بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فریده طباطبائی یزدی


موارد یافت شده: 237

1 - بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus albidus با استفاده از رویه سطح پاسخ (چکیده)
2 - بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس (چکیده)
3 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره پنیرک ( )Malva neglectaبر باکتری اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
4 - ارزیابی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره سورانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط محیط کشت (چکیده)
5 - APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING IN MONITORING SOME PHYSICAL PROPERTIES OF TARKHINEH DURING DRYING (چکیده)
6 - اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط برون تنی (چکیده)
7 - جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آنها (چکیده)
8 - فعالیت ضد باکتریایی عصاره گشنیز (Coriandrum sativum ) بر میکروارگانیسمهای بیماری زا در شرایط برون تنی (چکیده)
9 - جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن (چکیده)
10 - بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر (چکیده)
11 - ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چرب (چکیده)
12 - جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری (چکیده)
13 - بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA (چکیده)
14 - بهینه سازی پارامترهای فیزیکی در میزان تولید آنزیم لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر PTCC5010 در محیط حاوی شیره خرما و بررسی خصوصیات آن (چکیده)
15 - بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
16 - بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جو (چکیده)
17 - بررسی بازدهی تولید آنزیم لیپاز مخمرDSM3286 Yarrowia lipolytica تحت تیمارهای مختلف نیتروژنی و زمان تخمیر (چکیده)
18 - جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن (چکیده)
19 - بررسی استفاده از فناوری پلاسمای غیر حرارتی بر خصوصیات رنگ سنجی مایع تخم مرغ (چکیده)
20 - شناسایی پاتوژنهای غذایی با استفاده از روش تکثیر ژن 16S (چکیده)
21 - اثر ضد باکتریایی عصاره آنغوزه ) Ferula assa-foetida ( بر برخی از باکتریهای بیماری زای با منشاء غذایی (چکیده)
22 - شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA (چکیده)
23 - بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری¬های اسید لاکتیک ایزوله شده از غذای تخمیری-عملگرای کیمچی (چکیده)
24 - اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس (چکیده)
25 - اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنی (چکیده)
26 - مدل سازی رفتار جریان و شاخص های رئولوژیکی، و بهینه سازی فرمولاسیون بستنی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
27 - کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن (چکیده)
28 - Purification and Zymography of lipase from Aspergillus niger PTCC5010 (چکیده)
29 - جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپاز (چکیده)
30 - جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی تولید شده در ایران بر پایه روش های بیوشیمیایی و مولکولی (چکیده)
31 - بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران (چکیده)
32 - بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
33 - Application of intelligent modeling to predict the population dynamics of Pseudomonas aeruginosa in Frankfurter sausage containing Satureja bachtiarica extracts (چکیده)
34 - بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطح (چکیده)
35 - تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی (چکیده)
36 - Study of Lactic Acid Bacteria Community From Raw Milk of Iranian One Humped Camel and Evaluation of Their Probiotic Properties (چکیده)
37 - بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوت (چکیده)
38 - بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی (چکیده)
39 - جداسازی و شناسایی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد استان یزد و بررسی پتانسیل تولید لیپاز در آنها (چکیده)
40 - Antifungal activity of extracts Biarum carduchorum (Kardeh) on Aspergillus fumigatus and Penicillium expansum in vitro (چکیده)
41 - بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آب (چکیده)
42 - بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
43 - بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت (چکیده)
