بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farideh Tabatabaei yazdi


موارد یافت شده: 376

1 - Effects of glycerol and sorbitol on a novel biodegradable edible film based on Malva sylvestris flower gum (چکیده)
2 - Investigation of the Composition, Antimicrobial, Antioxidant, and Cytotoxicity Properties of Salvia abrotanoides Essential Oil (چکیده)
3 - A novel electrochemical biosensor for detection of micrococcal nuclease in milk based on a U-shaped DNA structure (چکیده)
4 - Co-culture of Monascus purpureus with Saccharomyces cerevisiae: A strategy for pigments increment and citrinin reduction (چکیده)
5 - Interaction of Escherichia coli heat-labile enterotoxin B-pentamer with exopolysaccharides from Leuconostoc mesenteroides P35: Insights from surface plasmon resonance and molecular docking studies (چکیده)
6 - The influence of ultraviolet radiation on aflatoxin producing Aspergillus species' isolated from Iranian rice (چکیده)
7 - Investigation of lactic acid production in optimized dairy wastewater culture medium (چکیده)
8 - Effects of free and nano-encapsulated bovine lactoferrin on the viability and acid production by Streptococcus mutans biofilms (چکیده)
9 - اثر استفاده از سپراتور و باکتوفوگاسیون دوگانه و شرایط عملیاتی آن ها بر بار میکروبی و حجم لجن لبنی (چکیده)
10 - Investigation of effect of cold plasma on microbial load and physicochemical properties of ready-to-eat sliced chicken sausage (چکیده)
11 - Effects of incorporation of Echinops setifer extract on quality, functionality, and viability of strains in probiotic yogurt (چکیده)
12 - Characterization of antioxidant active biopolymer bilayer film based on gelatin-frankincense incorporated with ascorbic acid and Hyssopus officinalis essential oil (چکیده)
13 - Effect of immobilization, mutation, and microbial stresses on increasing production efficiency of “Cyclosporin A” (چکیده)
14 - Enhancement of alkaline protease production of Bacillus strains isolated from dairy sludge under cold, salt and ultrasound stress (چکیده)
15 - Optimization of γ-aminobutyric acid (GABA) production by Lactobacillus spp. from agro-food waste (چکیده)
16 - Optimization of Gamma Aminobutyric Acid Production Using High Pressure Processing (HPP) by Lactobacillus brevis PML1 (چکیده)
17 - ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضد‌اکسایشی و اثر ضد‌میکروبی عصاره برگ خبررسانک (چکیده)
18 - ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه در شرایط برون تنی (چکیده)
19 - Identification of gamma aminobutyric acid produced by Lactobacillus brevis PML1 by Thin layer chromatography method in culture medium containing monosodium glutamate (MSG) (چکیده)
20 - Buforin I an alternative to conventional antibiotics: Evaluation of the antimicrobial properties, stability, and safety (چکیده)
21 - توسعه مدل سینتیکی عمر ماندگاری برای کاهوی برش خورده تازه رقم رومین، بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده منفذدار (چکیده)
22 - Production of synbiotic ice-creams with Lactobacillus brevis PML1 and inulin: functional characteristics, probiotic viability, and sensory properties (چکیده)
23 - Preparation and Functional Properties of Synbiotic Yogurt Fermented with Lactobacillus brevis PML1 Derived from a Fermented Cereal-Dairy Product (چکیده)
24 - In vitro screening of phytochemicals, antioxidant, antimicrobial, and cytotoxic activity of Echinops setifer extract (چکیده)
25 - Optimization of gamma‐aminobutyric acid production by Lactobacillus brevis PML1 in dairy sludge‐based culture medium through response surface methodology (چکیده)
26 - Control of microbial growth and lipid oxidation in beef using a Lepidium perfoliatum seed mucilage edible coating incorporated with chicory essential oil (چکیده)
27 - The combined impact of calcium lactate with cysteine pretreatment and perforation‐mediated modified atmosphere packaging on quality preservation of fresh‐cut ‘Romaine’ lettuce (چکیده)
28 - بررسی کینتیک جوانه زنی و رشد شعاعی کپک آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از کیک روغنی تحت شرایط مختلف فعالیت آبی و دما (چکیده)
29 - Ultrasensitive detection of micrococcal nuclease activity and Staphylococcus aureus contamination using optical biosensor technology-A review (چکیده)
30 - Evaluation of the ginger and yogurt serum different levels on the lactic flora biodiversity in fermented carrot (چکیده)
31 - بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویزیه زنده و تیمارشده با حرارت و اسید بر میزان سیترینین و رنگدانه‌های موناسکوس پورپورئوس (چکیده)
32 - بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی، آنتی‌اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن حاوی اسانس بذر گشنیز (چکیده)
33 - Oral Immunotherapy Using Probiotic Ice Cream Containing Recombinant Food-Grade Lactococcus lactis Which Inhibited Allergic Responses in a BALB/c Mouse Model (چکیده)
34 - Microwave-assisted hydrodistillation extraction of essential oil from coriander seeds and evaluation of their composition, antioxidant and antimicrobial activity (چکیده)
35 - بهبود تولید گابا و زنده مانی لاکتوباسیلوس برویس G42 در شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارش با استفاده از ریزپوشانی با ایزوله پروتئین سویا و آلژینات سدیم (چکیده)
