), Year (2011-6), Pages (67-71)
 54. Mahdiyeh Kharrazi , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Abdolreza Bagheri , ahmad sharifi sharif abad , In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (13), Year (2011-3), Pages (1-6)
 55. Hoda Hashemi , Abbas Safarnejad , Abdolreza Bagheri , The use of RAPD markers dor assessing the genetic diversity of Bunium persicum(Boiss) B.FEDTSCH populations, International Journal of Science and Nature, Volume (1), No (2), Year (2010-11), Pages (202-208)
 56. , Mahrokh Falah Rastegar , Behrooz Jafarpour , Abdolreza Bagheri , Vahid Jahanbakhsh mashhadi , pathogenic and genetic characterization of Fusarium oxysporum F.sp. lentis by RAPD and IGS analysis in Khorasan province, World Applied Sciences Journal, Volume (9), No (3), Year (2010-3), Pages (239-244)
 57. Maria Beihaghi , Ahmad Reza Bahrami , Abdolreza Bagheri , R. Leegood , Mehdi Ghaboli , J. Zolala , Farajollah Shahriari Ahmadi , Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinume L.)plant, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (1), No (2), Year (2009-6), Pages (61-67)
 58. Hoda Zare Mirakabad , Abdolreza Bagheri , Mohammad Zare Mehrjerdi , Efficient protocol for break impasses of regeneration via, International Journal of Plant Production, Volume (4), No (2), Year (2010-2), Pages (117-130)
 59. Valiollah Ghasemi Omran , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Direct In vitro regeneration of lentil (Lens culinaris Medic), Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (11), No (18), Year (2008-11), Pages (2237-2242)
 60. , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Optimizing regeneration condition in chickpea (Cicer arietinum L), Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (11), No (7), Year (2008-10), Pages (1009-1014)
 61. Hamid Reza Kavousi , Hassan Marashi , جواد مظفری , Abdolreza Bagheri , Expression of Phenylpropanoid Pathway Genes in Chickpea Defense Against Race 3 of Ascochyta rabiei, Plant Pathology Journal, Volume (8), No (3), Year (2009-5), Pages (127-132)
 62. M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Ahmad Nezami , Abdolreza Bagheri , Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf , Mohammad Bannayan Aval , Evaluation of Freezing Tolerance of Two Fennel (Foeniculum vulgarL.) Ecotypes Under Controlled Conditions, Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, Volume (15), No (2), Year (2009-9), Pages (131-140)
 63. Esmaeil Fazelisangari , Farajollah Shahriari Ahmadi , حسین سمیع زاده , Abdolreza Bagheri , Mohammad Farsi , Evaluation of Genetic Diversity among Different Genotypes of Brassica napus using Rando Amplified Polymorphic DNA Marker, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (11), No (23), Year (2008-12), Pages (2629-2633)
 64. S. M. Ghaffari , Abdolreza Bagheri , Stigma Variability in Saffron, Crocus Sativus L, African Journal of Biotechnology, Volume (8), No (4), Year (2009-5), Pages (601-604)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زهرا عمیدی , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , تاثیر دزهای پایین اشعه گاما بر تعداد گیاهچه تکثیر شده سه رقم ژربرا در شرایط این ویترو , هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2022-01-25
 2. عاطفه حاجی زاده , نسرین مشتاقی , عباس صفرنژاد , عبدالرضا باقری , اثر نوع واکشت و غلظت IBA بر کورم زایی از جوانه های تکثیری زعفران در شرایط این ویترو , ششمین همایش بین المللی زعفران , 2021-11-17
 3. فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , عباس صفرنزاد , بررسی اثر ترکیبات محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در نخود (Cicer arietinum L.) جهت به گزینی در شرایط این ویترو , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2003-09-09
 4. فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ زدگی در نخود Cicer arietinum L جهت به گزینی در شرایط این ویترو , هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-08-24
 5. سید علی مرتضوی , شادی بلوریان , فخری شهیدی , محبت محبی , عبدالرضا باقری , تولید نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و ارزیابی ویژگی های فیزیکی آن , اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، دانشگاه جیرفت , 2017-03-05
 6. نسرین مشتاقی , کریم ایمان قلی لو , سیدحسن مرعشی , عبدالرضا باقری , ساخت سازه ژنی برای انتقال به مخمر به منظور تجزیه سلولز , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-11-05
 7. زهرا سرگزی مقدم , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر القای موتاسیون بر درصد زنده مانی و رشد جوانه های کورم زعفران کشت شده در شرایط این ویترو , پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2018-03-06
 8. زهرا سرگزی مقدم , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , تولید ترکیبات دارویی با خاصیت ضدسرطان از طریق کشت ریشه مویین گیاهان دارویی , پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2018-03-06
 9. زهرا سرگزی مقدم , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , اثر تابش اشعه گاما بر ریزازدیادی کورم های زعفران , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 10. سروش صابری محمودآبادی , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , تمایز تنوع موجود درژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی (Cicer arientinum L.) به کمک نشانگر SSR , اولین همایش یافته های نوین زیست شناسی , 2016-11-23