44 - An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro (چکیده)
45 - مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
46 - بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی (چکیده)
47 - اثر اسید سیتریک بر خصوصیات خمیری و قدرت تورم نشاسته با آمیلوز پایین و بالا در برنج (چکیده)
48 - Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Winter Salad (Local Pickle) during Fermentation Using 16S rRNA Gene Sequence Analysis (چکیده)
49 - Silver Nanocomposite and its Antimicrobial Effect in Reducing Microbial Load of Cakes (چکیده)
50 - Investigating the influence of pH, temperature and agitation speed on yellow pigment production by Penicillium aculeatum ATCC 10409 (چکیده)
51 - اهمیت مصرف ماهی و نقش آن در سلامت انسان (چکیده)
52 - کاربرد ضایعات و محصولات جانبی حاصل از فرآوری ماهی (چکیده)
53 - In vitro Study of Antibacterial Activity of Mangle negro Extracts against Selected Pathogens from Enterobacteriaceae and Bacillaceae Familia (چکیده)
54 - Study of the Antibacterial Activity of Methanolic and Aqueous Extracts of Myrtus communis on Pathogenic Strains Causing Infection (چکیده)
55 - Antifungal Effect of the Aqueous and Ethanolic Avicennia marina Extracts on Alternaria citri and Penicillium digitatum (چکیده)
56 - Isolation, Identification and Growth’s Comparison f Mold Types In A Cake Factory Environment And Final Products (چکیده)
57 - ویژگی های مولکولی و صنعتی آنزیم گلوکوز ایزومراز استرپتومایسیس روبیجینوس: بررسی و تعیین نقش آمینواسیدهای مسول در پایداری دمایی و اسید- سازش پذیری در پایداری ساختاری پروتئین (چکیده)
58 - نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک (چکیده)
59 - برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس (چکیده)
60 - بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر (چکیده)
61 - بررسی اثر پاستوریزاسیون حرارتی و فناوری نوین پلاسمای سرد اتمسفری برقابلیت امولسیون کنندگی مایع تخم مرغ (چکیده)
62 - پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی (چکیده)
63 - Isolation, identification and characterization of probiotic Lactobacilli spp. from Tarkhineh (چکیده)
64 - In-vitro antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima on Salmonella typhimurium (چکیده)
65 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Penicillium expansum (apple pathogen)” in vitro” (چکیده)
66 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Alternaria citri (citrus pathogen)” in vitro” (چکیده)
67 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
68 - Investigating of Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus PTCC 2592 (چکیده)
69 - Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Ferulago angulata on Escherichia coli "in vitro" (چکیده)
70 - تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ (چکیده)
71 - بررسی نقش سرد کردن غوطه وری بر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبی لاشه های مرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
72 - Antifungal potential of mangrove extracts against Aspergillus flavus and Penicillium italicum (چکیده)
73 - Application of Glazing for Bread Quality Improvement (چکیده)
74 - تخمیرعصاره چغندر قرمز توسط لاکتیک اسید باکتری های مفید (چکیده)
75 - تولید انواع ماستهای سلامتیزا با افزودنیهای طبیعی (چکیده)
76 - مقایسه روش های موجود برای جداسازی مخمر های لیپولیتیک از ضایعات مختلف صنعتی و بررسی تولید لیپاز در آن ها (چکیده)
77 - آلفا آمیلاز میکروبی و کاربردهای صنعتی آن (چکیده)
78 - بررسی نقش تحریک شیمیایی و بیولوژیکی روی تولید آنزیم آلفا آمیلاز در گیاهان و میکروارگانیسم های تولید کننده آن (چکیده)
79 - جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زا (چکیده)
80 - از شیر و کلستروم G مروری بر روش های مورد استفاده برای استخراج و آنالیز ایمونوگلوبولین (چکیده)
81 - بررسی عملکردهای بیولوژیکی و سلامتی زایی لاکتوفرین (پروتئین قرمز شیر) و کاربرد های تغذیه ای آن (چکیده)
82 - بررسی تحولات نوین تکنیک الایزا جهت اندازه گیری مقدار آفلاتوکسین در محصولات مختلف در محدوده قابل قبول اتحادیه اروپا (چکیده)
83 - استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قات (چکیده)