36 - Active gelatin-mannan film: physicochemical, antifungal and aflatoxin binding properties (چکیده)
37 - مقایسه و بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضدمیکروبی اسانس زوفا (Boswellia carteri) و اسانس کندر (Hyssopus officinalis) علیه تعدادی از میکروارگانیسمهای شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
38 - Probiotic characterization of Pediococcus strains isolated from Iranian cereal-dairy fermented product: Interaction with pathogenic bacteria and the enteric cell line Caco-2 (چکیده)
39 - تاثیر زمان خواب گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی خمیر (چکیده)
40 - Evaluation of Antimicrobial Activity of Buforin I and Nisin and the Synergistic Effect of Their Combination as a Novel Antimicrobial Preservative (چکیده)
41 - Development and characterization of antioxidant and antimicrobial edible films based on chitosan and gamma-aminobutyric acid-rich fermented soy protein (چکیده)
42 - بررسی ویژگی ضدمیکروبی فیلم خوراکی دولایه ژلاتین- صمغ کُندر دارای بر زمان (Hyssopus officinalis) اسیدآسکوربیک و اسانس زوفا ماندگاری فیله شترمرغ در دمای یخچال (چکیده)
43 - ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی )سوسیس( با استفاده از مدلهای نوین تجربی (چکیده)
44 - بررسی اثر تیمار پلاسمای سرد برکاهش بار میکروبی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی زردچوبه (چکیده)
45 - Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrot (چکیده)
46 - Evaluation of antimicrobial properties of bovine lactoferrin against foodborne pathogenic microorganisms in planktonic and biofilm forms (in vitro) (چکیده)
47 - Chemical Composition and Antioxidant, Antimicrobial, and Antiproliferative Activities of Cinnamomum zeylanicum Bark Essential Oil (چکیده)
48 - تولید گاما آمینو بوتریک اسید توسط باکتری Lactococcus lactis NZ1330 در محیط کشت حاوی لجن لبنی و مونوسدیم گلوتامات (چکیده)
49 - Comparison of Different Signal Sequences to Use for Periplasmic Over-Expression of Buforin I in Escherichia coli: An In Silico Study (چکیده)
50 - Application of different carbohydrates to produce squash puree based edible sheet (چکیده)
51 - Development of active antimicrobial poly (l-glutamic) acid-poly (l-lysine) packaging material to protect probiotic bacterium (چکیده)
52 - Proteolysis and textural properties of low‐fat ultrafiltered Feta cheese as influenced by maltodextrin (چکیده)
53 - Evaluation of Antimicrobial Properties of Bovine Lactoferrin Against Some of Foodborne Pathogens in Planktonic and Biofilm Forms (چکیده)
54 - Identification of Alkaline Protease Producing Bacilli from Sludge of Bactofuge and Separator Using Culture–Based and Molecular Techniques (چکیده)
55 - Investigating the effect of buforin I on Staphylococcus aureus and methicillin-resistance Staphylococcus aureus (چکیده)
56 - استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد‌میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری‌های بیماری‌زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های ونکومایسین و جنتامایسین (چکیده)
57 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارههای استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتریهای اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیل (چکیده)
58 - Analysis of different signal peptides for the secretory production of Ama r 2 in gram-positive systems (Lactococcus lactis) (چکیده)
59 - effect of probiotics on reducing food allergens and hypersensivity to IgE dependent (چکیده)
60 - بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس سویه PML1 بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلولهای اپیتلیال روده (چکیده)
61 - Optimization of gamma-aminobutyric acid production in a model system containing soy protein and inulin by Lactobacillus brevis fermentation (چکیده)
62 - Kinetic pattern and microbial population dynamic characterization ofEscherichia coliandSalmonella enteritidisin Frankfurter sausage: An experimental and modeling study (چکیده)
63 - Microencapsulation of probiotics in yogurt: A Review (چکیده)
64 - Antioxidant potential and antimicrobial activity of chitosan–inulin conjugates obtained through the Maillard reaction (چکیده)
65 - شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی (چکیده)
66 - Antagonistic activity of recombinant Lactococcus lactis NZ1330 on the adhesion properties of Escherichia coli causing urinary tract infection (چکیده)
67 - ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
68 - بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیر (چکیده)
69 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه -.L hortensis Satureja -بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا و عامل فساد (چکیده)
70 - Biological detoxification of Monascus purpureus pigments by heat‐treated Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
71 - Study of Effective Factors on biochemical properties and Antioxidant Activity of Spray Dried Barberry -Berberis vulgaris- powder (چکیده)
72 - بهینه‌یابی اثر سطوح مختلف استارتر، مخمر و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی کفیر با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
73 - تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابی (چکیده)
74 - اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن (چکیده)
75 - Evaluation of adherence and anti-infective properties of probiotic Lactobacillus fermentum strain 4-17 against Escherichia coli causing urinary tract infection in humans (چکیده)