 11. مصطفی حجتیان فر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , مختار جلالی جواران , احمد شریفی , ریزازدیادی تاج خروس زینتی Celosia argentea در شرایط درون شیشه ای , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 12. نسرین مشتاقی , فاطمه حسینی , سیدحسن مرعشی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بهینه سازی شرایط انتقال ژن gus به Begonia rex , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 13. فاطمه حسینی , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , فاطمه کیخا , سیدحسن مرعشی , عبدالرضا باقری , بهینه سازی ریزازدیادی بگونیا , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 14. عادل غدیری , پرویز رضوانی مقدم , عبدالرضا باقری , علیرضا بهشتی , بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (.L vulgaris Phaseolus (تحت مدیریت زراعی کم نهاده , ششمین همایش ملی حبوبات ایران , 2016-05-04
 15. عاطفه حاجی زاده , عباس صفرنژاد , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران در شرایط این ویترو , پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2016-03-03
 16. عاطفه حاجی زاده , نسرین مشتاقی , عباس صفرنژاد , عبدالرضا باقری , بررسی اثر هورمون TDZ در ترکیب با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی در زعفران , مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2016-02-29
 17. جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی معصومی , بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود , ششمین همایش ملی حبوبات ایران , 2016-05-04
 18. علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر خشکی در بیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی , کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25
 19. علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , تغییرات فیزوبیوشیمیایی در دو رقم نخود حساس و متحمل در واکنش به تنش کم آبی , (International Conference on Healthy Agriculture, Nutrition and Community (ICANC 2015 , 2015-07-05
 20. احمد نوروزی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA و 2-4-D و NAAبر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو , سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2015-06-17
 21. احمد نوروزی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-23
 22. محبوبه یزدی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23
 23. سمانه بحرالعلوم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , تعیین دز مناسب پرتوی گاما برای ایجاد موتاسیون در بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو , International Conference on sustainable development, strategies and challenges , 2015-02-24
 24. آزاده خادم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشههای مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) , سومین همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20
 25. آزاده خادم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر ووع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمووی اکسیه بر رشذ ریش ههای موییه گیاه اسطوخودوس ) Lavandula angustifolia , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-21
 26. علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ژرم‌پلاسم نخودهای تیپ کابلی (.Cicer arietinum L) برای تحمل به خشکی , دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05
 27. حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود تیپ کابلی تحت تأثیر تنش خشکی در شرایط مشهد , دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05
 28. صهبا طوسی , سعید ملک زاده شفارودی , فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1 , اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 29. صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ارﻗﺎم ﻣﻠﻮن , اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 30. احمدفرهاد طالبی , میثم طباطبایی , مسعود توحیدفر , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina , هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06
 31. محبوبه یزدی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر محیط کشت و شرایط نوری بر رشد کالوس گیاه اسطوخودوس در شرایط درون شیشه ای , همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20
 32. آزاده خادم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشه های مویین گیاه اسطوخودوس , همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20
 33. پریسا نادریان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی امکان القای تتراپلوئیدی در گیاه داتوره با استفاده از کلشی سین و شناسایی آن از طریق فلوسایتومتری , همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20
 34. لادن خانقایی , عبدالرضا باقری , علیرضا سوهانی , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , بررسی اثر بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-10
 35. لادن خانقایی , عبدالرضا باقری , علیرضا سوهانی , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , بررسی اثر نوع و غلظت سیتوکینین بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-10
 36. الهام حمیدی شیرغان , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش , هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06
 37. فاطمه کیخا آخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فراهم سازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03