84 - Antimicrobial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Satureja bachtiarica on Some Pathogenic Bacteria in Vitro (چکیده)
85 - The Comparison Among Antibacterial Activity of Mespilus germanica Extracts and Number of Common Therapeutic Antibiotics “In Vitro” (چکیده)
86 - بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
87 - Antimicrobial effects of Kelussia odoratissima extracts against food borne and food spoilage bacteria "in vitro" (چکیده)
88 - Use of quince seed mucilage edible films containing natural preservatives toenhance physico-chemical quality of rainbow trout fillets during cold storage (چکیده)
89 - Antimicrobial effect of Carboxy Methyl Cellulose (CMC) containing aqueous and ethanolic Eucalyptus camaldulensis L. leaves extract against Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
90 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
91 - ارزیابی و بهینه سازی زمان مخلوط کردن خمیر بر ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
92 - Investigating the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the Lavandula stoechas L. and Rosmarinus officinalis L. extracts on pathogen bacterias “in vitro” (چکیده)
93 - ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی شناساگرهای زمان-دما به‏منظور حفاظت از موادغذایی دریایی در مقابل بوتولیسم (چکیده)
94 - اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم (چکیده)
95 - بررسی خصوصیات لیپاز حاصل از آسپرژیلوس نایجر (چکیده)
96 - بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در کیمچی (نوعی سبزی تخمیری) بر روی بهداشت و سلامت آن (چکیده)
97 - جداسازی، شناسایی و مقایسه اسید لاکتیک باکتری‌های کیمچی تخمیری در ایران با نمونه‌های تجاری کشور کره به منظور معرفی یک محصول پروبیوتیک (چکیده)
98 - جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک ترخینه، میان وعده ای تخمیری با روش های مبتنی بر کشت (چکیده)
99 - استفاده از روش مولکولی rep- PCR برای بررسی افتراق درون گونه ای سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و برویس ایزوله شده از ترخینه (چکیده)
100 - شناسایی تنوع فلور لاکتیکی سالاد زمستانه در طی دوره ی رسیدگی، با استفاده از توالی یابی ناحیه ی 16s rDNA (چکیده)
101 - مطالعه پتانسیل تکنولوژیکی انتروکوکوس های جداشده از شیر شتر ایران برای استفاده در صنعت غذا (چکیده)
102 - جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های جنس انتروکوکوس دوغ شتر از ناحیه گنبد کاووس (چکیده)
103 - Construction of a recombinant allergen-producing probiotic bacterial strain: Introduction of a new line for a live oral vaccine against Chenopodium album pollen allergy (چکیده)
104 - The effect of gamma irradiation and vacuum packaging upon selected quality traits of refrigerated ostrich meat. Part 2. Colour, texture and lipid oxidation properties (چکیده)
105 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه چویل (Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
106 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
107 - ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگیهای کریستالی و میکروسکوپی گرانولهای نشاستة برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ(RSM) (چکیده)
108 - بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
109 - Optimization of extraction, antioxidant activity and functionalproperties of quince seed mucilage by RSM (چکیده)
110 - Antimicrobial Effect of Aqueous, Ethanol, Methanol and Glycerin Extracts of Satureja bachtiarica on Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
111 - Effect of quince seed mucilage edible films incorporated with oregano or thyme essential oil on shelf life extension of refrigerated rainbow trout fillets (چکیده)
112 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
113 - مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ (چکیده)
114 - The effect of gamma irradiation and vacuum packaging upon selected quality traits of refrigerated ostrich meat. Part 1. Microbial assessment (چکیده)
115 - بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر تغییر رنگ و مدلسازی ریاضی رفتار خشک شدن ترخینه در خشک‌کن هوای داغ (چکیده)
116 - بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ قرمز (Brassica oleracea) بر اشرشیا کلی (چکیده)