76 - اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی به منظور بهبود خواص ضد میکروبی و آنتی‏اکسیدانی آن (چکیده)
77 - ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های بیماری زا در شرایط برون تنی و شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل آن (چکیده)
78 - Pharmaceutical and food applications of gamma-amino butyric acid -GABA- (چکیده)
79 - Biologically active gamma-amino butyric acid -GABA-: Microbial synthesis and detection methods (چکیده)
80 - γ‐aminobutyric acid synthesis as a bioactive compound by lactic acid bacteria (چکیده)
81 - Production of medicinal bio-active amino acid (چکیده)
82 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
83 - Development of shelf life kinetic model for fresh rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets stored under modified atmosphere packaging (چکیده)
84 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
85 - بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک -Taraxacum pseudocalocephalum- بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط برون تنی (چکیده)
86 - ارزیابی فعالیت‏ ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی کانژوگه‏ های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
87 - بررسی اثر شرایط فرایند اکستروژن وفرمولاسیون بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه کنجاله بادام (Amygdalus communis L) و بلغور ذرت (چکیده)
88 - Detection, identification and phylogenetic analysis of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, Iranian fermented cereal product, by amplifying the 16s rRNA gene with universal primers and differentiation using rep-PCR (چکیده)
89 - Equisetum telmateia extracts: Chemical compositions, antioxidant activity and antimicrobial effect on the growth of some pathogenic strain causing poisoning and infection (چکیده)
90 - استفاده از پلاسمای غیر حرارتی فشار اتمسفری به عنوان روش جایگزین در غیر فعال سازی میکروارگانیسم‎های موجود در آب زرشک (چکیده)
91 - اثر زمان انبار مانی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی دانه های گندم (چکیده)
92 - بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سنتیک خشک کردن کف پوشی شیر موز (چکیده)
93 - استفاده از ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی صنعت غذا به منظور تولیداگزوپلی ساکاریدهای میکروبی (چکیده)
94 - Effect of Lactobacillus plantarum on olive and olive oil quality during fermentation process (چکیده)
95 - تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
96 - Aflatoxin binding efficiency of Saccharomyces cerevisiae mannoprotein in contaminated pistachio nuts (چکیده)
97 - Phytochemical analysis and antibacterial activities extracts of mangrove leaf against the growth of some pathogenic bacteria (چکیده)
98 - شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی اسانس زرد چوبه (Curcuma longa) بر برخی از باکتری های شاخص مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
99 - Oliveria decumbens essential oil: Chemical compositions and antimicrobial activity against the growth of some clinical and standard strains causing infection (چکیده)
100 - تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال (چکیده)
101 - بهینه‏ سازی تولید کف شیر موز و بررسی سینتیک انتقال جرم نمونه بهینه در طی فرایند خشک کردن با هوای داغ (چکیده)
102 - بهینه سازی فرآیند کف پوشی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک‏ کردن با هوای‏ داغ شیر موز (چکیده)
103 - بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودر (چکیده)
104 - بررسی و مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین در چای صادراتی و وارداتی (چکیده)
105 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنولی، اثر ضد میکروبی و برهمکنش اسانس زردچوبه و ریحان علیه برخی از باکتری های بیماری زا (چکیده)
106 - Investigation the potential of waste dairy factories to extract alkaline protease enzyme (چکیده)
107 - بهینه سازی شرایط استخراج پکتین به کمک امواج اولتراسونیک از تفاله شاه توت (چکیده)
108 - تولید و بررسی برخی ویژگیهای نانولیپوزوم‌های حاوی عصاره برگ زیتون (چکیده)
109 - بهینه سازی شرایط استخراج پکتین با روش غرقابی از تفاله شاه توت (چکیده)
110 - پیش ‏فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به‏ منظور بهبود فرآیند استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (چکیده)
111 - بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک ‏کردن با هوای‏ داغ گوشت شترمرغ (چکیده)
112 - Diversity and Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated from Horreh, a Traditional Iranian Fermented Food (چکیده)
113 - بررسی پتانسیل باکتری های استارتر در کاهش آمینهای بیوژنیک موادغذایی (چکیده)
114 - بررسی عوامل موثر بر تشکیل آمین بیوژنیک در پنیر و روش های کاهش آن (چکیده)
115 - بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن (چکیده)
116 - Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis, chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil (چکیده)
117 - Microstructural and textural properties of puffed snack prepared from partially deffated almond powder and corn flour (چکیده)
118 - ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه تره کوهی (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی (چکیده)
119 - بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع باکتری‌های اسید لاکتیک فرآورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی (چکیده)