 38. احمدفرهاد طالبی , عبدالرضا باقری , مسعود توحیدفر , بررسی امکان استفاده از ناحیه تکراریtrnA-trnI به عنوان محل پذیرش عمومی ترازن در ژنوم کلروپلاستی گونه‌های مختلف گیاهی , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12
 39. مرتضی محمدی , عبدالرضا باقری , نوید چلوارفروش , بررسی اساس تولید ترکیبات پلی فنولی به عنوان عامل قهوه‌ای شدن ریز نمونه در کشت بافت و روش‌های کاهش آسیب به ریز نمونه , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2013-09-12
 40. محمد عارفیان , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , بررسی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش شوری , اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی (غیر زیستی) , 2012-10-31
 41. شهلا رزمی , مختار جلالی جواران , عبدالرضا باقری , حسین هنری , مهدی محب الدینی , مژگان سلیمانی زاده , امکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون , دوازدهمین کنگره ژنتیک , 2012-09-03
 42. احسان سپاهی کرناوه , سعید طریقی , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , مقایسه ساختمان پروتئین ها و توالی ژن های دخیل در با برخی ژنها و پروتئین های دخیل در پیام رسانی بین سلولی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها , بیستمین کنگره گیاه پزشکی , 2012-08-25
 43. محمد کریمی بابااحمدی , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , حسام دهقانی , عبدالرضا باقری , بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 44. راهله رهباریان , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , مسعود روشن فکر , بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در مزرعه , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 45. سمیه درفشان , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 46. فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , سارا خسروی نیا , تولید گیاهچه استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریزنمونه بذر و جنین طبیعی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 47. فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , سارا خسروی نیا , باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 48. فاطمه کیخا آخر , آزاده خادم , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia Mill ) , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 49. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 50. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , داریوش فتحی , اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 51. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , الهام اردکانی , صفیه وطن دوست جرتوده , اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 52. سمیه درفشان , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت انار رقم شیرین پوست سفید , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 53. اسماعیل فاضلی سنگری , ناهید گرایلی , فرج اله شهریاری احمدی , حبیب اله سمیع زاده , عبدالرضا باقری , محمد فارسی , گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 54. احسان سپاهی کرناوه , فرج اله شهریاری احمدی , سعید طریقی , عبدالرضا باقری , بررسی اثر چند گیاه دارویی ایران بر روی بیان برخی ژن های مرتبط با quorum sensing در باکتری Pseudomonas aeruginosa , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 55. فرشته مهدی فر , عبدالرضا باقری , علیرضا سوهانی دربان , فاطمه کیخا آخر , تاثیر غلظت های مختلف قند ساکارز بر تولید سیلی مارین در کشت کالوس گیاه خار مریم (marianun Silybum) , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 56. فرشته مهدی فر , عبدالرضا باقری , علیرضا سوهانی دربان , فاطمه کیخا آخر , بهینه سازی کشت سلولی گیاه خار مریم به منظور افزایش تولید سیلی مارین (Silybum marianum) , سومین کنگره بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 57. سارا خسروی نیا , سید مهدی زیازت نیا , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سلولی زیره سیاه , سومین کنگره بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 58. مسعود فخرفشانی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثر زمان و غلظت های مختلف نانو ذرات نقره بر کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی کشت این ویتروی کاپیتول ژربرا (Gerbera jamesonii) , دوازدهمین کنگره ژنتیک , 2012-05-21
 59. فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , سارا خسروی نیا , مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه . Fedtsch.] [Bunium persicum (Boiss.) B در شرایط این ویترو , دوازدهمین کنگره ژنتیک , 2012-05-21
 60. سارا خسروی نیا , سید مهدی زیارت نیا , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [ .Fedtsch.]. Bunium persicum (Boiss.) B , دوازدهمین کنگره ژنتیک , 2012-05-21
 61. راهله رهبانیان , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , مسعود روشن فکر , بررسی اثرات تنش خشکی بر میزان پرولین، پراکسید هیدروژن، کربوهیدرات و مالون دی آلدئید در ارقام مقاوم وحساس به خشکی نخود , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03
 62. احسان سپاهی کرناوه , فرج اله شهریاری احمدی , سعید طریقی , عبدالرضا باقری , مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03
 63. اسماعیل فاضلی سنگری , ناهید گرایلی , فرج اله شهریاری احمدی , حبیب ا... سمیع زاده , عبدالرضا باقری , محمد فارسی , بررسی کارایی نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر MAS برای برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کلزا Brassica napus L. در شرایط آب و هوایی ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03