117 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی (Daucus carota L) بر اشرشیا کلی (چکیده)
118 - اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدی (چکیده)
119 - تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
120 - Influences of rennet and container types on proteolysis of traditional Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
121 - Response Surface Optimization of Barbari Bread-Making Process Variables: Interrelationship of Texture, Image and Organoleptic Characteristics; Using Image Analysis for Quality and Shelf Life Prediction (چکیده)
122 - Bread-Making Process Optimization: Staling Kinetics, Relationship of Batter Rheology, Shelf Life, Quality and Sensory Characteristics of Barbari Bread (چکیده)
123 - اثرآب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سردکردن (چکیده)
124 - Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
125 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر افزایش زمان ماندگاری پرتقال در دمای محیط (چکیده)
126 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا بر Alternaria citri در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
127 - Physical, barrier and antioxidant properties of a novel plasticizededible film from quince seed mucilage (چکیده)
128 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس (چکیده)
129 - بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی (چکیده)
130 - ایزولاسیون و شناسایی انتروکوکوس ها با روش های مولکولی PCR , Real-Time PCR (چکیده)
131 - معرفی برخی از روش های مولکولی و مدرن ژنتیکی مبتنی بر کشت برای شناسایی و تمایز باکتری های اسید لاکتیک (چکیده)
132 - بررسی تنوع میکروبی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی (چکیده)
133 - تاثیر پلی فنول های عصاره هسته انگور روی رشد باکتری ها (چکیده)
134 - بررسی تنوع زیستی، جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی سالاد زمستانی بر پایه روش های مبتنی بر کشت و کلاسیک (چکیده)
135 - بررسی اثر بازدارندگی انتروکوکوس جدا شده از پنیر کردی بر Listeria monocytogenes (چکیده)
136 - تاثیر فراوری بر میزان بتاللیین و اسیدهای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی چغندر قرمز (چکیده)
137 - اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی (چکیده)
138 - بررسی روش های غربال گری میکروارگانیسم های لیپولیتیک از ضایعات کشاورزی با روش کشت آگار (چکیده)
139 - بررسی و مقایسه جامع روش های جداسازی میکروارگانیسم های لیپولیتیک (چکیده)
140 - کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا (چکیده)
141 - تولید آنزیم آمیلاز از آسپرژیلوس اوریزا NPUST-FS-206-A1 (چکیده)
142 - کاربرد طرح های آماری برای بهینه سازی پارامترها و محیط کشت تولید آنزیم آلفا آمیلاز از آسپرژیلوس اویزا (چکیده)
143 - بررسی تنوع و پراکندگی انتروکوکوس ها در مواد غذایی دریایی (چکیده)
144 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی (چکیده)
145 - Isolation and biochemical identification of lactic acid bacteria from winter salad (pickle during the ripining period) (چکیده)
146 - جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس های موجود در غذای سنتی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی (چکیده)
147 - بررسی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از ترخینه (چکیده)
148 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Escherichia coli (چکیده)
149 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
150 - Quince seed mucilage films incorporated with oregano essential oil: Physical, thermal, barrier, antioxidant and antibacterial properties (چکیده)
151 - Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilagefilms containing thyme essential oil (چکیده)
152 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
153 - اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
154 - بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
155 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
156 - Antimicrobial effect of the aqueous and ethanolic Teucrium polium L. extracts on gram positive and gram negative bacteria “in vitro” (چکیده)
157 - Effect of aqueous and ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis L. on food infection and intoxication microorganisms “in vitro” (چکیده)