120 - اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
121 - بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
122 - تاثیر بسته بندی MAP بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زرشک تازه (چکیده)
123 - افزایش خواص ضد میکروبی نایسین درترکیب با فناوری نانو (چکیده)
124 - کاربرد باکتریوفاژها در بیوکنترل پاتوژن های مواد غذایی (چکیده)
125 - تاثیر باکتریهای پروبیوتیک درکاهش آلرژی های غذایی (چکیده)
126 - اثر شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگیهای بیوفیزیکی و ماکروساختار فراورده حجیم شده حاوی بادام-ذرت (چکیده)
127 - دمای نقطه چسبندگی راهکار مناسب در ارزیابی مدت زمان ماندگاری پودرهای غذایی (چکیده)
128 - Antioxidant activity and antimicrobial effect of tarragon (Artemisia dracunculus) extract and chemical composition of its essential oil (چکیده)
129 - اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی (چکیده)
130 - بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی (چکیده)
131 - Optimization of the production conditions of the lipase produced by Bacillus cereus from rice flour through Plackett-Burman Design (PBD) and response surface methodology (RSM) (چکیده)
132 - ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی -Mentha piperita- بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذایی (چکیده)
133 - Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage (چکیده)
134 - اثر ترکیبی آب اُزنه و اسیدلاکتیک بر بار آلودگی میکروبی لاشۀ مرغ در مرحلۀ سرد کردن در کشتارگاه (چکیده)
135 - تولید و بررسی برخی ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی عصاره برگ زیتون (چکیده)
136 - تاثیر مالتودکسترین حاصل از نشاسته ذرت بر ویژگى هاى شیمیایى، حسى و ریزساختار پنیر سفید فراپالایشى کم چرب (چکیده)
137 - بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua (چکیده)
138 - Plantago major seed mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects (چکیده)
139 - بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته (چکیده)
140 - بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus albidus با استفاده از رویه سطح پاسخ (چکیده)
141 - بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس (چکیده)
142 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره پنیرک ( )Malva neglectaبر باکتری اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
143 - ارزیابی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره سورانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط محیط کشت (چکیده)
144 - Application of Digital Image Processing in Monitoring some Physical Properties of Tarkhineh during Drying (چکیده)
145 - اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط برون تنی (چکیده)
146 - جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آنها (چکیده)
147 - فعالیت ضد باکتریایی عصاره گشنیز (Coriandrum sativum ) بر میکروارگانیسمهای بیماری زا در شرایط برون تنی (چکیده)
148 - جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن (چکیده)
149 - بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر (چکیده)
150 - ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چرب (چکیده)
151 - جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری (چکیده)
152 - بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA (چکیده)
153 - بهینه سازی پارامترهای فیزیکی در میزان تولید آنزیم لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر PTCC5010 در محیط حاوی شیره خرما و بررسی خصوصیات آن (چکیده)
154 - بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
155 - بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جو (چکیده)
156 - بررسی بازدهی تولید آنزیم لیپاز مخمرDSM3286 Yarrowia lipolytica تحت تیمارهای مختلف نیتروژنی و زمان تخمیر (چکیده)
157 - جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن (چکیده)
158 - بررسی استفاده از فناوری پلاسمای غیر حرارتی بر خصوصیات رنگ سنجی مایع تخم مرغ (چکیده)
159 - شناسایی پاتوژنهای غذایی با استفاده از روش تکثیر ژن 16S (چکیده)
160 - اثر ضد باکتریایی عصاره آنغوزه ) Ferula assa-foetida ( بر برخی از باکتریهای بیماری زای با منشاء غذایی (چکیده)
161 - شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA (چکیده)
162 - بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری¬های اسید لاکتیک ایزوله شده از غذای تخمیری-عملگرای کیمچی (چکیده)
163 - اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس (چکیده)
164 - اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنی (چکیده)
165 - مدل سازی رفتار جریان و شاخص های رئولوژیکی، و بهینه سازی فرمولاسیون بستنی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
166 - کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن (چکیده)
167 - Purification and Zymography of lipase from Aspergillus niger PTCC5010 (چکیده)
168 - جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپاز (چکیده)
169 - جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی تولید شده در ایران بر پایه روش های بیوشیمیایی و مولکولی (چکیده)
170 - بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران (چکیده)
171 - بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
172 - Application of intelligent modeling to predict the population dynamics of Pseudomonas aeruginosa in Frankfurter sausage containing Satureja bachtiarica extracts (چکیده)
173 - بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطح (چکیده)
174 - تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی (چکیده)