 64. احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , عبدالرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تحمل به سرمای گیاه رازیانه(Foeniculum vulgar Mill.) در شرایط کنترل‌شده , همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی , 2005-07-27
 65. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , نسرین مشتاقی , اثر هورمون IBA در استقرار ریزنمونه جوانه چهار رقم گلابی ایران , ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی , 2012-02-28
 66. مونا نگهبان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , عباس همتی , تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 67. پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , آزمون های زیستی و مولکولی بذور T4 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , 2012-02-08
 68. پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26
 69. مریم عامری , مهرداد لاهوتی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه هایCitrullus Lanatus L.با استفاده از تیمارهای هورمونیBA,LAAدر شرایط Invitro , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوِی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12
 70. مریم عامری , مهرداد لاهوتی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro , دومین همایش ملی علوم و تکنولوِی بذر دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد , 2011-10-26
 71. مریم عامری , مهرداد لاهوتی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , بررسی جوانه زنی بذور هندوانه (Citrullus lanatus) در شرایط این ویترو , دومین همایش ملی علوم و تکنولوِی بذر دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد , 2011-10-26
 72. مرتضی محمدی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , سیدحسن مرعشی , بالندری , نوید چلوارفروش , بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma) , هفتمین همایش بیوتکنولوژی , 2011-09-12
 73. فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی , مسعود کیخا اخر , بهبود نخود(Cicer arietinum L.)با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت این ویترو , هفتمین همایش بیوتکنولوژی , 2011-09-12
 74. فاطمه ذاکرتولائی , بهزاد قره یاضی , عبدالرضا باقری , تولید عدس (Lens culinaris M.) تراریخته متحمل به تنش های غیرزیستی با تاکید بر جنبه های ایمنی زیستی آن , سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک , 2011-06-13
 75. انسیه سالاری ثانی , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مهدیه خرازی , بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 76. انسیه سالاری ثانی , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مهدیه خرازی , بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 77. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مریم عامری , اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 78. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 79. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 80. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 81. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 82. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 83. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مریم خرازی , مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 84. امیرغفار شهریاری , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , نسرین مشتاقی , تاثیرآنتی بیوتیک وقارچ کش کاربندازیم برکنترل میزان آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا درشرایط این ویترو , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 85. امیرغفار شهریاری , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , نسرین مشتاقی , اثر سیتوکنین های مختلف بر باززایی ریزنمونه ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 86. جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , علی معصومی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های نخود تحت شرایط هیدروپونیک , دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 87. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , بررسی اثر تنظیم اسمزی و تغییرات مقدار پرولین و قند محلول ریشه و برگ در تحمل به خشکی 12 ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L , دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 88. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری نژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی واکنش ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L) در شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 89. راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری نژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L.) در شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 90. حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , گزینش برای زود رسی و صفات مرتبط با بهبود عملکرد نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل , سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19
 91. حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , جلال رستگار , تاثیر تاریخ کاشتهای پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد واجزاء‌عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان (نیشابور) , هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-09-06
 92. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , مطالعه دفعات مختلف وجین علفهای هرز و تراکم بوته بر عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهد , چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 1996-08-25