158 - ارزیابی خواص رئولوژیکی پوششهای خمیری مخصوص سرخ کردن تهیه شده با ترکیبهای مختلف (چکیده)
159 - اثر آرد ذرت بر ویژگی های کیفی ناگت میگوی سرخ شده به روش عمیق با استفاده از دو نوع فرایند آماده سازی (چکیده)
160 - بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
161 - Antimicrobial effect of Satureja bachtiarica extracts aqueous and ethanolic on Escherichia coli and Staphylococcus aureus (چکیده)
162 - Effect of temperature and salt concentration on microbial changes during Tarkhineh fermentation (چکیده)
163 - Antifungal effect of edible film (CMC) containing aqueous and ethanolic mangrove plant extract on Citrus pathogens in vitro (چکیده)
164 - Antimicrobial properties of plant extracts of Thymus vulgaris L., Ziziphora tenuior L. and Mentha Spicata L., against important foodborne pathogens in vitro (چکیده)
165 - تولید ترکیبات مختلف مولد عطر و طعم با استفاده از مهندسی متابولیک بوسیله ی لاکتیک اسید باکتری ها (چکیده)
166 - بررسی روش های نوین پاستوریزاسیون تخم مرغ (چکیده)
167 - تولید باکتریوسین ها توسط باکتریهای اسید لاکتیک(LAB) بعنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در صنعت غذا (چکیده)
168 - Effect of temperature on microbial changes during kimchi fermentation (چکیده)
169 - پپتیدهای زیست فعال در محصولات لبنی (چکیده)
170 - بررسی پارامتر های موثر بر تولید روغن تک یاخته توسط میکرو ارگانیسم های روغنی (چکیده)
171 - بررسی راه های تولید و استخراج روغن های میکروبی و اهمیت آن ها در سلامت و تغذیه ی انسان (چکیده)
172 - Isolation, identification and comparison of lactic acid bacteria from fermented be produced in Iran Kimchi with Korean commercial samples: introduction of a probiotic product (چکیده)
173 - بررسی مهندسی متابولیک در لاکتیک اسید باکتری ها برای تولید متابولیت های اولیه و ثانویه ایمن در صنعت غذا (چکیده)
174 - بیوسنتز نانو ذرات طلا و نقره با استفاده از قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم (چکیده)
175 - بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در غذای سنتی ترخینه بر روی بهداشت و سلامت آن (چکیده)
176 - بررسی روش های فرآوری خاویار و کنترل کیفی آن (چکیده)
177 - بررسی روش های تولید پپتید های زیست فعال و نقش آنها در افزایش ایمنی غذایی (چکیده)
178 - بررسی ارزش تغذیه ای و نقش سلامتی زایی خاویار (چکیده)
179 - بررسی تاثیر بسته‌بندی بر خصوصیات کیفی وبازاریابی صنعتی کیمچی حاوی عصاره ماهی و میگو (چکیده)
180 - بررسی میزان اشرشیاکلی در گوشت چرخ شده ماهی هامور معمولی (Epinepheelus coioides) حاوی عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس کامالدوالنس (چکیده)
181 - بررسی میکروبی و عوامل موثر در افزایش کیفیت غذاهای دریایی (چکیده)
182 - بررسی روش های بسته بندی برکیفیت وبازار پسندی سوریمی (چکیده)
183 - تاثیر نوع رنت، ظرف نگهداری و زمان رسیدن بر ویژگی های میکروبی و فیزیکو شیمیایی پنیر محلی کردی (چکیده)
184 - Identification of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, a traditional Iranian fermented food (چکیده)
185 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extracts ethanol, methanol & glycerin against Penicillium digitatum (citrus green mold) (چکیده)
186 - بررسی بهداشت و کنترل کیفیت کیمچی با استفاده از باکتریهای آغازگر (چکیده)
187 - Chemical and sensory quality changes of ostrich meat treated by gamma irradiation (چکیده)
188 - Gamma irradiation effects on microbial decontamination of ostrich meat (چکیده)
189 - بررسی ثبات ویژگیهای پروبیوتیکی باکتری طبیعی و نوترکیب لاکتو کوکوس لاکتیس با قابلیت درمان آلرژی (چکیده)
190 - an investigation and coparision of the effectes of natural composition staphyloccous areous and geoticum candidum in industrial doogh in samples with response surface method. (چکیده)
191 - بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن سبک- خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح- بربری (چکیده)
192 - بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ (چکیده)
193 - مطالعه فلور میکروبی، جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک شیر شتر در ناحیه ترکمن برای استفاده در صنعت غذا (چکیده)
194 - بررسی روش های مختلف تهیه نانو کپسول و کاربرد ان در صنایع غذایی (چکیده)
195 - بررسی خواص ضد میکروبی اسانس روغنی گیاه خوشاریزه بر باکتری باسیلوس سریوس (چکیده)