175 - Study of Lactic Acid Bacteria Community From Raw Milk of Iranian One Humped Camel and Evaluation of Their Probiotic Properties (چکیده)
176 - بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوت (چکیده)
177 - بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی (چکیده)
178 - جداسازی و شناسایی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد استان یزد و بررسی پتانسیل تولید لیپاز در آنها (چکیده)
179 - Antifungal activity of extracts Biarum carduchorum (Kardeh) on Aspergillus fumigatus and Penicillium expansum in vitro (چکیده)
180 - بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آب (چکیده)
181 - بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
182 - بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت (چکیده)
183 - An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro (چکیده)
184 - مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
185 - بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی (چکیده)
186 - اثر اسید سیتریک بر خصوصیات خمیری و قدرت تورم نشاسته با آمیلوز پایین و بالا در برنج (چکیده)
187 - Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Winter Salad (Local Pickle) during Fermentation Using 16S rRNA Gene Sequence Analysis (چکیده)
188 - Silver Nanocomposite and its Antimicrobial Effect in Reducing Microbial Load of Cakes (چکیده)
189 - Investigating the influence of pH, temperature and agitation speed on yellow pigment production byPenicillium aculeatumATCC 10409 (چکیده)
190 - اهمیت مصرف ماهی و نقش آن در سلامت انسان (چکیده)
191 - کاربرد ضایعات و محصولات جانبی حاصل از فرآوری ماهی (چکیده)
192 - In vitro Study of Antibacterial Activity of Mangle negro Extracts against Selected Pathogens from Enterobacteriaceae and Bacillaceae Familia (چکیده)
193 - Study of the Antibacterial Activity of Methanolic and Aqueous Extracts of Myrtus communis on Pathogenic Strains Causing Infection (چکیده)
194 - Antifungal Effect of the Aqueous and Ethanolic Avicennia marina Extracts on Alternaria citri and Penicillium digitatum (چکیده)
195 - Isolation, Identification and Growth’s Comparison f Mold Types In A Cake Factory Environment And Final Products (چکیده)
196 - ویژگی های مولکولی و صنعتی آنزیم گلوکوز ایزومراز استرپتومایسیس روبیجینوس: بررسی و تعیین نقش آمینواسیدهای مسول در پایداری دمایی و اسید- سازش پذیری در پایداری ساختاری پروتئین (چکیده)
197 - نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک (چکیده)
198 - برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس (چکیده)
199 - بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر (چکیده)
200 - بررسی اثر پاستوریزاسیون حرارتی و فناوری نوین پلاسمای سرد اتمسفری برقابلیت امولسیون کنندگی مایع تخم مرغ (چکیده)
201 - پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی (چکیده)
202 - Isolation, identification and characterization of probiotic Lactobacilli spp. from Tarkhineh (چکیده)
203 - In-vitro antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima on Salmonella typhimurium (چکیده)
204 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Penicillium expansum (apple pathogen)” in vitro” (چکیده)
205 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Alternaria citri (citrus pathogen)” in vitro” (چکیده)
206 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
207 - Investigating of Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus PTCC 2592 (چکیده)
208 - Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Ferulago angulata on Escherichia coli "in vitro" (چکیده)
209 - تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ (چکیده)
210 - بررسی نقش سرد کردن غوطه وری بر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبی لاشه های مرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
211 - Antifungal potential of mangrove extracts against Aspergillus flavus and Penicillium italicum (چکیده)
212 - Application of Glazing for Bread Quality Improvement (چکیده)
213 - تخمیرعصاره چغندر قرمز توسط لاکتیک اسید باکتری های مفید (چکیده)
214 - تولید انواع ماستهای سلامتیزا با افزودنیهای طبیعی (چکیده)
215 - مقایسه روش های موجود برای جداسازی مخمر های لیپولیتیک از ضایعات مختلف صنعتی و بررسی تولید لیپاز در آن ها (چکیده)
216 - آلفا آمیلاز میکروبی و کاربردهای صنعتی آن (چکیده)
217 - بررسی نقش تحریک شیمیایی و بیولوژیکی روی تولید آنزیم آلفا آمیلاز در گیاهان و میکروارگانیسم های تولید کننده آن (چکیده)
218 - جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زا (چکیده)
219 - از شیر و کلستروم G مروری بر روش های مورد استفاده برای استخراج و آنالیز ایمونوگلوبولین (چکیده)
220 - بررسی عملکردهای بیولوژیکی و سلامتی زایی لاکتوفرین (پروتئین قرمز شیر) و کاربرد های تغذیه ای آن (چکیده)
221 - بررسی تحولات نوین تکنیک الایزا جهت اندازه گیری مقدار آفلاتوکسین در محصولات مختلف در محدوده قابل قبول اتحادیه اروپا (چکیده)
222 - استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قات (چکیده)
223 - Antimicrobial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Satureja bachtiarica on Some Pathogenic Bacteria in Vitro (چکیده)
224 - The Comparison Among Antibacterial Activity of Mespilus germanica Extracts and Number of Common Therapeutic Antibiotics “In Vitro” (چکیده)
225 - بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
226 - Antimicrobial effects of Kelussia odoratissima extracts against food borne and food spoilage bacteria "in vitro" (چکیده)