 93. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , مهدی پارسا , راهبردهایی برای بهره برداری بهینه از اراضی آیش جهت افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر پایداری سیستمهای زراعی مناطق دیم کشور , روز جهانی غذا , 1997-09-06
 94. عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , احمد نظامی , علی محمودی , به نژادی نخود از طریق ارزیابی توده های بومی ولاینهای خارجی , پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 1998-08-31
 95. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد لنگری , علی اصغر محمدآبادی , مطالعه اگروتکنیکی کنترل علفهای هرز نخود در شرایط دیم شمال خراسان , پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , 1998-08-31
 96. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , به گزینی نخود (Cicer arietinum L.) برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30
 97. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین وتراکم بوته نخود در شرایط آبی و دیم شمال خراسان , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30
 98. مرتضی گلدانی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و مورفولوژی ارقام نخود , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30
 99. سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی محمودی , بهره گیری از توده های بومی و لاینهای اصلاحی پیشرفته در به نژادی عدس , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30
 100. سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , غلی محمودی , تجزیه علیت صفات و به گزینی با کمک شاخصهای گزینشی درنخود , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30
 101. حسن پرسا , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , احمد نظامی , محمد لنگری , بررسی امکان کشت پاییزه زمستانه نخود در شرایط دیم شمال خراسان , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30
 102. فاطمه ذاکرتولائی , بهزاد قره یاضی , عبدالرضا باقری , بهینه سازی انتقال ژن به عدس و تولید گیاهان تراریخته بارور با استفاده از اگروباکتریوم , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-15
 103. فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی , تاثیر دماهای پایین بر میزان تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum) در شرایط کشت این ویترو , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 104. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , مختار جلالی جواران , تعیین آنتی بیوتیک گلیکوزیدی مناسب برای اهداف مهندسی ژنتیک , سومین همایش ملی حبوبات , 2010-05-19
 105. حمیده سپهری زرندی , عبدالرضا باقری , امین باقی زاده , نسرین مشتاقی , مطالعه بیان ژن کیتیناز III در نخود (Cicer arietinum) با استفاده از Real-Time PCR , سومین همایش ملی حبوبات , 2010-05-19
 106. حمیده سپهری زرندی , عبدالرضا باقری , امین باقی زاده , نسرین مشتاقی , مطالعه بیان ژن کیتیناز I در نخود (Cicer arietinum) در پاسخ به الودگی با قارچ فوزاریوم , سومین همایش ملی حبوبات , 2010-05-19
 107. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , تی جی هیگینز , مختار جلالی جواران , مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین , سومین همایش ملی حبوبات , 2010-05-19
 108. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , فاطمه ذاکرتولائی , ولی اله قاسمی عمران , بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک حبوبات: پیشرفت های جهانی و ایران , سومین همایش ملی حبوبات , 2010-05-19
 109. علی گنجعلی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , ارزیابی توده های بومی نخود های تیپ کابلی(Cicer arietinum L.) برای تحمل به خشکی , سومین همایش حبوبات , 2010-09-20
 110. راحله رهباریان , رمضانعلی خاوری ن‍ژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , Effects of drought stress on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and chlorophyll contents in chickpea (Cicer arietinum. L) genotypes , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 111. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , کشت پاییزه-زمستانه حبوبات و چالش های فراروی ان , سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی , 2003-03-01
 112. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده , سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی , 2003-03-01
 113. سیدسعید حجت , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس , اولین همایش ملی حبوبات , 2005-11-20
 114. سمانه نجیب نیا , حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم پلاسم نخود متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد , اولین همایش ملی حبوبات , 2005-11-20
 115. سمانه نجیب نیا , حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم پلاسم نخود متحل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد , اولین همایش ملی حبوبات , 2005-11-20
 116. سمانه نجیب نیا , هما عزیزی , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی حبوبات , 2005-11-20
 117. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی کاشت پاییزه نخود در شرایط اب و هوایی شمال شرق ایران , اولین همایش ملی حبوبات , 2005-11-20
 118. سیدسعید حجت , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت پاییزه , نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2006-08-27
 119. رباب قهرمانزاده , عبدالرضا باقری , فرهاد شکوهی فر , احمد نظامی , ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی RAPD , اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی , 2006-05-24