196 - Kinetic Modeling of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Shrimp Nuggets Coated With Different Batter Formulation (چکیده)
197 - اثر ازن بر کاهش جمعیت میکروبی لاشه هرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
198 - Effects of Storage Time on Quality Characteristics of Frozen Turkey Meat (چکیده)
199 - بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش (چکیده)
200 - جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر 16 ریبوزومی S در ناحیه DNA به روش سکوئنس (چکیده)
201 - بررسی اثر نعناعبر کنترل رشد استافیلو کوکوس اوریوس در کشک سنتی (چکیده)
202 - بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن (چکیده)
203 - بررسی برنج داخلی و وارداتی از نظر افلاتوکسین (چکیده)
204 - Investigation of lactobacilli from mother’s breast milk who were placed on probiotic diet (چکیده)
205 - بررسی کیفیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر محلی کردی تولید شده با دو نوع رنت در طی دوره رسیدگی (چکیده)
206 - Evaluation of rennet type and container influences on the proteolysis trend of local Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
207 - Evaluation of rennet type and container influences on physicochemical and microbial properties of local Kurdish cheese (چکیده)
208 - Effect of Nacl on Aspergillus Niger Growh (چکیده)
209 - Effects of Soy and Corn Flour Addition on Batter Rheology and Quality of Deep Fat-Fried Shrimp Nuggets (چکیده)
210 - Kinetic modeling of mass transfer during deep fat frying of fried shrimp nugget prepared without a pre-frying step (چکیده)
211 - بررسی کامپوزیتهای اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) (چکیده)
212 - Effect of thermo-ultrasonication on the survival of baker’s yeast (چکیده)
213 - Change of cell envelope in Lactobacillus acidophilus and Streptococcus thermophilus with ultrasound and heat stress for Increase of enzyme activity (چکیده)
214 - Effects of Ultrasound Treatment on Viability and (چکیده)
215 - Reduction of patulin in apple juice after treatment with SO2 and heat (چکیده)
216 - بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده (چکیده)
217 - Investigation of the Effects of Ultrasound on Extraction of alpha-Amylase from the Flour of Malted Barley (چکیده)
218 - Application of Ultrasonic Waves as a Priming Technique for Accelerating and Enhancing the Germination of Barley Seed: Optimization of Method by the Taguchi Approach (چکیده)
219 - کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش (چکیده)
220 - The effects of ultrasound on the stimulation barley seed and alpha-amylase (چکیده)
221 - Studying the effects of ultrasound shock on cell wall permeability and survival of (چکیده)
222 - The Effects Of Ultrasound On The Activity Of Alpha-Amylase During Barley (چکیده)
223 - The principles of ultra high pressure technology and its (چکیده)
224 - Effect of Power Ultrasound and Microstructure (چکیده)
225 - The effect of ultrasound in combination with thermal treatment (چکیده)
226 - The Effectiveness of Ultrasound Treatment on the Germination Stimulation of Barley seed and its Alph (چکیده)
227 - Studying the Effects of Heat and Cold shock on Cell wall Microstructure an Survival of Some LAB in Milk (چکیده)
228 - Study of Ice Cream Freezing process after Treatment with Ultrasound (چکیده)
229 - Effect of Ultrasonie power on the activity of Barleys Alpha-amylase from post-sowing treate of s (چکیده)
230 - Influence of lactulose on the survival of probiotic strains in Yoghurt (چکیده)
231 - Influence of ultrasonic stimulation on the germination of barley seed and its alpha-amylase activity (چکیده)
232 - مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصل (چکیده)
233 - اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايم (چکیده)
234 - اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذايي (چکیده)
235 - استخراج و شناسايي خصوصيات كمي و كيفي اسانس زعفران (چکیده)
236 - اهميت بررسي راههاي شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم ارگانوفسفره در ميوه ها و سبزيها از نقطه نظرا (چکیده)
237 - تجزيه افلاتوكسين ها در انواع مواد غذايي با كمك افزودني هاي غذايي (چکیده)