227 - Use of quince seed mucilage edible films containing natural preservatives toenhance physico-chemical quality of rainbow trout fillets during cold storage (چکیده)
228 - Antimicrobial effect of Carboxy Methyl Cellulose (CMC) containing aqueous and ethanolic Eucalyptus camaldulensis L. leaves extract against Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
229 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
230 - ارزیابی و بهینه سازی زمان مخلوط کردن خمیر بر ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
231 - Investigating the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the Lavandula stoechas L. and Rosmarinus officinalis L. extracts on pathogen bacterias “in vitro” (چکیده)
232 - ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی شناساگرهای زمان-دما به‏منظور حفاظت از موادغذایی دریایی در مقابل بوتولیسم (چکیده)
233 - اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم (چکیده)
234 - بررسی خصوصیات لیپاز حاصل از آسپرژیلوس نایجر (چکیده)
235 - بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در کیمچی (نوعی سبزی تخمیری) بر روی بهداشت و سلامت آن (چکیده)
236 - جداسازی، شناسایی و مقایسه اسید لاکتیک باکتری‌های کیمچی تخمیری در ایران با نمونه‌های تجاری کشور کره به منظور معرفی یک محصول پروبیوتیک (چکیده)
237 - جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک ترخینه، میان وعده ای تخمیری با روش های مبتنی بر کشت (چکیده)
238 - استفاده از روش مولکولی rep- PCR برای بررسی افتراق درون گونه ای سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و برویس ایزوله شده از ترخینه (چکیده)
239 - شناسایی تنوع فلور لاکتیکی سالاد زمستانه در طی دوره ی رسیدگی، با استفاده از توالی یابی ناحیه ی 16s rDNA (چکیده)
240 - مطالعه پتانسیل تکنولوژیکی انتروکوکوس های جداشده از شیر شتر ایران برای استفاده در صنعت غذا (چکیده)
241 - جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های جنس انتروکوکوس دوغ شتر از ناحیه گنبد کاووس (چکیده)
242 - Construction of a recombinant allergen-producing probiotic bacterial strain: Introduction of a new line for a live oral vaccine against Chenopodium album pollen allergy (چکیده)
243 - The effect of gamma irradiation and vacuum packaging upon selected quality traits of refrigerated ostrich meat. Part 2. Colour, texture and lipid oxidation properties (چکیده)
244 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه چویل (Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
245 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
246 - ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگیهای کریستالی و میکروسکوپی گرانولهای نشاستة برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ(RSM) (چکیده)
247 - بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
248 - Optimization of extraction, antioxidant activity and functionalproperties of quince seed mucilage by RSM (چکیده)
249 - Antimicrobial Effect of Aqueous, Ethanol, Methanol and Glycerin Extracts of Satureja bachtiarica on Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
250 - Effect of quince seed mucilage edible films incorporated with oregano or thyme essential oil on shelf life extension of refrigerated rainbow trout fillets (چکیده)
251 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
252 - مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ (چکیده)
253 - The effect of gamma irradiation and vacuum packaging upon selected quality traits of refrigerated ostrich meat. Part 1. Microbial assessment (چکیده)
254 - بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر تغییر رنگ و مدلسازی ریاضی رفتار خشک شدن ترخینه در خشک‌کن هوای داغ (چکیده)
255 - بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ قرمز (Brassica oleracea) بر اشرشیا کلی (چکیده)
256 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی (Daucus carota L) بر اشرشیا کلی (چکیده)
257 - اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدی (چکیده)
258 - تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
259 - Influences of rennet and container types on proteolysis of traditional Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
260 - Response Surface Optimization of Barbari Bread-Making Process Variables: Interrelationship of Texture, Image and Organoleptic Characteristics; Using Image Analysis for Quality and Shelf Life Prediction (چکیده)
261 - Bread-Making Process Optimization: Staling Kinetics, Relationship of Batter Rheology, Shelf Life, Quality and Sensory Characteristics of Barbari Bread (چکیده)
262 - اثرآب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سردکردن (چکیده)
263 - Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
264 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر افزایش زمان ماندگاری پرتقال در دمای محیط (چکیده)
265 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا بر Alternaria citri در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
266 - Physical, barrier and antioxidant properties of a novel plasticizededible film from quince seed mucilage (چکیده)
267 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس (چکیده)
268 - بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی (چکیده)
269 - ایزولاسیون و شناسایی انتروکوکوس ها با روش های مولکولی PCR , Real-Time PCR (چکیده)
270 - معرفی برخی از روش های مولکولی و مدرن ژنتیکی مبتنی بر کشت برای شناسایی و تمایز باکتری های اسید لاکتیک (چکیده)
271 - بررسی تنوع میکروبی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی (چکیده)