 120. رباب قهرمانزاده , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , مطالعه تنوع ژنتیکی نمونه های عدس و تعیین روابط خویشاوندی انها با استفاده از ارزیابی های مورفولوژیکی , همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2006-08-19
 121. فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , نسرین مشتاقی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام نخود در شرایط کشت این ویترو , سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19
 122. حسن پرسا , منصور غلامی , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود ((Cicer arietinum L. برای تحمل به سرما در تاریخ‌های کاشت پاییزه در نقاط مرتفع و سردسیر ایران , سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19
 123. نسرین مشتاقی , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها , اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , 2009-10-20
 124. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , بررسی تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر تحمل به سرما و یخ زدگی نخود در شرایط کنترل شده , دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05
 125. ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , بهینه سازی شرایط کشت به منظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو , دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05
 126. عبدالرضا باقری , بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris) درشرایط این ویترو , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-06
 127. عبدالرضا باقری , بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز (PEPCK) درمحتوی پروتئین دانه برخی از واریته های نخود ( .Cicer arietinume L ) , دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21
 128. عبدالرضا باقری , مطالعه تنوع زنتیکی جمعییت های زیره سیاه پارسی (Bunium persicum)ایران؛هند ،افغانستان و اروپا با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-04
 129. فرزین پورامیر , احمد نظامی , حسن پرسا , صیاد مومنی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی بر اساس دسکریپتور نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18
 130. صیاد مومنی , احمد نظامی , حسن پرسا , فرزین پورامیر , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ دسی بر اساس دسکریپتور نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18
 131. حسین صداقت خواهی , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , مهدی پارسا , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط ابیاری تکمیلی در مشهد , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18
 132. حسین صداقت خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , بررسی ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در کشت انتظاری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18
 133. عبدالرضا باقری , ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود (cicer arietinum L) در شرايط , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03
 134. عبدالرضا باقری , ارزيابي صفات فيزيولوژيك موثر بر بهبود عملكرد ارقام جم و كرج 31-60-12 نخود تحت تاثير ارايشهاي متفاوت , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03
 135. عبدالرضا باقری , بررسي واكنش عملكرد و خصوصيات مرفولوژيك ارقام نخود (cicer arieuinum) به ارايشهاي متفاوت كاشت و تراكم , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

انگلیسی

 1. Hamidreza Sasanfar , Mehdi Rastgoo , اسکندر زند , Abdolreza Bagheri , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Cross and multiple resistance profile to ACCase and ALS inhibitor herbicides in winter wild oat (Arena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne) populations , 8th International Weed Science Congress , 2022-12-04
 2. Fatemeh Moinoddini , Amin Mirshamsi kakhki , Abdolreza Bagheri , Ahmad Jalilian , In-silico identification of Annexin gene family in Schrenkiella parvula and Eutrema salsugineum , پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران , 2023-03-06
 3. Abdolreza Bagheri , fereshte Moshiri , Challenges of the macro and micro environments in chickpea production , International chickpea confrence , 2003-06-20
 4. Sara Borhani , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Farhad Shokouhifar , Comparative analysis of WRKY gene expression in extreme chickpea genotypes under progressive water stress using real-time PCR , دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-01-17
 5. Sara Borhani , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Farhad Shokouhifar , Expression analysis of DREB2A gene in contrastive chickpea genotypes under dehydration stress using real-time PCR , دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2017-08-29
 6. Mostafa Hojatian Far , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , مختار جلالی جواران , احمد شریفی , انتقال ژن لوسیفراز از حشره شب تاب به گیاهان زینتی , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 7. Hamidreza Sasanfar , Mehdi Rastgoo , اسکندر زند , Abdolreza Bagheri , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Diversity of cross-resistance patterns to ACCase-inhibiting herbicides in wild oat (Avena ludiviciana) biotypes , 7th international weed Science Congress , 2016-06-19