272 - تاثیر پلی فنول های عصاره هسته انگور روی رشد باکتری ها (چکیده)
273 - بررسی تنوع زیستی، جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی سالاد زمستانی بر پایه روش های مبتنی بر کشت و کلاسیک (چکیده)
274 - بررسی اثر بازدارندگی انتروکوکوس جدا شده از پنیر کردی بر Listeria monocytogenes (چکیده)
275 - تاثیر فراوری بر میزان بتاللیین و اسیدهای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی چغندر قرمز (چکیده)
276 - اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی (چکیده)
277 - بررسی روش های غربال گری میکروارگانیسم های لیپولیتیک از ضایعات کشاورزی با روش کشت آگار (چکیده)
278 - بررسی و مقایسه جامع روش های جداسازی میکروارگانیسم های لیپولیتیک (چکیده)
279 - کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا (چکیده)
280 - تولید آنزیم آمیلاز از آسپرژیلوس اوریزا NPUST-FS-206-A1 (چکیده)
281 - کاربرد طرح های آماری برای بهینه سازی پارامترها و محیط کشت تولید آنزیم آلفا آمیلاز از آسپرژیلوس اویزا (چکیده)
282 - بررسی تنوع و پراکندگی انتروکوکوس ها در مواد غذایی دریایی (چکیده)
283 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی (چکیده)
284 - Isolation and biochemical identification of lactic acid bacteria from winter salad (pickle during the ripining period) (چکیده)
285 - جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس های موجود در غذای سنتی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی (چکیده)
286 - بررسی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از ترخینه (چکیده)
287 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Escherichia coli (چکیده)
288 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
289 - Quince seed mucilage films incorporated with oregano essential oil: Physical, thermal, barrier, antioxidant and antibacterial properties (چکیده)
290 - Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilagefilms containing thyme essential oil (چکیده)
291 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
292 - اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
293 - بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
294 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
295 - Antimicrobial effect of the aqueous and ethanolic Teucrium polium L. extracts on gram positive and gram negative bacteria “in vitro” (چکیده)
296 - Effect of aqueous and ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis L. on food infection and intoxication microorganisms “in vitro” (چکیده)
297 - ارزیابی خواص رئولوژیکی پوششهای خمیری مخصوص سرخ کردن تهیه شده با ترکیبهای مختلف (چکیده)
298 - اثر آرد ذرت بر ویژگی های کیفی ناگت میگوی سرخ شده به روش عمیق با استفاده از دو نوع فرایند آماده سازی (چکیده)
299 - بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
300 - Antimicrobial effect of Satureja bachtiarica extracts aqueous and ethanolic on Escherichia coli and Staphylococcus aureus (چکیده)
301 - Effect of temperature and salt concentration on microbial changes during Tarkhineh fermentation (چکیده)
302 - Antifungal effect of edible film (CMC) containing aqueous and ethanolic mangrove plant extract on Citrus pathogens in vitro (چکیده)
303 - Antimicrobial properties of plant extracts of Thymus vulgaris L., Ziziphora tenuior L. and Mentha Spicata L., against important foodborne pathogens in vitro (چکیده)
304 - تولید ترکیبات مختلف مولد عطر و طعم با استفاده از مهندسی متابولیک بوسیله ی لاکتیک اسید باکتری ها (چکیده)
305 - بررسی روش های نوین پاستوریزاسیون تخم مرغ (چکیده)
306 - تولید باکتریوسین ها توسط باکتریهای اسید لاکتیک(LAB) بعنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در صنعت غذا (چکیده)
307 - Effect of temperature on microbial changes during kimchi fermentation (چکیده)
308 - پپتیدهای زیست فعال در محصولات لبنی (چکیده)
309 - بررسی پارامتر های موثر بر تولید روغن تک یاخته توسط میکرو ارگانیسم های روغنی (چکیده)
310 - بررسی راه های تولید و استخراج روغن های میکروبی و اهمیت آن ها در سلامت و تغذیه ی انسان (چکیده)
311 - Isolation, identification and comparison of lactic acid bacteria from fermented be produced in Iran Kimchi with Korean commercial samples: introduction of a probiotic product (چکیده)
312 - بررسی مهندسی متابولیک در لاکتیک اسید باکتری ها برای تولید متابولیت های اولیه و ثانویه ایمن در صنعت غذا (چکیده)
313 - بیوسنتز نانو ذرات طلا و نقره با استفاده از قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم (چکیده)
314 - بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در غذای سنتی ترخینه بر روی بهداشت و سلامت آن (چکیده)
315 - بررسی روش های فرآوری خاویار و کنترل کیفی آن (چکیده)
316 - بررسی روش های تولید پپتید های زیست فعال و نقش آنها در افزایش ایمنی غذایی (چکیده)
317 - بررسی ارزش تغذیه ای و نقش سلامتی زایی خاویار (چکیده)
318 - بررسی تاثیر بسته‌بندی بر خصوصیات کیفی وبازاریابی صنعتی کیمچی حاوی عصاره ماهی و میگو (چکیده)
319 - بررسی میزان اشرشیاکلی در گوشت چرخ شده ماهی هامور معمولی (Epinepheelus coioides) حاوی عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس کامالدوالنس (چکیده)
320 - بررسی میکروبی و عوامل موثر در افزایش کیفیت غذاهای دریایی (چکیده)
321 - بررسی روش های بسته بندی برکیفیت وبازار پسندی سوریمی (چکیده)
322 - تاثیر نوع رنت، ظرف نگهداری و زمان رسیدن بر ویژگی های میکروبی و فیزیکو شیمیایی پنیر محلی کردی (چکیده)
323 - Identification of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, a traditional Iranian fermented food (چکیده)
324 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extracts ethanol, methanol & glycerin against Penicillium digitatum (citrus green mold) (چکیده)
325 - بررسی بهداشت و کنترل کیفیت کیمچی با استفاده از باکتریهای آغازگر (چکیده)
326 - Chemical and sensory quality changes of ostrich meat treated by gamma irradiation (چکیده)
327 - Gamma irradiation effects on microbial decontamination of ostrich meat (چکیده)
328 - بررسی ثبات ویژگیهای پروبیوتیکی باکتری طبیعی و نوترکیب لاکتو کوکوس لاکتیس با قابلیت درمان آلرژی (چکیده)
329 - an investigation and coparision of the effectes of natural composition staphyloccous areous and geoticum candidum in industrial doogh in samples with response surface method. (چکیده)
330 - بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن سبک- خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح- بربری (چکیده)
331 - بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ (چکیده)
332 - مطالعه فلور میکروبی، جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک شیر شتر در ناحیه ترکمن برای استفاده در صنعت غذا (چکیده)
333 - بررسی روش های مختلف تهیه نانو کپسول و کاربرد ان در صنایع غذایی (چکیده)
334 - بررسی خواص ضد میکروبی اسانس روغنی گیاه خوشاریزه بر باکتری باسیلوس سریوس (چکیده)
335 - Kinetic Modeling of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Shrimp Nuggets Coated With Different Batter Formulation (چکیده)
336 - اثر ازن بر کاهش جمعیت میکروبی لاشه هرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
337 - Effects of Storage Time on Quality Characteristics of Frozen Turkey Meat (چکیده)
338 - بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش (چکیده)
339 - جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر 16 ریبوزومی S در ناحیه DNA به روش سکوئنس (چکیده)
340 - بررسی اثر نعناعبر کنترل رشد استافیلو کوکوس اوریوس در کشک سنتی (چکیده)
341 - بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن (چکیده)
342 - بررسی برنج داخلی و وارداتی از نظر افلاتوکسین (چکیده)
343 - Investigation of lactobacilli from mother’s breast milk who were placed on probiotic diet (چکیده)
344 - بررسی کیفیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر محلی کردی تولید شده با دو نوع رنت در طی دوره رسیدگی (چکیده)
345 - Evaluation of rennet type and container influences on the proteolysis trend of local Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
346 - Evaluation of rennet type and container influences on physicochemical and microbial properties of local Kurdish cheese (چکیده)
347 - Effect of Nacl on Aspergillus Niger Growh (چکیده)
348 - Effects of Soy and Corn Flour Addition on Batter Rheology and Quality of Deep Fat-Fried Shrimp Nuggets (چکیده)
349 - Kinetic modeling of mass transfer during deep fat frying of fried shrimp nugget prepared without a pre-frying step (چکیده)
350 - بررسی کامپوزیتهای اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) (چکیده)
351 - Effect of thermo-ultrasonication on the survival of baker’s yeast (چکیده)
352 - Change of cell envelope in Lactobacillus acidophilus and Streptococcus thermophilus with ultrasound and heat stress for Increase of enzyme activity (چکیده)
353 - Effects of Ultrasound Treatment on Viability and (چکیده)
354 - Reduction of patulin in apple juice after treatment with SO2 and heat (چکیده)
355 - بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده (چکیده)
356 - Investigation of the Effects of Ultrasound on Extraction of alpha-Amylase from the Flour of Malted Barley (چکیده)
357 - Application of Ultrasonic Waves as a Priming Technique for Accelerating and Enhancing the Germination of Barley Seed: Optimization of Method by the Taguchi Approach (چکیده)
358 - کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش (چکیده)
359 - The effects of ultrasound on the stimulation barley seed and alpha-amylase (چکیده)
360 - Studying the effects of ultrasound shock on cell wall permeability and survival of (چکیده)
361 - The Effects Of Ultrasound On The Activity Of Alpha-Amylase During Barley (چکیده)
362 - The principles of ultra high pressure technology and its (چکیده)
363 - Effect of Power Ultrasound and Microstructure (چکیده)
364 - The effect of ultrasound in combination with thermal treatment (چکیده)
365 - The Effectiveness of Ultrasound Treatment on the Germination Stimulation of Barley seed and its Alph (چکیده)
366 - Studying the Effects of Heat and Cold shock on Cell wall Microstructure an Survival of Some LAB in Milk (چکیده)
367 - Study of Ice Cream Freezing process after Treatment with Ultrasound (چکیده)
368 - Effect of Ultrasonie power on the activity of Barleys Alpha-amylase from post-sowing treate of s (چکیده)
369 - Influence of lactulose on the survival of probiotic strains in Yoghurt (چکیده)
370 - Influence of ultrasonic stimulation on the germination of barley seed and its alpha-amylase activity (چکیده)
371 - مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصل (چکیده)
372 - اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايم (چکیده)
373 - اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذايي (چکیده)
374 - استخراج و شناسايي خصوصيات كمي و كيفي اسانس زعفران (چکیده)
375 - اهميت بررسي راههاي شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم ارگانوفسفره در ميوه ها و سبزيها از نقطه نظرا (چکیده)
376 - تجزيه افلاتوكسين ها در انواع مواد غذايي با كمك افزودني هاي غذايي (چکیده)