 8. samaneh bahrololoum , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , fatemeh keykha akhar , اثر اشعه گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو , همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-12-21
 9. hassan porsa , Ahmad Nezami , Abdolreza Bagheri , , Agronomic assessment of cold tolerant chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes in fall sowing at Mashhad conditions , Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development. Tropentag 2015, Berlin, Germany , 2015-09-16
 10. Leila Razeghi Yadak , Majid Azizi , سید مهدی زیارت نیا , Abdolreza Bagheri , Seyyed Hossein Nemati , EVALUATION COMBONED HORMONE AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF. CELL SUSPENSION CULTURE , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2015-05-05
 11. Leila Razeghi Yadak , Majid Azizi , Seyed Mahdi Ziaratnia , Abdolreza Bagheri , Seyyed Hossein Nemati , EVALUATION COMBONED HORMONE AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF. CELL SUSPENSION CULTURE , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 12. elham hamidi shirghan , mona negahban , Nasrin Moshtaghi , احمد شریفی , Abdolreza Bagheri , A. Hemati Kakhki , Molecular detection of some plant and non-plant frauds in commercial saffron , 4th International Saffron Symposium , 2012-10-22
 13. Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Ali Ganjeali , تأثیر تنش شوری بر پارامترهای متعدد بیوشیمیایی در مراحل اولیه فنولوژیکی گیاهچه نخود (Cicer arietinum L) , اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی(غیر زیستی) , 2012-10-31
 14. Ehsan Sepahi Karnave , - - , Farajollah Shahriari Ahmadi , Abdolreza Bagheri , EVALUATION OF EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON GROWTH, BIOFILM FORMATION AND VIRULANCE FACTOR PRODUCTION OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 15. fatemeh keykha akhar , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , OPTIMIZATION OF CALLUS CULTURE IN CATHARANTHUS ROSEUS , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 16. somayyeh nezami , Seyyed Hossein Nemati , Hossein Arouiee , Abdolreza Bagheri , EFFECT OF WATER DEFICIT STRESS ON GROWTH AND YIELD OF THREE MENTHA SPECIES UNDER CONTROLLED CONDITIONS , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 17. sara khosravinia , Abdolreza Bagheri , S.M. Ziaratnia , Hassan Marashi , COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS FROM CELLS SUSPENSION CULTURES OF BUNIUM PERSICUM BOISS. BY SUPERCRITICAL FLUID, SOLVENT AND HYDRODISTILLATION METHODS , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 18. Hossein Mardani Korrani , S.M. Ziaratnia , Abdolreza Bagheri , APPLICATION OF IN VITRO CULTURES FOR GERMINATION AND TUBERIZATION OF BLACK ZIRA (BUNIUM PERSICUM , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 19. Maryam Jafarkhani Kermani , Abdolreza Bagheri , zainab ghayoor , Investigation the in-vitro growth inhibition of Oryzalin treated Gerbera jamesonii , Sixth International Symposium on In vitro culture and Horticultural breeding , 2008-08-24
 20. Farhad Shokouhifar , Abdolreza Bagheri , Mahrokh Falah Rastegar , The new resistant chickpea lines to six pathotypes of Ascochyta blight in Iran , The Second Asian Conference on Plant Pathology , 2005-06-25
 21. Mahdiyeh Kharrazi , Seyyed Hossein Nemati , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , شریفی علی , Effect of Kinetin and Benzylaminopurine on in vitro Shoot Multiplication of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 22. Ahmad Nezami , Abdolreza Bagheri , Gusta , Evaluation of chickpea (Cicer areitinum L.) for autumn-planting in the highlands of west Asia , Pulse days 2002 , 2002-01-07
 23. Ahmad Nezami , Abdolreza Bagheri , Screening of chickpea (Cicer areitinum L.) for cold tolerance under field conditions , 3rd International Crop Science Congress , 2000-08-17
 24. Abdolreza Bagheri , majid reza kiani freez , Ahmad Nezami , Response of Ientil (Lens culinaris Medik.) to drought stress during germination stage induced by polyethylen glaycol 6000 , Second International Crop Science Congress , 1996-11-17
 25. Ahmad Nezami , Abdolreza Bagheri , Effect of weeding and plant Population density on yield of chickpea (Cicer areitinum L , Second International Crop Science Congress , 1996-11-17
 26. Fatemeh Zaker Tavallaie , Abdolreza Bagheri , M. M. Eskandari , Farhad Shokouhifar , Genetic diversity among chickpea Fusarium oxysporum isolates using RAPD markers , 12th Mediterranian Phytopathology Union congress , 2006-06-24
 27. najmeh javanmardi , Abdolreza Bagheri , A. Hemati , A. Sharifi , Nasrin Moshtaghi , Fraud identification of safflower in commercial saffron using RAPD/SCAR method , 3rd International Symposium on Saffron, Forthcoming Challenges in Cultivation Research and Economics , 2009-05-20
 28. maria beihaghi , Abdolreza Bagheri , Ahmad Reza Bahrami , بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های نخود , دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21
 29. Abdolreza Bagheri , Phosphoenolpyruvate Carboxykinase in Chickpea: Changes in GenExpression during Vegetative and Reproductive Developmente , The 1st congress of cytotechnology & its application , 2008-11-21